För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns"

Transkript

1 1

2 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad, Varför och Hur.

3 Känner du igen dig? Detta är ett vanligt dilemma för sparare, vi vill gärna vara med på en uppgång men absolut inte på en nedgång! Det är här begreppet risk kommer in i bilden eller hur stora svängningar i avkastning vi beredda att ta. Risk och avkastning är nämligen två sidor av samma mynt; vill du ha en hög avkastning så innebär det att du måste utsätta dig för en högre risk (större svängningar och potentiella förluster). Omvänt, om du inte vill riskera att förlora pengar så kan du inte heller förvänta dig en hög avkastning. En rådgivare hade kunnat hjälpa Eva med hennes dilemma så att hon hade fått en bättre balans mellan de både tillgångsslagen. Vi svenskar gillar ju när saker är lagom och då kan kapitalskyddade strukturerade placeringar vara en lösning på problemet ovan. 3

4 Strukturerade placeringar, eller strukturerade produkter som det också kallas, är samlingsnamnet för olika typer av paketerade finansiella instrument. Vanligaste förkommande i Sverige är aktieobligationer, eller aktieindexobligationer som de oftast kallades tidigare. Syftet med sparformen är att skapa placeringar med egenskaper utifrån marknadens behov. Dessa egenskaper inkluderar främst avvägningen mellan avkastning och risk, vilken marknad eller tillgångsslag investerarna vill ha exponering mot samt under hur lång tid investeraren vill ha denna exponering. Det är alltså möjligt att skräddarsy dessa placeringar. 4

5 Det finns olika varianter av strukturerade placeringar. Man kan grovt dela in dem i tre olika typer, kapitalskyddade placeringar, marknadsplaceringar och hävstångsplaceringar. Kapitalskyddad placering Den vanligaste förekommande typen i Sverige och jag kommer idag att avgränsa mig till att prata om denna typ. Emittenten, utgivaren av placeringsprodukten, har i det här fallet åtagit sig att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen (det finns ett skydd i placeringen om marknaden faller). I vissa kapitalskyddade placeringar betalar du en s k överkurs, ett belopp utöver det nominella beloppet, vilket ger möjlighet till högre avkastning. Observera - om du investerar i en kapitalskyddad placering med överkurs innebär detta att överkursen kan gå förlorad om inte underliggande tillgångar haft tillräcklig värdeutveckling för att täcka kostnaden för överkursen (överkurs och courtage är det du riskerar att förlora). Marknadsplacering - En marknadsplacering påminner om en direktinvestering i den underliggande marknaden (t ex enskilda aktier eller en fond). Dock kan marknadsplaceringar vara konstruerade på många olika sätt. I vissa tar du del av marknadens uppgång och har samtidigt ett visst skydd om marknaden faller. I andra får du en hävstångseffekt* om marknaden stiger, men som följer marknadens utveckling nedåt fullt ut. Det är viktigt att du förstår den specifika placeringsproduktens egenskaper och att du kan förlora hela eller delar av ditt placerade belopp plus courtage. Hävstångsplacering - En hävstångsplacering är skapad för dig som har en stark tro på en viss marknadsrörelse (upp eller ner) och som är villig att ta större risk för att få möjlighet till högre avkastning än vad en direktinvestering i marknaden skulle ha gett. En hävstångsplacering kan både stiga och falla mer och snabbare i värde än utvecklingen på den underliggande marknad som placeringen är kopplad till. Det är viktigt att du förstår den specifika placeringsproduktens egenskaper och att du kan förlora hela eller delar av ditt placerade belopp plus courtage. Risken för förlust ökar i pilens riktning liksom chansen till hög avkastning. * förstoringseffekt, om underliggande tillgång t ex en aktie ökar med 10% så ökar din placering med 20% (x2). 5

6 Den här grafen visar utvecklingen av emitterade volymer på den svenska marknaden sedan Placeringsformen kom till Sverige i slutet av 80-talet men det var först i slutet av 90-talet som de började erbjudas till allmänheten. Kapitalskyddade placeringar ökade kraftigt efter IT-krisen runt millennieskiftet. Under rekordåret 2007 emitterades det nästan för 100 miljarder. Under januari till juni 2011 emitterades det för ca 27 miljarder. 6

7 Underliggande tillgångsslag är den marknad som man får exponering mot. I aktieobligationens fall är underliggande tillgångsslag aktiemarknaden. I valutaobligationens fall är underliggande tillgångsslag valutamarknaden och så vidare. I Sverige är aktier det vanligast tillgångsslaget. Det finns egentligen inga begränsningar i vad som kan vara underliggande tillgångsslag i en strukturerad placering så länge det finns en handel i tillgångsslaget. Hade du direktinvesterat kr i respektive tillgångsslag nedan för 5 år sedan hade värdet idag (28/ ) varit ca: Svenskt aktieindex (OMXS30) Amerikanskt aktieindex (S&P500) Valutan Dollar Valutan Euro Guld Olja (Brent) 950 kr 930 kr 880 kr kr kr kr 7

8 Trygghet - Kapitalskyddade produkter ger minst nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Du vet på förhand vad sämsta möjliga utfall blir. Möjlighet till god avkastning givet en bestämd risknivå. Kan också ge tillgång till marknader och instrument som normalt är otillgängliga eller svåråtkomliga. En paketlösning som enkelt ger exponering mot t ex råvaror och valutor (sprider risken i en sparportfölj)

9 Precis som krokodilskylten visar gäller det att vara medveten om vilka risker man tar. Detta gäller alla placeringsformer. Den risk som är mest utmärkande/speciell för strukturerade placeringar är kreditrisken. Kreditrisk Vem garanterar nominellt belopp och eventuell avkastning på återbetalningsdagen? Vad är emittentens finansiella ställning dvs kreditvärdighet. Det finns olika ratinginstitut t ex Standard&Poors och Moodys som betygsätter emittenternas kreditvärdighet efter olika skalor. Ju bättre kreditvärdighet en emittent har, desto lägre bör kreditrisken bli (dvs tryggare placering). Andra risker att vara observant på är: Marknadsrisk Fluktationer (framförallt nedåt) i underliggande tillgångar under löptiden. Likviditetsrisk Finns möjlighet att sälja i förtid? Hur fort kan jag i så fall få mina pengar? Valutarisk Normalt ges aktieobligationer ut och återbetalas i svenska kronor men variationer kan förekomma. Komplex produkt - Kapitalskyddade placeringar innehåller ofta komplicerade samband som kan vara svåra att förstå. Det är viktigt att du sätter dig in i hur den fungerar, eller ta hjälp av en rådgivare. Du ska också vara medveten om att eventuell överkurs och courtage inte omfattas av kapitalskyddet. Preliminära villkor - Placeringens villkor (framförallt deltagandegrad och startkurs) bestäms vid lansering utifrån gällande marknadsläge och är därför endast preliminära under teckningsperioden.

10 Denna bild beskriver de ingående delarna i en kapitalskyddad placering. 1.Obligationsdelen står för tryggheten i den kapitalskyddade placeringen. En obligation är ett räntebärande värdepapper där du lånar ut dina pengar till t ex en bank eller staten och får i gengäld ersättning, ränta, för detta. Obligationer anses som en trygg placering, låg risk, eftersom värdet svänger mindre under löptiden (placeringen löper under en bestämd period dvs har ett startdatum och ett slutdatum). I en kapitalskyddad placering får du inte den löpande räntan. En del av räntan bekostas köp av optioner. 2. Optionsdelen står för möjligheten till avkastning. Optioner är inte, som många tror, något konstigt eller farligt. Det är en form av derivat och hela derivatmarknaden handlar om att omfördela risker, de som vill öka risken köper och de som vill minska risken säljer. Normalt används köpoptioner i kapitalskyddade placeringar som då ger banken en möjlighet (men inte skyldighet) att köpa t ex en aktie om 3 år till ett idag förutbestämt pris. För denna möjlighet betalar banken en premie (avgift) som finansieras med hjälpa av räntan från obligationen.om aktien 3 år senare har gått upp mer än det förutbestämda priset väljer banken att utnyttja optionen som då ger avkastning. Har däremot aktien 3 år senare gått ned under det förutbestämda priset väljer banken att inte utnyttja optionen som då blir värdelös. I detta fall kommer du endast att få igen det nominella beloppet (dvs det du lånade ut till banken). 3. Arrangörsarvodet: tar banken ut vid ett tillfälle (innan lansering) och motsvarar normalt ca 1% av nominellt belopp per löptidsår. Som bilden visar är arrangörsarvodet inkluderat i det nominella beloppet till skillnad från courtaget. 4. Courtage: Som vid all handel med värdepapper tas courtage ut (betalas i samband med att du gör placeringen). Courtaget motsvarar normalt ca 2% av det investerade beloppet. Courtaget på andrahandsmarknaden (vid köp och sälj efter lansering) motsvarar normalt ca 0,5%. 10

11 Det här är basstrukturen för hur avkastningen beräknas i många kapitalskyddade placeringar, det förkommer dock variationer. Deltagandegraden anger hur stor del av en positiv indexutveckling som du får ta del av. En deltagandegrad under 100% ger möjlighet till mindre avkastning än en direktinvestering (t ex i en enskild aktie eller fond) medan en deltagandegrad över 100% ger en hävstångseffekt. Marknadsförhållanden som ränteläge och kursrörlighet vid lanseringstillfället avgör hur stor deltagandegraden blir (ändras ej under löptiden). Indexutvecklingen för underliggande tillgång visar den procentuella utvecklingen mellan start- och slutkurs. 11

12 OBS! Exemplet riktar sig till dig som vill förstå i detalj hur allt hänger ihop. Bilden visas inte kr (nominellt belopp) att investera. Eftersom man använder procent av nominellt värdet när man talar om värdet på obligationer och optioner skulle 93% går till obligationsdelen som skapar kapitalskyddet (dvs växer under löptiden till 100% på slutdagen). 3% avgår i arrangörsarvode (1% x 3 år). Resterande 4% används till optionsdelen som ska generera avkastning. Hur räknar man då ut avkastningen? Om vi antar att en köpoption på indexet OMXS30 (30 största bolagen på svenska börsen) med lösendatum om 3 år och till lösenivån 900 (dagens indexnivå) skulle kosta 12%. Vi hade 4% kvar till optioner vilket ger en deltagandegrad på 30% (kapital att investera i optioner/ pris på optionspremien = 4%/12%), man kan säga att kvarvarande optionspengar bara räcker till en tredjedels option. Vi antar att indexet OMXS30 efter 3 år slutar på nivån 1170, vilket ger en indexutveckling på 30% ((slutkursstartkurs)/startkurs = ( )/900). Vi beräknar avkastningen till 900 kr ( x 0,3 x 0,3). Om vi antar att courtaget är 200 kr ( x 0,02) blir den totala avkastningen 6,86% ((10 900/10 200) -1) och den årliga effektiva avkastningen 2,24% ((10 900/10 200)^(1/3)-1).

13 OBS! Exemplet riktar sig till dig som vill förstå i detalj hur allt hänger ihop. Bilen visas inte. Tycker man att avkastningen i det första exemplet låter lågt finns det andra alternativ. Oftast erbjuds en kapitalskyddad placering med överkurs. Är man villig att riskera lite mer (risk att förlora överkursen då den ej är kapitalskyddad) så kommer utfallet att bli ett annat i exempel 2. Låt säga att överkursen är 10% av nominellt belopp, dvs kr. Då har vi kr att investera. 93% går fortfarande till obligationsdelen som skapar kapitalskyddet (dvs växer under löptiden till 100% på slutdagen). 3% avgår återigen i arrangörsarvode (1% x 3 år). Däremot har vi nu 14% att använda till optionsdelen som ska generera avkastning. Hur räknar vi ut avkastningen? Köpoption på indexet OMXS30 med lösendatum om 3 år och till lösenivån 900 (dagens indexnivå) kostar fortfarande 12%. Däremot har vi 14% kvar till optioner vilket ger en deltagandegrad på 116% (14%/12%), optionspengarna räcker till mer än en option. Vi antar återigen att indexet OMXS30 efter 3 år slutar på nivån 1170, vilket ger en indexutveckling på 30% (( )/900). Vi beräknar avkastningen till kr ( x 1,16 x 0,3). Om vi antar att courtaget är 220 kr ( x 0,02) blir den totala avkastningen 20,32% ((13 500/11 220) -1) och den årliga effektiva avkastningen 6,36% ((13 500/11 220)^(1/3)-1). Stor skillnad mot det första exemplet men man ska komma ihåg att man tog också en ökad risk i och med överkursen. Den hade man förlorat om index hade utvecklats negativt och då endast fått tillbaka nominellt belopp.

14 Hur påverkas värdet på den kapitalskyddade placeringen under löptiden, dvs efter att du köpt den? Värdet kan variera under löptiden men har ett golv, dvs vad obligationen är värd (förutsatt att emittenten/banken ej går i konkurs). Värdet på placeringen påverkas främst av hur underliggande tillgång utvecklas men marknadsräntan, kurssvängningar och typ av option spelar också in. Kapitalskyddet (nominellt belopp tillbaka) gäller endast på återbetalningsdagen. Du kan under normala omständigheter köpa och sälja dessa placeringar när du vill. Arrangören åtar sig att ställa priser och ofta sker detta via börsen, dvs placeringarna är noterade. Omsättningen av kapitalskyddade placeringar på andrahandsmarknaden kan inte jämföras med t ex aktiemarknaden. Det finns ingen koppling mellan värde och pris. Arrangören är fri att sätta valfri köpkurs. Ibland talas det om teoretiskt värde vilket menas vad placeringen är värd om ingen kursförändring sker fram till återbetalningsdagen. Detta är inte samma sak som aktuellt marknadsvärde på din placering men marknadsvärdet närmar sig det teoretiska värdet ju närmare återbetalningsdagen man kommer. 14

15 Jag hoppas att jag har väckt ert intresse för strukturerade placeringar och att det känns mindre snårigt och okänt. Givetvis finns det mer att lära sig om denna sparform. För mer information, gå in på Svenska Fondhandlareföreningens eller Konsumenternas Bank och Finansbyrås hemsida. Svenska Fondhandlareföreningen är tillsammans med myndigheter och andra organisationer, en av huvudmännen för Konsumenternas Bank och Finansbyrå. 15

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 2013 Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 EGENSKAPER EXPONERING MOT HÖGUTDELANDE KVALITETSBOLAG PLACERING MED 90% KAPITALSKYDD VEM PASSAR PLACERINGEN? Aktieindexobligation

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer