SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)"

Transkript

1 BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste 30 dagarna i syfte att övervaka det likviditetstäckningskrav som anges i artikel 412 i förordning (EU) nr 575/2013. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått. 2. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska likviditetsinflöden i) endast omfatta avtalsenliga inflöden från exponeringar som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden, ii) rapporteras i sin helhet. 3. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten inte rapportera inflöden från någon av de likvida tillgångar som rapporteras i enlighet med artikel 416, med undantag för fordringar på tillgångar som inte avspeglas i tillgångens marknadsvärde. 4. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten inte rapportera inflöden från nyingångna skyldigheter Undermall för inflöden Instruktioner för särskilda rader Rad Rättsliga hänvisningar och instruktioner INFLÖDEN Artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013 Totala inflöden. Fordringar som rapporteras i detta avsnitt har för rapporteringsändamål uttryckligen fastställts vara en potentiell källa till likviditetsinflöden inom de närmaste 30 dagarna i artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013. De belopp som rapporteras i beloppskolumnen för varje underkategori ska vara de totala beloppen, dvs. utan avdrag med de procentandelar som anges i förordning (EU) nr 575/ Inflöden Artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013 Kolumn 010 avser det totala fordringsbeloppet, medan kolumn 020 avser det berörda inflödet, efter tillämpning av inflödesnivån i tillämpliga fall.

2 1.1 fordringar på kunder som inte är finansiella kunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar inom de närmaste 30 dagarna (inklusive räntebetalningar) på kunder som inte är finansiella kunder ska rapporteras i följande underkategorier: [Anmärkning: Detta omfattar lån som löper ut och där man redan har enats om förnyelse. Lån som inte löper ut bedöms inte utgöra något kassainflöde och ska inte rapporteras här.] fordringar på icke-professionella kunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar på icke-professionella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar) fordringar på icke-finansiella bolagskunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar på icke-finansiella bolagskunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar) som det institut som är skyldigt dessa belopp behandlar i enlighet med artikel och Artikel e i förordning (EU) nr 575/2013 Av det belopp som rapporteras i 1.1.2: det totala belopp som institutet är skyldigt för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel och fordringar på centralbanker Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar på centralbanker inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar) som det institut som är skyldigt dessa belopp behandlar i enlighet med artikel och Artikel e i förordning (EU) nr 575/2013 2

3 Av det belopp som rapporteras i 1.1.3: det totala belopp som institutet är skyldigt för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel och fordringar på andra kunder som inte är finansiella kunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för fordringar på icke-finansiella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30- dagarsperioden (inklusive räntebetalningar), ej inkluderade i raderna fordringar på finansiella kunder Artikel i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för fordringar på finansiella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30- dagarsperioden (inklusive räntebetalningar). Utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner ska rapporteras i avsnitt som det institut som är skyldigt dessa belopp behandlar i enlighet med artikel och Artikel e i förordning (EU) nr 575/2013 Av det belopp som rapporteras i 1.2: fordringar på institutet för att det ska erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel och för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att en lägre utflödesprocentandel tillämpas enligt artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Av det belopp som rapporteras i 1.2: fordringar för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att en lägre utflödesprocentandel tillämpas enligt artikel fordringar från handelsfinansieringstransaktioner enligt artikel b 090 Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner enligt artikel b tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet enligt artikel c Artikel c i förordning (EU) nr 575/2013 3

4 Tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet enligt artikel c. 1.5 fordringar från positioner i större aktieindexinstrument, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar 110 Artikel f i förordning (EU) nr 575/2013 Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar. 1.6 Fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med definitionen i artikel 192 Artikel d i förordning (EU) nr 575/2013 För följande underkategorier ska instituten fastställa beloppet för inflöden som rör utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner inom de närmaste 30 dagarna samt marknadsvärdet för motsvarande tillgångar som transaktionerna har säkrats med. I enlighet med artikel 192: 1. utlåning mot säkerhet: alla transaktioner som ger upphov till en exponering med pantsäkerhet, men utan att institutet ges någon rätt att erhålla marginalsäkerhet minst en gång om dagen. 2. kapitalmarknadsrelaterad transaktion: alla transaktioner som ger upphov till en exponering med pantsäkerhet, varvid institutet ges rätt att erhålla marginalsäkerhet minst en gång om dagen I detta avsnitt ska därför samtliga transaktioner rapporteras där institutet har tillhandahållit ett lån mot säkerhet i kontanta medel, såsom omvända repor enligt definitionen i artikel 4.83 i förordning (EU) nr 575/2013, som löper ut inom 30 dagar. Instituten ska rapportera det belopp som förfaller till betalning inom 30 dagar i kolumnerna 010, 030 och 050 samt marknadsvärdet för de tillgångar som säkrar utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i kolumnerna 020, 040 och 060, beroende på vilken kategori av tillgångskvalitet som tillgången har hänförts till (extremt hög likviditets- och kreditkvalitet, hög likviditetsoch kreditkvalitet och annan likviditets- och kreditkvalitet). Instituten ska fördela transaktionerna genom att identifiera likviditets- och kreditkvaliteten för de tillgångar som säkrar transaktionen med hjälp av samma kriterier som tillämpas för att rapportera tillgångar i mall 1.1 Tillgångar. Dvs. i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013, i väntan på en enhetlig definition i enlighet med artikel 460 i förordning (EU) nr 575/2013 av extremt hög och hög likviditets- och kreditkvalitet ska instituten själva i en bestämd valuta identifiera omsättningsbara tillgångar som är av hög respektive extremt hög likviditets- och kreditkvalitet. 4

5 Om institutet har erhållit tillgångar med extremt hög, hög och annan likviditets- och kreditkvalitet i en säkerhetsgrupp och inga tillgångar är särskilt tilldelade som säkerheter för utlåningen mot säkerhet och den kapitalmarknadsrelaterade transaktionen, ska institutet förutsätta att tillgångar med lägst likviditets- och kreditkvalitet tilldelas först, dvs. tillgångar med annan likviditets- och kreditkvalitet ska tilldelas först. Först när samtliga dessa tillgångar har tilldelats fullt ut ska tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet tilldelas. Först när även samtliga dessa tillgångar har tilldelats ska tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet tilldelas Övriga överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Artikel c i förordning (EU) nr 575/ Transaktioner med överlåtbara tillgångar som säkerhet ska rapporteras här, i lämplig underkategori. Tillgångar som rapporteras i detta avsnitt har uttryckligen fastställts kunna vara av extremt hög eller hög likviditets- och kreditkvalitet. Tillgångar som rapporteras i detta avsnitt ska uppfylla samtliga tillämpliga krav i artiklarna 416 och 417 i förordning (EU) nr 575/ Överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat, en region med befogenhet att uppbära och driva in skatt eller ett tredjeland i den nationella eller regionala regeringens valuta, om institutet har en likviditetsrisk i den medlemsstaten eller det tredjelandet som det täcker genom att inneha dessa likvida tillgångar Artikel c i i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 120 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c i som garanteras av Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c i överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker och offentliga organ som inte tillhör den nationella regeringen, i centralbankens och de offentliga organens valuta Artikel c ii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör 5

6 fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c ii som garanteras av Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c ii överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, kommissionen och multilaterala utvecklingsbanker Artikel c iii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 160 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c iii som garanteras av Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c iii överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen Artikel c iv i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 180 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c iv som garanteras av 190 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c iv totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras här, med hjälp av lämplig underkategori enligt mallen för likviditetstäckningsgraden i fråga om likvida tillgångar underliggande tillgångar i artikel a underliggande tillgångar i artikel b och c underliggande tillgångar i artikel d 6

7 Tillgångar som har emitterats av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat Tillgångar emitterade av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat och där minst ett av villkoren i artikel a iii uppfylls obligationer från icke-finansiella bolag Artikel b eller d i förordning (EU) nr 575/ Obligationer från icke-finansiella bolag ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 122 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg obligationer som är emitterade av ett kreditinstitut och som är berättigade till den behandling som anges i artikel eller Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Obligationer som är berättigade till den behandling som anges i artikel eller ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel eller i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg instrument med bakomliggande tillgångar emitterade av ett kreditinstitut om de visar sig vara av högsta kreditkvalitet fastställd av EBA i enlighet med kriterierna i artikel 509.3, och Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med avdelning 2 kapitel 5 och artiklarna 123, 124, 125 och 126 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg 3 7

8 1.6.7 Instrument med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) som rapporteras på rad Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med avdelning 2 kapitel 5 och artiklarna 123, 124, 125 och 126 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg andra obligationer än de obligationer som avses i rad 1.9 i mallen för likvida tillgångar, enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG Artikel a ii i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel eller i förordning (EU) nr 575/2013 i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg Andra överlåtbara tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b i förordning (EU) nr 575/ Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 i lämplig underkategori. Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på ovanstående rader kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg Andra överlåtbara tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel d i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 i lämplig 8

9 underkategori. Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på ovanstående rader kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg TILLGÅNGAR SOM UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL b OCH d, MEN SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL 417 b ELLER c I FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 Poster ska endast rapporteras i en av nedanstående underkategorier. Detta gäller även om båda bestämmelserna inte är uppfyllda Tillgångar som inte kontrolleras av en funktion för likviditetsförvaltning Artikel 417 c i förordning (EU) nr 575/ Tillgångar som inte rättsligt och i praktiken lätt och snabbt när som helst under de närmaste 30 dagarna likvideras genom direkt försäljning eller via en enkel repa på en godkänd repomarknad Artikel 417 b i förordning (EU) nr 575/ Poster som omfattas av kompletterande rapportering av likvida tillgångar Instituten ska endast rapportera tillgångar som omfattas av kompletterande rapportering av likvida tillgångar i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 575/2013. Alla poster med undantag för de poster som avses i avsnitt 3.1, 3.2 och 3.9 ska uppfylla de villkor som anges i sista stycket i den bilagan. Dessa poster ska rapporteras här, i lämplig underkategori. Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på något annat ställe i mallen Kontanta medel Bilaga III punkt 1 i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för kontanta medel inklusive mynt och sedlar/valuta. Här ska endast sådana kontanta medel rapporteras som inte uppfyller minst ett av villkoren i artikel c, d och e och som därför inte kan rapporteras under rapporteringspost 1.1. Anmärkning: Kontanta medel insatta hos andra institut ska inte rapporteras här, utan i stället rapporteras i kategorin säkerheter i 9

10 mall 1.3 Inflöden om de kvalificeras som fordringar inom de närmaste 30 dagarna Centralbanksexponeringar, i den omfattning dessa exponeringar kan utnyttjas under perioder av stress Bilaga III punkt 2 i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för centralbanksexponeringar, i den omfattning som dessa exponeringar kan utnyttjas under perioder av stress. Här ska endast sådana exponeringar rapporteras som inte uppfyller minst ett av villkoren i artikel c, d och e och som därför inte kan rapporteras under rapporteringspost överlåtbara värdepapper som har 0 % riskvikt och som inte är någon skyldighet för ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/2013 Värdepapper som har 0 % riskvikt och som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland enligt bilaga III punkt 3. Varav: som representerar fordringar på stater Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ fordringar som garanteras av stater Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av icke-statliga offentliga organ, regioner med befogenhet att uppbära och driva in skatt samt lokala myndigheter Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska unionen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Europeiska stabilitetsmekanismen eller multilaterala utvecklingsbanker Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkt 3.3, vilka representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av stater eller centralbanker och är utställda i den inhemska valutan av staten eller centralbanken i den valuta och i 10

11 det land där likviditetsrisken tas eller utställda i utländska valutor, om innehavet av denna skuld motsvarar likviditetsbehoven i bankens verksamhet i detta tredjeland Bilaga III punkt 4 i förordning (EU) nr 575/ överlåtbara värdepapper som har 20 % riskvikt och som inte är någon skyldighet för ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/2013 Värdepapper som har 20 % riskvikt och som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland enligt bilaga III punkt 5. Varav: som representerar fordringar på stater Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ fordringar som garanteras av stater Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av icke-statliga offentliga organ, regioner med befogenhet att uppbära och driva in skatt samt lokala myndigheter Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska unionen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Europeiska stabilitetsmekanismen eller multilaterala utvecklingsbanker Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka kvalificeras för 20 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och som uppfyller något av de villkor som anges i bilaga III punkt 6 i förordning (EU) nr 575/2013 Bilaga III punkt 6 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka kvalificeras för 50 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt 11

12 klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och inte representerar någon fordring på ett specialföretag för värdepapperisering, ett institut eller någon av institutets anknutna enheter Bilaga III punkt 7 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka säkras med tillgångar som kvalificeras för 35 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och är fullt ut säkrade genom panträtt i bostadsfastighet i enlighet med artikel 125 Bilaga III punkt 8 i förordning (EU) nr 575/ standbykreditmöjligheter i reserv som beviljats av centralbanker inom ramen för penningpolitiken i den mån som dessa faciliteter inte täcks av någon säkerhet genom likvida tillgångar och förutom likviditetsstöd i krislägen Bilaga III punkt 9 i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för standbykreditmöjligheter i reserv som beviljats av centralbanker inom ramen för penningpolitiken i den mån som dessa faciliteter inte täcks av någon säkerhet genom likvida tillgångar och förutom likviditetsstöd i krislägen rättsliga eller lagstadgade minimiinsättningar hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från det centrala kreditinstitutet eller de centrala kreditinstituten som är medlemmar i det nätverk som avses i artikel eller omfattas av det undantag som fastställs i artikel 10, i den mån som denna finansiering inte är säkerställd genom likvida tillgångar, om kreditinstitutet ingår i ett nätverk i enlighet med rättsliga eller lagstadgade bestämmelser Bilaga III punkt 10 i förordning (EU) nr 575/ börshandlade, centralt clearade aktier som ingår i ett större aktieindex, uttryckta i medlemsstatens inhemska valuta och inte emitterade av ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 11 i förordning (EU) nr 575/ guld noterat på en erkänd börs, förvarat på tilldelad plats Bilaga III punkt 12 i förordning (EU) nr 575/ Tillgångar som inte uppfyller kraven i artikel 416 i förordning (EU) nr 575/2013 men som uppfyller kraven i artikel 417 b och c i förordning (EU) nr 575/

13 Dessa poster ska rapporteras här, i lämplig underkategori i mallen för likvida tillgångar obligationer från finansiella bolag Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg egna emissioner Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditinstituts emissioner utan säkerhet Artikel 416 i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg värdepapper med bakomliggande tillgångar som inte redan har rapporterats i Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 5 och artikel 125 i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg 3 13

14 värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) som inte redan har rapporterats i Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 5 och artikel 125 i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg aktier som är noterade på en erkänd börs och aktieinstrument kopplade till större index, som inte är egna emissioner eller som har emitterats av finansiella institut Artiklarna a och c i förordning (EU) nr 575/ guld Artiklarna a och c i förordning (EU) nr 575/ garanterade obligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ säkerställda obligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ företagsobligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ fonder baserade på de tillgångar som rapporteras i Artikel c i förordning (EU) nr 575/ andra kategorier av värdepapper och lån som är godtagbara för centralbanker Artikel b i förordning (EU) nr 575/ lokala statsobligationer Artikel b i förordning (EU) nr 575/ företagscertifikat Artikel b i förordning (EU) nr 575/

15 kreditfordringar Artikel c i förordning (EU) nr 575/ Finansiella produkter som överensstämmer med sharialagstiftning som ett alternativ till tillgångar som är kvalificerade som likvida tillgångar i enlighet med artikel 416, för användning av banker som uppfyller kraven i sharialagstiftning i enlighet med artikel i Artikel i i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter och eventuella andra förpliktelser från enheter inom samma koncern i enlighet med artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter och eventuella andra förpliktelser från enheter inom samma koncern för vilka den behöriga myndigheten har gett tillstånd att tillämpa ett högre inflöde från fall till fall ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande: där samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda 940 Artikel a, b och c i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för fordringar för vilka den behöriga myndigheten har gett tillstånd att tillämpa ett högre inflöde från fall till fall och där samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda där de behöriga myndigheterna har bortsett från artikel d, och samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda för behandling inom en koncern enligt artikel 20.1 b när det gäller institut som inte omfattas av undantaget i artikel 8, outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter och eventuella andra förpliktelser från enheter inom samma koncern i enlighet med artikel Artikel a, b, c och d i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för fordringar för vilka den behöriga myndigheten har gett tillstånd att tillämpa ett högre inflöde från fall till fall och där samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda för behandling inom en koncern enligt artikel 20.1 b när det gäller institut som inte omfattas av undantaget i artikel 8 och där man har bortsett från villkoret i artikel d. 15

16 1.7.3 nettofordringar som förväntas till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II (netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416) Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Nettobeloppet för fordringar som förväntas inom 30-dagarsperioden till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II. 960 Beloppen ska vara på nettobasis över samtliga motparter, vara netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416, inte vara det marknadsvärderade värdet, eftersom ett sådant värde även omfattar skattningar av villkorade inflöden och utflöden och kan inbegripa kassaflöden som sker efter 30-dagarsperioden. Anmärkning: Det nettobelopp som ska erläggas ska rapporteras i 1.2 Utflöden post (nettobelopp som ska erläggas till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II (netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan kvalificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416)). 1.8 fordringar på likvida tillgångar som inte avspeglas i tillgångens marknadsvärde 970 Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för alla eventuella fordringar på tillgångar som är kvalificerade som likvida tillgångar enligt artikel 416 som inte avspeglas i den tillgångens marknadsvärde. 1.9 övriga inflöden 980 Det totala beloppet för alla övriga inflöden av fordringar som inte har rapporterats i posterna Totala inflöden som undantas till följd av tak De totala fordringar som undantas till följd av ett inflödestak som fastställts till 75 % av likviditetsutflödena i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013. Detta kommer att behöva kontrolleras i förhållande till de totala utflöden som beräknats genom mallen för utflöden. 3 inflöden som undantas till följd av tak 3.1 fordringar på låntagare och investerare i obligationer säkerställda med panträtt 1000 Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Obligationer säkerställda med panträtt som finansieras genom sådana obligationer som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 129.4, eller enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG. 16

17 inflöden från subventionerade lån som institutet har förmedlat (pass through-lån) Artikel i förordning (EU) nr 575/ Insättningar som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel eller Det totala beloppet för inflöden som är insättningar hos andra institut som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och och som därför undantas från taket för inflöden. Artikel i förordning (EU) nr 575/ Inflöden från en enhet inom en koncern som har godkänts av den behöriga myndigheten Artikel i förordning (EU) nr 575/

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 202/54 Europeiska unionens officiella tidning 4.8.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) L 193/134 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2015/26) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riktlinjer om genomlysningsmetoden

Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA-BoS-14/171 SV Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, L 240/28 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.7.2012 SWD(2012) 197 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-15/113 SV Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 10.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2014 C(2014) 7232 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 10.10.2014 om komplettering av förordning (EU) 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 26.9.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Periodisk information 2015-03-31

Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2013:1109 Utkom från trycket den 20 december 2013 utfärdad den

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Datum 2014-03-31 Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

OFFENTLIGT SAMRÅD ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER

OFFENTLIGT SAMRÅD ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER 11 juni 2003 OFFENTLIGT SAMRÅD ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER 1 INLEDNING Enligt fördraget 1 och stadgan 2 skall Eurosystemet handla i överensstämmelse med principen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Kapitaltäckning och stora exponeringar

Kapitaltäckning och stora exponeringar Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Beata A. Ribohn Kapitaltäckning och stora exponeringar Period 201009 Telefonnummer 08-4126607 2008:13 Institutnummer 41515 Org.nummer 556630-5412 E-POSTADRESS

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk 2012-11-13 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-13136 Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Remiss angående förslag till föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Remiss angående förslag till föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE Remiss angående förslag till föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag FI Dnr 11 13269 Sparbankernas Riksförbund,

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.6 Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.9.2014 C(2014) 6840 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9)

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) 2013-05-31 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-2574 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer