Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)"

Transkript

1 Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen FI (Fixed Income) omfattar den dagliga omsättningen för olika typer av räntebärande värdepapper och derivat denominerade i svenska kronor (SEK). Transaktionerna ska redovisas under de olika transaktionstyper, kontraktstyper och motpartstyper som anges nedan. På detta sätt kan Sveriges riksbank få en förståelse för aktiviteten på den svenska penning- och obligationsmarknaden i svenska kronor samt en bild av hur marknadsandelarna fördelar sig mellan de rapporterande instituten. Institutspecifik information lämnas endast ut till det egna institutet. Aggregat över alla instituts omsättning publiceras på Sveriges riksbanks hemsida och i SELMA-systemet. Det är av vikt att instituten utser kvalitetsansvariga som kan rimlighetsbedöma och snabbt besvara frågor om den statistik som rapporterats in till Sveriges riksbank. Notera att alla belopp ska uttryckas i miljoner svenska kronor utan decimal. INNEHÅLL 1. Instrument (Asset Types) Obligationer Korta räntebärande värdepapper Derivat Transaktionstyp För obligationer och korta värdepapper För derivat Kontraktstyper För obligationer och korta värdepapper Derivat Motpartstyper

2 1. Instrument (Asset Types 1 ) Instrumenten är uppdelade i olika huvudkategorier: obligationer, korta räntebärande värdepapper och derivat Obligationer Government Bonds: Obligationer utgivna av svenska staten (Riksgälden) med en återstående löptid på 1år eller längre ( 365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Short Government Bonds: Obligationer utgivna av svenska staten (Riksgälden) med en återstående löptid kortare än 1år (<365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Inflation Linked Bonds: Realränteobligationer utgivna av svenska staten (Riksgälden), denominerade i svenska kronor. Mortgage Bonds: Obligationer utgivna av bostadsinstitut med en återstående löptid på 1år eller längre ( 365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Exempel på svenska bostadsinstitut är Nordea Hypotek, SBAB SEB, Stadshypotek och Swedbank Hypotek. Short Mortgage Bonds: Bostadsobligationer utgivna av bostadsinstitut med en återstående löptid kortare än 1 år (<365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Exempel på svenska bostadsinstitut är Nordea Hypotek, SBAB SEB, Stadshypotek och Swedbank Hypotek. Corporate Bonds: Företagsobligationer utgivna av statliga och privata bolag, denominerade i svenska kronor. Kommuninvest Bonds: Obligationer utgivna av Kommuninvest i Sverige AB med en återstående löptid på 1år eller längre ( 365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Short Kommuninvest Bonds: Obligationer utgivna av Kommuninvest i Sverige AB med en återstående löptid kortare än 1 år (<365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Other Bonds: Övriga obligationer denominerade i svenska kronor. Dessa kan vara utgivna av banker, kreditmarknadsbolag, kommuner eller landsting Korta räntebärande värdepapper T-Bills (Treasury Bills): Statsskuldväxlar utgivna av svenska staten (Riksgälden). Mortgage Certificates: Bostadscertifikat utgivna av bostadsinstitut, denominerade i svenska kronor. Exempel på svenska bostadsinstitut är Nordea Hypotek, SBAB SEB, Stadshypotek och Swedbank Hypotek. 1 Instrumenten nämns som Asset types endast av tekniska orsaker. 2

3 Riksbank Certificates: Certifikat utgivna av Sveriges riksbank, denominerade i svenska kronor. Certifikaten emitteras vanligen veckovis av Sveriges riksbank. Corporate Certificates: Företagscertifikat utgivna av statliga och privata bolag, denominerade i svenska kronor. Kommuninvest Certificates: Certifikat utgivna av Kommuninvest i Sverige AB, denominerade i svenska kronor. Other Short-Term Securities: Övriga korta räntebärande värdepapper, denominerade i svenska kronor. Dessa kan vara utgivna av banker, kreditmarknadsbolag, kommuner eller landsting. Bild på FI- rapport 3

4 1.3. Derivat Den generella regeln för rapportering av swappar är att endast ordinära swappar ska rapporteras ( plain vanilla swaps ) IRS SEK/SEK: Swappar 2 denominerade i svenska kronor med en löptid över 1 år ska rapporteras med det underliggande beloppet. Observera att endast fasträntebenet av en swap ska rapporteras. Så kallade buy-outs, termineringar och motpartsbyten (novations) ska inte ingå i rapporteringen. Endast nya swappar ska rapporteras. Exempel Om en rapportör betalar 5-årig swapränta och får 3 månaders STIBOR-ränta till det nominella beloppet om SEK 5 miljarder kronor, ska detta rapporteras på följande sätt. I exemplet är motparten en utländsk kund. Asset type: IRS SEK/SEK Transaction type: Pay Contract Type: NA (-) Counterparty type: Non-Swedish Customer Amount: (observera att beloppet ska uttryckas i miljoner kronor). Bild på detta exempel av att rapportera IRS SEK/SEK 2 En ränteswap (IRS SEK/SEK) är en överenskommelse mellan två parter att byta ränteflöden med varandra under en angiven period. 4

5 2. Transaktionstyp 2.1. För obligationer och korta värdepapper Omsättning i obligationer och korta värdepapper ska fördelas på köpt och sålt enligt följande: Purchased (SEK million): Avser köpt från motpart. Sold (SEK million): Avser sålt till motpart. Bild som visar transaktionstyperna för obligationer och korta värdepapper 5

6 2.2. För Derivat Omsättningen i IRS SEK/SEK ska delas upp i betalat och erhållet enligt följande: Pay: Receive: Avser när rapportören betalar fast ränta till motparten. Avser när rapportören erhåller fast ränta från motparten. Bilden visar fördelningen mellan de olika transaktionstyperna för derivat. 6

7 3. Kontraktstyper 3.1. För obligationer och korta värdepapper Obligationer och korta värdepapper ska fördelas på följande kontraktstyper: Spot: Avser transaktioner som avvecklas upp till och med 10 bankdagar från handelsdagen, också kallad T+10. Forward: Avser transaktioner som avvecklas senare än 10 bankdagar dagar från handelsdagen, också kallad T+11. Observera att OMX clearade terminer alltid ska rapporteras som forward (även om de avvecklats tidigare än T+11). Repo: En repotransaktion är ett återköpsavtal mellan två parter, det vill säga ett köp eller en försäljning av värdepapper till en motpart mot kontanter med en överenskommelse om att sälja tillbaka eller köpa tillbaka samma värdepapper till ett givet pris vid ett visst framtida datum. Såväl clearade som oclearade repor ska ingå i rapporteringen. Observera att det endast är första benet i repotransaktionen som ska rapporteras. Exempel: En repotransaktion där en rapportör köper 5-åriga statsobligationer för 500 miljoner SEK från en utländsk kund i repans första ben ska rapporteras på följande sätt: Asset type: Government bond, Transaction type: Purchase, Contract Type: Repo, Counterparty type: Non-Swedish customer, Amount: 500 Bilden visar repotransaktionen i exemplet ovan 7

8 3.2.Derivat Omsättningen i IRS SEK/SEK ska inte fördelas på kontraktstyper. - : Inte tillämplig. Bilden visar att derivat inte har kontraktstyp 8

9 4. Motpartstyper Motpartstyper avser vilken motpart rapportören handlar med. Primary Market: Primary Market refererar till transaktioner gjorda med en emittent. Motparten kan i detta fall vara Riksgälden, Sveriges riksbank, ett bostadsinstitut, en svensk eller utländsk rapportör, en annan bank eller ett företag. Deltagande i en emission ska rapporteras som köpt på Primary Market. När emittenten återköper/förtidsinlöser existerande papper är det att betrakta som sålt till Primary Market. Byten ska rapporteras som köpt och sålt till Primary Market (instrumentet som man får registreras som köpt, instrumentet som man lämnar registreras som sålt). Swedish Reporter: Riksbankens primära penningpolitiska motparter och motparter till Riksgälden definieras som Swedish Reporter. Se för en uppdaterad lista över rapportörer. Den här informationen finns på SELMAs startsida under funktionen Active Institutions. Non-Swedish Reporter: Riksbankens utländska primära penningpolitiska motparter och utländska motparter till Riksgälden definieras som Non-Swedish Reporter Se för en uppdaterad lista över rapportörer. Den här informationen finns på SELMAS startsida under funktionen Active Institutions. Other Market Maker Other Market Maker är ett institut som agerar som prisställare men inte är Swedish- eller Non- Swedish Reporter. Transaktioner gjorda med Interbank desk hos institut på listan ska rapporteras under kategorin Other Market Maker. Transaktioner gjorda med kapitalförvaltning eller Propriety Desk inom samma institut ska rapporteras under någon av kundkategorierna. Se för en uppdaterad lista över Other Market Maker. Listan finns under Penningpolitik/Rapportering SELMA/Dokumentation SELMA. No Name Give Up Brokers: Transaktioner gjorda med FI-brokers, exempelvis ICAP, Tullett Prebon och R P Martin. Swedish Customer: Kunder verksamma i Sverige. 3 Fungerar även som övrig post för motparter i Sverige. Det vill säga alla motparter som inte kategoriseras som Swedish Reporter, Non-Swedish Reporter, No Name Give Up Brokers eller Sveriges riksbank. 3 Kundens hemvist utgörs av det land där kunden har sin legala hemvist. För filialer utgörs hemvisten av det land där kunden har sitt huvudkontor. 9

10 Non-Swedish Customer: Kunder verksamma utanför Sverige 4. Fungerar även som övrig post för motparter utanför Sverige. Det vill säga alla motparter som inte är kategoriserade som Swedish Reporter, Non Swedish Reporter, No Name Give Up Broker eller Sveriges riksbank. Sveriges riksbank: Motparten är Sveriges centralbank, Sveriges riksbank. Observera att när Sveriges riksbank agerar som emittent, exempelvis ger ut riksbankscertifikat, ska transaktionen rapporteras på Primary Market. 4 Se fotnot 4 10

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2010 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2010 INFORMATION om denna publikation lämnas av Lena Strömberg, tel 08-787 06 86 eller e-post: lena.stromberg@riksbank.se

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/1599 av den 10 september 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2015/30) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga.

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga. Instruktioner KTS 2014-12-09 1(12) Instruktioner 1. Att arbeta med formuläret Allmänt Formuläret innehåller följande avdelningar: Kommunens kontaktperson Finansiella tillgångar Specifikationer av finansiella

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

Transaktionsrapportering

Transaktionsrapportering PROMEMORIA Datum 2006-10-13 Senast uppdaterat 2011-03-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Transaktionsrapportering

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2008 S v e r i g e s r i k s b a n k Den svenska finansmarknaden 2008 Information om denna publikation lämnas av Maria Bergsten, tel 08-787 02 81 eller e-post: maria.bergsten@riksbank.se

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Augusti Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -09-25 FM5001 M08 Innehållsförteckning (klicka på tabellnamnet

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2015 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2015 Information om denna publikation lämnas av Lisa Marklund, tel 08-787 07 93 eller e-post: lisa.marklund@riksbank.se

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2009 S v e r i g e s r i k s b a n k Den svenska finansmarknaden 2009 Information om denna publikation lämnas av Johanna von Rosen, tel 08-787 05 77 eller e-post: johanna.von.rosen@riksbank.se

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2013 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2013 Information om denna publikation lämnas av Jenny Mannent, tel 08-787 06 89 eller e-post: jenny.mannent@riksbank.se

Läs mer

Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken

Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens räntestyrning penningpolitik i praktiken INFORMATION om denna publikation lämnas av Annika Otz, telefon

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2012 S v e r i g e S r i k S b a n k Rättelse 2012-10-02 till tabeller X, Y och Z i bilaga 1 Historiska data avseende användandet av olika betalningsinstrument (tabell X), korttransaktioner

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013 AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX tertial 1 2013 MAJ 2013 Denna rapport redovisar data från RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar samt information kring deltagare, händelser och

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB ember Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2014-01-29 FM5001 M12 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB April Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -05-29 FM5001 M04 Förändringar Finansmarknadsstatistik april

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden ISSN 1401-7348 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockholm Fax: 08-21 05 31. E-post: forradet@riksbank.se eller webbplats: www.riksbank.se

Läs mer

n Penningmarknadsfonderna och den finansiella stabiliteten

n Penningmarknadsfonderna och den finansiella stabiliteten n Penningmarknadsfonderna och den finansiella stabiliteten av gud r u N gun N a r s d o T T ir o c h ma r i a st r ö m q v is T 1 gudrun gunnarsdottir är finansekonom och arbetar på riksbankens avdelning

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-27 FM5001 M06 Uppdaterad Finansmarknadsstatistik september

Läs mer