FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN"

Transkript

1 FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN

2

3 Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast är tillfälligt samt ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel Avsaknad av allmänna kommunikationsmedel utgör ingen grund för rätt till färdtjänsttillstånd. Färdtjänsttillstånd beviljas av färdtjänsthandläggare, som kan använda sig av läkarintyg vid bedömning. Det finns olika slags tillstånd med olika slag av tilläggsservice. Tillståndets innehåll beror på funktionshindrets art och omfattning. Färdtjänsttillstånd beviljas med ett eller flera av följande fordon; personbil och specialfordon. Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och tillämpar samåkning. Om samordningen inte är möjlig ökar kostnaden för färdtjänsten. Därför är det noga att styrka undantag från samåkningen. Möjligheten att samordna resor minskar också om färdtjänstresenären måste sitta i framsätet. Föraren skall vara behjälplig vid på- och avstigning i fordon samt till och från bostadens ytterdörr. Om man behöver mer hjälp än man kan få av chauffören, kan man ansöka om ledsagare men bara om man behöver hjälp på själva resan, när man sitter i bilen. Detta skall i så fall tydligt motiveras. Blanketter finns att hämta på Internet, eller via färdtjänsthandläggare på telefon Se följande sidor: 1

4 Handläggares begäran om läkarutlåtande ja nej Utlämnad av: ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND Namn Personnummer Bostadsadress Postnummer och postort Telefonnr (dagtid) Haft färdtjänst sedan tidigare Ja Nej Vårdnadshavare (endast för minderåriga) eller eventuell god man/förvaltare, samt telefonnummer Bakgrund till ansökan Orsaken till varför Du inte kan åka i den allmänna kollektivtrafiken Beskriv ditt funktionshinder. Vilka är Dina besvär, kan Du förflytta Dig på egen hand. Ange även om besvären är relaterade till vissa årstider eller tid på dygnet. Gånghjälpmedel Utomhus använder jag alltid ofta ibland Sida 1 Fyll i blanketten och beskriv så utförligt som möjligt, Beskriv varför du inte kan åka med allmänna kommunikationsmedel. Beskriv ditt funktionshinder. 2

5 Gångsträcka Utan gånghjälpmedel meter, med gånghjälpmedel meter. Kan kan inte gå i vanliga trappor (med hjälp av ledstång). Avstånd till närmaste hållplats för kollektivtrafik meter. Finns det några svårigheter på gångsträckan mellan bostaden och hållplatsen, t.ex. markbeläggning, trappor osv. Nej Ja Beskriv Bostadens läge Min bostad ligger på bottenvåningen trappa/trappor upp Hiss finns Färdsätt Ja Nej Ev kommentar När jag reser i dag åker jag med Jag klarar alltid oftast ibland aldrig att stiga på buss/tåg med trappsteg. Jag klarar alltid oftast ibland aldrig att stiga på samt åka med låggolvfordon. Hjälpbehov Jag kan själv ta mig till port/entré i markplan Jag behöver aktiv hjälp när jag sitter i bilen och ansöker om ledsagare Ange varför Du behöver ledsagare: Godkännande Jag lämnar härmed mitt medgivande till att de personuppgifter om mig som är nödvändiga för genomförande av färdtjänsttransport får behandlas hos färdtjänsthandläggare, beställningscentral och hos transportföretag. Jag har tagit del av ovanstående information och försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga Ort och datum Underskrift Fortsätt på sida 2 Ansöker du om ledsagare och behöver hjälp när du sitter inne i taxibilen, skall detta tydligt motiveras. Det bör då också framgå av läkarutlåtandet, varför du behöver ledsagare. Glöm inte underskrift. 3

6 Läkarutlåtande för prövning av rätt till färdtjänsttillstånd Läkarens namn och arbetsplats eller stämpel: Sökandens pers nr: Namn: Adress: Läkarens telefon: Kännedom sedan samt senaste besökstillfälle: Telefon: Diagnoser på svenska Huvuddiagnos som huvudsakligen motiverar färdtjänstbehovet: Beskrivning av sökandens symptombild: Övriga diagnoser: Prognos Funktionsnedsättningens varaktighet: Blanketten för läkarutlåtande lämnas till din husläkare eller den läkare som är aktuell i ditt fall. Sänd ansökan och läkarutlåtandet till: Färdtjänsthandläggare, Socialförvaltningen, Klippans kommun, Klippan Färdtjänsttillstånd utfärdas, beroende på omständigheterna, normalt i högst 5 år. Om behov av färdtjänst finns kvar efter beviljad tidsperiod, är det den enskildes att kontakta färdtjänsthandläggare, angående förlängning av färdtjänsttillståndet. Förlängning sker inte per automatik. 4

7 Riksfärdtjänst Om Du planerar att åka utanför Skåne Län och Du på grund av funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt dyrt sätt, kan Du ansöka om riksfärdtjänst. Socialnämnden har bestlutat att från och med teckna kontrakt med Riksfärdtjänsten Sverige AB, avser riksfärdtjänst med taxi och specialfordon, tåg och flyg. För att bli beviljad riksfärdtjänst krävs att man är folkbokförd i Klippans Kommun resan går utanför Skåne Län ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet, eller någon annan enskild angelägenhet man till följd av ett svårt och bestående handikapp måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, d v s när resenären inte kan resa med 2 kl tåg eller buss i långväga linjetrafik. Vid resa med riksfärdtjänsten skall tillståndshavaren betala avgift (egenavgift) som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Tillståndet får omfatta ledsagare om resenären under själva resan är i behov av mer hjälp än som kan erbjudas av trafikföretagen. Ledsagaren betalar ingen egenavgift, kommunen står för den kostnaden. Tillståndet kan även omfatta medresenär, som är en person som reser tillsammans med den färdtjänstberättigade p g a dennes oro och rädsla inför resan, men trots det ej är berättigad till ledsagare. Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. Blanketter finns att få via färdtjänsthandläggare på telefon Ansökan om Riksfärdtjänst skall inlämnas till färdtjänsthandläggare minst 14 dagar före planerad resa. Du som blir beviljad riksfärdtjänst blir uppringd av en representant från Riksfärdtjänsten Sverige, för bekräftelse senast 48 timmar före. Vid eventuell avbokning ring Riksfärdtjänsten på tel:

8 Riksfärdtjänst med taxi Du får vara beredd på att samåkning kan bli aktuell. Tidsförskjutning på mellan 2 4 timmar kan förekomma, om Du inte har en speciell tid att passa. Egenavgiften erläggs direkt till chauffören. Någon nedsättning av egenavgiften i samband med samåkning sker ej. 6

9 Utdrag ur Klippans kommuns regelverk för färdtjänst i Skåne fr o m Och ändringar fattade av Socialnämnden Färdtjänst Färdtjänst är en kommunal service som genom ett beslut om hjälp med transport regleras genom Lag om färdtjänst (1997:736). Färdtjänst är en särskilt anordnad transport, så kallad särskild kollektivtrafik som är en del av den samlade kollektivtrafiken. En färdtjänstresa är en del av kollektivtrafiken, där resenären behöver hjälp eller har särskilda behov för att kunna genomföra resan. Färdtjänsttillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna. Exempel på sådana resor är sjuk- och behandlingsresor, skolskjuts eller där den drabbade kan få sina extra resekostnader ersatta av försäkringsbolag eller i övrigt av allmän försäkring. Funktionsnedsättningens art avgör val av transportfordon vid varje restillfälle. Den färdtjänstberättigades funktionsförmåga samt behov av individuell service ligger till grund för val av fordon vid varje restillfälle inom allmän eller särskild kollektivtrafik. Färdtjänst är en persontransport och förutsätter att färdtjänstberättigad medföljer på resan. Färdtjänsttillstånd Kommunen beslutar om en person skall beviljas färdtjänst eller ej. Tillståndet beviljas endast personer som är folkbokförda i kommunen. Kommunen beslutar vilken servicegrad och särskilda villkor som skall uppfyllas för att resan skall kunna genomföras (t ex olika hjälpbehov). Beslut kan överklagas enligt förvaltningslagen. Personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer kan beviljas färdtjänst. 7

10 Med funktionsnedsättning som inte endast är tillfällig menas att funktionsnedsättningen normalt skall bestå längre tid än 3 månader. Med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand avses att sökande har väsentliga svårigheter, även med gånghjälpmedel, att förflytta sig med normalt gångavstånd (ca 400 m till och från hållplats för allmän kollektivtrafik). Med väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer menas att den sökande har väsentliga svårigheter att resa på egen hand. Färdtjänsttillståndet (färdtjänstkortet) är en personlig värdehandling som inte kan överlåtas på någon annan. Färdtjänstkort och legitimation skall medföras vid resan och uppvisas för föraren. Färdtjänstkortet kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Barn kan beviljas färdtjänst om de på grund av funktionshinder är förhindrade att göra resor på egen hand, som jämnåriga normalt kan göra. Barn som kan resa med allmänna kommunikationer utan väsentliga svårigheter tillsammans med vuxen person anses normalt inte uppfylla färdtjänstlagens kriterier för tillstånd. Barn med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen på grund av ett omfattande hjälpmedelsbehov, behov av vårdinsatser under resan eller ett utåtagerande beteende har samma rätt till färdtjänst som vuxna. Barn under 7 år får inte företa färdtjänstresa utan vuxens sällskap. För bilstol/kudde ansvarar vårdnadshavare. Omfattning Om sökanden bedöms vara berättigad till färdtjänst, utfärdas ett färdtjänsttillstånd som gäller, beroende på omständigheterna, i högst fem år. Den färdtjänstberättigade får åka obegränsat antal resor inom färdtjänstområdet. Om särskilda omständigheter föreligger kan antalet resor be- 8

11 gränsas. Särskilda skäl kan vara att missbruk av färdtjänsttillståndet föreligger. Begränsningar i tillståndet kan även göras, vad gäller årstider och tid på dygnet. Av beslutet skall det framgå för vilken tidsperiod färdtjänst är beviljad. Handikappanpassning av ordinarie trafikmedel, utökning av närtrafik, förändring av hälsotillståndet kan innebära ökade och ändrade möjligheter för den enskilde som motiverar tidsbegränsad legitimering. Medresenär Den färdtjänstberättigade har rätt att medtaga en medresenär under resan. Medresenär skall stiga på och av samtidigt som den färdtjänstberättigade. Medresenär erlägger avgift enligt färdtjänsttaxan. Om medresenär medföljer skall detta anmälas vid beställning. Begränsning av antalet medresenärer gäller ej färdtjänstberättigades barn under 15 år. Medresenär får ej förorsaka extra service utöver normal taxiservice. Ledsagare: Färdtjänstberättigad med tillstånd för ledsagare måste själv ordna med ledsagare. Ledsagarens resa är avgiftsfri. Ledsagare måste stiga på och av samtidigt som den färdtjänstberättigade. Ledsagare får ej förorsaka extra service utöver normal taxiservice. Avgifter Egenavgift erläggs med 20% (avrundat till närmast hela kr) av kostnaden för enkelresa (inget tillägg för resa med specialfordon), dock lägst 24 kr. Högsta avgift för resa i Skåne, 172 kr per enkelresa. Barntaxa Barn under 7 år åker avgiftsfritt. Fr o m den dag resenären fyller 7 år t o m den dag denne fyller 20 år erläggs barn/ungdomsavgift med 60% av egenavgiften (avrundat till närmast hela kr). 9

12 Samordning För att undvika omotiverade kostnader för färdtjänsten bör resorna samordnas där så är möjligt och lämpligt. Möjligheterna till samåkning bör framförallt uppmärksammas vid resor som är regelbundet återkommande (t ex arbetsresor). Samordning med Närtrafiken bör ske. Vid samordning av resor får tidigare- eller senareläggning ske med 20 minuter. Egenavgiften delas lika mellan antalet resenärer vid samordning. Resa i annan kommun (RIAK) Efter särskilt beslut har färdtjänstberättigad, som är folkbokförd i Klippans Kommun rätt att resa med färdtjänst i annan kommun inom och utanför Skåne. Resan skall både påbörjas och avslutas i samma kommun. Den färdtjänstberättigade erlägger avgift enligt Klippans kommuns lokala taxa. 10

13 Bilaga 1 Regler för sjukresor i Skåne Gäller från 1 maj 2009 Sjukresa i Skåne Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården, finns det olika sätt att göra det på. Bussar och tåg är ett bra alternativ i många fall, men ditt medicinska hälsotillstånd berättigar dig kanske att resa med taxifordon. I den här foldern berättar vi vilka regler som gäller för sjukresa i Skåne. Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region Skåne. Vi administrerar sjukresor, hanterar begäran om reseersättning och ger information. Kollektivtrafik för alla! Skånetrafiken arbetar för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Vi anpassar bland annat bussar, tåg, stationer och hållplatser så att även personer med funktionsnedsättning kan resa med oss. Du kan läsa mer om vår kollektivtrafik och hur du kan resa med den på Foldern Handikappvänlig trafik kan du få på något av våra kundcenter. Den finns också i lättläst version. Sjukreselinjer Vi har särskilda sjukreselinjer mellan de större sjukhusen i Skåne. På en av dessa sjukreselinjen mellan Lund och Helsingborg finns sjukvårdskunnig personal med på resan. Här finns också servering och toalett ombord. Mer information om linjerna kan du få av beställningscentralen 11 Skånetrafiken

14 Detta är en sjukresa Du kan få ersättning för sjukresa när du reser till/från din folkbokföringsadress och till/från Region Skånes vårdinrättningar. När du reser med buss, tåg och privatbil kan du ansöka om reseersättning i efterhand. När du reser med taxifordon subventionerar Region Skåne kostnaden för din resa. Oavsett färdsätt betalar du alltid en egenavgift. Läs mer om vad resan kostar på sidan 8. ( Tillägg: Gäller ej Mammografi, vaccination eller privat tandläkare.) Så här kan du resa Du kan få sjukreseersättning motsvarande det billigaste färdsättet med tanke på ditt medicinska hälsotillstånd. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg (andra klass) och privatbil. Buss och tåg När du reser med Skånetrafikens bussar och tåg betalar du vanlig kollektivtrafiktaxa. Du kan välja att betala resan kontant eller med något av Skånetrafikens rabatt- eller periodkort. Tänk på att alltid spara din biljett om du skulle nå upp till högkostnadsskyddet! Se mer under rubriken Högkostnadsskydd på sidan 9. Privatbil Om du använder privatbil är sjukreseersättningen 1,70 kr/km. Du kan endast få ersättning för kostnaden som överstiger egenavgiften. Avdrag görs med en egenavgift per bil. Först vid sjukresa längre än 73 km överstiger ersättningen egenavgiften för vuxen. Du får inte ersättning för parkeringsavgifter. 11 Skånetrafiken

15 Taxifordon Om du på grund av ditt medicinska hälsotillstånd inte kan resa med buss och tåg eller privatbil, kan hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Skåne styrka sjukresa med taxifordon och utfärdar då ett sjukreseintyg. Undantag finns för personer som är över 85 år, de har rätt att resa till sjukvården med taxifordon utan att detta styrks med ett sjukreseintyg. Sjukreseintyget skickas in till Skånetrafikens sjukresor i god tid före planerad resa. Intyget bör inkomma senast två vardagar före planerad resa. Utifrån detta intyg utfärdar vi tillstånd för din sjukresa. Först därefter kan du beställa din sjukresa genom beställningscentraler för Serviceresor. För dig som har behov av specialtransport finns även taxifordon som kan ta resenärer i rullstol och på bår. Du kan ta med dig upp till tre medresenärer som resesällskap, detta anger du samtidigt som du bokar din resa. De betalar då egenavgift som resenär. Sjukresor med taxifordon samordnas alltid med andra resenärer. Flyg Om du på grund av ditt medicinska hälsotillstånd behöver resa med flyg kan du få ersättning för din flygresa. Ansökan om ersättning gör du i efterhand med avdrag för egenavgift. Detta ska vara styrkt på sjukreseintyget. Du som har färdtjänst Om du har rätt till färdtjänst kan du resa till sjukvården på samma sätt. Behöver du resa på ett annat sätt måste vårdgivaren styrka detta på ett sjukreseintyg. Du måste visa föraren ditt serviceresekort/färdtjänstkort när du reser. 12 Skånetrafiken

16 Detta kostar resan Om du reser till sjukvården med Skånetrafikens bussar och tåg gäller vanlig kollektivtrafiktaxa som egenavgift. Reser du på annat sätt (taxifordon, privatbil eller flyg) är det resans längd som avgör vad du betalar i egenavgift, se tabell nedan. Men du betalar aldrig mer än 124 kr/enkel resa. Barn under sju år reser kostnadsfritt. Till den dag man fyller 20 år gäller barn/ungdomstaxa. Reslängd upp till 8 km 12 km 16 km 20 km 24 km 28 km 32 km 36 km 40 km 44 km 48 km 52 km 56 km 60 km 64 km 68 km Över 68 km Egenavgift vuxen 26 kr 33 kr 40 kr 46 kr 52 kr 58 kr 64 kr 70 kr 76 kr 82 kr 88 kr 94 kr 100 kr 106 kr 112 kr 118 kr 124 kr Egenavgift barn/ungdom 16 kr 20 kr 24 kr 28 kr 31 kr 35 kr 39 kr 42 kr 46 kr 49 kr 53 kr 57 kr 60 kr 63 kr 66 kr 69 kr 72 kr 13 Skånetrafiken

17 Sjukresa utanför Skåne Specialistvård och vårdgaranti Du får ersättning för sjukresa som omfattas av den nationella vårdgarantin och specialistvård. Du måste tillsammans med blanketten Begäran om reseersättning bifoga remiss/betalningsförbindelse som styrker att du har rätt till resan. Fritt vårdsökande Du får ingen sjukreseersättning om remiss/betalningsförbindelsen är utfärdad efter ditt eget önskemål om att vårdas på vårdinrättning utanför Skåne. Ersättning för sjukresan Du ansöker om reseersättning genom att skicka in blanketten Begäran om reseersättning tillsammans med patientkvitto/intyg om vård samt eventuella biljetter och intyg om ledsagare. Allt i original. Din begäran måste du lämna in inom ett år efter det att du gjorde sjukresan. Blankett finns på sjukvårdsinrättningarna, hos Skånetrafiken och på Högkostnadsskydd När du inom en tolvmånadersperiod har betalt sjukreseavgifter upp till kr betalar du ingen egenavgift under den tid som återstår av perioden. Perioden räknas från första resdagen. Kom därför ihåg att spara alla patientkvitton och kvitton på dina sjukresor! Barn under 18 år i samma familj (samma hushåll) har gemensamt högkostnadsskydd. Du ansöker om högkostnadsskydd på särskild blankett. 14 Skånetrafiken

18 Delbetala dina sjukresor Du kan välja att dela upp betalningen för dina sjukresor redan från första resan. Du betalar då 300 kr per månad upp till högkostnadsskyddet. Detta ansöker du särskilt om. Kontakta Skånetrafikens sjukresehandläggare. Om du behöver ledsagare Alla sjukreseresenärer som är under 18 år eller över 85 år har alltid rätt att kostnadsfritt ta med sig ledsagare på resan. För övriga är det vårdgivaren som bedömer om det är medicinskt motiverat med ledsagare och det ska då framgå på sjukreseintyget. Reser du med buss eller tåg kan du begära reseersättning för ledsagaren i efterhand. För mer information om sjukresor Kontakta i första hand din vårdgivare för frågor som rör din sjukresa. Du kan också vända dig till Skånetrafikens sjukresehandläggare eller gå in på Så här kontaktar du oss Skånetrafikens sjukresor Adress: Skånetrafiken/Sjukresor, Trollebergsvägen 14, Lund Telefon: Fax: E-post: Webbadress: 15 Skånetrafiken

19 Kontakta beställningscentral för Serviceresor Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa måste du alltid beställa den i beställningscentralen för din kommun. Bor du i (kommun) Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga - Telefon: Denna broschyr ger dig ett sammandrag av gällande sjukreseregler. Komplett regelverk med tillhörande taxa och resevillkor för sjukresa med taxifordon samt information om delbetalning av sjukreseavgiften hittar du på Här samlar vi all information och du kan ladda ner de senaste versionerna av informationsmaterial och blanketter. Du kan också få information hemskickad. Kontakta Skånetrafikens sjukresor. 16 Skånetrafiken

20 klippan.se Socialförvaltningen, V Nygatan, Klippan Tel: Fax: E-post:

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst Färdtjänst Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd www.umea.se/fardtjanst Innehållsförteckning Vad står i beslutet?...3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa?...3 Finns det bilbarnstol

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE VERSION 10.0 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE Tillämpningsföreskrifter till förslag till regelverk för färdtjänsten i östra Skåne är antagna av Beställarrådet för färdtjänsten i

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Antagen av KF 2013-04-24. KF 39, Ks 51 Regelverk för färdtjänst i Robertsfors kommun Färdtjänst Kommunal färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst 1997:736 är numera kollektivtrafik

Läs mer

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST?

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? RIKSFÄRDTJÄNST VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? Riksfärdtjänst kan beviljas den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader

Läs mer

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN Reviderad: januari 2016 JR Rätt till färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss och tåg, som utförs med mindre fordon. Rätt till färdtjänst

Läs mer

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 47 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2006/0422 736 KFS 2007:2 Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde (Antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2007)

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST Tillämpningsanvisningar 2007-01-01 Åsele socialnämnd = Har angetts vid de rubriker som ändras p g a regelharmoniseringen. RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST INOM ÅSELE KOMMUN. Följande

Läs mer

Skånetrafikens Färdtjänst

Skånetrafikens Färdtjänst Skånetrafikens Färdtjänst Skånetrafikens färdtjänst och sjukresor Samlingsnamn Serviceresor Lars Hellström Trafikområdeschef / Tf Affärsområdeschef Serviceresor Telefon: 0451 288 626 E-post: lars.hellstrom@skanetrafiken.se

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 2006 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 455 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-09-13 136 att tillämpas

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer för färdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. BAKGRUND...3 2. GRUNDER FÖRFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...4 2.1 Kriterier för färdtjänst...4 2.2 Resor

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

Färdtjänst på Gotland

Färdtjänst på Gotland Trafik & kollektivtrafik Beställning av resor: SAMRES 0200-26 06 60 Innehåll Vad är färdtjänst... 2 Vad är en färdtjänstresa... 2 Vem får färdtjänst... 2 Så fungerar färdtjänst... 2 Privatresor... 2 Arbetsresor

Läs mer

Regelverk Riksfärdtjänst

Regelverk Riksfärdtjänst 25(29) Regelverk Riksfärdtjänst Nedanstående regler är fastställda av regionfullmäktige för Region Jönköpings län i oktober 2015 ikraftträdande 2016-01-01. Syfte Region Jönköpings län i Jönköpings län

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa Taxa Avstånd (km) 0-100 km 101-125 km 126-150 km 151-175 km 176-200 km 201-225 km 226-250 km 251-275 km 276-300 km 301-350 km 351-400 km 401-450 km 451-500 km 501-600 km 601-750 km 751-1000 km 1001-1250

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Gäller FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Nya regler från och med 1 november 2003 Vem har rätt till färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt (minst

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 1 (8) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-03-27, 105 FÄRDTJÄNST 1. Innebörd av färdtjänst Färdtjänst ska betraktas

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Riktlinjer för färdtjänst Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008. Här presenteras kommunens riktlinjer avseende färdtjänst. De grundläggande förutsättningarna för

Läs mer

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras.

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras. RIKSFÄRDTJÄNST Riksfärdtjänsten vänder sig till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader, vilket motsvarar kostnaden för biljett med allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN Innehåll Sida 1 Tillstånd till färdtjänst 1 2 Prövning av rätt till färdtjänst 2 3 Färdtjänsttillståndets omfattning 2 4 Färdtjänstens utförande 3 5 Område för färdtjänstresor

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 1 Reviderad 2014-06-09 Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Ansökan om färdtjänst (egen ansökan)

Ansökan om färdtjänst (egen ansökan) Information Ansökan enligt lagen om färdtjänst (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/lagar/ Svenskforfattningssamling/Lag-1997736-om-fardtjanst_sfs-1997-736/) (1997:736). Färdtjänst kan inte erhållas

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Socialförvaltningen informerar Färdtjänst Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Vad är färdtjänst Färdtjänsten syftar till: att stärka den funktionshindrades möjligheter att förflytta

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för vuxna och barn som har ett funktionshinder

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

Vad är kommunal färdtjänst?

Vad är kommunal färdtjänst? Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje s. 1 av 5 Titel: Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i Östhammars kommun Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum:

Läs mer

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst Information Färdtjänst ska tillgodose behov av resor för personer med en funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer. För att ansöka om färdtjänst måste du

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2010-04-29 Sida 2 av 13 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 2010... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun 2015-10-12 1 Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2015-11-30, Ks 245 Diarienummer 2016/00050 2015-10-12 2 Allmänt om färdtjänst Riktlinjerna är anvisningar till

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Omsorgsförvaltningen ON2014/0164-736 Tanums kommun Färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av omsorgsnämnden 2014-06-26, 62. Innehåll 1 SYFTE OCH BAKGRUND...

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR BILAGA 1 TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24, 2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22,

Läs mer

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Fr.o.m. läsåret 11/12 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2007-08-23 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinjer för färdtjänst ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-05, 290 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchefen GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN 2005-01-31 1 YDRE KOMMUN REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN Gäller fr. o. m. 2005-04-01 Antagna av Kommunfullmäktige 2005-02-21, Kf 9, (Dnr KS 2004/0299) 2005-01-31 2 YDRE KOMMUN REGLER

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker riksfärdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan gäller: Riksfärdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Ansökan om Riksfärdtjänst

Ansökan om Riksfärdtjänst ~ 1 ~ Information om Riksfärdtjänst Ansökan om Riksfärdtjänst Vi kan konstatera att resor med Riksfärdtjänst ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen med hänsyn taget till den sökandes

Läs mer

Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning 1 2 Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Ansöka om färdtjänst Vad är färdtjänst och vem kan få färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst?

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? 1 Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? En 71-årig man ansökte om riksfärdtjänst med taxi för en resa till en annan kommun,

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Vad är riksfärdtjänst?

Vad är riksfärdtjänst? RIKSFÄRDTJÄNST Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunstyrelsen 2016-05-03 101) Februari

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Intro Riksfärdtjänst söker du som behöver åka utanför Stockholms län och inte kan åka med allmänna kommunikationsmedel. Du kan ha en stor och varaktig funktionsnedsättning och måste på grund av detta resa

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 26 Subventionerade färdtjänstresor med kollektivtrafik SN-2016/56 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ingå avtal med Uppsala

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr)

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr) ÅTVIDABERGS KOMMUN 1(5) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD SOM ÄR FOLKBOKFÖRD I ÅTVIDABERGS KOMMUN Sökande Namn Personnummer Bostadsadress Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379 OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Avser: Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommunresor/ kommuntransporter

Läs mer

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst 1 (6) Färdtjänstreglemente Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst Revidering enligt kommunfullmäktiges beslut 62/2011 Fastställt av kommunfullmäktige 14 juni 2005 Punkten 4.3 förtydligad enligt kommunstyrelsens

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN Med stöd av handikappservicelagen kan färdtjänst och därtill hörande följeslagarservice ordnas för en person som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Mölndal

Så fungerar FLEXLINJEN. i Mölndal Så fungerar FLEXLINJEN i Mölndal Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Du ringer och beställer din resa och blir då garanterad

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Färdtjänst (handikapp)

Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Innehållsförteckning Allmänt...3 Riktlinjer för färdtjänst...4 Ansökan...5 Färdtjänstkortets betydelse och användning...

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Enheten för kollektivtrafik ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Ansökan avser: Färdtjänst utan ledsagare Färdtjänst med ledsagare Namn... Personnummer... Bostadsadress... Postnummer... Postadress... Telefonnummer (inkl.

Läs mer

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning KF 161 27 AUG 2012 Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun KSN-2012-0634 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgift

Läs mer

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se REGLEMENTE Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer 2012.725.003 4, 2013-02-06 1(7) Bengtsfors kommuns reglemente

Läs mer

Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst

Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst För dig som har tillstånd att resa med färdtjänst 1 oktober 2010 I denna broschyr kan du läsa om hur det går till att resa färdtjänst, vad resan kostar samt få

Läs mer

Gäller från 1 September Så här reser du sjukresa i Skåne

Gäller från 1 September Så här reser du sjukresa i Skåne Gäller från 1 September 2017. Så här reser du sjukresa i Skåne Innehåll Skånetrafikens ansvar... 3 Det här är sjukresa... 3 Det här kostar sjukresan... 3 Ersättning för sjukresan... 4 Sjukresa med buss

Läs mer

Bedömningsgrunder för riksfärdtjänst i Strömsunds kommun

Bedömningsgrunder för riksfärdtjänst i Strömsunds kommun Bedömningsgrunder för riksfärdtjänst i Strömsunds kommun Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst och dess tillämpning är den lag som ligger till grund för kommunens beslut. I 5 regleras när tillstånd för riksfärdtjänst

Läs mer

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker färdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om färdtjänst Ansökan gäller: Färdtjänst utan ledsagare

Läs mer

Riksfärdtjänst. Samhällsbyggnad

Riksfärdtjänst. Samhällsbyggnad Riksfärdtjänst 2018 Samhällsbyggnad Vad är riksfärdtjänst? Riksfärdtjänst är till för den som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Resan ska

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen i grundskolan vara kostnadsfri. Det innebär att om vissa krav uppfylls har eleven rätt till skolskjuts som bekostas

Läs mer

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 Klass vecka datum 9:3 39 26 sept 30 sept 9:2a, 9:2b 40 3 okt 7okt 9:4, 9:1 41 10 okt 14 okt REGLER FÖR PRAO Du kan se på föregående sida när din

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 31 Utsändningsdag: Måndagen den 11 februari 2013 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Rådet för funktionshinderfrågor Måndag 18 Februari Rådet för funktionshinderfrågor kallas till sammanträde

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

ISkånetrafiken det naturtiga vatet för dig som reser i Skåne.

ISkånetrafiken det naturtiga vatet för dig som reser i Skåne. Skånetrafiken 2016-04-21 44P SKAN DNR Dnr '2 11,, 2016-05- 18 Enligt Sändlista Remiss av Riktlinjer för serviceresor och Allmänna resevillkor för serviceresor. Skånetrafiken har haft i uppdrag att göra

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2007-11-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för den person som har ett funktionshinder

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst. Information för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun.

Färdtjänst och Riksfärdtjänst. Information för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun. 2019 Färdtjänst och Riksfärdtjänst Information för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun. Vad är Färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 modell plan policy program riktlinje riktlinje för Färdtjänst regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 Ansvarig: Verksamhetschef

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer

Skolskjutsreglemente Flens kommun

Skolskjutsreglemente Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:3 623 Skolskjutsreglemente Flens kommun Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Antagen av kommunfullmäktige 1981-02-24 127 Reviderat

Läs mer