Kredit och valutamarknaden i ett, Vt 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kredit och valutamarknaden i ett, Vt 12"

Transkript

1 Datum Dokumentnummer Titel Instuderingsfrågor Kredit och valutamarknaden i ett, Vt 12 Rev 0.0 Upprättat av Göran Hägg Godkänt av Distribueras till För kännedom Instuderingsuppgifter utan svar Kredit och valutamarknaden i ett, Vt Instuderingsuppgifter utan svar Räntebärande instrument Valuta, terminer & paritetssamband Terminer o Swappar Blandat Essäfrågor (39)

2 1 Räntebärande instrument 1.1 Uppgift Anta att du äger en obligation som ger 10 % fast kupongränta och som omfattar en internränta ( yield to maturity ) om 8 %. Vad kommer priset vara relativt dagens pris på obligationen om 1 år, givet att internräntan är konstant? 1.2 Uppgift Anta att du har en 1-årig investeringshorisont och har att välja mellan tre olika obligationer. Alla tre omfattar samma kreditrisk och en kvarvarande löptid på 10 år. Den första obligationen är en nollkupongsobligation som betalar 1000 SEK vid löptidens slut. Den andra obligationen betalar 8 % kupongränta om 80 SEK årsvis. Den tredje obligationen betalar 10 % kupongränta om 100 SEK årsvis. a) Vad är priset på de tre obligationerna om alla tre prissätts med en internränta ( yield to maturity ) på 8 %? b) Vad kommer priset vara på obligationerna om 1 år om internräntan ( yield to maturity ) fortfarande ligger på 8 %? c) Gör om beräkningarna till uppgift b) utifrån antagandet att internräntan sjunkit till 7 % i början av nästa år. 1.3 Uppgift a) Om du studerar ett obligationskontrakt som ett företag gett ut kommer du förmodligen upptäcka att kontraktet omfattar ett antal restriktioner över vad emittenten får göra. Varför är en utgivare av en obligation beredd att låta sig begränsas av ett antal restriktioner? b) Vad för typer av restriktioner kan en obligationsköpare vara intresserad av att obligationskontraktet omfattar? 1.4 Uppgift Förklara varför två på varandra följande 1-åriga obligationer borde ge samma totala avkastning som en 2-årig obligation. 1.5 Uppgift Anta att du har två obligationer som är identiska på alla punkter förutom dess löptider. Kupongräntorna överensstämmer dessutom med internräntorna ( yield to maturity ). En av dina smarta kompisar drar slutsatsen att obligationen med längst löptid torde vara dyrare än den med kortare löptid eftersom den omfattar fler kupongutbetalningar. Håller du med din kompis eller har du en annan uppfattning? Förklara! 2(39)

3 1.6 Uppgift Anta att följande information gäller. År Obligationspris $970 $975 $985 $1000 Anta vidare att obligationen betalar en årlig kupongränta vid årets slut på $60. För att få kupongen måste du också ha köpt obligationen vid årets början. a) Beräkna den 1-åriga avkastningen för obligationen för de perioder som finns presenterade i tabellen ovan. b) Beräkna den genomsnittliga avkastningen om du köpt obligationen vid tidpunkt 0 och sålt den vid tidpunkt 2. Lös uppgiften genom att beräkna det aritmetiska medelvärdet, det geometriska medelvärdet samt intern räntan. c) Beräkna den genomsnittliga avkastningen om du köpt obligationen vid tidpunkt 0 och sålt den vid tidpunkt 3. Lös uppgiften genom att beräkna det aritmetiska medelvärdet, det geometriska medelvärdet samt intern räntan. d) Vilken av metoderna för att beräkna (genomsnittlig) avkastning är det standard att använda på obligationsmarknaden? e) På vilket sätt kan standardsättet att beräkna den genomsnittliga avkastningen vara missvisande för en investerare? 1.7 Uppgift Anta att du har en obligation med 8 % kupongränta som handlas till 953,10 SEK. Obligationen har 3 års löptid kvar och betalar kupongränta årsvis. Genom din kristallkula vet du med säkerhet att den korta årsvisa avistaräntan de närmsta 3 åren kommer att vara r 8%, r 10%, och r 12%. Beräkna internräntan ( yield to 1 2 maturity ) samt den realiserade avkasningen ( realized yield) från obligationen. (Notera att ni kan behöva ta till Excel för att lösa denna uppgift!) 1.8 Uppgift Vilket värdepapper har högst effektiv årsränta? - En tremånaders statsskuldsväxel som säljs för SEK och som har ett parvärde på SEK. 3 - En kupongobligation som säljs till parvärde och som betalar 10% kupongränta halvårsvis. Anta att räntan anges/noteras som enkel ränta. 1.9 Uppgift En statsobligation säljs till parvärde och betalar 8 % kupongränta halvårsvis. Vilken kupongränta skulle utgivaren behöva betala om obligationen säljs till parvärde men betalade kupongränta årsvis? Anta att räntan anges/noteras som enkel ränta. 3(39)

4 1.10 Uppgift Antag att konventionen Actual/360 gäller och du investerar på penningmarknaden. Anta att du investerat i en statsskuldsväxel med 135 dagars kvarvarande löptid. Det nominella beloppet är på Sek. Marknadsräntan på nollkupongaren vid köpet var 4,3%. Efter 37 dagar valde du att sälja statskuldsväxeln till en ränta om 4,8 %. Utgå ifrån att räntorna noteras som enkla räntor. a) Beräkna avkastningen du får genom att utgå ifrån köp och försäljningspriset för nollkupongaren. b) Beräkna avkastningen utifrån penningmarknadens fundamentalsamband Uppgift Två obligationer har identisk löptid och kupongräntor. Den ena obligationen är återkallningsbar ( callable ) vid 105 medan den andra är återkallningsbar vid 110. Vilken av obligationerna torde ha högst internränta ( yield )? 1.12 Uppgift Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan är korrekt. Anta också att följande punkter på avkastningskurvan kan observeras: - 1-årig obligation: 9 % - 2-årig obligation: 10 % - 3-årig obligation: 10,5 % 1.13 Uppgift a) Beräkna marknadens förväntade värde på räntan för en 1-årig obligation om 1 år. b) Beräkna marknadens förväntade värde på räntan för en 1-årig obligation om 2 år. Anta att följande siffror representerar punkter på den rådande avkastningskurvan - zerokurvan: 1-årigt räntepapper: 9,62% 2-årigt räntepapper: 9,12% 3-årigt räntepapper: 8,72% 4-årigt räntepapper: 8,42% 5-årigt räntepapper: 8,17% a) Anta att marknadsförväntningsteorin helt och hållet förklarar avkastningskurvans utseende. Beräkna de förväntade 1-åriga räntorna: - om 1 år 4(39)

5 - om 2 år - om 3 år - om 4 år b) Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan är korrekt. Beräkna marknadens förväntningar om den 1-åriga avkastningen från den 2-åriga obligationen om 1 år. c) Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan är korrekt. Beräkna marknadens förväntningar om den 1-åriga avkastningen från den 3-åriga obligationen om 1 år. d) Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan är korrekt. Beräkna värdena bakom marknadens förväntade avkastningskurva om 1 år. e) Anta att förväntningsteorin inte håller utan att investerarna kräver en likviditetspremie för längre löptider än ett år. Anta likviditetspremien är konstant 1 % för alla obligationer med längre löptid än ett år. Beräkna marknadens förväntningar 1-åriga räntor: - 1 år in i framtiden - 2 år in i framtiden - 3 år in i framtiden - 4 år in i framtiden 1.14 Uppgift Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan håller och att räntorna som du kan observera är yields to maturity. Du observerar följande punkter på avkastningskurvan baserad på benchmarkobligationer: 1-årig obligation: 8 % 2-årig obligation: 10 % 3-årig obligation: 12 % a) Beräkna den på marknaden förväntade räntan på en 1-årig obligation 1 år in i framtiden. Utnyttja dina kunskaper om priset på en parobligation och förutsättningarna för parobligationen. Det vill säga, förutsättningarna för att priset = nominellt belopp. b) Beräkna den på marknaden förväntade räntan på en 1-årig obligation 2 år in i framtiden. c) Beräkna den geometriska medelavkastningen och jämför med internräntan för en 2-årig obligation. d) Beräkna den geometriska medelavkastningen och jämför med internräntan för en 3-årig obligation. 5(39)

6 1.15 Uppgift e) Vad förklarar skillnaden mellan den geometriska medelavkastningen och internräntan för obligationerna ovan? Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan håller och att räntorna som du kan observera är yields to maturity. Du observerar följande punkter på en avkastningskurva baserad på benchmarkobligationer: 1-årig obligation: 8 % 2-årig obligation: 10 % 3-årig obligation: 12 % Beräkna syntetiska nollkupongsräntor som kan användas för att skapa en zerokurva. Använd samma teknik som i uppgift Uppgift Är marknadssegmenteringsteorin förenlig med en tro på marknadseffektivitet? Motivera utförligt Uppgift a) Vad syftas på med räntors löptidsstruktur ( the term structure of interest rates )? b) Låt oss zooma in två aktörer på räntemarknaden. Den första aktören är en investerare som köper en 10-årig obligation för att om 10 år göra en engångsavbetalning på SEK. Den andra aktören förvaltar livförsäkringspengar måste löpande fullgöra pensionsutbetalninga till sina pensionssparare under de kommande åren. Vem är troligtvis mest intresserad av löptidsstrukturen. Motivera! c) Vad syftas på med räntors riskstruktur? 1.18 Uppgift Du har fått anställning på Ebberödsbanken och blivit satt till att förvalta deras obligationsportfölj. Smart som du tror att du är köper du 1-åriga obligationer för att matcha bankens 1-åriga skulder. Du köper 2-åriga obligationer till att matcha bankens 2-åriga skulder, osv. Du köper de obligationer som ger högst möjliga avkastning för de olika löptiderna och banken skall nu med säkerhet kunna möta sina åtaganden. Är detta en bra strategi eller är det något som är fel med den? 1.19 Uppgift Hur skiljer sig likviditetspreferensteorin från marknadsförväntningsteorin? Vad får skillnaden för effekt på avkastningskurvans utseende? 6(39)

7 1.20 Uppgift Hur ser relationen ut mellan terminsräntor och marknadens förväntning om framtida korta räntor? Förklara utifrån marknadsförväntningsteorin och likviditetspreferensteorin Uppgift Betrakta avkastningskurvorna nedan för fyra olika länder (Källa: Reuters). Yld mo 6mo 8mo 10mo 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 15yr QSEBMK=, Native Bid, Yield Curve, QSE15YT=RR 12/1/ % 15yr Kurva A, Sverige mo 6mo 9mo 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 15yr 20yr 30yr QUSBMK=, Native Bid, Yield Curve, QUS30YT=RR 2/15/ % 30yr Yld Kurva B, USA (39)

8 Yld mo 6mo 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 15yr 20yr 30yr QGBBMK=, Native Bid, Yield Curve, QGB50YT=RR 4.25% 50yr Kurva C, Storbritannien mo 4mo 6mo 8mo 10mo 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr QISBMK=, Native Bid, Yield Curve, QIS10YT=RR 5/17/ % 10yr Yld Kurva D, Island Tolka kurvorna och uttala dig om framtida räntor för olika löptider utifrån: - Förväntningsteorin. - Likviditetspreferensteori. - Marknadssegmentsteorin. Samt analysera kurvorna utifrån förväntad: - Centralbanksintervention. - Inflationsutveckling. - Konjunkturutveckling. Samt ge rekommendationer för: - Lämpliga strategier för investering i räntebärande instrument. - Lämpliga strategier för nya bostadslån. 8(39)

9 1.22 Uppgift Nedan finns det en tabell över prisnoteringar på nollkuponsobligationer för olika löptider. Det nominella beloppet för obligationerna är 1 miljon SEK. Löptid Pris a) Beräkna internräntan ( yield to maturity ) för dessa obligationer samt möjliga implicita terminsräntor. b) Om vi utgår från att förväntningsteorin är korrekt, hur kommer då priserna för den 4-åriga obligationen att utvecklas över tiden. c) Visa att den förväntade avkastningen för den 4-åriga obligationen överensstämmer med den implicita terminsräntan för varje år Uppgift Anta att tabellen nedan visar på räntor ( yields to maturity ) för nollkupongare som staten gett ut. Tidpunkten är Kvarvarande löptid Marknadsränta (Yield to Maturity) 1 3,50% 2 4,50% 3 5,00% 4 5,50% 5 6,00% 6 6,60% a) Beräkna den implicita 1-åriga terminsräntan som förväntas gälla 1a januari år b) Beskriv förutsättningarna för att den implicita terminsräntan är ett väntevärdesriktigt estimat av den 1-åriga spoträntan 1a januari år c) Anta att löptidsstrukturen för statspapper ett år tidigare ( ) innebar att den 1-åriga implicita terminsräntan för 1a januari 2010 var betydligt högre än den som ges av avkastningskurvan från Diskutera utifrån 9(39)

10 förväntningsteorin faktorer som kan ha bidragit till att den implicita terminsräntan fallit Uppgift a) Vad innebär en kassamatchande portföljstrategi? b) Vad är målet/syftet med en kassamatchande strategi? 1.25 Uppgift Anta att en obligation har följande egenskaper: Parvärde: 1000 SEK Årlig kupongutbetalning: 60 SEK (första utbetalningen om 1 år) Yield to maturity: 7% Återstående löptid: 3 år a) Beräkna Macaulay durationen för obligationen. b) Givet ditt svar under a), beräkna den approximativa förändringen på obligationens värde om räntan faller till 6,5 % Uppgift Anta att du äger en ren diskonterings obligation (nollkupongare) med en löptid på fyra år och en internränta (ytm) på 9 %. Vad händer med Macaulay durationen om räntan plötsligt faller till 8,5 % Uppgift Anta att du är skuldsatt och att du måste betala 2000 SEK om ett år samt 2000 SEK om två år. Från avkastningskurvan drar du slutsatsen att det är möjligt att investera i obligationer med en ränta (ytm) på 9 %. a) Beräkna skuldernas Macaulay duration. b) Anta att avkastningskurvan skiftar uppåt med 1 %. Använd durationen i uppgiften ovan för att uppskatta hur nuvärdet av skulden förändras Uppgift Vad är syftet med immunisering och vad menas med reimmunisering? 1.29 Uppgift Macaulay durationen kan tolkas som en elasticitet. Förklara! 10(39)

11 1.30 Uppgift I ditt jobb som obligationsportföljsförvaltare på Ebberödsbanken har du matchat löptiden och nuvärdet av en engångsutbetalning med en kupong obligation med samma egenskaper. När du matchade värden och löptid var avkastningskurvan helt flack med en räntenivå på 7 %. Dagen därpå gör vår käre riksbankschef ett uttalande som får hela avkastningskurvan att skifta uppåt med 1 %. a) Vad blir resultatet av räntehöjningen? b) Var din strategi tillräcklig för att skaffa dig en immuniserad position? 1.31 Uppgift Du lyckas behålla ditt jobb som obligationsportföljsförvaltare på Ebberödsbanken. Något visare av dina tidigare misstag ser du nu till att matcha Macaulay durationen för bankens skulder med Macaulay durationen för dess tillgångar. Du konstaterar att avkastningskurvan är helt flack, men att den skiftar upp och ner med tiden. Nöjd med att ha perfekt matchat durationen mellan tillgångar och skulder tar du det lugnt. När du inte sitter och läser Financial Times och dricker kaffe ägnar du arbetstiden med att försöka sänka ditt höga handicap i golf. Portföljen är ju immuniserad, vad kan gå snett? 1.32 Uppgift Anta att du köper en av varje av dessa två obligationer: Annual Coupon Face Value Internal Yield Year to Maturity Bond 1 $85 $ % 2 Bond 2 0 $1000 9% 1 a) Beräkna internräntan för portföljen av obligationer. b) Visa hur du kan beräkna Macaulay durationen för portföljen av obligationer Uppgift a) Utgå från värdena nedan och beräkna obligationsvärdets båg elasticitet i relation till (1+y). Present Value Internal Yield $ % $ % b) Förklara vad som menas med begreppet båg elasticitet. 11(39)

12 1.34 Uppgift Anta att du köper följande två obligationer: Kupong Par värde Intern ränta Återstående löptid Obligation 1 50 kr 1000 kr 8 % 2 år Obligation 2 0 kr 1000 kr 9 % 3 år a) Beräkna obligationernas värde/pris. b) Vad är respektive obligations Macaulay duration? Motivera! c) Vad är obligationsportföljens modifierade duration? Utgå från att internräntan för hela obligationsportföljen är 8.5%. d) Hur kommer värdet på obligationsportföljen förändras om räntorna generellt stiger med 50 räntepunkter. Visa med hjälp av din durationsberäkning. e) Vad avser man mäta med duration och vad används det till av spekulerare och hedgare? 1.35 Uppgift Anta att följande uppgifter gäller för två obligationer: Obligation 1 Obligation 2 Nominellt belopp SEK SEK Yield 5 % 6 % Kupongränta 8 % 5 % Kupongutbetalning Årsvis Årsvis Kvarvarande löptid 36 månader 20 månader Nästa kupongutbetalning 12 månader 8 månader Konvention 30E/360 30E/360 a) Beräkna kvoterat pris (clean price) och likvidbelopp (dirty price) för dessa två obligationer. Redovisa beräkningar. b) Beräkna Maculay durationen för den obligation som handlas till premium. c) Antag att räntan faller med 20 punkter. Beräkna det nya priset för obligationen under b) utifrån dess modifierade duration. Redovisa alla beräkningar. d) Vad är det vi mäter med duration? 12(39)

13 1.36 Uppgift En ny marknadsgarant för företagsobligationer har öppnat verksamhet i Linköping. För närvarande bedrivs handel enbart i 2 obligationer som två olika Linköpingsbolag gett ut. Följande prisinformation finns på marknadsgarantens internetsida: Kupong ränta Parvärde Köp/Sälj ränta Kvarvarande löptid Obligation 1 0% SEK 5% 2 år Obligation 2 6% SEK 5,5% 3 år Enligt avkastningskurvan är marknadsräntan för 2 åriga löptider 4,5% och för 3 åriga löptider 5,0%. a) Vad motiverar skillnaden mellan Köp/Säljränta och marknadsränta? Vilken ränta används lämpligen när vi diskonterar? Motivera! b) Vad är durationen för dessa två obligationer? Redovisa alla beräkningar. c) Vilken obligation är det bäst att spekulera i givet att dina förväntningar om att bådar företagens kreditrating kraftigt skall stärkas? Motivera! d) Anta att du har en skuld som skall betalas om 2 år och 3 månader. Du har möjlighet att sätta undan pengar idag som du investerar i de företagsobligationer som bjuds ut på marknaden. Du vill dock ej sätta undan mer än vad som är nödvändigt för att klara skulden. Ränterisken oroa dig dock. Hur kan du säkerställa att du kan betala din skuld genom att sälja obligationsportföljen om 2 år och 3 månader? e) Antag att avkastningskurvan är helt horisontell. Hur stor andel av din obligationsportfölj skall du investera i obligation 1 och 2 för att skydda dig mot ränterisk? 1.37 Uppgift Kortfrågor: a) Vad menas med Penningmarknadens fundamentalsamband? b) Vad menas med FRA och hur fungerar dessa kontrakt? c) Vad menas med ALM och när är det aktuellt att använda sig av denna teknik? d) Vad menas med ett företagscertifikat och när är det aktuellt att använda sig av detta? e) Vad menas med Basis-risk och när kan detta uppkomma? 1.38 Uppgift Anta att följande information gäller för en obligation: Yield to maturity: y = 8% 13(39)

14 Kupongränta: kr = 9% Löptid = 3 år Kupongutbetalningar: årsvisa Parvärd: Par = SEK a) Beräkna priset på obligationen efter att marknadsräntan chockartat fallit med 150 punkter. b) Beräkna det nya priset på obligationen utifrån dess Macaulay duration (OBS durationen beräknas före det chockartade räntefallet). c) Förklara skillnaden mellan det faktiska priset efter det chockartade räntefallet framräknat i a) och priset beräknat med hjälp av Macaulay durationen i b). d) Vad är det som vi mäter med duration? e) Vad menar vi med begreppet immunisering och hur går det till? 1.39 Uppgift Du sitter på en portfölj med obligationer som du immuniserat mot kommande utbetalningar. a) Vad för effekt har högre kupongräntor på portföljens räntekänslighet? Förklara! b) Vad för effekt har lägre internränta ( yield ) på portföljens räntekänslighet? Förklara! c) Hur kan en portfölj med kupongobligationer vara immuniserad/hedgad mot kommande utbetalningar om räntorna stiger och värdet på obligationerna i portföljen faller. Förklara noggrant. d) Förklara varför duration är ett bra mått på räntekänslighet, samt när det inte är ett bra mått på räntekänslighet. e) Vad menar vi med att duration mäter den genomsnittliga löptiden? 1.40 Uppgift a) En 9 årig obligation har en internränta på 10% och en duration på Vad blir den procentuella förändringen på priset på obligationen om internräntan på obligationen sjunker med 50 räntepunkter? b) Ranka följande obligationer i förhållande till dess fallande duration: Obligation Kupong % Löptid Internränta (yield) A B (39)

15 C D E c) En av dina kunder är bekymrad över det motsägelsefulla i följande påståenden. - Korta räntor är mer volativa än långa räntor. - Avkastningen på en lång obligation är mer volativ än avkastningen på en kort obligation. Förklara för din kund varför det inte behöver vara en motsägelse mellan dessa påståenden. d) Förklara också för kunden varför en durationsmatchande strategi är överlägsen en löptidsmatchande strategi om syftet är att hantera ränterisk Uppgift Anta att en obligation har följande egenskaper: Parvärde: kr Årlig kupongränta: 8% (första utbetalningen om 1 år) Internränta (yield): 10% Återstående löptid: 4 år. a) Beräkna Macaulay durationen. Redovisa beräkningarna. b) Beräkna den Modifierade durationen. Redovisa beräkningarna. Anta nu vidare att det utöver obligationen ovan finns ytterligare en obligation att investera i med följande egenskaper: Parvärde: kr Årlig kupongränta: 0% Internränta (yield): 8% Återstående löptid: 1 år. c) Anta att du skall betala en skuld på kr om exakt två år. Visa hur du via immunisering kan eliminera ränterisken. Du har pengar som du redan idag kan sätta undan och investera i obligationerna ovan. d) Vad menar vi med begreppet immunisering och hur går det till i praktiken. 15(39)

16 2 Valuta, terminer & paritetssamband 2.1 Uppgift Gå till sidan 128 i Eun/Resnick kapitel 5. Besvara uppgift 1 (Problems 1). 2.2 Uppgift Gå till sidan 128 i Eun/Resnick kapitel 5. Besvara uppgift 2 (Problems 2). 2.3 Uppgift Anta att du bor i USA och ser på valutamarknaden från ett amerikanskt perspektiv. I tabellen nedan har du 1-månads, 3-månaders och 6-månaders köp och sälj terminsvalutakurser outright ur ett s.k. europeiskt perspektiv. Skriv om dessa till att vara uttryckta i form av terminspunkter ( forward points, swappoints ). Köpkurs Säljkurs Spot/Avista 1,3431 1, månads termin 1,3432 1, månaders termin 1,3448 1, månaders termin 1,3488 1, Uppgift Beräkna köp sälj-spreaden (bid ask) i form av (valuta) punkter på valutakurserna som presenteras i uppgift Uppgift Vid en vistelse i USA slår du upp Wall Street Journal och noterar följande valutakurser Canadad (Dollar) USA villkor Kanadensiska villkor Spot/Avista , månads termin 0,8037 1, månaders termin 0,8043 1, månaders termin 0,8057 1, (39)

17 a) Beräkna terminspremien för olika löptider ur ett amerikansk perspektiv samt ur ett Kanadensiskt perspektiv. Anta att beräkningskonventionen att en månad innehåller 30 dagar gäller. b) Vad betyder dessa resultat? Hur skall man tolka dem? Förklara! 2.6 Uppgift Du är fortfarande i USA och tänker och tolkar ekonomisk information ur ett amerikanskt perspektiv. I Wall Street Journal observerar du följande information: Amerikanska villkor Europeiska villkor Köp Sälj Köp Sälj Nya Zeeland $ 0,7265 0,7272 1,3751 1,3765 Singapor $ 0,6135 0,6140 1,6287 1,6300 Beräkna köp och säljkursen för S(NZD/SGD). 2.7 Uppgift Efter lyckade studier i vid Linköpings universitet får du jobb vid Deutsche Bank i Tyskland. I jobbet sitter du klistrad bakom en Reuter-terminal som blinkar siffror. Du kan observera att Dresdner Bank kvoterar S(EUR/USD)=0,7627 och Credit Suisse erbjuder S(CHF/USD)=1,1806. Samtidigt får du veta att UBS erbjuder en direkt marknad mellan Schweiziska franc och Euro till kursen S(EUR/CHF)=0,6395. a) Smart som du är genomför du ett triangelarbitrage mellan valutorna. Anta att du har mandat att göra affärer med max $ Ignorera köp-sälj spreadar i detta problem. Visa hur du genomförde arbitrage affären. b) Vad händer om du initialt säljer USD för CHF? c) Vilket S(EUR/CHF) skulle eliminera möjligheten till triangel arbitrag? 2.8 Uppgift På din Reuters-terminal observerar du att S(USD/GBP)=1,95 och att tremånaders terminen är F 3-mån(USD/GBP)=1,90. Du är helt övertygad att denna terminskurs inte överensstämmer med den spotkurs som kommer gälla om tre månader. Efter grundlig analys kommer du fram till att E(S 3-mån)=1,92. Du har mandat att handla för motsvarande a) Hur kan du spekulera på din analys och dina förväntningar? Hur stor är den förväntade vinsten i USD? b) Hur stor blir vinsten från spekulationen om spotkursen S 3-mån(USD/GBP) i verkligheten blir 1,86? 17(39)

18 2.9 Uppgift Anta att treasury-avdelningen på IBM har likvida medel i form av en kassareserv om $ som kan investeras över sex månader. Sexmånaders räntan på årsbasis är på 8% i USA medan den ligger på 7% i Tyskland. Som chef över treasury avdelningen observerar du att S(EUR/USD)=1,01 och att terminsvalutakursen för sex månader är F 6-mån(EUR/USD)=0,99. Som ansvarig chef vill du inte ge dig i kast med att bli IBMs Kanon eller Kalkon genom att ta onödig valutarisk. Hur bär du dig åt för att maximera avkastningen på IBMs kassareserv? Var skall du investera? 2.10 Uppgift När du besökte London sist impulsköpte du en Jaguar för Bilen skall betalas om exakt tre månader. Eftersom du genom åren satt in delar av dina studielån på ett bankkonto i New York skulle du omedelbart kunna betala bilen kontant. New York banken betalar 4,2% i månadsränta på årsbasis. Spotkursen är S(USD/GBP)=1,45 och terminskursen F 3-mån(USD/GBP)=1,40. Genom lite efterforskning upptäcker du via din Reuters-terminal att tremånaders räntan på årsbasis ligger på 8% på den brittiska penningmarknaden. a) Tack vare att det finns en väl fungerande terminsmarknad för valuta finns två alternativa vägar för dig att betala för Jaguaren och samtidigt se till att du får avkastning på dina sparade slantar under de kommande månaderna. Förklara! b) Vilken metod skulle du välja? Förklara varför! 2.11 Uppgift Från din Reuters-terminal observerar du att S(USD/GBP)=1,50 och att F 3- mån(usd/gbp)=1,52. Den amerikanska tre månaders räntan på årsbasis är 8% och 5,8% i Storbritannien. Anta att du har mandat att handla för antingen $ eller a) Håller ränteparitetsvillkoret? b) Hur genomför du ett kurssäkrat räntearbitrage om IRP inte håller? Visa på alla steg i processen. c) Förklar hur IRP kommer att återställas på grund av räntearbitrage aktiviteter Uppgift Från din Reuters-terminal kan du observera S(EUR/USD)=0,80 och att F 3- mån(eur/usd)= Den amerikanska tremånadersräntan är 5,6% på årsbasis och 5,4% på årsbasis i Frankrike. Anta att du kan låna maximalt $ eller a) Visa hur du kan uppnå vinst via kurssäkrat räntearbitrage i USD. Visa hur du genomför arbitrageaffären också hur stor arbitragevinsten blir. 18(39)

19 b) Visa hur du kan uppnå vinst via kurssäkrat räntearbitrage i EUR. Visa hur du genomför arbitrageaffären också hur stor arbitragevinsten blir Uppgift Tidskriften The Economist rapporterade 23/ att den ett åriga räntan var 5,93% i USA, medan den var hela 70,0% i Turkiet. a) Hur kan räntan vara så hög i Turkiet jämfört med USA (och för all del Sverige)? b) Vad gör du förväntar du dig hända med växelkursen mellan USD och den Turkiska liren? 2.14 Uppgift Växelkursen mellan den Brasilianska realen och den amerikanska dollarn den 1/ var S(BRR/USD)=1,95. Konsensusprognosen för den amerikanska och den Brasilianska inflationen var för nästa år 2,6% respektive 20,0%. Vad gör du för prognos om vad växelkursen kommer att ligga mellan dessa två länder ett år fram i tiden, det vill säga 1/ Uppgift Från din Reutersterminal observerar du följande uppgifter: Sverige SEK= Deposit 1Y 4.57 Norge NOK= Deposit 1Y 5.74 Beräkna: a) Spotkurserna S(SEK/NOK) samt S(NOK/SEK). b) Terminskursen F(NOK/SEK) för ett års löptid uttryckt i form av terminspunkter (Swappoints). Antag att Terminskursen outright för ett års löptid noteras till F(NOK/SEK) = c) Du behöver låna SEK till ett projekt. Vad är mest fördelaktigt? Ett lån i Sverige eller ett syntetiskt lån i SEK taget i Norge? Motivera genom att redovisa dina beräkningar. Antag vidare att Holmenkollenbanken erbjuder sina kunder att växla valuta direkt till växelkursen Sbid(NOK/SEK) = och Sask(NOK/SEK) = (39)

20 d) Finns det möjlighet till arbitragevinst via valutaväxling? Utgå från att du har mandat att handla för SEK Uppgift I tidningen observerar du att två olika banker växlar valuta, nämligen Svenska banken med hemvist i Sverige samt USA banken med hemvist i USA. Svenska banken erbjuder möjlighet för sina kunder att växla till sig de dyra norska kronorna direkt. Du kan observera följande valutakurser: Inhemska villkor Utländska villkor USA bank S(USD/SEK) 0,1426 0,1430 USA bank S(USD/NOK) 0,1640 0,1642 Bid Ask Bid Ask Svenska banken S(SEK/NOK) 1,1490 1,1515 a) Beräkna de valutakurser i tabellen som fattas. Beräkna med fyra decimalers noggranhet. b) Förklara hur man skall tolka Bid kursen mellan USD och SEK uttryckt i utländska villkor (Europeiska villkor) i förhållande till de inhemska villkoren (USA villkor). c) Antag att du har mandat att genomföra valutaaffärer för 1 miljon kronor. Finns det möjlighet till valutaarbitrage i det fall du ej tar hänsyn till Bid Ask spreaden? Utgå från de i tabellen redovisade Bid kurserna. Hur stor blir den eventuella vinsten. Börja ditt svar med att ställa upp det/de villkor som måste vara uppfyllt för att en arbitragevinst skall vara möjlig. d) Antag att du har mandat att genomföra valutaaffärer för 1 miljon kronor. Finns det möjlighet till valutaarbitrage i det fall du tar hänsyn till Bid Ask spreaden? Hur stor blir den eventuella vinsten? Börja ditt svar med att ställa upp det/de villkor som måste vara uppfyllt för att en arbitragevinst skall vara möjlig Uppgift a) Vad är skillnaden mellan kurssäkrad och icke kurssäkrad ränteparitet? Förklara i ord. b) Inflationen i USA och Sverige förväntas vara 4 % respektive 9 %. Nästa år förväntas inflationen vara 6 % & respektive 7 %. Det aktuella avistapriset för SEK är $ 0,1050. Vilken växelkurs kan du förvänta dig kommer att råda på avistamarknaden om två år? År 1 År 2 20(39)

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

Penning- och valutapolitik 2012:3

Penning- och valutapolitik 2012:3 Penning- och valutapolitik 2012:3 s v e r i g e s r i k s b a n k Penning- och valutapolitik webbtidskrift utgiven av sveriges riksbank 2012:3 1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK utges av Sveriges riksbank. ANSVARIG

Läs mer

Person-till-Person Lån

Person-till-Person Lån Kandidatuppsats Företagsekonomiska Institutionen Lunds Universitet VT 2006 Person-till-Person Lån Författare: Markus Holmström Ola Ekvall Handledare: Tore Eriksson Uppsatsens titel: Person-till-person

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53 En studie av börshandlade investeringsprodukter Författare:

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Svenska fonders riskrating

Svenska fonders riskrating Svenska fonders riskrating Magisteruppsats VT -08 Företagsekonomiska institutionen Linköpings Universitet Tobias Andersson & Johan Paulsson Sammanfattning Bakgrund Risk är den faktor som de flesta sparare

Läs mer

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Kandidatuppsats Företagsekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitetet Författare: Taylan Mavruk 770905 Marcus Westman 810226 Sammanfattning

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi. Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare?

Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi. Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare? Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi Titel: Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare? Författare: Anna Bylund Jennie Pettersson Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén Höst 09 LETF Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds Författare: Christian Broström Johan Kalderén Handledare: Björn Hansson Kandidatuppsats Förord Vi vill tacka vår

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Riskbedömningar vid ränteförändring

Riskbedömningar vid ränteförändring Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Företagsekonomiska institutionen FEK581 Vt 2004 Riskbedömningar vid ränteförändring En analys av bolånemarknaden Författare Handledare Christian Haglund Joakim Persson

Läs mer

Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder?

Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder? 1 Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder? av Richard Johnsson 1 I denna uppsats ska jag redogöra för hur nya pengar skapas av Riksbanken och banksystemet. En av de avgörande faktorerna

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats?

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Malin Hägg SLU, Department of Economics Thesis 568 Degree Thesis in Economics Uppsala,2009 C-level, 15 ECTS credits ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-568-SE

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Likviditetsanalys av belånade skogsfastigheter Liquidity analysis of leveraged forest properties

Läs mer

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 88 Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Läs mer

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren Placeringsalternativ för den försiktige investeraren En jämförelse mellan svenska hedgefonder och räntefonder under perioden 2003-2008 VT 2009 FEKK01 Examensarbete kandidatnivå Handledare: Tore Eriksson

Läs mer

Finanskrisens påverkan på svenska fastighetsbolags refinansiering Examensarbete VT 2010

Finanskrisens påverkan på svenska fastighetsbolags refinansiering Examensarbete VT 2010 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 33 Kandidatprogram Fastighet & Finans Kandidatnivå, 15 hp Finanskrisens påverkan på svenska fastighetsbolags refinansiering Examensarbete VT

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie: 2004:1 Konkurrensverket

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

EN ÖKANDE BOLÅNEMARGINAL En redogörelse för penningpolitikens inverkan på bostadsmarknaden

EN ÖKANDE BOLÅNEMARGINAL En redogörelse för penningpolitikens inverkan på bostadsmarknaden HANDELSHÖGSKOLAN vid Göteborgs universitet Nationalekonomiska institutionen EN ÖKANDE BOLÅNEMARGINAL En redogörelse för penningpolitikens inverkan på bostadsmarknaden Kandidatuppsats Economics, Project

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis Linköpings universitet IEI Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats, 30 hp Ekonomprogrammet VT 2009 Hedgefonder i finanskrisen Prestationer, risker och regleringar Hedge Funds

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer