Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin. Sandra Backlund och Johanna Wiss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin. Sandra Backlund och Johanna Wiss"

Transkript

1 Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin Sandra Backlund och Johanna Wiss

2 NEK 1 och 2 i) Utrikeshandel och valuta ii) Finansiella kriser iii) Sveriges utveckling i den globala ekonomin iv) EMU och Sverige v) Globala ekonomiska institutioner

3 Introduktion och repetition

4 I : utrikeshandel och kort om valuta

5 Varför handla Ord som används för att beskriva fördelar med utrikeshandel: - Effektiv resursallokering - Effektivt utnyttjande av produktionsförutsättningar - Komparativa fördelar - Kluster

6 Protektionism Skydda nationell marknad mot internationell konkurrens Handelshinder: tullar, kvoter, villkora import, osv.

7 Illustration av tulleffekt Konsumenters merkostnad P Efterfrågan Inhemskt utbud Utbud med tull Utbud inklusive import K

8 Växelkur$er och valutor - Handel mellan länder innebär valutatransaktion - Växelkursen bestämmer priset på valuta - När en valuta stärks apprecieras den - När en valuta försvagas deprecieras den - Växelkursen påverkas av tillgång och efterfrågan

9 Utbud och efterfrågan på valuta....beror på olika faktorer: i) Inflation ii) Utrikeshandel iii) Internationella investeringar iv) Handel med värdepapper

10 Illustration av förändrad växelkurs Pris på utländsk valuta SEK/ Pris på utländsk valuta SEK/ Appreciering Depreciering K K

11 IS-LM- modellen (Hicks) 1: IS-kurvan Aggregerad efterfrågan Aggregerad efterfrågan Ränta BNP Ränta BNP BNP Beskriver kombinationer av ränta och BNP så att det råder jämnvikt på varumarknaden BNP IS 0 IS 1

12 IS-LM- modellen 2: LM-kurvan Beskriver kombinationer av ränta och BNP så att det råder jämnvikt på penningmarknaden.

13 IS-LM för valutamarknaden Ränta LM IS-LM-FE Mundell Flemming-modellen Antar liten öppen ekonomi med fri kapitalrörlighet och internationell ränteparitet IS BNP

14 Fast eller rörlig växelkurs - IS-LM-FM antar rörlig växelkurs - Fast växelkurs, valutan knuten till ett värde - Försvaras av centralbanken via inervenering - Fast valuta kräver valutareserv - Fast växelkurs kan justeras - Sverige hade fast växelkurs till 1992

15 Harmonisering Globalisering leder till harmonisering av löner, skatter, räntor, avkastningskrav osv. Den gyllene tvångströjan

16 Rörlig växelkurs i globaliserad ekonomi Riksbanken höjer styrräntan valutainflöde stärker valutan Riksbanken sänker styrräntan valutautflödeförsvagar växelkursen

17 Fast växelkurs i globaliserad ekonomi Centralbank höjer styrräntan kapitalinflöde- ökar tillgång betalningsmedel utebliven åtstramning Centralbank sänker styrräntan kapitalutflöde pressar valutan och hotar expansiv ekonomisk politik Ränteparitetsvilkor: Inhemsk ränta = räntan i utlandet + förväntad växelkursförändring

18 II: Finansiella kriser

19 Avsaknad av teori Makroekonomiska antaganden: jämnvikt, rationalitet, välfungerande marknader gäller inte Icke- jämviktsfenomen Uppfattats som udda och sällsynta fenomen vilket hindrat teoribildning

20 BOOM - Expansionsfas - Stigande förväntningar om nya affärsmöjligheter - Upplevd låg ränta leder till ökad skuldsättning - Priset på tillgångar (ex tulpanlökar) stiger kraftigare än allmänna prisnivån - Hävstångseffekten: Δ eget kapital / Δ värdet på tillgångar

21 BOOM TILLGÅNGSPRISER STIGER Nya köp av tillgångar Hävstångseffekten Soliditeten sjunker

22 BUST - Kontraktionsfas - Optimism byts till pessimism - Räntorna stiger - Priser på tillgångar faller - Tillgångar säljs för att betala skulder

23 BUST TILLGÅNGSPRISER FALLER Försäljning av tillgångar Hävstångseffekten faller Soliditeten stiger

24 Kostnader för en kris Statsfinansiella kostnader - transferering från skattebetalare till utsatta grupper Samhällsekonomiska kostnader - produktionsbortfall - minskad sysselsättningsgrad

25 Iakttagelser - Marknadsekonomiskt eller politiskt ursprung - Makroekonomisk eller mikroekonomisk förklaring - Ofta i samband med krigshändelser - Eller penningpolitiska förändringar - Nya affärsmöjligheter överskattas

26 III : Sveriges utveckling i den globala ekonomin

27 Industrialisering - Industriella revolutionen mitten av 1800-talet - Efterfrågan på svenska industrivaror ökade: malm och stål, massa-papper, verkstadsindustri - Fram till början av 1900 talet ökad globalisering. Finansiella flöden mellan länder ökade

28 första världskriget Följdes av protektionism, global depression och sedan ekonomisk optimism börskrasch Depression, inflation, spekulation, Svenska kronan devalverades, aktiv konjunkturpolitik andra världskriget Efter kriget, ekonomiskt uppsving, återuppbyggnad, teknologisk utveckling, protektionism pressas tillbaka

29 Bretton-Woods Konferens för att återupprätta ekonomisk stabilitet Bretton Woods systemet

30 Svenska 90-talskrisen BOOM - November 1985: kvantitativa regleringen av affärsutlåning avskaffas Novemberrevolutionen - Incitament för hushåll och företag att öka sin upplåning - Utbud av och efterfrågan på krediter ökade bankernas utlåning växte dramatiskt Utnyttjade växande värde på tillgångar för att öka belåning ytterligare - Stigande inflationstakt

31 Svenska 90-talskrisen ohållbar - Finansiell bubbla - Exporten utvecklades negativt, överhettningen försämrade konkurrenskraft - Hög inflation ledde undergrävde kronans trovärdighet för kronans fasta växelkurs- förväntningar om devalvering - Riksbanken kunder inte ändra kronkursen pga. fast växelkurs föreslogs frysning av löner, priser och utdelningar

32 Svenska 90-talskrisen BUST - Kraftig och oväntad uppgång av realräntan och Århundradets skattereform utlöste nedgången - Spekulativa attacker mot kronan försvarades av riksbanken genom räntehöjningar - Pga. räntehöjningarna sjönk värdet på tillgångarna - Finansiell kris - Nedgång i aggregerad efterfrågan - Stigande arbetslöshet och budgetunderskott rörlig växelkurs

33 Den globala finanskrisen - Boom-Bust i USA - Expansionistisk penningpolitik - Expansiv finanspolitik - Nya finansiella incitament - Budgetunderskott sedan 80-talet

34 Bolånekrisen- hur då? - SPV- special purpose vehicles - MBS, mortgage backed securities - CDO, Collaterized dept obligations - CDS, Credit default swaps

35 Finansiell stabilitet - Finansiell stabilitet centralt mål inom politiken - Pro-cykliskt beteende - Högre kapitaltäckningskrav - Tobin-skatt skatt på finansiella transaktioner - Global översyn - Skattebefriat sparande

36 IV: EMU och Sverige

37 EMU:s framväxt etapp I Romfördraget Europeiska monetära systemet Delorsrapporten kvarstående nationella valutaregleringar avskaffas Maastrichtfördraget Danska väljare förkastar Maastrichtfördraget

38 EMU:s framväxt etapp II Europeiska monetära institutet Stabilitets- och tillväxtpakten anslöt sig 11 av 15 av EU:s medlemsländer till gemensam växelkurs introducerades Euron röstar Sverige nej till medlemskap

39 5 konvergensregler Gällande: - Inflationstakt - Ränta - Budgetunderskott - Bruttoskuld

40 Euroområdet

41 Euron Fast växelkurs inom valutaunionen Rörlig växelkurs gentemot omvärlden

42 Fördelar med valutasamarbete - Valutaunion minskar transaktionskostnader - Reducerar osäkerhet rörande växelkursutveckling gentemot övriga medlemsländers valutor - Främjar handel - Ökad konkurrens inom valutaområdet - Starkare position inom EU?

43 Nackdelar med valutasamarbete - Förlorar penningpolitisk självständighet och autonomi - Inte längre rörlig växelkurs gentemot andra medlemsländer - Prisökningar? - Ökad centralisering och byråkrati

44 Optimala valutaområden - Teorin om optimala valutaområden lanserades av Robert Mundell på 1960talet. - Optimalt valutaområde- geografiskt område där nyttan med gemensam valuta överstiger kostnaderna

45 Kriterier för optimalt valutaområde Landspecifika Hög grad produktdiversifiering Hög pris och löneflexibilitet Unionspecifika Hög grad faktorrörlighet Likhet i produktionsstruktur Likhet i konjukturmönster Likhet i penningpolitik Likhet i finanspolitik Hög regional integration Geografisk närhet

46 Debatt i Sverige Sverige och EU, SOU 1996:158 Effektivitetsvinster mot stabiliseringspolitiska kostnader Förlust av inflytande i EU Utredningen avrådde från medlemskap Stabiliseringspolitik i valutaunionen, SOU 2002:16 Hur svensk stabiliseringspolitik borde utformas vid medlemskap Åtgärder för att ersätta förlust av penningpolitik Val i februari % deltog 56 % nej 42 % ja

47 Svensk opinion om EMU

48 Politisk opinion om EMU

49 Euron fram till nu Nominell konvergens räntor har närmat sig tyska nivån Viktig reservvaluta Finansiell integration Obalans har lett till försämrad konkurrenskraft för visa medlemmar

50 Euro-kris Samlade budgetunderskottet för EMU 2008 : 2 % 2009: 6 % Samma nivå er väntas 2011 Grekland, Irland och UK > 10 % Bruttoskuld i EU-området 88 % av BNP I Belgien, Italien och Grekland Bruttoskuld av BNP > 100 %

51 Statsskuld och budgetunderskott i EMU

52 V): Globala ekonomiska institutioner

53 WTO Ersatte GATT, handelsavtal för att minska handelshinder, 1994

54 IMF Underorgan till FN men självständigt Ursprunglig uppgift: övervaka utvecklingen av de internationella valuta-, finans- och kapitalmarknaderna Kortsiktig krishjälp Tekniskt bistånd

55 VÄRLDSBANKEN Mål: minska fattigdomen Lån och tekniskt bistånd Fyra områden: -Utveckling av mänskliga resurser; hälsovård, utbildning och stärkande av kvinnors situation. -Miljömässig och socialt hållbar ekonomisk utveckling; att ekonomisk tillväxt inte får ske på bekostnad av miljön samt att världens resurser ska bevaras till framtida generationer. -Stöd till finanssektorn, den privata sektorn och till infrastruktur. -Fattigdomsbekämpning och ekonomisk styrning

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000 Slutlig version 23/2 2004. Reviderad 23/9 2004. Denna rapport ingå i Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman, red., "Från olika till jämlika". Denna bok kommer att utges på både svenska och finska under

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

Från guldmyntfot till inflationsmål svensk stabiliseringspolitik under det 20:e seklet *

Från guldmyntfot till inflationsmål svensk stabiliseringspolitik under det 20:e seklet * LARS JONUNG Från guldmyntfot till inflationsmål svensk stabiliseringspolitik under det 20:e seklet * Under 1900-talet har målen, medlen, institutionerna samt strategin för penning- och finanspolitiken

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG100 Finansiell Ekonomi Datum 2013 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Hanna Appelfeldt

Läs mer

KRISER. Kriser. 90-tals krisen. 90-tals krisen

KRISER. Kriser. 90-tals krisen. 90-tals krisen Kriser KRISER Kris normalt och återkommande! Sverige gått igenom flera oljekrisen, fastighetskrisen och finanskrisen 2008 1990-tals krisen Finanskrisen 2008 90-tals krisen 1990-talets början djup kris

Läs mer

Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870 Föreläsning 7 Innehåll Industrialisering 20- och 30-talskriser Andra världskriget - Sveriges ekonomis lyckas smed Ekonomin blomstrar (50-

Läs mer

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen 1 Vad jag har lärt mig om ekonomi HISTORIK 1930-talet Chicagoplanen Under 1930-talets ekonomiska kris krävde några av dåtidens mest prominenta ekonomer en radikal reform av penningsystemet, den så kallade

Läs mer

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT on the European Economy 2011 EEAG European Economic Advisory Group 1 EEAG Giancarlo Corsetti Cambridge University Michael P. Devereux University of Oxford Vice

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris Antaget på Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping 9-12 maj 2013 Med reservation för ej justerat protokoll. Inledning Kriser utgör inte

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

E M & KOLLEKTIVAVTALEN

E M & KOLLEKTIVAVTALEN E M & KOLLEKTIVAVTALEN 1 U T O R N I T Z E L I U S F A C K L I G A E U - K R I T I K E R Sammanfattning EMU OCH KOLLEKTIVAVTALEN TOR NITZELIUS FACKLIGA EU-KRITIKER 5 Inledning 7 EMU-medlemskap minskar

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 Chatt om skuldkrisen Publicerad 2011-10-04 17:52 Kommer eurosamarbetet stå pall för krisens påfrestningar? Hur ska Grekland räddas

Läs mer

Från Keynes till normpolitik

Från Keynes till normpolitik S K Y T T E A N U M Politiska institutioner och strategiskt agerande 37 Från Keynes till normpolitik Om socialdemokratin, LO och den ekonomiska politikens förändring 1990 Kristoffer Morén Statsvetenskapliga

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 DEN SVENSKA SKULDEN Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 Inlaga 2015.indd 2 2014-12-17 11:02 Konjunkturrådets rapport 2015 DEN SVENSKA SKULDEN Peter Englund (ordförande) Bo Becker Torbjörn Becker Marieke

Läs mer

God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet

God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet Betänkande av utredningen Utvärdering av Medlingsinstitutet Stockholm 2006 SOU 2006:32 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

EU OCH DEN GLOBALA KRISEN

EU OCH DEN GLOBALA KRISEN LARS OXELHEIM, LARS PEHRSON & THOMAS PERSSON (REDAKTÖRER) EU OCH DEN GLOBALA KRISEN EUROPAPERSPEKTIV 2010 ÅRSBOK FÖR EUROPAFORSKNING INOM EKONOMI, JURIDIK OCH STATSKUNSKAP NÄTVERK FÖR EUROPAFORSKNING De

Läs mer

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen?

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2011:11epa Martin Flodén* Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? Sammanfattning Den europeiska skuldkrisen beror främst på obalanser som

Läs mer

Valutaunionen EMU med interna devalveringar - ekonomisk tillbakagång, förmynderi och social misär

Valutaunionen EMU med interna devalveringar - ekonomisk tillbakagång, förmynderi och social misär Grödinge 2013-08-15 Valutaunionen EMU med interna devalveringar - ekonomisk tillbakagång, förmynderi och social misär 1. Pengar och banker Pengar består inte bara av sedlar och mynt, utan pengar skapas

Läs mer

Grödinge 12-05-24. 1. Eurokrisen: åtstramningar, recession och social misär i Grekland och Spanien

Grödinge 12-05-24. 1. Eurokrisen: åtstramningar, recession och social misär i Grekland och Spanien Grödinge 12-05-24 EUROKRISEN: ÅTSTRAMNINGAR, RECESSION OCH SOCIAL MISÄR. DET MESTA ÅTERSTÅR ATT GÖRA FÖR ATT FÅ NED DE SVENSKA UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER. VARMARE KLIMAT HOTAR SNÖINDUSTRIN I ALPERNA. 1.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier

Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2011:9epa Lars Calmfors* Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier Sammanfattning Artikeln diskuterar hur hanteringen av statsskuldkriserna

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

KONKURRENS ELLER REGLERING? Två vägar till bankstabilitet PER HORTLUND

KONKURRENS ELLER REGLERING? Två vägar till bankstabilitet PER HORTLUND Två vägar till bankstabilitet PER HORTLUND Konkurrens eller reglering? Två vägar till bankstabilitet Per Hortlund FÖRFATTAREN OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 ISBN: 91-7566-547-6 TIMBRO, BOX 5234, 102 45 STOCKHOLM

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer