Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell ekonomi Föreläsning 1"

Transkript

1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p - Tenta 40p Kurslitteratur Finansiell ekonomi som del av finansiell inriktning - Finansiell ekonomi - Kredit- och valutamarknader i ett internationellt perspektiv - Finansiell riskhantering - Uppsats - Andra kurser i nationalekonomi (Matematiska metoder, Ekonometri, Makroekonomi, Institutionell ekonomi) (Styr delvis inriktningen på den aktuella kursen) Finansiell ekonomi som del av nationalekonomiutbildning - Finansiella sektorn är en central del av en modern ekonomi, påverkar ekonomin på kort och lång sikt - Boktips, uppsatser Vad är finansiell ekonomi? Finansiell ekonomi handlar om allokering av knappa resurser över tid Finansiella beslut karaktäriseras av att: 1) Kostnader och nytta(inkomst/intäkter) är spridda över tid 2) Kostnader och/eller nytta är osäkra/okända 1

2 Finansiella beslut implementeras via det finansiella systemet (marknader och institutioner) - Finansiella instrument (Aktier, obligationer, derivat) - Finansiella mellanhänder/aktörer (banker, försäkringsbolag etc.) - Kontrollfunktioner (Lagar, finansinspektionen, Riksbanken) Finansiella systemet sänker transaktionskostnaderna - Kontakt - Kontrakt - Kontroll OBS! Kom ihåg: All ekonomisk verksamhet syftar till konsumtion - Sparar för att konsumera senare - Investerar för att öka våra framtida konsumtionsmöjligheter Hushållens finansiella beslut Inkomster varierar över tiden stämmer sällan överrens med konsumtionspreferenser Livscykelhypotesen (Franco Modigliani ekonomipriset 1985) Låg inkomst i början och i slutet av livet Positivt sparande under perioder för att kompensera för perioder av negativt sparande Konsumtionen jämnas ut över livet - Via finansmarknaderna - Via familjen Hushållet beslutar om: - Konsumtion och sparande - Hur skall förmögenhet/tillgångar (assets) placeras? - Skall lån upptas Hus, Studier 2

3 - Risknivåer? (typ av sparande, Rörliga eller fasta räntor) Företagens finansiella beslut Företagen behöver (fysiskt) Kapital för att kunna producera Finansiellt kapital används för att finansiera det fysiska kapitalet Företaget beslutar om: - vilken verksamhet som skall bedrivas strategisk planering (Bedöma osäkra intäkter i framtiden mot kostnader idag) - Vilken typ av kapital behövs för att bedriva verksamheten (investeringsbedömning/kapitalbudgetering) - Hur skall verksamheten/investeringarna finansieras kapitalstruktur (vem tar del av avkastningen och hur mycket samt vem har inflytande över företaget) Finansiella systemet utgör en länk mellan enheter (hushåll/företag) med överskott på medel och de som är i behov av finansiering Ex. Hushåll lånar av banken för att köpa hus andra hushåll har sparandeöverskott lånar ut via banken Ex. Företag ger ut aktier(andelar i företaget) för att kunna bygga ny fabrik Överskott resurser Finansiella marknader Finansiella mellanhänder Underskott resurser Direkt på marknaden eller via mellanhänder Funktionellt perspektiv på det finansiella systemet Specifika institutionella förhållanden varierar mellan länder och över tid men det finansiella systemets funktioner är desamma 3

4 1) Överföra resurser mellan tidsperioder, platser och branscher - Ökar effektiviteten, flytt till den plats/industri där avkastningen är högst eller flyttar konsumtion till tid då nyttan är störst 2) Hantera risker Aktieägare bär risken/del av risken för affärsverksamheten mot ersättning, försäkringsbolag tar upp risk och sprider den till sina ägare/investerare 3) Underlättar/möjliggör betalningar och underlättar på så sätt handel kontanthantering och valutamarknader. - förtroende av stor betydelse - Sänker transaktionskostnader jfr. med byteshandel 4) Kombinera resurser och sprida ägande - Hushållens tillgångar aggregeras för att möjliggöra stora investeringsprojekt - Hushållen kan äga andelar och behöver på så sätt inte stå för hela investeringen exempelvis via aktier - Hushållens resurser kan också samlas via banker och fonder Ger likviditet, hushållen kan komma åt sina medel utan att investeringen äventyras 5) Tillhandahåller prisinformation och samordnar ekonomiska beslut - Ex. ett företag som gör vinst kan välja mellan att investera i den egna verksamheten (utöka den) eller dela ut vinsten. Om den förväntade avkastningen är lägre än andra placeringar indikerar detta att pengarna kan användas bättre någon annanstans. - Räntor ger information om kostnaden för investeringar - Avkastningen speglar (oftast) risken 6) Hantera incitamentsproblem, problem med asymmetrisk information - Välfungerande institutioner är bra på kreditbedömningar resurser för kontroll/process - Maximala försäkringsbelopp och självrisker begränsar moral hazard - Principal agent problem kan lösas via vinstandelar och eventuellt bonus kopplad till aktiekursen (kontroversiellt?) 4

5 Typer av tillgångar Reala tillgångar Fastigheter Maskiner Genererar avkastning/vinst Råvaror Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar utgör fordringar på reala tillgångar bestämmer vem som tar del av avkastningen Huvudtyper av finansiella tillgångar Skuldebrev Ex. lån mot fastställd ersättning (fixed income securities) - Banklån - Obligationer (främmande kapital) Ägarandelar Andelsbevis residualrätt, rätt till del av vinsten Värdestegring via ägande (indirekt avkastning) Del av risken Ägande och kontroll/management separerade Ex. Aktier Derivat Instrument/avtal (ofta standardiserade) där ett eller flera andra värdepapper ligger som grund - Värdet/priset kopplat till underliggande instrument - Används för riskhantering (minska eller öka önskad risk) - Ökad risk kopplad till ökad avkastning 5

6 De olika instrumenten är kopplade till fordringar på avkastningen från de reala tillgångarna Investering och finansiering är två sidor av samma mynt Skilj mellan reala och finansiella tillgångar Instrumenten handlas på olika marknader Skilj mellan primärmarknader och sekundärmarknader Primärmarknad nya värdepapper, direkt kopplat till finansiering av investeringar Sekundärmarknad handel med tidigare utgivna värdepapper, Sparande, riskhantering, spekulation Fungerande sekundärmarknad ökar likviditeten bättre fungerande primärmarknad Aktiemarknaden - Aktier ger innehavaren rätt till en del av framtida vinster Räntemarknaden Handel med instrument (skuldebrev) som ger fastställd avkastning (ränta) Delas upp i: Obligationsmarknaden värdepapper med löptid längre än ett år Obligation skuldebrev med en serie delbetalningar (kuponger) samt en slutbetalning (finns även utan delbetalningar = nollkupongobligationer) - förmedlar långsiktigt sparande till aktörer med kapitalbehov 6

7 Penningmarknaden löptider kortare än ett år Statsskuldväxlar och bankcertifikat är de viktigaste Statsskuldväxlar används för att justera statens lån på kort sikt samt av RB för penningmängdsjusteringar Bankcertifikat används för att hålla bankerna likvida - underlättar likviditetsjusteringar - Kortfristig finansiering ex. daglig justering av transaktionskonton Derivatmarknader Optioner innehavaren har rätten (ej skyldigheten) att köpa eller sälja ett visst värdepapper vid en tidpunkt i framtiden till ett förutbestämt pris Ex. Teckningsrätter Terminer Köpare och säljare har förbundit sig att köpa/sälja en tillgång till ett visst pris vid en viss tidpunkt i framtiden Ex. valutasäkring ett företag som ingår avtal om att sälja en vara (export) och få betalt i utländsk valuta kan ingå ett terminsavtal om att sälja den utländska valutan vid tidpunkten för betalningen (betalt i svensk valuta) Valutamarknaden Binder samman olika marknader - Handel - Kopplar samman finansiella marknader Valuta och räntor är intimt förknippade Ränteparitet: (1+rS) = (1+rU) ± Förväntad växelkursförändring 7

8 Om det inte stämmer kan vinster göras genom att växla valuta och placera i annat land (arbitrage) Ex. svensk ränta = 8 %, tysk ränta = 5%, kronan förväntas försvagas med 1% Avkastning Sverige: 8% Avkastning Tyskland: = 6% Om så var fallet skulle kapital strömma från tyska placeringar till svenska priset på svenska värdepapper ökar = räntan faller Marknaderna hänger samman figur Företaget Valutamarknad Finansierig genom: Eget eller främmande kapital Utländska marknader Aktier Lån Kort eller långt behov Penningmarknad Obligationsmarknad Derivat kan behandla samtliga marknader Ur konsumentens perspektiv handlar det om att: Låna/låna ut Äga (direkt eller indirekt) Större risk 8

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2015 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2015 Information om denna publikation lämnas av Lisa Marklund, tel 08-787 07 93 eller e-post: lisa.marklund@riksbank.se

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG100 Finansiell Ekonomi Datum 2013 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Hanna Appelfeldt

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2013 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2013 Information om denna publikation lämnas av Jenny Mannent, tel 08-787 06 89 eller e-post: jenny.mannent@riksbank.se

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden ISSN 1401-7348 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockholm Fax: 08-21 05 31. E-post: forradet@riksbank.se eller webbplats: www.riksbank.se

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Vart tar dina pengar vägen?

Vart tar dina pengar vägen? Företagsekonomiska Institutionen Vart tar dina pengar vägen? En studie av hur den aktuella ekonomiska situationen är för de fyra största svenska bankerna idag. Kandidat- Magisteruppsats i Företagsekonomi

Läs mer