Internationell Ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell Ekonomi"

Transkript

1 Internationell Ekonomi

2 Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med i Bretton Woods-systemet och devalverade inför det värden på kronan med 30% 1973 anslöts kronan till Valutaormen som var ett system några EG-länder använde Fram till 1977 devalverades kronan tre gånger med sammanlagt nästan 20% gentemot de andra länderna i valutaormen

3 Sverige och EMU 1977 gick vi ur valutaormen då vi inte klarade att följa de övriga valutornas utveckling i valutaormen Berodde delvis på att Sverige drabbades hårt av oljeprishöjningarna och D-markens betydelse Istället för att följa utvecklingen i Tyskland valde Sverige att följa en genomsnittlig prisutveckling i omvärlden Detta gjorde att arbetskraftskostnaderna steg med 25-30% mer än i övriga länder i valutaormen

4 Sverige och EMU Sverige behöll den fasta växelkursen och kopplades den svenska kronan mot en valutakorg bestående av de 15 valutor som var av störst betydelse för vår utrikeshandel 1981 devalverades den svenska kronan med 10% mot korgvalutorna för att försöka förbättra bytesbalansen och minska arbetslösheten Detta misslyckades och redan 1982 devalverades kronan på nytt med 16%

5 Sverige och EMU 1991 meddelade Riksbanken överraskande att den svenska kronan nu var fast mot ECU-kursen ECU var en hittepå -valuta som bestod av en korg av samtliga valutor inom EG Kronans värde skulle nu ligga inom ett visst intervall och när värdet förändrades över intervallet, ingrep Riksbanken för att försvara kronan Kronan blev mer stabil mot EG-valutor men mer varierande mot USD och Yen

6 Sverige och EMU Våren 1992 uppstod oro på valutamarknaden på grund av ökade kreditförluster i banksystemet, växande budgetunderskott och valutaoro i Finland Denna oro lugnade man genom att höja räntan I juni 1992 röstade Danmark nej till Maastricht och oron ökade återigen 8 september släppte Finland marken fri

7 Fast eller rörlig växelkurs? De flesta länder är beroende av import och export och möjligheten att bestämma sin egen ekonomiska utveckling har minskat Kapital flyttas blixtsnabbt mellan länder och söker sig till länder där man kan få högst avkastning till lägst risk Stora placerare sätter kapital i olika valutor och länder för att få balans mellan risk och avkastning Om balansen ändras, flyttas kapitalet till länder med bättre prognos för avkastningen

8 Fast eller rörlig växelkurs? Det blir svårare för enskilda nationer att påverka de egna räntenivåerna/penningmängden och leder i längden till att avkastningen på kapital jämnas ut För en inhemsk placerare är det viktig på vilken nivå ränta och inflation ligger på, för en internationell är det ränta och växelkurs Om en placerare flyttat kapital till Sverige och under ett år fått 4% i avkastning medan kronan under samma tid sjunkit med 2%, har han bara fått 2% i avkastning

9 Fast eller rörlig växelkurs? Ju starkare valuta, desto lägre är kravet på hög ränta för att locka internationella placerare och tvärtom Problemet är att både valutakurser och räntenivåer svänger kraftigt För att placera kapital i länder med dåligt rykte, måste räntan även innehålla en riskpremie (räntan måste vara extra hög) För ett litet land som Sverige ska kunna ha en låg ränta, krävs låg inflation, att valutan inte faller och att den ekonomiska politiken är trovärdig

10 Fasta växelkurser Fasta växelkurser verkar stabiliserande för inflationen Om inflationen är högre i utlandet och växelkursen är fast blir exporten för dyr för utlandet och konkurrenskraften kommer att minska Ett sätt att lösa problemet är att devalvera och därigenom förbättra konkurrenskraften Faran med devalvering är att man förlorar fördelarna med en fast växelkurs och faktorer som drivit på inflationen kan finnas kvar

11 Fasta växelkurser Problem med konkurrenskraften uppstår igen när inflationen ökar Det enda man åstadkommit med devalveringen då är högre priser En annan risk är att trycket på industrin att bli effektivare minskar och industrin riskerar att föråldras Med fast växelkurs är det lättare att planera för framtiden eftersom värdet på kronan är fast

12 Fasta växelkurser Framförallt viktigt för små länder med stor utrikeshandel Kostnader för import och intäkter från export blir lättare att beräkna Fast växelkurs kräver låg inflationstakt vilket begränsar ett lands budget och lönebildning Har landet däremot inflationsproblem och det är svårt att lägga om den ekonomiska politiken så att inflationen pressas ned, ger det upphov till misstro mot växelkursen -> höga räntor, hög arbetslöshet

13 Fasta växelkurser Om Sverige drabbas av underskott i betalningsbalansen, kan spekulanter befara att kronan kommer att devalveras De börjar sälja kronor -> ytterligare minskade valutareserver Om spekulationerna fortsätter kan Riksbanken tvingas att devalvera -> en självuppfyllande profetia Kan även ske med rörlig växelkurs

14 Rörliga växelkurser Det som talar för rörliga växelkurser är att de innebär en smidigare justeringsmekanism Produkter och priser ökar inte lika mycket i olika länder Om ekonomin i de länder som handlar med varandra kommer i otakt kan företagen i de svagare länderna slås ut Om växelkursen flyter, faller de svagare ländernas valutor och de kan sälja sina varor till lägre priser -> skillnaderna mellan länderna utjämnas

15 Rörliga växelkurser Med rörliga kurser kan Riksbanken bestämma inflationstakten i Sverige Den nationella ekonomin påverkas inte lika tydligt vid internationella störningar om man har rörlig växelkurs I ett system med rörliga växelkurser finns inte behov av valutareserv och en större mängd likvida medel finns tillgängliga Ger ökat internationellt oberoende och mindre behov av handelshinder

16 Rörliga växelkurser För företag som importerar eller exporterar innebär ett rörligt system en större risk och osäkerhet De är osäkra på om de kommer att göra kursförluster eller kursvinster vid en affär med utlandet För dem är ett system med fasta kurser att föredra

17 Krisen i sydostasien Flera av länderna i Sydostasien har varit mycket framgångsrika och invånarna har fått ökad levnadsstandard De har varit rollmodeller för många andra länder och har ofta fört en strikt finanspolitik och haft ett högt privat sparande ändå gick det fel Under början av 1990-talet växte ekonomierna ibland annat Filippinerna, Korea, Malaysia, Indonesien och Thailand kraftigt Tillväxten krävde mycket kapital

18 Krisen i sydostasien Inhemska och utländska investerare underskattade svagheterna i ekonomierna Många av investeringarna hade finansierats utomlands och främst i USD Ekonomierna var överhettade, stort budgetunderskott, övervärderade fastighets- och aktiemarknader Finansiell styrning i länderna var dålig, liksom kontroll av risker och införandet av regler Ekonomin var otillräckligt övervakad och dessutom var det politiska läget ibland osäkert

19 Krisen i sydostasien När dollarn började stiga i värde kunde inte de asiatiska valutorna öka i samma takt Konkurrenskraften minskade då dollarn steg Stora mängder privat kapital strömmade ut från länderna då investerare sökte högre avkastning till mindre risk på andra marknader De utländska lånen blev nu mycket dyrare Regeringarna tvingades överta ansvaret för lån som företagen tagit

20 Krisen i sydostasien Centralbankerna kunde inte längre garantera valutornas värde och 1997 tvingades de släppa kopplingen till dollarn och låta valutorna flyta fritt På kort tid föll valutorna med 25-30% Samtidigt sjönk priset på aktier och fastigheter En bidragande orsak var att de inhemska myndigheterna reagerade för sent IMF har gått in med finansiellt stöd till de länder som drabbats värst

21 Valutahandel Valutakursrisker är svåra att mäta eftersom det handlar om hur riskfylld en placering kommer att vara i framtiden Man kan titta på historiska valutakurser och där få en prognos på hur en valuta kommer att utvecklas En annan metod är teknisk analys som är mycket omdiskuterad, eftersom den bygger på psykologisk påverkan (hur aktörer beter sig) Som exempel kan man ta aktiemarknaden som ibland har kraftiga kursfall under en och samma dag, men aldrig det motsatta

22 Valutahandel Ett företag kan gardera sig mot valutaexponering Matchning innebär att man har lika stora skulder som fodringar i den utländska valutan Avistagardering innebär att t.ex. en svensk importör köper en valuta redan vid avtalstiden och placerar valutan räntebärande tills betalningen sker Med derivat är det terminer (forwards) eller optioner (futures) man menar Vid terminsaffärer görs affärer för ett framtida datum, man kommer överens om att köpa eller sälja valuta till en viss växelkurs någon gång i framtiden

23 Valutahandel Optioner innebär istället att man har rätten, men inte skyldigheten, att köpa/sälja valuta i framtiden för ett i förväg fastställt pris För detta betalar man en premie som då är den risk man tar Ett företag har ett stort innehav av USD som man befarar ska sjunka i värde Man tror på dollarn på lång sikt och vill inte sälja Istället skyddar man sitt innehav genom att köpa en säljoption och betalar en premie för det

24 Valutahandel Farhågorna besannas och dollarn sjunker nu kan man sälja till priset på optionen Om dollarn istället stiger är optionen värdelös, men då är istället företagets USD mer värda och man har bara förlorat premien

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 88 Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Tobinskatten ett medel söker sitt mål

Tobinskatten ett medel söker sitt mål KLAS EKLUND NR 34 Tobinskatten ett medel söker sitt mål ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Denna skrift är en omarbetad och utvidgad version av ett anförande i riksdagens finansutskott den 3 april

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

E M & KOLLEKTIVAVTALEN

E M & KOLLEKTIVAVTALEN E M & KOLLEKTIVAVTALEN 1 U T O R N I T Z E L I U S F A C K L I G A E U - K R I T I K E R Sammanfattning EMU OCH KOLLEKTIVAVTALEN TOR NITZELIUS FACKLIGA EU-KRITIKER 5 Inledning 7 EMU-medlemskap minskar

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 Chatt om skuldkrisen Publicerad 2011-10-04 17:52 Kommer eurosamarbetet stå pall för krisens påfrestningar? Hur ska Grekland räddas

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000 Slutlig version 23/2 2004. Reviderad 23/9 2004. Denna rapport ingå i Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman, red., "Från olika till jämlika". Denna bok kommer att utges på både svenska och finska under

Läs mer

Bedömare som i dag vill fördela "skulden" för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar.

Bedömare som i dag vill fördela skulden för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar. DN DEBATT: "Domedagsprofetiorna kommer för tidigt". Assar Lindbeck och Dan Lindbeck analyserar den asiatiska finanskrisen: Västländernas skuld får inte glömmas bort. Asiatiska företag och banker har underskattat

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Alexandra Johansson & Ida Pihlgren En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 A comparative study of the Swedish crisis on the 1990s

Läs mer

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen 1 Vad jag har lärt mig om ekonomi HISTORIK 1930-talet Chicagoplanen Under 1930-talets ekonomiska kris krävde några av dåtidens mest prominenta ekonomer en radikal reform av penningsystemet, den så kallade

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

LANDRISKKLASS. 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET

LANDRISKKLASS. 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET LANDRISKKLASS 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Ingen garantigivning Övriga offentliga risker: Ingen garantigivning

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Från Keynes till normpolitik

Från Keynes till normpolitik S K Y T T E A N U M Politiska institutioner och strategiskt agerande 37 Från Keynes till normpolitik Om socialdemokratin, LO och den ekonomiska politikens förändring 1990 Kristoffer Morén Statsvetenskapliga

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer