Kredit och valutamarknaden i ett, Vt 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kredit och valutamarknaden i ett, Vt 12"

Transkript

1 Datum Dokumentnummer Titel Instuderingsfrågor Kredit och valutamarknaden i ett, Vt 12 Rev 0.0 Upprättat av Göran Hägg Godkänt av Distribueras till För kännedom Instuderingsuppgifter utan svar Kredit och valutamarknaden i ett, Vt Instuderingsuppgifter utan svar Räntebärande instrument Valuta, terminer & paritetssamband Terminer o Swappar Blandat Essäfrågor (39)

2 1 Räntebärande instrument 1.1 Uppgift Anta att du äger en obligation som ger 10 % fast kupongränta och som omfattar en internränta ( yield to maturity ) om 8 %. Vad kommer priset vara relativt dagens pris på obligationen om 1 år, givet att internräntan är konstant? 1.2 Uppgift Anta att du har en 1-årig investeringshorisont och har att välja mellan tre olika obligationer. Alla tre omfattar samma kreditrisk och en kvarvarande löptid på 10 år. Den första obligationen är en nollkupongsobligation som betalar 1000 SEK vid löptidens slut. Den andra obligationen betalar 8 % kupongränta om 80 SEK årsvis. Den tredje obligationen betalar 10 % kupongränta om 100 SEK årsvis. a) Vad är priset på de tre obligationerna om alla tre prissätts med en internränta ( yield to maturity ) på 8 %? b) Vad kommer priset vara på obligationerna om 1 år om internräntan ( yield to maturity ) fortfarande ligger på 8 %? c) Gör om beräkningarna till uppgift b) utifrån antagandet att internräntan sjunkit till 7 % i början av nästa år. 1.3 Uppgift a) Om du studerar ett obligationskontrakt som ett företag gett ut kommer du förmodligen upptäcka att kontraktet omfattar ett antal restriktioner över vad emittenten får göra. Varför är en utgivare av en obligation beredd att låta sig begränsas av ett antal restriktioner? b) Vad för typer av restriktioner kan en obligationsköpare vara intresserad av att obligationskontraktet omfattar? 1.4 Uppgift Förklara varför två på varandra följande 1-åriga obligationer borde ge samma totala avkastning som en 2-årig obligation. 1.5 Uppgift Anta att du har två obligationer som är identiska på alla punkter förutom dess löptider. Kupongräntorna överensstämmer dessutom med internräntorna ( yield to maturity ). En av dina smarta kompisar drar slutsatsen att obligationen med längst löptid torde vara dyrare än den med kortare löptid eftersom den omfattar fler kupongutbetalningar. Håller du med din kompis eller har du en annan uppfattning? Förklara! 2(39)

3 1.6 Uppgift Anta att följande information gäller. År Obligationspris $970 $975 $985 $1000 Anta vidare att obligationen betalar en årlig kupongränta vid årets slut på $60. För att få kupongen måste du också ha köpt obligationen vid årets början. a) Beräkna den 1-åriga avkastningen för obligationen för de perioder som finns presenterade i tabellen ovan. b) Beräkna den genomsnittliga avkastningen om du köpt obligationen vid tidpunkt 0 och sålt den vid tidpunkt 2. Lös uppgiften genom att beräkna det aritmetiska medelvärdet, det geometriska medelvärdet samt intern räntan. c) Beräkna den genomsnittliga avkastningen om du köpt obligationen vid tidpunkt 0 och sålt den vid tidpunkt 3. Lös uppgiften genom att beräkna det aritmetiska medelvärdet, det geometriska medelvärdet samt intern räntan. d) Vilken av metoderna för att beräkna (genomsnittlig) avkastning är det standard att använda på obligationsmarknaden? e) På vilket sätt kan standardsättet att beräkna den genomsnittliga avkastningen vara missvisande för en investerare? 1.7 Uppgift Anta att du har en obligation med 8 % kupongränta som handlas till 953,10 SEK. Obligationen har 3 års löptid kvar och betalar kupongränta årsvis. Genom din kristallkula vet du med säkerhet att den korta årsvisa avistaräntan de närmsta 3 åren kommer att vara r 8%, r 10%, och r 12%. Beräkna internräntan ( yield to 1 2 maturity ) samt den realiserade avkasningen ( realized yield) från obligationen. (Notera att ni kan behöva ta till Excel för att lösa denna uppgift!) 1.8 Uppgift Vilket värdepapper har högst effektiv årsränta? - En tremånaders statsskuldsväxel som säljs för SEK och som har ett parvärde på SEK. 3 - En kupongobligation som säljs till parvärde och som betalar 10% kupongränta halvårsvis. Anta att räntan anges/noteras som enkel ränta. 1.9 Uppgift En statsobligation säljs till parvärde och betalar 8 % kupongränta halvårsvis. Vilken kupongränta skulle utgivaren behöva betala om obligationen säljs till parvärde men betalade kupongränta årsvis? Anta att räntan anges/noteras som enkel ränta. 3(39)

4 1.10 Uppgift Antag att konventionen Actual/360 gäller och du investerar på penningmarknaden. Anta att du investerat i en statsskuldsväxel med 135 dagars kvarvarande löptid. Det nominella beloppet är på Sek. Marknadsräntan på nollkupongaren vid köpet var 4,3%. Efter 37 dagar valde du att sälja statskuldsväxeln till en ränta om 4,8 %. Utgå ifrån att räntorna noteras som enkla räntor. a) Beräkna avkastningen du får genom att utgå ifrån köp och försäljningspriset för nollkupongaren. b) Beräkna avkastningen utifrån penningmarknadens fundamentalsamband Uppgift Två obligationer har identisk löptid och kupongräntor. Den ena obligationen är återkallningsbar ( callable ) vid 105 medan den andra är återkallningsbar vid 110. Vilken av obligationerna torde ha högst internränta ( yield )? 1.12 Uppgift Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan är korrekt. Anta också att följande punkter på avkastningskurvan kan observeras: - 1-årig obligation: 9 % - 2-årig obligation: 10 % - 3-årig obligation: 10,5 % 1.13 Uppgift a) Beräkna marknadens förväntade värde på räntan för en 1-årig obligation om 1 år. b) Beräkna marknadens förväntade värde på räntan för en 1-årig obligation om 2 år. Anta att följande siffror representerar punkter på den rådande avkastningskurvan - zerokurvan: 1-årigt räntepapper: 9,62% 2-årigt räntepapper: 9,12% 3-årigt räntepapper: 8,72% 4-årigt räntepapper: 8,42% 5-årigt räntepapper: 8,17% a) Anta att marknadsförväntningsteorin helt och hållet förklarar avkastningskurvans utseende. Beräkna de förväntade 1-åriga räntorna: - om 1 år 4(39)

5 - om 2 år - om 3 år - om 4 år b) Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan är korrekt. Beräkna marknadens förväntningar om den 1-åriga avkastningen från den 2-åriga obligationen om 1 år. c) Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan är korrekt. Beräkna marknadens förväntningar om den 1-åriga avkastningen från den 3-åriga obligationen om 1 år. d) Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan är korrekt. Beräkna värdena bakom marknadens förväntade avkastningskurva om 1 år. e) Anta att förväntningsteorin inte håller utan att investerarna kräver en likviditetspremie för längre löptider än ett år. Anta likviditetspremien är konstant 1 % för alla obligationer med längre löptid än ett år. Beräkna marknadens förväntningar 1-åriga räntor: - 1 år in i framtiden - 2 år in i framtiden - 3 år in i framtiden - 4 år in i framtiden 1.14 Uppgift Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan håller och att räntorna som du kan observera är yields to maturity. Du observerar följande punkter på avkastningskurvan baserad på benchmarkobligationer: 1-årig obligation: 8 % 2-årig obligation: 10 % 3-årig obligation: 12 % a) Beräkna den på marknaden förväntade räntan på en 1-årig obligation 1 år in i framtiden. Utnyttja dina kunskaper om priset på en parobligation och förutsättningarna för parobligationen. Det vill säga, förutsättningarna för att priset = nominellt belopp. b) Beräkna den på marknaden förväntade räntan på en 1-årig obligation 2 år in i framtiden. c) Beräkna den geometriska medelavkastningen och jämför med internräntan för en 2-årig obligation. d) Beräkna den geometriska medelavkastningen och jämför med internräntan för en 3-årig obligation. 5(39)

6 1.15 Uppgift e) Vad förklarar skillnaden mellan den geometriska medelavkastningen och internräntan för obligationerna ovan? Anta att förväntningsteorin om avkastningskurvan håller och att räntorna som du kan observera är yields to maturity. Du observerar följande punkter på en avkastningskurva baserad på benchmarkobligationer: 1-årig obligation: 8 % 2-årig obligation: 10 % 3-årig obligation: 12 % Beräkna syntetiska nollkupongsräntor som kan användas för att skapa en zerokurva. Använd samma teknik som i uppgift Uppgift Är marknadssegmenteringsteorin förenlig med en tro på marknadseffektivitet? Motivera utförligt Uppgift a) Vad syftas på med räntors löptidsstruktur ( the term structure of interest rates )? b) Låt oss zooma in två aktörer på räntemarknaden. Den första aktören är en investerare som köper en 10-årig obligation för att om 10 år göra en engångsavbetalning på SEK. Den andra aktören förvaltar livförsäkringspengar måste löpande fullgöra pensionsutbetalninga till sina pensionssparare under de kommande åren. Vem är troligtvis mest intresserad av löptidsstrukturen. Motivera! c) Vad syftas på med räntors riskstruktur? 1.18 Uppgift Du har fått anställning på Ebberödsbanken och blivit satt till att förvalta deras obligationsportfölj. Smart som du tror att du är köper du 1-åriga obligationer för att matcha bankens 1-åriga skulder. Du köper 2-åriga obligationer till att matcha bankens 2-åriga skulder, osv. Du köper de obligationer som ger högst möjliga avkastning för de olika löptiderna och banken skall nu med säkerhet kunna möta sina åtaganden. Är detta en bra strategi eller är det något som är fel med den? 1.19 Uppgift Hur skiljer sig likviditetspreferensteorin från marknadsförväntningsteorin? Vad får skillnaden för effekt på avkastningskurvans utseende? 6(39)

7 1.20 Uppgift Hur ser relationen ut mellan terminsräntor och marknadens förväntning om framtida korta räntor? Förklara utifrån marknadsförväntningsteorin och likviditetspreferensteorin Uppgift Betrakta avkastningskurvorna nedan för fyra olika länder (Källa: Reuters). Yld mo 6mo 8mo 10mo 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 15yr QSEBMK=, Native Bid, Yield Curve, QSE15YT=RR 12/1/ % 15yr Kurva A, Sverige mo 6mo 9mo 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 15yr 20yr 30yr QUSBMK=, Native Bid, Yield Curve, QUS30YT=RR 2/15/ % 30yr Yld Kurva B, USA (39)

8 Yld mo 6mo 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 15yr 20yr 30yr QGBBMK=, Native Bid, Yield Curve, QGB50YT=RR 4.25% 50yr Kurva C, Storbritannien mo 4mo 6mo 8mo 10mo 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr QISBMK=, Native Bid, Yield Curve, QIS10YT=RR 5/17/ % 10yr Yld Kurva D, Island Tolka kurvorna och uttala dig om framtida räntor för olika löptider utifrån: - Förväntningsteorin. - Likviditetspreferensteori. - Marknadssegmentsteorin. Samt analysera kurvorna utifrån förväntad: - Centralbanksintervention. - Inflationsutveckling. - Konjunkturutveckling. Samt ge rekommendationer för: - Lämpliga strategier för investering i räntebärande instrument. - Lämpliga strategier för nya bostadslån. 8(39)

9 1.22 Uppgift Nedan finns det en tabell över prisnoteringar på nollkuponsobligationer för olika löptider. Det nominella beloppet för obligationerna är 1 miljon SEK. Löptid Pris a) Beräkna internräntan ( yield to maturity ) för dessa obligationer samt möjliga implicita terminsräntor. b) Om vi utgår från att förväntningsteorin är korrekt, hur kommer då priserna för den 4-åriga obligationen att utvecklas över tiden. c) Visa att den förväntade avkastningen för den 4-åriga obligationen överensstämmer med den implicita terminsräntan för varje år Uppgift Anta att tabellen nedan visar på räntor ( yields to maturity ) för nollkupongare som staten gett ut. Tidpunkten är Kvarvarande löptid Marknadsränta (Yield to Maturity) 1 3,50% 2 4,50% 3 5,00% 4 5,50% 5 6,00% 6 6,60% a) Beräkna den implicita 1-åriga terminsräntan som förväntas gälla 1a januari år b) Beskriv förutsättningarna för att den implicita terminsräntan är ett väntevärdesriktigt estimat av den 1-åriga spoträntan 1a januari år c) Anta att löptidsstrukturen för statspapper ett år tidigare ( ) innebar att den 1-åriga implicita terminsräntan för 1a januari 2010 var betydligt högre än den som ges av avkastningskurvan från Diskutera utifrån 9(39)

10 förväntningsteorin faktorer som kan ha bidragit till att den implicita terminsräntan fallit Uppgift a) Vad innebär en kassamatchande portföljstrategi? b) Vad är målet/syftet med en kassamatchande strategi? 1.25 Uppgift Anta att en obligation har följande egenskaper: Parvärde: 1000 SEK Årlig kupongutbetalning: 60 SEK (första utbetalningen om 1 år) Yield to maturity: 7% Återstående löptid: 3 år a) Beräkna Macaulay durationen för obligationen. b) Givet ditt svar under a), beräkna den approximativa förändringen på obligationens värde om räntan faller till 6,5 % Uppgift Anta att du äger en ren diskonterings obligation (nollkupongare) med en löptid på fyra år och en internränta (ytm) på 9 %. Vad händer med Macaulay durationen om räntan plötsligt faller till 8,5 % Uppgift Anta att du är skuldsatt och att du måste betala 2000 SEK om ett år samt 2000 SEK om två år. Från avkastningskurvan drar du slutsatsen att det är möjligt att investera i obligationer med en ränta (ytm) på 9 %. a) Beräkna skuldernas Macaulay duration. b) Anta att avkastningskurvan skiftar uppåt med 1 %. Använd durationen i uppgiften ovan för att uppskatta hur nuvärdet av skulden förändras Uppgift Vad är syftet med immunisering och vad menas med reimmunisering? 1.29 Uppgift Macaulay durationen kan tolkas som en elasticitet. Förklara! 10(39)

11 1.30 Uppgift I ditt jobb som obligationsportföljsförvaltare på Ebberödsbanken har du matchat löptiden och nuvärdet av en engångsutbetalning med en kupong obligation med samma egenskaper. När du matchade värden och löptid var avkastningskurvan helt flack med en räntenivå på 7 %. Dagen därpå gör vår käre riksbankschef ett uttalande som får hela avkastningskurvan att skifta uppåt med 1 %. a) Vad blir resultatet av räntehöjningen? b) Var din strategi tillräcklig för att skaffa dig en immuniserad position? 1.31 Uppgift Du lyckas behålla ditt jobb som obligationsportföljsförvaltare på Ebberödsbanken. Något visare av dina tidigare misstag ser du nu till att matcha Macaulay durationen för bankens skulder med Macaulay durationen för dess tillgångar. Du konstaterar att avkastningskurvan är helt flack, men att den skiftar upp och ner med tiden. Nöjd med att ha perfekt matchat durationen mellan tillgångar och skulder tar du det lugnt. När du inte sitter och läser Financial Times och dricker kaffe ägnar du arbetstiden med att försöka sänka ditt höga handicap i golf. Portföljen är ju immuniserad, vad kan gå snett? 1.32 Uppgift Anta att du köper en av varje av dessa två obligationer: Annual Coupon Face Value Internal Yield Year to Maturity Bond 1 $85 $ % 2 Bond 2 0 $1000 9% 1 a) Beräkna internräntan för portföljen av obligationer. b) Visa hur du kan beräkna Macaulay durationen för portföljen av obligationer Uppgift a) Utgå från värdena nedan och beräkna obligationsvärdets båg elasticitet i relation till (1+y). Present Value Internal Yield $ % $ % b) Förklara vad som menas med begreppet båg elasticitet. 11(39)

12 1.34 Uppgift Anta att du köper följande två obligationer: Kupong Par värde Intern ränta Återstående löptid Obligation 1 50 kr 1000 kr 8 % 2 år Obligation 2 0 kr 1000 kr 9 % 3 år a) Beräkna obligationernas värde/pris. b) Vad är respektive obligations Macaulay duration? Motivera! c) Vad är obligationsportföljens modifierade duration? Utgå från att internräntan för hela obligationsportföljen är 8.5%. d) Hur kommer värdet på obligationsportföljen förändras om räntorna generellt stiger med 50 räntepunkter. Visa med hjälp av din durationsberäkning. e) Vad avser man mäta med duration och vad används det till av spekulerare och hedgare? 1.35 Uppgift Anta att följande uppgifter gäller för två obligationer: Obligation 1 Obligation 2 Nominellt belopp SEK SEK Yield 5 % 6 % Kupongränta 8 % 5 % Kupongutbetalning Årsvis Årsvis Kvarvarande löptid 36 månader 20 månader Nästa kupongutbetalning 12 månader 8 månader Konvention 30E/360 30E/360 a) Beräkna kvoterat pris (clean price) och likvidbelopp (dirty price) för dessa två obligationer. Redovisa beräkningar. b) Beräkna Maculay durationen för den obligation som handlas till premium. c) Antag att räntan faller med 20 punkter. Beräkna det nya priset för obligationen under b) utifrån dess modifierade duration. Redovisa alla beräkningar. d) Vad är det vi mäter med duration? 12(39)

13 1.36 Uppgift En ny marknadsgarant för företagsobligationer har öppnat verksamhet i Linköping. För närvarande bedrivs handel enbart i 2 obligationer som två olika Linköpingsbolag gett ut. Följande prisinformation finns på marknadsgarantens internetsida: Kupong ränta Parvärde Köp/Sälj ränta Kvarvarande löptid Obligation 1 0% SEK 5% 2 år Obligation 2 6% SEK 5,5% 3 år Enligt avkastningskurvan är marknadsräntan för 2 åriga löptider 4,5% och för 3 åriga löptider 5,0%. a) Vad motiverar skillnaden mellan Köp/Säljränta och marknadsränta? Vilken ränta används lämpligen när vi diskonterar? Motivera! b) Vad är durationen för dessa två obligationer? Redovisa alla beräkningar. c) Vilken obligation är det bäst att spekulera i givet att dina förväntningar om att bådar företagens kreditrating kraftigt skall stärkas? Motivera! d) Anta att du har en skuld som skall betalas om 2 år och 3 månader. Du har möjlighet att sätta undan pengar idag som du investerar i de företagsobligationer som bjuds ut på marknaden. Du vill dock ej sätta undan mer än vad som är nödvändigt för att klara skulden. Ränterisken oroa dig dock. Hur kan du säkerställa att du kan betala din skuld genom att sälja obligationsportföljen om 2 år och 3 månader? e) Antag att avkastningskurvan är helt horisontell. Hur stor andel av din obligationsportfölj skall du investera i obligation 1 och 2 för att skydda dig mot ränterisk? 1.37 Uppgift Kortfrågor: a) Vad menas med Penningmarknadens fundamentalsamband? b) Vad menas med FRA och hur fungerar dessa kontrakt? c) Vad menas med ALM och när är det aktuellt att använda sig av denna teknik? d) Vad menas med ett företagscertifikat och när är det aktuellt att använda sig av detta? e) Vad menas med Basis-risk och när kan detta uppkomma? 1.38 Uppgift Anta att följande information gäller för en obligation: Yield to maturity: y = 8% 13(39)

14 Kupongränta: kr = 9% Löptid = 3 år Kupongutbetalningar: årsvisa Parvärd: Par = SEK a) Beräkna priset på obligationen efter att marknadsräntan chockartat fallit med 150 punkter. b) Beräkna det nya priset på obligationen utifrån dess Macaulay duration (OBS durationen beräknas före det chockartade räntefallet). c) Förklara skillnaden mellan det faktiska priset efter det chockartade räntefallet framräknat i a) och priset beräknat med hjälp av Macaulay durationen i b). d) Vad är det som vi mäter med duration? e) Vad menar vi med begreppet immunisering och hur går det till? 1.39 Uppgift Du sitter på en portfölj med obligationer som du immuniserat mot kommande utbetalningar. a) Vad för effekt har högre kupongräntor på portföljens räntekänslighet? Förklara! b) Vad för effekt har lägre internränta ( yield ) på portföljens räntekänslighet? Förklara! c) Hur kan en portfölj med kupongobligationer vara immuniserad/hedgad mot kommande utbetalningar om räntorna stiger och värdet på obligationerna i portföljen faller. Förklara noggrant. d) Förklara varför duration är ett bra mått på räntekänslighet, samt när det inte är ett bra mått på räntekänslighet. e) Vad menar vi med att duration mäter den genomsnittliga löptiden? 1.40 Uppgift a) En 9 årig obligation har en internränta på 10% och en duration på Vad blir den procentuella förändringen på priset på obligationen om internräntan på obligationen sjunker med 50 räntepunkter? b) Ranka följande obligationer i förhållande till dess fallande duration: Obligation Kupong % Löptid Internränta (yield) A B (39)

15 C D E c) En av dina kunder är bekymrad över det motsägelsefulla i följande påståenden. - Korta räntor är mer volativa än långa räntor. - Avkastningen på en lång obligation är mer volativ än avkastningen på en kort obligation. Förklara för din kund varför det inte behöver vara en motsägelse mellan dessa påståenden. d) Förklara också för kunden varför en durationsmatchande strategi är överlägsen en löptidsmatchande strategi om syftet är att hantera ränterisk Uppgift Anta att en obligation har följande egenskaper: Parvärde: kr Årlig kupongränta: 8% (första utbetalningen om 1 år) Internränta (yield): 10% Återstående löptid: 4 år. a) Beräkna Macaulay durationen. Redovisa beräkningarna. b) Beräkna den Modifierade durationen. Redovisa beräkningarna. Anta nu vidare att det utöver obligationen ovan finns ytterligare en obligation att investera i med följande egenskaper: Parvärde: kr Årlig kupongränta: 0% Internränta (yield): 8% Återstående löptid: 1 år. c) Anta att du skall betala en skuld på kr om exakt två år. Visa hur du via immunisering kan eliminera ränterisken. Du har pengar som du redan idag kan sätta undan och investera i obligationerna ovan. d) Vad menar vi med begreppet immunisering och hur går det till i praktiken. 15(39)

16 2 Valuta, terminer & paritetssamband 2.1 Uppgift Gå till sidan 128 i Eun/Resnick kapitel 5. Besvara uppgift 1 (Problems 1). 2.2 Uppgift Gå till sidan 128 i Eun/Resnick kapitel 5. Besvara uppgift 2 (Problems 2). 2.3 Uppgift Anta att du bor i USA och ser på valutamarknaden från ett amerikanskt perspektiv. I tabellen nedan har du 1-månads, 3-månaders och 6-månaders köp och sälj terminsvalutakurser outright ur ett s.k. europeiskt perspektiv. Skriv om dessa till att vara uttryckta i form av terminspunkter ( forward points, swappoints ). Köpkurs Säljkurs Spot/Avista 1,3431 1, månads termin 1,3432 1, månaders termin 1,3448 1, månaders termin 1,3488 1, Uppgift Beräkna köp sälj-spreaden (bid ask) i form av (valuta) punkter på valutakurserna som presenteras i uppgift Uppgift Vid en vistelse i USA slår du upp Wall Street Journal och noterar följande valutakurser Canadad (Dollar) USA villkor Kanadensiska villkor Spot/Avista , månads termin 0,8037 1, månaders termin 0,8043 1, månaders termin 0,8057 1, (39)

17 a) Beräkna terminspremien för olika löptider ur ett amerikansk perspektiv samt ur ett Kanadensiskt perspektiv. Anta att beräkningskonventionen att en månad innehåller 30 dagar gäller. b) Vad betyder dessa resultat? Hur skall man tolka dem? Förklara! 2.6 Uppgift Du är fortfarande i USA och tänker och tolkar ekonomisk information ur ett amerikanskt perspektiv. I Wall Street Journal observerar du följande information: Amerikanska villkor Europeiska villkor Köp Sälj Köp Sälj Nya Zeeland $ 0,7265 0,7272 1,3751 1,3765 Singapor $ 0,6135 0,6140 1,6287 1,6300 Beräkna köp och säljkursen för S(NZD/SGD). 2.7 Uppgift Efter lyckade studier i vid Linköpings universitet får du jobb vid Deutsche Bank i Tyskland. I jobbet sitter du klistrad bakom en Reuter-terminal som blinkar siffror. Du kan observera att Dresdner Bank kvoterar S(EUR/USD)=0,7627 och Credit Suisse erbjuder S(CHF/USD)=1,1806. Samtidigt får du veta att UBS erbjuder en direkt marknad mellan Schweiziska franc och Euro till kursen S(EUR/CHF)=0,6395. a) Smart som du är genomför du ett triangelarbitrage mellan valutorna. Anta att du har mandat att göra affärer med max $ Ignorera köp-sälj spreadar i detta problem. Visa hur du genomförde arbitrage affären. b) Vad händer om du initialt säljer USD för CHF? c) Vilket S(EUR/CHF) skulle eliminera möjligheten till triangel arbitrag? 2.8 Uppgift På din Reuters-terminal observerar du att S(USD/GBP)=1,95 och att tremånaders terminen är F 3-mån(USD/GBP)=1,90. Du är helt övertygad att denna terminskurs inte överensstämmer med den spotkurs som kommer gälla om tre månader. Efter grundlig analys kommer du fram till att E(S 3-mån)=1,92. Du har mandat att handla för motsvarande a) Hur kan du spekulera på din analys och dina förväntningar? Hur stor är den förväntade vinsten i USD? b) Hur stor blir vinsten från spekulationen om spotkursen S 3-mån(USD/GBP) i verkligheten blir 1,86? 17(39)

18 2.9 Uppgift Anta att treasury-avdelningen på IBM har likvida medel i form av en kassareserv om $ som kan investeras över sex månader. Sexmånaders räntan på årsbasis är på 8% i USA medan den ligger på 7% i Tyskland. Som chef över treasury avdelningen observerar du att S(EUR/USD)=1,01 och att terminsvalutakursen för sex månader är F 6-mån(EUR/USD)=0,99. Som ansvarig chef vill du inte ge dig i kast med att bli IBMs Kanon eller Kalkon genom att ta onödig valutarisk. Hur bär du dig åt för att maximera avkastningen på IBMs kassareserv? Var skall du investera? 2.10 Uppgift När du besökte London sist impulsköpte du en Jaguar för Bilen skall betalas om exakt tre månader. Eftersom du genom åren satt in delar av dina studielån på ett bankkonto i New York skulle du omedelbart kunna betala bilen kontant. New York banken betalar 4,2% i månadsränta på årsbasis. Spotkursen är S(USD/GBP)=1,45 och terminskursen F 3-mån(USD/GBP)=1,40. Genom lite efterforskning upptäcker du via din Reuters-terminal att tremånaders räntan på årsbasis ligger på 8% på den brittiska penningmarknaden. a) Tack vare att det finns en väl fungerande terminsmarknad för valuta finns två alternativa vägar för dig att betala för Jaguaren och samtidigt se till att du får avkastning på dina sparade slantar under de kommande månaderna. Förklara! b) Vilken metod skulle du välja? Förklara varför! 2.11 Uppgift Från din Reuters-terminal observerar du att S(USD/GBP)=1,50 och att F 3- mån(usd/gbp)=1,52. Den amerikanska tre månaders räntan på årsbasis är 8% och 5,8% i Storbritannien. Anta att du har mandat att handla för antingen $ eller a) Håller ränteparitetsvillkoret? b) Hur genomför du ett kurssäkrat räntearbitrage om IRP inte håller? Visa på alla steg i processen. c) Förklar hur IRP kommer att återställas på grund av räntearbitrage aktiviteter Uppgift Från din Reuters-terminal kan du observera S(EUR/USD)=0,80 och att F 3- mån(eur/usd)= Den amerikanska tremånadersräntan är 5,6% på årsbasis och 5,4% på årsbasis i Frankrike. Anta att du kan låna maximalt $ eller a) Visa hur du kan uppnå vinst via kurssäkrat räntearbitrage i USD. Visa hur du genomför arbitrageaffären också hur stor arbitragevinsten blir. 18(39)

19 b) Visa hur du kan uppnå vinst via kurssäkrat räntearbitrage i EUR. Visa hur du genomför arbitrageaffären också hur stor arbitragevinsten blir Uppgift Tidskriften The Economist rapporterade 23/ att den ett åriga räntan var 5,93% i USA, medan den var hela 70,0% i Turkiet. a) Hur kan räntan vara så hög i Turkiet jämfört med USA (och för all del Sverige)? b) Vad gör du förväntar du dig hända med växelkursen mellan USD och den Turkiska liren? 2.14 Uppgift Växelkursen mellan den Brasilianska realen och den amerikanska dollarn den 1/ var S(BRR/USD)=1,95. Konsensusprognosen för den amerikanska och den Brasilianska inflationen var för nästa år 2,6% respektive 20,0%. Vad gör du för prognos om vad växelkursen kommer att ligga mellan dessa två länder ett år fram i tiden, det vill säga 1/ Uppgift Från din Reutersterminal observerar du följande uppgifter: Sverige SEK= Deposit 1Y 4.57 Norge NOK= Deposit 1Y 5.74 Beräkna: a) Spotkurserna S(SEK/NOK) samt S(NOK/SEK). b) Terminskursen F(NOK/SEK) för ett års löptid uttryckt i form av terminspunkter (Swappoints). Antag att Terminskursen outright för ett års löptid noteras till F(NOK/SEK) = c) Du behöver låna SEK till ett projekt. Vad är mest fördelaktigt? Ett lån i Sverige eller ett syntetiskt lån i SEK taget i Norge? Motivera genom att redovisa dina beräkningar. Antag vidare att Holmenkollenbanken erbjuder sina kunder att växla valuta direkt till växelkursen Sbid(NOK/SEK) = och Sask(NOK/SEK) = (39)

20 d) Finns det möjlighet till arbitragevinst via valutaväxling? Utgå från att du har mandat att handla för SEK Uppgift I tidningen observerar du att två olika banker växlar valuta, nämligen Svenska banken med hemvist i Sverige samt USA banken med hemvist i USA. Svenska banken erbjuder möjlighet för sina kunder att växla till sig de dyra norska kronorna direkt. Du kan observera följande valutakurser: Inhemska villkor Utländska villkor USA bank S(USD/SEK) 0,1426 0,1430 USA bank S(USD/NOK) 0,1640 0,1642 Bid Ask Bid Ask Svenska banken S(SEK/NOK) 1,1490 1,1515 a) Beräkna de valutakurser i tabellen som fattas. Beräkna med fyra decimalers noggranhet. b) Förklara hur man skall tolka Bid kursen mellan USD och SEK uttryckt i utländska villkor (Europeiska villkor) i förhållande till de inhemska villkoren (USA villkor). c) Antag att du har mandat att genomföra valutaaffärer för 1 miljon kronor. Finns det möjlighet till valutaarbitrage i det fall du ej tar hänsyn till Bid Ask spreaden? Utgå från de i tabellen redovisade Bid kurserna. Hur stor blir den eventuella vinsten. Börja ditt svar med att ställa upp det/de villkor som måste vara uppfyllt för att en arbitragevinst skall vara möjlig. d) Antag att du har mandat att genomföra valutaaffärer för 1 miljon kronor. Finns det möjlighet till valutaarbitrage i det fall du tar hänsyn till Bid Ask spreaden? Hur stor blir den eventuella vinsten? Börja ditt svar med att ställa upp det/de villkor som måste vara uppfyllt för att en arbitragevinst skall vara möjlig Uppgift a) Vad är skillnaden mellan kurssäkrad och icke kurssäkrad ränteparitet? Förklara i ord. b) Inflationen i USA och Sverige förväntas vara 4 % respektive 9 %. Nästa år förväntas inflationen vara 6 % & respektive 7 %. Det aktuella avistapriset för SEK är $ 0,1050. Vilken växelkurs kan du förvänta dig kommer att råda på avistamarknaden om två år? År 1 År 2 20(39)

Kredit och valutamarknaden i ett, Ht 11A

Kredit och valutamarknaden i ett, Ht 11A Datum 2008-11-28 Dokumentnummer Titel Instuderingsfrågor Kredit och valutamarknaden i ett, Ht 11A Rev 0.0 Upprättat av Göran Hägg Godkänt av Distribueras till För kännedom Instuderingsuppgifter utan svar

Läs mer

Kredit och valutamarknaden i ett, Ht 11A

Kredit och valutamarknaden i ett, Ht 11A Datum 008--0 Dokumentnummer Titel Instuderingsfrågor Kredit och valutamarknaden i ett, Ht A Rev 0.0 Upprättat av Göran Hägg Godkänt av Distribueras till För kännedom Instud.uppg. med utvalda svar Kredit

Läs mer

Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder

Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder Fredrik Armerin Matematisk statistik, KTH Aktuarieföreningen 17-18 november 2004 Dag 2 NOLLKUPONGSKURVOR 1 Nollkupongsobligationer En nollkupongsobligation

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 23/8 13 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare SFE011 Nationalekonomi

Läs mer

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Linköpings universitet 100928 IEI/Nek Bo Sjö LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Tentamen 2010-10-01, kl. 08:00-13:00 Finansiell ekonomi, 7,5Hp Affärsjuridiska programmet (730G32) Skrivningen består av 4 uppgifter

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Kontotyp Depåavgift Realtidskurser

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng 0 HÖGSKOLAN I BORÅS Sektionen Företagsekonomi och Textil Management TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 28 maj 2015 kl 14.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 TRAPPOBLIGATIONER Den nya förvaltningsformen för företag Målsättningar: Kapitalskydd och bästa möjliga marknadsavkastning utan att belasta likviditeten

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 1 Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 Hjälpmedel: Räknare Betyg: G = 13 p, VG = 19 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna:

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen.

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen. Lösningsförslag aktiedelen Tenta augusti 11, 2014 Uppgift 1 (4 poäng) 2014-08-25 Definiera kortfattat följande begrepp a) CAPM b) WACC c) IRR d) Fria kassaflöden För definitioner se läroboken. För att

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 2014-10-29 kl 09.00-14.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20 OBS! För

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3.

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3. STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 2. Luenberger: 2:1-5, 9, 11, 12. Övning 1. Du lånar 200000 kr i en bank

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors

All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors Verdipapirfondenes forening Oslo, 28:e Mars, 2006 Behavioral Finance en introduktion Individ Positiv vs. normativ teori. Använda psykologi

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 IBOR-skandalerna STIBOR-? Fastighetsägarna Utred STIBOR! (16 juli 2012) Banker stäms för räntemanipulation SvD (14 mars 2014) Antitrust: Commission fines banks 1.71 billion

Läs mer

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt Gustav Karner, Finansdirektör Agenda Länsförsäkringar Kapitalförvaltning Hur hitta en optimal risk budget? Resultat Sammanfattning 2 Agenda Länsförsäkringar

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 2015-03-12 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

Certifikat BULL ALU HA

Certifikat BULL ALU HA www.handelsbanken.no/bullbear Certifikat BULL ALU HA Avseende: Terminskontrakt aluminium ( AH ) Med emissionsdag: 7 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer