Konsekvensutredning 1 (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning 1 (11)"

Transkript

1 Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:70) om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring Bakgrund till nu gällande föreskrifter För att få avlägga förarprov för körkort krävs bland annat att sökanden lämnar en elektronisk ansökan (digitalt foto och namnteckning) för utfärdande av körkort 1. Ansökan tas in redan vid kunskapsprovet och följer sökanden genom körprov och slutligen till utfärdandet av körkortet. I dag gäller kravet dock enbart under förutsättning att det finns en digital fotoutrustning där provet avläggs. Bestämmelsen infördes i syfte att hindra bedrägerier och öka säkerheten vid identifieringsförfarandet. En elektronisk ansökan kan inte ske från vilken utrustning som helst utan måste följa Transportstyrelsens bestämmelser. En elektronisk överföring kan inte tas emot från annat håll än från ett system som registrerats som godkänt i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Systemet kan även användas vid förnyelse av körkort och utfärdande utan förarprov men då enbart när sökanden själv önskar detta och om godkänd fotoutrustning finns tillgänglig. Av 3 kap. 15 körkortsförordningen (1998:980) framgår bland annat att Transportstyrelsen ska skicka underlag för ansökan om utfärdande av körkort till sökanden och förnyelse av körkort till körkortshavaren. Vidare framgår att en sådan ansökan ska göras på en särskild blankett (grundhandling) och vara egenhändigt undertecknad. Ett välliknande fotografi ska 1 Kravet infördes den 1 januari 2006 genom Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:107) om förarprov, gemensamma bestämmelser och (VVFS 2005:105) om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring. Kravet regleras nu i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:9) om förarprov, gemensamma bestämmelser och (TSFS 2009:70) om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring. Från den 19 januari 2013 gäller (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser.

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (11) medfölja ansökan. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en ansökan ska lämnas genom elektronisk överföring. 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? I dag får sökanden köra direkt efter godkänt förarprov med stöd av bevis om körkort 2. I Transportstyrelsens vägtrafikregister är bevis om körkort den signal som gör att körkortsbehörigheten kan utfärdas. Riksdagen har den 14 december 2011 bifallit regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Av beslutade ändringar i körkortslag 3 och körkortsförordning 4 framgår det att bestämmelserna om bevis om körkort upphör att gälla från och med den 19 januari Av prop. sid framgår följande. Regeringen håller med utredningen om att vikten av att körkort är skyddade mot förfalskning talar för att beviset om körkort avskaffas. Dokumentet som sådant är även otidsenligt. Samtidigt anser regeringen att det är angeläget att inte ta bort möjligheten för den som godkänts i förarprovet att snarast kunna börja nyttja sin förarbehörighet, även under tiden körkortshandlingen tillverkas. Hos Trafikverket kan prov avläggas på drygt 100 olika ställen. Detta sker på såväl större bemannade kontorsorter som på mindre mottagningsorter dit förarprövarna åker vissa i förväg bokade dagar. I dag finns digital fotoutrustning på de allra flesta kontorsorter men enbart på en mottagningsort. Från och med januari 2013 ska sådan fotoutrustning finnas även på samtliga mottagningsorter där kunskapsprov genomförs. På ett tjugotal mottagningsorter sker enbart körprov. På dessa provorter har Trafikverket inga egna lokaler varför fotoutrustning inte kommer att finnas på dessa ställen. Trafikverkets utökning av fotoutrustning möjliggör elektronisk ansökan för en övervägande majoritet av sökanden som ska avlägga förarprov. För att sökanden även fortsättningsvis ska kunna köra direkt efter godkänt förarprov krävs att alla förutsättningar för utfärdande av körkort är uppfyllda. De beslutade ändringarna i körkortslagen medför att systemlösningarna i vägtrafikregistret kommer att ändras så att körkortsbehörigheten kan utfärdas först när allt underlag till körkortet finns hos Transportstyrelsen. Det innebär att aktuella prov ska vara godkända, inga hinder ska föreligga och foto och namnteckning ska finnas digitalt hos Transportstyrelsen. Detta kommer att innebära att körprov antingen 2 Av 2 kap. 14 körkortslagen (1998:488) framgår bland annat att ett bevis att körkort utfärdats gäller som körkort till dess körkortet lämnats ut eller rätten att få ut körkortet förfallit. Av 3 kap. 14 körkortsförordningen (1998:980) framgår bland annat att rätten att få ut körkort förfaller ett år efter det att bevis om körkort utfärdats. 3 Lag (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488). 4 Förordning (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (11) måste göras på en plats där elektronisk ansökan kan ske, eller att personen i fråga ser till att en sådan ansökan har gjorts i förväg. Det innebär också att bestämmelsens syfte, att hindra bedrägerier och öka säkerheten vid identifieringsförfarandet, kan uppnås fullt ut för de som avlägger förarprov genom att kravet på elektronisk ansökan omfattar alla som ska avlägga förarprov. Problemet med avsaknad av elektronisk ansökan omfattar dels de sökande som vid ikraftträdandet av de nya bestämmelserna redan har gjort sitt kunskapsprov på ort som saknat fotoutrustning (dessa berörs endast under en övergångsperiod), dels de körkortshavare som framöver ska avlägga enbart körprov på sådan provort där fotoutrustning saknas. Transportstyrelsen anser att även dessa personer måste göra en elektronisk ansökan. Nu gällande bestämmelse, om att krav på elektronisk ansökan enbart gäller under förutsättning att det finns en digital fotoutrustning där provet avläggs, bör därför ändras till att det alltid ställs krav på elektronisk ansökan i samband med förarprov. 2 Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? 2.1 Alternativa lösningar Förslag till läsanvisning: Läs nedan nämnda tre alternativa lösningar parallellt med avsnitt 4.2 (sid 9) Den befintliga regleringen behålls. Transportstyrelsen saknar resurser för att bygga en särskild reservrutin för de personer som saknar elektronisk ansökan parallellt med att den nya rutinen byggs upp systemmässigt i vägtrafikregistret (se vidare avsnitt 4.2.1) Den befintliga regleringen behålls. Transportstyrelsen hanterar de berörda personerna med manuella rutiner. En fysisk grundhandling ska därmed skickas ut (se vidare avsnitt 4.2.2) Den befintliga regleringen behålls. För de körkortshavare som ska avlägga enbart körprov på sådan provort där fotoutrustning saknas återanvänds befintligt foto och namnteckning eftersom de redan innehar körkort (se vidare avsnitt 4.2.3). 2.2 Effekter om reglering inte kommer till stånd Om det inte ställs krav på foto vid provtillfället kan behörigheten inte utfärdas innan Transportstyrelsen har fått in foto och namnteckning. Berörda personer får då inte köra vare sig från provplatsen efter godkänt prov eller förrän de har fått sitt körkort. Svårigheterna förtydligas om personer vill avlägga prov för olika behörigheter efter varandra där då den

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (11) senaste inte kan registreras i den planerade systemlösningen. Detta förhindrar prov på nästa behörighetsnivå, t.ex. så kan inte behörighet C utfärdas om inte behörighet B redan har utfärdats 6. 3 Vilka berörs av regleringen? De sökande som startar från början med sitt förarprov hos Trafikverket, från och med att föreslagna föreskrifter träder i kraft, kommer inte att beröras på annat sätt än att det kommer att finnas digitala fotoutrustningar på samtliga ställen där kunskapsprov genomförs. En elektronisk ansökan blir därför möjlig och därmed även obligatorisk vilket är överensstämmande med dagens bestämmelser. De berörda kan delas upp i främst tre grupper: Sökande som redan påbörjat sitt förarprov Sökande som enbart ska avlägga körprov Elever som avlägger förarprov vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning 3.1 Sökande som redan påbörjat sitt förarprov De sökande som vid ikraftträdandet av de nya bestämmelserna redan har gjort sitt kunskapsprov på ort som saknat fotoutrustning berörs. Innan de ska avlägga sitt körprov föreslår Transportstyrelsen att en elektronisk ansökan måste göras. Större delen (ca 73 %) 7 av de kunskapsprov som genomförs rör behörighet B. Ett godkänt kunskapsprov för behörighet B är giltigt i två månader. Det är därför fråga om relativt kort tid innan körprovet ska avläggas. De flesta personer som här omnämns berörs alltså enbart under en övergångsperiod. Antal berörda torde därför omfatta ca personer (se tabell 1). 6 Av 3 kap. 6 körkortslagen (1998:488) framgår bland annat att behörigheten C eller D får utfärdas endast för den som har körkort med behörigheten B Jämförelse mellan antal godkända kunskapsprov för behörighet B som genomförts på Trafikverket 2011 ( st.) och det totala antalet för år

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (11) Tidsperiod Totalt antal godkända kunskapsprov Trafikverket Varav antal genomförda på plats utan digital fotoutrustning Per månad (uppskattat) Tabell 1. Totalt antal godkända kunskapsprov 2011 och per månad samt antal som genomförts på plats utan digital fotoutrustning. 3.2 Sökande som enbart ska avlägga körprov Även de sökande som enbart ska avlägga körprov berörs om de avser att avlägga körprovet på sådan provort där fotoutrustning saknas. Det gäller främst tre olika typer av prov för körkortshavare som vill avlägga körprov för: 1. behörighet A för den som redan har behörighet A2 eller A1 samt prov för behörighet A2 för den som redan har behörighet A1 9, 2. utökad behörighet B för den som redan har behörighet B 3. upphävande av villkor med begränsning till fordon utan kopplingspedal (eller kopplingshandtag för behörigheterna A1, A2 och A) som redan har ett körkort med sådan begränsning utan något medicinskt 11 skäl. 10, och Av de körprov som genomförts på provort som saknar digital fotoutrustning under perioden var det 550 prov som avsåg behörighet A1, A begränsad och A. Transportstyrelsen och Trafikverket har uppskattat att ca 50 av dessa har varit körprov utan krav på kunskapsprov. Enligt delbetänkandet 12 finns majoriteten av dem som kommer att vara intresserade av utökad behörighet B troligen i den grupp om ca personer som årligen förvärvar BE-behörighet. Hur många av dessa som kommer att ta utökad behörighet B är svårt att uppskatta och hur många av dessa som dessutom kommer att avlägga körprovet på provort utan digital Mejl från Trafikverket. TSF För dessa krävs inget kunskapsprov enligt 3 kap. 4 körkortslagen (1998:480, ändrad genom 2011:1580). 10 För dessa krävs enbart ett särskilt körprov enligt 2 kap. 7 a körkortslagen (1998:480, ändrad genom 2011:1580). 11 För att upphäva nämnda villkor krävs enbart ett körprov enligt 3 kap. 7 a körkortslagen (1998:480). 12 Delbetänkande av 2007 års körkortsutredning. Släpvagnskörning med B-körkort när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas? SOU 2007:33.

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (11) fotoutrustning är därför svårt att säga. Enligt Transportstyrelsen torde det dock röra sig om ett fåtal. När det gäller körprov för hävande av villkor med begränsning sker ca årligen. Transportstyrelsen och Trafikverket har uppskattat att det kan röra sig om ca 20 körprov årligen som avläggs på provort utan digital fotoutrustning (se tabell 2). Körprov på orter som saknar digital fotoutrustning (och kommer att sakna sådan även 2013) Tidsperiod Per år (uppskattat) Uppskattat antal berörda personer per år Totalt antal godkända körprov Varav prov för behörighet A1, A begränsad och A Varav prov för utökad behörighet B Införs fr.o.m. 19 jan Uppskattning saknas, se text ovan fåtal Varav prov för hävande av villkor med begränsning till fordon utan kopplingspedal Uppgift saknas Tabell 2. Uppskattat totalt antal godkända körprov 2011 som genomförts på ort utan digital fotoutrustning och uppskattat antal berörda årligen. 3.3 Elever som avlägger förarprov vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning Vissa av eleverna som avlägger förarprov för körkort vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning kan komma att beröras. År 2011 rapporterades elever som avlagt godkänt förarprov. Transportstyrelsens uppfattning är dock att det stora flertalet av eleverna redan i dag lämnar en elektronisk ansökan Mejl från Trafikverket. TSF Mejl från Trafikverket. TSF

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (11) 3.4 Övriga Körkortshavare som vill förnya sitt körkort genom elektronisk ansökan berörs dock inte på något sätt jämfört med i dag eftersom möjligheten att frivilligt ansöka om förnyelse genom elektronisk ansökan kvarstår. Förnyelse av körkort kommer även fortsättningsvis att aviseras genom utskick av en fysisk grundhandling. Eventuellt berörs vissa fotohandlare, se avsnitt 7. 4 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? 4.1 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser De föreslagna föreskrifterna beräknas inte medföra ökade kostnader för själva fotograferingen för den sökande som i alla händelser måste fotografera sig för körkortet. Den digitala fotograferingen kostar 80 kr 15. Vissa kostnader (se tabell 3) för nedlagd tid och resor kan uppstå för de sökande som vid ikraftträdandet av de nya bestämmelserna redan har gjort sitt kunskapsprov på ort som saknat fotoutrustning (se avsnitt 3.1). Dessa kostnader torde dock ändå ha uppstått eftersom ett foto måste tas i vilket fall. Här blir det nu fråga att ta sig till Trafikverket för ett digitalt foto istället för till en fotograf för ett pappersfoto. Dessa personer uppskattas till st. Denna konsekvens uppstår dock enbart under en övergångsperiod och är därför en engångskostnad. Antal berörda är högt räknat och kostnaden får därför antas täcka även ev. resekostnader. Flertalet torde kunna göra fotograferingen i samband med annat ärende och då uppstår ingen specifik kostnad för nedlagd tid. Antal berörda Kostnad för nedlagd tid Summa (engångskostnad) kr/timme 16 x 1 timme Tabell 3. Högt uppskattad engångskostnad för de sökande som redan har gjort sitt kunskapsprov på ort som saknat fotoutrustning. 15 Enligt förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. 16 Medelvärde sammanräknad förvärvsinkomst 2010 för samtliga kvinnor och män i åldern år kr aspx / uppskattad årsarbetstid timmar 17 Fotograferingen tar högst 5 min. Resterande tid är uppskattad tid för transport till och från orten för fotografering.

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (11) Vissa kostnader (se tabell 4) för nedlagd tid och resor kan även uppstå för de som ska avlägga enbart körprov på någon av de provorter där fotoutrustning saknas (se avsnitt 3.2). Även för de här personerna torde dessa kostnader dock ändå ha uppstått eftersom ett foto måste tas i vilket fall. Här blir det nu fråga att ta sig till Trafikverket för ett digitalt foto istället för till en fotograf för ett pappersfoto. Dessa personer uppskattas till drygt 70 st. årligen. Antal berörda är högt räknat och kostnaden får därför antas täcka även ev. resekostnader. Flertalet torde kunna göra fotograferingen i samband med annat ärende och då uppstår ingen specifik kostnad för nedlagd tid. Antal berörda Kostnad för nedlagd tid Summa (årlig kostnad) kr/timme 18 x 1 timme Tabell 4. Uppskattad årlig kostnad för de sökande som ska avlägga enbart körprov på provort där fotoutrustning saknas. Om körprovet ska genomföras på en sådan provplats där fotoutrustning saknas bör sökanden innan körprovet åka till sådan plats där fotoutrustning finns. Om detta inte låter sig göras för de sökande har Trafikverket Förarprov förklarat sig beredda att samla upp flera personer på lämplig provort för att där, med hjälp av en portabel fotoutrustning, låta de sökande lämna en elektronisk ansökan. När ett sådant förfarande låter sig göras innebär det att det inte blir någon extra kostnad för sökanden. 4.2 Jämförelse av konsekvenser av de olika regleringsalternativen Alternativet enligt avsnitt innebär att möjligheten till bedrägerier kvarstår i dessa fall. För berörda personer kan körkort inte utfärdas omedelbart efter avlagt godkänt förarprov. De får därmed inte köra vare sig från provplatsen eller förrän de har fått sitt körkort. Det innebär att de måste lämna en elektronisk ansökan i efterhand och då måste de ändå ta sig till en sådan ort där fotoutrustning finns. Om Transportstyrelsen ska upprätthålla två parallella system innebär det att stora delar av vägtrafikregistret måste byggas om för att hantera de fall då alla prov är godkända, inga hinder föreligger, men behörigheten inte kan utfärdas på grund av att foto saknas. Detta påverkar grundstrukturen i vägtrafikregistret och är ett omfattande arbete bestående av kravställning, 18 Medelvärde sammanräknad förvärvsinkomst 2010 för samtliga kvinnor och män i åldern år kr aspx /uppskattad årsarbetstid timmar 19 Fotograferingen tar högst 5 min. Resterande tid är uppskattad tid för transport till och från orten för fotografering.

9 Datum Dnr/Beteckning 9 (11) analys och design samt utveckling och test. Förutom kostnadsaspekten finns det inte heller tillgång till sådana resurser i tid. En uppskattning av arbetsinsatsen är att det skulle krävas 8 personer som på grund av införandet av ny körkortslag skulle kunna starta tidigast i maj 2013 och då arbeta halvtid med en genomförandetid på ca 6 månader. Detta innebär en kostnad på ca kr. Transportstyrelsen klarar därmed inte av att leverera en sådan alternativ lösning till den 19 januari 2013 i vägtrafikregistret som kan hantera avsaknad av elektronisk ansökan i samband med förarprov Även alternativet enligt avsnitt innebär att möjligheten till bedrägerier kvarstår i dessa fall. För berörda personer kan körkort inte utfärdas omedelbart efter avlagt godkänt förarprov. De får därmed inte köra vare sig från provplatsen eller förrän de har fått sitt körkort. De behöver dock inte lämna en elektronisk ansökan i efterhand utan kan sätta på ett foto och skriva sin namnteckning på den fysiska grundhandling som Transportstyrelsen skickar ut. Eftersom Transportstyrelsen svårligen kan upprätthålla ett sådant automatiserat förfaringssätt via vägtrafikregistret (se ovan under avsnitt 4.2.1) kräver detta en manuell hantering av myndigheten. Kostnaderna för denna hantering framgår av tabell 5 och 6 nedan. Antal berörda Kostnad för nedlagd tid Summa (engångskostnad) kr/timme 20 x 834 timmar Tabell 5. Högt uppskattad engångskostnad för manuell hantering av myndigheten för de sökande som redan har gjort sitt kunskapsprov på ort som saknat fotoutrustning. Antal berörda Kostnad för nedlagd tid Summa (årlig kostnad) kr/timme 22 x 12 timmar Tabell 6. Uppskattad årlig kostnad för manuell hantering av de sökande som ska avlägga enbart körprov på provort där fotoutrustning saknas. 20 Baserat på kalkylen Resursberäkning ärendehantering körkortsavdelningens interna verktyg för beräkning av kalkyler. 21 Baserat på kalkylen Resursberäkning ärendehantering körkortsavdelningens interna verktyg för beräkning av kalkyler. 22 Baserat på kalkylen Resursberäkning ärendehantering körkortsavdelningens interna verktyg för beräkning av kalkyler. 23 Baserat på kalkylen Resursberäkning ärendehantering körkortsavdelningens interna verktyg för beräkning av kalkyler.

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (11) Transportstyrelsens bedömning är att flertalet av de berörda ( ) kommer att höra av sig till myndigheten för att få reda på om grundhandlingen är skickad och/eller när körkortet är tillverkat. Schablonkostnaden för antalet ökade telefonsamtal till myndigheten på grund av den manuella rutinen beräknas till ca 60 kr/samtal, vilket då skulle motsvara ca kr i engångskostnad och ca kr årligen Att enligt alternativet i avsnitt införa en möjlighet att återanvända befintligt foto och namnteckning skulle medföra nya problem. Enligt 3 kap. 15 körkortsförordningen ska ett fotografi vara välliknande. Det kan bli en svår hantering att säkerställa att det befintliga fotot är välliknande. Det kan också bli fråga om många andra körkortshavare som vill kunna återanvända sitt befintliga foto, t.ex. vid förnyelse. En konsekvens kan då bli att fotot på körkortet inte uppfyller körkortsförordningens krav på att vara välliknande. Detta är särskilt viktigt då körkortet är en ID-handling. Ett äldre foto bör därför inte godtas utan fotot bör vara taget i så nära anslutning till förarprovet som möjligt. För att inte försämra möjligheterna att motverka bedrägerier måste även denna aspekt beaktas. Mot bakgrund av alla de utvecklingsinsatser som pågår inför införandet av ny körkortslag är bedömningen att en sådan utvecklingsinsats inte skulle hinna bli klar till den 19 januari Även detta förslag kan innebära en ökad kostnad för myndigheten i form av ökat antal telefonsamtal. 5 Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Det finns inga regleringar om elektronisk ansökan vare sig i nu gällande körkortsdirektiv 24 eller i det kommande s.k. tredje körkortsdirektivet Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Antal berörda torde omfatta ca sökande under en övergångsperiod plus drygt 70 körkortshavare årligen som avlägger enbart körprov på sådan provort som saknar fotoutrustning (se ovan under avsnitt 3). Efter samråd 24 Europaparlamentets och rådets direktiv. 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, (EGT L 237, , s. 1, Celex 31991L0439), senast ändrat genom rådets direktiv 2009/112/EG (EUT L 223, , s. 26, Celex 32009L0112). 25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, , s. 18, Celex 32006L0126), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2011/94/EU (EUT L 314, , s. 31, Celex 32011L0094).

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (11) med Trafikverket kommer Trafikverket att informera dessa om att en elektronisk ansökan måste göras. Informationen ska ske såväl i samband med att personerna bokar sitt körprov som skriftligen på den bokningsbekräftelse som därefter skickas ut. 7 Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Nej, föreskrifterna bedöms inte påverka företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Någon enstaka lokal fotohandlare på de orter där Trafikverket nu inför digital fotoutrustning kan komma att påverkas marginellt. Fotohandlare på flertalet av Trafikverkets provorter påverkades redan vid den ursprungliga bestämmelsens införande. Den möjliga stora mängden uppdrag för fotohandlare är dock fotografering i samband med förnyelse, och den möjligheten förändras inte i och med denna föreskriftsändring. Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: Henrik Julin, utredare, enhet behörigheter, Transportstyrelsen tfn , Sven Hultman, verksjurist, enhet juridik, Transportstyrelsen tfn ,

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering.

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering. Slutlig konsekvensutredning 1 (22) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna

Läs mer

15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ).

15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ). Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler De ändringar som är gjorda efter den 28 februari 2014, dvs. efter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet Remissammanställning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet Remissinstans Sveriges MotorCyklister Kapitel Paragraf Synpunkt Har inget

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov;

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen (1998:980), 8 kap.

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2012:7 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring i VVFS 2003:28

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg och järnväg Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort

Konsekvensutredning ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning 2015-04-27 TSF 2014/257 Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 0-499

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 0-499 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Monika Morén Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Vägverkets föreskrifter (VVSF

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96)

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning 2014-09-22 TSF 2014-204 Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Den föreslagna

Läs mer

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140 Regelsamling Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Sektion tillstånd och tillsyn Enhet behörigheter Väg- och järnvägsavdelningen

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning -1- RE G E R I N G S KA N S LI ET Trafikenheten Charlotte Ottosson Telefon 08-4055874 Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr Handläggare Åke Larsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Louise Hagström Transportregisteravdelningen Ledningsstöd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:939 Utkom från trycket den 13 oktober 2009 utfärdad den 1 oktober 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskompetensbevis (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskompetensbevis (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskompetensbevis (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 3 mars 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:148. TSFS 2010:38 Konsoliderad elektronisk utgåva

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Björn Englund Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsgodkännande Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1370 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (19) Dnr/Beteckning 2014-04-23 TSF 2014-1

Konsekvensutredning 1 (19) Dnr/Beteckning 2014-04-23 TSF 2014-1 Konsekvensutredning 1 (19) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Birgitta Heed Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1, A2 och A samt förarprov för behörighet B

Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1, A2 och A samt förarprov för behörighet B Konsekvensutredning 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1,

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur 1(5) 2014-09-12 Dnr: 6.6.16-9367/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur A Allmänt 1 Beskrivning av

Läs mer

Ärende 7. Motion om förläggning av körkortsteoriproven till Örebro

Ärende 7. Motion om förläggning av körkortsteoriproven till Örebro Ärende 7 Motion om förläggning av körkortsteoriproven till Örebro Tjänsteskrivelse 2013-03-13 KS 2013.0058 Handläggare: Peter Rendius Motion om förläggning av körkortsteoriprov till Örebro Sammanfattning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1 och D;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1 och D; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1 och D; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx maj 2011. Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav av körkort med villkor om alkolås

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav av körkort med villkor om alkolås Konsekvensutredning 1 (19) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Birgitta Heed/Ingar Werkström Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke

Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Monika Morén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Yttrande över remiss om utlämnande av körkort

Yttrande över remiss om utlämnande av körkort Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Er beteckning N2013/3364/TE Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss om utlämnande av körkort Promemorian Utlämnande av körkort

Läs mer

Effekter av sammanhållet förarprov

Effekter av sammanhållet förarprov Utredningsuppdrag 1 (13) Upprättad av Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Dnr/Beteckning TSV 2014-243 En kunskapsöversikt Utredningsuppdrag 2 (13) Innehåll

Läs mer

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23 Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se Transportstyrelsen vag@transportstyrelsen.se TSF 2015-23 Narkolepsiföreningen Sveriges remissvar avseende Förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19 Närvarande: Justitieråden Dag Victor, Lennart Hamberg och Per Virdesten. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; beslutade den xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m

Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m 2012-07-13 Dnr 62-2012:750 1 (9) Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m Generell beskrivning av problemet och vad som

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer