Juli/Augusti Valutawarranter. sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige"

Transkript

1 Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige

2 in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs av makroekonomiska faktorer och internationella pengaströmmar. Då stora pengaflöden går från exempelvis amerikanska dollar (USD) till svenska kronor (SEK) så stärks kronan gentemot dollarn. Ofta är stora pengaflöden på valutamarknaderna orsakade av investerare som spekulerar i en upp- eller nedgång i valutakursen. Att marknaden är oerhört likvid resulterar i att man kan köpa och sälja stora valutabelopp väldigt snabbt, och därmed riskerar man inte att sitta låst i en position som man inte kommer ur. På grund av detta är valutamarknaden attraktiv för spekulanter. Multinationella företag som får sina intäkter i olika valutor måste alltid vara medvetna om den valutarisk som är förekommande. De behöver därför analysera bland annat ekonomiska aktiviteter, den politiska omgivningen, den rådande finanspolitiken samt centralbankernas positioner, för att därigenom försöka förutse de framtida växelkursförändringarna. Vanligtvis använder sig företag av så kallade hedgestrategier för att skydda sig mot fluktuationer på valutamarknaden. Man kan genom dessa skydda sina intäkter och utgifter helt och hållet. SGs valutawarranter möjliggör båda dessa ändamål för svenska aktörer - dels spekulation och dels hedging, med samma enkelhet som handel med aktier. Pristransparansen och den goda likviditeten på den underliggande valutamarknaden betyder att SGs valutawarranter har en bra prisspread (skillnaden mellan köp- och säljpriset på warranten är liten) och reagerar på rörelserna på den underliggande valutamarknaden omedelbart. Hur fungerar valutawarranter? Valutawarranter fungerar på precis samma sätt som en warrant med en annan typ av underliggande tillgång (exempelvis en aktiewarrant). Det är en rättighet men ingen skyldighet att köpa eller sälja en underliggande tillgång. De påverkas även av samma faktorer som warranter på andra typer av tillgångar: lösenpriset, priset på den underliggande tillgången, den riskfria räntan, tid till lösen etc. Den största skillnaden är att den underliggande tillgången är en växelkurs istället för en aktie eller ett index. En annan skillnad är den, att då valutor ej har några utdelningar blir beräkningen av warrantens värde enklare, då det finns en parameter mindre att ta hänsyn till. Grunden för spekulation är att man har en marknadstro om hur växelkursen kommer att förändras. Om man exempelvis tror att kronan kommer att stärkas mot Euron, d.v.s. att kommer att minska från t.ex. 9,15 Kr till 8,70 Kr inom de närmaste 12 månaderna så skulle det lämpligaste valet av warrant vara en säljwarrant på på den nuvarande växelkursen eller möjligtvis något lägre. En grundläggande beräkning är slutvärdet på en köp- respektive säljwarrant som räknas ut enligt följande och gäller warranter på. warrant: (Växelkurs - Lösenpris) * Nominellt värde = Slutvärde warrant: (Lösenpris - Växelkurs) * Nominellt värde = Slutvärde 1 För warranter på måste man även ta i beaktande växelkursen tillbaka till kronor. Beräkningen ser ut precis som ovan med tillägg för växlingen till Kronor, alltså som följer: warrant: (Växelkurs - Lösenpris) * Nominellt värde * USD/SEK = Slutvärde warrant: (Lösenpris - Växelkurs) * Nominellt värde * USD/SEK = Slutvärde Dessa kommer även att visas och ges exempel på senare i texten.

3 Vad är valutawarranter bra för? Valutawarranter kan användas på ett antal olika sätt precis som andra typer av warranter. Man kan exempelvis använda dem till att öka avkastningen på sina investeringar med hjälp av hävstångseffekten. Man kan även öka den genomsnittliga avkastningen på en portfölj innehållande utländska tillgångar, eller låsa in de intäkter eller utgifter i utländsk valuta som man förväntas ha. Bättre värdeökning Eftersom warranter, precis som optioner, fluktuerar kraftigare än värdet på den underliggande tillgången så kommer warranter till mycket god användning då man vill försöka få en bättre värdeökning på sin portfölj. Observera att positionen i warranterna när som helst kunde ha sålts på marknaden. Utvecklingen av växelkursen mellan (antal kronor per Euro) kan du se i grafen nedan. Öka den genomsnittliga avkastningen I de fall man har en investering i en utländsk tillgång kan man även lägga till en valutawarrant där man kan tjäna på en direkt kursförändring mellan valutorna. Skydd mot valutakursförändringar Om man förväntar sig att erhålla ett belopp i Euro ett visst datum och vill skydda dessa pengar från en eventuell nedgång i valutakursen eftersom man vill växla tillbaka pengarna till kronor, så kan man köpa säljwarranter på. Vid en eventuell negativ förändring i valutakursen kommer den förlusten på fordran att exakt motsvaras av en ökning av värdet på warranterna. Man kan även göra motsvarande transaktioner för att skydda sig mot en uppgång av en valuta i det fall man har en skuld i utländsk valuta. Låt oss säga att man planerade att köpa en villa i exempelvis Frankrike i slutet av året för Euro. Då man befarade att Euron (Kronan) skulle förstärkas (försvagas) gentemot Kronan (Euron) med 10 procent från 9,10 till 10 SEK per Euro så kunde man, med hjälp av warranter, ha säkrat valutan så att man inte riskerade en fördyring av priset med 10 procent till Euro. Man skulle i det fallet ha köpt köpwarranter på med ett lösenpris på 9,10 som skulle ha blivit mer värda samtidigt som den utländska skulden blev större. Om ens marknadstro hade varit felaktig så att sjönk med 10 procent, från 9,05 till 8,145 så skulle warranterna förfalla värdelösa men vinsten av en stärkt växelkurs skulle motverka förlusten av transaktionen i warranter. På samma sätt kan man skydda framtida investeringar eller utgifter vad de än må gälla, oavsett om det är värdepapper, fastigheter, råvaror eller något annat. Det kan ju i vissa fall även vara så att man har inkomster i en utländsk valuta och utgifter i en annan. Då kan man även handla med warranter på. Säg att man hade en fordran på US Dollar som man visste att man skulle få vid ett senare tillfälle och som man då skulle växla tillbaka till Euro. Man misstänkte dock att Euron skulle förstärkas från 1 till 1.1 till så att man skulle få färre Euro vid växlingen tillbaka jämfört med om man hade växlat vi det tillfället. I detta fall kunde man ha köpt köpwarranter på Euro med ett lösenpris på den dåvarande valutakursen eller däromkring. Dessa hade då kompenserat för den valutakursförlust som eventuellt uppkommit. Nedan visas utvecklingen på växelkursen under det senaste året. Man kan här se att dollarn har försvagats, det kostar mer dollar per Euro idag än vad det gjorde för ett år sedan. 31/ 07/ /08/ /09/ /10/ /10/ /11/ /12/ /01/ /01/ /02/ /03/ /03/ /04/ /05/ /06/ /06/ /07/2003 2

4 Uträkningar för valutawarranter Nedan beskrivs hur man räknar ut värdet för valutawarranterna på slutdagen. Till skillnad från aktie- och indexwarranter, så har valutawarranterna ett nominellt belopp. Det nominella beloppet är på 10 Euro och innebär att en warrant kontrollerar denna mängd av den underliggande tillgången som i SGs valutawarranter är antingen eller. Detta nominella belopp på 10 Euro motsvarar en paritet på - i likhet med t.ex. aktiewarranter. I nedanstående exempel används båda räknesätten - ett med det nominella beloppet, samt ett med pariteten. Vi antar att en investerare köper en köpwarrant på med lösenpriset 9,00 kr (ESE4F9 00SGA). Denna warrant ger oss rättigheten att köpa 1 Euro för 9,00 kr på slutdagen som är i Juni Om kursen på är 9,20 på slutdagen, så innebär detta en vinst eftersom vi då får köpa Euro 20 öre under marknadspris, för 9,00. Värdet på slutdagen blir således: warrant (med nominellt belopp) = (9,20-9,00) x 10 = 2 kronor warrant (med paritet) = (9,20-9,00) / = 2 kronor Låt oss säga att kursen på istället är exempelvis på 8,90 på slutdagen. I detta fall så kommer warranten att förfalla värdelös, eftersom du då kan köpa Euro billigare på marknaden än vad du får göra med din warrant med lösenpriset 9,20. Observera att warranten kan säljas när som helst under tiden fram till slutdagen. Låt oss nu anta att investeraren tror att växelkursen på skall sjunka, och köper därför en säljwarrant med lösenpriset 9,20 (ESE4R9 20SGA). Om vi antar att kursen på är tidigare nämnda 8,90, så är slutvärdet för säljwarranten följande: warrant (med nominellt belopp) = (9,20-8,90) x 10 = 3 kronor warrant (med paritet) = (9,20-8,90) / = 3 kronor Investeraren gör en vinst eftersom han kan sälja sina Euro för 9,20 istället för 8,90. Beräkningarna är praktiskt taget desamma för valutawarranterna på. Den enda skillnaden är att de sistnämnda måste multipliceras med kursen på USD/SEK, eftersom man måste konvertera vinsten tillbaka till kronor. För en köpwarrant på med ett lösenpris på 1,10 (EUS4F1 10SGA), en växelkurs på marknaden på slutdagen för på 1,20 och på USD/SEK på 8,00, ser uträkningen ut som följer: warrant (med nominellt belopp) = (1,20-1,10) x 10 x 8,00 = 8 kronor warrant (med paritet) = (1,20-1,10) / x 8,00 = 8 kronor Precis som med warranter i allmänhet, så är delta ett nyckeltal som är mycket viktigt att förstå när man diskuterar valutawarranter. Delta visar hur mycket warrantens pris förväntas ändras då priset på den underliggande tillgången förändras med en enhet. Då värdet på delta exempelvis är 38% så förväntas warrantens pris ändras med 38 öre då priset på den underliggande tillgången förändras med +/- en krona. Observera att delta inte är konstant utan hela tiden förändras. Ett annat viktigt nyckeltal är elasticiteten som visar hur mycket warrantens pris ändras då priset på den underliggande tillgången förändras med en procent. Inte heller detta nyckeltal är konstant, utan man måste räkna om elasticiteten när värdet på den underliggande tillgången förändras. En elasticitet på 24 betyder alltså att då priset på den underliggande tillgången förändras med +/- en procent, kommer warrantens pris att förändras med hela +/- 24 procent. 3

5 Hedging Det finns två metoder man kan använda då man vill hedga en tillgång eller skuld. Den första är en så kallad passiv metod som innebär att man sätter upp hedgen vid en tidpunkt och därefter håller den positionen till slutdagen då skulden skall betalas alternativt tillgången realiseras. Observera att denna hedge ej gäller i det fall då man avyttrar tillgången eller betalar skulden innan warrantens slutdag. Uträkningen för antalet warranter som krävs i denna passiva metod, i ett fall där beloppet vi vill hedga är Euro och det nominella värdet på warranten är 10 Euro, ser ut som följande: Den andra, aktiva metoden, kräver att vi justerar hedgen allt eftersom delta förändras. Denna hedge är då deltaneutral och skyddar beloppet under hela hedgens löptid. Om vi vill skydda oss mot valutakursfluktuationer och har en förväntad utgift på Euro och warranterna har ett nominellt värde på 10 Euro samt ett deltavärde på 38%, så behövs det warranter enligt den uträkning som följer nedan. Om man vill använda sig av valutawarranter för att skydda en tillgång, så kallad hedging, bör man använda sig av warranter med ett så högt absolut värde på delta som möjligt. I det fall du syftar använda dem till spekulation så är ett relativt lågt delta att föredra, eftersom hävstångseffekten blir högre ju lägre delta warranten har. Samtidigt så ska man komma ihåg att eftersom delta kan sägas vara sannolikheten för att warranten kommer att vara in the money på slutdagen, så har en warrant med mycket lågt delta alltså även en låg sannolikhet att ha ett inneboende värde på slutdagen. Handelsstrategier Antal warranter = x0,38 = St. = St. Om man endast ser på kursen för två valutor i förhållande till varandra så finns det egentligen endast två möjliga vägar som denna kan ta, antingen så ökar den eller så minskar den. Investera i en förstärkning av Euro mot SEK (försvagning av SEK) Dvs från 9 Kr per Euro till 9,50 Kr per Euro en köpwarrant på. Investera i en försvagning av Euro mot SEK (förstärkning av SEK) Dvs från 9 Kr per Euro till 8,50 KR per Euro en säljwarrant på. Samma strategier gäller för handel med. 4

6 Hur ska jag handla om jag tror på ett "Nej till EMU"? Vad gäller de finansiella marknaderna så kommer ett nej förmodligen inte få någon avgörande effekt. Initialt så kommer vi förmodligen att få se en något fluktuerande växelkurs och instabila räntor men efter den första tiden så är det inte särskilt troligt att det kommer att vara några omvälvande rörelser. Orsaken till detta är Sveriges fundamentalt sunda statsfinanser med en relativt låg och minskande statsskuld. Om man ser på ekonomin som helhet så kommer förmodligen ett nej att innebära att den ekonomiska återhämtningen mattas av och bromsar tillväxttakten mellan 2003 och NIER (National Institute of Economic Research) uppskattar att tillväxttakten minskar med procent under 2003 och 0,3 procent under de två följande åren, som ett resultat av ett eventuellt nej till EMU. På lång sikt är det dock svårt att göra en välgrundad prognos om huruvida ett ja till EMU ökar Sveriges långsiktiga potentiella tillväxt eller inte. Hur ska jag handla om jag tror på ett "Ja" till EMU? Om regeringen lyckas övertala det svenska folket om att ett medlemskap i EMU skulle gynna landet, så är vägen till EMU utstakad. Kronan kommer att knytas till ERM2 (Exchange Rate Mechanism) under 2004 och sedan gå över från kronor till Euro 2006, förutsatt att landet klarar konvergenskriterierna. Kronans centralkurs i ERM2 kommer förmodligen att vara någonstans mellan 8,50 och 9 Kronor per Euro. Denna centralkurs kommer med största sannolikhet även vara den kurs till vilken kronan slutligen knyts till EMU. Under tiden Sverige är anslutet till ERM2 så kommer kronan att tillåtas avvika 15 procent i båda riktningar jämfört med den centralkurs man bestämt mot Euron. Detta benämns som bandbredden, det band vilket växelkursen skall hålla sig inom. Det finns dock anledning att misstänka att växelkursen stabiliseras kring den nivå som bestäms som centralkurs då osäkerheten på sikt torde kunna elimineras. Gällande räntorna finns det anledning att tro att Riksbanken successivt kommer att låta den korta räntan närma sig den styrränta som sätts av ECB, även om det är svårt att säga exakt hur snabbt detta kommer att ske. Initialt kommer förmodligen den svenska räntan att fortsätta vara något högre än den Europeiska för att undvika kraftiga fluktuationer i valutakursen. De långa räntorna kommer att anpassa sig snabbare till de europeiska då marknadens riskpremium gradvis kommer att minska. På sikt ska en obligation i något av de Europeiska länderna och Sverige ha samma avkastning. Om så inte är fallet blir det obalans i ekonomin då de svenska obligationerna ger bättre avkastning med samma risk som obligationerna i eurozonen. Detta resulterar i att investerare hellre vill placera i svenska kronor än Euro vilket i sin tur får en effekt på valutakursen. 5

7 Juli/Augusti 2003 Som du säkert förstår efter att ha läst denna text om EMU, så finns det inga klara, färdiga, eller fastställda reaktioner på varken ett ja eller nej. Man kan därför inte säga vad man ska handla beroende på vilket utfall man tror på i folkomröstningen den 14 September. Det enda man med säkerhet kan säga är att om det blir ett ja så kommer den implicita volatiliteten att sjunka, vilket då får en negativ effekt på priset på både köpoch säljwarranter. Har du frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss, antingen via vår hemsida eller på vårt gratisnummer På vår hemsida finner du även dagliga och veckovisa analyser på valutor. Våra valutawarranter Utgivningsdag Underliggande / Lösenpris Slutdag Paritet * Börskod 9,00 SEK ESE4F9 00SGA 9,40 SEK ESE4F9 40SGA 8,80 SEK ESE4R8 80SGA 9,20 SEK ESE4R9 20SGA 1,10 USD EUS4F1 10SGA 1,20 USD EUS4F1 20SGA 1,05 USD EUS4R1 05SGA 1,15 USD EUS4R1 15SGA * En paritet på 0.1 motsvarar ett nominellt belopp på 10 Euro per warrant. 6

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Kandidatuppsats Företagsekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitetet Författare: Taylan Mavruk 770905 Marcus Westman 810226 Sammanfattning

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en CFD? 4 Risker vid CFD-handel 5 Handelstekniska villkor 6 Tillgängliga marknader 7 Valutahandel 9 DMA-access 11

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK CFD Vad är en CFD? En CFD är ett kontrakt baserat på en överenskommelse om att utbyta skillnaden i ett underliggande objekts värde mellan tidpunkten då kontraktet öppnas och tidpunkten då det stängs. CFD-kontrakt

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer