TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013"

Transkript

1 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013

2 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga. Ofta handlar det om administration, rapportering och möten. Åtaganden som får stryka på foten är den långsiktiga planeringen och utvecklingen av verksamhet och medarbetare. Samtidigt är det ledarskapet som anses vara den viktigaste egenskapen för morgondagens ledare och för Sveriges fortsatta innovation och tillväxt. Svenska företag och organisationer har under lång tid lagt grunden för den svenska välfärden. Genom att kombinera tekniska innovationer med nytänkande kring organisering och ledarskap har svenska företag byggt upp starka marknadspositioner inom ett flertal olika områden och marknader. Det finns flera exempel på hur ledarskapet bidragit till att bygga starka, globala koncerner inom både industri och tjänstesektor. Det finns mycket som talar för att ledarskap är och kommer vara en strategisk resurs för innovation och tillväxt 1. Men det svenska ledarskapet är i behov av både förstärkning och förnyelse. En av utmaningarna är att hantera kompetens och kunskap och den ökande betydelsen av relationer. Enligt Hortonbarometern 2 anses de viktigaste egenskaperna för morgondagens ledare vara: förmåga att motivera och engagera medarbetare förmåga att leda en organisation i förändring hantera och förmedla information externt och internt förmåga att styra en organisation baserat på en värdegrund Fokus ligger således på ledarskapet i vardagen. Trots detta uppger fyra av tio chefer i Sverige att de lägger mindre än 25 procent av sin tid på just ledarskapet. 3 Och var sjätte chef lägger praktiskt taget aldrig någon tid på ledarskap. Orsaken till detta är, enligt Ennovas årliga undersökning, att de är så pressade av andra uppgifter att tiden att jobba med ledarskap helt försvinner. Ett frånvarande eller undermåligt ledarskap är också den främsta anledningen till att medarbetare vill byta jobb enligt arbetslivsundersökningen Kelly Global Workforce Index (KGWI). Nästan hälften av de tillfrågade svenskarna uppger att de vill och/eller tänker på att byta jobb. Anledningen är framförallt dåligt ledarskap. Där skiljer Sverige ut sig från övriga Europa där lönen är den främsta orsaken till att man vill byta jobb. Chefens förutsättningar och arbetsvillkor påverkar hälsan, vilken i sin tur påverkar ledarskapet. Hälsan påverkar både förmågan att fatta beslut och relationen till medarbetarna 4. 1 Centre for Advanced Studies in Leadership. Ledarskap som strategisk resurs för innovation och tillväxt. Finansieras av VINNOVA 2 Hortonbarometern Ledarskap och styrelsearbete Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet. Horton International. 3 European Employee Index Ennova Sverige Psychosocial Work Conditions, Health and Leadership of Managers. Daniel Lundqvist, Linköpings Universitet,

3 Chef ett framtidsjobb? För att attrahera rätt personer till de viktiga chefsjobben krävs att chefer får rätt förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sina åtaganden och samtidigt vara hållbara på sikt. Förutsättningar som ofta ligger utanför individens kontroll. Chefsuppdragen har under lång tid blivit alltmer komplexa samtidigt som organisationer slimmas och stödfunktioner, såsom administration, försvinner. Novus genomförde under våren 2013, på uppdrag av Ledarna, en undersökning som särskilt belyser chefers organisatoriska förutsättningar. I undersökningen deltog chefer både från privat och offentlig sektor. 5 Denna bekräftar, liksom andra undersökningar, att chefer upplever att mycket tid går åt till uppgifter som ibland känns tveksamma om de över huvud taget ska genomföras. När chefer svarar på vad det är för uppgifter som de upplever onödiga enligt ovanstående diagram nämns främst administration, rapportskrivning, IT-system som fallerar, möten som inte upplevs meningsfulla och avsaknad av servicefunktioner. Utöver uppgifter som chefer upplever som onödiga finns också uppgifter som de inte anser vara skäliga. Hälften av cheferna menar att de har uppgifter dagligen/varje vecka som borde göras av någon annan person eller yrkesgrupp. Som exempel återkommer administration. 5 Novus. Organisatoriska förutsättningar för chefer rapport,

4 Chefens uppdrag I genomsnitt ägnar chefer 17 procent åt denna typ av uppgifter, det vill säga nästan en dag per vecka. De konkreta arbetsuppgifter som cheferna upplever onödiga är administration, rapporter, systemhantering och möten. Att den tekniska utvecklingen med olika typer av IT-system påverkar chefers roll bekräftas i en studie genomförd av finska Arbetshälsoinstitutet. En allt större del av chefers arbete består av att hantera rutiner i olika IT-system. En chef kan behöva använda upp till 20 olika IT-system och databaser varje dag. Chefer menar också att det finns arbetsuppgifter som de utför som egentligen borde utföras av någon annan person eller yrkesgrupp. Detta är en konsekvens av många års decentralisering och rationalisering i organisationer och företag. Ett uttalande som väl speglar detta i undersökningen är en chef som menar att den tid han lägger ner på att få tag i människor och boka in möten egentligen borde ägnas åt att förbereda mötena. Källreferens: Aronsson, G., Bejerot, E., & Härenstam, A. (2012). Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare. Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie. Läkartidningen, 48,

5 Chefer är nöjda En majoritet chefer, 74 procent, är ändå nöjda med sina möjligheter att sköta arbetet inom den löpande verksamheten. De åtaganden cheferna själva är minst nöjda med hur de hanterar är den långsiktiga planeringen och utvecklingen av verksamhet och medarbetare. Källreferens: forskningsprojektet CHEFiOS som bedrivs vid Göteborgs Universitet under ledning av professor Annika Härenstam. Referens: Östebo, A. & Härenstam, A. (2013) Så skapas goda jobb och en väl fungerande verksamhet i offentlig sektor. Se även På frågan Tycker du att du på din arbetsplats kan arbeta på ett sätt så att du känner dig nöjd med resultaten? Svarar 72 procent att de är nöjda med resultaten (14 procent i mycket hög grad, 58 procent i ganska hög grad). Trots att många chefer idag är nöjda med sina åtaganden är det ändå oroväckande att de inte hinner med långsiktig planering och utveckling av verksamheten, likväl att arbeta med kompetensutveckling för medarbetarna. Ledarskapet, liksom medarbetarskapet, behöver anpassas både till ändrade förutsättningar i omvärlden och till förändringar inom olika verksamhetsområden och branscher. Särskilt viktigt är detta med tanke på hastigheten av teknikutvecklingen vilket förändrar villkoren för individers sätt att kommuniceramed varandra. Globaliseringen gör att arbetsgrupper finns spridda över hela världen och upphäver i många fall både tids- och rumsdimensionen. Men problemen att som chef och ledare förena lokala och globala dimensioner av verksamheten kvarstår. 5

6 Hållbara chefer Det av Ledarna initierade forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara Chefer visar att det finns samband mellan organisatoriska förutsättningar och chefers hållbarhet. Att vara hållbar innebär att förstå sitt uppdrag (begriplighet), att klara sina åtaganden (hanterbarhet) och vilja utföra sitt uppdrag (meningsfullhet). Projektet har vidare lett till att arbetsmarknadernas parter har börjat arbeta aktivt med att medvetandegöra dessa frågor bland företagen, bland annat genom att ha partsgemensamma seminarier kring ämnet. I Novus undersökning belyses delar av detta genom att fråga cheferna om synen på organisationens styrning. Källreferens: Eklöf M, Pousette A, Dellve L, Skagert K, Ahlborg jr G (2010). Gothenburg Manager Stress Inventory (GMSI). ISM-rapport 7. Göteborg: Institutet för Stressmedicin. 6

7 Till sist Det krävs ett nytänkande när det gäller ledarskap och ledning. Svenskt ledarskap är idag ett styrkeområde men det behöver förnyas. Frågor kring ledarskap, ledning och medarbetarskap behöver helt eller åtminstone delvis nya svar. Svar som är bättre förankrade i den sortens arbetsmiljöer och arbetsmarknad som håller på att växa fram och sannolikt kommer att fortsätta göra så under överskådlig tid framöver. Chefsrollen har förändrats och inte minst mellanchefers roll har blivit alltmer komplex mot bakgrund av mängden av konkurrerande styrsignaler, regelverk och krav att ta hänsyn. Detta försvårar en effektiv chefsroll. Det finns starka skäl att se över chefers förutsättningar för att utföra sina uppdrag. Chefer som får tid att ägna åt ledarskapet gynnar verksamheter och medarbetare. Att föra en dialog på arbetsplatsen med chefer och ledning om chefers situation och förutsättningar borde ligga i alla verksamheters intresse. Inte minst för de företag och organisationer som är måna om att behålla och rekrytera kommande chefstalanger. Bland de strategiska ledarutmaningarna finns förändringar i synen på individens roll i förhållande till gruppen och organisationen samt organisationers och institutioners relation till varandra. Den allt starkare tilltron till individuella lösningar och individers förmåga att driva utveckling, liksom föreställningar om att marknaden skapar bättre villkor för förändring och förnyelse ändrar i grunden inte behovet av samverkan. Det som påverkas är villkoren och förutsättningarna för framgångsrik samverkan. 7

8 Hos oss blir du en bättre chef. Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än medlemmar. Som medlem i Ledarna får du stöd både i din yrkesroll som chef och som anställd. Ett dubbelt perspektiv ingen annan erbjuder. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Telefon: Fax: Ledarnas Chefsservice

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

ISM-rapport 15. New Public Management i kommunal praktik

ISM-rapport 15. New Public Management i kommunal praktik ISM-rapport 15 New Public Management i kommunal praktik En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg Tina Forsberg Kankkunen Eva Bejerot Lisa

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Leda mot det nya. Redaktörer EN FORSKNINGSANTOLOGI OM CHEFSKAP OCH INNOVATION MARTIN KREUGER LUCIA CREVANI KRISTINA LARSEN

Leda mot det nya. Redaktörer EN FORSKNINGSANTOLOGI OM CHEFSKAP OCH INNOVATION MARTIN KREUGER LUCIA CREVANI KRISTINA LARSEN Leda mot det nya EN FORSKNINGSANTOLOGI OM CHEFSKAP OCH INNOVATION Redaktörer MARTIN KREUGER LUCIA CREVANI KRISTINA LARSEN Ansvarig utgivare VINNOVA. Copyright FÖRFATTARNA TILL VARJE KAPITEL VAR FÖR SIG.

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer