Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet"

Transkript

1 Konsekvensutredning 1 (13) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Diarienummer Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning inom transportområdet. Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Riksdag och regering har enligt proposition 2010/11:30 beslutat att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning ska finansieras genom avgifter. Regelgivningen ska däremot finansieras genom skattemedel. Avgiftsintäkterna redovisas till statskassan, vartefter myndigheten tilldelas ett anslag för att bedriva tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Transportstyrelsens avgiftsuttag ska finansiera detta anslag. Myndighetens avgifter ska fastställas enligt självkostnadsprincipen, om inte annat meddelats. Transportstyrelsen gör årligen en översyn av myndighetens avgifter. De nu föreslagna avgifterna är ett resultat av denna översyn, och förslaget syftar till att skapa mer rättvisande avgifter. Transportstyrelsens nu gällande avgifter inom vägtrafikområdet finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:100) om avgifter inom vägtrafikområdet, senast ändrad genom TSFS 2013:11. Det har också tillkommit nya uppgifter till myndigheten som ska finansieras via avgifter. Bestämmelser måste föras in i avgiftsföreskrifterna för att Transportstyrelsen ska kunna ta in de avgifterna. Transportstyrelsen bedömer att det totala avgiftsuttaget inom vägtrafikområdet blir cirka 111,6 mnkr lägre 2014 jämfört med Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? 2.1 Alternativa lösningar Det saknas alternativa lösningar såtillvida att myndighetens finansiering är beslutad av statsmakterna. Vidare finns det regleringar som fastställer ramarna för hur avgiftsuttaget får genomföras. Bland annat finns det krav på att varje avgift måste vara kopplad till en given motprestation. Avgiften ska

2 Datum 2 (13) beräknas så att den speglar myndighetens kostnad för att tillhandahålla denna motprestation, dvs. en självkostnadsprincip. Om avgiften inte motsvarar självkostnaden för en konkret motprestation är den i stället att betrakta som en skatt. Det finns således vissa begränsningar i användandet av breda kollektiva avgifter. Kravet på självkostnad medför också att det inte är tillåtet med korssubventionering mellan olika kollektiv eller avgifter. Avgiften beräknas utifrån myndighetens kostnader utan att fästa avseende vid berörda brukares betalningsförmåga. Vid val av avgiftskonstruktioner finns det dock viss frihet för myndigheten, exempelvis löpande timtaxa, fasta avgifter per styck eller årliga avgifter. Vilka avgifter som används beror på vilken typ av verksamhet som avgiften ska finansiera. Myndighetens ambition är att i första hand använda fasta avgifter, antingen per styck eller i form av årliga tillsynsavgifter. Skälet till det är främst att fasta avgifter medför en större förutsägbarhet för de som berörs av avgiften då de ges möjlighet att med större precision beakta myndighetens avgifter i sin budget. Fasta årliga avgifter har också den fördelen att de kan inkludera ett antal olika tjänster, så att det inte behöver skapas onödigt många avgifter. I de fall resursåtgången i stor utsträckning skiljer sig åt mellan olika ärenden eller då den inte är känd med tillräcklig exakthet, bedömer dock myndigheten att det är nödvändigt att använda en löpande timtaxa. 2.2 Effekter om reglering inte kommer till stånd Om den nu remitterade avgiftsföreskriften inte beslutas, fortsätter nuvarande föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet att gälla. Transportstyrelsen bedömer att de nu föreslagna avgiftsföreskrifterna på ett bättre sätt speglar den aktuella resursåtgången och den beslutade finansieringen. Kostnaden kommer i annat fall att belasta statsbudgeten om det remitterade förslaget inte beslutas. 3 Vilka berörs av regleringen? De föreskrifter som nu remitteras påverkar samtliga brukare som är berörda av Transportstyrelsens verksamhet inom vägtrafikområdet. De berörs genom de avgifter som föreskrifterna behandlar. Det bör noteras att de kostnader som uppstår till följd av myndighetens avgifter ofta förs vidare till slutkonsumenten vilket medför att regleringen indirekt påverkar en ännu större grupp. Det förslag som nu föreslås innebär dock förändrade avgifter endast gentemot följande kollektiv: Trafikoperatörer Infrastrukturförvaltare

3 Datum 3 (13) Fordon Personliga tillstånd och behörigheter Utbildningsorganisationer Övriga För närmare beskrivning se avsnitt 4. 4 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? 4.1 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser Nedan redogörs för de föreslagna avgiftsändringarna Trafikoperatörer Tillsyn kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. Transportstyrelsen har genomfört redaktionella ändringar i syfte att förenkla och förtydliga. Färdskrivarkort Förare som kör fordon som omfattas av Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 och som har en digital färdskrivare måste ha ett färdskrivarkort som är anpassat till en digital färdskrivare. Dessa kort beställs från Transportstyrelsen. Uppskattningsvis beställs ungefär kort varje år. Idag kostar ett färdskrivarkort 500 kronor. Det innebär att Transportstyrelsen tar ut avgifter för färdskrivarkort på 29 mnkr varje år. Vid den årliga genomgången av avgifterna har vi sett att den här verksamheten genererat ett överskott. Därför föreslår Transportstyrelsen en sänkning av avgiften till 250 kronor. Detta skulle innebära en total kostnadssänkning för branschen på 14,5 mnkr. Konsekvensen för de företag som har fordon som omfattas av ovanstående förordning och har en digital färdskrivare är att deras kostnader skulle sjunka. Transportstyrelsen har inte identifierat några känsliga grupper och en internationell jämförelse är inte relevant. Undantag om arbetstid vid visst vägtransportarbete Lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete ska tillämpas på arbete som utförs av mobila arbetstagare som är anställda av företag etablerade i en medlemsstat och av förare som är egenföretagare under förutsättning att arbetstagaren eller egenföretagaren deltar i vägtransporter,

4 Datum 4 (13) vid vilka ska tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006, eller Europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR). I lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete finns bland annat bestämmelser om maximal veckoarbetstid, raster, nattarbete och registrering av arbetstid för mobila arbetstagare. Transportstyrelsen svarar för tillsyn och handläggning kopplad till lagen. Från och med den 1 juni 2012 omfattas även förare som är egenföretagare av lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Avvikelser från vissa bestämmelser i lagen kan göras genom kollektivavtal. Om kollektivavtal inte träffas, eller om det är fråga om egenföretagare, får Transportstyrelsen medge undantag, förutsatt att det finns särskilda skäl. Transportstyrelsen föreslår att en avgift för ansökan om undantag ska införas. Av lagen framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Av förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete framgår att Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen om arbetstid visst vägtransportarbete. För att det ska vara så enkelt och förutsebart som möjligt föreslår vi en fast avgift på kronor. Avgiften motsvarar den arbetsinsats som vi uppskattar att handläggningen av ansökningarna kräver. Det finns uppskattningsvis transportföretag som omfattas av lagen. Av de mobila arbetstagare som är anställda berörs endast de som är oorganiserade. För egenföretagare kommer Transportstyrelsen att föreskriva om generella undantag. Antal anställda som är oorganiserade är inte känt. Transportstyrelsen bedömer däremot att det i branschen är vanligast att arbetstagare omfattas av kollektivavtal. Därav är det inte möjligt att beräkna vilken total kostnad denna avgift skulle innebära för kollektivet. Bedömningen är att den nya avgiften är relativt låg i förhållande till berörda företags omsättning. Konsekvenserna bedöms därför vara marginella. Transportstyrelsen har inte identifierat några känsliga grupper och en internationell jämförelse är inte relevant Infrastrukturförvaltare Tillsyn enligt vägsäkerhetslagen (2010:1362) Transportstyrelsen har genomfört redaktionella ändringar i syfte att förenkla och förtydliga.

5 Datum 5 (13) Fordon Hållbarhetsprovning Transportstyrelsen tar ut en avgift för hållbarhetsprovning av tillverkare som säljer nya fordon. Avgiften tas ut per nyregistrerad personbil, lastbil eller buss. Det företag som berörs av denna avgift är stora företag, i huvudsak fordonstillverkare eller importörer av nya fordon. Avgiften ska täcka Transportstyrelsens kostnader för kontroll av att de utsläppsbegränsande anordningarna fungerar under föreskriven tid och körsträcka. Avgiften är i dag 70 kronor per fordon. För år 2014 uppskattas det röra sig om fordon, vilket skulle ge en total kostnad på 22,2 mnkr för branschen. Vid den årliga genomgången av avgifterna har vi sett att verksamheten genererat ett överskott. Därför föreslår Transportstyrelsen en sänkning av avgiften till 55 kronor. Detta skulle innebära en total kostnadssänkning för branschen på 4,8 mnkr. Konsekvensen för de företag som säljer nya fordon är att deras kostnader skulle sjunka. Transportstyrelsen har inte identifierat några känsliga grupper och en internationell jämförelse är inte relevant. Påställning av fordon En fordonsägare kan ställa av sitt fordon när det inte ska användas i trafik. Fordonsägaren behöver då inte ha en giltig trafikförsäkring eller betala fordonskatt. För att fordonet ska kunna användas i trafik igen måste det ställas på och Transportstyrelsen tar då ut en avgift på 50 kronor. Vid den årliga genomgången av avgifterna har vi sett att den här verksamheten har genererat ett överskott. Kostnaderna för att handlägga påställning kan rymmas inom ramen för vägtrafikregisteravgiften. Med hänsyn till detta föreslår Transportstyrelsen att påställningsavgiften tas bort. Det innebär dels ändringar i 8 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, dels ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter som reglerar avgiftens storlek. Förändringen medför en total kostnadssänkning för fordonsägare på 50,9 mnkr. Transportstyrelsen ser inga andra konsekvenser för fordonsägarna. Dubblett registreringsbevis mot postförskott Ett registreringsbevis ska bestå av två delar. På del 1 finns olika tekniska data om fordonet. Där finns också utrymme för anmälan om avställning, påställning samt beställningar. Del 2 används för anmälan om ägarbyte. Även avregistrering samt avställning och påställning som sker i samband med ägarbyte görs på del 2.

6 Datum 6 (13) Ett registreringsbevis utfärdas när ett fordon registreras, men ägaren kan även beställa en dubblett. Det är gratis att beställa en dubblett av del 1. För beställning av del 2 tar Transportstyrelsen ut en avgift. Det finns två sätt att beställa en dubblett av registreringsbevisets del 2. Ägaren kan beställa ett bevis, som skickas mot postförskott. Det kostar 100 kronor. Ägaren kan beställa direkt via webben. Det kostar 50 kronor. Vid den årliga genomgången av avgifterna har vi sett att utskick som sker mot postförskott har genererat ett överskott. Därför föreslår Transportstyrelsen att avgiften sänks till 65 kronor. År 2012 utfärdades stycken dubbletter, som skickades mot postförskott. Utifrån det antalet skulle avgiftsminskningen ge ett minskat avgiftsuttag för denna verksamhet med 7,7 mnkr. Konsekvensen av förslaget är att kostnaden minskar för de fordonsägare som vill beställa en dubblett mot postförskott. Transportstyrelsen har inte identifierat några känsliga grupper och en internationell jämförelse är inte relevant. Registreringsskyltar för beskickningsfordon Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret reglerar bland annat Utrikesdepartementets tilldelning av registreringsskyltar till beskickningsfordon. Transportstyrelsen arbetar just nu med att renodla dessa föreskrifter. Ett led i det arbetet är att flytta bestämmelser om avgifter till styrelsens avgiftsföreskrifter. De flesta avgiftsbestämmelser har redan upphävts i TSFS 2012:112. Vid nuvarande revidering har Transportstyrelsen funnit att en bestämmelse avseende skyltavgift för beskickningsfordon inte upphävts och flyttats över till avgiftsföreskrifterna. När det gäller dessa skyltar finns idag en specialbestämmelse som anger att sådana skyltar inte tillhandahålls innan betalning registrerats. Skälet till det är att det Utrikesdepartementet som beslutar om tilldelning och om tillhandahållande av sådana skyltar. Den föreslagna ändringen medför inga ökade kostnader då kravet redan finns idag utan ska ses som ett led i att renodla Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Personliga tillstånd och behörigheter Förlängd giltighet av behörighet I och med ändringar i körkortslagen (1998:488) som trädde i kraft den 19 januari 2013 har ytterligare körkortsbehörigheter införts, bland annat de nya högre behörigheterna C1, C1E, D1 och D1E. Dessa behörigheter har en

7 Datum 7 (13) giltighetstid på 5 år. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att förlänga andra högre behörigheter och vi föreslår att detsamma ska gälla för de nya högre behörigheterna. De nya högre behörigheterna får fullt genomslag först 2017, då det gått fem år efter att de infördes. Det kan dock förekomma fall med inbytta utländska körkort redan nu och det bör därför vara möjligt att ta ut en avgift för sådan handläggning. Avgiften för att förlänga högre behörigheter är 315 kronor. Transportstyrelsen föreslår att samma avgift ska gälla även för de nya högre behörigheterna. En person kan bara ha ett EU-körkort och han eller hon måste vara folkbokförd i det land där förlängningen av den högre behörigheten görs. Med anledning av detta tror Transportstyrelsen att det kommer vara ett minimalt antal personer som väljer att ansöka om förlängning i annat land. Avgiften debiteras i samband med att behörigheten ska förlängas. Transportstyrelsen bedömer att avgiften inte får någon konsekvens för om personer väljer att ha kvar sin behörighet eller ta ny behörighet. Myndigheten ser inte heller att det finns några speciellt känsliga grupper inom kollektivet. Förhandsbesked körkortstillstånd Möjligheten att få ett förhandsbesked upphörde den 19 januari 2013 genom ändring i körkortslagen. Då det inte fanns några övergångsbestämmelser i lagen behölls avgiften i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:100) om avgifter inom vägtrafikområdet. Detta för att det skulle finnas en möjlighet att ta ut en avgift för de ansökningar som inkom till myndigheten mellan 1 januari 2013 och 18 januari Avgiften behövs inte längre och föreslås därför utgå. Förändringen får inga konsekvenser. Förordnande av förarprövare Den som vill vara verksam som förarprövare måste ansöka om ett förordnande av Transportstyrelsen. Idag tar Transportstyrelsen ut en avgift på 600 kronor för den handläggningen. Avgiften täcker inte myndighetens kostnader för handläggningen. Verksamheten har gått med underskott sedan avgiften infördes. Transportstyrelsen föreslår därför en avgiftshöjning till kronor. Idag kommer cirka 300 ansökningar per år in till myndigheten. Genom förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:61) om förordnande att förrätta prov kommer dock Transportstyrelsens beslut om förordnande inte längre att vara tidsbegränsade. Det innebär att endast nya förarprövare och de förarprövare som byter arbetsgivare eller utökar sitt förordnande behöver ansöka om förordnande. Transportstyrelsen bedömer att det kommer att röra sig om cirka 100 ansökningar per år. Detta slår dock

8 Datum 8 (13) inte igenom fullt ut förrän år Under åren 2014 och 2015 kommer även de som idag har ett tidsbegränsat förordnande att inkomma med en ansökan för att få ett nytt, icke tidsbegränsat, förordnande. Dessa ansökningar beräknas uppgå till cirka 200 per år. Totalt innebär detta cirka 300 ansökningar per år under åren 2014 och 2015 och sedan cirka 100 ansökningar per år från och med år Utifrån ovanstående bedömning skulle det handla om en total kostnadsökning för kollektivet på 0,2 mnkr för år 2014 och 2015 jämfört mot nu gällande avgift. Det motsvarar en kostnadsökning på 54 procent. För år 2016 handlar det om en kostnadsökning på kronor jämfört med nu gällande avgift. Det motsvarar en kostnadsökning på 28 procent. Konsekvensen blir att de personer som måste ansöka om ett förordnande kommer få betala en högre avgift jämfört med idag. Med tanke på att Transportstyrelsens beslut inte längre kommer att vara tidsbegränsade, medför detta dock att kostnaden per år, som personen är verksam, kommer att minska. Med hur mycket är svårt att bedöma då det beror på hur länge personerna är verksamma. Transportstyrelsen bedömer att avgiften inte är så hög att personer varken kommer avstår från att ansöka om ett förordnande, att utöka sitt förordnande eller att byta arbetsgivare. Transportstyrelsen har inte identifierat några känsliga grupper och internationella jämförelser är inte relevanta då detta förordnande endast kan utfärdas av Transportstyrelsen. Utfärdande av behörighetshandlingar, taxiförarlegitimation Om en person idag vill vara verksam som taxiförare måste han eller hon först ansöka om en taxiförarlegitimation. Transportstyrelsen tar ut en avgift på kronor för att pröva en ansökan. När ett beslut fattats måste personen beställa en behörighetshandling, själva taxiförarlegitimationen. Behörighetshandlingen kostar 150 kronor. Transportstyrelsen föreslår att avgiften för själva behörighetshandlingen ska utgå och istället ingå som en del av ansökningsavgiften. Verksamheten med att handlägga ansökningarna genererar idag ett överskott på cirka 0,7 mnkr. Kostnaden för tillverkning av behörighetshandlingarna uppgår till 0,9 mnkr. Om man slår ihop dessa avgifter skulle det innebära ett underskott för myndigheten på cirka 0,2 mnkr. Verksamheten genomgår en effektivisering och det finns vissa oklarheter kring tillverkningskostnaderna. Därför föreslår Transportstyrelsen ingen ändring av ansökningsavgiften i nuläget. Konsekvensen är att den enskilde kommer att få betala en avgift till Transportstyrelsen, istället för två. Dessutom innebär förändringen en total kostnadsminskning på 1,6 mnkr för kollektivet, om vi utgår från att lika

9 Datum 9 (13) många personer ansöker om behörighetshandlingar år 2014 som under år Transportstyrelsen har inte identifierat några känsliga grupper och en internationell jämförelse är inte relevant. Godkännande av handledare Övningsskörning ska ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser, så kallad handledare. Vilka krav som ställs för att få bli handledare framgår av Körkortslagen SFS 1998:488. Handledare är i de flesta fall föräldrar till barn som vill övningsköra, men också för personer som i sin anställning har till uppgift att vara handledare åt andra anställda och som övningskör i sin anställning hos sin arbetsgivare. För prövningen av ansökan om handledarskap faktureras en avgift på 170 kronor. Ett handledarskap är giltigt i 5 år. Årligen prövas cirka ansökningar, vilket ger en total kostnad på cirka 34 mnkr per år för de som ansöker. Denna ärendetyp kan numera handläggas helt automatiserat i de allra flesta fall vilket innebär att personalkostnaden för manuell handläggning minskar. I och med den förändringen föreslår Transportstyrelsen en sänkning av avgiften med 105 kronor till 65 kronor. Det skulle innebära att den totala kostnaden per år skulle minska med 22,6 mnkr Konsekvensen blir att kostnaden för de som ansöker om ett handledarskap minskar. Någon internationell jämförelse är inte relevant. Utbyte och ersättande av utländskt körkort Transportstyrelsen har genomfört redaktionella ändringar i syfte att förenkla och förtydliga Utbildningsorganisationer Tillstånd att bedriva förarutbildning Transportstyrelsen tar ut en avgift på kronor för att pröva en ansökan om tillstånd att bedriva förarutbildning. Företaget kan addera flera tillstånd, till ett redan befintligt tillstånd till ett lägre pris om kronor, med hänvisning till att det är en utökning av tillståndet. Krav för de olika tillstånden finns i olika författningar, skiljer sig åt och kräver granskning av olika parametrar. Handläggningen av en tillståndsansökan, vad gäller ytterligare tillstånd, är inte kortare än handläggningen av ett första tillstånd. Avgiften på 2000 kronor täcker därför inte Transportstyrelsens kostnader för handläggningen. Transportstyrelsen föreslår därför att samma avgift, kronor, ska debiteras för alla ansökningar om tillstånd att bedriva förarutbildning.

10 Datum 10 (13) Under 2012 inkom 273 ansökningar om tillstånd att bedriva förarutbildning. Ungefär hälften av dessa gällde en utökning av ett befintligt tillstånd. Detta innebar en kostnad för branschen på cirka 0,7 mnkr. Enligt Transportstyrelsens förslag skulle det, med 2012 års antal ansökningar, innebära en kostnad för branschen på cirka 0,8 mnkr. Det innebär en kostnadsökning på kronor per år för kollektivet. Per ansökan rör det sig om en ökning på kronor, vilket motsvarar en 60 procentig ökning jämfört med den nuvarande avgiften. Transportstyrelsen är medveten om att förslaget innebär en kostnadsökning för de företag som är verksamma inom branschen och som vill ansöka om ytterligare tillstånd. Transportstyrelsen gör bedömningen att det inte krävs ett orimligt antal elever eller lektioner för att fördela den ökade kostnaden. En känslig grupp som har identifierats är mindre organisationer som har behov av flera olika tillstånd. Transportstyrelsen gör samma bedömning även för denna grupp, nämligen att det inte krävs ett orimligt antal elever eller lektioner för att fördela den ökade kostnaden. Transportstyrelsen ser över tillståndshandläggning och tillsyn för att uppnå i första steget ekonomisk balans och i andra steget lägre avgifter. Rätt att få anordna kunskapsprov och särskild utbildning för utbildare Transportstyrelsen har genomfört redaktionella ändringar i syfte att förenkla och förtydliga. Tillstånd att bedriva yrkeskompetensutbildning Avgiftsföreskrifterna är inte anpassade till förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och svarar inte mot hur den faktiska handläggningen genomförs. Av bestämmelserna i 5 kapitlet, samma förordning, framgår att det att av varje tillstånd ska framgå vilken utbildning som företaget får bedriva. I dag hanterar Transportstyrelsen fyra olika sorters tillstånd som en sort. Vi föreslår att avgiften delas upp i fyra avgifter, en per tillståndstyp. Handläggningen av en ansökan tar lika lång tid oavsett om företaget ansöker om flera tillstånd samtidigt, ansöker om ett tillstånd per gång eller ansöker om ytterligare tillstånd. Avgiften motsvarar idag alltså inte den arbetsinsats och kostnad som Transportstyrelsen har. Under 2012 ansökte 70 företag om tillstånd. Företagskollektivet består av bland annat trafikskolor, åkerier och fysiska personer. Av dessa ansökte tre företag om samtliga fyra tillstånd och åtta företag ansökte om två tillstånd. Detta innebar en kostnad för företagen på kronor, då avgiften idag är kronor. Transportstyrelsen föreslår att avgiften för att handlägga en ansökan om tillstånd ska kosta kronor per tillståndstyp. Detta skulle,

11 Datum 11 (13) med samma antal ansökningar som år 2012, innebära en kostnad för branschen på kronor. Det innebär en kostnadsökning på kronor per år för kollektivet. Under år 2012 var det endast 17 procent av de företag som ansökte om tillstånd som ansökte om fler än ett tillstånd. För vidare beskrivning av konsekvenser se kapitel 4, avsnitt tillstånd att bedriva förarutbildning, fjärde stycket. Ingen speciellt känslig grupp inom kollektivet har identifierats. Tillsyn förarutbildning Transportstyrelsen har genomfört redaktionella ändringar i syfte att förenkla och förtydliga bestämmelserna. Tillsyn förarprövning Transportstyrelsen har genomfört redaktionella ändringar i syfte att förenkla och förtydliga bestämmelserna Övrigt Ackrediterade besiktningsorgan Transportstyrelsen ska enligt 5 kapitlet 3a fordonslagen (2002:574) utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Inom ramarna för detta ryms tillsyn av de ackrediterade besiktningsorganen. Avgiften berör 11 ackrediterade besiktningsorgan. De ackrediterade besiktningsorganen betalar idag 3 kronor per genomförd förrättning till Transportstyrelsen. I den årliga genomgången kan vi se att myndigheten får ett överskott för denna verksamhet. Därför föreslår vi att avgiften sänks till 1,30 kronor per genomförd förrättning. Konsekvenserna av förslaget är att Transportstyrelsen totalt kommer att debitera kollektivet 10 mnkr mindre än år Avgiftssänkningen bedöms inte leda till fler företag eller fler platser att utföra förrättningar på. Inom kollektivet finns det inga känsliga grupper och en internationell jämförelse är inte relevant.

12 Datum 12 (13) 4.2 Jämförelse av konsekvenser av de olika regleringsalternativen Enligt avsnitt 2.1 saknas reella alternativ, eftersom myndighetens finansiering är beslutad av statsmakterna. Att behålla nu gällande avgiftsföreskrift för 2014 anses inte lämpligt med hänsyn till självkostnadsprincipen. 5 Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Det saknas internationell reglering om hur verksamheten ska finansieras. 6 Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Nej. Den föreslagna avgiftsföreskriften är planerad att beslutas av myndighetens styrelse den 14 augusti 2013 och, därefter träda i kraft den 1 januari TSFS 2012:100, och tillhörande ändringsföreskrifter, gäller tills den nya föreskriften träder i kraft. Aktuell information kommer att läggas upp på Transportstyrelsens webbplats. 7 Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Se avsnitt Hur många företag berörs, i vilka branscher är företagen verksamma samt hur stora är företagen? Se avsnitt Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär regleringen för företagens administrativa kostnader? Viss administration uppstår till följd av att berörda företag får hantera fakturor från myndigheten. Den administrativa bördan bedöms vara försumbar, och de nu remitterade föreskrifterna medför ingen förändring jämfört med vad som gäller idag. 7.3 Vilka andra kostnader medför den föreslagna regleringen för företagen och vilka följdändringar av verksamheten kan företagen behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen? Se avsnitt 4.

13 Datum 13 (13) 7.4 I vilken utsträckning kan regleringen komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen? En enhetlig finansiering innebär likartade konkurrensförhållanden mellan trafikslagen. För vidare redogörelse se avsnitt Hur kan regleringen i andra avseenden komma att påverka företagen? Se avsnitt Behöver särskild hänsyn tas till små företag vid reglernas utformning? Transportstyrelsens avgifter ska enligt gällande regelverk beräknas enligt självkostnadsprincipen. Myndigheten har därför inte möjlighet att beakta enskilda brukare och deras betalningsförmåga. Myndigheten differentierar i vissa fall avgifterna på sådant sätt att de brukare som bedriver en verksamhet av mindre omfattning ges ett lägre avgiftsuttag. En sådan differentiering genomförs dock för att bättre motsvara myndighetens resursåtgång gentemot olika brukare. För vidare redogörelse, se avsnitt 4. Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: Maria Wärnevall

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Konsekvensutredning 1 (36) Datum 2013-04-15 Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet 1 Vad är problemet

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Avgift baserad

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den xx xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2012:7 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet (omtryck) Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet (omtryck)

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg och järnväg Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (11)

Konsekvensutredning 1 (11) Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2015:74 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning -1- RE G E R I N G S KA N S LI ET Trafikenheten Charlotte Ottosson Telefon 08-4055874 Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1(18) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för regelgivning, tillståndsprövning,

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1370 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Louise Hagström Transportregisteravdelningen Ledningsstöd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1566 Utkom från trycket den 30 december 2014 utfärdad den 19 december 2014. Regeringen förskriver

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter 1 (6) KONSEKVENSUTREDNING Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon 2014-06-23 : 14-02371 Katarina Händel, +46104786231 Enligt sändlista Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1 (5) Juridik KONSEKVENSUTREDNING Handläggare, direkttelefon : 12-03320 Roger Lindskog, 010 478 4688 Konsekvensutredning angående förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2012:3) om

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:939 Utkom från trycket den 13 oktober 2009 utfärdad den 1 oktober 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om avgifter inom vägtrafikområdet; SFS 2001:652 Utkom från trycket den 11 september 2001 utfärdad den 23 augusti 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ).

15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ). Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov,

Läs mer

Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan

Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan

Läs mer

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt; TSFS 2016:118 Utkom från trycket

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

STR:s remissvar: Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (TSF 2013-66)

STR:s remissvar: Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (TSF 2013-66) Sveriges Trafikskolors Riksförbund Sidan 1 av 5 Transportstyrelsen Ekonomi- och förvaltningsavdelningen 601 73 Norrköping kontakt@transportstyrelsen.se STR:s remissvar: Förslag till föreskrifter om avgifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(8) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Ändring av trädgårdsföreskrifterna på grund av införlivandet av tre kommissionsdirektiv som rör fruktplantor

Ändring av trädgårdsföreskrifterna på grund av införlivandet av tre kommissionsdirektiv som rör fruktplantor Dnr 3.6.16-3080/15 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Vägverkets föreskrifter (VVSF

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet JÄRNVÄG Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 1 Allmänt

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr 19-5984/12 2012-07-09 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96)

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning 2014-09-22 TSF 2014-204 Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Den föreslagna

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:14.

Läs mer