En kort guide om euron

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kort guide om euron"

Transkript

1 En kort guide om euron Ekonomi och finans

2 Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första gången att dyka upp i europeiska banker, kassaapparater, plånböcker och fickor. Det innebar ännu ett stort steg mot ekonomisk integration i Europa, en process som inleddes med att Europeiska ekonomiska gemenskapen grundades Då och nu: På väg mot euron Europeiska ekonomiska gemenskapen grundas och skapar en gemensam marknad där varor, människor, tjänster och kapital kan röra sig alltmer fritt mellan medlemsstaterna. Den gemensamma marknaden blomstrar och expanderar, men handeln hindras på grund av de många olika valutorna. I Maastrichtfördraget bestäms att Europa ska ha en stark och stabil gemensam valuta för det 21:a århundradet. Euro lanserades som virtuell valuta. Euron ser dagens ljus och omkring 8 miljarder eurosedlar och 38 miljarder euromynt sätts i omlopp. Utvidgningen av euroområdet, som har skapat världens näst största ekonomi, är en fortlöpande process. Vad är syftet? Syftet med euron och Ekonomiska och monetära unionen EMU är att få våra ekonomier att fungera mer ändamålsenligt och effektivt, vilket ytterst ger européerna fler arbetstillfällen och större välstånd. En närmare titt på euron Symbolen för euron är. Utformningen av eurosedlarna är gemensam för alla medlemsstater i euroområdet. Euron i världen Man kan bli förvånad över hur vitt spridd euron är! Den används i Västindien (Guadeloupe, Martinique och Saint-Barthélémy), i Indiska oceanen (Mayotte och Réunion) och i Atlanten (Azorerna, Kanarieöarna, Madeira, Saint-Pierre-et-Miquelon) samt i Ceuta och Melilla på Afrikas nordkust och i Franska Guyana i Sydamerika. Den används också som inhemsk valuta i Monaco, San Marino, Vatikanen och Andorra, och som de facto-valuta i Kosovo och Montenegro. Olika säkerhetsdetaljer har lagts in i eurosedlarna. Ta en titt själv och kontrollera! Euromynten har en gemensam sida, medan den andra sidan är specifik för respektive land.

3 Euromyterna, är de verkligen sanna? Euromyt: Euron fick priserna att gå upp Genom att minska inflationen och öka konkurrensen gör euron faktiskt tillvaron billigare! Statistik över konsumentprisutvecklingen visar i själva verket att införandet av euron orsakade betydligt mindre prisökningar än vad som folk i gemen trodde och den övergripande effekten på priserna var mycket liten (en engångseffekt på 0,1 0,3 % 2002). Euromyt: Euron innebär en negativ inskränkning av den nationella suveräniteten En del av suveräniteten sammanförs frivilligt med övriga euroländers när ett land inför euron, eftersom regeringarna måste samordna sin ekonomiska politik och kontrollera sina utgifter. I dagens globaliserade värld är nationell suveränitet ett relativt begrepp. Genom att samordna sin politik kan regeringarna faktiskt öka sitt inflytande på det ekonomiska området. Fakta och siffror När euron infördes, sattes 38 miljarder euromynt i omlopp. Det är ungefär 124 euromynt för varje person i euroområdet vid den tidpunkten. Under det första årtiondet efter eurons införande 1999 skapades omkring 8,7 miljoner nya arbeten i euroområdet, jämfört med endast 1,5 miljoner under de sju åren dessförinnan. De genomsnittliga kostnaderna för att överföra 100 euro har sänkts från 24 euro till 2,40 euro sedan bestämmelser om gränsöverskridande betalningar i euro infördes Sedan december 2006 har värdet på de cirkulerande euromynten och eurosedlarna som regel varit högre än värdet på amerikanska dollar i omlopp. 8,7 milj. 24 1,5 milj , Stöd till jobbskapande Reducerade överföringsavgifter Konkurrens på global nivå

4 Reglerna för att anta och reglera euron Gropar i vägen Den senaste tidens finansiella kris och statsskuldskris har visat på svagheterna vad gäller samordningen av den ekonomiska politiken i EMU. Som svar på detta har EU skärpt regler och förfaranden som länderna i euroområdet följer för att samordna sin ekonomiska politik och budgetpolitik. Dessa förändringar kommer att hjälpa våra ekonomier att återhämta sig från krisen och bidra till att förhindra att liknande kriser upprepas i framtiden. Medlemskap Alla EU-länder har rätt att gå med i eurosamarbetet. Länder som vill ansluta sig måste emellertid uppfylla ett antal kriterier för att visa att deras ekonomier är redo för euron som valuta. Medlemskaps- eller konvergenskriterierna är ett test som ska visa om de offentliga finanserna vilar på en bärkraftig grund med hänsyn till riktmärken för offentliga underskott och skulder. Syftet är också att se till att ett land har uppnått en hög grad av makroekonomisk stabilitet och konkurrenskraft med låg inflation och långa räntor samt en stabil växelkurs. Denna pakt har förstärkts betydligt till följd av den ekonomiska krisen. Regeringarna måste nu lägga fram sina budgetutkast för granskning av kommissionen och övriga länder i euroområdet. Strikta övervakningsmekanismer finns för att kontrollera att länderna verkligen uppfyller de budgetmål som alla länder i euroområdet har åtagit sig att uppnå, och sanktioner kan tillgripas vid behov. Att trygga konkurrenskraften och främja tillväxten Sunda offentliga finanser är inte bara viktiga för att ekonomin ska blomstra i euroområdet. Krisen har också visat att en ny strategi behövs för att reglera finansiella tjänster och för att nära övervaka utvecklingen på finansmarknaderna. Nya övervakningsinstrument har också införts för att se till att länderna i euroområdet för en ekonomisk politik som säkrar konkurrenskraften och främjar både tillväxt och sysselsättning. Det är bättre att förekomma än att förekommas dessa nya övervakningsinstrument syftar också till att undvika skadliga bubblor på fastighetsmarknaderna. Sunda offentliga finanser behövs för medlemskap i euroområdet Euron innebär många potentiella fördelar, men bara om de deltagande länderna för en sund ekonomisk politik. Det är därför euromedlemskapet från första början har parats med en orubblig skyldighet att undvika alltför stora budgetunderskott och att se till att den offentliga skulden ligger på en hållbar nivå. Åtagandet att föra en sund finanspolitik övervakas med hjälp av ett regelverk som kallas stabilitetsoch tillväxtpakten.

5 Vilka är fördelarna? Euron har stått inför en del väldokumenterade utmaningar de senaste åren. Skuldkrisen har avslöjat svaga punkter som noggrant måste undersökas och åtgärdas. Som en följd av detta har ramen för den Ekonomiska och monetära unionen (EMU) förstärkts. Samtidigt som det har varit viktigt att fundera över problemen med den ekonomiska styrningen, bör vi inte glömma de enorma fördelar som euron har inneburit för Europa, dess medborgare och företag. Vad medborgarna har vunnit Större urval, lägre priser Det råder större konkurrens mellan butiker och leverantörer. Det innebär att vi får lägre priser och att prisökningarna hålls i schack. Det är enklare att handla utomlands! Inom euroområdet behöver vi inte räkna om växelkurser och kan nu tydligt jämföra priserna, och dessutom är urvalet större. En stabil valuta Inflationen i euroområdet har legat på cirka 2 % per år sedan euron infördes. Detta är anmärkningsvärt stabilt och lågt vid en jämförelse med den inflation på 20 % (och ibland mer) som vissa EU-länder upplevde på och 1980-talen. Billigare och enklare resor Det är enklare än tidigare att resa inom euroområdet vi behöver inte växla valutor och därför heller inte betala några växlingsavgifter. Euron är också lätt att växla in i många länder utanför euroområdet uppskattningsvis cirkulerar (uttryck i värdet) % av eurosedlarna i länder utanför euroområdet. Vad företagen har vunnit Helt enkelt: lägre räntesatser = mer investeringar Låg inflation håller räntorna på låg nivå. Företagen kan låna billigare för att investera i t.ex. nya maskiner eller forskning och utveckling. Nya produkter, nya tjänster och högre produktivitet. Ekonomisk tillväxt och fler och bättre arbetstillfällen. Ekonomisk stabilitet uppmuntrar till långsiktig planering I dag är europeiska företag bättre positionerade att göra långsiktiga investeringar. Räntorna är stabila vilket gör det lättare att förutsäga om en investering kommer att generera vinst. Lägre risker och lägre kostnader uppmuntrar till gränsöverskridande handel och investeringar Tidigare innebar handel mellan EU-länderna hantering av flera valutor med fluktuerande växelkurser. Den risken gjorde att företagen tenderade att sälja till högre priser utomlands, vilket motverkade handeln. Den risken är nu borta. Dessutom är det helt enkelt effektivare att handla på en inre marknad med en gemensam valuta än på många marknader med flera valutor. Före euron uppskattades kostnaden för valutaväxling i EU till miljarder euro per år. Den kostnaden har numera försvunnit inom euroområdet.

6 Vad Europa har vunnit Mer integrerade finansmarknader Den ekonomiska och monetära integrationen gör det mycket lättare att flytta investeringskapital till områden där det kan användas mest verkningsfullt. En utökad finansmarknad inom euroområdet som är ordentligt reglerad och övervakad, ger också tillgång till mer kapital för investeringar och gör det möjligt för investerarna att sprida sina risker mer. Smidigare internationell handel Euron används mer och mer vid internationella handelstransaktioner tack vare sin styrka och tillgänglighet, och det förtroende den inger. Företag i euroområdet kan därför betala och få betalat i euro, vilket dels gör dem mindre sårbara för globala valutafluktuationer och dels underlättar handeln för våra partner. Euroområdet märks mer internationellt För att främja stabilitet på de globala marknaderna träffas de stora aktörerna i den globala ekonomin i internationella grupperingar, t.ex. Internationella valutafonden (IMF) och G7/G20. Euron är nu den näst viktigaste internationella valutan efter den amerikanska dollarn. I egenskap av en av världens viktigaste ekonomiska områden har EU fått en starkare röst i världen. Euros fördelar: En snabb sammanfattning EMU och euron ger oss: en stabil valuta låg inflation och lägre låneräntor pristransparens slopade växlingsavgifter mer integrerade finansmarknader med adekvat reglering och tillsyn en mer välfungerande ekonomi ett regelverk för sundare offentliga finanser en starkare röst för EU i den globala ekonomin smidigare internationell handel en konkret symbol för den europeiska identiteten

7 Vem är vem? Europeiska kommissionen Kommissionen, och särskilt dess generaldirektorat för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans), övervakar den ekonomiska utvecklingen i EU och bidrar till att genomföra och vidareutveckla den lagstiftning som beskrivits ovan. Europeiska centralbanken (ECB) ECB är en oberoende EU-institution som fattar beslut om penningpolitiken i euroområdet i syfte att upprätthålla prisstabilitet. Europaparlamentet (EP) Europaparlamentet är lagstiftaren i denna process. Det tar upp olika frågor till behandling, diskuterar, och röstar. Det beslutar tillsammans med rådet, eller yttrar sig om huruvida vissa åtgärder bör vidtas. Ekofinrådet och Eurogruppen Så kallas de möten i rådet där större delen av besluten fattas. Ekofinrådet utgörs av finansministrarna i alla EU:s medlemsstater. Eurogruppen består av finansministrarna i alla euroländer.

8 Portugal Irland Danmark Storbritannien Nederländerna Belgien Polen Tyskland Luxemburg Tieckien Spanien Frankrike Österrike Slovenien Kroatien Italien Sverige Slovakien Ungern Finland Estland Lettland Litauen Rumänien Bulgarien Euroområdet Medlemsstater i EU som valt att stå utanför ( opt out ) Medlemsstater i EU som ännu inte har infört euron KC SV-N Malta Grekland Cypern För mer information: Euron Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans Europeiska kommissionen Europeiska centralbanken Europeiska unionen, 2015 Kopiering tillåten med angivande av källan. ISBN doi: /14451

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt INSYN I EU POLITIKEN En välfungerande gemensam marknad för finanstjänster bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt Bank- och finanstjänster Åtgärder inom finanssektorn som omfattar hela EU

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT Det har gått tio år sedan eu:s monetära union bildades. 2009 års Konjunkturrådsrapport analyserar den ekonomiska utvecklingen i de länder som vid starten anslöt sig till den monetära

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

{SEC(2002) 1399 final}

{SEC(2002) 1399 final} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM (2002) 743 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT Ekonomisk reform : rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen {SEC(2002)

Läs mer

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Rapport av Jean-Claude Juncker i nära samarbete med Donald Tusk Jeroen Dijsselbloem Mario Draghi och Martin Schulz Innehållsförteckning 1. En djup,

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT 1999 ÅRSRAPPORT 1999 EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT 1999 Europeiska centralbanken, 2000 Besöksadress Kaiserstrasse

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER Konjunkturrådets rapport E N K L A R E G L E R, SVÅRA TIDER behöver stabiliserings- politiken förändras? 2012 Anders Vredin (ordf.) Martin Flodén Anna Larsson Morten O. Ravn

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT Alla ECB publikationer under 2009 kommer att ha ettmotiv från 200-eurosedeln. Europeiska centralbanken, 2009 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

2007 2007 RT 2007 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPO 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 KEN TRALBAN 2007 CEN 2007 PEISKA RO EU

2007 2007 RT 2007 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPO 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 KEN TRALBAN 2007 CEN 2007 PEISKA RO EU SV E U RO P E I S K A C E N T R A L B A N K E N Å R S R A P P O RT 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT Alla ECBpublikationer under 2008 kommer att ha ett motiv från 10-eurosedeln. ÅRSRAPPORT Europeiska centralbanken, 2008

Läs mer

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT on the European Economy 2011 EEAG European Economic Advisory Group 1 EEAG Giancarlo Corsetti Cambridge University Michael P. Devereux University of Oxford Vice

Läs mer

Sverige och EU: Handel och tillväxt EU:s effekt på handel och ekonomisk tillväxt bland medlemsländerna

Sverige och EU: Handel och tillväxt EU:s effekt på handel och ekonomisk tillväxt bland medlemsländerna Sverige och EU: Handel och tillväxt EU:s effekt på handel och ekonomisk tillväxt bland medlemsländerna Författare: Daniel Halvarsson, Ari Kokko, Patrik Gustavsson Tingvall April 2014 Daniel Halvarsson,

Läs mer

Eurokrisen och EU:s finanspolitiska regelsystem

Eurokrisen och EU:s finanspolitiska regelsystem Eurokrisen och EU:s finanspolitiska regelsystem Lars Calmfors Kapitelutkast till Persson, M och E Skult (red.), Tillämpad makroekonomi, Studentlitteratur 2013. 1 Den gemensamma europeiska valutan, euron,

Läs mer

KONVERGENSRAPPORT juni 2014

KONVERGENSRAPPORT juni 2014 SV KONVERGENSRAPPORT juni 2014 Under 2014 kommer alla :s publikationer att ha ett motiv hämtat från 20-eurosedeln. KONVERGENSRAPPORT juni 2014 Europeiska centralbanken, 2014 Adress Kaiserstrasse 29 60311

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT 2000 ÅRSRAPPORT 2000 EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT 2000 Europeiska centralbanken, 2001 Besöksadress Kaiserstrasse

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU

Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU Svenska institutet för europapolitiska studier Europapolitisk analys APRIL NUMMER 2010:3epa Jonas Eriksson och Henrik Sikström * Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU Insikter från litteraturen Sammanfattning

Läs mer