Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik"

Transkript

1 Lönlöst Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Ledarnas Lönlöst, Chefsbarometer Ledarna

2 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Flertalet chefer jobbar med individuell lönesättning 5 Många medarbetare har liten makt över löneutvecklingen 6 Bakbundna chefer 7 Omoderna avtal begränsar cheferna 8 Avtalens utformning det största bekymret 9 Chefer växer med individuell lönesättning 10 Chefer leder bättre med individuell lönesättning 12 Chefer vet hur medarbetare och verksamhet kan lyfta 13 Storstad ger chefen bästa förutsättningarna 15 Cheferna trivs bäst i tjänstesektorn 16 Om undersökningen 17 Rapporter från Ledarna 18 2 Lönlöst, Ledarna

3 Inledning Vid det här laget finns många undersökningar som visar att de flesta som jobbar, och för varje generation allt fler, vill och förväntar sig att lönen ska bestämmas på arbetsplatsen, direkt mellan medarbetare och chef. Moderna medarbetare förväntar sig moderna chefer. Och en bra modern chef, enligt medarbetarna, behandlar alla som individer. Hon eller han ser och uppmuntrar var och ens förmågor och insatser. Därför är lönen ett så viktigt verktyg på en modern arbetsplats. Det är i lönesättningen som medarbetaren konkret kan bli premierad för ansvarstagande, engagemang och uppnådda mål, helt enkelt genom att chefen ger medarbetare som presterar bra bättre betalt än de som presterar sämre. Ändå fortsätter många arbetsgivarorganisationer och fackförbund att diktera procentsatser, individgarantier, minimiutrymmen och annan detaljstyrning. I Ledarna övergav vi det traditionella sättet att teckna avtal redan för två decennier sedan tecknade vi det första så kallade Ledaravtalet med arbetsgivarorganisationen Almega. Ledaravtalet innebar att vi slutade förhandla fram centrala löneökningar för våra medlemmars räkning, såväl i procent som i kronor. Istället kom vi överens med Almega om att lönen ska förhandlas och sättas i ett personligt och förutsättningslöst samtal mellan den enskilde medarbetaren och lönesättande chef. Istället för att kollektivavtalet slår fast ett färdigt förhandlingsresultat, valde vi alltså en avtalsmodell som reglerade själva förhandlingsprocessen mellan lönesättande chef och medarbetare. Vi gav individen redskap att företräda sig själv istället för att företrädas av andra. Vi vågar säga att vår moderna avtalsmodell är en av huvudorsakerna till att nya medlemmar strömmar till Ledarna. Medan många fackförbund tappar medlemmar har vi idag det största medlemsantalet på över hundra år. Chefsbarometern 2011 undersöker konsekvenserna av att en stor del av arbetsmarknaden inte har följt vårt exempel, utan fortfarande låter lönesättningen styras av centrala uppgörelser. Och slutsatsen är att ingen vinner på omoderna avtal. Inte medarbetarna, som vill att arbetsvillkoren ska bestämmas lokalt. Inte cheferna, som fråntas ett av sina viktigaste verktyg för ledarskap. Inte verksamheten, som blir sämre än den hade kunnat vara. Lönlöst, Ledarna 3

4 Sammanfattning l Drygt 6 av 10 av Sveriges personalansvariga chefer arbetar helt eller mestadels med individuell lönesättning. Knappt 4 av 10 verkar på arbetsplatser där en minoritet eller ingen av medarbetarna har individuella löner. l Samtidigt uppger bara 1 av 4 chefer att medarbetarna i hög utsträckning kan påverka sin löneutveckling. Det tyder på att många arbetsplatser har svårt att tillämpa principen om individuell lönesättning i praktiken. l Nästan 7 av 10 chefer begränsas till att sätta löner inom ett givet utrymme. 1 av 4 chefer saknar helt och hållet ekonomiskt mandat trots att de har personalansvar och i uppgift att sätta löner på medarbetarna. l Sveriges chefer upplever kollektivavtalens begränsningar som svårast i lönearbetet, eftersom centrala överenskommelser äter upp en stor del av löneutrymmet. l 7 av 10 chefer tycker att kollektivavtalet på deras arbetsplats ger små eller inga möjligheter att belöna medarbetare som kämpar, presterar och når uppsatta mål. l 8 av 10 tycker att kollektivavtalet borde ge dem stora möjligheter att premiera goda arbetsinsatser. l Knappt 4 av 10 chefer tycker att den nuvarande lönesättningen hjälper dem i deras chefskap. l Drygt 8 av 10 chefer tycker att individuella löner är ett bra eller nödvändigt verktyg för att kunna leda verksamheten på önskat sätt. l Chefers kritik av kollektivavtalens utformning och bristande ekonomiskt mandat bygger på kunskap: 7 av 10 anser att de har tillräcklig kunskap om vad som driver lönsamhet och effektivitet hos medarbetarna. l Omoderna avtal och begränsat ekonomiskt mandat går ut över verksamheten: Varannan chef anser att verksamheten de arbetar i skulle leverera ett bättre resultat om de fick mer att säga till om vad gäller lönesättningen. l Individuell lönesättning är vanligast i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Här är också cheferna mer positiva till hur sättet att jobba med lön påverkar deras förutsättningar att vara bra chefer. l Individuell lönesättning är vanligast i tjänstesektorn, framför allt i offentliga tjänsteverksamheter. Här är också chefernas tillfredsställelse med lönearbetet högst. 4 Lönlöst, Ledarna

5 Flertalet chefer jobbar med individuell lönesättning På svensk arbetsmarknad finns olika sätt att bestämma och revidera löner, beroende på vilket kollektivavtal verksamheten omfattas av. En del verksamheter sätter antingen alla eller inga löner individuellt. Andra verksamheter blandar individuell lönesättning med mer kollektiva former. Förekomsten av individuell lönesättning Kommentar Drygt 6 av 10 chefer i vår undersökning jobbar på arbetsplatser som helt eller mestadels tillämpar principen om individuell lönesättning. Knappt 4 av 10 verkar på arbetsplatser där en minoritet eller ingen av medarbetarna har individuella löner. För att bättre förstå hur den individuella lönesättningen fungerar i praktiken behöver man dock ställa fördjupande frågor om medarbetarnas faktiska möjligheter att påverka sin lön och om chefernas ekonomiska möjligheter att premiera medarbetare som gör ett bra jobb. Lönlöst, Ledarna 5

6 Många medarbetare har liten makt över löneutvecklingen En förutsättning för att individuell lönesättning ska fungera är att medarbetarna kan och upplever att de kan påverka sin lön genom att anstränga sig, prestera bra och nå uppsatta mål. En medarbetare som upplever att det inte påverkar lönen om man gör ett bra eller dåligt arbete kommer knappast att vara motiverad att göra sitt yttersta. Det får negativa konsekvenser för utveckling och tillväxt, både för verksamheten och för den enskilde medarbetaren. Medarbetarnas möjligheter att påverka sin löneutveckling Kommentar Trots att en majoritet av cheferna uppger att de tillämpar individuell lönesättning, är det bara 1 av 4 som anser att medarbetarna i hög utsträckning kan påverka sin löneutveckling. Ungefär hälften av cheferna menar att medarbetarna har vissa möjligheter att påverka. Drygt 1 av 4 anser att medarbetarna har liten eller ingen möjlighet till inflytande över lönen. Chefer som enbart jobbar med individuella löner eller har en majoritet av anställda med individuella löner anser i högre grad att medarbetarna har stora möjligheter att påverka sin löneutveckling. Resultatet tyder ändå på att många arbetsplatser har svårt att tillämpa principen om individuell lönesättning i praktiken. 6 Lönlöst, Ledarna

7 Bakbundna chefer Ytterligare en avgörande förutsättning för att individuell lönesättning ska fungera är att chefer som sätter lön också har möjlighet att ekonomiskt bedöma och värdera medarbetarnas insatser. Chefernas ekonomiska mandat vid lönesättning Kommentar Vår undersökning visar att svenska chefer med personalansvar ofta har ett mycket begränsat mandat i lönesättningen. Det innebär att de i praktiken har små möjligheter att premiera medarbetare som presterar och når uppsatta mål. Endast 4 av 100 personalansvariga chefer har fullt förtroende från sina överordnade att bedöma och värdera medarbetarnas insatser. Nästan 7 av 10 har endast eller huvudsakligen möjlighet att sätta löner inom ett tilldelat ekonomiskt utrymme. Mest uppseendeväckande är att 1 av 4 chefer helt och hållet saknar ekonomiskt mandat trots att de har personalansvar och i uppgift att sätta löner på medarbetarna. Det innebär att de inte har möjlighet att använda lönen som styrmedel för verksamheten, vilket går ut över såväl medarbetarnas förtroende för chefen som för verksamhetens resultat. Se mer på sidan 14 och diagrammet med rubriken Tydlig koppling mellan lönesättning och resultat. Lönlöst, Ledarna 7

8 Omoderna avtal begränsar cheferna I kollektivavtalen regleras en rad faktorer som har betydelse för den enskilda chefen, medarbetaren och den lokala verksamheten. Även om ett avtal slår fast att lönerna, som det brukar heta, ska vara individuella och differentierade, kan det finnas andra delar av avtalet som begränsar möjligheterna att lönesätta individuellt. Det kan till exempel handla om att stora delar av löneutrymmet är vikt åt individgarantier, höjda lägstalöner eller satsningar på vissa grupper av anställda. Möjligheter och begränsningar i kollektivavtalen Kommentar 95 procent av cheferna i undersökningen arbetar i verksamheter som omfattas av kollektivavtal. Svaren på frågan om kollektivavtalens möjligheter och begränsningar visar tydligt att många avtal motverkar sitt eget syfte. Trots att en majoritet av cheferna arbetar helt eller mestadels med individuella löner, tycker de flesta att kollektivavtalen är hämmande i sin utformning. 7 av 10 chefer menar att den nuvarande utformningen av kollektivavtalet på deras arbetsplats ger små eller inga möjligheter att belöna medarbetare som kämpar, presterar och når uppsatta mål. Bara 3 av 100 tycker att avtalet ger dem stora möjligheter att premiera goda arbetsinsatser. Svaren på hur avtalen faktiskt fungerar står i bjärt kontrast till hur cheferna tycker att avtalen borde fungera. När cheferna får ge sin syn på hur de vill ha kollektivavtalen önskar 8 av 10 chefer att det ska rymma stora möjligheter till belöning. Chefer i offentlig sektor tycker i större utsträckning än i privat sektor att kollektivavtalet ger möjligheter att belöna medarbetare. Detta beror sannolikt på att det i offentlig sektor är vanligare med så kallade sifferlösa avtal, det vill säga att utrymmet för löneökningar bestäms direkt på arbetsplatsen och inte i centrala förhandlingar. 8 Lönlöst, Ledarna

9 Avtalens utformning det största bekymret Att sätta lön innebär många utmaningar för en chef. Man ska hantera förväntningar, känslor, motivation, värderingar, mätningar, mål, uppföljning, jämka samman verksamhetens och medarbetarnas intressen, se individen i stora personalgrupper och mycket mera. Vi ville ta reda på vad svenska chefer upplever som allra svårast av alla dessa utmaningar. I enkäten ställdes därför en öppen fråga där cheferna fick möjlighet att utveckla Vad upplever du är det svåraste i arbetsuppgiften att sätta lön på dina medarbetare?. I svaren framkommer att just kollektivavtalens utformning är det som svenska chefer upplever som allra svårast i lönesättningen. Att de centrala överenskommelserna bara lämnar utrymme för att närmast symboliskt belöna medarbetare som kämpar, presterar och når uppsatta mål är den klart vanligaste beskrivningen av lönesättningens största svårighet. Att säga att en medarbetare är jätteduktig och sedan berätta att löneökningen blir 400 kronor det känns som att ljuga, är ett av många talande citat. I tabellen nedan har de öppna svaren sorterats i kategorier. Svårigheter i arbetsuppgiften att sätta lön Lönlöst, Ledarna 9

10 Chefer växer med individuell lönesättning Ledarskapet påverkas av en rad faktorer. Lönesättningen är en av dem. En chef som inte kan använda lönen som styrmedel för verksamheten kan ändå vara en framgångsrik och bra ledare men inte lika bra som om lönesättningen fungerar som den ska. För moderna medarbetare förväntar sig moderna chefer. Och en bra modern chef, enligt medarbetarna, behandlar alla som individer. Hon eller han ser och uppmuntrar var och ens förmågor och insatser. Också ekonomiskt. Därför är lönen ett viktigt verktyg på en modern arbetsplats. Det är i lönesättningen som medarbetaren konkret kan bli premierad för ansvarstagande, engagemang och uppnådda mål, helt enkelt genom att chefen ger medarbetare som presterar bra bättre betalt än de som presterar sämre. Lönesättning som förutsättning för ledarskap Kommentar Mer än varannan chef med personalansvar i vår undersökning indikerar att den nuvarande lönesättningen inte hjälper dem i deras chefskap, eller till och med bidrar negativt. Knappt 4 av 10 tycker att det lokala lönearbetet har en positiv påverkan på förutsättningarna att vara en bra chef. Men om man jämför svaren med vilken typ av lönesättning man använder på arbetsplatsen, och vilket ekonomiskt mandat chefen har, syns ett påtagligt mönster. Hur stor förbättringspotential chefen ser är tydligt kopplat till inslaget av individuell lönesättning på arbetsplatsen 1. Ju mindre inslag av individuell lönebildning desto högre andel som anger att det finns en förbättringspotential (svarar negativt eller varken eller). Motsvarande tydliga samband visar sig när man tittar på graden av ekonomiskt mandat 2. Ju mindre mandat desto högre andel som ser potential till förbättring. 1 I vilken utsträckning arbetar ni med individuella löner på din arbetsplats? 2 Hur stort ekonomiskt mandat har du när det gäller att sätta lön på dina underställda medarbetare? 10 Lönlöst, Ledarna

11 Lönesättning som förutsättning för ledarskap Lönlöst, Ledarna 11

12 Chefer leder bättre med individuell lönesättning Lönesättningen är ett av flera instrument för att utöva ledarskap och för att åstadkomma förändring i verksamheter. Merparten av cheferna anser att individuell lönesättning har effekt för att leda verksamheten. 8 av 10 chefer tycker att individuell lönesättning har betydelse. Individuell lönesättning viktig drivkraft Kommentar En fråga som cheferna fick ta ställning till var vilken roll man anser att individuell lönesättning har för att få medarbetare att utföra ett önskat arbete. Merparten av cheferna bedömer att individuell lönesättning har effekt för att leda verksamheten, men i olika grad. Varannan chef tycker att lönen är ett bra verktyg medan var tredje chef tillskriver lönen en mycket stor betydelse och tycker att lönen är nödvändig för att leda verksamheten. I offentlig sektor anser cheferna i högre grad att individuell lönesättning är ett nödvändigt verktyg för att kunna leda en verksamhet på önskat sätt. De chefer som har fullt mandat att sätta individuella löner anser i högre grad att individuell lönesättning är ett nödvändigt verktyg för att kunna leda en verksamhet på önskat sätt. 12 Lönlöst, Ledarna

13 Chefer vet hur medarbetare och verksamhet kan lyfta En bra chef och ledare får medarbetare att prestera bättre än de annars skulle ha gjort. En bra chef får också hela verksamheten att fungera bättre och uppnå bättre resultat än den annars hade gjort. För att lyckas med detta dubbla uppdrag är det avgörande att chefen har kunskap om framgångsfaktorer i verksamheten och vad som driver medarbetaren. Kunniga om vad som ökar lönsamhet och effektivitet Kommentar I alla verksamheter finns en outnyttjad potential som kan väckas till liv genom att styra verksamheten på ett klokt sätt. Enkäten visar att en klar majoritet av cheferna anser att de har tillräcklig kunskap om vad som ökar lönsamhet och effektivitet, det vill säga vad som kan förverkliga verksamhetens outnyttjade potential. Av de chefer som har stort mandat att sätta individuella löner är andelen som anger tillräcklig kunskap om vad som driver lönsamhet högre. Det tycks alltså som att chefer ser lönemandatet som nyckeln till framgång. Det bekräftas av svaren på undersökningens nästa fråga. Där fick chefer som saknar fullt mandat i lönesättningen svara på vad de tror skulle hända om deras mandat blev större. Lönlöst, Ledarna 13

14 Tydlig koppling mellan lönesättning och resultat Kommentar Varannan chef anser att ett större inflytande över lönesättningen skulle kunna ge ett bättre resultat. Offentliganställda chefer är mer optimistiska än privatanställda och tror i högre grad att ett utökat mandat skulle kunna ge möjlighet att leverera ett bättre resultat. Chefer som ser individuell lönesättning som ett nödvändigt verktyg för att leda verksamheten på önskat sätt ser i större utsträckning att de skulle kunna förbättra resultatet om de fick mer att säga till om. 14 Lönlöst, Ledarna

15 Storstad ger chefen bästa förutsättningarna Olika delar av Sverige skiljer sig åt när det gäller arbetsmarknadens struktur, sammansättning och tradition. Det påverkar inslaget av individuell lönesättning och ger därmed cheferna olika förutsättningar. Vår undersökning visar att det är betydligt vanligare att man arbetar med individuell lönesättning i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg än i övriga delar av landet. Förekomsten av individuell lönesättning och chefernas tillfredsställelse med lönearbetet per H-region 3 Kommentar Det finns ett tydligt samband mellan inslaget av individuell lönesättning och graden av tillfredsställelse med hur det lokala lönearbetet inverkar på förutsättningarna för ledarskapet. I storstadsregionerna Stockholm och Göteborg, där många arbetsplatser helt eller mestadels tillämpar individuell lönesättning, ser cheferna mer positivt på hur sättet att jobba med lön påverkar förutsättningarna att vara en bra chef. I gles-, mellan- och tätbygd är inslaget av individuell lönesättning betydligt mindre, och där är också cheferna mindre tillfreds med läget. Chefer i större städer och regionen Stor-Malmö intar ett mellanläge både när det gäller individuell lönesättning och tillfredsställelse med lönearbetet. 3 H-regioner är en av SCB redovisad gruppering av kommuner på skalan från storstad till glesbygd. Graden av individuell lönesättning beräknad som andelen chefer som besvarar frågan I vilken utsträckning arbetar ni med individuella löner på din arbetsplats? med En majoritet av de anställda har individuella löner eller Vi arbetar enbart med individuella löner. Graden av tillfredställelse beräknad som andelen chefer som besvarar frågan På vilket sätt påverkar ert sätt att jobba med lön dina förutsättningar att vara en bra chef? med ganska eller mycket positivt. Lönlöst, Ledarna 15

16 Cheferna trivs bäst i tjänstesektorn Förekomsten av individuella löner varierar inte bara mellan olika delar av landet, utan också mellan olika branscher. Tjänstesektorn både privat och offentlig går i bräschen för en mer modern lönesättning. Inom byggnation och tillverkning är det vanligare att parterna betraktar de anställda som kollektiv det synsätt som var modernt när dessa branscher växte fram. Förekomsten av individuell lönesättning och chefernas tillfredsställelse med lönearbetet per sektor/bransch 4 Kommentar Sambandet är också här tydligt mellan inslaget av individuell lönesättning och graden av tillfredsställelse med hur det lokala lönearbetet inverkar på förutsättningarna för ledarskapet. I offentlig sektor är inslaget av individuell lönesättning stort och där är också tillfredsställelsen med lönearbetet hög. Inom byggnation och tillverkning där individuell lönesättning förekommer mer sparsamt är också tillfredsställelsen betydligt lägre. De privata tjänstesektorerna intar en mellanposition både när det gäller individuell lönesättning och tillfredsställelse med lönearbetet. 4 Graden av individuell lönesättning beräknad som andelen chefer som besvarar frågan I vilken utsträckning arbetar ni med individuella löner på din arbetsplats? med En majoritet av de anställda har individuella löner eller Vi arbetar enbart med individuella löner. Graden av tillfredsställelse beräknad som andelen chefer som besvarar frågan På vilket sätt påverkar ert sätt att jobba med lön dina förutsättningar att vara en bra chef? med ganska eller mycket positivt. 16 Lönlöst, Ledarna

17 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Mätningen omfattar intervjuer. Intervjuerna har genomförts som en webbenkät ställd till chefer med personalansvar under perioden 14 till 26 april Sammansättningen av cheferna i panelen överensstämmer med svenska chefer i stort. Ledarna räknar med att det finns chefer i Sverige. Ledarnas Chefsbarometer är en årligen återkommande undersökning som genomförs sedan Sedan 2009 ansvarar Novus Opinion för Ledarnas webbpanel. Lönlöst, Ledarna 17

18 Rapporter från Ledarna 2011 Cheferna i fordonskrisen Hög tid att syna chefens lön - Chefslöner Chefen och mångfald 2010 Mitt liv som chef Ledarskap, lönesättning och kvotering Chefen efter krisen - klara, färdiga, gå? 2009 Chefen i krisen från krishanterare till bristvara Chefen i siffror 2008 Jakten på cheferna till välfärdssektorn De sju chefsmyterna fakta och fiktion om chefer Chefers ledarskap påverkar resultatet 2007 I det offentligas tjänst, Tuffa chefsvillkor - värdefulla uppdrag Svenske chefen allt äldre unga ges sämre förutsättningar Kalla chefen chef 2006 Tema jämställdhet och mångfald Sveriges chefstyper drivkrafter och egenskaper Dessa rapporter och andra material finns tillgängliga på 18 Lönlöst, Ledarna

19 Lönlöst, Ledarna 19

20 Ledarnas Chefsbarometer 2011 i korthet l l l l l l Trots att individuell lönesättning är den vanligaste principen för hur chefer i Sverige sätter lön på medarbetare, har många arbetsplatser svårt att tillämpa principen i praktiken. Många chefer har ett mycket begränsat mandat över lönesättningen. 1 av 4 chefer med personalansvar saknar helt och hållet ekonomiskt mandat. Sveriges chefer upplever kollektivavtalens begränsningar som svårast i lönearbetet, eftersom centrala överenskommelser äter upp en stor del av löneutrymmet. Mer än varannan chef indikerar att den nuvarande lönesättningen inte hjälper dem i deras chefskap, eller till och med bidrar negativt. Omoderna avtal och begränsat ekonomiskt mandat går ut över verksamheten: Varannan chef anser att verksamheten de arbetar i skulle leverera ett bättre resultat om de fick mer att säga till om vad gäller lönesättningen. Det är den offentliga sektorn som går i bräschen för individuell lönesättning och det är också där som cheferna är mest tillfreds med hur lönearbetet påverkar deras ledarskap. Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än medlemmar. Våra medlemmar är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får de dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Tel: Fax: Ledarnas servicecenter: Juni Lönlöst, Ledarna

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2. De sju chefsmyterna

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2. De sju chefsmyterna Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2 De sju chefsmyterna Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 2: De sju chefsmyterna fakta och fiktion om chefer Chefer är en yrkesgrupp det ofta spekuleras kring.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst : Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag Chefsbarometer 2007 delrapport 2 Våga välja offentlig sektor! Under min karriär har jag träffat på några av de mest hängivna och kompetenta medarbetarna under mina

Läs mer

Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn?

Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn? - En rapport om att jobba som chef i den offentliga sektorn i jämförelse med den privata. Innehållsförteckning Förord Inledning

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Orosmoment för

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN 1 LEDARAVTALET FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN AVTALETS TILLÄMPNING UTGÅNGSPUNKTER GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER LÖN OCH LÖNEUTVECKLING

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Hög tid för en modern arbetsmarknad Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Innehållsförteckning Lönesättning i takt

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag.

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Dessa partsgemensamma anvisningarna utgår från löneavtalet mellan IT&Telekomföretagen och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig Mars 2012 Lönebildning i företag lönar sig Förord Svenskt Näringsliv anser att lönebildningen i ökande utsträckning bör ske i företagen och med utgångspunkt i företagens och medarbetarnas förutsättningar.

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Samsyn om hur lön ska sättas Undersökningar om lönesättning utförda under Karin Stenberg Oktober 2011

Samsyn om hur lön ska sättas Undersökningar om lönesättning utförda under Karin Stenberg Oktober 2011 Samsyn om hur lön ska sättas Undersökningar om lönesättning utförda under 0 Karin Stenberg Oktober 0 Förord Förord Företag och medarbetare är överens. De vill att lönen ska sättas efter en dialog mellan

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete 40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete Var är alla jobbarna? Kan man köra ett sågverk själv? Arbetare

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen En undersökning om lönesättande chefers syn på sin uppgift och sina möjligheter inom ramen för lönesystemet. 18 april 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder,

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

L E D A R A V TA L E T. V ä s s a. l ö n e d i a l o ge n! Till stöd för lönesättningen framtaget i samarbete mellan. w w w. k f o.

L E D A R A V TA L E T. V ä s s a. l ö n e d i a l o ge n! Till stöd för lönesättningen framtaget i samarbete mellan. w w w. k f o. L E D A R A V TA L E T V ä s s a l ö n e d i a l o ge n! Till stöd för lönesättningen framtaget i samarbete mellan w w w. k f o. s e Inledning Denna dokumentation är ett stöd för chef och medarbetare,

Läs mer

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning DECEMBER 2017 En kunskapssammanställning sammanfattning Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning Författare Psykologiska institutionen, Stockholms universitet:

Läs mer

ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET

ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom byggbranschen DAGS ATT SÄTTA LÖN Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren och

Läs mer

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen.

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen. JIElfl SALA Bilaga ~KOMMUN KS 2015/121/1 1(5) 2015 05--08 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Lars-Göran Carlsson SALA KOMMUN Kommunstyrelsen lnk. 2015-05- 1 2 Dlatlenr?i!'Jf~J ~.ff

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Rapport Ledaravtalet och lönebildning

Rapport Ledaravtalet och lönebildning Rapport Ledaravtalet och lönebildning Bakgrund Inför kongressen 2010 tog Ledarna fram en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet med Ledaravtalet och lönebildning skulle bedrivas under perioden 2010-2013.

Läs mer

Individuell lönesättning

Individuell lönesättning Individuell lönesättning EN PROCESS SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Förord De centrala kollektivavtalen om lön har utvecklats från att de centrala parterna styrde lönebildningen till att ge möjligheter till de

Läs mer

LÖNEPOLITISKT PROGRAM

LÖNEPOLITISKT PROGRAM LÖNEPOLITISKT PROGRAM 1 Innehållsförteckning 1.0 INLEDNING - BAKGRUND... 3 2.0 VAD VILL KOMMUNEN MED SIN LÖNEPOLITIK... 3 2.1 LÖNEN SOM STYRINSTRUMENT... 4 2.3 TRYGGANDE AV PERSONALFÖRSÖRJNINGEN... 4 2.4

Läs mer

Chefen i krisen. från krishanterare till bristvara

Chefen i krisen. från krishanterare till bristvara Chefen i krisen från krishanterare till bristvara Ledarnas Chefsbarometer 2009 Chefen i krisen - från krishanterare till bristvara Innehåll Inledning... 2 En majoritet av cheferna har påverkats... 3 Svårare

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Lönerevision 2012, Saco- s- föreningens utvärdering

Lönerevision 2012, Saco- s- föreningens utvärdering Lönerevision 2012, Saco- s- föreningens utvärdering Årets lönesättande samtal genomfördes senare i år på grund av att ST:s avtal inte var klart innan den 1 oktober. Nytt för i år var att alla hade två

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS

Gemensam kommentar till RALS Gemensam kommentar till RALS 2013-2016 Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2013-10-04 Version 2.0 Innehåll Ingress... 4 Centrala parters stöd till lokala parter 5 Processtöd... 5 Obligatorisk konsultation...

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. Februari 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget.  Februari 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se Februari 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Lönekonferens Program

Lönekonferens Program Välkomna! Lönekonferens 2012 Göteborg 18 januari Malmö 19 januari Stockholm 20 januari Sundsvall 30 januari Växjö 31 januari Luleå 1 februari Program 10.00 13.00 Avtal 2012 13 Processavtal v/s Pottavtal

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna Att sätta lön i det mindre företaget Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna 1. Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning KFOs lilla lathund Om Lönesättning Att utforma en genomtänkt lönestruktur KFOs löneavtal är normalt utformade som minilöneavtal. I andra avtal bestäms lönen mellan den anställde och arbetsgivaren. I något

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: tillsvidare

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: tillsvidare LÖNEAVTAL Telekom Giltighetstid: 2003-01-01 tillsvidare Detta är ett nytryck av det av parterna tecknade avtal med giltighet från 2003-01-01 och tillsvidare. Avtal om lönebildning - Ledaravtal Almega

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

Den lokala. löneprocessen. och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet. Almega Serviceföretagen och Kommunal

Den lokala. löneprocessen. och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet. Almega Serviceföretagen och Kommunal Den lokala löneprocessen och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet Almega Serviceföretagen och Kommunal Inledning Lön har stor betydelse för både företag och anställda. För serviceföretagen

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok POLICY Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 45 Giltighetstid 2016-2019 1(6) Dnr 2016/000600-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition

Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition 2013 Anna Danielsson Håkan Regnér Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition Tolkningar av studien: Besluts- och

Läs mer

Den lokala. löneprocessen. och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet. Friskolorna inom Almega Tjänsteföretagen och Kommunal

Den lokala. löneprocessen. och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet. Friskolorna inom Almega Tjänsteföretagen och Kommunal Den lokala löneprocessen och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet Friskolorna inom Almega Tjänsteföretagen och Kommunal Inledning Lön har stor betydelse för både företag och anställda.

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

SACO:s löneenkät 2015

SACO:s löneenkät 2015 SACO:s löneenkät 2015 I oktober fick SACO:s medlemmar möjlighet att svara på en enkät om årets lönesamtal. Det gjorde 29 av 51 medlemmar. Svaren på frågorna redovisas i cirkeldiagrammen nedan. De öppna

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

tning esät ör lokal 2016 tnigar f Februari örutsättning Chefen och lön oriska f esät uell lön Organisat divid Karin Karlström och in

tning esät ör lokal 2016 tnigar f Februari örutsättning Chefen och lön oriska f esät uell lön Organisat divid Karin Karlström och in n e g n i n t l a t k ä o 2016 l s r e ö ari f n r ö ga ebru i l n tt h F ä c s t g o ru tnin ö n f t a e ä k f s s e i e sator ll lön h C rgani vidue O indi och Karin Karlström Chefen och lönesättningen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun 2008-04-08 Lönepolicy i Lönepolicy i kommun Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Utgångspunkter för vår lönepolitik Vår lönepolicy är en viktig del av personalpolitiken och

Läs mer

LEDARNA SVERIGES CHEFSORGANISATION

LEDARNA SVERIGES CHEFSORGANISATION LEDARNA SVERIGES CHEFSORGANISATION LÖN OCH LEDARSKAP - LÖNEBILDNING Helena Hedlund Förhandlingschef BAKGRUND Ledarna har i 20 års tid verkat för en modell med lokal lönebildning som sätter individen och

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2016 2017 Giltighetstid: 2016-04-01 2017-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Övergripande mål för lönebildningen... 3 3 Löneprocessen... 4 3.1 Parternas inledande

Läs mer