Nationalekonomi för tolkar och översättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationalekonomi för tolkar och översättare"

Transkript

1 Nationalekonomi för tolkar och översättare 7 februari 2012 Statens roll. Plan eller marknad? Arbetsmarknad och kapitalmarknad Utrikeshandel Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen

2 Statens roll. Plan eller marknad? Tre huvudsakliga motiv för statliga ingripanden: 1) Ökad effektivitet (allokeringspolitik) 2) Ökad jämlikhet (fördelningspolitik) 3) Jämnare konjunkturutveckling (stabiliseringspolitik)

3 Statens roll. Plan eller marknad? Lång debatt om planhushållning contra marknadsekonomi under 1900-talet. Sovjetunionen m.fl. länder ett reellt alternativ t.o.m talet. Tanke: Planhushållning mer rättvis och mer effektiv. Problem: Hur samordna produktionen utan hjälp av prismekanismen? Hur skapa incitament för utveckling? I många fall blev resultatet varubrist, köer, misshushållning och dålig kvalitet.

4 Statens roll. Plan eller marknad? I praktiken var inte hela ekonomin planerad i de kommuniststyrda länderna. Konsumenterna fick köpa vad de själva ville. I praktiken är också delar av marknadsekonomiernas produktion planmässig, både i offentlig sektor och i företagen. Avgörande skillnad: Marknadspriser, och i normalfallet även privat ägande och etableringsfrihet.

5 Statens roll. Plan eller marknad? Planmässigheten i offentlig sektor kan motiveras med de argument vi tidigare nämnt för statlig aktivitet i ekonomin. Men varför uppstår företag med anställda? - Avvägning mellan kortsiktig effektivitet och långsiktig stabilitet. Minskar transaktionskostnader och osäkerhet. - Också en politisk fråga: Arbetsrättslagstiftning till skydd för arbetstagarna.

6 Statens roll. Plan eller marknad? Problem med statens engagemang: Politiskt beslutsfattande kan leda till ineffektiva utfall. Exempel: Högre utgifter i kommunerna under valår än andra år. Studeras inom området Political economy. Skatter ger effektivitetsförluster (i normalfallet). Dessa måste vägas mot värdet av det man kan åstadkomma med hjälp av skatterna.

7 Statens roll. Plan eller marknad? P Konsumentöverskott: Skillnaden mellan konsumenternas betalningsvilja p* och jämviktspriset. Producentöverskott: Skillnaden mellan producenternas marginalkostnad och jämviktspriset. Q* Q

8 Statens roll. Plan eller marknad? P KÖ Utbud med skatt pålagd Utbud pk P* Skatteintäkter pp Effektivitetsförlust ( dödviktskostnad ) Efterfrågan PÖ Qs Q* Q

9 Statens roll. Plan eller marknad? Eklund skiljer mellan motsatsparen plan/marknad och socialism/kapitalism. Två blandformer : Marknadsekonomi med statsägda/arbetarägda företag (Jugoslavien). Privatägda företag med långtgående statlig planering. Jämförelse mellan Rysslands och Kinas väg från planhushållning till marknadsekonomi. Chockterapi i Ryssland, gradvisa reformer i Kina. Kinas statskapitalism ses ibland som en ny framgångsrik hybridform.

10 Faktormarknaderna Vi ska nu gå över till att studera de faktormarknaderna marknader där företag handlar med produktionsfaktorer. Vi koncentrerar oss på arbetskraft och kapital. Naturresurser är en viktig tredje faktor. Vi hinner inte fördjupa oss i den.

11 Arbetsmarknaden På arbetsmarknaden är det företagen som är köpare och individerna som är säljare. Flera särdrag: - Omfattande regleringar (lag och kollektivavtal) - Förhandlingar spelar stor roll - Priset (lönen) har en mer komplex betydelse än vanliga varupriser.

12 Arbetsmarknaden Efterfrågan på arbetsmarknaden beror på företagens marginalvärdering av arbetskraften. Den beror i sin tur på två faktorer: - Arbetskraftens marginalprodukt (hur mycket ökar produktionen om arbetskraften ökar med en enhet) - Marginalintäkten av produktionen (priset, om vi har perfekt konkurrens)

13 Arbetsmarknaden Efterfrågekurvan för hela arbetsmarknaden är en summering av alla enskilda företags efterfrågan. Den lutar nedåt, om vi utgår från att marginalprodukten är avtagande. Efterfrågan minskar alltså när priset (lönen) stiger, precis som på andra marknader.

14 Arbetsmarknaden Utbudet beror på hur mycket människor vill arbeta till olika ersättningsnivåer. I allmänhet utgår man från att utbudet ökar med priset (lönen), precis som för varor och tjänster i allmänhet. Komplikation: Alternativet till arbete är fritid. Högre lön ger därför upphov till två motstridiga effekter, kallade inkomsteffekt och substitutionseffekt.

15 Arbetsmarknaden Inkomsteffekten innebär att köpkraften stiger. Individen konsumerar mer fritid (= arbetar mindre). Substitutionseffekten gör att varan fritid blir dyrare än förut. Individen konsumerar mindre fritid (=arbetar mer). Rimligt att anta att substitutionseffekten dominerar för det mesta (utbudskurvan lutar uppåt). Dock fullt möjligt att inkomsteffekten dominerar om inkomsten blir tillräckligt hög.

16 Arbetsmarknaden Arbetsmarknaden kan därför illustreras med ett enkelt utbuds- och efterfrågediagram, precis som andra marknader. Annan beteckning på Y-axeln: W = Wage

17 Arbetsmarknaden w Utbud W* Efterfrågan Q* Q

18 Arbetsmarknaden w Anställningsbeslut för ett företag som är pristagare på arbetsmarknaden Lönen avgörs utanför företaget w* Efterfrågan (värdet av marginalprodukten) Q* Q

19 Arbetsmarknaden I praktiken ser lönesättningen annorlunda ut. Förhandlingar har stor betydelse: - Kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarföreningar - Lokala avtal på arbetsplatserna - Individuella avtal De centrala avtalen gäller ofta i flera år. Detta skapar stabilitet och förutsägbarhet, till priset av mindre flexibilitet.

20 Arbetsmarknaden Lönen kan användas för att skapa motivation och lojalitet. Företag kan välja att sätta lönen högre än marknadsjämvikten ( effektivitetslöner ). Känt exempel: Henry Fords 5 dollar/dag Lönen kan påverka arbetsinsatsen. - Prestationslöner - Sociala normer och rättvisa

21 Arbetsmarknaden Varför arbetslöshet? Tre förklaringar: - För höga löner - För liten efterfrågan - Trögheter och flaskhalsar på arbetsmarknaden

22 Arbetsmarknaden 1) För höga löner Tanken är att marknaden har satts ur spel, kanske för att fackföreningarna förhandlat sig till alltför höga löner. Detta kallar Eklund den klassiska förklaringen, efter den laissez fairepolitik som dominerade t.o.m talet. Lösning: Låt lönerna sjunka Problem: Lönerna är trögrörliga nedåt. Kan orsaka otrygghet och social oro.

23 Arbetsmarknaden w Utbud w w* Efterfrågan qe q* qu Q

24 Arbetsmarknaden 2) För liten efterfrågan Tanken är att efterfrågan i ekonomin har rasat och är mindre än vad som kan anses vara normalt. Att sänka lönerna kan då göra ont värre. Detta är ett keynesianskt synsätt som slog igenom under 30-talsdepressionen. Lösning: Statliga stimulanser. Problem: Statlig skuldsättning. Risk att åtgärderna sätts in vid fel tidpunkt.

25 Arbetsmarknaden 3) Trögheter och matchningsproblem Det finns alltid en viss friktionsarbetslöshet. Människor är tillfälligt arbetslösa between jobs. Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb kan fungera dåligt. Lösning: Flexiblare relativlöner, bättre utbildning, ökad rörlighet, information. Problem: Intressekonflikt mellan flexibilitet och stabilitet.

26 Arbetsmarknaden Typer av arbetslöshet: Strukturell arbetslöshet: Normalnivå på arbetslösheten, beror på arbetsmarknadens funktionssätt (matchning, förhandlingssystemet, m.m.) Friktionsarbetslösheten ingår. Konjunkturell arbetslöshet: Arbetslöshet som beror på konjunkturvariationerna. Strukturarbetslöshet: Arbetslöshet som beror på strukturomvandling.

27 Kapitalmarknaden Två innebörder av ordet kapital: Realkapital och finansiellt kapital. Realkapital är ett samlingsnamn för utrustning och byggnader som används i produktionen. Kapital som produktionsfaktor. Finansiellt kapital är pengar som företagen använder för att finansiera sin verksamhet, genom att ge ut aktier eller låna på kreditmarknaden.

28 Kapitalmarknaden Kapitalmarknaden består av aktiemarknaden och kreditmarknaden. Tillsammans med valutamarknaden bildar de finansmarknaden. Viktiga funktioner: - Omfördela kapital, mellan sektorer och individer och för enskilda individer över tiden - Sprida risker - Förmedla betalningar

29 Kapitalmarknaden Kreditmarknaden kopplar samman långivare och låntagare. Banker och andra intermediärer spelar en viktig roll för att marknaden ska fungera. Utbudet kommer från hushåll och företag som vill låna ut pengar mot ränta. Efterfrågan kommer från företag som vill investera, men också från hushåll, stat och kommuner. Räntan är kostnaden för låntagarna och intäkten för långivarna.

30 Kapitalmarknaden Tre typer av lån: Bankkrediter, obligationslån och lån med kort löptid på penningmarknaden. Stor andrahandsmarknad för värdepapper i form av skuldförbindelser. På obligationsmarknaden hanteras lån med ett års löptid och längre. Låntagare: Staten, kommuner, vissa större företag. På penningmarknaden handlar man med lån med kortare löptid än ett år. Statsskuldväxlar och företagscertifikat.

31 Kapitalmarknaden Placeringarna skiljer sig alltså vad gäller likviditet hur lättillgängliga pengarna är för den som lånar ut dem. Den som köper tre månaders statsskuldväxlar binder pengarna kortare tid än den som köper tioåriga statsobligationer. Generellt låg risk på statspapper, men också låg avkastning.

32 Kapitalmarknaden På aktiemarknaden köps och säljs aktier, andelar i företag. Aktierna ger utdelning och rösträtt på bolagsstämmor. Priset kallas kurs. Marknadsplatsen kallas aktiebörs (om aktierna är noterade). Kan vara fysisk eller elektronisk (Nasdaq). Större risk än räntebärande papper, men normalt också större avkastning.

33 Kapitalmarknaden Förutom aktier och räntebärande papper finns en rad andra s.k. instrument på kapitalmarknaden. En option ger innehavaren rätt att köpa eller sälja ett värdepapper till ett visst pris vid en viss tidpunkt. En termin är ett kontrakt som görs upp i förväg om en transaktion som ska genomföras vid en viss tidpunkt. Ofta ett sätt att hantera risk.

34 Kapitalmarknaden Priserna på värdepapper beror på placerarnas förväntningar (risk, avkastning, alternativa placeringsmöjligheter). Priserna kan därför variera kraftigt. De är volatila. Gäller tillgångspriser överlag (konst, fastigheter). Är marknaden rationell? Risk för spekulativa bubblor.

35 Utrikeshandeln Varför handla med andra länder? Klassisk fråga i nationalekonomins ungdom. Tidigare synsätt (1600- och 1700-tal): Exportera mycket och ackumulera guld och silver. Ricardo (1817) lanserade teorin om komparativa fördelar. Varje land bör specialisera sig på att producera det man gör mest effektivt relativt annan produktion.

36 Utrikeshandeln Exempel (Ricardo): Arbetsåtgång för att producera en viss mängd av två varor i två länder. Vin Kläde Portugal England

37 Utrikeshandeln Produktionen av båda varorna är mer effektiv i Portugal men alternativkostnaden för att tillverka kläde är lägre i England. England har en komparativ fördel.

38 Utrikeshandeln Total arbetsåtgång: Vin Kläde Portugal England Alternativkostnad för en enhet: Vin Kläde Portugal 80/90 enheter kläde 90/80 enheter vin England 120/100 enheter kläde 100/120 enheter vin

39 Utrikeshandeln Ricardo argumenterade för frihandel. Tullar och andra handelshinder minskar välfärden. Protektionism = politik som syftar till att skydda inhemsk produktion. Kan syfta till självförsörjning eller till att hjälpa industrin genom en känslig etableringsfas. Kan även bero på att producenterna har fått staten att gynna deras intressen.

40 Utrikeshandeln Internationell strävan efter ökad frihandel under de senaste årtiondena. Världshandelsorganisationen WTO. Regionala frihandelsområden - EG (1957) - Efta (1960) - Mercosur (1991) - Afta/Asean (1992) - Nafta (1993) En sammanslutning med gemensamma tullar utåt kallas tullunion.

41 Utrikeshandeln 1) Marknad utan utrikeshandel P Utbud p0 q0 Efterfrågan Q

42 Utrikeshandeln 2) Marknad med utrikeshandel P Utbud p0 Världsmarknadspris pw q0 Efterfrågan Q

43 Utrikeshandeln 2) Marknad med utrikeshandel P Utbud pw Efterfrågad kvantitet till det nya lägre priset q1 Efterfrågan Q

44 Utrikeshandeln 2) Marknad med utrikeshandel P Utbud Producenterna tillverkar mindre Pw Efterfrågan qp q1 Q

45 Utrikeshandeln 2) Marknad med utrikeshandel P Utbud q1 (inhemsk konsumtion) - qp (inhemsk produktion) = import Import pw Efterfrågan qp q1 Q

46 Utrikeshandeln 2) KÖ och PÖ utan utrikeshandel P Utbud KÖ p0 PÖ q0 Efterfrågan Q

47 Utrikeshandeln 2) KÖ och PÖ med utrikeshandel P Utbud KÖ pw PÖ Efterfrågan qp q1 Q

48 Utrikeshandeln 3) Effekten av en tull P Utbud Pris med tull pålagd pt pw Tull Efterfrågan qp q1 Q

49 Utrikeshandeln 3) Effekten av en tull P Utbud Konsumtionen minskar pt pw Tull Efterfrågan qp q2 Q

50 Utrikeshandeln 3) Effekten av en tull P Utbud Den inhemska produktionen ökar pt pw Tull Efterfrågan qp q2 Q

51 Utrikeshandeln 3) Effekten av en tull P Utbud KÖ pt pw Tull PÖ Efterfrågan qp q2 Q

52 Utrikeshandeln 3) Effekten av en tull P Utbud KÖ Tullintäkt (tull per enhet * importerad kvantitet) pt pw Tull PÖ Efterfrågan qp q2 Q

53 Utrikeshandeln 3) Effekten av en tull P Utbud KÖ Effektivitetsförlust pt pw Tull PÖ Efterfrågan qp q2 Q

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 20 mars 2012 Finanskrisen Riksbankens konjunkturprognos Repetition Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Finanskrisen: Översikt Lång uppgångsfas,

Läs mer

en sammanfattning? 1 (71)

en sammanfattning? 1 (71) VårEkonomi, - en sammanfattning? 1 (71) Ekonomiskmodell Detta avsnitt 1 (kap 2,3,4,5,7) kommer att behandla marknader och priser, vi skall studera enskilda konsumenter, producenter och dess interaktion

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap SL 02, Ekonomisk kunskap Def. NATIONALEKONOMI: Undersökning av hur samhällets ekonomiska problem löses i olika samhällen (enl. en snävare def. undersökningen av fördelningen av knappa resurser). GRUNDPROBLEM:

Läs mer

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Kapitel 7 Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Nu har vi analyserat de tre viktigaste företeelser inom makroekonomin var för sig: konjunktur, tillväxt, och arbetslöshet. I och med

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG100 Finansiell Ekonomi Datum 2013 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Hanna Appelfeldt

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten IF Metalls framtidsdiskussion Vårt samhälle och solidariteten Innehåll InArbe Vårt samhälle och solidariteten 1 Innehåll IF Metalls framtidsdiskussion inför kongressen 2011 Vårt samhälle och solidariteten

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv

Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv Författare: Linnea Glans och Malin Ringedal Handledare: Åsa

Läs mer

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E Personbeteckning - Uppgift 1: poäng UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida du inte vill ta ställning. För rätt svar ges +1 poäng, för fel svar -1

Läs mer

Bostadsmarknaden Är regleringen motiverad?

Bostadsmarknaden Är regleringen motiverad? Bostadsmarknaden Är regleringen motiverad? Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats våren 2012 Författare: Malin Franzén Handledare: Åsa Hansson 1 Sammanfattning Den svenska hyresmarknaden har

Läs mer

MIKROEKONOMISK TEORI B

MIKROEKONOMISK TEORI B LÄSPLAN OCH FÖRELÄSNINGSUNDERLAG TILL KURSEN: MIKROEKONOMISK TEORI B Denna kurs tar upp den del av ekonomisk teori, som behandlar samspelet mellan enskilda hushåll och företag i en marknadsekonomi, dvs

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Utkast: 03-12-11 Nils Fagerberg Bruksgatan 4 A 748 50 Tobo 0295-34580 nils.fagerberg@home.se Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Bakgrund En valuta kan aldrig vara helt värdeneutral

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Ekonomih ögskolan vid Lunds universitet samt Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Ekonomih ögskolan vid Lunds universitet samt Institutet för näringslivsforskning (IFN). Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Ekonomih ögskolan vid Lunds universitet samt Institutet för näringslivsforskning (IFN). 2012-07-04 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 2. Bakgrund...

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2015 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2015 Information om denna publikation lämnas av Lisa Marklund, tel 08-787 07 93 eller e-post: lisa.marklund@riksbank.se

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR FRÅGA 1 Denna kurs kan indelas i grundläggande problemområden. Till respektive problemområde finns ett metodiskt angreppssätt (analysteknik). Sammanför respektive problemområde

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer