Moment 6: Uppgifter på den Keynesianska modellen och Phillipskurveteorin. Läs: FJ Kap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moment 6: Uppgifter på den Keynesianska modellen och Phillipskurveteorin. Läs: FJ Kap. 16-18."

Transkript

1 Moment 6: Uppgifter på den Keynesianska modellen och Phillipskurveteorin. Läs: FJ Kap Den Keynesianska modellen för en sluten ekonomi på kort och lång sikt Läs FJ kap. 16. IS-LM-modellen. P är konstant: Den kortsiktiga utbudskurvan är horisontell. Nu är penningmarknaden explicit redovisad och räntan är variabel. Obligationsmarknaden finns i bakgrunden. Det räcker att vi analyserar antingen penning- eller obligationsmarknaden eftersom när en av dessa är i jämvikt är även den andra marknaden i jämvikt. Vi fokuserar på penningmarknaden. Dvs. Vi har en varumarknad, vars jämvikt ges av: Y=AD=C(Y-T)+G+I(realräntan) d Samt en penningmarknad vars jämvikt ger av: M/P= M / P= L(bankräntan, Y) M/P är realt penningutbud och L(bankräntan, Y) är den reala penningefterfrågan. Notera i denna modell är bankräntan = realränta eftersom Prisnivån är konstant. Bankräntan påverkar den reala efterfrågan på pengar medan realräntan påverkar investeringsefterfrågan (och ibland även hushållens konsumtion). Modellmässigt antar vi Att hushållens reala konsumtion endast beror av hushållens reala disponibla inkomst. Uppgift 1. Vad händer med räntan, inkomsten, privat konsumtion och privata investeringar om: a. Centralbanken ökar penningmängden b. De offentliga inköpen (G) ökar. C. Skattesatsen (t) ökar. D. Staten ökar inköpen (G) och skatteintäkterna (T=t*Y) lika mycket. Uppgift 2. Vad händer med offentliga sektorns skatteintäkter (T=t*Y) och offentliga sektorns budgetöverskott (= t*y-g) när G ökar? Uppgift 3. Analysera effekten på inkomst, ränta, konsumtion och de privata investeringarna av följande händelser. Om nivån på inkomsten (Y) skall bibehållas vad skall riksbanken göra göra med räntan? a. En ny snabb datorprocessor får många företag att uppgradera sina datorer. b. Hushållen ökar sitt sparande vid en given disponibel inkomst. Uppgiften 4 (kursiv) kräver att man kan lösa ett ekvationssystem med 2 obekanta; Det kräver jag inte på A-kursen. Antag att hushållens konsumtionsfunktion är: C ( Y T ) Investeringsfunktionen är: I r, G=T=100. d Den reala efterfrågan på pengar är: ( M / P) Y 100 r Nominellt penningutbud (M) är 1000 och prisnivån (P) är 2. a. Vad är jämviktsräntan och jämviktsinkomsten? b. Antag att G ökar till 150. Hur mycket ökar Y ifall räntan vore konstant? Vad är jämviktsräntan och jämviktsinkomsten? c. Antag att nominellt penningutbud ökar till 1,200. Vad är jämviktsräntan och jämviktsinkomsten? d. Använd de ursprungliga värdena för M och G, och anta nu att prisnivån ökar från 2 till 4. Vad händer? Vad är jämviktsräntan och jämviktsinkomsten? e. Härled en ekvation för AD-kurvan I PY-diagrammet. Vad händer med AD-kurvan ifall G och M ökar som i (d) och (e)?

2 Uppgift 5. Vilka är effekterna på inkomst (Y), ränta, prisnivå, privat konsumtion, privata investeringar och det reala penningutbudet på kort och lång sikt: Utgå ifrån att initialt är real BNP (Y) lika med potentiell real BNP. A.En ökning av nominellt penningutbud. B. En ökning av offentliga inköp (G). C. en skatteökning; dvs. antag att skattesatsen, netto (t) ökar. Uppgift 6. Antag att centralbanken minskar nominellt penningutbud med 5 procent. A. Vad händer med AD-kurvan i PY-diagrammet? B. Vad händer med produktionen och prisnivån på kort och lång sikt? C. Vad händer med realräntan på kort och lång sikt? Uppgift 7 I den här uppgiften har vi både en monetär och en real marknad. För att inte föra in allt för mycket nytt antar vi att priserna ligger stilla. Dvs. vi anlyserar ekonomin på kort sikt. Real Transaktionsefterfrågan på pengar: M T = 0.1Y Real Spekulationsefterfrågan: M A = 12-20r Total real efterfrågan på pengar: M d = M T + M A Real penningmängd= nominell penningmängd: M S Y= nationalinkomst och r = ränta. Notera att eftersom Prisnivån antas vara konstant (=1) så är nominalräntan lika med realräntan. Nominalräntan har betydelse för den reala efterfrågan på pengar medan realräntan har betydelse för real investeringsefterfrågan, samt kan även ha betydelse för den reala privata konsumtionen. a) Antag att Y=20. Bestäm räntan vid jämvikt på penningmarknaden då M S =12. b) Antag i stället att Y=26. Vad måste nominella penningmängden vara för att jämviktsräntan skall vara 8% (0,08)? c) Antag att M S =14.5 och att räntan vid jämvikt är 5%. Vad måste Y vara för jämvikt på penningmarknaden? Vi går nu över till den reala marknaden (varor och tjänster). Följande samband råder här: Privat konsumtion: C = Y d Privat investering: I = 10-90r Offentlig kons. och invest.: G = 15 Skatter (T): T = Notera att skatterna inte är beroende av Y. Dvs. vi har inte en proportionell skattesats. d) Skriv upp ekvationen för efterfrågan = f(y,r). e) Utgå ifrån de tre ränte-värdena i uppgifterna a)-c) och skriv upp totalefterfrågan. Vad händer således med total efterfrågan då räntan sjunker (ceteris paribus)?

3 Den Keynesianska modellen på kort sikt för en liten öppen ekonomi med flytande växelkurs och inga restriktioner på rörligheten för finansiellt kapital: Dvs. Mundell-Fleming-modellen. Läs: FJ: kap. 16 Dvs. Vi har en varumarknad, vars jämvikt ges av: Y=AD=C(Y-T)+G+I(världsrealräntan)+NX(real växelkurs) d Samt en penningmarknad vars jämvikt ger av: M/P= M / P= L(nominell världsräntan, Y) M/P är realt penningutbud och L(nominell inhemsk ränta, Y) är den reala penningefterfrågan. Antagandet är att en liten öppen ekonomi inte kan påverka världsrealräntan. Uppgift 8. Använd denna modell för att analysera vad som händer med inkomsten(y), växelkursen och handelsbalansen om växelkursen är flytande ifall: A. Sämre framtidsutsikter innebär att hushållen ökar sparandet och minskar konsumtionen vid en given nivå på den disponibla inkomsten. B. Förändrad smak så att konsumenterna föredrar inhemskt producerade bilar istället för utländska bilar (Toyota). Uppgift 9. Antag att ekonomin är i en recession och bytesbalansen är noll. Om regeringen vill öka sysselsättningen skall regeringen välja finanspolitik (ökad G och/eller minskade skatter) eller penningpolitik (Högre nominellt penningutbud och lägre ränta)? Uppgift 10. Politiker pratar ofta om industrins internationella konkurrenskraft. Med det menas de inhemska företagens förmåga att sälja deras produkter på världsmarknaden med vinst. a. Hur påverkar en förändrad växelkurs den internationella konkurrenskraften? b. Antag att staten vill stärka den internationella konkurrenskraften utan att öka inkomsten (Y), vad skall väljas finans- eller penningpolitik? AD/AS-modellen Den Keynesianska modellen på kort och lång sikt med en positivt lutad kortsiktig utbudskurva samt Phillipskurvan. FJ. Kap. 17 En positivt lutad utbudskurva innebär att prisnivån inte är fix på kort sikt. uppgift 11 Antag att den kortsiktiga AS-kurvan beskrivs av ekvationen: P = 1 + 0,00025Y. Plustecknet påvisar det positiva sambandet, ökar Y så ökar P på kort sikt. Dvs den kortsiktiga utbudskurvan är inte horisontell utan har en positiv lutning. Antag att AD-kurvan beskrivs av ekvationen: P = 2 0,00025Y. Minustecknet visar att ökade priser leder till minskad Y. a) Beräkna P och Y då AD = AS b) Antag att priserna på produktionsfaktorerna stiger med 50%. Därmed blir den nya kortsiktiga AS-kurvan: P = 1,5 + 0,00025*Y. Beräkna nytt P och Y. c) Åter till utgångsläget. Nu ökar den totala efterfrågan i ekonomin istället. Ny AD blir: P = 2,5 0,00025*Y. Beräkna nytt Y och P. d) Förklara i ord varför priserna stiger i de båda fallen. e) Y = 2000 vid full sysselsättning. Förklara hur ekonomin själv anpassar sig till långsiktig jämvikt. Utgå från c) ovan, där det inte råder jämvikt på lång sikt.

4 uppgift 12 Den keynesianska AS-kurvan ges av följande samband: P=c+a(Y-Y F ) Den faktiska prisnivå P påverkas av den förväntade prisnivån c och det konjunkturella efterfrågetrycket a(y-y F ), dvs. om Y>Y F stiger prisnivån, om Y<Y F sjunker prisnivån. Inkomsten vid full sysselsättning Y F, även kallad potentiell output, bestäms av produktionsfunktionen Y=f(AL,K). Anta i utgångsläget följande värden: c= 6, a=0,01, Y F =300 AD-kurvan kan sammanfattas i följande ekvation: P = 12 0,02Y. Utifrån denna information, besvara nedanstående frågor: a) Rita AS-kurvan och AD-kurvan. Fastställ Y och P vid jämvikt, först grafiskt och sedan även algebraiskt. b) P g a utbudsstörning (t ex oljeprischock) stiger den förväntade prisnivån till 7 nästa period. Fastställ den nya kortsiktiga AS-kurvan. Beräkna den nya jämviktsinkomsten och prisnivån. c) För att motverka arbetslösheten beslutar sig regeringen för en expansiv penningpolitik. Effekten blir att investeringarna ökar. Detta leder till förskjutning av ADkurvan och dess ekvation ges nu av: P = 13 0,02 Y. Finn den nya jämviktsinkomsten (utgå från den AS-kurva vi hade i uppgift b). d ) Rita in den klassiska eller långsiktiga AS-kurvan i något av dina diagram från de tidigare uppgifterna. Förklara skillnaderna. e) Om inte regeringen hade fört en expansiv politik för att återkomma till potentiell output (som gjordes i fråga c), vad hade hänt på lång sikt? UPPGIFTER PÅ PHILLIPSKURVETEORIN: FJ: kap. 18 Uppgift 13 Antag att ekonomin har följande Phillips-kurva: t t 1 0.5( ut 0.06) e dvs. (d v s den förväntande inflationen "år t" är lika med t t 1 den faktiska inflationen året innan. a. Vad är den naturliga arbetslöshetsnivån? b. Visa I ett diagram den kortsiktiga och den långsiktiga relationen mellan inflationen och arbetslöshetsnivån. c. Hur mycket måste den cykliska arbetslösheten öka för att minska inflationen med 5 procentenheter? uppgift 14 Naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, NAIRU. Det finns många namn på denna företeelse. a) Förklara vad som menas med naturlig arbetslöshet. b) Hur kan man få den att sjunka? c) Den nuvarande regeringen pratar ibland om utanförskap. Vad menas och hur kan det kopplas till naturlig arbetslöshet?

5 Uppgift A Antag att priserna är helt flexibla och att nominallönerna är indexerade till konsumentprisindex. Förklara den kortsiktiga utbudskurvan. 16.B Antag att indexeringen ej är fullständig, vilket innebär att för varje ökning av KPI så ökar nominallönerna proportionellt mindre, hur påverkar detta den kortsiktiga utbudskurvan I jämförelse med I uppgift A. Uppgift 16. Utgå ifrån den rationella förväntningsskolan. Om politikerna verkligen vill bekämpa inflationen och att allmänheten tror detta, då behöver inte arbetslösheten öka lika mycket för att få ned inflationen jämfört med det fall då allmänehten är skeptisk till politikerna vilja att verkligen bekämpa inflationen. Varför kan detta vara sant? Hur kan trovärdighet att bekämpa inflationen uppnås? Uppgift 17. Förklara varför följande påstående kan vara sant enligt den rationella förväntningsskolan: A. Bara oförväntade förändringar I penningmängden påverkar real BNP. Förändringar i penningmängden som är förväntade när nominallöner och priser bestäms har inte någon effekt på real BNP. B. Om centralbanken bestämmer penningmängden vid samma tidpunkt som nominallönerna bestäms I löneförhandlingar samtidigt som priserna är flexibla, då kan centralbanken inte systematiskt använda penningpolitiken för att påverka real BNP och arbetslösheten (förutsatt att allmänheten har samma information som centralbanken om ekonomin). C. Om centralbanken bestämmer penningmängden efter det att lönekontrakt och vissa priser bestämts, då kan centralbanken systematiskt påverka real BNP och arbetslösheten.

6 uppgift 18 Phillipskurvan bestäms av följande ekvation: au c b e t t t Där t är en betäckning för inflationen "år t" Vi vet också att: a = 5, c = 1, b = 15 Och e t t 1 (d v s den förväntande inflationen "år t" är lika med den faktiska inflationen året innan. a) Rita en Phillipskurva då t 1 10 (arbetslöshet på den horisontella axeln och inflation på den vertikala axeln). b) Bestäm π 1 (inflationen år 1) då u 1 (arbetslösheten år 1) = 3 och π 0 (inflationen år 0) = 10. c) År 2 för regeringen en expansiv ekonomisk politik och därmed sjunker arbetslösheten till 2%. Beräkna inflationen år 2. Visa också förändringen i ett diagram. d) Regeringen fortsätter denna politik även år 3 och 4. Arbetslösheten ligger därmed kvar på 2%. Beräkna inflationen år 3 och 4 och visa även vad som sker i diagramform. e) Den växande inflationen blir alltmer besvärande. Åren 5 och 6 prioriteras inflationsbekämpningen. Arbetslösheten tillåts stiga till 3%. Beräkna inflationen för år 5 och 6 och visa vad som sker i diagramform. f) Inflationstakten ökar inte längre men ligger kvar på en mycket hög nivå. En mer återhållsam ekonomisk politik förs. Åren 7 och 8 ökar arbetslösheten till 4%. Beräkna inflationen för dessa år och visa i diagramform. g) Inflationen är nu nere på en acceptabel nivå. Politiken blir något mer expansiv. År 9 sjunker arbetslösheten till 3 %. Beräkna inflationen. h) Ange den naturliga arbetslösheten UPPGIFT PÅ TAYLOR-REGELN Uppgift 19. Använd Taylor regeln för att besvara följande frågor: A. Antag att real Y ökar hur agerar riksbanken enligt taylor regeln med avseeende på styrräntan och vilken är effekten på realränta? B. Antag att inflationen ökar hur agerar riksbanken enligt tayrlor regeln med avseende på styrräntan och vilken är effekten på realräntan? Hur påverkars aggregerad efterfrågan? Den offentliga sektorns underskott och skuld Uppgift 20. Antag att staten säljer det statliga telefonbolaget till den privata sektorn. Innebär det att den offentliga skulden minskar? Tycker du att en sådan försäljning innebär en verklig minskning av skulden? Uppgift 21. Förklara innebörden av den Rikardianska synen på offentliga underskott. Enligt detta synsätt leder en skattesänkning till att totalefterfrågan ökar? uppgift 22 Den nya regeringen har ett lägre överskottskrav i statens budget än den gamla. Finns det några skäl till att man inte skyndar sig att betala av statsskulden?

7 SVAR TILL MOMENT 6 Svar uppgift 1A.Räntan minskar och investeringarna ökar. Det ökar inkomsten och den disponibla inkomsten vilket ökar privat konsumtion. Uppgift 1B. När G ökar, ökar den aggregerade efterfrågan och inkomsten skulle ha ökat med (1/(1-MPC)*(G1-G0) om räntan vore konstant. Räntan kommer dock inte vara constant eftersom en ökad inkomst ökar penningefterfrågan vilket leder till ökad ränta och till minskade investeringar. Privat konsumtion ökar eftersom disponibel inkomst ökar. Uppgift 1C. Privat konsumtion minskar till följd av en lägre disponibel inkomst. Både inkomsten och räntan minskar. Svar uppgift 2: Skatteintäkterna ökar eftersom G ökar. Den offentliga sektorns budget överskott minskar. Det går att räkna ut. Svar: Uppgift 3. Uppgift 2A. En ökad investeringsefterfrågan ökar totalefterfrågan och därmed inkomsten (Y) vilket ökar penningefterfrågan och räntan ökar som en konsekvens. Om riksbanken inte gör något är effekten sålunda: investeringarna, räntan, inkomsten och privat konsumtion ökar. Privat konsumtion ökar som en konsekvens av ökad inkomst. Om riksbanken skall bibehålla nivån på Y så bör räntan höjas. Dvs. Riksbanken bör minska nominellt penningutbud så att räntan ökar vilket dämpar investeringsefterfrågan. Uppgift 2B. Privat konsumtion och totalefterfrågan minskar och därmed minskar Y och även räntan. Om riksbanken vill behålla nivån på Y så bör riksbanken öka nominellt penningutbud och därmed sänka räntan vilket innebär en ökad investeringsefterfrågan. Svar uppgift 4: A. r=6, Y=1100. B. r=7, Y=1200. C. r=5.5, Y=1150. D. r=7.25, Y=975. D. Jämviktsekvationen för varumarknaden: Y= r: 100r=1700-Y Jämviktsekvationen för penningmarknaden: (M/P)=Y-100r: 100r=Y-(M/P). Om vi kombinerar dessa ekvationer och eliminerar räntan: 1700-Y=Y-(M/P): Y=850+M/2P. Genom att M=1000: Y= /P. Om G eller M ökar så skiftar AD-kurvan i PY-diagrammet till höger.

8 Svar uppgift 5A: Om M M/P nominalräntan. Notera: nominalräntan = realräntan när P är konstant. investeringsefterfrågan (real interest rate), vilket ökar Y. Detta är den kortsiktiga jämvikten. I denna nya kortsiktiga jämvikten är den faktiska arbetslösheten lägre än den naturliga arbetslösheten. När den faktiska arbetslösheten är lägre än den naturliga arbetslösheten kommer nominallönerna öka vilket skiftar den kortsiktiga utbudskurvan uppåt, vilket innebär en högre prisnivå. I den nya långsiktiga jämvikten är produktionen (Y) tillbaka vid potentiell BNP. M/P och räntan är tillbaka till de värden som gällde i den gamla långsiktiga jämvikten. Alla reala variabler t ex M/P är oförändrade i den nya långsiktiga jämvikten jämfört den gamla långsiktiga jämvikten. Slutsats: Penningpolitik har effekt på reala variabler (Y, realränta, C, I) endast på kort sikt men ej på lång sikt. Uppgift 5B. På kort sikt är prisnivån konstant (eller förändras inte lika mkt som på lång sikt). Om G ökar då ökar Y, räntan, privat konsumtion och investeringarna minskar på kort sikt. När Y blir större än potentiell Y då kommer nominallönerna att öka och den kortsiktiga utbudskurvan skiftar uppåt vilket innebär en högre prisnivå. Till slut har Y återgått till nivån för potentiell Y. I den nya långsiktiga jämvikten är räntan högre än i den gamla långsiktiga jämvikten. Realt penningutbud har minskat. Disponibel inkomst i den nya långsiktiga jämvikten är lika med disponibel inkomst i den gamla långsiktiga jämvikten. Det innebär att privat konsumtion i den nya långsiktiga jämvikten är lika med privat konsumtion i den gamla långsiktiga jämvikten. Privata investeringar är lägre den nya långsiktiga jämvikten jämfört med den gamla långsiktiga jämvikten. Uppgift 5C. Samma effekt som i 4B fast tvärtom: På kort sikt är prisnivån konstant (eller förändras inte lika mkt som på lång sikt). Om t ökar då minskar Y, räntan, och privat konsumtion medan investeringarna ökar på kort sikt. När Y blir lägre än potentiell Y då kommer nominallönerna att sjunka och den kortsiktiga utbudskurvan skiftar nedåt vilket innebär en lägre prisnivå. Till slut har Y återgått till nivån för potentiell Y. Disponibel inkomst i den nya långsiktiga jämvikten är lägre än disponibel inkomst i den gamla långsiktiga jämvikten. Det innebär att privat konsumtion i den nya långsiktiga jämvikten är lägre jmf med privat konsumtion i den gamla långsiktiga jämvikten. Privata investeringar är högre i den nya långsiktiga jämvikten jämfört med den gamla långsiktiga jämvikten. Det innebär att räntan är lägre i den nya långsiktiga jämvikten jmf med den gamla långsiktiga jämvikten. I måste vara högre eftersom C är lägre och G oförändrad. Svar uppgift 6: Om M M/P nominalräntan vilket minskar investeringsefterfrågan. AD-kurvan skiftar till vänster. Produktionen minskar på kort sikt. Prisnivån är konstant på kort sikt om den kortsiktiga utbudskurvan är horisontell. Realräntan minskar på kort sikt eftersom prisnivån antas vara konstant på kort sikt. I den nya kortsiktiga jämvikten är den faktiska arbetslösheten högre än den naturliga arbetslösheten. När den faktiska arbetslösheten är större än den naturliga arbetslösheten kommer nominallönerna att falla vilket skiftar den kortsiktiga utbudskurvan nedåt, vilket innebär en lägre prisnivå. I den nya långsiktiga jämvikten är produktionen (Y) tillbaka vid potentiell BNP. M/P och räntan (inklusive realräntan) är tillbaka till de värden som gällde i den gamla långsiktiga jämvikten. Alla reala variabler t ex M/P är oförändrade i den nya långsiktiga jämvikten jämfört den gamla långsiktiga jämvikten.

9 Svar uppgift 7LS a) M d = M T + M A = 0.1Y+12-20r M S =12 Jämvikt: M S = M d 12=0.1Y+12-20r 20r = 0.1Y r = 0.005Y Y=20 ger r = 0.005*20 = 0.1 b) Jämvikt: M S =0.1Y+12-20r Y=26 och r=0.08 ger M S =0.1* *0.08 = = o -diagram Efterfråga Y r = 0.05 r = 0.08 r = 0.10 c) Jämvikt: M S =0.1Y+12-20r 14.5 = 0.1Y+12-20* Y= Y=3.5/0.1 = 35 d) Efterfrågan = C + I + G = 5+0.7Y D r+15 Efterfrågan = 5+0.7(Y-21.43) r+15 Efterfrågan = 5+0.7Y r+15 Efterfrågan = 0.7Y-90r+15 Efterfrågan sjunker då räntan stiger p g a räntekänsliga investeringar! e) r= 0.05 ger Efterfrågan = 0.7Y ; Efterfrågan = 0.7Y+10.5 r= 0.08 ger Efterfrågan = 0.7Y ; Efterfrågan = 0.7Y+7.8 r= 0.10 ger Efterfrågan = 0.7Y ; Efterfrågan = 0.7Y+6.0

10 Svar Uppgift 8A: Om hushållen konsumera mindre och spara mer vid en given real disponibel inkomst (Matematiskt innebär det att C eller MPC minskar i konsumtionsfunktionen: C C0 MPC ( Y T). Minskad konsumtion minskar totalefterfrågan och därmed produktionen. När produktionen minskar då minskar även realpenningefterfrågan vilket innebär att räntan faller och blir momentant mindre än världmarknadsräntan. Denna lägre avkastning leder till ett finansiellt kapitalutflöde vilket deprecierar valutan. Vilket ökar NX så att ekonomin återgår till den ursprungliga jämvikten vad gäller Y och ränta. Svar Uppgift 8B. En ökad nettoexportefterfrågan ökar totalefterfrågan som leder till ökad produktion. En ökad inkomst ökar den reala penningefterfrågan vilket innebär en högre ränta. Därmed blir den inhemska räntan högre än världsmarknadsräntan vilket innebär att finansiella investeringar i landet blir lönsamma och efterfrågan på valutan ökar därmed. Det har som konsekvens att valutan apprecierar vilket minskar NX. Ekonomin återgår till den ursprungliga jämvikten vad gäller Y. ränta och NX. Växelkursen har dock apprecierat jämfört med den ursprungliga kortsiktiga jämvikten. Svar: Uppgift 9 Penningpolitik. Finanspolitik har ingen effekt enligt Mundell-Flemingmodellen. Svar Uppgift 10: A. En depreciering av valutan gör att inhemska varor blir billigare I utländsk valuta. Antag att dollarn deprecierar från 200 yen/dollar till 100 yen/dollar. Om en 6 st amerikanska tennisbollar kostar 2.50 dollars, då faller priset I Yen från 500 till 250 yen. Det minskade priset kommer att öka efterfrågan på amerikanska tennisbollar i Japan. En depreciering av valutan innebär även att importerade varor blir dyrare I inhemsk valuta. B. Använd finanspolitik: Ett ökat t eller ett minskat G deprecierar valutan. Svar uppgift 11 a) P = 1,5 Y = 2000 b) P = 1,75 Y = 1000 c) P = 1,75 Y = 3000 d) I det första fallet orsakas förändringen av just en prisökning på produktionsfaktorerna inklusive arbete. I det andra fallet ökar efterfrågan vid oförändrat utbud. Knappheten på varor pressar upp priserna. e) I läge c) har vi en överhettning Y>Yf. Överhettningen leder till att lönerna ökar vilket skiftar den kortsiktiga AS-kurvan inåt. AS skiftar inåt så länge faktisk produktion är större än potentiell produktion. Till slut nås jämvikten: P = 2 och Y = 2000.

11 uppgift 12LS a) I jämvikt: AS = AD P= 3 + 0,01Y (AS) = P= 12 0,02Y (AD) 3 + 0,01Y = 12 0,02Y Y= 300 P= 6 b) AS-kurvan skiftar uppåt (t ex utbudschock: oljeprishöjning förväntad prisnivå ) P= 4 + 0,01Y (ny AS-kurva) 4 + 0,01Y = 12 0,02Y Y= 266,67 P= 6,67 Lågkonjunkturen (Y<Y F ) dämpar prisuppgången priset stiger bara till 6,67 fastän förväntade priset stigit till 7 c) P=13-0,02Y (ny AD-kurva) 4 + 0,01Y = 13 0,02Y Y= 300 P= 7 d) Klassisk AS: Y=Y F : faktisk prisnivå = förväntad prisnivå på lång sikt påverkar penningpolitiken inte real BNP man hamnar alltid på den BNPnivån som är förenlig med full sysselsättning (= potentiell output) penningpolitiken påverkar bara prisnivån på lång sikt Skärningspunkten mellan AS och Klassisk AS visar förväntningar i AS! OBS! På bilden ovan finns en punkt d med, som inte längre ingår (ni räknar inte fram den). e) Priser kommer att sjunka och AS förskjuts till höger (nedåt) därmed återgår vi till punkt a

12 Svar: Uppgift 13A. Den naturliga arbetslöshetsnivån är den arbetslöshetsnivå vid vilken faktisk inflation är lika med förväntad inflation. Här är den förväntade inflationen lika med förra årets inflationstakt. Den naturliga arbetslöshetsnivån är Uppgift 13B. Den kortsiktiga Phillipskurvan ges av ekvationen I uppgiften. Den långsiktiga phillipskurvan är vertikal. Uppgift 13C. Den kortsiktiga phillipskurvan talar om för oss att det krävs en arbetslöshet över den naturliga för att inflationen skall minska. Vi kan skriva phillipskurvan på följande sätt: Faktisk inflation föregående års inflation = 0.5(u-0.06). Om vi vill att inflationen skall minska med 5 procentenheter : Faktisk inflation föregående års inflation = = -0.5(u-0.06). Om vi loser denna ekvation för u: u=0.16. Med andra ord, det krävs att arbetslösheten ökar till 16 procent för att inflationen skall minska med 5 procentenheter på ett år. Svar uppgift 14 a)vid naturlig arbetslöshet finns ingen tendens för inflationen att stiga eller sjunka. Vid den naturliga arbetslöshetsnivån är faktisk inflation lika med den förväntade inflationen. b) 1.Arbetsmarknadsinstitutioner. Arbetslöshetsersättningen, främst, bör utformas så att den skapar incitament till att söka jobb som successivt sänkta nivåer och en bortre gräns när ersättningen upphör. 2. Åtgärder för att få in utslagna på arbetsmarknaden 3. Lönesystem som tillåter flexibilitet, det skall vara lätt att både hja och sänka löner, c) Trots hög efterfrågan på arbetskraft hänger en hel del kvar i dels arbetslöshet dels arbetsmarkandspolitiska åtgärder. Det är denna grupp som avses. Gruppen är inte definierad i begreppet naturligt arbetslösa. Svar: Uppgift 15A. Full indexering av nominalönerna innebär att oförväntade prisförändringar inte påverkar reallönen. Därmed påverkas inte oförväntade prisförändringar sysselsättning och produktion. Därmed är den kortsiktiga utbudskurvan vertikal och lika med den långsiktiga utbudskurvan. 16B.Vid ofullständig indexering är den kortsiktiga utbudskurvan inte vertikal som är fallet vid full indexering. Indexering, fullständig eller ofullständig, innebär att den kortsiktiga utbudskurvan är brantare än för fallet med ingen prisindexering alls. Svar Uppgift 16. Om allmänheten blint tror på politikerna behöver inte arbetslösheten öka alls för att inflationen skall komma ner. Om allmänhetens inflationsförväntningar minskar då skiftar den kortsiktiga phillipskurvan nedåt. Om allmänheten är skeptisk krävs ökad arbetslöshet för att få ner inflationen. Hur kan trovärdighet att bekämpa inflationen uppnås? Genom ett inflationsmål och en oberoende centralbank. Svar Uppgift 17. Om allmänheten blint tror på politikerna behöver inte arbetslösheten öka alls för att inflationen skall komma ner. Om allmänhetens inflationsförväntningar minskar då skiftar den kortsiktiga phillipskurvan nedåt. Om allmänheten är skeptisk krävs ökad arbetslöshet för att få ner inflationen. Hur kan trovärdighet att bekämpa inflationen uppnås? Genom ett inflationsmål och en oberoende centralbank.

13 Övningsuppgift 18LS a) t 5ut ut b) c) d) e) f) g) h) 1 alternativ: arbetslöshet = NAIRU inflationen konstant vid arbetslöshet på 3% är inflationen kontant; dvs. inflationsförväntningarna= faktisk inflation.

14 Svar uppgift 20: den offentliga skulden minskar men tillgångarna minskar lika mycket. Så netto är det plus minus noll. Svar Uppgift 21: Sänkta skatter idag kan innebära högre skatter I framtiden eftersom den offentliga budgeten över tid måste vara balanserad över tid. Vad som är relevant är offentlig skuld i relation till inkomsten, BNP. Det innebär att om staten sänker skatten idag då förstår hushållen att skatterna kan komma att höjas i framtiden. Hushållens konsumtion beror av den disponibla inkomsten över hela livstiden. Det innebär att om hushållens disponibla inkomst tillfälligt ökar till följd av en tillfällig skattesänkning så kommer hushållen inte öka sin konsumtion utan endast öka sparandet enligt det Rikardianska synsättet. Svar uppgift 22 En balansräkning för staten visar på en mängd tillgångar (vägar, hamnar, byggnader etc.) som gott och väl uppväger statsskulden, den sk. nettoskulden är negativ. Avkastningen från dessa tillgångar kommer nu och i framtiden. Det finns inga särskilda skäl till att endast nuvarande generation skall betala av skulden. Det finns också stora investeringsbehov. Järnvägen mm behöver rustas upp.

Moment 6: Uppgifter på den Keynesianska modellen och Phillipskurveteorin. Läs: FJ Kap

Moment 6: Uppgifter på den Keynesianska modellen och Phillipskurveteorin. Läs: FJ Kap Moment 6: Uppgifter på den Keynesianska modellen och Phillipskurveteorin. Läs: FJ Kap. 16-18. Den Keynesianska modellen för en sluten ekonomi på kort och lång sikt Läs FJ kap. 16. IS-LM-modellen. P är

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sikt Arbetsmarknad och inflation AS-AD modellen Ekonomin på lång sikt Ekonomisk tillväxt över

Läs mer

KEYNES ENKLA MODELL 1. Den aggregerade efterfrågans komponenter för en sluten ekonomi: AD = C+I+G Föreläsning:

KEYNES ENKLA MODELL 1. Den aggregerade efterfrågans komponenter för en sluten ekonomi: AD = C+I+G Föreläsning: KENES ENKLA MODELL. Den aggregerade efterfrågans komponenter för en sluten ekonomi: AD = C+I+G Föreläsning: C C( T) a b ( T), där C(-T) betecknar funktion av -T. Intercept Lutningskoefficient Den (linjära)

Läs mer

5. Riksbanken köper statspapper och betalar med nytryckta sedlar. Detta leder till ränta och obligationspris på obligationsmarknaden.

5. Riksbanken köper statspapper och betalar med nytryckta sedlar. Detta leder till ränta och obligationspris på obligationsmarknaden. Följande nationalräkenskapsdata gäller för uppgift 1-4 Privat konsumtion = 1100 Privat bruttoinvestering = 350 Offentlig sektors köp (G) = 450 Export av varor och tjänster = 1000 Import av varor och tjänster

Läs mer

Tentamen på grundkursen, NE1400 Moment: Makroteori 5 p.

Tentamen på grundkursen, NE1400 Moment: Makroteori 5 p. STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen John Hassler Tentamen på grundkursen, NE1400 Moment: Makroteori 5 p. Lördagen den 12 mars 2005 Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten

Läs mer

U t+1 = (1 f)u t + s (1 U t ) = (1 f s)u t + s:

U t+1 = (1 f)u t + s (1 U t ) = (1 f s)u t + s: Några tentafrågor, jag har modi erat dem lite för att stämma med årets kurs och min smak. Fråga, December00. Kortsvarsfrågor - maximalt en sida per fråga a) I Mankiw nns en enkel modell för hur jämviktsarbetslösheten

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Tentamen, grundkurs i nationalekonomi HT 2004

Tentamen, grundkurs i nationalekonomi HT 2004 Tentamen, grundkurs i nationalekonomi HT 2004 Makroekonomi, 5 poäng, 5 december 2004 Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten

Läs mer

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Dagens föreläsning Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Efterfrågekurvan (AD-relationen) Phillipskurvan Nominell kontra real

Läs mer

TENTAMEN. Karlstad Business School Handelshögskolan vid Karlstads universitet. NEGAOl. Makroekonomi 10.5 hp. Måndagen den 4 juni

TENTAMEN. Karlstad Business School Handelshögskolan vid Karlstads universitet. NEGAOl. Makroekonomi 10.5 hp. Måndagen den 4 juni Karlstad Business School Handelshögskolan vid Karlstads universitet TENTAMEN NEGAOl Makroekonomi 10.5 hp Datum: Tid: Lärare: Måndagen den 4 juni 2012 14-18 Joakim Persson Tentamen omfattar totalt 35 poäng.

Läs mer

Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14.

Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Mats Persson Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14.

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2011-06-22. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt. Viktor Mejman. Kristin Ekblad. Nabil Mouchi

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2011-06-22. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt. Viktor Mejman. Kristin Ekblad. Nabil Mouchi Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2011-06-22 Ansvarig lärare: Anders Edfeldt Viktor Mejman Kristin Ekblad Nabil Mouchi Hjälpmedel: Skrivdon och räknare. Kurslitteratur. Maximal poängsumma: 24 För

Läs mer

Dugga 2, grundkurs i nationalekonomi HT 2004

Dugga 2, grundkurs i nationalekonomi HT 2004 Dugga 2, grundkurs i nationalekonomi HT 2004 Makroekonomi med tillämpningar, 5 december 2004 Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar

Läs mer

Kap Aggregerat utbud, inflation och arbetslöshet

Kap Aggregerat utbud, inflation och arbetslöshet Kap 11-13 Aggregerat utbud, inflation och arbetslöshet 1 Pengar och dess funktioner Bytesmedel Pengar fungerar som bytesmedel för varor och tjänster effektiviserar handel Räkenskapsenhet Anger priser och

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sikt Arbetsmarknad och inflation AS-AD modellen Ekonomin på lång sikt Ekonomisk tillväxt över

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

1. BNP, sysselsättning, arbetskraft, arbetslöshet, inflation - centrala begrepp i makroekonomin (kap. 2)

1. BNP, sysselsättning, arbetskraft, arbetslöshet, inflation - centrala begrepp i makroekonomin (kap. 2) Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen VT09 Grundkurs i nationalekonomi Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Gruppövningar Gruppövning 1 1. BNP, sysselsättning, arbetskraft,

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar

Läs mer

Dugga 2, EC 1201 Makroteori med tillämpningar, VT 2009

Dugga 2, EC 1201 Makroteori med tillämpningar, VT 2009 Dugga 2, EC 1201 Makroteori med tillämpningar, VT 2009 6 maj 2009 Inga hjälpmedel är tillåtna Svara på samtliga frågor Rätt svar ger 1 poäng och fel svar ger 0 poäng Poängen kan tas med till tentor denna

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Kursexaminator Sammanfattning Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Läs själva: Härledning av AD-kurvan I PY-diagrammet Från 45- gradersdiagrammet.

Läs själva: Härledning av AD-kurvan I PY-diagrammet Från 45- gradersdiagrammet. Läs själva: Härledning av AD-kurvan I P-diagrammet Från 45- gradersdiagrammet. AD-kurvan I P-diagrammet antar att =AD, vilket innebär att faktiska investeringar = I (planerade)., AD A B = AD = C(-T) +

Läs mer

Kursnamn/benämning Makroekonomi

Kursnamn/benämning Makroekonomi Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings (fylls i av ansvarig) Datum för tentamen 2008-11-07 Sal TER1 Tid 8-13 Kurskod 730G49 Provkod EXAM Kursnamn/benämning Makroekonomi Institution

Läs mer

Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi. Sandra Backlund, Energisystem December 2011

Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi. Sandra Backlund, Energisystem December 2011 Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi Sandra Backlund, Energisystem December 2011 Föreläsning III i) Avvägning inflation, arbetslöshet ii) Penningpolitik i) Samband mellan inflation och arbetslöshet

Läs mer

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Harry Flam Tentamen i Nationalekonomi I EC1211 Makroteori med tillämpningar 15 hp Lördagen den 15 januari 2011 kl 9-14. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Förra gången. Vad är rätt inflatonsmål? Finanspolitik - upplägg. Utvärdering vad är bra penningpolitik? Penningpolitik Penningpolitisk regel (optimal)

Förra gången. Vad är rätt inflatonsmål? Finanspolitik - upplägg. Utvärdering vad är bra penningpolitik? Penningpolitik Penningpolitisk regel (optimal) Förra gången Penningpolitik Penningpolitisk regel (optimal) I st f LM-kurva (som ändå finns där!) Vad är rätt inflatonsmål? Trögrörliga priser eller inte? Alla priser Bara de trögrörliga Hur ska inflation

Läs mer

Y=Y. Output (Y) Varför är AD-kurvan negativt lutad? Dvs. varför minskar aggregerad efterfrågan=produktion när prisnivån ökar?

Y=Y. Output (Y) Varför är AD-kurvan negativt lutad? Dvs. varför minskar aggregerad efterfrågan=produktion när prisnivån ökar? Läs själva: Härledning av AD-kurvan i P-diagrammet Från 45- gradersdiagrammet. AD-kurvan i P-diagrammet antar att =AD, vilket innebär att faktiska investeringar = I (planerade)., AD A B = AD = C(-T) +

Läs mer

En enkel statisk (en tidsperiod) model för en sluten ekonomi. Börja med nationalinkomstidentiteten

En enkel statisk (en tidsperiod) model för en sluten ekonomi. Börja med nationalinkomstidentiteten En enkel statisk (en tidsperiod) model för en sluten ekonomi. Börja med nationalinkomstidentiteten Y = C + I + G (1) Y är (aggregerad) produktion av varor och tjänster och beror på mängden tillgängliga

Läs mer

PRELIMINÄRA RÄTTA SVAR PÅ FLERVALLSFRÅGORNA

PRELIMINÄRA RÄTTA SVAR PÅ FLERVALLSFRÅGORNA STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen John Hassler PRELIMINÄRA RÄTTA SVAR PÅ FLERVALLSFRÅGORNA Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng, måndagen

Läs mer

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 1, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 onsdag 25 april 2012. Kursansvarig: Magnus Carlsson Tillåtna hjälpmedel: miniräknare Tentamen består

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Tentamen i Makroekonomisk analys (NAA117)

Tentamen i Makroekonomisk analys (NAA117) Mälardalens högskola, nationalekonomi Tentamen i Makroekonomisk analys (NAA117) Kurspoäng: 7,5 högskolepoäng Lärare: Johan Lindén Datum och tid: 2016-05-13, 8.30-12.30 Hjälpmedel: miniräknare Betygsgränser,

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng, onsdagen den 3 juni 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng, onsdagen den 3 juni 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen John Hassler Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng, onsdagen den 3 juni 2009 kl 9-14. Tentamen består av

Läs mer

Aggregerat Utbud. Härledning av AS kurvan

Aggregerat Utbud. Härledning av AS kurvan Blanchard kapitel 7 edellång sikt S- modellen 7-1 ggregerat Utbud F5: sid. 1 IDG: Gifta ihop alla marknader vi diskuterat. Vad bestämmer priser och produktion (samt arbetslöshet, shet, ränta r och löner)

Läs mer

Föreläsningsnoteringar 2009 03 17 Bengt Assarsson. Real BNP identitet. IS kurvan (varumarknaden) Y C I G X Q

Föreläsningsnoteringar 2009 03 17 Bengt Assarsson. Real BNP identitet. IS kurvan (varumarknaden) Y C I G X Q Föreläsningsnoteringar 2009 03 7 Bengt Assarsson Real BN identitet Y CI G X Q Y BN i reala termer C hushållens konsumtionsutgifter i reala termer I investeringar i reala termer G offentliga utgifter i

Läs mer

Utbudsfunktionen på kort (SAS) och medelfristig sikt (MAS)

Utbudsfunktionen på kort (SAS) och medelfristig sikt (MAS) Från kort till medelfristig sikt den aggregerade utbuds- och efterfrågemodellen Kapitel 17 Utbudsfunktionen på kort (SAS) och medelfristig sikt (MAS) Tre tidshorisonter i makroanalys Kort sikt Medelfristig

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA,

Läs mer

Tentamen i Makroekonomi 1 (NAA126)

Tentamen i Makroekonomi 1 (NAA126) Mälardalens högskola, nationalekonomi Tentamen i Makroekonomi 1 (NAA126) Kurspoäng: 7,5 högskolepoäng Lärare: Johan Lindén Datum och tid: 2017-04-28, 14.30-18.30 Hjälpmedel: miniräknare Betygsgränser,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Phillipskurvan: Repetition

Phillipskurvan: Repetition Dagens föreläsning Phillipskurvan: Repetition Phillipskurvan och den naturliga arbetslösheten NAIRU Phillipskurvan i termer av avvikelser från jämvikt eller i förändringstakt Mera om NAIRU Phillipskurvan:

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H.

1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H. 1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H. VAD KOMMER DET ATT LEDA TILL? I VILKET LAND KOSTAR DET

Läs mer

Omtentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng, söndagen den 16 augusti 2009 kl 9-14.

Omtentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng, söndagen den 16 augusti 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen John Hassler Omtentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng, söndagen den 16 augusti 2009 kl 9-14. Tentamen består

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Peter Andersson Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Denna övning syftar till att öka förståelsen

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 16 januari 2010 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 16 januari 2010 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Mats Persson Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 16 januari 2010 kl 9-14. Tentamen består

Läs mer

Del 1: Flervalsfrågor (10 p) För varje fråga välj ett alternativ genom att tydligt ringa in bokstaven framför ditt valda svarsalternativ.

Del 1: Flervalsfrågor (10 p) För varje fråga välj ett alternativ genom att tydligt ringa in bokstaven framför ditt valda svarsalternativ. Kurs: MS 3280 Nationalekonomi för Aktuarier Tisdagen den 14 december 2004. Tentamen Examinator: Lars Johansson Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden och håll kontakt med klockan. Förklara begrepp och

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

PRELIMINÄRA RÄTTA SVAR

PRELIMINÄRA RÄTTA SVAR STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen John Hassler PRELIMINÄRA RÄTTA SVAR Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng, lördagen den 14 augusti 2010 kl.

Läs mer

Funktioner. Varumarknaden. Penningmarknaden. IS-LM-modellen. Arbetsmarknaden. Kort och mellanlång sikt. AS-AD-modellen. Lång sikt: Solowmodellen

Funktioner. Varumarknaden. Penningmarknaden. IS-LM-modellen. Arbetsmarknaden. Kort och mellanlång sikt. AS-AD-modellen. Lång sikt: Solowmodellen Makroekonomi 1 1 INNEHÅLL Funktioner Varumarknaden Penningmarknaden IS-LM-modellen Arbetsmarknaden Kort och mellanlång sikt AS-AD-modellen Lång sikt: Solowmodellen IS-LM-modellen: öppen ekonomi 2 FUNKTIONER

Läs mer

Övningsfrågor 3. a) Hur påverkas multiplikatorn och utgiftsfunktionen i en öppen ekonomi jämfört med en sluten ekonomi

Övningsfrågor 3. a) Hur påverkas multiplikatorn och utgiftsfunktionen i en öppen ekonomi jämfört med en sluten ekonomi Övningsfrågor 3 1. Den öppna ekonomin a) Hur påverkas multiplikatorn och utgiftsfunktionen i en öppen ekonomi jämfört med en sluten ekonomi Svar: Då vi har en öppen ekonomi så kommer en inkomstökning resultera

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Försörjningsbalansrjningsbalans. Hur bestäms produktionen påp

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Försörjningsbalansrjningsbalans. Hur bestäms produktionen påp Blanchard kapitel 3-43 Varumarknaden och penningmarknaden BNPs komponenter F2: sid. Hur bestäms produktionen påp kort sikt? Hur bestäms räntan? r Vad gör g r riksbanken? F2: sid. 2 (Privat) Konsumtion

Läs mer

Föreläsning 6. Offentlig sektor, inflation kontra arbetslöshet, penningpolitiken, den öppna ekonomin Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 6. Offentlig sektor, inflation kontra arbetslöshet, penningpolitiken, den öppna ekonomin Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 6 Offentlig sektor, inflation kontra arbetslöshet, penningpolitiken, den öppna ekonomin Idag Offentliga sektorn Syften Finansiering Stabiliseringspolitik Inflation och arbetslöshet Centralbanken

Läs mer

OMTENTA I MAKROEKONOMI HÖSTEN 2011.

OMTENTA I MAKROEKONOMI HÖSTEN 2011. OMTENTA I MAKROEKONOMI HÖSTEN 2011. FRÅGA 1. 10 poäng. Deluppgift 1-8 ger 1 poäng. Deluppgift 9 ger 2 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell that when the

Läs mer

Stabiliseringspolitik: synen på behov och möjligheter under de senaste 100 åren

Stabiliseringspolitik: synen på behov och möjligheter under de senaste 100 åren Stabiliseringspolitik: synen på behov och möjligheter under de senaste 100 åren Syfte: Dämpa/neutralisera obalanser på makronivå Konjunktursvängningar Chocker Före Keynes Ingen stabiliseringspolitik Guldmyntfoten:

Läs mer

c) Antag att man i stället för prisreglering ger en subvention per producerad enhet av X. Hur kommer detta att påverka de båda marknaderna?

c) Antag att man i stället för prisreglering ger en subvention per producerad enhet av X. Hur kommer detta att påverka de båda marknaderna? Fråga 1 (4+3+3 p) Varorna X och Y är substitut till varandra. Priset på X är 40, priset på Y 75. X uppfattas av konsumenterna som sämre, men säljs ändå i omfattande kvantitet, tack vare det låga priset.

Läs mer

Marknadsekonomins grunder

Marknadsekonomins grunder Marknadsekonomins grunder Föreläsning 2 Makroekonomi och konjunkturläge Mattias Önnegren Agenda Vad är makroekonomi? Viktiga variabler BNP (nationalräkneskaper) Inflation Arbetslöshet Internationell ekonomi

Läs mer

Tentamen på grundkursen, NE1060/8400 Moment: makroteori och stabiliseringspolitik 10 p.

Tentamen på grundkursen, NE1060/8400 Moment: makroteori och stabiliseringspolitik 10 p. STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen John Hassler Tentamen på grundkursen, NE1060/8400 Moment: makroteori och stabiliseringspolitik 10 p. Söndagen den 20 mars 2005 Skrivtid: 5 timmar.

Läs mer

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Lönebildningsrapporten 2016 37 FÖRDJUPNING Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Diagram 44 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden 9.0 9.0

Läs mer

I grafen ser du sambandet mellan BNP per capita och ekonomisk tillväxt. Just nu har fattiga länder alltså i snitt högre tillväxt än rika länder.

I grafen ser du sambandet mellan BNP per capita och ekonomisk tillväxt. Just nu har fattiga länder alltså i snitt högre tillväxt än rika länder. 1 GRUNDKURS I NATIONALEKONOMI: MAKROEKONOMI Tentamen NAMN: MATRIKELNR: Examinator: Jonas Lagerström Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, språklexikon Förklara alltid dina svar tydligt och visa att du förstår

Läs mer

Makroekonomi, 730G43, 10hp

Makroekonomi, 730G43, 10hp LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI Civilekonomprogrammet, T2 Birgit Hagberg, Bo Sjö, Mikael Wendschlag Vt11 Kursinformation Makroekonomi, 730G43, 10hp Makroekonomisk teori analyserar samhällens ekonomi ur ett

Läs mer

EKONOMISK POLITIK, 5 POÄNG

EKONOMISK POLITIK, 5 POÄNG STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen EKONOMISK POLITIK, 5 POÄNG SEMINARIEUPPGIFTER NE2010/2400 Övningsuppgifter utarbetade av Lars Calmfors / John Hassler STOCKHOLMS UNIVERSITET sid

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström AEplan 45 o 1 0 Idioten i duschen Aggregerad prisnivå

Läs mer

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken?

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken? Blanchard kapitel 3-43 Varumarknaden och penningmarknaden Hur bestäms produktionen påp kort sikt? Hur bestäms räntan? r Vad gör g r riksbanken? F2: sid. 1 BNPs komponenter F2: sid. 2 (Privat) Konsumtion

Läs mer

Fråga 1. KURSIV=EJ NÖDVÄNDIG. Använd nedanstående tabell för att besvara de frågor som följer. Antal anställda Lön Marginalintäktsprodukten,

Fråga 1. KURSIV=EJ NÖDVÄNDIG. Använd nedanstående tabell för att besvara de frågor som följer. Antal anställda Lön Marginalintäktsprodukten, Frågor på Arbetsmarknaden. Reviderad: 2012-12-05. Definition i FJ: Strukturell arbetslöshet = Naturlig arbetslöshet =klassisk arbetslöshet (=arbetslöshet till följd av att reallönen är för hög) + friktionsarbetslöshet.

Läs mer

E2 E1 U MC P2 P1 X2 X1 Y1 Y2 MI2 E1 E2

E2 E1 U MC P2 P1 X2 X1 Y1 Y2 MI2 E1 E2 LÖSNINGSFÖRSLAG Fråga 1 (4+3+3 p) a) Substitut fyller ungefär samma funktion, kan ersätta varandra. En ökad inkomst borde medföra att Ey (fler har råd att köpa den dyrare, men bättre varianten), vilket

Läs mer

Ekonomisk politik. r e f ll e x STORDIAUNDERLAG

Ekonomisk politik. r e f ll e x STORDIAUNDERLAG 1 Ekonomisk politik STORDIAUNDERLAG Ekonomisk-politiska mål 2 Ekonomisk-politiska medel 2 Arbetslöshet 3 Inflation 3 Finanspolitik 4 Penningpolitik 5 Exempel på penningpolitik 6 Phillipskurvan 7 Nairu,

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Skriftlig tentamen SMA101 Nationalekonomi 1-30 hp, ordinarie tentamen

Skriftlig tentamen SMA101 Nationalekonomi 1-30 hp, ordinarie tentamen Makroekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen SMA101 Nationalekonomi 1-30 hp, ordinarie tentamen 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 11/12 2015 Tid: 14:00 19:00 Hjälpmedel: Miniräknare,

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

O vningsuppgifter Makroekonomi Del 1

O vningsuppgifter Makroekonomi Del 1 O vningsuppgifter Makroekonomi Del 1 Uppgift 1 a) Visa hur tillväxten i ett land påverkas av att dödligheten i sjukdomar minskar kraftigt. b) Hur påverkas tillväxten i ett land av att benägenheten att

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 21 februari 2012 Konjunkturer och stabiliseringspolitik En modell för makroekonomisk analys Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Introduktion Det

Läs mer

Huvudbok: O Sullivan, Sheffrin och Perez som förkortas OSP. Ytterligare bok: Claes Berg, 2012 (2008), Global Ekonomi, Studentlitteratur

Huvudbok: O Sullivan, Sheffrin och Perez som förkortas OSP. Ytterligare bok: Claes Berg, 2012 (2008), Global Ekonomi, Studentlitteratur ÖVNINGAR TILL MAKROEKONOMI A VT 2012 LÄSLISTA: Makroekonomi A Huvudbok: O Sullivan, Sheffrin och Perez som förkortas OSP. Ytterligare bok: Claes Berg, 2012 (2008), Global Ekonomi, Studentlitteratur Moment

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum 2013-03-27 Material Kursexaminator Tentamen Olle Hage Betygsgränser G = 30-39,5; VG = 40-50 Tentamenspoäng

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare.

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30 Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Maximal poängsumma: 24 För betyget G krävs: 12 För VG: 18 Antal frågor:

Läs mer

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Kapitel 7 Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Nu har vi analyserat de tre viktigaste företeelser inom makroekonomin var för sig: konjunktur, tillväxt, och arbetslöshet. I och med

Läs mer

Efterfrågan. Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)?

Efterfrågan. Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)? Efterfrågan Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)? Efterfrågad = vad man önskar att köpa på en marknad under rådande förhållanden

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sikt Arbetsmarknad och inflation AS-AD modellen Ekonomin på lång sikt Ekonomisk tillväxt över

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 4 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Tentamen i Nationalekonomi I EC1211 och SVL101 Makroteori med tillämpningar 15 hp Söndagen den 12 febmari 2012 kl Lycka till!

Tentamen i Nationalekonomi I EC1211 och SVL101 Makroteori med tillämpningar 15 hp Söndagen den 12 febmari 2012 kl Lycka till! l STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen HarryFlam Tentamen i Nationalekonomi I EC1211 och SVL101 Makroteori med tillämpningar 15 hp Söndagen den 12 febmari 2012 kl 9-14. Tentamen består

Läs mer

YTTRE OCH INRE BALANS

YTTRE OCH INRE BALANS DEN ÖPPNA EKONOMIN YTTRE OCH INRE BALANS Bytesbalansen är ett viktigt mått på utbyte mellan nation och omvärldenà underskott i bytesbalansen leder till utlandsskuld Yttre(extern) balans: saldo i bytesbalansen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet l Kurskod: 730071 Provkod: EXA1 Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-03-30 Sal TER1, TER2 Tid 14-19 Kurskod 730071 Provkod EXA1 Kursnamn/benämning Makroekonomi

Läs mer

Appendix 2. Kommentar från Lars E.O. Svensson

Appendix 2. Kommentar från Lars E.O. Svensson Appendix. Kommentar från Lars E.O. Svensson De synpunkter som framförs i denna kommentar är Svenssons egna och delas inte nödvändigtvis av Riksbankens övriga direktionsledamöter och medarbetare. Korrigering

Läs mer

Ytterligare övningsuppgifter Makroekonomi, NA0133

Ytterligare övningsuppgifter Makroekonomi, NA0133 Ytterligare övningsuppgifter Makroekonomi, NA0133 Rob Hart 24 april 2013 Inledning Dessa ytterligare uppgifter är ett komplement till uppgifterna som Daniel går igenom. De delas i 5 grupper, i likhet med

Läs mer

Övningsuppgifter - modul 1: (kapitel 1-3, Perloff upplaga 5 och 6)

Övningsuppgifter - modul 1: (kapitel 1-3, Perloff upplaga 5 och 6) Övningsuppgifter - modul 1: (kapitel 1-3, erloff upplaga 5 och 6) erloff upplaga 5: övningsuppgift 1, 24 och 33 (kapitel 2). erloff upplaga 6: övningsuppgift 2, 3 och 37 (kapitel 2) Del 1: Utbud, efterfrågan

Läs mer

Svarsförslag. Makroekonomi NA0133 29 Maj 2009.

Svarsförslag. Makroekonomi NA0133 29 Maj 2009. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Svarsförslag Makroekonomi NA0133 29 Maj 2009. Dessa svar är tagna rakt av från era egna tentaskrivningar. Dock har jag inte orkat återge figurerna. Svaren

Läs mer

PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring

PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring Helsingfors universitet Urvalsprovet 29.5.2013 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 3 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

Hemtentamen. Makroekonomi. Institutionen för ekonomi Våren 2011 Rob Hart. Regler

Hemtentamen. Makroekonomi. Institutionen för ekonomi Våren 2011 Rob Hart. Regler Institutionen för ekonomi Våren 2011 Rob Hart Hemtentamen Makroekonomi. Regler Svara på alla frågor, inklusive essäfrågorna, i de givna rutorna. Alla tänkbara hjälpmedel är tillåtna, och man får jobba

Läs mer

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden Fördjupning i Konjunkturläget januari 8 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden I denna fördjupning används världsmodellen NiGEM och Konjunkturinstitutets

Läs mer