SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)"

Transkript

1 BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste 30 dagarna i syfte att övervaka det likviditetstäckningskrav som anges i artikel 412 i förordning (EU) nr 575/2013. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått. 2. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska likviditetsinflöden i) endast omfatta avtalsenliga inflöden från exponeringar som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden, ii) rapporteras i sin helhet. 3. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten inte rapportera inflöden från någon av de likvida tillgångar som rapporteras i enlighet med artikel 416, med undantag för fordringar på tillgångar som inte avspeglas i tillgångens marknadsvärde. 4. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten inte rapportera inflöden från nyingångna skyldigheter Undermall för inflöden Instruktioner för särskilda rader Rad Rättsliga hänvisningar och instruktioner INFLÖDEN Artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013 Totala inflöden. Fordringar som rapporteras i detta avsnitt har för rapporteringsändamål uttryckligen fastställts vara en potentiell källa till likviditetsinflöden inom de närmaste 30 dagarna i artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013. De belopp som rapporteras i beloppskolumnen för varje underkategori ska vara de totala beloppen, dvs. utan avdrag med de procentandelar som anges i förordning (EU) nr 575/ Inflöden Artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013 Kolumn 010 avser det totala fordringsbeloppet, medan kolumn 020 avser det berörda inflödet, efter tillämpning av inflödesnivån i tillämpliga fall.

2 1.1 fordringar på kunder som inte är finansiella kunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar inom de närmaste 30 dagarna (inklusive räntebetalningar) på kunder som inte är finansiella kunder ska rapporteras i följande underkategorier: [Anmärkning: Detta omfattar lån som löper ut och där man redan har enats om förnyelse. Lån som inte löper ut bedöms inte utgöra något kassainflöde och ska inte rapporteras här.] fordringar på icke-professionella kunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar på icke-professionella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar) fordringar på icke-finansiella bolagskunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar på icke-finansiella bolagskunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar) som det institut som är skyldigt dessa belopp behandlar i enlighet med artikel och Artikel e i förordning (EU) nr 575/2013 Av det belopp som rapporteras i 1.1.2: det totala belopp som institutet är skyldigt för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel och fordringar på centralbanker Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Fordringar på centralbanker inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar) som det institut som är skyldigt dessa belopp behandlar i enlighet med artikel och Artikel e i förordning (EU) nr 575/2013 2

3 Av det belopp som rapporteras i 1.1.3: det totala belopp som institutet är skyldigt för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel och fordringar på andra kunder som inte är finansiella kunder Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för fordringar på icke-finansiella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30- dagarsperioden (inklusive räntebetalningar), ej inkluderade i raderna fordringar på finansiella kunder Artikel i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för fordringar på finansiella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30- dagarsperioden (inklusive räntebetalningar). Utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner ska rapporteras i avsnitt som det institut som är skyldigt dessa belopp behandlar i enlighet med artikel och Artikel e i förordning (EU) nr 575/2013 Av det belopp som rapporteras i 1.2: fordringar på institutet för att det ska erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel och för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att en lägre utflödesprocentandel tillämpas enligt artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Av det belopp som rapporteras i 1.2: fordringar för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att en lägre utflödesprocentandel tillämpas enligt artikel fordringar från handelsfinansieringstransaktioner enligt artikel b 090 Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner enligt artikel b tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet enligt artikel c Artikel c i förordning (EU) nr 575/2013 3

4 Tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet enligt artikel c. 1.5 fordringar från positioner i större aktieindexinstrument, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar 110 Artikel f i förordning (EU) nr 575/2013 Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar. 1.6 Fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med definitionen i artikel 192 Artikel d i förordning (EU) nr 575/2013 För följande underkategorier ska instituten fastställa beloppet för inflöden som rör utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner inom de närmaste 30 dagarna samt marknadsvärdet för motsvarande tillgångar som transaktionerna har säkrats med. I enlighet med artikel 192: 1. utlåning mot säkerhet: alla transaktioner som ger upphov till en exponering med pantsäkerhet, men utan att institutet ges någon rätt att erhålla marginalsäkerhet minst en gång om dagen. 2. kapitalmarknadsrelaterad transaktion: alla transaktioner som ger upphov till en exponering med pantsäkerhet, varvid institutet ges rätt att erhålla marginalsäkerhet minst en gång om dagen I detta avsnitt ska därför samtliga transaktioner rapporteras där institutet har tillhandahållit ett lån mot säkerhet i kontanta medel, såsom omvända repor enligt definitionen i artikel 4.83 i förordning (EU) nr 575/2013, som löper ut inom 30 dagar. Instituten ska rapportera det belopp som förfaller till betalning inom 30 dagar i kolumnerna 010, 030 och 050 samt marknadsvärdet för de tillgångar som säkrar utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i kolumnerna 020, 040 och 060, beroende på vilken kategori av tillgångskvalitet som tillgången har hänförts till (extremt hög likviditets- och kreditkvalitet, hög likviditetsoch kreditkvalitet och annan likviditets- och kreditkvalitet). Instituten ska fördela transaktionerna genom att identifiera likviditets- och kreditkvaliteten för de tillgångar som säkrar transaktionen med hjälp av samma kriterier som tillämpas för att rapportera tillgångar i mall 1.1 Tillgångar. Dvs. i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013, i väntan på en enhetlig definition i enlighet med artikel 460 i förordning (EU) nr 575/2013 av extremt hög och hög likviditets- och kreditkvalitet ska instituten själva i en bestämd valuta identifiera omsättningsbara tillgångar som är av hög respektive extremt hög likviditets- och kreditkvalitet. 4

5 Om institutet har erhållit tillgångar med extremt hög, hög och annan likviditets- och kreditkvalitet i en säkerhetsgrupp och inga tillgångar är särskilt tilldelade som säkerheter för utlåningen mot säkerhet och den kapitalmarknadsrelaterade transaktionen, ska institutet förutsätta att tillgångar med lägst likviditets- och kreditkvalitet tilldelas först, dvs. tillgångar med annan likviditets- och kreditkvalitet ska tilldelas först. Först när samtliga dessa tillgångar har tilldelats fullt ut ska tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet tilldelas. Först när även samtliga dessa tillgångar har tilldelats ska tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet tilldelas Övriga överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Artikel c i förordning (EU) nr 575/ Transaktioner med överlåtbara tillgångar som säkerhet ska rapporteras här, i lämplig underkategori. Tillgångar som rapporteras i detta avsnitt har uttryckligen fastställts kunna vara av extremt hög eller hög likviditets- och kreditkvalitet. Tillgångar som rapporteras i detta avsnitt ska uppfylla samtliga tillämpliga krav i artiklarna 416 och 417 i förordning (EU) nr 575/ Överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat, en region med befogenhet att uppbära och driva in skatt eller ett tredjeland i den nationella eller regionala regeringens valuta, om institutet har en likviditetsrisk i den medlemsstaten eller det tredjelandet som det täcker genom att inneha dessa likvida tillgångar Artikel c i i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 120 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c i som garanteras av Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c i överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker och offentliga organ som inte tillhör den nationella regeringen, i centralbankens och de offentliga organens valuta Artikel c ii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör 5

6 fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c ii som garanteras av Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c ii överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, kommissionen och multilaterala utvecklingsbanker Artikel c iii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 160 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c iii som garanteras av Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c iii överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen Artikel c iv i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 180 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c iv som garanteras av 190 Tillgångar som anges i i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c iv totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras här, med hjälp av lämplig underkategori enligt mallen för likviditetstäckningsgraden i fråga om likvida tillgångar underliggande tillgångar i artikel a underliggande tillgångar i artikel b och c underliggande tillgångar i artikel d 6

7 Tillgångar som har emitterats av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat Tillgångar emitterade av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat och där minst ett av villkoren i artikel a iii uppfylls obligationer från icke-finansiella bolag Artikel b eller d i förordning (EU) nr 575/ Obligationer från icke-finansiella bolag ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 122 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg obligationer som är emitterade av ett kreditinstitut och som är berättigade till den behandling som anges i artikel eller Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Obligationer som är berättigade till den behandling som anges i artikel eller ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel eller i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg instrument med bakomliggande tillgångar emitterade av ett kreditinstitut om de visar sig vara av högsta kreditkvalitet fastställd av EBA i enlighet med kriterierna i artikel 509.3, och Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med avdelning 2 kapitel 5 och artiklarna 123, 124, 125 och 126 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg 3 7

8 1.6.7 Instrument med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) som rapporteras på rad Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med avdelning 2 kapitel 5 och artiklarna 123, 124, 125 och 126 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg andra obligationer än de obligationer som avses i rad 1.9 i mallen för likvida tillgångar, enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG Artikel a ii i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel eller i förordning (EU) nr 575/2013 i lämplig underkategori kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg Andra överlåtbara tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b i förordning (EU) nr 575/ Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 i lämplig underkategori. Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på ovanstående rader kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg Andra överlåtbara tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel d i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 i lämplig 8

9 underkategori. Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på ovanstående rader kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg TILLGÅNGAR SOM UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL b OCH d, MEN SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL 417 b ELLER c I FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 Poster ska endast rapporteras i en av nedanstående underkategorier. Detta gäller även om båda bestämmelserna inte är uppfyllda Tillgångar som inte kontrolleras av en funktion för likviditetsförvaltning Artikel 417 c i förordning (EU) nr 575/ Tillgångar som inte rättsligt och i praktiken lätt och snabbt när som helst under de närmaste 30 dagarna likvideras genom direkt försäljning eller via en enkel repa på en godkänd repomarknad Artikel 417 b i förordning (EU) nr 575/ Poster som omfattas av kompletterande rapportering av likvida tillgångar Instituten ska endast rapportera tillgångar som omfattas av kompletterande rapportering av likvida tillgångar i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 575/2013. Alla poster med undantag för de poster som avses i avsnitt 3.1, 3.2 och 3.9 ska uppfylla de villkor som anges i sista stycket i den bilagan. Dessa poster ska rapporteras här, i lämplig underkategori. Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på något annat ställe i mallen Kontanta medel Bilaga III punkt 1 i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för kontanta medel inklusive mynt och sedlar/valuta. Här ska endast sådana kontanta medel rapporteras som inte uppfyller minst ett av villkoren i artikel c, d och e och som därför inte kan rapporteras under rapporteringspost 1.1. Anmärkning: Kontanta medel insatta hos andra institut ska inte rapporteras här, utan i stället rapporteras i kategorin säkerheter i 9

10 mall 1.3 Inflöden om de kvalificeras som fordringar inom de närmaste 30 dagarna Centralbanksexponeringar, i den omfattning dessa exponeringar kan utnyttjas under perioder av stress Bilaga III punkt 2 i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för centralbanksexponeringar, i den omfattning som dessa exponeringar kan utnyttjas under perioder av stress. Här ska endast sådana exponeringar rapporteras som inte uppfyller minst ett av villkoren i artikel c, d och e och som därför inte kan rapporteras under rapporteringspost överlåtbara värdepapper som har 0 % riskvikt och som inte är någon skyldighet för ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/2013 Värdepapper som har 0 % riskvikt och som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland enligt bilaga III punkt 3. Varav: som representerar fordringar på stater Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ fordringar som garanteras av stater Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av icke-statliga offentliga organ, regioner med befogenhet att uppbära och driva in skatt samt lokala myndigheter Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska unionen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Europeiska stabilitetsmekanismen eller multilaterala utvecklingsbanker Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkt 3.3, vilka representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av stater eller centralbanker och är utställda i den inhemska valutan av staten eller centralbanken i den valuta och i 10

11 det land där likviditetsrisken tas eller utställda i utländska valutor, om innehavet av denna skuld motsvarar likviditetsbehoven i bankens verksamhet i detta tredjeland Bilaga III punkt 4 i förordning (EU) nr 575/ överlåtbara värdepapper som har 20 % riskvikt och som inte är någon skyldighet för ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/2013 Värdepapper som har 20 % riskvikt och som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland enligt bilaga III punkt 5. Varav: som representerar fordringar på stater Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ fordringar som garanteras av stater Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av icke-statliga offentliga organ, regioner med befogenhet att uppbära och driva in skatt samt lokala myndigheter Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska unionen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Europeiska stabilitetsmekanismen eller multilaterala utvecklingsbanker Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka kvalificeras för 20 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och som uppfyller något av de villkor som anges i bilaga III punkt 6 i förordning (EU) nr 575/2013 Bilaga III punkt 6 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka kvalificeras för 50 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt 11

12 klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och inte representerar någon fordring på ett specialföretag för värdepapperisering, ett institut eller någon av institutets anknutna enheter Bilaga III punkt 7 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka säkras med tillgångar som kvalificeras för 35 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och är fullt ut säkrade genom panträtt i bostadsfastighet i enlighet med artikel 125 Bilaga III punkt 8 i förordning (EU) nr 575/ standbykreditmöjligheter i reserv som beviljats av centralbanker inom ramen för penningpolitiken i den mån som dessa faciliteter inte täcks av någon säkerhet genom likvida tillgångar och förutom likviditetsstöd i krislägen Bilaga III punkt 9 i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för standbykreditmöjligheter i reserv som beviljats av centralbanker inom ramen för penningpolitiken i den mån som dessa faciliteter inte täcks av någon säkerhet genom likvida tillgångar och förutom likviditetsstöd i krislägen rättsliga eller lagstadgade minimiinsättningar hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från det centrala kreditinstitutet eller de centrala kreditinstituten som är medlemmar i det nätverk som avses i artikel eller omfattas av det undantag som fastställs i artikel 10, i den mån som denna finansiering inte är säkerställd genom likvida tillgångar, om kreditinstitutet ingår i ett nätverk i enlighet med rättsliga eller lagstadgade bestämmelser Bilaga III punkt 10 i förordning (EU) nr 575/ börshandlade, centralt clearade aktier som ingår i ett större aktieindex, uttryckta i medlemsstatens inhemska valuta och inte emitterade av ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 11 i förordning (EU) nr 575/ guld noterat på en erkänd börs, förvarat på tilldelad plats Bilaga III punkt 12 i förordning (EU) nr 575/ Tillgångar som inte uppfyller kraven i artikel 416 i förordning (EU) nr 575/2013 men som uppfyller kraven i artikel 417 b och c i förordning (EU) nr 575/

13 Dessa poster ska rapporteras här, i lämplig underkategori i mallen för likvida tillgångar obligationer från finansiella bolag Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg egna emissioner Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditinstituts emissioner utan säkerhet Artikel 416 i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg värdepapper med bakomliggande tillgångar som inte redan har rapporterats i Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 5 och artikel 125 i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg 3 13

14 värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) som inte redan har rapporterats i Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 5 och artikel 125 i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg aktier som är noterade på en erkänd börs och aktieinstrument kopplade till större index, som inte är egna emissioner eller som har emitterats av finansiella institut Artiklarna a och c i förordning (EU) nr 575/ guld Artiklarna a och c i förordning (EU) nr 575/ garanterade obligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ säkerställda obligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ företagsobligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ fonder baserade på de tillgångar som rapporteras i Artikel c i förordning (EU) nr 575/ andra kategorier av värdepapper och lån som är godtagbara för centralbanker Artikel b i förordning (EU) nr 575/ lokala statsobligationer Artikel b i förordning (EU) nr 575/ företagscertifikat Artikel b i förordning (EU) nr 575/

15 kreditfordringar Artikel c i förordning (EU) nr 575/ Finansiella produkter som överensstämmer med sharialagstiftning som ett alternativ till tillgångar som är kvalificerade som likvida tillgångar i enlighet med artikel 416, för användning av banker som uppfyller kraven i sharialagstiftning i enlighet med artikel i Artikel i i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter och eventuella andra förpliktelser från enheter inom samma koncern i enlighet med artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter och eventuella andra förpliktelser från enheter inom samma koncern för vilka den behöriga myndigheten har gett tillstånd att tillämpa ett högre inflöde från fall till fall ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande: där samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda 940 Artikel a, b och c i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för fordringar för vilka den behöriga myndigheten har gett tillstånd att tillämpa ett högre inflöde från fall till fall och där samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda där de behöriga myndigheterna har bortsett från artikel d, och samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda för behandling inom en koncern enligt artikel 20.1 b när det gäller institut som inte omfattas av undantaget i artikel 8, outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter och eventuella andra förpliktelser från enheter inom samma koncern i enlighet med artikel Artikel a, b, c och d i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för fordringar för vilka den behöriga myndigheten har gett tillstånd att tillämpa ett högre inflöde från fall till fall och där samtliga villkor i artikel a, b och c är uppfyllda för behandling inom en koncern enligt artikel 20.1 b när det gäller institut som inte omfattas av undantaget i artikel 8 och där man har bortsett från villkoret i artikel d. 15

16 1.7.3 nettofordringar som förväntas till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II (netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416) Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Nettobeloppet för fordringar som förväntas inom 30-dagarsperioden till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II. 960 Beloppen ska vara på nettobasis över samtliga motparter, vara netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416, inte vara det marknadsvärderade värdet, eftersom ett sådant värde även omfattar skattningar av villkorade inflöden och utflöden och kan inbegripa kassaflöden som sker efter 30-dagarsperioden. Anmärkning: Det nettobelopp som ska erläggas ska rapporteras i 1.2 Utflöden post (nettobelopp som ska erläggas till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II (netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan kvalificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416)). 1.8 fordringar på likvida tillgångar som inte avspeglas i tillgångens marknadsvärde 970 Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för alla eventuella fordringar på tillgångar som är kvalificerade som likvida tillgångar enligt artikel 416 som inte avspeglas i den tillgångens marknadsvärde. 1.9 övriga inflöden 980 Det totala beloppet för alla övriga inflöden av fordringar som inte har rapporterats i posterna Totala inflöden som undantas till följd av tak De totala fordringar som undantas till följd av ett inflödestak som fastställts till 75 % av likviditetsutflödena i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013. Detta kommer att behöva kontrolleras i förhållande till de totala utflöden som beräknats genom mallen för utflöden. 3 inflöden som undantas till följd av tak 3.1 fordringar på låntagare och investerare i obligationer säkerställda med panträtt 1000 Artikel i förordning (EU) nr 575/2013 Obligationer säkerställda med panträtt som finansieras genom sådana obligationer som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 129.4, eller enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG. 16

17 inflöden från subventionerade lån som institutet har förmedlat (pass through-lån) Artikel i förordning (EU) nr 575/ Insättningar som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel eller Det totala beloppet för inflöden som är insättningar hos andra institut som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och och som därför undantas från taket för inflöden. Artikel i förordning (EU) nr 575/ Inflöden från en enhet inom en koncern som har godkänts av den behöriga myndigheten Artikel i förordning (EU) nr 575/

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, L 240/28 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2013 COM(2013) 615 final 2013/0306 (COD) C7-0263/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om penningmarknadsfonder (Text av betydelse för EES) {SWD(2013)

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR SÄKERSTÄLLDA MEDIUM TERM NOTES Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt är giltigt i 12

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 2014 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 COM(2014) 510 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Protokollsbilaga B2 Direktionens protokoll 101125, 11 Regel BESLUTSDATUM: 20101125 BESLUT AV: BEFATTNING: ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE103

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: -10-28 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABUSA6E SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska

Läs mer