MÅNA D SBR E V J UL I, : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING"

Transkript

1 MÅNA D SBR E V J UL I, : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes ett sparpaket från den grekiska regieringen. Allt eftersom den politiska oron minskade tilltog riskaptiten hos investerare och de europeiska börserna handlades upp under månaden. Börserna i Kina handlades ner kraftigt på tilltagen oro för att den kinesiska tillväxten kommer att vara lägre än förväntat, BNP-tillväxten i Q2 mättes till 7 % vilket är i linje för i år men lägre än de senaste åren. Från USA kom det statistik som visade att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Sysselsättningsökning var något svagare än föregående månad men arbetslösheten sjönk till 5,3 % vilket är den lägsta nivån sedan 2008.

2 9,0% OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK Exceed BLOX Jämförelseindex (Credit Suisse 7,0% (CoreCommodity (MSCI World) (MSCI Emerging market) High Yieldindex) CRB Index) 5,0% 4,80% 1,73% -7,26% -1,29% -10,83% 2,59% 4,08% 3,0% 1,0% 9,0% -1,0% 7,0% -3,0% 5,0% -5,0% 3,0% -7,0% 1,0% UTVECKLING BLOX -9,0%-1,0% Investment Grade High-Yield Globala aktier Tillväxtmarknader Högriskfonder -3,0% -5,0% -7,0% -9,0% Exceed BLOX Jämförelseindex Investment Grade High-Yield Globala aktier Tillväxtmarknader Högriskfonder BLOX Fond Utveckling juli 2015 Utveckling 2015** Investment grade Carnegie Corporate Bond 0,41% 2,24% Utveckling BLOX Fond Utveckling juli 2015 Neuberger Berman High Yield 2015** High-yield -0,92% 0,43% Bond High-yield Investment grade Holberg Carnegie Kredit Corporate SEK Bond 0,41% -0,01% 2,24% 4,13% Catella Neuberger Hedgefond Berman High Yield 0,75% 2,48% High-yield -0,92% 0,43% Standard Bond Life Global Absolute High-yield Holberg Kredit SEK -0,01% 0,86% 4,13% 3,58% Return Strategies Catella Hedgefond 0,75% 2,48% Globala aktier Vontobel Global Equity 7,67% 17,79% Standard Life Global Absolute 0,86% 3,58% Tillväxtmarknader Reyl Return Emerging Strategies Markets -3,00% 5,28% Högriskfonder Globala aktier Didner Vontobel & Global Gerge Equity Småbolag 7,67% 5,18% 17,79% 19,09% Högriskfonder Tillväxtmarknader Trigon Reyl Emerging New Europe Markets -3,00% 2,91% 5,28% 9,28% Högriskfonder Didner & Gerge Småbolag 5,18% 19,09% Högriskfonder Trigon New Europe 2,91% 9,28% UTVECKLING JULI OMX STOCKHOLM 4,80% VÄRLDSINDEX (MSCI World) 1,73% TILLVÄXTMARKNADER (MSCI Emerging market) -7,26% HIGH YIELD (Credit Suisse High Yield-index) -1,29% RÅVAROR (CoreCommodity CRB Index) -10,83% EUR/SEK 2,59% USD/SEK 4,08%

3 FÖRVALTNINGSKOMMENTAR Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes ett sparpaket från den grekiska regieringen. Allt eftersom den politiska oron minskade tilltog riskaptiten hos investerare och de europeiska börserna handlades upp under månaden. Börserna i Kina handlades ner kraftigt på tilltagen oro för att den kinesiska tillväxten kommer att vara lägre än förväntat, BNP-tillväxten i Q2 mättes till 7 % vilket är i linje för i år men lägre än de senaste åren. Från USA kom det statistik som visade att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Sysselsättningsökning var något svagare än föregående månad men arbetslösheten sjönk till 5,3 % vilket är den lägsta nivån sedan EUROPA OCH GREKLAND I Europa har fokus fortsatt legat på de intensiva diskussioner mellan Grekland och dess långivare. I början av månaden hade Grekland en folkomröstning som resulterade i att man inte accepterade långivarnas sparpaket och landet missade sin betalning till IMF. Däremot har förhandlingarna fortsatt och Grekland har kommit överrens med Europa om ett nödlån, detta i utbyte mot en rad ordentliga åtstramningar för Grekland som t.ex. reformering av pensionssystemet, privatisera delar av energimarknaden samt höjd skatt och moms. Konkret innebär det att grekerna under en period slipper betala sina lån och kommer att få skjuta upp avbetalningar på lånen. Finansmarknaderna och bankerna har varit stängda större delen av månaden och ett uttagstak infördes för att förhindra kapitalflykt ut ur bankerna. Tillväxten i Europa fortsatte i en låg takt under månaden. Inköpschefsindex föll under månaden men är kvar på nivåer som signalerar om en långsam ökning av tillväxttakten, däremot ökande tillväxttakten i industriproduktionen marginellt till 1,3 % för maj månad. I Sverige sjönk långräntorna efter att riksbaken sänkt styrräntan ytterligare en gång till -0,35 % och annonserat mer stimulanser, sänkningen av räntan försvagade den svenska kronan ytterligare mot dollar och euron. Lösningen i Grekland medförde att riskaptiten tilltog och de europeiska aktiemarknaderna utvecklades starkt under juli månad. RÄNTEHÖJNING I USA ALLT NÄRMARE Något svagare sysselsättningssiffror presenterades för juni månad men skapandet av nya jobb är på fortsatt höga nivåer. Positivt var att arbetslösheten sjönk till 5,3 % vilket är den lägsta nivån sedan Det viktiga inköpschefsindex (ISM) som avspeglar bolagen inom tillverkningsindustrin steg under månaden. Sedan botten i april har ISM stigit och tyder på en ökning av aktiviteten. Amerikansk BNP fortsatte att utvecklas stabilt och steg under det andra kvartalet med 2,3 % mot föregående år. Ekonomin är inne i en god utveckling och förväntningarna på en räntehöjning har ökat. FED förtydligade under månaden att en räntehöjning kommer om arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, detta spås i så fall komma under andra halva av året. 7 % TILLVÄXT I KINA? Börserna i Kina föll på bred front under månaden med anledning av tilltagen oro på att den kinesiska tillväxten kommer att sakta in. BNP-tillväxten i Q2 mättes till 7 % vilket var i linje med förväntningarna men lägre än de senaste åren. Konjunkturindikatorn för juni var oförändrad men pekar mot en fortsatt oförändrat eller försvagad tillväxt i landet. Rädslan för att en avmattning i ekonomin kommer snabbare än väntat har fått investerare att dra ned risken. Detta har lett till en volatil månad på börserna samt att den kinesiska staten har försökt komma med åtgärder för att stödja aktiemarknaden, vilket inte har haft någon märkbar effekt. Vi har i tidigare månadskommentar kommenterat Kinas tillväxt, skulle Kina växa med 7 % så är det helt klart ett starkt bidrag till den globala tillväxten. Skulle ekonomin däremot falla ner lägre än så kommer det med största sannolikhet lanseras olika typer av stimulanspaket.

4 SAMMANFATTNING - FONDINNEHAV NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD DEBT (HIGH-YIELD) Neuberger Berman High-Yield Bond fund investerar i huvudsak i amerikanska företagsobligationer. Fonden har mycket lång erfarenhet inom amerikanska företagsobligationer. Deras portföljförvaltare har i genomsnitt 26 års erfarenhet. Fondbolaget har funnits sedan 1939 och har idag totalt 194 miljarder USD i förvaltning. Fonden har en låg exponering mot finansiella företag och en bra spridning på sin portfölj, de 10 största innehaven utgör endast 14% av portföljen CATELLA HEDGEFOND (HEDGEFONDER) Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitalmarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en sk kvantitativ analys, här studerar man aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs. REYL ASSET MANAGEMENT SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EQUITIES (TILLVÄXTMARKNADSAKTIER) Fonden förvaltas av franska Reyl och fonden investerar i tillväxtmarknadsaktier. Under de senaste 3 åren har fonden slagit tillväxtmarknadsindex med 23 %. Under 2013 gick fonden 7,5 % bättre än tillväxtmarknadsindex. Fondens strategi är att utifrån kvantitativ analys bygga upp en stor portfölj med många innehav som den snabbt kan justera i takt med förändrade marknadsförutsättningar. Fonden har funnits sedan juli VONTOBEL GLOBAL EQUITY (MOGNA MARKNADER AKTIER) Fonden förvaltas av det schweiziska fondbolaget Vontobel. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i globala aktier. Förvaltarna arbetar utifrån ett sk bottom-up perspektiv, där man försöker att hitta undervärderade bolag med tillväxtpotential. STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND (HEDGEFOND) Målet med fonden är att den ska ge positiva investeringsresultat under alla marknadsförhållanden på medellång till lång sikt. Fonden har ett brett investeringsmandat för att uppnå detta mål och investerar i en rad olika tillgångar på olika marknader. Sedan 2006 har fonden gett en genomsnittlig avkastning på 7,5 % om året. CARNEGIE CORPORATE BOND (INVESTMENT GRADE) Fonden placerar i företagsobligationer (emitterade av svenska och nordiska företag) och räntebärande värdepapper. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på cirka 3-5 år, vilken dock kan vara längre. Fonden har som målsättning att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att placera i räntebärande instrument, t.ex. obligationer och penningmarknadsinstrument som handlas på en reglerad marknad. Investeringarna kommer främst att fokusera på utfärdare i Norden. Fonden har avkastat i genomsnitt 7,1 % om året sedan HOLBERG KREDIT SEK (HIGH-YIELD) Fonden placerar i high yield företagsobligationer utgivna av norska och nordiska företag med kreditbetyg B eller bättre. Fonden har en maximal genomsnittlig löptid på krediter på 3 år och har en maximal genomsnittlig löptid på ränta på 1 år. Fonden valutasäkrar alla sina positioner till svenska kronor. Fonden har som målsättning att generera bästa möjliga avkastning utifrån den risk som tas, detta genom att skapa en balanserad portfölj bestående av räntebärande värdepapper med varierande löptid och kreditkvalité utifrån investeringsmandatet. DIDNER OCH GERGE SMÅBOLAG (HÖGRISKFONDER) Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier i små och medelstora företag. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige. Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, d v s en tidsperiod om 5 år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. TRIGON NEW EUROPE (HÖGRISKFONDER) Fonden investerar i företag noterade i EUs nya medlemsländer och länder som förväntas bli medlemmar. Fonden fokuserar på Polen, Ungern, Tjeckien och investerar en mindre del i baltländerna, Kroatien, Bulgarien och Rumänien. Fonden investerar inte i Ryssland, Ukraina, Vitryssland eller Turkiet.

5 Investment Grade Investment Grade Investment Grade INVESTMENT GRADE, UTVECKLING 2015: Referensindex: OMRX T-Bond Index Utveckling Referensindex: 2015: OMRX T-Bond Index HIGH-YIELD, UTVECKLING 2015: High-Yield Referensindex: Credit Suisse High Yield Index HEDGEFONDER, UTVECKLING 2015: Utveckling Referensindex:Credit 2015: Suisse High Yield Index dec-14 dec-14 Referensindex: OMRX T-Bond Index High-Yield jan-15 jan-15 Referensindex: OMRX T-Bond Index High-Yield jan-15 jan-15 jan-15 Referensindex:Credit Suisse High Yield Index Referensindex:Credit Suisse High Yield Index jan-15 dec-14 jan-15 jan-15 jan-15

6 Globala aktier Globala aktier Globala aktier 106,00 GLOBALA AKTIER, UTVECKLING 2015: 106,00 106,00 96,00 96,00 96,00 94,00 94,00 94,00 jan-15 jan-15 jan-15 Tillväxtmarknader Tillväxtmarknader Tillväxtmarknader TILLVÄXTMARKNADER, UTVECKLING 2015: 115,00 115,00 110,00 115,00 110,00 110,00 95,00 95,00 90,00 95,00 90,00 90,00 Referensindex: Referensindex: MSCI MSCI Emerging Emerging Market Index Market Net Index Net Högriskfonder Referensindex: MSCI Emerging Market Index Net Högriskfonder Högriskfonder HÖGRISKFONDER, UTVECKLING 2015: 120,00 120,00 120,00 115,00 115,00 115,00 110,00 110,00 110,00 95,00 95,00 95,00 jan-15 jan-15 jan-15 Referensindex: MSCI Emerging Market Index Net jan-15 jan-15 jan-15 Viktigt! Graferna visar utvecklingen för de fonder som funnits inom modellportföljen för varje block baserat på deras respektive viktning vid varje given Viktigt! tidpunkt Graferna mätt i Svenska visar utvecklingen kronor. Avvikelser för de fonder på enskilda som funnits depåer inom kan förekomma. modellportföljen Graferna för varje tar ej block hänsyn baserat till förvaltningsavgifter på deras respektive och/ viktning eller försäkringsavgifter vid varje given Viktigt! tidpunkt samt transaktionsavgifter. Graferna mätt i Svenska visar utvecklingen kronor. Historisk Avvikelser för utveckling de fonder på enskilda ger som ingen funnits depåer garanti inom kan för förekomma. modellportföljen framtida avkastning. Graferna för varje tar ej block hänsyn baserat till förvaltningsavgifter på deras respektive och/ viktning eller försäkringsavgifter vid varje given tidpunkt samt transaktionsavgifter. mätt i Svenska kronor. Historisk Avvikelser utveckling på enskilda ger ingen depåer garanti kan för förekomma. framtida avkastning. Graferna tar ej hänsyn till förvaltningsavgifter och/ eller försäkringsavgifter samt Viktigt! transaktionsavgifter. Graferna visar utvecklingen Historisk för utveckling de fonder som ger funnits ingen garanti inom modellportföljen för framtida avkastning. för varje block baserat på deras respektive viktning vid varje given tidpunkt mätt i Svenska kronor. Avvikelser på enskilda depåer kan förekomma. Graferna tar ej hänsyn till förvaltningsavgifter och/ eller försäkringsavgifter samt transaktionsavgifter. Historisk utveckling ger ingen garanti för framtida avkastning.

7 Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen är baserad på källor som Exceed Capital Sverige AB bedömer som tillförlitliga. Exceed Capital Sverige AB kan dock ej garantera riktigheten i denna information. Alla framåtblickande uttalanden baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller stor osäkerhet. Exceed Capital Sverige AB kan inte garantera att prognoser eller framåtblickande estimat kommer att uppfyllas. Investeringsbeslut bör alltid ske i samråd med en professionell rådgivare. Exceed Capital Sverige AB frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada direkt eller indirekt som uppstår till följd av användandet av denna information. * Marknadsutvecklingen under juli månad avser kursutveckling i lokal valuta för respektive index. För valutor utvecklingen hur valutakurserna utvecklats under månaden, en positiv siffra visar en försvagning av den svenska kronan relativt den angivna valutan och en negativ siffra visar en stärkning av svenska kronan. Observera att historisk utveckling varken ger garanti för eller indikation på framtida utveckling eller avkastning. ** Utveckling för BLOX juli visar utvecklingen (mätt som procentuell utveckling i svenska kronor) för respektive block under angiven period i förhållande till jämförelseindex mätt i lokal valuta.

DBS-投资智策

DBS-投资智策 二 为 了 延 缓 各 经 济 体 和 市 场 的 周 期 性 下 行, 各 大 央 行 和 政 府 纷 纷 出 手, 这 很 可 能 会 给 市 场 带 来 更 大 的 双 向 波 动 自 去 年 8 月 份 以 来, 风 险 资 产 市 场 一 直 在 下 降 趋 势 通 道 内 向 均 值 回 归 现 在 最 有 可 能 出 现 的 情 形 是, 未 来 几 个 月 风 险 资 产 将 在 下

Läs mer

基金周报

基金周报 金 融 工 程 基 金 周 报 证 券 研 究 报 告 分 析 师 : 任 瞳 rentong@xyzq.com.cn S0190511080001 #assauthor# 研 究 助 理 : 苏 竞 为 sujingwei@xyzq.com.cn 021-20370672 报 告 关 键 点 1 美 国 新 发 行 7 只 基 金, 其 中 新 发 5 只 ETF 2 欧 洲 新 发 行 基 金

Läs mer

利 率 债 券 : 降 准 降 息 引 导 收 益 率 下 行, 第 三 批 债 务 置 换 为 市 场 增 添 不 确 定 性 质 押 式 回 购 (%) 品 种 本 周 上 周 :BP 1 天 1.7535 1.8388-8.53 7 天 2.3709 2.6180-24.71 14 天 2.9

利 率 债 券 : 降 准 降 息 引 导 收 益 率 下 行, 第 三 批 债 务 置 换 为 市 场 增 添 不 确 定 性 质 押 式 回 购 (%) 品 种 本 周 上 周 :BP 1 天 1.7535 1.8388-8.53 7 天 2.3709 2.6180-24.71 14 天 2.9 资 产 管 理 市 场 分 析 周 报 Capital Market Weekly Report 资 产 管 理 部 2015/08/24 2015/08/28 摘 要 降 准 降 息 等 多 重 因 素 影 响 债 券 利 率 走 向, 全 球 金 融 市 场 巨 幅 震 荡, 静 观 A 股 走 势 为 佳 宏 观 经 济 :7 月 利 润 加 速 下 滑 7 月 利 润 下 降 2.9%, 降

Läs mer

2 3 4 6 10 22 31 34 37 39 40 42 44 46 48 1 2015 (1) (2) (3) (4) 2 03399 1731-1735 8 16 45 4502 1 2 8 1 21-22 H 183 17M 3 2015 2015 6 30 2014 6 30 1,491,053 1,144,399 30% 1,926,065 2,846,982 (32%) 389,428

Läs mer

Microsoft Word - ch01.doc

Microsoft Word - ch01.doc 第 1 章 資 產 管 理 的 概 念 一 選 擇 題 D1. 下 列 有 關 資 產 管 理 的 敘 述 何 者 有 誤? (A) 投 資 人 將 資 金 委 由 資 產 管 理 機 構 管 理 (B) 投 資 人 須 承 擔 所 有 的 投 資 風 險 (C) 資 產 管 理 機 構 會 向 投 資 人 收 取 管 理 費 (D) 資 產 管 理 的 契 約 愈 標 準 化, 投 資 門 檻 愈

Läs mer

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Läs mer

10412final

10412final 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 其 他 ) 參 加 摩 根 資 產 管 理 公 司 另 類 投 資 研 習 參 訪 報 告 服 務 機 關 : 臺 灣 銀 行 信 託 部 姓 名 職 稱 : 何 美 蕙 副 經 理 派 赴 國 家 : 美 國 出 國 期 間 :10 104 年 10 月 3 日 至 10 月 14 日 報 告 日 期 :10 104 年 12 月 21 日 摘 要 近 年

Läs mer

2013 10 1.50 2

2013 10 1.50 2 6030 2013 2013 12 31 2013 2013 2014 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2013 10 1.50 2 ... 4... 7... 8... 17... 20... 22... 52... 59... 71... 80... 92... 123... 214... 215.... 216....

Läs mer

2 3

2 3 2008 11 97 1 28 97 4 7 97 6 12 97 10 13 97 11 10 SPAN 97 12 98 1 1 2 3 TGF 4 10 (100 375 ) 1 5 1 (3.75 ) 1 0.5 / 3,160 1 tick 3,160.5 50 0.5 / *100 = 50 5 ( 31.1035 3.75 0.9999 0.995) 6 USD= 31.1035 3.75

Läs mer

致 謝 投 資 基 金 這 個 議 題, 需 蒐 集 許 多 的 期 刊 報 導 研 究 專 題 等, 非 常 感 謝 黃 彥 聖 老 師 以 及 楊 子 儀 老 師 的 教 導, 提 點 相 關 金 融 資 訊 資 料, 有 助 於 專 題 內 容 的 專 業 性 與 金 融 常 識 謝 謝 黃

致 謝 投 資 基 金 這 個 議 題, 需 蒐 集 許 多 的 期 刊 報 導 研 究 專 題 等, 非 常 感 謝 黃 彥 聖 老 師 以 及 楊 子 儀 老 師 的 教 導, 提 點 相 關 金 融 資 訊 資 料, 有 助 於 專 題 內 容 的 專 業 性 與 金 融 常 識 謝 謝 黃 明 志 科 技 大 學 經 營 管 理 系 專 題 研 究 投 資 基 金, 積 金 成 塔 - 共 同 基 金 在 台 灣 股 市 大 盤 之 績 效 表 現 組 員 : 學 號 姓 名 U99227127 U99227130 U99227138 U99227148 黃 昱 舜 黃 讌 捷 廖 翊 琪 賴 韻 竹 指 導 老 師 : ( 簽 名 ) 中 華 民 國 一 百 零 二 年 十 二 月

Läs mer

Microsoft Word - 1003展望封面.doc

Microsoft Word - 1003展望封面.doc 二 一 一 年 第 三 季 中 華 經 濟 研 究 院 經 濟 展 望 中 心 中 華 民 國 100 年 7 月 15 日 二 一 一 年 第 三 季 召 集 人 : 吳 中 書 院 長 王 儷 容 主 任 研 究 人 員 : 彭 素 玲 研 究 員 曹 體 仁 助 研 究 員 蘇 顯 揚 研 究 員 劉 孟 俊 研 究 員 呂 慧 敏 分 析 師 卓 惠 真 分 析 師 研 究 顧 問 : 沈

Läs mer

公司簡介

公司簡介 公 司 簡 介 富 華 國 際 物 業 有 限 公 司, 以 不 動 產 仲 介 及 廣 告 代 銷 為 營 業 項 目, 專 精 大 台 北 商 業 地 產, 全 省 飯 店 旅 館 開 發 投 資 仲 介 諮 詢 顧 問 本 公 司 位 於 台 北 市 東 區 忠 孝 敦 化 商 圈, 經 營 大 台 北 商 業 地 產 及 全 省 旅 館 多 年, 並 成 交 數 十 件 案 例 熟 悉 大

Läs mer

建弘美元短期債券證券投資信託基金

建弘美元短期債券證券投資信託基金 封 面 華 南 永 昌 多 重 資 產 入 息 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 本 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 公 開 說 明 書 一 基 金 名 稱 : 華 南 永 昌 多 重 資 產 入 息 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 本 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 二 基 金 種 類 : 平 衡 型 三 基 本 投 資 方 針 : 請

Läs mer

01-article.doc

01-article.doc 59 1990 (top-down) (bottom-up) 1980 ( ) 1970 ( ) ( ) ( ) 1990 ( ) 1970 60 ( ) 1977 66% 1986 31%(Hoshi, ( ) Kashyap and Scharfstein, 1990) 84 8 ( ) (firewall) ( ) ( ) 1980 ( (Savings and Loans Association))

Läs mer

汇 智 投 资 2015 06 宏 观 & 股 指 Macro_Economy & Stock Index A 股 会 是 大 赢 家 南 华 期 货 徐 明 2015 年, 谈 到 资 产 回 报 的 时 候 必 须 问 的 问 题 是 : 以 什 么 货 币 来 衡 量? 原 因 很 简 单,

汇 智 投 资 2015 06 宏 观 & 股 指 Macro_Economy & Stock Index A 股 会 是 大 赢 家 南 华 期 货 徐 明 2015 年, 谈 到 资 产 回 报 的 时 候 必 须 问 的 问 题 是 : 以 什 么 货 币 来 衡 量? 原 因 很 简 单, 汇 智 投 资 2015 06 目 录 Contents 宏 观 & 股 指 Macro_Economy& Stock Index 02 A 股 会 是 大 赢 家 05 何 时 可 以 抄 底 贵 金 属? 09 名 家 视 点 农 产 品 Agricultural Market 1 3 产 业 链 研 究 : 低 温 延 缓 出 苗, 种 植 玉 米 热 情 再 增 1 9 产 业 链 研 究

Läs mer

untitled

untitled 26 5 5. % 1 4.75 4.5 4.25 4. 3.75 3.5 Apr-5 Jun-5 Aug-5 Oct-5 (%) Dec-5 Feb-6 Apr-6 : DataStream, April 25 to April 26 415% 22 6 ( ) 1 1 ( ) 1 ( ) 1 4261 4.8%2541.7% 4 419.6 4ISM 355.2 4 57.3 3 6.1%13

Läs mer

目 標 及 投 資 策 略 目 標 子 基 金 的 目 標 是 提 供 在 扣 除 費 用 及 開 支 之 前 盡 量 貼 近 彭 博 巴 克 萊 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 指 數 ( 相 關 指 數 ) 表 現 的 投 資 業 績 策 略 經 理 人 擬 採 用 代 表 性 抽 樣

目 標 及 投 資 策 略 目 標 子 基 金 的 目 標 是 提 供 在 扣 除 費 用 及 開 支 之 前 盡 量 貼 近 彭 博 巴 克 萊 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 指 數 ( 相 關 指 數 ) 表 現 的 投 資 業 績 策 略 經 理 人 擬 採 用 代 表 性 抽 樣 產 品 資 料 概 要 BMO 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 ETF BMO Global Asset Management (Asia) Limited 2016 年 9 月 12 日 本 基 金 是 交 易 所 買 賣 基 金 本 概 要 提 供 本 基 金 的 重 要 資 料 本 概 要 是 基 金 章 程 的 一 部 分 閣 下 不 應 單 憑 本 概 要 作 投 資 決 定 資

Läs mer

年報 2017 2 3 4 16 20 21 29 41 47 49 51 53 55 142 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda 71 5 503 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08

Läs mer

untitled

untitled 2012 8 1. 2. 3. 2009 4. 5. 6. 2 6/29 8/3 STOXX 50 100 V2X Index 90 STOXX 50 >3 80 70 60 50 40 30 20 10 0 15 STOXX 50 % 10-10 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-5 0-5 STOXX 50 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01

Läs mer

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Läs mer

( ) TSEC MONTHLY REVIEW tons 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Gold Supply & Demand Fundamentals 3,827 3,735 3,497 3,367 3,194 2,5

( ) TSEC MONTHLY REVIEW tons 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Gold Supply & Demand Fundamentals 3,827 3,735 3,497 3,367 3,194 2,5 E T F 1 2000 (2005 ) 500 28 ( ) TSEC MONTHLY REVIEW tons 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Gold Supply & Demand Fundamentals 3,827 3,735 3,497 3,367 3,194 2,576 2,470 2,314 2,177 2,022

Läs mer

1 1 IMD WEF 1979 1975 1978 2-1 1948 12 1 1983 9 1995 3 18 1997 3 4 1998 2 13 2002 3 4 10 108 181 ( 202 )1049 51,000 1979 3 4 2-1 : () (1993 11 ) 1994 3 1994 4 19 1994 4 26 () 5 1984 1 1 500 2000 1951 1979

Läs mer

从 化 仙 娘 溪 & 乐 明 村 民 小 组 与 汤 物 臣 共 同 打 造 新 龙 围 空 间 新 龙 围 初 衷 是 打 造 成 一 个 集 村 民 聚 会 文 化 展 览 产 品 展 示 培 训 会 议 等 多 功 能 的 村 民 活 动 中 心, 在 2015 年 7 月 15 日 开 张

从 化 仙 娘 溪 & 乐 明 村 民 小 组 与 汤 物 臣 共 同 打 造 新 龙 围 空 间 新 龙 围 初 衷 是 打 造 成 一 个 集 村 民 聚 会 文 化 展 览 产 品 展 示 培 训 会 议 等 多 功 能 的 村 民 活 动 中 心, 在 2015 年 7 月 15 日 开 张 绿 耕 简 报 二 〇 一 五 年 八 月 第 一 期 广 东 绿 耕 社 会 工 作 发 展 中 心 城 乡 合 作 公 平 贸 易 共 创 生 态 文 明 与 可 持 续 生 活 新 龙 围 重 生 之 旅, 仍 在 继 续 从 化 连 南 四 川 云 南 沙 东 培 训 中 山 大 学 - 香 港 理 工 大 学 从 化 仙 娘 溪 & 乐 明 村 民 小 组 与 汤 物 臣 共 同 打 造

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FABAEAB9DBBEADBCC3B7D6CEF6D3EBD4A4B2E2B1A8B8E6A3A832303133C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8A3A9B7D6B1A8B8E6CBC4A3BACED2B9FAD5FEB8AED7CAB2FAB8BAD5AEB1EDB3A4C6DAB7E7CFD5D3B0CFECD2F2CBD8B7D6CEF6A3A8B7EBBFA1D0C2A1A2C

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FABAEAB9DBBEADBCC3B7D6CEF6D3EBD4A4B2E2B1A8B8E6A3A832303133C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8A3A9B7D6B1A8B8E6CBC4A3BACED2B9FAD5FEB8AED7CAB2FAB8BAD5AEB1EDB3A4C6DAB7E7CFD5D3B0CFECD2F2CBD8B7D6CEF6A3A8B7EBBFA1D0C2A1A2C 我 国 政 府 资 产 负 债 表 长 期 风 险 影 响 因 素 分 析 摘 要 : 对 中 国 国 家 资 产 负 债 表 的 研 究 显 示, 中 国 政 府 净 资 产 占 GDP 的 比 重 大 约 在 50%-80% 之 间 我 们 分 别 从 负 债 和 资 产 两 个 方 面 对 政 府 资 产 负 债 表 的 潜 在 风 险 因 素 进 行 了 分 析, 发 现 老 龄 化 是 负

Läs mer

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %   % 1 % & ( * ) * %   %.! % 2!!+# ( &!  ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Läs mer

2015 10 5.00 2

2015 10 5.00 2 6030 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2015 10 5.00 2 ... 4... 7... 8... 18... 22... 23... 65... 72... 92... 103... 117... 150... 228... 229... 230...

Läs mer

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Läs mer

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Läs mer

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb 6030 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 30 H http://www.hkexnews.hkhttp://www.cs.ecitic.com 1 2012 103.00 2 ............................................................................................ 4...................................................................................

Läs mer

( ) ( ) 3~4 ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ( ) RR2

( ) ( ) 3~4 ( ) (  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  (  ( ) RR2 ( ) ( ) 3~4 ( ) (http://www.jpmrich.com.tw) ( ) ( ) ( ) ( ) 14 15 16 19 ( ) (http://mops.twse.com.tw) (http://www.jpmrich.com.tw) ( ) RR2 ( ) ( www.jpmrich.com.tw) 1 20 (02) 8726-8686 (02) 8786-8976 285

Läs mer

900957 2012 900957 2012 1... 2 2... 2 3... 3 4... 3 1 900957 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 : (%) ( ) 403,086,469.81 430,841,382.24-6.45 ( ) 381,038,814.42 373,375,060.00 2.06 / 1.0918 1.0699 2.05 1 9 (%)

Läs mer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Läs mer

Microsoft Word - 098049002.htm

Microsoft Word - 098049002.htm 098 年 度 04900 國 服 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題, 每 題 1.25 分, 皆 為 單 選 選 擇 題, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 : 選 擇 題 : 1. (4) 粉 線 袋 內

Läs mer

2

2 Kinesiske tekster Kinesisk 3+4 KIN2110 Innhold...2...4...6...8...10...12...16...22...26...28...30...32...34...35...36...37 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Läs mer

,292, ,561, ,292, ,498, ,787, ,498, () () ()

,292, ,561, ,292, ,498, ,787, ,498, () () () 2012 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 B 900957 1088 1088 1201 1201 021-68400880 021-68400880 021-68401110 021-68401110 lingyun@elingyun.com lingyun@elingyun.com 2.2 2.2.1 : : (%) 428,562,945.04 430,841,382.24-0.53

Läs mer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Läs mer

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

Läs mer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Läs mer

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Läs mer

2016 中 期 報 告 02 03 06 11 14 52 66 72 73 78 87 88 89 2016H 02 2016 2016 03 2016H A 1.00 H 1.00 Haitong Bank, S.A 2016H 04 665 05 2016H IPO QFII 2016 1 12016 6 30 RQFII 571 2016H 06 Haitong Securities Co.,

Läs mer

01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75

01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75 6837 2015 6 30 2015 6 30 2015 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2015 2015 8 27 * 01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75 2015H 02 2015 2015 03 2015H A 1.00 H 1.00 IPO 2015H 04 QFII 2015 1 16 306

Läs mer

6837 2016 12 31 2016 12 31 2016 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2016 2017 3 29 * 3 7 23 28 62 91 100 101 149 184 193 194 195 13 11 2016 12 31AH11,501,700,000 AH 10 2.20 2,530,374,000.00 16,131,942,148.54

Läs mer

No

No 2015 金 融 人 才 進 階 培 訓 班 課 程 內 容 規 劃 表 國 內 培 訓 課 程 大 綱 ( 草 案,90 小 時 ) 國 際 金 融 投 資 交 易 與 風 險 管 理 課 程 國 際 企 業 經 營 管 理 與 財 務 決 策 課 程 全 球 產 業 趨 勢 與 資 本 市 場 模 組 (18 小 時 ) Global Industries Trends and Capital

Läs mer

内部明电

内部明电 2018 2019 4 2018 8 31 4 2018 2018 44 2018 4 63945 56800 2019 6 2 2018 2018 44 2018 2019 120400 56455 4 63945 63945 56800 3 4 105 3154 2653 5444 4864 7678 6932 3784 3313 674 166 964 684 3208 3101 7849 6335

Läs mer

<4D F736F F F696E74202D20A8E2A9A4AA41B0C8B77EB654A9F6B67DA9F1ABE1A141BB4FC657AAF7BFC4AAF7BFC4AA41B0C8B77EA4A7B0D3BEF7BB50AC44BED420A6BFACB C >

<4D F736F F F696E74202D20A8E2A9A4AA41B0C8B77EB654A9F6B67DA9F1ABE1A141BB4FC657AAF7BFC4AAF7BFC4AA41B0C8B77EA4A7B0D3BEF7BB50AC44BED420A6BFACB C > 兩 岸 服 務 業 貿 易 開 放 後, 臺 灣 金 融 服 務 業 之 商 機 與 挑 戰 Part I: 兩 岸 服 務 業 貿 易 開 放 Chung Hua Shen 沈 中 華 Department of Finance National Taiwan Univeristy Chung Hua Shen 1 Chung Hua Shen 2 台 資 銀 行 赴 中 國 大 陸 發 展 歷

Läs mer

瑞銀(2016Q4)季刊

瑞銀(2016Q4)季刊 第四季 瑞銀資產管理 瑞銀投信 精選基金 負利率時代的投資方針 October UBS. 鑰匙符號 UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標 版權所有 瑞銀投信獨立經營管理 FED A()/B().%. REP OF SRI LANKA-SRILAN / // AGILE GROUP-AGILE / // SHIMAO PROPERTY-SHIMAO / // FPC TREASURY LTD-FIRPAC

Läs mer

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050 目 录 出 版 前 言 Ⅴ 自 由 恋 爱 慎 于 始 006 相 识 010 好 心 境 感 来 好 缘 分 010 平 常 表 现 最 能 看 清 一 个 人 011 娶 妻 首 贤 德 016 相 知 021 孝 是 选 择 对 象 好 法 宝 021 欲 知 人 者 先 自 知 025 我 们 价 值 观 是 利 害 还 是 道 义 029 I 相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而

Läs mer

Microsoft Word - ch01.doc

Microsoft Word - ch01.doc 第 1 章 金 融 市 場 概 論 一 選 擇 題 B 1. 透 過 金 融 中 介 機 構 將 資 金 從 資 金 供 給 者 移 轉 至 資 金 需 求 者, 稱 為 : (A) 直 接 金 融 (B) 間 接 金 融 (C) 市 場 金 融 (D) 銀 行 金 融 C 2. 若 一 公 司 決 定 以 直 接 金 融 的 方 式 向 外 籌 資, 下 列 何 者 為 非? (A) 發 行 ECB

Läs mer

全 球 市 场 : 资 产 类 别 审 查 > 三 月 份 油 价 上 涨 ( 约 14.3%) 不 过, 这 次 反 弹 的 空 间 可 能 有 限 黄 金 价 格 自 2016 年 年 初 上 涨 约 17.8% 美 元 疲 软 和 全 球 风 险 规 避 是 其 上 涨 的 原 因 预 计 在

全 球 市 场 : 资 产 类 别 审 查 > 三 月 份 油 价 上 涨 ( 约 14.3%) 不 过, 这 次 反 弹 的 空 间 可 能 有 限 黄 金 价 格 自 2016 年 年 初 上 涨 约 17.8% 美 元 疲 软 和 全 球 风 险 规 避 是 其 上 涨 的 原 因 预 计 在 2016 年 4 月 全 球 股 票 反 弹 +6.4%( 截 至 本 文 发 表 日 期 )( 第 3 页 ) 布 伦 特 原 油 价 格 从 一 月 开 始, 上 涨 了 4( 第 2 页 ) 全 球 央 行 采 取 措 施 刺 激 经 济 增 长 和 对 抗 通 货 紧 缩 ( 第 2 页 ) 目 前, 我 们 对 股 票 和 固 定 收 益 产 品 保 持 中 立 态 度 股 票 : 央 行

Läs mer

®ѥU1.indb

®ѥU1.indb + 76% 20% 30% 2 3 4 5 6 14 62 16 20 28 32 36 38 40 46 53 54 60 2007 63 65 76 95 96 97 99 100 101 103 183 185 # * * * # * 02 1 10 (852) 2823 7888 (852) 2865 5939 www.coli.com.hk 28 26 (852) 2980 1333 (852)

Läs mer

南華大學數位論文

南華大學數位論文 II III IV V VI VII 28 29 30 31 32 33 1 1 2 2 3 4 3 4 0 5 5 6 6 7 2005 8 9 10 11 7 ( ) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 8 38 39 40 41 42 9 http://www.libertytimes.com.tw/2001/new/apl/9/

Läs mer

6837 2017 12 31 2017 12 31 2017 2017 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2017 2018 3 27 * 3 7 23 29 74 104 114 115 164 200 210 211 212 1 13 11 2017 12 31AH11,501,700,000 AH102.30 2,645,391,000.0017,817,845,957.76

Läs mer

公開說明書

公開說明書 2 3 ...5...5...7...7...10...14...16...16...17...19...20...21...22...22...22...22...22...22...24...24...24...24...25...26...26...26...26...26...27...27...28...28...29...29...30...30...30...31...31...33...38...40...41...41...43...44...47...48

Läs mer

1 (1) (2) 5A (3) (4) 2015

1 (1) (2) 5A (3) (4) 2015 1 2 3 4 6 10 14 15 23 35 44 45 54 67 87 89 92 94 97 99 101 102 104 106 108 110 1 (1) (2) 5A (3) (4) 2015 2 03399 1731-1735 8 16 45 4502 1 2 8 1 21-22 H 183 17M 3 2015 4 2015 2014 12 31 12 31 3,028,006

Läs mer

3988 4601 2 3 4 5 7 9 9 17 28 35 35 36 40 43 46 52 53 2 2016 A 1.00 601988 H 1.00 3988 (Bp, Bps) 1 0.01 100 360002 360010 100 4601 571 2016 8 302016 1311 12 2016 2016 3 BANK OF CHINA LIMITED Bank of China

Läs mer

2 3 8 13 20 29 42 44 46 48 49 51 53 55 56 57 59 160 162 1. 2. 7,124,775 5,886,854 3,367,726 2,154,840 1,602,098 1,270,105 958,659 564,292 459,316 293,743 1,380,922 987,159 619,430 496,842 339,417 1,187,036

Läs mer

1-1配股说明书.PDF

1-1配股说明书.PDF 111 112 113 114 115 116 117 118 119 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142

Läs mer

$$% % $ (%) % %$ $ ( *+,)(-)-./0-1//0- %) %) % - $%2)33%0 $ % ((3./. 3/3 )3 / % (()33(1 % (()3(/ %89856%:;< % (()3 0()0 3 (. <<=330(<</ 3 3. ()

$$% % $ (%) % %$ $ ( *+,)(-)-./0-1//0- %) %) % - $%2)33%0 $ % ((3./. 3/3 )3 / % (()33(1 % (()3(/ %89856%:;< % (()3 0()0 3 (. <<=330(<</ 3 3. () $$% % $ (%) % %$ $ ( *+,)(-)-./0-1//0- %) %) % - $%2)33%0 $ % ((3./. 3/3 )3 / % (()33(1 % (()3(/0 456777%89856%:;< % (()3 0()0 3 (.

Läs mer

Microsoft Word - report 4.doc

Microsoft Word - report 4.doc , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA 1.1.1 1.1.2 1.1.3 , USA , USA , USA 1.1.4 , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA

Läs mer

2-2

2-2 ... 2-1... 2-2... 2-6... 2-9... 2-12... 2-13 2005 1000 2006 20083 2006 2006 2-1 2-2 2005 2006 IMF 2005 5.1% 4.3% 2006 2005 3.4% 0.2% 2006 2005 911 2005 2006 2-3 2006 2006 8.5% 1.7 1.6 1.2-0.3 8.3 4.3 3.2

Läs mer

序 言 本 研 習 資 料 手 冊 按 照 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 範 圍 編 纂 而 成, 該 考 試 試 題 將 按 本 研 習 資 料 手 冊 擬 定 內 文 每 章 結 尾 部 份 另 列 有 模 擬 試 題 供 參 考 在 香 港 保 險 業 監 理 處 的 應 允 下,

序 言 本 研 習 資 料 手 冊 按 照 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 範 圍 編 纂 而 成, 該 考 試 試 題 將 按 本 研 習 資 料 手 冊 擬 定 內 文 每 章 結 尾 部 份 另 列 有 模 擬 試 題 供 參 考 在 香 港 保 險 業 監 理 處 的 應 允 下, 保 險 中 介 人 素 質 保 證 計 劃 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 研 習 資 料 手 冊 2010 年 版 序 言 本 研 習 資 料 手 冊 按 照 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 範 圍 編 纂 而 成, 該 考 試 試 題 將 按 本 研 習 資 料 手 冊 擬 定 內 文 每 章 結 尾 部 份 另 列 有 模 擬 試 題 供 參 考 在 香 港 保 險 業 監 理

Läs mer

26 全球金融危機專輯 2-1 Tobin Q IMF (2008) Wilson (2008) ( 2-1) (New Century Financial Corporation) 2007 ( 2-2) ( ) 2007

26 全球金融危機專輯 2-1 Tobin Q IMF (2008) Wilson (2008) ( 2-1) (New Century Financial Corporation) 2007 ( 2-2) ( ) 2007 第二章金融危機對金融體系與總體經濟之影響 25 蔡曜如 2007 8 (subprime mortgage) 2008 9 2009 11 (negative feedback loop) Tobin Q 1 2007 26 全球金融危機專輯 2-1 Tobin Q IMF (2008) Wilson (2008) 2000 2 ( 2-1) 2006 2007 4 (New Century Financial

Läs mer

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要> 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日 1 重 要 提 示 基

Läs mer

台灣經濟研究院

台灣經濟研究院 台 灣 經 濟 研 究 院 國 內 總 體 經 濟 預 測 暨 景 氣 動 向 調 查 新 聞 稿 2015.04.24 觀 察 近 期 全 球 經 濟 情 勢, 美 國 就 業 改 善 進 度 有 減 緩 趨 勢, 而 中 國 首 季 經 濟 表 現 也 不 盡 理 想, 不 過 歐 元 區 及 日 本 分 別 在 資 金 寬 鬆 及 消 費 稅 利 空 淡 化 後, 緩 步 回 到 復 甦 軌

Läs mer

2

2 2 3 225 1989 38957 14 2003 7603 - IMF 4 - 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 2003Jan 2004Jan 2005Jan 2006Jan 17000 15000 13000 11000 9000 7000 225 5 6-30 25 20 15 10 5 0 2003Jan -5 2004Jan 2005Jan 2006Jan -10-15

Läs mer

目 錄 2 4 6 7 21 37 49 58 致 經 營 者 專 家 引 言 研 究 目 的 台 灣 銀 行 業 前 進 中 國 的 動 機 台 灣 銀 行 業 前 進 中 國 的 機 會 台 灣 銀 行 業 前 進 中 國 的 挑 戰 結 論 與 建 議 參 考 文 獻

目 錄 2 4 6 7 21 37 49 58 致 經 營 者 專 家 引 言 研 究 目 的 台 灣 銀 行 業 前 進 中 國 的 動 機 台 灣 銀 行 業 前 進 中 國 的 機 會 台 灣 銀 行 業 前 進 中 國 的 挑 戰 結 論 與 建 議 參 考 文 獻 目 錄 2 4 6 7 21 37 49 58 致 經 營 者 專 家 引 言 研 究 目 的 台 灣 銀 行 業 前 進 中 國 的 動 機 台 灣 銀 行 業 前 進 中 國 的 機 會 台 灣 銀 行 業 前 進 中 國 的 挑 戰 結 論 與 建 議 參 考 文 獻 台 灣 銀 行 業 前 進 中 國 的 機 會 與 挑 戰 致 經 營 者 敬 愛 的 銀 行 業 先 進 : 隨 著 亞 洲

Läs mer

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 年 教 学 工 作 安 排 2015 2016 学 年 第 二 学 期 教 学 工 作 计 划 二 O 一 六 年 三 月 十 日 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63> 一 九 八 八 年 创 刊 回 忆 与 研 究 第 十 六 辑 上 海 市 新 四 军 历 史 研 究 会 浙 东 浙 南 分 会 编 二 O 一 三 年 十 二 月 1 ( 封 面 折 页 字 ) 编 委 会 顾 问 丁 公 量 丁 柯 吴 文 达 汪 志 荣 戚 南 强 李 国 经 主 编 陈 晓 光 副 主 编 葛 奇 忠 方 思 朋 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 方 思 朋 王

Läs mer

萧山中学课程建设方案.doc

萧山中学课程建设方案.doc - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2

Läs mer

( ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 121.2 117.5 125.8 122.0 130.9 126.8 135.4 131.5 140.3 136.0 144.9 140.2 153.5 147.9 160.6 154.7 165.1 160.3 167.7 163.9 169.3 165.8 169.6 166.7 170.0 167.8

Läs mer

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 3 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Läs mer

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言...5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Läs mer

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面 目 录 理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 1 信 息 交 流 省 编 办 刘 维 寅 副 主 任 到 我 市 对 市 县 政 府 机 构 改 革 工 作 进 行 实 地 评 估 11 我 市 部 分 部 门 试 点 实 行 部 门 内 部 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 13 我 市 三 项 措 施 确 保 机 构 编 制 监 督 活 动 常 态 化 14 基 层

Läs mer

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现 前 言 日 本 是 我 们 的 邻 国 文 献 可 考 的 两 国 关 系, 至 少 已 有 21 个 世 纪 古 代 日 本 文 化 的 发 展 晚 于 中 国, 而 日 本 民 族 却 能 在 固 有 文 化 的 基 础 上 对 外 国 文 化 采 取 选 择 吸 收 和 创 新 的 态 度, 形 成 自 己 独 特 的 文 化 封 建 末 期, 中 国 和 日 本 同 受 西 方 列 强 的

Läs mer

2深化教育教学改革、创新人才培养模式

2深化教育教学改革、创新人才培养模式 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 的 创 新 与 实 践 1 李 选 芒 2 赵 居 礼 摘 要 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 改 革 的 重 点 是 明 确 专 业 培 养 目 标, 构 建 适 应 培 养 目 标 的 课 程 体 系, 营 造 职 业 技 术 训 练 的 教 环 境, 建 设 双 师 结 构 的 师 资 队 伍 陕 西 工 业 职

Läs mer

,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 1 ?,,, :,,,?,,?, :,,,,,,,,,? :,, :,,?, :??, :,!,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,, :, 3 !?!?,!,!,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? :??,, 4 ,,,,,,, :?, :,,,,,,,,,,,,,, 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,??

Läs mer

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 5 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Läs mer

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A 分 级 基 金 入 门 1 概 述 分 级 基 金 是 指 通 过 对 基 金 收 益 分 配 的 安 排, 将 基 金 份 额 分 成 预 期 收 益 与 风 险 不 同 的 两 类 或 多 类 份 额, 并 将 其 中 一 类 份 额 或 多 类 份 额 上 市 进 行 交 易 的 结 构 化 证 券 投 资 基 金 通 常 所 谈 到 的 分 级 基 金 是 将 母 基 金 产 品 ( 可 以

Läs mer

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc 九 評 共 產 黨 大 紀 元 系 列 社 論 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 錄 公 告 大 紀 元 發 表 系 列 社 論 九 評 共 產 黨... 3 九 評 之 一 評 共 產 黨 是 甚 麼... 4 前 言... 4 一. 以 暴 力 恐 怖 奪 取 和 維 持 政 權... 5 二. 以 謊 言 為 暴 力

Läs mer

103.06.23退休權益.ppt [相容模式]

103.06.23退休權益.ppt [相容模式] 臺 中 市 政 府 人 事 處 不 可 不 知 之 退 休 權 益 1 大 綱 一 退 休 撫 卹 理 論 二 現 行 退 休 制 度 (85 制 ) 三 再 任 停 止 領 受 月 退 休 金 及 優 惠 存 款 四 案 例 分 享 五 公 務 人 員 退 休 撫 卹 法 草 案 (90 制 ) 六 公 務 人 員 保 險 法 103 年 1 月 29 日 修 法 七 結 語 一 退 休 撫 卹

Läs mer

Microsoft Word - 1.《國文》試題評析.doc

Microsoft Word - 1.《國文》試題評析.doc 許 清 龍 老 師 試 題 評 析 國 文 試 題 評 析 / 命 中 事 實 100 學 年 度 私 醫 聯 招 的 國 文 科 考 題, 有 上 課 的 同 學 應 該 發 出 會 心 一 笑, 甚 至 狂 笑, 因 為 老 師 的 命 中 率 實 在 太 高 了 除 了 基 本 的 字 音 字 形 字 義 成 語 的 題 型 外, 時 序 的 題 型 考 了 干 支 判 別 題 目 完 全 可

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,,,,,,,, ( ),,, :,,,, ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,, 1. 1. 1 (, ),,,,,,,,,,,, 2 ( ),,,,,,, ( ),,,, ( ),,,,,,,,,,, 3 1. 2,,,, ;, ;, ;,,,, ( ), :,,,,,,,,,, : 4 ,,,,,, ( / ),,,,,,,, ( ) ( ),,,,

Läs mer

$%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%% :::; 7<9; %-%, 3$%$ :::;

$%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%% :::; 7<9; %-%, 3$%$ :::; $%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%%-- 7889 :::; 7

Läs mer

# $# #!# # # # # # # %# # # &# # # # #! "

# $# #!# # # # # # # %# # # &# # # # #! "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$% & (($ (($!$ ) #) )!* )!!+ # )!) "!+ ) #!+ + )!*!!, +!-!#!+,!( # $!+!!) ) "!, ) #! )!$ )! )!$!#! +!* " #!) #!)!( + *!* $!(!+! " $!$ # $!$ +!,!,!) ) &! " #

Läs mer

实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名 称 等 所 有 时 间 都 为 学 生 装 好 行 李 出 发 时 间, 请 提 前 0 分 钟 将 行 李 运 到

实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名 称 等 所 有 时 间 都 为 学 生 装 好 行 李 出 发 时 间, 请 提 前 0 分 钟 将 行 李 运 到 附 件 :.014 年 实 习 生 进 出 实 习 单 位 用 车 方 案 南 京 医 科 大 学 014 年 6 月 实 习 学 生 进 出 实 习 单 位 用 车 计 划 教 务 处 编 014 年 6 月 5 日 实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名

Läs mer

简报158期.doc

简报158期.doc 党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 简 报 第 15 期 ( 总 第 158 期 ) 中 共 山 东 省 委 农 村 党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 领 导 协 调 小 组 办 公 室 2012 年 10 月 31 日 喜 迎 十 八 大 威 海 市 组 织 开 展 系 列 主 题 宣 传 活 动 迎 接 党 的 十 八 大 一 是 发 挥 党 建 电 视 栏 目 作 用 强 化 宣 传

Läs mer

zt

zt !" !"!"!###!$ !!" #$ %& ( $( )% &# *%!($!#!!%%!"%! &!)%!&"!* #($!& # (!! ?!!""#!$ % # & %!"#$%&"" ()))*)))+ (,)-#*),+./,),),)0 12122222+ (3333333+ 4),),),)0 (,)5677,+ ()))89))+ :;;5 $ # ( )$ # ( ($

Läs mer

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25 公 司 代 码 :601231 公 司 简 称 : 环 旭 电 子 环 旭 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 25 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事

Läs mer

合 情 合 理 即 是 好 法 # # # # 鸣 珂 劳 远 望 展 纸 托 情 深 世 乱 关 河 隔 旅 怀 岁 月 侵 家 珍 次 第 数 好 句 短 长 吟 清 越 东 山 志 流 风 自 可 钦! 理 要 层 层 觅 情 须 一 往 深 常 存 春 夏 意 不 让 雪 霜 侵 越 石 霄

合 情 合 理 即 是 好 法 # # # # 鸣 珂 劳 远 望 展 纸 托 情 深 世 乱 关 河 隔 旅 怀 岁 月 侵 家 珍 次 第 数 好 句 短 长 吟 清 越 东 山 志 流 风 自 可 钦! 理 要 层 层 觅 情 须 一 往 深 常 存 春 夏 意 不 让 雪 霜 侵 越 石 霄 # 谢 觉 哉 情 理 法 # 观 研 究 霍 存 福 谢 觉 哉 的 一 般 情 理 # 观 是 其 情 理 法 # 观 的 基 础 它 们 是 在 吸 收 中 国 文 化 传 统 的 优 秀 成 分 在 对 革 命 经 验 教 训 的 总 结 中 形 成 的 谢 老 指 出 革 命 不 排 斥 友 情 亲 情 传 宗 接 代 等 人 情 理 # 是 经 过 了 洗 练 的 情 # 对 肃 清 教

Läs mer

沦 陷 时 期 北 平 日 伪 的 金 融 体 系 及 掠 夺 手 段!!

沦 陷 时 期 北 平 日 伪 的 金 融 体 系 及 掠 夺 手 段!! 陈 静 北 平 沦 陷 后 伪 华 北 临 时 政 府 对 北 平 金 融 强 行 统 制 建 立 了 伪 中 央 银 行 中 国 联 合 准 备 银 行 随 后 排 挤 中 国 法 币 发 行 联 银 券 统 一 华 北 的 货 币 市 场 太 平 洋 战 争 后 又 掠 夺 滞 留 在 平 津 租 界 内 中 国 政 府 的 巨 额 白 银 打 击 中 国 本 土 的 民 族 金 融 资 本 整

Läs mer

!!

!! 万 小 雁 包 云 轩 严 明 良 袁 成 松 钱 玮 利 用 沪 宁 高 速 公 路 实 时 监 测 的 气 象 数 据 分 析 了 年 月 日 发 生 在 沪 宁 高 速 公 路 镇 江 段 团 雾 过 程 的 气 象 要 素 变 化 通 过 模 式 耦 合 三 种 不 同 陆 面 方 案 对 此 次 过 程 进 行 了 数 值 模 拟 旨 在 检 验 模 式 耦 合 陆 面 方 案 对 镇 江

Läs mer

社 会 学 研 究., ( 二 ) 社 会 的 生 产 作 为 独 特 的 转 型 问 题,, :,,,, :,, :,?,?,,, ( ),, (. ) (- ) ( ), (. ) ( )(, ), : +,? 1 ( 三 ) 转 型 社 会 与 转 型 社 会 学 的 使 命,,,,,,, 1

社 会 学 研 究., ( 二 ) 社 会 的 生 产 作 为 独 特 的 转 型 问 题,, :,,,, :,, :,?,?,,, ( ),, (. ) (- ) ( ), (. ) ( )(, ), : +,? 1 ( 三 ) 转 型 社 会 与 转 型 社 会 学 的 使 命,,,,,,, 1 : 沈 原 : 多 年 来, 人 们 对 改 革 开 放 以 来 所 创 造 的 经 济 奇 迹 谈 论 甚 多, 而 对 促 动 这 一 经 济 奇 迹 的 体 制 奇 迹, 即 权 力 与 市 场 的 结 合, 却 始 终 着 墨 很 少 转 型 社 会 学 企 图 面 对 这 一 体 制 奇 迹 及 其 所 引 发 的 诸 种 问 题 为 此, 必 须 努 力 寻 求 工 具 实 证 主 义

Läs mer

书 评 :,,,, :,,,,, ( ),, :?,,,, ( ),,, ( ), :,,, :,,?,?,,,,,,,,

书 评 :,,,, :,,,,, ( ),, :?,,,, ( ),,, ( ), :,,, :,,?,?,,,,,,,, : 兼 评 边 燕 杰 丘 海 雄 的 企 业 的 社 会 资 本 及 其 功 效 刘 林 平,,,,,,,,,,, : (, ),,, : ; ; 书 评 :,,,, :,,,,, ( ),, :?,,,, ( ),,, ( ), :,,, :,,?,?,,,,,,,, 社 会 学 研 究.,,,,, :,,,,,,, 1,,,,,,,, (. ),,,,,,,, (, : ) :,, 1 亚 当

Läs mer

,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,,,,, ),,,,,,,, ( ),,, (, ),,,, % %,,,,,, (, )(, ), ( ), ( ) ( ), ( ), ( ) ( ),,,,, ( ),,,

,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,,,,, ),,,,,,,, ( ),,, (, ),,,, % %,,,,,, (, )(, ), ( ), ( ) ( ), ( ), ( ) ( ),,,,, ( ),,, : 1 王 春 光 : -,, ( ) ( ).,. -. -,.., -.,, (, : - )?,,,,,,, :, ;,,?,, 1,,, :,,,,,,,, ( ),,,,,,,,, ,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,,,,, ),,,,,,,, ( ),,, (, ),,,, % %,,,,,, (, )(, ), ( ), ( ) ( ), ( ),

Läs mer

北京农学院2014年就业质量年度报告

北京农学院2014年就业质量年度报告 前 言 北 京 农 学 院 是 一 所 农 科 特 色 鲜 明 多 科 融 合 的 北 京 市 属 都 市 型 高 等 农 业 院 校, 始 建 于 1956 年, 几 经 变 迁 数 易 校 名, 1965 年 正 式 升 格 为 大 学,1978 年 经 国 务 院 批 准 定 名 为 北 京 农 学 院 学 校 坐 落 于 北 京 市 昌 平 区 回 龙 观 镇, 毗 连 中 关 村 生 命

Läs mer

!!! #! #!!!!

!!! #! #!!!! !! 中 国 近 代 钢 铁 工 业 化 始 于 世 纪 末 的 汉 阳 铁 厂 以 及 之 后 的 汉 冶 萍 公 司 为 了 获 得 本 土 的 技 术 能 力 汉 冶 萍 公 司 先 后 选 送 了 约 名 中 国 学 生 赴 英 德 美 等 西 方 国 家 学 习 冶 金 技 术 从 而 产 生 了 中 国 近 代 钢 铁 工 业 化 的 首 批 本 土 工 程 师 这 批 工 程 师 在

Läs mer

欧 洲 研 究 年 第 期! # % # %! #

欧 洲 研 究 年 第 期! # % # %! # 欧 盟 新 老 成 员 国 养 老 保 险 制 度 改 革 比 较 仇 雨 临 黄 小 勇 面 对 人 口 老 龄 化 日 趋 严 重 经 济 与 社 会 结 构 的 变 化 以 及 全 球 化 和 区 域 一 体 化 的 挑 战 欧 盟 国 家 普 遍 进 行 了 养 老 金 制 度 的 改 革 新 老 成 员 国 由 于 既 遭 遇 相 同 问 题 又 面 对 不 同 挑 战 因 此 在 改 革

Läs mer