SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)"

Transkript

1 BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste 30 dagarna i syfte att övervaka det likviditetstäckningskrav som anges i artikel 412 i förordning (EU) nr 575/2013. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått. 2. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska likviditetsinflöden i) endast omfatta avtalsenliga inflöden från exponeringar som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden, ii) rapporteras i sin helhet. 3. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten inte rapportera inflöden från någon av de likvida tillgångar som rapporteras i enlighet med artikel 416, med undantag för fordringar på tillgångar som inte avspeglas i tillgångens marknadsvärde. 4. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten inte rapportera inflöden från nyingångna skyldigheter Undermall för inflöden Instruktioner för särskilda rader Rad Rättsliga hänvisningar och instruktioner INFLÖDEN Artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013 Totala inflöden. Fordringar som rapporteras i detta avsnitt har för rapporteringsändamål uttryckligen fastställts vara en potentiell källa till likviditetsinflöden inom de närmaste 30 dagarna i artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013. De belopp som rapporteras i beloppskolumnen för varje underkategori ska vara de totala beloppen, dvs. utan avdrag med de procentandelar som anges i förordning (EU) nr 575/ Inflöden Artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013 Kolumn 010 avser det totala fordringsbeloppet, medan kolumn 020 avser det berörda inflödet, efter tillämpning av inflödesnivån i tillämpliga fall.

2 1.1 fordringar på kunder som inte är finansiella kunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar inom de närmaste 30 dagarna (inklusive räntebetalningar) på kunder som inte är finansiella kunder ska rapporteras i följande underkategorier: [Anmärkning: Detta omfattar lån som löper ut och där man redan har enats om förnyelse. Lån som inte löper ut bedöms inte utgöra något kassainflöde och ska inte rapporteras här.] fordringar på icke-professionella kunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar på icke-professionella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar) fordringar på icke-finansiella bolagskunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar på icke-finansiella bolagskunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar) som det institut som är skyldigt dessa belopp behandlar i enlighet med artikel och Artikel e i förordning (EU) nr 575/2013 Av det belopp som rapporteras i 1.1.2: det totala belopp som institutet är skyldigt för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel och fordringar på centralbanker Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar på centralbanker inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar) som det institut som är skyldigt dessa belopp behandlar i enlighet med artikel och Artikel e i förordning (EU) nr 575/2013 2

3 Av det belopp som rapporteras i 1.1.3: det totala belopp som institutet är skyldigt för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel och fordringar på andra kunder som inte är finansiella kunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för fordringar på icke-finansiella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30- dagarsperioden (inklusive räntebetalningar), ej inkluderade i raderna fordringar på finansiella kunder Artikel i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för fordringar på finansiella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30- dagarsperioden (inklusive räntebetalningar). Utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner ska rapporteras i avsnitt som det institut som är skyldigt dessa belopp behandlar i enlighet med artikel och Artikel e i förordning (EU) nr 575/2013 Av det belopp som rapporteras i 1.2: fordringar på institutet för att det ska erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel och för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att en lägre utflödesprocentandel tillämpas enligt artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Av det belopp som rapporteras i 1.2: fordringar för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att en lägre utflödesprocentandel tillämpas enligt artikel fordringar från handelsfinansieringstransaktioner enligt artikel b 090 Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner enligt artikel b tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet enligt artikel c Artikel c i förordning (EU) nr 575/2013 3

4 Tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet enligt artikel c. 1.5 fordringar från positioner i större aktieindexinstrument, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar 110 Artikel f i förordning (EU) nr 575/2013 Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar. 1.6 Fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med definitionen i artikel 192 Artikel d i förordning (EU) nr 575/2013 För följande underkategorier ska instituten fastställa beloppet för inflöden som rör utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner inom de närmaste 30 dagarna samt marknadsvärdet för motsvarande tillgångar som transaktionerna har säkrats med. I enlighet med artikel 192: 1. utlåning mot säkerhet: alla transaktioner som ger upphov till en exponering med pantsäkerhet, men utan att institutet ges någon rätt att erhålla marginalsäkerhet minst en gång om dagen. 2. kapitalmarknadsrelaterad transaktion: alla transaktioner som ger upphov till en exponering med pantsäkerhet, varvid institutet ges rätt att erhålla marginalsäkerhet minst en gång om dagen I detta avsnitt ska därför samtliga transaktioner rapporteras där institutet har tillhandahållit ett lån mot säkerhet i kontanta medel, såsom omvända repor enligt definitionen i artikel 4.83 i förordning (EU) nr 575/2013, som löper ut inom 30 dagar. Instituten ska rapportera det belopp som förfaller till betalning inom 30 dagar i kolumnerna 010, 030 och 050 samt marknadsvärdet för de tillgångar som säkrar utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i kolumnerna 020, 040 och 060, beroende på vilken kategori av tillgångskvalitet som tillgången har hänförts till (extremt hög likviditets- och kreditkvalitet, hög likviditetsoch kreditkvalitet och annan likviditets- och kreditkvalitet). Instituten ska fördela transaktionerna genom att identifiera likviditets- och kreditkvaliteten för de tillgångar som säkrar transaktionen med hjälp av samma kriterier som tillämpas för att rapportera tillgångar i mall 1.1 Tillgångar. Dvs. i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013, i väntan på en enhetlig definition i enlighet med artikel 460 i förordning (EU) nr 575/2013 av extremt hög och hög likviditets- och kreditkvalitet ska instituten själva i en bestämd valuta identifiera omsättningsbara tillgångar som är av hög respektive extremt hög likviditets- och kreditkvalitet. 4

5 Om institutet har erhållit tillgångar med extremt hög, hög och annan likviditets- och kreditkvalitet i en säkerhetsgrupp och inga tillgångar är särskilt tilldelade som säkerheter för utlåningen mot säkerhet och den kapitalmarknadsrelaterade transaktionen, ska institutet förutsätta att tillgångar med lägst likviditets- och kreditkvalitet tilldelas först, dvs. tillgångar med annan likviditets- och kreditkvalitet ska tilldelas först. Först när samtliga dessa tillgångar har tilldelats fullt ut ska tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet tilldelas. Först när även samtliga dessa tillgångar har tilldelats ska tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet tilldelas Övriga överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Artikel c i förordning (EU) nr 575/ Transaktioner med överlåtbara tillgångar som säkerhet ska rapporteras här, i lämplig underkategori. Tillgångar som rapporteras i detta avsnitt har uttryckligen fastställts kunna vara av extremt hög eller hög likviditets- och kreditkvalitet. Tillgångar som rapporteras i detta avsnitt ska uppfylla samtliga tillämpliga krav i artiklarna 416 och 417 i förordning (EU) nr 575/ Överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat, en region med befogenhet att uppbära och driva in skatt eller ett tredjeland i den nationella eller regionala regeringens valuta, om institutet har en likviditetsrisk i den medlemsstaten eller det tredjelandet som det täcker genom att inneha dessa likvida tillgångar Artikel c i i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 120 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c i som garanteras av Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c i överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker och offentliga organ som inte tillhör den nationella regeringen, i centralbankens och de offentliga organens valuta Artikel c ii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör 5

6 fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c ii som garanteras av Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c ii överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, kommissionen och multilaterala utvecklingsbanker Artikel c iii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 160 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c iii som garanteras av Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c iii överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen Artikel c iv i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 180 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c iv som garanteras av 190 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c iv totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras här, med hjälp av lämplig underkategori enligt mallen för likviditetstäckningsgraden i fråga om likvida tillgångar underliggande tillgångar i artikel a underliggande tillgångar i artikel b och c underliggande tillgångar i artikel d 6

7 Tillgångar som har emitterats av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat Tillgångar emitterade av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat och där minst ett av villkoren i artikel a iii uppfylls obligationer från icke-finansiella bolag Artikel b eller d i förordning (EU) nr 575/ Obligationer från icke-finansiella bolag ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 122 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg obligationer som är emitterade av ett kreditinstitut och som är berättigade till den behandling som anges i artikel eller Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Obligationer som är berättigade till den behandling som anges i artikel eller ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel eller i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg instrument med bakomliggande tillgångar emitterade av ett kreditinstitut om de visar sig vara av högsta kreditkvalitet fastställd av EBA i enlighet med kriterierna i artikel 509.3, och Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med avdelning 2 kapitel 5 och artiklarna 123, 124, 125 och 126 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg 3 7

8 1.6.7 Instrument med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) som rapporteras på rad Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med avdelning 2 kapitel 5 och artiklarna 123, 124, 125 och 126 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg andra obligationer än de obligationer som avses i rad 1.9 i mallen för likvida tillgångar, enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG Artikel a ii i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel eller i förordning (EU) nr 575/2013 i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg Andra överlåtbara tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b i förordning (EU) nr 575/ Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 i lämplig underkategori. Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på ovanstående rader kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg Andra överlåtbara tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel d i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 i lämplig 8

9 underkategori. Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på ovanstående rader kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg TILLGÅNGAR SOM UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL b OCH d, MEN SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL 417 b ELLER c I FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 Poster ska endast rapporteras i en av nedanstående underkategorier. Detta gäller även om båda bestämmelserna inte är uppfyllda Tillgångar som inte kontrolleras av en funktion för likviditetsförvaltning Artikel 417 c i förordning (EU) nr 575/ Tillgångar som inte rättsligt och i praktiken lätt och snabbt när som helst under de närmaste 30 dagarna likvideras genom direkt försäljning eller via en enkel repa på en godkänd repomarknad Artikel 417 b i förordning (EU) nr 575/ Poster som omfattas av kompletterande rapportering av likvida tillgångar Instituten ska endast rapportera tillgångar som omfattas av kompletterande rapportering av likvida tillgångar i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 575/2013. Alla poster med undantag för de poster som avses i avsnitt 3.1, 3.2 och 3.9 ska uppfylla de villkor som anges i sista stycket i den bilagan. Dessa poster ska rapporteras här, i lämplig underkategori. Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på något annat ställe i mallen Kontanta medel Bilaga III punkt 1 i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för kontanta medel inklusive mynt och sedlar/valuta. Här ska endast sådana kontanta medel rapporteras som inte uppfyller minst ett av villkoren i artikel c, d och e och som därför inte kan rapporteras under rapporteringspost 1.1. Anmärkning: Kontanta medel insatta hos andra institut ska inte rapporteras här, utan i stället rapporteras i kategorin säkerheter i 9

10 mall 1.3 Inflöden om de kvalificeras som fordringar inom de närmaste 30 dagarna Centralbanksexponeringar, i den omfattning dessa exponeringar kan utnyttjas under perioder av stress Bilaga III punkt 2 i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för centralbanksexponeringar, i den omfattning som dessa exponeringar kan utnyttjas under perioder av stress. Här ska endast sådana exponeringar rapporteras som inte uppfyller minst ett av villkoren i artikel c, d och e och som därför inte kan rapporteras under rapporteringspost överlåtbara värdepapper som har 0 % riskvikt och som inte är någon skyldighet för ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/2013 Värdepapper som har 0 % riskvikt och som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland enligt bilaga III punkt 3. Varav: som representerar fordringar på stater Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ fordringar som garanteras av stater Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av icke-statliga offentliga organ, regioner med befogenhet att uppbära och driva in skatt samt lokala myndigheter Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska unionen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Europeiska stabilitetsmekanismen eller multilaterala utvecklingsbanker Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkt 3.3, vilka representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av stater eller centralbanker och är utställda i den inhemska valutan av staten eller centralbanken i den valuta och i 10

11 det land där likviditetsrisken tas eller utställda i utländska valutor, om innehavet av denna skuld motsvarar likviditetsbehoven i bankens verksamhet i detta tredjeland Bilaga III punkt 4 i förordning (EU) nr 575/ överlåtbara värdepapper som har 20 % riskvikt och som inte är någon skyldighet för ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/2013 Värdepapper som har 20 % riskvikt och som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland enligt bilaga III punkt 5. Varav: som representerar fordringar på stater Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ fordringar som garanteras av stater Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av icke-statliga offentliga organ, regioner med befogenhet att uppbära och driva in skatt samt lokala myndigheter Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska unionen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Europeiska stabilitetsmekanismen eller multilaterala utvecklingsbanker Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka kvalificeras för 20 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och som uppfyller något av de villkor som anges i bilaga III punkt 6 i förordning (EU) nr 575/2013 Bilaga III punkt 6 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka kvalificeras för 50 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt 11

12 klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och inte representerar någon fordring på ett specialföretag för värdepapperisering, ett institut eller någon av institutets anknutna enheter Bilaga III punkt 7 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka säkras med tillgångar som kvalificeras för 35 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och är fullt ut säkrade genom panträtt i bostadsfastighet i enlighet med artikel 125 Bilaga III punkt 8 i förordning (EU) nr 575/ standbykreditmöjligheter i reserv som beviljats av centralbanker inom ramen för penningpolitiken i den mån som dessa faciliteter inte täcks av någon säkerhet genom likvida tillgångar och förutom likviditetsstöd i krislägen Bilaga III punkt 9 i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för standbykreditmöjligheter i reserv som beviljats av centralbanker inom ramen för penningpolitiken i den mån som dessa faciliteter inte täcks av någon säkerhet genom likvida tillgångar och förutom likviditetsstöd i krislägen rättsliga eller lagstadgade minimiinsättningar hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från det centrala kreditinstitutet eller de centrala kreditinstituten som är medlemmar i det nätverk som avses i artikel eller omfattas av det undantag som fastställs i artikel 10, i den mån som denna finansiering inte är säkerställd genom likvida tillgångar, om kreditinstitutet ingår i ett nätverk i enlighet med rättsliga eller lagstadgade bestämmelser Bilaga III punkt 10 i förordning (EU) nr 575/ börshandlade, centralt clearade aktier som ingår i ett större aktieindex, uttryckta i medlemsstatens inhemska valuta och inte emitterade av ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 11 i förordning (EU) nr 575/ guld noterat på en erkänd börs, förvarat på tilldelad plats Bilaga III punkt 12 i förordning (EU) nr 575/ Tillgångar som inte uppfyller kraven i artikel 416 i förordning (EU) nr 575/2013 men som uppfyller kraven i artikel 417 b och c i förordning (EU) nr 575/

13 Dessa poster ska rapporteras här, i lämplig underkategori i mallen för likvida tillgångar obligationer från finansiella bolag Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg egna emissioner Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditinstituts emissioner utan säkerhet Artikel 416 i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg värdepapper med bakomliggande tillgångar som inte redan har rapporterats i Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 5 och artikel 125 i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg 3 13

14 värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) som inte redan har rapporterats i Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 5 och artikel 125 i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg aktier som är noterade på en erkänd börs och aktieinstrument kopplade till större index, som inte är egna emissioner eller som har emitterats av finansiella institut Artiklarna a och c i förordning (EU) nr 575/ guld Artiklarna a och c i förordning (EU) nr 575/ garanterade obligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ säkerställda obligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ företagsobligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ fonder baserade på de tillgångar som rapporteras i Artikel c i förordning (EU) nr 575/ andra kategorier av värdepapper och lån som är godtagbara för centralbanker Artikel b i förordning (EU) nr 575/ lokala statsobligationer Artikel b i förordning (EU) nr 575/ företagscertifikat Artikel b i förordning (EU) nr 575/

15 kreditfordringar Artikel c i förordning (EU) nr 575/ Finansiella produkter som överensstämmer med sharialagstiftning som ett alternativ till tillgångar som är kvalificerade som likvida tillgångar i enlighet med artikel 416, för användning av banker som uppfyller kraven i sharialagstiftning i enlighet med artikel i Artikel i i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter och eventuella andra förpliktelser från enheter inom samma koncern i enlighet med artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter och eventuella andra förpliktelser från enheter inom samma koncern för vilka den behöriga myndigheten har gett tillstånd att tillämpa ett högre inflöde från fall till fall ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande: där samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda 940 Artikel a, b och c i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för fordringar för vilka den behöriga myndigheten har gett tillstånd att tillämpa ett högre inflöde från fall till fall och där samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda där de behöriga myndigheterna har bortsett från artikel d, och samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda för behandling inom en koncern enligt artikel 20.1 b när det gäller institut som inte omfattas av undantaget i artikel 8, outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter och eventuella andra förpliktelser från enheter inom samma koncern i enlighet med artikel Artikel a, b, c och d i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för fordringar för vilka den behöriga myndigheten har gett tillstånd att tillämpa ett högre inflöde från fall till fall och där samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda för behandling inom en koncern enligt artikel 20.1 b när det gäller institut som inte omfattas av undantaget i artikel 8 och där man har bortsett från villkoret i artikel d. 15

16 1.7.3 nettofordringar som förväntas till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II (netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416) Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Nettobeloppet för fordringar som förväntas inom 30-dagarsperioden till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II. 960 Beloppen ska vara på nettobasis över samtliga motparter, vara netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416, inte vara det marknadsvärderade värdet, eftersom ett sådant värde även omfattar skattningar av villkorade inflöden och utflöden och kan inbegripa kassaflöden som sker efter 30-dagarsperioden. Anmärkning: Det nettobelopp som ska erläggas ska rapporteras i 1.2 Utflöden post (nettobelopp som ska erläggas till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II (netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan kvalificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416)). 1.8 fordringar på likvida tillgångar som inte avspeglas i tillgångens marknadsvärde 970 Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för alla eventuella fordringar på tillgångar som är kvalificerade som likvida tillgångar enligt artikel 416 som inte avspeglas i den tillgångens marknadsvärde. 1.9 övriga inflöden 980 Det totala beloppet för alla övriga inflöden av fordringar som inte har rapporterats i posterna Totala inflöden som undantas till följd av tak De totala fordringar som undantas till följd av ett inflödestak som fastställts till 75 % av likviditetsutflödena i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013. Detta kommer att behöva kontrolleras i förhållande till de totala utflöden som beräknats genom mallen för utflöden. 3 inflöden som undantas till följd av tak 3.1 fordringar på låntagare och investerare i obligationer säkerställda med panträtt 1000 Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Obligationer säkerställda med panträtt som finansieras genom sådana obligationer som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 129.4, eller enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG. 16

17 inflöden från subventionerade lån som institutet har förmedlat (pass through-lån) Artikel i förordning (EU) nr 575/ Insättningar som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel eller Det totala beloppet för inflöden som är insättningar hos andra institut som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och och som därför undantas från taket för inflöden. Artikel i förordning (EU) nr 575/ Inflöden från en enhet inom en koncern som har godkänts av den behöriga myndigheten Artikel i förordning (EU) nr 575/

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 14/30 21.1.2016 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 RIKTLINJER OM DE UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM INTECKNADE OCH ICKE INTECKNADE TILLGÅNGAR 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REDOVISNING AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKVOT EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Riktlinjer

RIKTLINJER FÖR REDOVISNING AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKVOT EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Riktlinjer EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Riktlinjer för redovisning av likviditetstäckningskvot som komplement till redovisningen av likviditetsriskhantering i enlighet med artikel 435 i förordning (EU) nr 575/2013 1

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2012-06-28 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad

Läs mer

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER FFFS 2011:37 E-postadress Rapporten ska sändas till Finansinspektionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Likviditetsreserv

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 57/34 27.2.2002 RÄTTELSE Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära (ECB/2001/13) ( L 333 av den 17 december

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2015-03-31 Periodisk information per 2015-03-31 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

0 procent. 0 procent

0 procent. 0 procent Nr 1373 4573 Bilaga TILLÄMPLIGA RISKVIKTER I Vid tillämpning av den schablonmetod som avses i lagens 58 skall tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen viktas som följer: Fordringar på stater

Läs mer

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 Avstämning av kapitalbasen i den konsoliderade situationen 30 jun 30 jun

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2016

Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Dnr FIVA 8/01.00/2016 Utfärdade 28.4.2016 Gäller från 1.6.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Februari 2015 1 Allmänna anvisningar till båda mallarna "Namn", "MFI-kod" och "LEI-kod"

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FÖLJENOT från: inkom den: 3 februari 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

9480/17 cjs,sa/cjs,sa/ub DGG 1C

9480/17 cjs,sa/cjs,sa/ub DGG 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 31 maj 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 202/54 Europeiska unionens officiella tidning 4.8.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017

Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017 1 (8) Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017 Utgångspunkten för beräkningen av resolutionsavgiften är dels bestämmelser i lagen (2015:1016) om resolution, dels bestämmelser i kommissionens

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2012O0018 SV 09.11.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 2 augusti 2012

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3c Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare enligt schablonmetoden dnr 12/120/2006

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Slutliga riktlinjer om det inbördes förhållandet mellan ordningsföljden för nedskrivning och konvertering i BRRD (resolutionsdirektivet) och CRR/CRD (kapitaltäckningsförordningen/-direktivet)

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) L 193/134 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2015/26) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2016-09-30 Periodisk information per 2016-09-30 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Offentligt samråd. om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme. unionsrätten

Offentligt samråd. om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme. unionsrätten Offentligt samråd om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten November 2015 SV ECB-RESTRICTED until adoption, EUROPEISKA

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Periodisk information Kvartal

Periodisk information Kvartal 1 Periodisk information Kvartal 3 2014 2014-09-30 2 Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är direktverkande och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Riktlinjer om genomlysningsmetoden

Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA-BoS-14/171 SV Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FÖLJENOT från: inkom den: 17 mars 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

EN BILAGA XI RAPPORTERING OM BRUTTOSOLIDITET

EN BILAGA XI RAPPORTERING OM BRUTTOSOLIDITET EN RAPPORTERING OM BRUTTOSOLIDITET DEL I: ALLMÄNNA INSTRUKTIONER 2 1. MALLBENÄMNING OCH ANDRA SEDVÄNJOR... 2 1.1. MALLBENÄMNING... 2 1.2. NUMRERING... 2 1.3. TECKEN... 3 DEL II: MALLRELATERADE INSTRUKTIONER

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Beslutsunderlag. Köp av statsobligationer. Förslag till direktionens beslut. Bakgrund. Överväganden

Beslutsunderlag. Köp av statsobligationer. Förslag till direktionens beslut. Bakgrund. Överväganden Beslutsunderlag DATUM: 2015-02-11 AVDELNING: Avdelningen för marknader SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Riktlinjer för fastställandet av när likvidation av tillgångar eller skulder enligt normala insolvensförfaranden kan få negativa effekter på en eller flera finansiella marknader

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSER FÖR EXPONERING MOT SKUGGBANKENHETER EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Riktlinjer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSER FÖR EXPONERING MOT SKUGGBANKENHETER EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Riktlinjer EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Riktlinjer Gränser för exponering mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet enligt artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/2013 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 21 januari 2016 Magdalena Andersson Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet)

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 London den 27 juli 2012 Innehåll I. Sammanfattning...3 II. Bakgrund och motiv...4 III. EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2012/4)...6

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

Ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken

Ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken Bilaga 1 DATUM: 2015-12-16 AVDELNING: AFS och AFM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2015-00700

Läs mer

Anvisning till blankett VP404

Anvisning till blankett VP404 Anvisning till blankett VP404 Portföljinvesteringar i utlandet Fonders innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP404 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, L 240/28 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om

Läs mer

Anvisning till blankett VP402

Anvisning till blankett VP402 Anvisning till blankett VP402 Portföljinvesteringar i utlandet Hushållens innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP402 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 Q2 2015 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014 EBA/GL/2014/06 18 juli 2014 Riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner 1 EBA:s riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner Riktlinjernas status 1. Detta

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Siemens Financial Services AB

Siemens Financial Services AB Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker Pelare 3 30 September 2017 siemens.se/finance Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006O0004 SV 01.07.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 7 april 2006

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.7.2012 SWD(2012) 197 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter Riktlinjernas status 1. Detta dokument

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012 Protokollsbilaga B Direktionens protokoll 2011-12-07, 4 Beslut DATUM: 2011-12-07 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer