Riktlinjer för färdtjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för färdtjänst"

Transkript

1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinjer för färdtjänst ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: , 290 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchefen GÄLLER TILL OCH MED: 2018

2 Våra styrdokument [Normerande] Policy Vår hållning, övergripande Riktlinjer Rekommenderade sätt att agera Regler Absoluta gränser och ska-krav [Aktiverande] Strategi Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar Program Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar Plan Uppdrag, tidsram och ansvar 2

3 Innehåll Riktlinjer för färdtjänst Vad är färdtjänst Färdtjänsttillstånd Barn Ledsagare Medresenär Personaltillstånd Resor som regleras i annan lag eller förordning Färdtjänstområde Resor i annan kommun Individuella behov särskild service Beslutet Resan Bagage Arbetsresor Djur som hjälpmedel Sällskapsdjur Trafikutbud och beställning Avgift för färdtjänst Resa i annan kommun (RIAK) Utebliven resa Bomresor Medresenär Barn Färdtjänstkort legitimation för färdtjänstresa, förlorat kort Resegaranti Överklagande

4 Riktlinjer för färdtjänst Inledning Riktlinjer för färdtjänst fastställs av kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun. Riktlinjerna är fastställt av kommunstyrelsen Dessa regler gäller för de invånare som är folkbokförda i Ulricehamns kommun. Från 1 januari 2012 är kommunstyrelsen regional kollektivtrafikmyndighet i Ulricehamn. Myndighetsutövningen att handlägga färdtjänstärenden är delegerad till tjänstemän på handläggarenheten enligt individnämndens delegationsordning Syftet med regelverket är att ge vägledning vid myndighetsutövning och som ett hjälpmedel för att den som ansöker om färdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert och utifrån samma grund. Regelverket kan inte inskränka i förhållande till lagen men kan ha bestämmelser i frågor som inte regleras i Lag om Färdtjänst (1997:736). 1 Vad är färdtjänst Färdtjänst regleras genom Lag om färdtjänst (1997:736). Färdtjänst är beslut om särskilt anordnad transport för personer med funktionsnedsättningar. Färdtjänsttillstånd omfattar möjlighet att genomföra en resa. En färdtjänstresa är en del av kollektivtrafiken, där resenären har särskilda behov och behöver hjälp för att kunna genomföra resan. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Funktionsnedsättningens art avgör val av transportform vid varje resetillfälle. Den färdtjänstberättigades funktionsförmåga samt behov av individuell service ligger till grund för val av fordon vid varje resetillfälle inom allmän kollektivtrafik och med färdtjänsten. Färdtjänst är en persontransport och förutsätter att färdtjänstberättigad medföljer på resan. Utdrag ur lagtexten: 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst). 7 Förutsättningar för tillstånd Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. [2006:1114] 4

5 I samband med att lag om färdtjänst trädde ikraft 1998 övergick färdtjänsten från att ha varit ett bistånd enligt socialtjänstlagen till att bli en transportfråga. Färdtjänst är en form av kommunal service som regleras genom lag om färdtjänst. Färdtjänst är ett beslut om hjälp med transport, så kallad särskild kollektivtrafik. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att man exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med mera. Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en person med funktionsnedsättning ska kunna använda den föreligger ingen rätt till färdtjänst. 8 Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även ledsagaren. 9 Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om 1. vilket färdsätt som får användas, 2. inom vilket område resor får göras, och 3. hur många resor tillståndet omfattar Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114). Resor som inte är färdtjänst är till exempel resor till/från förskola, grundskola, grundsärskola eller sjukresor. Dessa resor omfattas inte av färdtjänst då de bekostas av det allmänna (kommun eller landsting/region) på annat sätt. Resor från fritidshem däremot är en färdtjänstresa. Funktionsnedsättningens art ska avgöra valet av transportform. Därför är det viktigt att den individuella legitimeringen görs noggrant för att möjliggöra bästa och billigaste färdsätt. Resenären kan inte själv välja färdsätt vid beställning av resa. Det är alltid entreprenören/beställningscentralen som erbjuder resenären det färdsätt som är möjligt utifrån den legitimering som han eller hon fått. Färdtjänstresor kan göras hela dygnet. Färdtjänstberättigade får ta med föreskrivna personliga hjälpmedel som behövs för resans genomförande och resans ändamål. Hjälpmedel räknas inte som bagage. Nödvändiga hjälpmedel som behövs vid framkomsten såsom särskilda madrasser, ståskal, blöjor, bindor, näringslösning, duschstol, extra rollator och rullstol kan tas med. Med nödvändiga hjälpmedel menar man sådana hjälpmedel som inte kan lånas på besöksorten. Rullstolar är i första hand utformade för individuella behov och fungerar inte alltid som sittplats i färdtjänstfordon. För att rullstol ska kunna fungera som sittplats måste rullstolen vara utrustad med fyra fästpunkter för att kunna spännas fast i fordonet och resenär måste kunna använda trepunktsbälte. Kan eller vill resenären inte sitta kvar i sin rullstol måste resenären på egen hand eller med hjälp av ledsagare kunna flytta över till säte. Föraren kan endast stödja kunden med enkel handräckning (inte utföra några lyft). Resenär kan inte sitta kvar i elrullstol som har styre (oavsett tre el. fyrhjulig). Dessa elrullstolar ger inte resenären tillräckligt stöd under färden och är inte tillräckligt stabila, styret utgör en direkt fara vid hastig inbromsning. Vissa stora förflyttningshjälpmedel (särskilt stora av typ transportfordon som liknar rullstolar) som inte går att fästa och inte uppfyller Trafikförordningens regler om ansvar för säkring av last kan inte tas med i färdtjänstfordonet. Trafikförordningen innehåller också en allmän bestämmelse om att passagerare inte får placeras så att fara kan uppstå, föraren är skyldig att se till detta. En 5

6 tom rullstol betraktas som gods och ska vara fastspänd enligt regler om säkring av last i fordon. I gällande riktlinjer anges att kund har rätt att ta med sig bagage motsvarande två kassar/väskor, exklusive hjälpmedel. Detta innebär att kunden kan ta med sig normalt bagage i den omfattning som kunden själv klarar av att hantera upp till den angivna gränsen. Storleken på hela bagaget får dock maximalt ha en volym på motsvarande 50x50x50 cm och vikten får maximalt uppgå till 20 kg. Med ledarhund likställs servicehund och signalhund examinerade hos Svenska Service- och Signalhundförbundet. Det måste framgå av färdtjänstlegitimering att resenären har rätt att ta med sig sin ledarhund. Definitioner Särskild kollektivtrafik (Färdtjänst) är den transport som erbjuds resenärer med särskilda behov, som utförs efter beställning. Allmän kollektivtrafik är övrig lokal och regional kollektivtrafik. Särskild kollektivtrafik och den allmänna kollektivtrafiken utgör tillsammans den samlade kollektivtrafiken. Inom ramen för den samlade kollektivtrafiken sker bland annat samordning av resor, fordon, tidtabeller, m.m. För att normalisera resandet närmar sig färdtjänsten så långt som möjligt den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst som reseform får man tillgång till efter ansökan och när beslut har tagits om detta. 1.1 Färdtjänsttillstånd Tillstånd till färdtjänst kan beviljas till personer folkbokförda i Ulricehamns kommun. Kommunen beslutar vilken servicegrad och särskilda villkor som skall uppfyllas för att resan skall kunna genomföras (t.ex. olika hjälpbehov, väntetider vid byte etc.). Personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer kan beviljas färdtjänst. Med funktionsnedsättning som inte endast är tillfälligt menas att funktionsnedsättningen skall bestå längre tid än 3 månader från ansökningsdagen för att anses vara varaktig enligt färdtjänstlagens mening. Vid tillfällig funktionsnedsättning bedöms man inte vara berättigad till kommunal färdtjänst. Den enskilde eller legal företrädare ansöker skriftligt om färdtjänst på särskild ansökningsblankett. Funktionshindrets varaktighet ska beräknas från det datum ansökan inkom. Man kan inte få färdtjänst bara för att allmänna kommunikationer saknas. 6

7 Att man fått färdtjänst är inget hinder för att åka med den allmänna kollektivtrafiken om man själv känner att ens aktuella hälsotillstånd medger detta. I Västtrafiks buss- och tågtrafik åker färdtjänstresenär till särskild taxa. Färdtjänstresenär får i buss- och tågtrafiken utan kostnad ta med sig en ledsagare som hjälp under resan. Detta gäller oavsett om resenären betalar kontant, med rabattkort eller åker på Västtrafiks periodkort. Med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand avses att sökande har väsentliga svårigheter, även med gånghjälpmedel, att förflytta sig med normalt gångavstånd till och från hållplats för allmän kollektivtrafik. Med väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer menas att den sökande har väsentliga svårigheter att resa på egen hand. Med väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer menas att den sökande ska ha väsentliga svårigheter att resa på egen hand. Att inte kunna resa med allmänna kommunikationer kan bland annat innebära väsentliga svårigheter att stiga på och av bussen, göra sig förstådd, svårighet att orientera sig med mera. Långa avstånd, avsaknad av, eller få avgångar med buss och/eller tåg är i sig inget skäl att bevilja tillstånd till färdtjänst. I bedömningen av väsentliga svårigheter ska hänsyn tas till bland annat: längd på vilopaus, återhämtning, andfådd vid samtal och hur ansträngd den sökande blir. Svårigheterna ska utgå från funktionsförmågan, alltså konsekvenserna av en skada, sjukdom eller svaghet. Den sökandes besvär ska vara påtagliga. Har den sökande till exempel inte förmågan att förflytta sig längre än högst 200 meter även med stöd av gånghjälpmedel kan färdtjänst beviljas. Hänsyn ska tas till om fysisk aktivitet är till skada för hälsan. Enbart diagnos ger inte någon uppfattning om svårighetsgraden. I bedömningen ska vägas in både prognos och behandling. Tillståndet får i enlighet med 9 lag om färdtjänst i skälig omfattning förenas med föreskrifter om färdsätt, i vilket område resor får göras samt hur många resor som tillståndet omfattar. Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. I tillstånd kan begränsning göras av tid på dygn, del av år, och så vidare. Tillstånd kan också förses med föreskrifter vad gäller resmål, resans längd eller annat. När personer på grund av sin funktionsnedsättning kan vara en trafikfara om de reser ensam, kan de föreskrivas att de alltid ska ha en ledsagare med sig vid färdtjänstresa. För personer som uppfyller kravet för att få färdtjänst och funktionsnedsättningen bedöms vara permanent, utfärdas ett färdtjänsttillstånd tillsvidare. För personer som uppfyller kravet för att få färdtjänst, men funktionsnedsättningen inte bedöms vara permanent, utfärdas ett färdtjänsttillstånd för viss tid, som längst 3 år. 7

8 Färdtjänstberättigad som beviljats färdtjänst under viss tid har själv ansvar för att ansöka om förnyat färdtjänsttillstånd. För att inte riskera få en period utan gällande färdtjänsttillstånd måste ansökan vara inlämnad senast en månad innan det tidigare tillståndet upphör. Av beslutet ska det framgå för vilken tidsperiod färdtjänst är beviljat. Handikappanpassning av den allmänna kollektivtrafiken, nya behandlingsmetoder, förändringar i hälsotillstånd eller miljön kan innebära förändring av väsentliga svårigheter att nyttja den allmänna kollektivtrafiken. Detta motiverar tidsbegränsade tillstånd. Tillstånd för färdtjänst varierar normalt mellan 1 till 3 år. För personer som inte tidigare haft färdtjänst tillämpas i normalfallet den kortare tidsgränsen. För personer som beviljas färdtjänst på nytt tillämpas i normalfallet 5 år. Längre tidsperioder, 5 år, tillämpas för personer som har särskilt boende och/eller sådan funktionsnedsättning att det är högst osannolikt att de kommer att kunna resa på annat sätt än med färdtjänst, det kan exempelvis handla om personer med utvecklad demenssjukdom. För personer som uppnått en ålder av 80 år och som uppenbart kommer att ha behov av färdtjänst livet ut utfärdas tillstånd till färdtjänst tillsvidare. I samband med tillståndsperiodens slut får resenär ansökan om färdtjänst på nytt. Ett färdtjänsttillstånd är personligt och kan inte överlåtas till någon annan person. Enligt 12 lag om färdtjänst kan tillståndet återkallas. Missbruk av färdtjänsttillståndet eller ändrade förhållanden, kan innebära att tillståndet återkallas eller att täckning för vissa kostnader faktureras den enskilde. Tillstånd beviljas endast personer som är folkbokförda i kommunen. Sökande ska enligt skatteverkets uppgift vara folkbokförd i kommunen. Tillstånd avslutas snarast vid utflyttning ur kommunen. 1.2 Barn Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning, 7 2 st. lag om färdtjänst. Små barn färdas normalt inte ensamma med allmänna kommunikationsmedel. Detta gäller både barn med eller utan funktionsnedsättning. Barnets funktionsnedsättning kan dock vara av den art att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel även om det åtföljs av en vuxen. Barn som utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen person anses normalt inte uppfylla färdtjänstlagens kriterier för tillstånd. Barn med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen på grund av ett omfattande hjälpmedelsbehov, behov av vårdinsatser under resan eller ett utagerande beteende har samma rätt till färdtjänst som vuxna. Normalt sett kan barn under 10 år inte resa på egen hand i kollektivtrafiken. Barn med behov av färdtjänst ska därför åldersmässigt jämställas med dessa. 8

9 Barn under 7 år får inte företa färdtjänstresa utan vuxens sällskap. För bilstol/bilkudde ansvarar vårdnadshavare. Barn behöver, oavsett funktionsnedsättning, ha av en vuxen (förälder/vårdnadshavare/ledsagare/assistent) med sig vid resa med allmän kollektivtrafik. Samma sak gäller för resa med färdtjänst. Barn som fyllt 10 år bedöms utifrån hur de klarar resa med allmänna kommunikationer på egen hand med hänsyn taget till dess ålder. Barnsäkerhetsutrustning Om det vid resa med färdtjänst behövs bilbarnstol eller bälteskudde ska detta uppges vid beställning av resan. En bälteskudde för barn 4-12 år finns i samtliga fordon. En bilbarnstol för 0-9 månader och 9 månader-4 år finns i fordonet efter förbeställning. Antalet barnstolar är begränsat så normalt kan bara ett barn i varje ålderskategori enligt ovan transporteras vid resa. Beställningscentralen kan alltid ge klart besked om vilken utrustning som kan tillhandahållas vid aktuell resa. 1.3 Ledsagare Tillstånd till ledsagare ges endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är knutet till själva resan och inte det behov av hjälp den enskilde eventuellt behöver vid resmålet. Färdtjänstberättigad som beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren kostnadsfritt. Ledsagaren måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade och ska kunna ge den färdtjänstberättigade den hjälp hon/han behöver under resan. Ledsagaren ska inte vara färdtjänstberättigad. Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare. Ledsagare beviljas om den enskilde behöver hjälp av annan person för att kunna genomföra själva resan. Om resenär har behov av ledsagare före eller efter resan berättigar det inte till ledsagare i färdtjänsten. För att beviljas ledsagare ska resenären ha ett kontinuerligt behov av ledsagare vid de flesta färdtjänstresorna. I undantagsfall kan färdtjänstresenär beviljas mer än en ledsagare. Ledsagare beviljad genom annan lagstiftning, i huvudsak LSS och socialtjänstlag, berättigar inte med automatik till ledsagare i färdtjänst. En ledsagare ska hjälpa den enskilde att genomföra resan om denne inte klarar att resa på egen hand. Vid beställning av färdtjänstresa anges att resan sker med ledsagare. Särskild hjälp (om resenären beviljats även detta) och ledsagare kan inte beställas för samma resa. Särskild hjälp är den extra service som föraren kan ge för att hjälpa resenären in i bostad och liknande. När resan sker med ledsagare är det ledsagaren som hjälper resenären med detta. En ledsagare får inte förorsaka extra service från föraren. Vid alla resor med färdtjänst ska föraren ge generell service. Det innebär att föraren ska hjälpa resenären in genom dörr i markplan, hjälpa med bilbälte, lasta rollator samt i 9

10 förekommande fall spänna fast rullstol. Om resenär enbart har behov av generell hjälp vid resorna behövs ingen legitimering för vare sig särskild hjälp eller ledsagare. En person som är beviljad färdtjänst och kan visa upp sitt tillstånd kan alltid ta med en ledsagare kostnadsfritt på Västtrafiks bussar och tåg. 1.4 Medresenär Person som inte är ledsagare men som önskar följa med på resan kallas medresenär. I mån av plats får medresenär följa med på resan. Medresenär får inte innebära att ett större fordon måste användas. Medresenär bekostar själv sin resa med samma avgift som den färdtjänstberättigade. Medresenären ska stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Egna barn under 12 år har också rätt att följa med på resan och räknas då som medresenär utöver ovan angivna medresenär. Det får dock inte innebära att det krävs extra fordon för resan. Medresenären ska stiga på och av vid samma adress som den färdtjänstberättigade. Barn under 7 år åtföljs alltid av vuxen. Barnsäkerhetsutrustning kan i viss utsträckning tillhandahållas till färdtjänstberättigades egna barn när de reser som medresenär. Bälteskudde för barn mellan 4-12 år finns tillgängliga i alla fordon. Bilbarnstol för barn mellan 9 månader och 4 år kan erhållas efter beställning. Bilbarnstolar för barn mellan 0-9 månader, s.k. babyskydd förutsätts föräldrar hålla med själv. Antalet bilbarnstolar är begränsat varför beställning måste göras dagen före resetillfället. Färdtjänstresenär behöver vara legitimerad för särskild hjälp för att kunna erhålla hjälp med barnsäkerhetsutrustning av förare. Antal medresenärer Med färdtjänstberättigad får följa med högst tre (3) personer inklusive medresenär, egna barn och ledsagare. Barn Med barn avses resenär som inte fyllt 20 år. Barn och ungdomstaxa gäller upp till 20 år och följer vad som tillämpas i den allmänna kollektivtrafiken. 1.5 Personaltillstånd Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, gruppbostad eller har insats enligt socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende kan, vid behov, få ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare även om de inte blivit beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd. Resan ska beställas av personal som uppger till entreprenören/beställningscentralen att den färdtjänstberättigade kommer att åtföljas av personal. Med personal räknas anställda inom kommunen eller entreprenörer och kooperativ 10

11 som kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock inte arvoderade medhjälpare, t ex kontaktpersoner. 1.6 Resor som regleras i annan lag eller förordning Färdtjänsttillståndet gäller inte för sådana resor som bekostas av det allmänna enligt annan lag eller förordning. Härmed avses: Sjukresor enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning sjukreselagen Skolskjuts till grund- och särskola enligt 4 kap. 7 skollagen (1985:1100) Resor till och från vissa skolor enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan Resor för personer i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning (omtryckt 1993:981) 1.7 Färdtjänstområde Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat antal resor inom Ulricehamns kommun, resor till och från angränsande kommuner (Borås, Falköping, Herrljunga, Jönköpings resecentrum och Jönköping Airport, Mullsjö och Tranemo kommuner samt Landvetters flygplats). 1.8 Resor i annan kommun För att få tillstånd till resa inom annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild prövning som görs efter ansökan till färdtjänsthandläggaren. Kommunen beviljar maximalt fyra (4) enkelresor per vecka i annan kommun. Extra resor kan beviljas vid utbildning/kurs. Vid flytt till annan kommun beviljar Ulricehamns kommun 20 enkelresor under första månaden i den nya kommunen. Färdtjänstberättigad betalar samma egenavgift som i Ulricehamns kommun och enligt samma betalningsrutin gäller för resor i annan kommun. 1.9 Individuella behov särskild service Individuellt prövad hjälp beviljas. Det kan t ex vara Hjälp med kassar/väskor ur och in i bostaden/bilen Individuella villkor (behov att resa ensam) Utrymme för rullstol Extra utrymme vid sittplats Om resenären behöver särskild service t ex hämtas och lämnas inne, ska detta uppdrag vara inskrivet i tillståndet av färdtjänsthandläggaren. Den allmänna transportservice som ges av föraren är följande: Hjälp under resan Allmän transportservice Resa med ledsagare Resa utan ledsagare Hjälp i och ur fordonet X X 11

12 Hjälp med handbagage och hjälpmedel i och ur fordonet (rollator kryckor etc.) X X Hjälp till/från tomtgräns, port, affärsentré eller motsvarande - X Hjälp med handbagage och hjälpmedel till/från tomtgräns, port, affärsentré eller motsvarande - X Matkassen, hjälp med maximalt två kassar/bagage max 20 kg) från mötespunkt vid affär till/från egen dörr alternativt till mötespunkt vid flyg eller tåg/buss. - X Hjälp med säkerhetsbälte (vid behov) X X Hjälp vid byte av transportmedel - X 1.10 Beslutet Färdtjänsttillstånd beviljas i normalfallet för en period av högst fem år. Av beslutet ska det framgå för vilken tidsperiod färdtjänst är beviljat. Handikappanpassning av den allmänna kollektivtrafiken, nya behandlingsmetoder, förändringar i hälsotillstånd eller miljön kan innebära förändring av väsentliga svårigheter att nyttja den allmänna kollektivtrafiken. Detta motiverar tidsbegränsade tillstånd. Tillstånd för färdtjänst varierar normalt mellan 1 till 3 år. För personer som inte tidigare haft färdtjänst tillämpas i normalfallet den kortare tidsgränsen. För personer som beviljas färdtjänst på nytt tillämpas i normalfallet 3 år. Längre tidsperioder, 5 år, tillämpas för personer som har särskilt boende och/eller sådan funktionsnedsättning att det är högst osannolikt att de kommer att kunna resa på annat sätt än med färdtjänst, det kan exempelvis handla om personer med utvecklad demenssjukdom. För personer som uppnått en ålder av 80 år och som uppenbart kommer att ha behov av färdtjänst livet ut utfärdas tillstånd till färdtjänst tillsvidare. I samband med tillståndsperiodens slut får resenär ansökan om färdtjänst på nytt. Färdtjänsttillstånd kan innehålla individuella föreskrifter om det finns skäl för detta. I tillstånd kan begränsning göras av tid på dygn, del av år, och så vidare. Tillstånd kan också förses med föreskrifter vad gäller resmål, resans längd eller annat. När personer på grund av sin funktionsnedsättning kan vara en trafikfara om de reser ensam, kan de föreskrivas att de alltid ska ha en ledsagare med sig vid färdtjänstresa. Färdtjänsttillståndet kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsttillståndet. 12

13 Obetalda resor/fakturor för färdtjänstresor är inte skäl för att återkalla tillstånd för färdtjänst. Antal resor Den färdtjänstberättigade har rätt att resa ett obegränsat antal resor. Om särskilda omständigheter föreligger kan antalet resor begränsas. Antalet resor kan begränsas när färdtjänsttillståndet exempelvis ges för att vara ett komplement till en allmän kollektivtrafik som ännu inte har tillgänglighetsanpassats. Även personer som normalt kan resa kollektivtrafik men som inte klarar av byte kan också ges begränsning i antal resor. Personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte förstår att avstå från vad som kan kallas okynnesåkning kan också få begränsning i antal resor Resan Den allmänna kollektivtrafiken, som buss och tåg, skall så långt möjligt anpassas så att den kan användas av så många som möjligt. Det finns ändå personer som av olika skäl inte kan åka med tåg eller buss. För dessa finns färdtjänst som är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken. Transporten i färdtjänsten omfattar: vägen från avresepunkten (räknad från port, tomtgräns eller motsvarande) till fordonet transporten i fordonet vägen från fordonet till målpunkten (räknad till port, tomtgräns eller motsvarande). Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens funktionsnedsättning. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att resa i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. För att möjliggöra samordning av resorna kan den faktiska avresetiden avvika maximalt 30 minuter från den önskade. Den resande ska upplysas om den faktiska avresetiden vid beställning av resan. Vid samordning av resor kan restiden förlängas med maximalt 50 % eller högst 20 minuter. Färdtjänstberättigad ska vid resa kunna uppvisa giltigt färdtjänstkort och legitimation. Färdtjänstfordonet kan endast göra kortare stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. Undantag: Om du hämtar och lämnar barn på förskola, skola och fritidsverksamhet (särskilt beslut krävs för hämtning och lämning). Vid dessa tillfällen utgår dubbel egenavgift. I information som resenären får tillsammans med beslut om färdtjänst ska det framgå vilken resa han eller hon har rätt att beställa. Färdtjänstresan kan genomföras som en kombinerad resa, det vill säga en resa som genomförs både med serviceresor och med allmän kollektivtrafik. 13

14 En färdtjänstresa går från en avreseadress till en ankomstadress. Det går inte heller att stiga på eller av på annan adress än den som är beställd. Ändring av resan ska alltid göras hos entreprenören/beställningscentralen. Om färdtjänstresenären på grund av funktionsnedsättning inte kan klara av byte mellan fordon kan undantag från detta beviljas Förflyttning i trappor bärhjälp och trappklättrare Behov av bärhjälp eller trappklättrare, för att förflytta resenären skall framgå av färdtjänsttillståndet och är en del av färdtjänstresan. All bärning av resenär i rullstol upphör av säkerhetsskäl. All bärhjälp i trapphus kommer att utföras med hjälp av trappklättrare. Om trappan är utformad så att trappklättraren inte fungerar kan bärning i undantagsfall ske i bärstol som färdtjänsten/entreprenören tillhandahåller. Det åvilar färdtjänsttagaren att ansöka om bostadsanpassning på hemadressen. Ingen trappklättrare/bärhjälp i bärstol sker utomhus. För yttertrappor rekommenderas resenären att införskaffa ramp eller skenor. Ovanstående gäller för hemadressen. Trappklättring kan utföras i samband med färdtjänstresa och ingå som en del av den service som kan ges i färdtjänst vid förflyttning av resenär sittande i rullstol när hiss saknas. Begränsning finns i denna service avseende både trappklättrarens kapacitet och av säkerhetsaspekter samt rullstolens utformning. En annan begränsning kan vara trappans utformning eller utformning av viloplan i trappa. Dessa faktorer kan också påverka bedömning över lämplighet att utföra trappklättring. Här väger säkerhetsaspekter för både förare och resenär in. Trappklättring utförs inte i yttertrappa till villafastighet eller inne i en bostad. I hyresfastigheter utförs trappklättring i yttertrappa och inom fastigheten med högst 300 trappsteg per trappklättraruppdrag. Det är föraren som vid varje tillfälle avgör om trappklättringsuppdraget kan utföras på ett säkert sätt Bagage Endast bagage motsvarande vad som kan medtas på bussen (allmän kollektivtrafik), det vill säga en kasse i varje hand eller en resväska får tas med vid färdtjänstresa utan att meddela transportören i förväg. Som normalt bagage räknas två väskor per resenär (max 20 kg totalt). Ledsagare/medresenär skall själv kunna ta hand om sitt eget bagage. Bagage för ledsagare och/eller medresenär får per person medtagas max en (1st) normalstor väska/kasse. Vid behov av mer bagage ska detta anmälas vid beställningen. Bagaget får inte innebära att ett större fordon måste trafikera resan. 14

15 1.14 Arbetsresor Arbetsresor är en utvidgning av färdtjänst som också beviljas med stöd av lag om färdtjänst. Arbetsresor beviljas efter individuell prövning och avser resor mellan bostad och arbete, utbildning eller daglig verksamhet för den som på grund av funktionshinder inte kan resa med allmänna kommunikationer inom färdtjänstområdet. Färdtjänst får inte användas för resor som görs i tjänsten. Arbetsgivare ska bekosta dessa resor eller för resor inom ramen för eget företagande. För arbetsresor och utbildningsresor -gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning, samt daglig verksamhet enligt LSS eller SoL-insatser, krävs ett speciellt tillstånd som beviljas individuellt. Arbetsresor beviljas inte för ideella uppdrag. Arbetsresor är endast tillåtna till och från arbetet, men den som är beviljad resa kan på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i förskolan. Sådant beslut gäller mellan angivna adresser och kan användas för två resor per dag. Kostnaden för arbetsresor ska motsvara Västtrafiks vid varje tillfälle gällande taxa för kollektivtrafik inklusive gällande rabatter vad avser resor till och från arbete/studier. Vid beräkning av taxan ska Västtrafiks rabatter till ungdomar och studerande beaktas. Fakturering för arbetsresor sker i efterhand. Med arbetsresa menas resor till och från arbete, utbildning över grundskolenivå och resor till och från daglig verksamhet enligt LSS (för personer med insatsen Daglig verksamhet LSS). Resor till och från studiecirkelverksamhet eller annan utbildning som inte är yrkesinriktad betraktas som fritidsresor. Beslut om arbetsresa kan inte ges till personer som, på heltid, omfattas av ålderspension. Det innebär att arbetsresa, för närvarande, kan beviljas som längst till och med den månad resenären fyller 67 år. Särskilt beslut fattas om arbetsresa. Villkor för arbetsresa kan endast ges parallellt med beslut om färdtjänst. Arbetsresa omfattar högst två resor om dagen, med start el mål antingen på hem- eller arbetsadress. En arbetsresa kan inte vara längre än avståndet mellan hem- och arbetsadress. För arbetsresa gäller avgift motsvarande Västtrafiks periodkort för samma sträcka. Avgift för arbetsresa gäller för hel kalendermånad. Resenär kan närsomhelst meddela uppehåll av arbetsresa för hel kalendermånad och istället välja att betala avgift per resa Djur som hjälpmedel Ledarhund samt signal- och servicehund medföljer utan avgift. Med ledarhund likställs servicehund och signalhund examinerade hos Svenska Service- och Signalhundförbundet. Det måste framgå av färdtjänsttillståndet att resenären har rätt att ta med sig sin ledar-/signalhund. Det djurets förare/ägares skyldighet att medföra nödvändig utrustning såsom bur, korg etc. samt eventuell säkerhetsutrustning såsom säkerhetssele för hund. Djurets förare/ägare 15

16 ansvarar alltid för djuret under resan och kan därför bli ersättningsskyldig för eventuell skada som djuret förorsakar. Det är även djurets förare/ägare ansvar att se till att djuret inte förorsakar obehag exempelvis för oväsen eller förorenar. I fall då ovanstående regler inte följs kan resenär nekas medföra djur vid resa Sällskapsdjur Vid resor med färdtjänstfordon/specialfordon får sällskapsdjur inte medföras eftersom dessa resor inte kan samordnas pga. allergibesvär hos andra resenärer Trafikutbud och beställning Färdtjänsten får nyttjas hela dygnet under alla veckodagar. Den färdtjänstberättigade ska beställa sin resa minst två timmar i förväg. Sker resan kvälls- eller nattetid ska beställning göras senast klockan alla dagar. Resor över 40 km bör beställas senast sex timmar före avresan Väntetid och samordning En beställd resa ska genomföras vid den överenskomna tidpunkten. Entreprenören/beställningscentralen avgör tiden för hämtning med utgångspunkt från önskad ankomsttid till resans mål. Resenären ska vara beredd på att tidpunkten för avresan måste anpassas efter andra resor. I de fall resenären har en tid att passa skall detta anges vid beställningen. Avbeställning av bokad resa måste ske senast en timme före tidpunkten för bokad resa. Resor i färdtjänsten samordnas i möjligaste mån. Entreprenören/beställningscentralen utför samordningen i samband med bokningen av resan. 2 Avgift för färdtjänst Kommunfullmäktige fastställer vilka egenavgifter som ska gälla vid färdtjänstresor. Dessa återfinns i kommunens taxebilaga. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. Färdsätt bedöms och beslutas med billigaste färdmedel med hänsyn till resenärens funktionsnedsättning. Tillstånd till dyrare färdsätt, specialfordon alternativt liggande transport, beviljas när resenär behöver annat färdsätt än ordinarie färdtjänstfordon (personbil) för resans genomförande. Egenavgiften framgår av separat taxebilaga. 2.1 Resa i annan kommun (RIAK) Egenavgiften beräknas på samma sätt som i Ulricehamns kommun. Resenären betalar hela kostnaden till chauffören, därefter skickas kvitton till färdtjänsthandläggaren som betalar tillbaka mellanskillnaden. Kommunen tillhandahåller RIAK-checkar som den färdtjänstberättigade får köpa till en kostnad av t ex 50:-/st och det aktuella taxibolaget i annan kommun skickar därefter faktura till kommunen. 16

17 2.2 Utebliven resa Om färdtjänstresenär uteblir från en beställd resa eller om resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid kan kommunen, efter utredning av färdtjänsthandläggaren, återkräva den uppkomna merkostnaden Bomresor Om en förbeställd resa inte genomförs/avbeställs, så kallad bomresa, tar kommunen ut en administrativ avgift (dubbla lägsta egenavgift). Avgiften faktureras resenär. Resor som inte avbokas senast en timme före avresetid debiteras som bomkörning. För att minska risken för ytterligare bomkörningar, avbokas eventuell återresa om bomkörning sker vid framresan. Tänk på att du själv ansvarar för att ta kontakt med entreprenören/beställningscentralen och vid behov åter boka återresan samt att det då kan bli avvikelser avseende önskad tid. Akuta förhinder, sjukdom, oförutsedda händelser eller sådant som vid en individuell bedömning av det enskilda fallet förefaller rimligt att undanta från debitering ska undantas. Dokumentering av händelseförloppet är därför mycket viktig. Om resenären anser att entreprenören/beställningscentralen felat eller att någon av ovan nämnda förklaringar till händelsen är aktuell måste resenären omedelbart anmäla detta till entreprenören/beställningscentralen via telefon, brev eller e-post. Denna anmälan ska göras samma dag som händelsen inträffar. En prövning görs därefter i det enskilda fallet. Om ingen anmälan enligt ovan görs gäller entreprenören/beställningscentralen tolkning av ärendet. 2.3 Medresenär Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade och får följa med i mån av plats (se separat taxebilaga). 2.4 Barn Barn som har färdtjänsttillstånd betalar en reducerad avgift i relation till vuxna (se separat taxebilaga). 2.4 Färdtjänstkort legitimation för färdtjänstresa, förlorat kort I samband med att ett tillstånd till färdtjänst beviljas skickas ett färdtjänstkort ut. Färdtjänstkortet är personligt och får inte användas av någon annan. Kortet är en legitimation som man måste ha för att resa i färdtjänsten och skall således alltid kunna uppvisas för föraren. Om färdtjänstkortet saknas kostar resan dubbelt så mycket som normalt. Om föraren begär det skall fotolegitimation kunna visas som komplement till färdtjänstkortet, detta gäller även minderårig person som reser ensam. För minderårig som reser i sällskap av ledsagare gäller att ledsagaren ska kunna legitimera sig och intyga resenärens identitet om resenären inte själv har godkänd legitimation. Om man förlorar färdtjänstkortet skall detta anmälas så snart som möjligt till kommunens handläggare. Man får då ett nytt kort. För ett nytt färdtjänstkort utgår en avgift på 75 kronor. 17

18 2.6 Resegaranti Om färdtjänstresenären försenas till ankomstplatsen med mer än 20 minuter omfattas resan av kommunens resegaranti, under förutsättning att förseningen inte förorsakats av händelser som ligger utanför entreprenörens kontroll (force majeure). Med force majeure avses olyckor, extrema väderförhållande (klass 2 eller 3 varningar från SMHI), naturkatastrofer, strejk eller andra samhällshändelser som ligger utanför kommunens/entreprenörens kontroll. Resenären kompenseras med att egenavgift ej betalas vid nästa resa. 2.7 Överklagande Ett beslut om färdtjänst som helt eller delvis går sökanden emot kan överklagas till Förvaltningsrätten. Överklagandet skall ske skriftligt enligt besvärshänvisning i färdtjänstbeslut. Det skall ha kommit in till kommunen inom tre veckor efter det att sökanden fick del av beslutet. Ansökan om färdtjänst handläggs enligt bestämmelserna i förvaltningslagen. Det innebär att beslut som går emot den sökande, eller innebär inskränkningar, ska motiveras och innehålla information om hur beslut kan överklagas. 18

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE VERSION 10.0 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE Tillämpningsföreskrifter till förslag till regelverk för färdtjänsten i östra Skåne är antagna av Beställarrådet för färdtjänsten i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2006/0422 736 KFS 2007:2 Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde (Antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2007)

Läs mer

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst Färdtjänst Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd www.umea.se/fardtjanst Innehållsförteckning Vad står i beslutet?...3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa?...3 Finns det bilbarnstol

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN Innehåll Sida 1 Tillstånd till färdtjänst 1 2 Prövning av rätt till färdtjänst 2 3 Färdtjänsttillståndets omfattning 2 4 Färdtjänstens utförande 3 5 Område för färdtjänstresor

Läs mer

Vad är kommunal färdtjänst?

Vad är kommunal färdtjänst? Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje s. 1 av 5 Titel: Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i Östhammars kommun Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum:

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Regler för färdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för färdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(9) Regler för färdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Dessa regler gäller för de invånare som är folkbokförda i kommuner som överlåtit huvudmannaskap för färdtjänst från kommun till Region

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Riktlinjer för färdtjänst Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008. Här presenteras kommunens riktlinjer avseende färdtjänst. De grundläggande förutsättningarna för

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 1 (8) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-03-27, 105 FÄRDTJÄNST 1. Innebörd av färdtjänst Färdtjänst ska betraktas

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen Ljungby

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer för färdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. BAKGRUND...3 2. GRUNDER FÖRFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...4 2.1 Kriterier för färdtjänst...4 2.2 Resor

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST Tillämpningsanvisningar 2007-01-01 Åsele socialnämnd = Har angetts vid de rubriker som ändras p g a regelharmoniseringen. RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST INOM ÅSELE KOMMUN. Följande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-10-05, 257 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-10-05 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2010-04-29 Sida 2 av 13 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 2010... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Antagen av KF 2013-04-24. KF 39, Ks 51 Regelverk för färdtjänst i Robertsfors kommun Färdtjänst Kommunal färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst 1997:736 är numera kollektivtrafik

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Omsorgsförvaltningen ON2014/0164-736 Tanums kommun Färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av omsorgsnämnden 2014-06-26, 62. Innehåll 1 SYFTE OCH BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 1 Reviderad 2014-06-09 Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 2006 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 455 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-09-13 136 att tillämpas

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Regelverk Riksfärdtjänst

Regelverk Riksfärdtjänst 25(29) Regelverk Riksfärdtjänst Nedanstående regler är fastställda av regionfullmäktige för Region Jönköpings län i oktober 2015 ikraftträdande 2016-01-01. Syfte Region Jönköpings län i Jönköpings län

Läs mer

Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik

Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik Service utöver själva transporten regleras inte av färdtjänstlagen. Färdtjänst är enligt lagen därför

Läs mer

Färdtjänst på Gotland

Färdtjänst på Gotland Trafik & kollektivtrafik Beställning av resor: SAMRES 0200-26 06 60 Innehåll Vad är färdtjänst... 2 Vad är en färdtjänstresa... 2 Vem får färdtjänst... 2 Så fungerar färdtjänst... 2 Privatresor... 2 Arbetsresor

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun 2015-10-12 1 Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2015-11-30, Ks 245 Diarienummer 2016/00050 2015-10-12 2 Allmänt om färdtjänst Riktlinjerna är anvisningar till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN Reviderad: januari 2016 JR Rätt till färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss och tåg, som utförs med mindre fordon. Rätt till färdtjänst

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 modell plan policy program riktlinje riktlinje för Färdtjänst regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 Ansvarig: Verksamhetschef

Läs mer

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa Taxa Avstånd (km) 0-100 km 101-125 km 126-150 km 151-175 km 176-200 km 201-225 km 226-250 km 251-275 km 276-300 km 301-350 km 351-400 km 401-450 km 451-500 km 501-600 km 601-750 km 751-1000 km 1001-1250

Läs mer

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning KF 161 27 AUG 2012 Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun KSN-2012-0634 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgift

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Socialförvaltningen informerar Färdtjänst Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Vad är färdtjänst Färdtjänsten syftar till: att stärka den funktionshindrades möjligheter att förflytta

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

ISkånetrafiken det naturtiga vatet för dig som reser i Skåne.

ISkånetrafiken det naturtiga vatet för dig som reser i Skåne. Skånetrafiken 2016-04-21 44P SKAN DNR Dnr '2 11,, 2016-05- 18 Enligt Sändlista Remiss av Riktlinjer för serviceresor och Allmänna resevillkor för serviceresor. Skånetrafiken har haft i uppdrag att göra

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN 2005-01-31 1 YDRE KOMMUN REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN Gäller fr. o. m. 2005-04-01 Antagna av Kommunfullmäktige 2005-02-21, Kf 9, (Dnr KS 2004/0299) 2005-01-31 2 YDRE KOMMUN REGLER

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-10-05, 258 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-10-05 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för vuxna och barn som har ett funktionshinder

Läs mer

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets Allmänna Resevillkor

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun 2009-06-24 1(7) Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-04-29, 110 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Riktlinjer för riksfärdtjänst Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument Riktlinjer för riksfärdtjänst ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-05, 289 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchefen GÄLLER TILL OCH MED: 2018

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Gäller FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Nya regler från och med 1 november 2003 Vem har rätt till färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt (minst

Läs mer

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST?

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? RIKSFÄRDTJÄNST VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? Riksfärdtjänst kan beviljas den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

KALLELSE. Datum 2016-03-31

KALLELSE. Datum 2016-03-31 KALLELSE Datum 2016-03-31 Sida 1(2) Socialförvaltningen Christoffer Persson, 0474-47282 christoffer.persson@uppvidinge.se Socialnämnden kallas härmed till sammanträde torsdagen den 7 april 2016 kl. 13:00

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för skolskjuts Reviderade riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Fastställda av Utbildningsnämnden 2014-06-03 Un 32 kommun@upplands-bro.se 08-581 690 00 Skolskjuts enlig

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Skolskjutsreglemente Flens kommun

Skolskjutsreglemente Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:3 623 Skolskjutsreglemente Flens kommun Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Antagen av kommunfullmäktige 1981-02-24 127 Reviderat

Läs mer

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 47 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken Staffanstorps kommun Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken 1 Färdtjänsttillstånd Färdtjänst i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för dig som, på grund

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) Ersätter KFS 2013:26 2014:08 REGELVERK OCH TILLÄMPNINGS FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS DEFINITIONER Särskild kollektivtrafik är transporter som avser färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR BILAGA 1 TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24, 2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22,

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst 1 av 5 2013-10-04 TN-2013/01278 Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst - komplement till Lag om riksfärdtjänst (1997:735) som stöd i bedömning och beslut om tillstånd

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 juni 2017

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 juni 2017 Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 juni 2017 Fastställt av: Regionfullmäktige 2017-03-01, 15 Innehållsförteckning 1 Tillstånd

Läs mer

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare.

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare. 1 (5) Sektorn för samhällsbyggnad Emma Lindström 2014-11-20 Dnr 2014KS104 539 RIKTLINJER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN, FÄRDTJÄNST, I HÄRRYDA KOMMUN 1. Bakgrund Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik

Läs mer

Gäller från 1 September Skånetrafikens färdtjänst

Gäller från 1 September Skånetrafikens färdtjänst Gäller från 1 September 2017. Skånetrafikens färdtjänst I denna broschyr kan du läsa om vad färdtjänst är samt hur det går till att ansöka om och resa färdtjänst. Informationen gäller för dig som är folkbokförd

Läs mer

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2010-01-13, 5, 2015-10-14 137 Gäller från 2016-01-01 Vad är färdtjänst och vem har rätt till färdtjänst?

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Vad är särskilt anpassad kollektivtrafik (färdtjänst)? Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Färdtjänstreglemente för Essunga kommun

Färdtjänstreglemente för Essunga kommun Färdtjänstreglemente för Essunga kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd 2014-12-15 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Från och med 2015-01-01 Dokumentansvarig

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Januari 2017 Innehåll

Läs mer

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2013-04-01 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för färdtjänstlegitimeringen i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun. Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst

Färdtjänst. Ale kommun. Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Juni 2016 Innehåll

Läs mer

Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst

Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst För dig som har tillstånd att resa med färdtjänst 1 oktober 2010 I denna broschyr kan du läsa om hur det går till att resa färdtjänst, vad resan kostar samt få

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN.

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. 1 (23) 2010-09-16 RIKTLINJE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box 304 733 25 Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: 0224-550

Läs mer

RESEVILLKOR FO R SERVICERESOR

RESEVILLKOR FO R SERVICERESOR 2016-10-31 RESEVILLKOR FO R SERVICERESOR Sjukresor och färdtjänst Innehållsförteckning Resevillkor...3 1 Resevillkorens ändamål och tillämpning...3 2 Definitioner...3 3 Förklaring av villkor...4 3.1 Ledsagare...4

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.3 Antagna av kommunfullmäktige 18/06 Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som på grund av någon funktionsnedsättning ej kan anlita

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156

ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156 ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156 SKOLSKJUTSREGLEMENTE 1. Bakgrund Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen 2010:800. Kommunen

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd.

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd. Författningssamling BKFS 2012:10 Färdtjänstreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2012-10-15, 119 Träder i kraft 2013-01-01 Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform som efter behovsprövning

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst

Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst Sida 1 av 7 TN-2016/00133 2016-02-29 Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst Komplement till lag och färdtjänst (1997:736) som stöd i bedömning och beslut omtillstånd förkommunal

Läs mer

Generella föreskifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst

Generella föreskifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst Generella föreskifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst Antagen av kommunfullmäktige 2017-04-24, Kf 28 Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer för kommunal färdtjänst) Komplement

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 2 Reviderad 2015-06-08 Riktlinjer för färdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör färdtjänst

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer