Ekonomiskt kretslopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt kretslopp"

Transkript

1 Samhällets ekonomi

2 Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp):

3 Större förklaringsmodell (1950-talet och framåt):

4 Ruta 1, Hushållen 4

5 Ruta 1, Hushållens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst + eventuella bidrag (det man har att röra sig med) Fasta kostnader = svåra att påverka, t ex hyra Rörliga kostnader = går att påverka, t ex mat (oxfilé-korv)

6 Skatt på hushållen Preliminär skatt (ungefärlig) dras av arbetsgivaren på lönen Självdeklaration = tar upp all årets inkomster och lämnas till skattemyndigheten som räknar ut slutliga skatten Skatteåterbäring = man har betalat för mycket skatt och får tillbaka Kvarskatt (restskatt) = man har betalat för litet och måste betala mer

7 Lån för hushållen Amortera = betala på ett lån Amorteringstid = tiden då ett lån ska vara återbetalt Ränta = avgift på ett lån (utlåningsränta) eller det banken ger för att få disponera en persons pengar (inlåningsränta)

8 Ruta 2, Företagen Realkapital 8

9 Ruta 2, Företagen, 4 delar 1. Produktionsfaktorerna: 1. Kapital [pengar], 2. Realkapital, 3. Råvaror/material, 4. Arbetskraft och 5. Kunskap) 2. Utbud och efterfrågan: Hur bestäms priset på en vara? Högt eller lågt utbud/ efterfrågan påverkar priset! 3. Priser och konkurrens: 1. Fri konkurrens (lägre pris), 2. Oligopol (högre pris) och 3. Monopol (högst pris) 4. Olika former av ägande (privat, statligt 9 och kooperativt)

10 1. Produktionsfaktorer Produktionsfaktorer = det företagen behöver för att tillverka varor/tjänster: 1) Kapital (pengar, lånas ofta från en bank. Bra affärsidé) 2) Realkapital (Hjälpmedel som används för att göra produkten, t.ex. maskin, verktyg, datorer) 3) Material - råvaror. Ingår i den färdiga produkten, ex. plast, tyg, etc) 4) Arbetskraft, någon måste jobba. 5) Kunskap, know-how. Personerna som jobbar måste kunna något.

11 Hur bestäms priset på en vara/ tjänst? 1. Genom att studera utbud och efterfrågan (hur mycket finns det och hur gärna vill folket ha varan/tjänsten). 2. Genom att studera hur konkurrensen ser ut på marknaden. Är det fri konkurrens, oligopol eller monopol?! Genom att kombinera dessa faktorer (1 och 2) kan man få en förståelse för hur högt priset på en vara eller tjänst blir. 11

12 2. Utbud och efterfrågan Ett företag har både intäkter (vinsten på det man säljer) och kostnader (löner och investeringar). Omsättning är värdet på det som företagen säljer! Om företagets kostnader är större än intäkterna under en längre tid, riskerar företaget att gå i konkurs! Priser bestäms av utbud (hur mycket som finns) och efterfrågan (hur mycket kunderna vill ha). Litet utbud och stor efterfrågan driver upp priserna. Stort utbud och liten efterfrågan sänker priserna. Prisbildningen kan beskrivas i ett diagram med en utbudsoch en efterfrågekurva - där de möts hamnar priset.

13 3. Priser och konkurrens A. Fri konkurrens = Flera företag tillverkar samma vara/ tjänst och konkurrerar (tävlar) om köparen med låga priser, god kvalitet. Ex. flera företag säljer kläder, skor, bollar, etc B. Monopol = Ett ensamt företag tillverkar eller säljer en vara/tjänst (Systembolaget). Inga andra företag får sälja detta. C. Oligopol = Ett fåtal företag tillverkar eller säljer en vara (bensinbolagen) Här förekommer ibland s.k. Kartell = Företag som tillverkar lika produkter samordnar priserna 13 istället för att konkurrera (förbjudet).

14 4. Företagens ägande Privat (du och jag kan äga ett företag, ex. MQ, Stadium) Offentligt - ägs av stat eller kommun (Posten, SJ) Kooperativa - ägs av medlemmarna (Konsum)

15 Ruta 3, Bankerna 15

16 Ruta 3, Banker Om inte bankerna fanns, skulle ekonomin utvecklas långsammare. Annars skulle endast de som har pengar från början kunna investera. Viktiga i ekonomins kretslopp - Bankerna lånar ut kapital (pengar) till företagen för att de ska kunna bildas/investera. Viktigt att företag kan investera då det skapar arbetstillfällen för hushållen. Pengarna bankerna lånar ut är de pengar som spararna (hushållen) sätter in. Utlåningsräntan är högre än inlåningsräntan. Ränteskillnaden är bankens vinst. Sveriges riksbank = statens centralbank. Den trycker pengarna, och bestämmer hur mycket pengar som får finnas i samhället och hur mycket pengar som bankerna får låna ut. Påverkar övriga bankers ränta. Bankinspektionen = statlig myndighet som kollar bankernas verksamhet, att de inte tar ut för hög eller ger för låg ränta.

17 Sparande Viktigt att spara för hushållen, dels för oförutsedda utgifter men också för samhället och företagen. Inlåningen från hushållen utgör utlåning till företagen och utan inlåningen skulle företagen inte kunna låna och göra investeringar. Olika sparsätt: Pensionsförsäkring (betalar in premie, tar ut senare i livet) Obligationer ( skuldsedel som visar att man lånat ut pengar till företag, ränta) Aktier (andel i företag går företaget bra får man ta del av vinsten, går företaget dåligt förlorar man) Fonder (blandning av olika aktier)

18 Ruta 4, Offentliga sektorn 18

19 Ruta 4, offentliga sektorn Den offentliga sektorn = stat, kommun, landsting. Människorna betalar in skatt och medborgarna får bidrag, välfärd och service. =Transferingar Sverige har satsat på välfärdssamhälle med högre skatter och generösare bidrag till dem som behöver. Politisk fråga hur stor offentliga sektorn ska vara (s+v vill traditionellt ha stor, alliansen lite mindre offentlig sektor) Jämlikhet nyckelord för socialistiska blocket, frihet för de borgerliga

20 Samhällsekonomiska mål Sverige har tre samhällsekonomiska mål som alla partier är överens om. Det är viktiga mål som ska leda till att Sverige har en bra ekonomi! = 1) Ekonomisk tillväxt (BNP ökar, d.v.s. produktionen av varor och tjänster ökar och ger mer inkomster/ skattepengar att fördela)! 2) Hög och jämn sysselsättning (folk har arbete)! 3) Stabilt penningvärde (värdet på pengar bör inte minska för mycket) Målen kan vara svåra att uppnå samtidigt (framförallt 2 och 3).

21 Mål 1: Ekonomisk tillväxt Sveriges ekonomi ska hela tiden växa, d.v.s. Sverige ska hela tiden få bättre ekonomi genom att staten får in mer skattepengar från dem som arbetar. BNP är ett viktigt mått (se nästa sida) och för att öka BNP är produktionsfaktorn realkapital (maskiner, etc) och arbetskraft (kunskap) viktig. Det är viktigt att investera i nytt och modernt realkapital samt se till att arbetskraften är välutbildad och har goda kunskaper. Satsningar på skolan är därför viktigt. 21

22 Ekonomisk tillväxt, BNP BNP per capita i Europa BNP (bruttonationalprodukt) = värdet av alla varor och tjänster som tillverkas i ett land under ett år. BNP används som mått på ekonomisk tillväxt. BNP per capita = BNP utslaget per person i landet används för att jämföra olika länders ekonomiska utveckling. Kritik mot BNP-måttet: Säger inget om fördelning (vem får ta del av landets inkomster) eller vad som tillverkas (t ex vapen, miljöfarliga produkter)

23 Mål 2: Hög och jämn sysselsättning Detta innebär att staten vill att många människor i Sverige ska ha jobb och att antalet sysselsatta människor inte förändras allt för mycket. Den ekonomiska utvecklingen går i vågor: Ibland är det högkonjunktur (det går bra, företagen säljer mycket, få arbetslösa) Ibland är det lågkonjunktur (det går sämre, företagen går dåligt, arbetslösheten ökar) 23

24 A. Högkonjunktur (goda tider) Hushållen har pengar=stor efterfrågan på varor och tjänster Detta gör att företagen får sälja mycket, och är villiga att investera för att ytterligare öka produktionen. Säljer ännu mer! Det gör att fler får arbete konkurrens om arbetskraften höga löner folk har mycket pengar handlar mycket (god cirkel)-staten får in mer pengar i skatt och ger ut mindre i bidrag. Folk lånar och sparar mer, vilket gör att investeringar förenklas. Bankernas ekonomi och möjlighet till utlåning förbättras.! Koppla punkterna till det ekonomiska kretsloppet!

25 B. Lågkonjunktur (dåliga tider) Liten efterfrågan på varor och tjänster. Få kan handla! Företagen får sälja lite tvingas avskeda arbetslöshet folk får ännu mindre pengar företagen får sälja ännu mindre-staten får in mindre i skatt och ger ut mer i bidrag. Lågkonjunkturen kan fastna i en ond cirkel Depression = lång och djup lågkonjunktur Koppla de två översta punkterna till det ekonomiska kretsloppet!

26 Problem i lågkonjunktur: Arbetslöshet och fattigdom (kan leda till extrem politik, ex. Hitler i Tyskland på 30-talet). Motsättningar mellan grupper i samhället.! Vad kan staten göra för att motarbeta en lågkonjunktur? Öka köpkraften genom att sänka skatt och arbetsgivaravgifter samt höja bidragen. Folk får mer pengar! Skapa offentliga arbeten (t ex vägbyggen) Göra beställningar hos företag, så att företagen kan anställa fler. Man kan säga att staten gasar igång ekonomin!! Vad kan Riksbanken göra för att få igång ekonomin? Sänka räntan, så att de övriga bankerna gör det billigare för folket och företagen att låna pengar. Då kommer ekonomin igång. Man kan säga att Riksbanken försöker gasa igång ekonomin!

27 Mål 3: Stabilt penningvärde Detta innebär att staten vill motverka allt för stora prisökningar på varor och tjänster. För stora prisökningar sker i högkonjunktur när alla har mer pengar. Företagen höjer då priserna på sina varor. Om priserna stiger för mycket, innebär det att du får allt mindre för dina pengar. När pengarnas värde minskar, kallas det inflation! Nu är det dyrare att gå på bio och köpa mat/glass än när jag var i er ålder. En biobiljett kostade 45 kronor för 25 år sedan. En Big Mac-meny kostade 39 kr 27

28 Problem med inflation Eftersom värdet på pengarna minskar, får du mindre för dina slantar. Pengar sparade i bank urholkas. Med andra ord, värdet på det du sparar, minskar. Dina på banken är inte längre lika mycket värda (Tvärtom om du lånar)! Varför blir det inflation? P.g.a. bland annat stora lönehöjningar, vilket in sin tur leder till stora prisökningar. Mer pengar, minskat penningvärde!! Vad kan staten göra för att minska inflation? Minska efterfrågan i högkonjunkturen genom höja skatten och sänka bidragen. Staten försöker bromsa ekonomin!! Vad kan Riksbanken göra för att minska inflation? Höja räntan. Då blir det dyrare för företag och hushåll att låna pengar. Köpviljan minskar.

29 Ingen bra lösning 29

30 Ruta 5, Utlandet Kommer inte på provet! 30

31 Utrikeshandel Länder har olika förutsättningar att producera varor (klimat, råvaror, kunskap) Export = säljs ut ur landet Import = köps in i landet Sverige har hög export: industrialiserat - hög produktion liten befolkning hemmamarknaden räcker inte till Papper, pappersmassa, bilar, mobiltelefoner, medicin exporteras från Sverige Olja, livsmedel, industrivaror importeras. USA, Västeuropa viktigaste handelspartners

32 Balans i utrikeshandeln = export och import måste gå ungefär jämnt upp (exportpengarna ska betala importvarorna) Vid underskott i utrikeshandeln töms valutareserven, pengarna tar slut Låg inflation gör svenska varor lättare att sälja utomlands, stiger inflationen blir priserna högre än de utländska konkurrenterna.

33 Handelshinder och frihandel EU Tull = avgift på varor. Importkvoter = en viss andel av en vara måste vara tillverkad i landet. Används för att skydda det egna landets produktion. Frihandelsavtal finns i t ex EU, NAFTA, man har kommit överens om att ta bort tullar USA, Kina, EU, Japan de största aktörerna i världsekonomin NAFTA

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Privatekonomi. Livet och pengarna Avsnitt 1

Privatekonomi. Livet och pengarna Avsnitt 1 Privatekonomi Livet och pengarna Avsnitt 1 5 Sant eller falskt Ringa in S eller F 1. Ränta är en kostnad för att låna pengar. 2. Man kan bli vräkt om man inte betalar hyran i tid. 3. Faktura är samma sak

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN

PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN LÄRARHANDLEDNING AV: MATTIAS BJÖRKLUND 1 INLEDNING Kunskaperna om privatekonomi bland Sveriges unga sjunker och en mängd problem följer därpå, både för privatpersonen

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

FÖRDJUPNING André Juthe, Åke Sundström & Andreas Lorenius Kristna Värdepartiet www.kristnavardepartiet.se

FÖRDJUPNING André Juthe, Åke Sundström & Andreas Lorenius Kristna Värdepartiet www.kristnavardepartiet.se Kristna Värdepartiets ekonomiska politik Frihet och värden FÖRDJUPNING André Juthe, Åke Sundström & Andreas Lorenius Kristna Värdepartiet www.kristnavardepartiet.se 1 2 [...] det är ett stort misstag att

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer