Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson"

Transkript

1 Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1

2 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och valutan " Effekter av utrikeshandel. " Växelkurser och valutor. " Hur påverkar växelkursen handeln? " Olika växelkurssystem. " Valutan som stabiliseringspolitiskt instrument. 2

3 3.1 Kapitalmarknaden! Kapitalmarknaden = samlade beteckningen för de marknader där betalningsmedel av olika slag bjuds ut och efterfrågas.! Sammanför individer med ett överskott av kapital (utbud) med individer med ett underskott av kapital (efterfrågan).! Syfte: Att slussa besparingar till att finansiera investeringar, budgetunderskott, privatpersoners husoch bilköp etc. Hur skulle våra liv se ut om vi ej fick låna? Budgeten (privat och offentlig) måste inte alltid balanseras.! Består av två delar: kreditmarknaden och aktiemarknaden. 3

4 Översikt kapitalmarknaden Kapitalmarknad (capital market) Kreditmarknad (credit market) Aktiemarknad (stock market) Penningmarknad (money market) Obligationsmarknad (bond market) Derivat Derivat Derivat 4

5 Vad handlas det med på kapitalmarknaden?! Kreditmarknaden (lånat kapital, dvs. skuldebrev). " Penningmarknaden: korta skuldebrev, statsskuldsväxel (hög likviditet). " Obligationsmarknaden: långsiktiga lån (lägre likviditet).! Aktiemarknaden (eget kapital, dvs. andelar i företag). " Aktiemarknaden förser företagen med riskvilligt kapital. " Aktierna kan ge utdelning, ge rösträtt på bolagsstämmor samt säljas igen. " Fonder. 5

6 Hur fungerar kapitalmarknaden?! Kredit och obligationsmarknaden: Varan är pengar där pris = räntan. " Andrahandsmarknaden: Skuldväxlar och obligationer säljs och köps. Dessutom förekommer handel med derivat (dvs kontrakt angående köp och försäljning av skuldväxlar och obligationer)! Aktiemarknaden: Varan är aktier där priset = börskursen. Alternativt: Varan är pengar där pris = förväntad avkastning på aktierna. " Andrahandsmarknaden: Aktier köps och säljs (inte direkt från emitterande bolag). Dessutom förekommer handel med optioner (dvs. kontrakt angående köp och försäljning av aktier) Aktier och obligationer= Finansiella tillgångar (financial assets) 6

7 Riskspridning! Kreditrisk, valutarisk, ränterisk.! Handel med derivat. Derivat (derivative instrument) = samlingsnamn för optioner och terminer " Option: Kontrakt som ger innehavaren möjligheten att köpa eller sälja ett värdepapper (t ex en aktie) till en förutbestämd kurs vid ett förutbestämt tillfälle " Termin: Kontrakt som fastställer en framtida transaktion av ett värdepapper till ett förutbestämt pris (kallas att terminsäkra ) 7

8 Utbud och efterfrågan på kreditmarknaden! Utbud "Från de som vill låna ut sitt sparande för att tjäna pengar på det ( hushåll och företag).! Efterfrågan "Från företag som vill investera, hushåll som vill köpa bostad och kommuner med underskott. Möts inte alltid direkt på marknaden - via mellanhänder som banker och fonder 8

9 Hur nås jämvikt? Ränta = pris på pengar Utbud R 1 R* Efterfrågan K* K 1 Kreditvolym 9

10 Offentliga ingrepp på marknaden! Att jämvikt nås som i exemplet ovan förutsätter att stat och myndigheter inte ingriper.! Förekommer att räntekostnader i den offentliga sektorn hålls nere, eller räntekostnader för lån till någon annan verksamhet.! Exemplet med bostadsbyggande. " Räntetak ger låg kreditvolym och grå marknad. " Bättre att stimulera kreditgivningen genom att! Sänka skatten på ränteinkomster.! Öka möjligheten för avdrag för räntekostnader. 10

11 En räntereglering Ränta =pris på pengar Utbud R* Rtak Efterfrågan K* K 1 Kreditvolym 11

12 Stimulans av kreditgivning sänkt skatt på ränteinkomster (utbudssidan) Ränta =pris på pengar Utbud R* R 1 Efterfrågan K* K 1 Kreditvolym 12

13 Stimulans av kreditgivning avdrag för räntekostnader (efterfrågan) Ränta =pris på pengar Utbud R 1 R* Efterfrågan K* K 1 Kreditvolym 13

14 Aktiemarknaden! Priset på aktien kallas kurs.! Utbud och efterfrågan ger jämviktspriset och påverkas av. " förväntningar på framtida vinster och utdelningar " av händelser på kreditmarknaden " av psykologi (självförstärkande trender)! Aktier köps och säljs kontinuerligt och sammansättningen i placerarnas portföljer förändras.! Som ett resultat är tillgångspriser på aktier mer volatila än pris på varor och tjänster.! Psykologi. 14

15 Prisbildning på aktiemarknaden Pris/Aktiekurs Utbud P 2 P 1 P 3 Efterfrågan Volym 15

16 Samhällsnytta eller spekulation?! De finansiella marknaderna har en viktig uppgift i samhällsekonomin: " Knyter ihop sektorer med överskottssparande med underskottssektorer. " Möjligt att försäkra sig mot risk. " Förser företagen med kapital för produktion.! De flesta ekonomer skeptiska till en reglering av marknaderna. 16

17 3.2 Utrikeshandeln och valutan! Varför handla med utlandet? " Teorin om komparativa fördelar (comparative advantages) "Varje land bör specialisera sig på att producera vad det är relativt bäst på (sammanlagd produktion blir större) " Möjligt utnyttja stordriftsfördelar " Kluster av specialistkompetens 17

18 Frihandel och tullar! Ibland finns tullar (en sorts skatt) på utländska varor.! Varför? " Skydda inhemsk produktion av olika skäl:! Starka lobbygrupper som påverkar handelspolitik.! Strategiska skäl bra med viss självförsörjningsgrad.! Infant industry protection.! Problem med tullar (protektionism) " Fördyrar produktionen. " Höjer levnadskostnader för konsumenterna. " Mindre effektiv ekonomi (inte det land som är relativt bäst på att producera en produkt som producerar). " Kan utlösa handelskrig. " Försämrar prismekanismen. World Trade Organisation (WTO) behandlar internationella handelsfrågor. 18

19 Effekten av frihandel Pris Inhemskt utbud Totalt utbud P 1 P 2 Efterfrågan V 3 V 1 V 2 Volym 19

20 Effekten av en tull Pris Inhemskt utbud Totalt utbud efter tull Totalt utbud P 3 P 2 Efterfrågan V inh V tot Volym 20

21 Effekter av utrikeshandel Globalisering: den egna ekonomin integreras allt mer med omvärlden (Sveriges export/bnp = ca 45%).! Högre välfärd pga effektivitetsvinster (teoretiskt).! Större konkurrenstryck. " Vi får billigare konsumtionsvaror i Sverige. " Vi får svårare att producera konsumtionsvaror i Sverige.! Företag blir allt mer internationaliserade. " Företag lokaliserar sig där det är bäst förhållanden.! Vi blir mer beroende av utlandet. 21

22 Växelkurser och valutor! Växelkursen: priset på en viss valuta, uttryckt i en annan valuta. " Exempel: Vara: dollar Pris/växelkurs; SEK/USD= 7.64 Dvs, man måste betala 7.64 kronor för att köpa en dollar! Betrakta en valuta som en vara med utbud och efterfrågan.! Valutan apprecierar (ökar i värde) och deprecierar (minskar i värde).! Vad påverkar växelkursen (=priset på en dollar mätt i kronor)? 22

23 Utbud och efterfrågan på valuta (SEK) Växelkurs (priset på kronor mätt i dollar, USD/SEK) Utbud P 1 Efterfrågan Volym 23

24 Hur påverkar växelkursen handel?! Växelkursen är priset på kronor.! Svenska varor säljs i utlandet för kronor.! För att köpa en svensk vara till ett givet kronpris måste utlandet först köpa svenska kronor.! Om svenska kronor är dyra blir svenska varor också det.! Ovan resonemang gäller fast omvänt när vi i Sverige ska köpa varor och tjänster i utlandet. 24

25 Växelkurssystem, rörlig eller fast kurs?! Rörligt - priset på kronan sätts på valutamarknaden. " Priset ökar: appreciering. " Priset minskar: depreciering.! Fast - priset bestäms av myndighet. " Priset ökar: revalvering. " Priset minskar: devalvering. Tidigare vanligt med fast växelkurs, nu vanligt med rörlig 25

26 Valutan som stabiliseringspolitiskt instrument! Om kronan blir billigare blir också svenska varor utomlands billigare: export ökar, import minskar. Efterfrågan på svenska varor ökar.! En devalvering/depreciering stimulerar BNP. Potentiellt problem: om svenska löner och priser ökar fortare än omvärlden (=högre inflation) ökar återigen priset på svenska varor och efterfrågan minskar igen.! Lätt hamna i devalveringscykel. Nödvändig omstrukturering av ekonomin kan tillfälligtvis undvikas genom att minska värdet på valutan (terms of trade försämras). 26

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG100 Finansiell Ekonomi Datum 2013 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Hanna Appelfeldt

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 20 mars 2012 Finanskrisen Riksbankens konjunkturprognos Repetition Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Finanskrisen: Översikt Lång uppgångsfas,

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2010 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2010 INFORMATION om denna publikation lämnas av Lena Strömberg, tel 08-787 06 86 eller e-post: lena.stromberg@riksbank.se

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 88 Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Läs mer

en sammanfattning? 1 (71)

en sammanfattning? 1 (71) VårEkonomi, - en sammanfattning? 1 (71) Ekonomiskmodell Detta avsnitt 1 (kap 2,3,4,5,7) kommer att behandla marknader och priser, vi skall studera enskilda konsumenter, producenter och dess interaktion

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2015 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2015 Information om denna publikation lämnas av Lisa Marklund, tel 08-787 07 93 eller e-post: lisa.marklund@riksbank.se

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2013 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2013 Information om denna publikation lämnas av Jenny Mannent, tel 08-787 06 89 eller e-post: jenny.mannent@riksbank.se

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin. Sandra Backlund och Johanna Wiss

Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin. Sandra Backlund och Johanna Wiss Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin Sandra Backlund och Johanna Wiss NEK 1 och 2 i) Utrikeshandel och valuta ii) Finansiella kriser iii) Sveriges utveckling

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2009 S v e r i g e s r i k s b a n k Den svenska finansmarknaden 2009 Information om denna publikation lämnas av Johanna von Rosen, tel 08-787 05 77 eller e-post: johanna.von.rosen@riksbank.se

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2012 S v e r i g e S r i k S b a n k Rättelse 2012-10-02 till tabeller X, Y och Z i bilaga 1 Historiska data avseende användandet av olika betalningsinstrument (tabell X), korttransaktioner

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 1 BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 2 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 7, upprättad 150410) 1. HANDEL MED FINANSIELLA

Läs mer