Föreläsningsnoteringar Bengt Assarsson. Real BNP identitet. IS kurvan (varumarknaden) Y C I G X Q

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsningsnoteringar 2009 03 17 Bengt Assarsson. Real BNP identitet. IS kurvan (varumarknaden) Y C I G X Q"

Transkript

1 Föreläsningsnoteringar Bengt Assarsson Real BN identitet Y CI G X Q Y BN i reala termer C hushållens konsumtionsutgifter i reala termer I investeringar i reala termer G offentliga utgifter i reala termer X export av varor och tjänster i reala termer * E real växelkurs E kr/ $ nominell växelkurs Q import av varor och tjänster i reala termer Nominell BN identitet * Y C I G X E Q Teori C C( Y, T, r) I I() r G G X X Y * (, ) Q Q( Y, ) () r IS kurvan (varumarknaden) Y Y r ( ) () * Exogena TGY,, ger den vanliga IS kurvan med negativ lutning. Varför har IS kurvan en negativ lutning?

2 LM kurvan penningmarknaden Efterfrågan på pengar M L () iy där i är nominella räntan. Om centralbanken kontrollerar penningmängden så är penningutbudet M M. å kort sikt kan även anta att prisnivån,, är konstant. Om man antar att inflationen är konstant och att realräntan definieras som r i så är r Y Y r i och vi kan definiera LM kurvan som ( ) () för exogena M,. Sammanfattningsvis kan vi illustrera grafiskt

3 AD kurvan Anger sambandet mellan produktionsvolym/efterfrågan och allmän prisnivå. Vi härleder den genom att variera den allmänna prisnivån, dvs. skifta LM kurvan. Vi får ( Y Y ) ( ) Ingen vanlig efterfrågekurva. Tolkningen är att när den allmänna prisnivån stiger så minskar den reala penningmängden (vid givet penningutbud) och räntan stiger. Den högre räntan minskar efterfrågan på varumarknaden (konsumtion, investeringar, nettoexport). Även här kan vi göra en grafisk illustration:

4 Utbudssidan å utbudssidan i den makroekonomiska modellen kan man utgå från en produktions funktion, med på kort sikt given kapitalstock. I tillväxtmodeller släpper vi det antagandet och studerar speciellt vad som händer på lång sikt (i steady state när kapitalstocken är konstant och investeringarna görs för att ersätta förslitningen av stocken). Men på kort sikt är det då arbetet som är den rörliga faktorn. Vi kan då skriva produktionsfunktionen som Y F(, L) där L är antalet sysselsatta (eller arbetade timmar). Därmed blir (företagets) marginalkostnad W MC ML Y där ML är arbetets marginalprodukt. För ett företag i fri konkurrens gäller att MC L vilket också ger W ML dvs. arbetskraften betalas sin marginalprodukt. Marginalprodukten är avtagande och är företagets efterfrågekurva på arbete. Utbudet på arbete bestäms i sin tur av hushållets efterfrågan på konsumtionsvaror respektive fritid. Om både konsumtionsvaror och fritid är normala varor kommer utbudskurvan att luta positivt. En ökad reallön innebär då att man ökar arbetsutbudet p.g.a. substitutionseffekten (fritid blir relativt dyrare) medan inkomsteffekten kan leda till en motverkande minskning. Empiriska studier antyder att utbudskurvan har positiv lutning och att elasticiteten är låg. Vi kan ånyo illustrera grafiskt:

5 E CE avser här jämviktssysselsättningen när det är fri konkurrens på arbetsmarknaden. Det betyder också att denna jämvikt svarar mot en vertikal AS kurva. Detta illustreras i nedanstående diagram I denna modell kan man studera effekter av utbudschocker, så som i RBC modellen. Det kan t.ex. vara produktivitetschocker som i diagrammet nedan:

6 Man kan då resonera så här: Men på kort sikt gäller i allmänhet förutom en imperfekt arbetsmarknad att priser och/eller löner är trögrörliga (på kort sikt) eller att någon eller några aktörer har ofullständig information. Det senare gäller i Friedman/helps modell med asymmetrisk information liksom i Lucas ö modell. Berätta om vad de här modellerna går ut på och vilka mekanismerna är: i den förra att arbetarna blir lurade och i den senare att man känner till intern men inte extern information och att man har svårt skilja relativa från aggregerade chocker. Friedman/helps modell illustreras här:

7 W/ e 0 / 0 g(n) e / g(n) f(n) N 0 N N W e g(n) e 0 g(n) N 0 N f(n) 0 f(n) N Y - Y=F(K,L) - N 0 N N Liknande mekanism men med rationella förväntningar i Lucas modell. Dock annan tolkning. Systematisk penningpolitik är där verkningslös. Ofullständig konkurrens och härledning av hillips kurvan I stället för att använda AS kurvan brukar man använda hillips kurvan, dvs. sambandet mellan inflation och output (eller arbetslöshet). Man kan härleda hillips kurvan med hjälp av WS/S modellen med ofullständig konkurrens eller t.ex. från Taylors modell med osynkroniserade lönekontrakt. Det leder fram till ungefär samma typ av hillips kurva. En skillnad från tidigare är att WS/S modellen inte utgår från fri konkurrens. I stället råder monopolistisk konkurrens på produktmarknaden och kanske en förhandlingsmodell på arbetsmarknaden som leder till ett pålägg på lönen. Vi kan illustrera i diagrammet

8 I diagrammet har vi lagt in de tidigare utbuds och efterfrågekurvorna som gällde i fri konkurrens, ML respektive S E. Den tidigare jämvikten är alltså vid CE E. I monopolistisk konkurrens kan företagen göra vinster genom att lägga ett påslag på marginalkostnaden. Detta påslag är där alltså är det absoluta värdet av efterfrågans priselasticitet, dvs. negativ och pålägget. Man kan också skriva MC C Y Y Y Y MC Y MC MC

9 eller ( ) W i vårt fall, där är arbetsproduktiviteten. W ULC brukar också kallas enhetsarbetskostnaden (unit labor cost). Ju mer priselastisk varan är desto mindre blir pålägget. I vårt fall blir det W ML som är en negativt lutande kurva placerad under ML kurvan. I figuren antas den vara konstant, vilket den är om elasticiteten är konstant (log linjär efterfrågan) och ML är konstant. Lönesättningen kan göras genom förhandlingar mellan facket och arbetsgivarna och då beskrivas med funktionen ( W b ) ( E) där funktionen b är en växande funktion i sysselsättningen E. Vid högre sysselsättning ökar konkurrensen om arbetskraften och det driver upp lönerna i förhandlingarna. En alternativ förklaring är att arbetsgivarna sätter s.k. effektivitetslöner som är högre än lönerna i fri konkurrens, eftersom man vill höja prestationen hos arbetskraften och stimulera den till att stanna kvar i företaget. I båda fallen erhålls en lönesättningskurva som ligger över utbudskurvan på arbete i fri konkurrens. I jämvikt får vi i figuren sysselsättningen E ICE. Vi ser då också i figuren att i det fall det är fri konkurrens och jämvikten E CE, då är all arbetslöshet frivillig. Om det är fri konkurrens på arbetsmarknaden men monopolistisk konkurrens på produktmarknaden är arbetslösheten också frivillig. Om däremot båda marknaderna har bristande konkurrens blir en del av arbetslösheten ofrivillig. Låt oss nu definiera en hillips kurva med utgångspunkt från WS/S modellen. Inflationen definieras då som Vi antar också att hillips kurvan har formen E ( Y Y e ) E och att vid adaptiva förväntningar, dvs. att ( Y Y e )

10 Från prissättningsekvationen har vi nu att ( ) W W W Om vi bortser från produktivitetstillväxten får vi alltså W W Låt oss nu tänka oss en jämvikt där inflationen är 4% och lönerna bestäms som i figuren ovan samt att sysselsättningen i jämvikt är E, dvs. vi befinner oss i punkten A. Antag nu att sysselsättningen i stället är E 2. Då ligger lönen 2% högre enligt WS. Det betyder att lönerna kommer att stiga med 4% för att hålla reallönen konstant och ytterligare 2% vid denna högre sysselsättningsnivå. Det betyder att de nominella lönerna stiger med 6% och följaktligen att företagen höjer priserna med 6%. Eftersom priser och löner stiger med lika mycket blir reallönen oförändrad, dvs. w, och inte 2% högre som man trodde i löneförhandlingarna. å omvänt sätt kan man resonera vid den lägre sysselsättningen E 0, då inflationen i stället blir 2%. I figuren nedan illustreras nu hur inflationen varierar med sysselsättning och output vid olika nivåer på förväntad inflation. Vid den ursprungliga jämvikten i punkten A ovan är den förväntade inflationen

11 4% och där den sammanfaller med den faktiska inflationen finns inga incitament till förändringar utan vi har en långsiktig jämvikt. Vid sysselsättning och produktionsvolym i läge 2 ser vi dock att inflationen stiger till 6% vilket innebär att förväntad inflation i nästa period blir 6% och man hoppar upp till den högre hillips kurvan.

12 Endogen ekonomisk politik (penningpolitik) IS/C/MR Låt oss nu modernisera makromodellen och införa en ekonomisk politik som är en del av modellen, där de ekonomisk politiska beslutsfattarna har preferenser, reagerar på vad som händer i ekonomin och sedan fattar bästa möjliga beslut. Vi tittar på penningpolitiken och formulerar en penningpolitisk regel som ersätter LM kurvan i den tidigare analysen. Som vi vet har vi i Sverige, liksom i många andra länder, en penningpolitik med målsättningen att hålla inflationen vid 2% (med ett toleransintervall på procentenhet). Man skulle då kunna formulera en förlust eller kostnadsfunktion som T L ( ) 2 T där 2 och Riksbankens uppgift är att minimera denna. Funktionen är kvadratisk eftersom det inte spelar någon roll om man avviker neråt jämfört med uppåt. Å andra sidan vill man i makropolitiken även utjämna konjunkturen, så man skulle kunna tänka sig att inkludera en term för det så att man i stället får 2 T 2 L Y Y e där är den relativa vikt man fäster vid inflationsmålet, centralbankens eller lagstiftarens preferenser. Vi kan rita in dessa i ett diagram och se hur de ter sig för olika : Vi antar nu att det penningpolitiska instrumentet är räntan och att centralbanken genom att bestämma räntan också kan bestämma efterfrågan. Det gör man genom att utnyttja IS kurvan Y A ar (Ekvation ) dessutom den reala räntan. Det är ett rimligt antagande om inflationsförväntningarna är stabila. Det blir här ekvivalent med att man väljer Y på IS kurvan, dvs. Y i förlustfunktionen som man ska minimera. Man måste då ta hänsyn till hur pris och lönebildningen går till, dvs. hillips kurvan. Vi kan därför substituera in hillips kurvan (med antagandet att ) ( Y Y e ) (Ekvation 2)

13 i förlustfunktionen (anta ) och minimera den med avseende på Y. Vi får då L T 2( Y Ye) 2( ( Y Ye) ) 0 Y T ( Y Y ) ( ( Y Y ) ) 0 e Eftersom ( Y Y e ) får vi e L T ( Y Ye ) ( ) 0 Y T ( Y Y ) ( ) e (Ekvation 3) som är MR, den penningpolitiska regeln. Figuren ovan illustrerar i punkten B att man är i en långsiktig jämvikt med lägsta möjliga samhällsekonomiska förlust och med inflationen lika med den förväntade. Om den förväntade inflationen då stiger från 2 till 4% gäller i stället den övre hillips kurvan. Vi ser att den tangerar centralbankens preferenser i punkten D. Det betyder att centralbanken bör sätta en ränta som ger en lägre efterfrågan och produktionsvolymen Y för att på så sätt dämpa inflationen och inflationsförväntningarna. Genom att rita in den hårledda penningpolitiska reaktionsfunktionen MR kan vi räkna ut hur centralbanken varje gång kommer att reagera på det som händer i denna ekonomi:

14 Kommentera. Vi kan nu generalisera genom att anta hillips kurvan ( Y Y e ) och förlustfunktionen 2 T 2 L Y Y e och genomföra samma analys som ovan. Vi får då MR som T Y Ye dvs. man tar hänsyn till graden av priskänslighet (lutningen på hillips kurvan) och till sina preferenser för avvikelser i inflation kontra produktionsgap. Även detta kan illustreras grafiskt:

15 Kommentera. Analysen kan sedan användas för att undersöka effekterna av olika chocker:

16 ermanent efterfrågechock.

17 Inflationschock.

18 Tillfällig efterfrågechock. Det här sammanfattar en traditionell plus en moderniserad traditionell analys som inte fullt ut utnyttjar den mikroekonomiska analysapparat som den moderna makroanalysen utnyttjar. Vi ska nu övergå till en sådan analys.

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Kapitel 7 Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Nu har vi analyserat de tre viktigaste företeelser inom makroekonomin var för sig: konjunktur, tillväxt, och arbetslöshet. I och med

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

en sammanfattning? 1 (71)

en sammanfattning? 1 (71) VårEkonomi, - en sammanfattning? 1 (71) Ekonomiskmodell Detta avsnitt 1 (kap 2,3,4,5,7) kommer att behandla marknader och priser, vi skall studera enskilda konsumenter, producenter och dess interaktion

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 20 mars 2012 Finanskrisen Riksbankens konjunkturprognos Repetition Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Finanskrisen: Översikt Lång uppgångsfas,

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Prisbildning på industriella marknader

Prisbildning på industriella marknader Prisbildning på industriella marknader Prisbildning på industriella marknader En empirisk undersökning av prissättningen i den svenska tillverkningsindustrin BengtAssarsson S N S Förlag SNSFÖRLAG Sköldungagatan

Läs mer

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2 Ekonomisk politik Förutsättningar Förväntningar, tidskonsistens Penningpolitik Finanspolitik Samordning av penning- och finanspolitik (eventuellt Förutsättningar Ch 24 Torsten Persson Historik Tidsinkonsistens

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Den svenska jämviktsarbetslösheten en översikt

Den svenska jämviktsarbetslösheten en översikt Den svenska jämviktsarbetslösheten en översikt av Anders Forslund 2008-01-15 Sammanfattning [Klicka och skriv sammanfattningen] IFAU Den svenska jämviktsarbetslösheten en översikt 1 Innehållsförteckning

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR FRÅGA 1 Denna kurs kan indelas i grundläggande problemområden. Till respektive problemområde finns ett metodiskt angreppssätt (analysteknik). Sammanför respektive problemområde

Läs mer

Rapport från ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas?

Rapport från ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas? Rapport från ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas? ISBN 978-91-978160-1-4 3 Förord Ekonomiska avdelningen vid Finansdepartementet

Läs mer

Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande

Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande Nationalekonomiska Institutionen Hampus Sporre Kandidatuppsats juni 2015 Handledare: Fredrik NG Andersson

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011 Nationalekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling INKÖPINGS UNIVERSITET Tentamenssamling med lösningsförslag för ugifter å avancerad mikroekonomisk teori 006 0 Thomas Sonesson Observera

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik En rapport av Industrins Ekonomiska Råd, juni 2014 INDUSTRINS EKONOMISKA RÅD Ett nytt Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersatte det

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken?

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken? Blanchard kapitel 3-43 Varumarknaden och penningmarknaden Hur bestäms produktionen påp kort sikt? Hur bestäms räntan? r Vad gör g r riksbanken? F2: sid. 1 BNPs komponenter F2: sid. 2 (Privat) Konsumtion

Läs mer

Den långsiktiga utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Den långsiktiga utvecklingen på svensk arbetsmarknad Den långsiktiga utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 1 5 Arbetsmarknaden uppvisar såväl kortsiktiga konjunkturvariationer som mer långsiktiga förändringar oberoende av konjunkturen.

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik Anders Forslund Bertil Holmlund RAPPORT 2003:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!!

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!! Övning 7 den 24 september 2009 Faktormarknaderna Frank kap 14-15 1. Hur kan man förklara den i relation till spridningen i marginalproduktivitet låga lönespridningen på arbetsplatser? Läs The Internal

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 1 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer