1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad"

Transkript

1 FRÅGA poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar och resonemang redovisas på andra sidor. Ni skall välja ett av alternativen ökar/minskar/är oförändrad. 1.3 Utgå ifrån den Keynesianska AS/AD-modellen. Om faktisk BNP är större än BNP vid full sysselsättning, då förväntar vi oss att nominallönerna ökar/minskar/är oförändrade och att prisnivån ökar/minskar/är oförändrad. 1.4 Antag att ekonomin är i långsiktig jämvikt. Nu överraskar Riksbanken med att sänka räntan. Vi förväntar att BNP ökar/minskar/är oförändrad och att valutan deprecieras/apprecieras/är oförändrad och att NX ökar/minskar/är oförändrad. 1.5 Antag att en ekonomi befinner sig på sin långsiktiga utbudskurva i den Keynesianska AS/AD-modellen. Antag att det nominella penningutbudet ökar. Effekten på lång sikt är att produktionen ökar/minskar/är oförändrad och att prisnivån ökar/minskar/är oförändrad. 1.6 Antag en Keynesiansk kortsiktig AS-kurva med en positiv lutning, en minskning av de offentliga utgifterna (G) leder till att BNP ökar/minskar/är oförändrad och till att prisnivån ökar/minskar. 1.7 Om den marginella konsumtionsbenägenheten minskar så innebär det att den marginella sparbenägenheten ökar/minskar/är oförändrad och att multiplikatorn för t ex offentliga inköp (G) ökar/minskar/är oförändrad. 1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad 1.9 En förbättrad teknologi innebär att den långsiktiga utbudskurvan i den Keynesianska modellen är oförändrad/skiftar till vänster/skiftar till höger och att den kortsiktiga utbudskurvan är oförändrad/skiftar ner/skiftar upp Enligt Phillipskurveteorin så är sambandet mellan inflation och arbetslöshet på kort sikt noll/positivt/negativt och på lång sikt noll/positivt/negativt Ökade inflationsförväntningar leder i Phillipskurvediagrammet till att den kortsiktiga Phillipskurvan är oförändrad/skiftar uppåt/skiftar nedåt och att den långsiktiga Phillipskurvan är oförändrad/skiftar till vänster/skiftar till höger Bankernas utlåning är lika stor som/större än/mindre än bankernas reserver. Om bankernas kassakvot (reservkvot) ökar, så innebär det att bankernas utlåning relativt bankernas reserver ökar/minskar/är oförändrad.

2 FRÅGA poäng. Innehåller endast beräkningsuppgifter. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar och resonemang redovisas på andra sidor. 2.1 I tabellen nedan: Vilka investeringsprojekt skall genomföras? Kostnaden inträffar år 1 medan intäkten inträffar år 2. Obligationsräntan antas vara 5 procent. Projekt: Kostnad år 1 (i kronor) Intäkt år 2 ( i kronor) A B C D E Antag att du köpt en 3-årig statsobligation på 100 kronor som har en ränta på 10 procent som betalas ut en gång per år. Efter 1 år, efter du fått den första räntebetalningen på 10 kronor, så överraskar Riksbanken med att sänka styrräntan så att räntan på nyemitterade obligationer sjunker till 5 procent, vad blir priset på din obligation på obligationsmarknaden? (Tips: Beräkna nuvärdet på det framtida kassaflödet.) 2.3 Om du sätter in 100 kronor på ett bankkonto, vad är ditt saldo (=hur mycket har du på kontot) efter 10 år om du inte gjort några uttag och räntan varit 5 procent? 2.4 Antag att KPI var 180 år 2004 och 220 år Beräkna inflationstakten mellan dessa år. 2.5 Om realräntan är 3 procent och inflationen är 3 procent då är nominell ränta: 2.6 Om nominallönen ökar med 2 procent och inflationen är 3 procent, hur förändras reallönen i procent? 2.7 Angående skuldkrisen i Grekland och Italien: Om räntan är 5 procent (och inga amorteringar görs) och inkomsten i löpande priser ökar med 1 procent, hur förändras skulden som andel av inkomsten: dvs. skuld/inkomst, i procent? 2.8 Använd kvantitetsekvationen för pengar, som kan antas gälla på lång sikt, dvs. i genomsnitt. Antag att Riksbanken har ett inflationsmål på 2 procent, att tillväxttakten i BNP i fasta priser (Y) förväntas bli 3 procent, och att omloppshastigheten för pengar (V) förväntas vara konstant. Vilken tillväxttakt i nominell penningmängd (M) skall Rikbanken välja för att få en inflation på 2 procent enligt kvantitetsekvationen på pengar? 2.9 Om en varukorg kostar 100 norska kronor i Norge och 125 svenska kronor i Sverige, vilken växelkurs (NOK/SEK) innebär köpkraftsparitet? 2.10 Antag att inflationen nästkommande år är 2 procent i Norge och 5 procent i Sverige och om växelkursen (NOK/SEK) under samma period minskar med 1 procent, hur har då den reala växelkursen förändrats i procent? Dvs. har den reala växelkursen sett från ett svenskt perspektiv apprecierats eller deprecierats eller är oförändrad? Ange ev. förändring i procent!

3 2.11. Använd ränteparitetsvillkoret och bortse från eventuella riskpremier. Om räntan på statsobligationer är 4 procent i Sverige och 2 procent i Tyskland, hur förväntas växelkursen (Euro/SEK) förändras under det kommande året? 9 poäng. FRÅGA 3: Utgå ifrån den enkla Keynesianska modellen på kort sikt som innebär att prisnivån är konstant. (Vi antar, som vanligt, att faktorinkomsterna ifrån utlandet, netto = transfereringarna från utlandet, netto = 0.) Antag att Centralbanken bestämmer nominalräntan och därmed realräntan pga. Prisnivån och inflationen antas vara konstant på kort sikt. Antag att: C (1 t) Y t 0.5 I r, r = realräntan. r = 3 innebär att realräntan är 3 %. (Inte 300 %). G 100 NX=0. A. Beräkna jämvikts-y (Y =BNP/BNI) när r=4. 2poäng B. När r=4, beräkna privat finansiellt sparande, den offentliga sektorns finansiella sparande (dvs. offentliga sektorns budgetsaldo) och nationellt finansiellt sparande. 3 poäng. C. Om Y vid full sysselsättning är , vilken real ränta skall Centralbanken välja för att uppnå full sysselsättning? 2 poäng D. Låt r=4. Använd istället en skattesänkning för att öka Y till När Y ökar till följd av skattesänkningen, påverkas det offentliga sektorns budgetsaldo? Om ja, försämras eller förbättras offentliga sektorns budgetsaldo? 2 poäng.

4 FRÅGA 4. (6 Poäng.) Utgå ifrån den Keynesianska modellen. Antag att prisnivån är konstant på kort sikt. Antag en liten öppen ekonomi med flytande växelkurs och fria kapitalrörelser. Dvs. använd Mundell- Fleming-modellen. A.Analysera effekterna på kort sikt av att hushållen blir mer sparbenägna. Dvs. hushållen sparar mer vid en given disponibel inkomst. Hur påverkas på kort sikt nominell växelkurs, real växelkurs, Export, Import, NX, real privat konsumtion (C) och real BNP (Y)? Dvs. jämför den gamla kortsiktiga jämvikten med den nya kortsiktiga jämvikten (som inträffar efter att hushållen blivit mer sparbenägna). Svara kvalitativt: dvs. ökar/minskar/är oförändrad. Motivera era svar i ord tex med pilresonemang. B.Analysera effekterna på kort sikt av en sänkt skattesats (t). Hur påverkas på kort sikt nominell växelkurs, real växelkurs, Export, Import, NX, real privat konsumtion (C) och real BNP (Y)? Dvs. jämför den gamla kortsiktiga jämvikten med den nya kortsiktiga jämvikten. C. Analysera effekterna på kort sikt av att Riksbanken ökar nominellt penningutbud som sänker den nominella räntan. Hur påverkas på kort sikt nominell växelkurs, real växelkurs, Export, Import, NX, real privat konsumtion (C) och real BNP (Y)? FRÅGA 5. (2 poäng) Konjunkturen har nu vänt nedåt. BNP-tillväxten har avtagit, arbetslöshet ökar och inflationen är lägre än Riksbanken prognosticerat. Använd Taylor regeln för att prognostisera hur Riksbanken kommer agera på nästa räntemöte. Taylor regeln (se nedan) beskriver hur centralbanker (med inflationsmål) bestämmer sin styrränta. En förenklad version se nedan. Mer specifikt besvara följande frågor: A. Enligt Taylor regeln så innebär en minskad inflation att Riksbanken sänker/höjer/inte förändrar styrräntan som sänker/höjer/inte påverkar realräntan. Välj ett av alternativen sänker/höjer/inte påverkar. B. Enligt Taylor regeln så innebär en lägre faktisk BNP att Riksbanken sänker/höjer/inte förändrar styrräntan som sänker/höjer/inte påverkar realräntan. Välj ett av alternativen sänker/höjer/inte påverkar. t t i 0,5 ( ) 0,5 t t t Y Y Yt t är inflationstakten, (=den långsiktiga nivån på realräntan) =2.0, och (=inflationsmålet) =2.0

5 Svar fråga 1: Svar 1.1: från C3 till C1. Svar 1.2: från C1 till C2. Svar.1.3 : ökar, ökar Svar 1.4: ökar, deprecieras, ökar Svar1.5: är oförändrad, ökar Svar1.6: minskar, minskar Svar 1.7: ökar, minskar Svar1.8: exporten ökar och importen minskar. Svar1.9: LRAS till höger och SRAS nedåt. Svar1.10: negativt respektive noll. Svar1.11: upp respektive oförändrad. Svar 1.12: större än, minskar. Svar fråga 2: Svar2.1: C,D,E Svar2.2: 2 1,05 1,05 Svar2.3: 100 1,05 10 Svar2.4: = Dvs. 22 procents inflation. Svar2.5: 6 procent Svar2.6: minskar med 1 procent. Svar2.7: ökar med 4 procent. Svar2.8: 5 procent Svar2.9: 0.8 Svar2.10. Förändring i real växelkurs= inflation i Sverige + procentuell förändring av växelkursen (NOK/SEK) -inflation i Norge=5-1-2=2 procent. Svenska kronan har apprecierats realt sett. Svar2.11: Sek förväntas deprecieras med 2 procent. innebär ränteparitetsvillkor Svar3. A. Y= *0.5*Y *(4)+100= Y 0.6*Y=300 Y=300/0.6=500. B. I = *4=100 C= *500= =300. Privat finansiellt sparande = (1-MPC)*(1-t)*Y-I= *0.5*500-I= I= =-150 (Disponibel inkomst = (1-t)*Y=0.5*500=250. Nationellt sparande (S)=I = =100.) Nationellt finansiellt sparande (S)=Y-C-G-I= =00. Offentliga sektorns budgetsaldo (T-G)=0.5* =150.

6 C. 0.6* =400-25*r 350=400-25*r 25*r=50 r=50/25=2 D. T-G försämras. Rättningsmall: Svar4A: Nominell och real växelkurs deprecieras (pga. valutautflöde till följd av en lägre ränta i hemlandet), export ökar, import minskar (pga. den förändrade reala växelkursen), NX ökar, Y oförändrad och C minskar. Svar4A: Nominell och real växelkurs apprecieras (pga. valutainflöde till följd av en högre ränta i hemlandet), export minskar, import ökar, NX minskar, Y oförändrad och C ökar. Svar4C: Nominell och real växelkurs deprecieras (pga. valutautflöde till följd av en lägre ränta i hemlandet), export ökar, import minskar (pga. den förändrade reala växelkursen), Y ökar och C ökar (pga. Y ökar). Fråga 5: A. Om inflationen minskar sänker riksbanken nominalränta med mer än inflationen faller vilket innebär att realräntan minskar vilket stimulerar aggregerad efterfrågan. B. Om real BNP sjunker relativt till potentiell real BNP så sänker riksbanken nominalräntan så att realräntan minskar vilket stimulerar aggregerad efterfrågan.

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 1, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 onsdag 25 april 2012. Kursansvarig: Magnus Carlsson Tillåtna hjälpmedel: miniräknare Tentamen består

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Försörjningsbalansrjningsbalans. Hur bestäms produktionen påp

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Försörjningsbalansrjningsbalans. Hur bestäms produktionen påp Blanchard kapitel 3-43 Varumarknaden och penningmarknaden BNPs komponenter F2: sid. Hur bestäms produktionen påp kort sikt? Hur bestäms räntan? r Vad gör g r riksbanken? F2: sid. 2 (Privat) Konsumtion

Läs mer

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken?

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken? Blanchard kapitel 3-43 Varumarknaden och penningmarknaden Hur bestäms produktionen påp kort sikt? Hur bestäms räntan? r Vad gör g r riksbanken? F2: sid. 1 BNPs komponenter F2: sid. 2 (Privat) Konsumtion

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Föreläsningsnoteringar 2009 03 17 Bengt Assarsson. Real BNP identitet. IS kurvan (varumarknaden) Y C I G X Q

Föreläsningsnoteringar 2009 03 17 Bengt Assarsson. Real BNP identitet. IS kurvan (varumarknaden) Y C I G X Q Föreläsningsnoteringar 2009 03 7 Bengt Assarsson Real BN identitet Y CI G X Q Y BN i reala termer C hushållens konsumtionsutgifter i reala termer I investeringar i reala termer G offentliga utgifter i

Läs mer

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Kapitel 7 Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Nu har vi analyserat de tre viktigaste företeelser inom makroekonomin var för sig: konjunktur, tillväxt, och arbetslöshet. I och med

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin. Anton Dahlén Cecilia Edström 2015. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin. Anton Dahlén Cecilia Edström 2015. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin Anton Dahlén Cecilia Edström 2015 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2 Ekonomisk politik Förutsättningar Förväntningar, tidskonsistens Penningpolitik Finanspolitik Samordning av penning- och finanspolitik (eventuellt Förutsättningar Ch 24 Torsten Persson Historik Tidsinkonsistens

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn NEG100 Grundläggande makroekonomi Datum Material Kursexaminator Sammanfattning Bo Sandelin Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 1 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 20 mars 2012 Finanskrisen Riksbankens konjunkturprognos Repetition Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Finanskrisen: Översikt Lång uppgångsfas,

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande

Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande Nationalekonomiska Institutionen Hampus Sporre Kandidatuppsats juni 2015 Handledare: Fredrik NG Andersson

Läs mer

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata DE SVENSKA HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING OCH BETALNINGSFÖRMÅGA EN ANALYS PÅ HUSHÅLLSDATA Trots den kraftiga kreditexpansion

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2014:1

Statsupplåning. Prognos och analys 2014:1 Statsupplåning Prognos och analys 2014:1 Sammanfattning 1 Fortsatt men bräcklig återhämtning 2 Små prognosförändringar i nettolånebehovet 5 Något större obligationsupplåning 12 Marknadsinformation 21 1

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Konjunktur laget Mars 2015

Konjunktur laget Mars 2015 Konjunktur laget Mars Konjunkturläget Mars KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-9-7 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer