Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson"

Transkript

1 Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik

2 Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen. Stabiliseringspolitik. Keynesianismen.

3 Inflation Centralbankens uppgift: bevara förtroendet för det finansiella systemet och bevara penningvärdet, dvs bekämpa inflationen. Inflationsmålet 2% (+/- 1%). I januari var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI) = 0,6 procent (0,9 procent i december).

4 Inflationen just nu (januari 2010) Källa: Riksbanken,

5 Igen: Varför vill vi inte ha inflation? Omfördelning av förmögenhet Trögrörliga löner (fleråriga avtal) gör att köpkraft urholkas. Bättre för grupper med indexerad lön. Sparande missgynnas. Bra med reala tillgångar. Oförutsägbar inflation kan störa prissignaler (leder till ineffektivitet). Mindre investeringar då svårt att låna eftersom osäkerhet om framtida inflation. Svårt att klara jobben inflation ger dyrare exportvaror och mindre export (sämre konkurrenskraft). Inflation ger förväntningar om framtida inflation.

6 Hur kontrollera penningvärdet? Penningvärdet bevaras genom att centralbanken kontrollerar penningmängden. Den monetära basen (the monetary base) kontrolleras den utestående mängden av sedlar och mynt och bankernas tillgodohavanden i centralbanken. Penningmängden den monetära basen: M0 sedlar och mynt. M3 Riksbankens officiella mått, förutom sedlar och mynt även bankinlåning från hushåll och företag och bankcertifikat.

7 Hur ökas (och minskas) penningmängden? Genom att sänka styrräntan (reporäntan) billigare för bankerna att låna från centralbanken. Genom köp av statsobligationer och utländsk valuta och betalning sker med sedlar som cirkulerar i systemet. Den ökade monetära basen används antingen till konsumtion eller sparande: Konsumtion bidrar till ny konsumtion. Sparande bidrar till ökad utlåning som genererar mer sparande och konsumtion. Den totala penningmängden kommer öka mer än vad den monetära basen ursprungligen gjorde kreditmultiplikatorn (the multiplicator effect).

8 Prognos för reporäntan Källa: Riksbanken,

9 Svårigheter när inflationen ska kontrolleras med penningmängden Hur starkt är sambandet mellan penningmängd och prisnivå? Hur snabbt slår förändringar i penningmängden på prisnivån? Svårt att kontrollera penningmängden i en liten öppen ekonomi. Vad är pengar? Politiska svårigheter.

10 Kostnads- och efterfrågeinflation Kostnadsinflation beror på kostnadsstegringar (flaskhalsar i produktion). Efterfrågeinflation beror på en ökad efterfrågan i ekonomin (penningmängdstillväxt). Svårt att skilja de båda åt! Pris-löne-spiral (price wage spiral).

11 För att stark efterfrågan ska lyckas trycka upp inflationen krävs en ackommoderande politik (accomodating policy). Centralbanken tänker inte öka penningmängden och släppa upp inflation icke ackommoderande politik.

12 Marknadsstrukturens roll Prisökningar om konkurrensen försämras: Monopol Oligopol Monopolistisk konkurrens En alltmer avreglerad marknad samt frihandel har minskat inflationstrycket. Skärpt pris och kostnadspress. Utländska företag. Företag allt mindre trogna sina leverantörer. IT och Internet har gjort det enklare att jämföra priser och handla billigare.

13 Förväntningar - trovärdighet Att knäcka förväntningar en central uppgift för centralbanken. Länder med låg inflation kännetecknas av att människor har ställt in sig på låg inflation. Inflationsmål. Ett mål på 2 % är liktydigt med prisstabilitet. Riksbanken har en oberoende ställning!

14 Importerad inflation Pris och valutaförändringar i utlandet. Revalvering.

15 Konjunkturer - definitioner Potentiell BNP: Hållbar BNP, då alla resurser utnyttjas men utan att överansträngas. Högkonjunktur (Economic boom): Period med hög produktion, ibland över potentiell BNP. Lågkonjunktur (Economic recession): Produktionsnivån ligger under potentiell BNP. Kan leda till recession och depression. Produktionsgap (Output gap): Hur mycket understiger faktisk BNP potentiell BNP?

16 Hög- och lågkonjunkturer BNP Neg. produktionsgap Potentiell tillväxt Faktisk BNP Produktionsgap Tid

17 En normal konjunkturrörelse Produktionen ökar (kan bero på ökad efterfrågan). Ökad D och stigande produktivitet skapar optimism. Fortsatt stigande efterfrågan skapar investeringar för att bygga upp kapaciteten. Investeringar finansieras med lån på kreditmarknaderna. Räntan går därmed upp. Om efterfrågan fortsätter måste företagen nyanställa sysselsättning stiger och arbetslöshet sjunker. Efterfrågan på varor och tjänster gör att kostnaden för arbetskraft stiger. Företag måste höja lönerna för att locka personal. Flaskhalsar uppstår och den allmänna prisnivån pressas upp inflation. Optimismen kan också vara överdriven, överkapacitet. Den höga räntan gör att D på krediter faller. De som skuldsatt sig börjar amortera, D faller.. Processen spegelvänds.

18 Vad kan orsaka konjunktursvängningar? Intensiva investeringsperioder. Köpkraftsökning investeringar mer tillväxt flaskhalsar mindre tillväxt mindre investeringar mindre tillväxt Extern störning: T ex oljepriset ökar mindre köpkraft mindre investeringar lägre tillväxt Stötvis teknisk utveckling. Förväntningar - flockmentalitet (herd behaviour) Politiskt skapade konjunkturer.

19 Hur analysera konjunktursvängningar? - AD modellen Utbud och efterfrågan (som tidigare). Skillnader: Kort och lång sikt. Ekonomins aggregerade efterfrågan (hela ekonomin!) och den allmänna prisnivån. AD=C + I + G + Ex Im. Efterfrågekomponenter: konsumtion, investeringar och bytesbalansen. Alla komponenter stimuleras av låg prisnivå på kort och lång sikt.

20 Aggregerad efterfrågan Prisnivå Aggregerad Efterfrågan BNP

21 Forts. Utbudet: Hur snabbt sker anpassningen till ändrade förhållanden? På kort sikt påverkas det aggregerade utbudet av prisnivån. tröga priser och löner. priser utvecklas olika snabbt på olika marknader. Inte perfekt information. På lång sikt påverkas INTE utbudet av prisnivån, påverkas av tillgången på produktionsresurser och teknik.

22 Prisnivå Långsiktigt utbud Kortsiktigt utbud BNP

23 Alltså: på lång sikt priset inget påverkan på produktion och sysselsättning. Men på kort sikt kan ekonomin nå en jämvikt som avviker från den långsiktiga (hög- eller lågkonjunktur). Exempel 1: aggregerad efterfrågan sjunker pga av pessimism om framtiden. Exempel 2: utbudschock. Anpassning tillbaka beror på hur god anpassningsförmågan är.

24 Efterfrågechock - Långsiktig anpassning Prisnivå Långsiktigt utbud E 1 E 0 A U 0 U 1 B C BNP

25 Utbudschock - Långsiktig anpassning Prisnivå Långsiktigt utbud E U 1 U 0 U 2 B A BNP

26 Konjunkturer stabiliseringspolitik Varför är konjunkturer ett problem? - Variationer i priser och arbetslöshet ger en godtycklig omfördelning av realinkomst, osäkerhet för hushåll och företag, svårigheter planera... => en poäng att minska konjunktursvängningar. TOLK VT 08

27 Hur motverka konjunkturer? Automatiska stabilisatorer: per automatik påverkas människors disponibla inkomster (t ex arbetslöshetsunderstöd, socialbidrag, progressiva skatter). Finanspolitik (Fiscal policy): statens budget. Penningpolitik (Monetary policy): centralbankens kontroll över ränta och penningmängd.

28 Finanspolitik (fiscal policy) Expansiv finanspolitik innebär t ex: Sänka skatter utan att sänka utgifter. Öka utgifter utan att öka skatter. Syfte: att stimulera efterfrågan. Kontraktiv finanspolitik. Samma sak fast tvärt om...

29 Penningpolitik (monetary policy) Riksbanken kan göra följande: Höja/sänka reporäntan. Öka minska penningmängden. Om räntan går upp har vi en kontraktiv penningpolitik och om den går ner har vi en expansiv dito. Om räntan går ner stimuleras efterfrågan och vice versa.

30 Efterfrågechock - Expansiv stabiliseringspolitik Prisnivå Långsiktigt utbud E 1 E 0 E 2 A U B BNP

31 Utbudschock -Expansiv stabiliseringspolitik Prisnivå Långsiktigt utbud E 1 U 1 E 0 C U 0 B A BNP

32 Utbudschock -Expansiv stabiliseringspolitik Prisnivå Långsiktigt utbud U 1 E 0 C U 0 B A BNP

33 Keynesianismen Ifrågasatte den klassiska synen. Antar tröga priser och löner på kort sikt. Ekonomin rör sig inte automatiskt mot full sysselsättning. Efterfrågepolitik anses som väldigt effektivt. Anses orsaka endast lite (om någon) inflation. Har präglat efterkrigstidens ekonomiska politik.

34 Problem med keynesiansk efterfrågepolitik Information. Svårt med fine tuning, riskerar att förstärka problemen. Keynesianism: antingen arbetslöshet eller inflation men stagflation då? Penningpolitik kan vara mer effektivt än finanspolitik. Antar i stora drag en stängd ekonomi (ingen utrikeshandel eller valutaflöde).

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2 Ekonomisk politik Förutsättningar Förväntningar, tidskonsistens Penningpolitik Finanspolitik Samordning av penning- och finanspolitik (eventuellt Förutsättningar Ch 24 Torsten Persson Historik Tidsinkonsistens

Läs mer

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken?

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken? Blanchard kapitel 3-43 Varumarknaden och penningmarknaden Hur bestäms produktionen påp kort sikt? Hur bestäms räntan? r Vad gör g r riksbanken? F2: sid. 1 BNPs komponenter F2: sid. 2 (Privat) Konsumtion

Läs mer

Finanskrisen. En studie om Irland och Island. Nationalekonomiska Institutionen, Maj 2012. Kandidatuppsats. Handledare: Fredrik NG Andersson

Finanskrisen. En studie om Irland och Island. Nationalekonomiska Institutionen, Maj 2012. Kandidatuppsats. Handledare: Fredrik NG Andersson Finanskrisen En studie om Irland och Island Nationalekonomiska Institutionen, Maj 2012 Kandidatuppsats Handledare: Fredrik NG Andersson Författare: Otto Ehde & Adam Lindroth 1 Abstract This essay concerns

Läs mer

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA,

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870 Föreläsning 7 Innehåll Industrialisering 20- och 30-talskriser Andra världskriget - Sveriges ekonomis lyckas smed Ekonomin blomstrar (50-

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 215 39 Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv. Om detta inte räcker för att inflationen

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap SL 02, Ekonomisk kunskap Def. NATIONALEKONOMI: Undersökning av hur samhällets ekonomiska problem löses i olika samhällen (enl. en snävare def. undersökningen av fördelningen av knappa resurser). GRUNDPROBLEM:

Läs mer

NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M

NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M Kompendium nationalekonomi Makro Hip2 Vt 2014 Det ekonomiska kretsloppet och multiplikatoreffekten Det har vi talat om tidigare och man bör kunna det nu också. Konjunkturer

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG100 Finansiell Ekonomi Datum 2013 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Hanna Appelfeldt

Läs mer

Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) 1950-1970. Oljeprischocken. Vägledande idéer. Devalveringspolitiken. Mått på kostnadsläge

Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) 1950-1970. Oljeprischocken. Vägledande idéer. Devalveringspolitiken. Mått på kostnadsläge Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) Början av efterkrigstiden: Arbetslösheten sjönk till en varaktigt låg nivå Reglering av kapitalmarknaden Bretton Woods-systemet (fast växelkurs) 1950-1970 Hög

Läs mer

LUDWIG VON MISES OCH DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

LUDWIG VON MISES OCH DEN SVENSKA KONJUNKTUREN LUDWIG VON MISES OCH DEN SVENSKA KONJUNKTUREN STEFAN KARLSSON Varför har Sverige problem med stigande konsumentprisinflation och en mildare variant av den amerikanska fastighetsbubblan? Bakgrunden finns

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer