deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid... Sidan 3 Meddelande AB Körkortsbidrag Tidsbegränsat till 31/ FC-coacher Avtackas efter 4 år Sidan 7 För låg ersättning A-kasseersättningen är för låg för de deltidsarbetslösa A-kassans utformning missgynnar deltidsarbetslösa i onödan. Samhället skulle tjäna på en mer generös ersättning för de deltidsarbetslösa än vad som är fallet idag. Det visar en forskningsrapport som nyligen publicerats av Långtidsutredningen. En mer generös ersättning till deltidsarbetslösa innebär starkare drivkrafter för arbetslösa att söka efter deltidsarbete menar forskarna. deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet ofta är ett steg till heltidssysselsättning. I rapporten görs också den första ordentliga analysen av välfärdskonsekvenserna av a- kassans utformning för deltidsarbetslösa. Analysen visar att ersättningen för de deltidsarbetslösa bör vara både längre och högre än för heltidsarbetslösa, men att den efter en period trappas ned till en lägre nivå. Avdelningsstyrelsen Logistik AB Terminalen i Ånge avvecklas Terminalen i Härryda Central förhandling Region Nord Bästa service och bästa kvalité Sidan 7-8 I rapporten presenteras en detaljerad beskrivning av den svenska

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen Kjell Strömbäck ordförande Anki Fällén vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Jonsson studieorganisatör Ledamot Deborah Pettersson Ledamot Ann-Katrin Broman Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Marlene Lifbom Ersättare Sektionsordförande Elisabteh Jonsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Bo Fröström Redaktör Redaktionskommitté Kjell Strömbäck Anette Ericsson Gudrun Glipe Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med minst 1 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Företagscenterorganisationens exodus Efter en lång process har nu Posten beslutat hur det framtida mötet med lokala företagskunder ska hanteras. Det ska ske genom 1.00 postombud, i huvudsak butiker i de stora livsmedelskedjorna, 300 s.k. servicepunkter i egen regi, innesäljare, kundtjänstorganisationen samt via Internetkanalen posten.se. Det här innebär att den nuvarande organisationen med Företagscenter ska avvecklas för att upphöra helt senast den 31 december Syftet med förändringen är att öka tillgängligheten och enkelheten för Postens kunder men ett tungt vägande skäl är också den kostnadsreduktion som Posten hävdar ligger i övergången från fasta till rörliga kostnader. Anställd personal med upp till 12 månaders uppsägningstid anses vara en fast kostnad, ett avtal med en leverantör som löper på flera år är en rörlig kostnad, mysko! Företagscentren har varit bemannade med särskilda butikssäljare vilka i mycket stor utsträckning kom från den tidigare postkontorsorganisationen som avvecklades i början av seklet. De nya servicepunkterna ska vara lokaliserade till i stort sett samma platser som de hittillsvarande företagscentren. Verksamheten koncentreras till in- och utlämning och medarbetarna ingår i Meddelande Produktions ordinarie bemanning. Vi har inte motsatt oss den nya organisationen eftersom kundernas beteende har förändrats under senare tid. Kunderna väljer i allt större utsträckning att utföra sin kommunikation och sina transaktioner med Posten via digitala kanaler. Förändringarna visar på mycket stora likheter med den utveckling som ledde fram till avvecklingen av postkontorsnätet och senare även Svensk Kassaservice. En prioriterad fråga blir därför att tillsammans med Posten komma fram till bra lösningar vad gäller omplacering, avtalspensionering, Futurum m.m. för den personal som under de två kommande åren kommer att få lämna sina nuvarande arbetsuppgifter. Några orosmoln, vilka vi pekat på tidigare, tycker vi finns kvar och som vi menar att Posten ska försöka komma tillrätta med så fort som möjligt. Att förenkla för kunderna är bra och det ligger ju i själva konceptet att det ska vara så. Det innebär att de tjänster och produkter som Posten erbjuder sina kunder i det nya nätet, kommer att vara hårt standardiserade och närmast perfekta att hantera i produktionsprocessen. Men hur ska man bemöta de kunder som har ett behov av lite udda och inte så vanligt förekommande tjänster? Dessa kundbehov hanteras idag vid företagscentren av kunnig personal, t.ex. postförskott till Kuala Lumpur. Ska utbudet standardiseras och rensas från liknande sällanköpstjänster så föreligger en risk att kunderna väljer andra leverantörer, även för resten av sitt kommunikations- och transportbehov. Alternativet är att det finns kompetens hos postombud och vid servicepunkter att hantera dessa tjänster och på så vis garantera att kundnöjdheten hålls på en hög nivå. Ett sådant scenario är dock svårt att föreställa sig i dagens Posten eftersom lönsamheten inte byggs på ökade intäkter utan på sänkta kostnader och att upprätthålla en sådan kompetens är inte gratis. Kjell Strömbäck Avdelningsordförande > 2 <

3 Personalområdet Rätt skall vara rätt Dagligen nås vi av information från våra medlemmar att företrädare för SACO-Posten, som ett led i sitt medlemsvärvningsarbete, påtalar för våra medlemmar att SACO-Posten har träffat ett avtal som är bättre och som inte de övriga facken i Posten är bärare av. Rätt skall vara rätt. Sanningen är den att det avtal som ST inom Posten och SEKO-Posten förhandlade fram är även SACO-Posten bärare av. Analogt med detta är ST inom Posten och SEKO-Posten bärare av de avtal som SACO Posten förhandlade fram. Schemaändringstillägg I samband med löne- och avtalsförhandlingarna infördes begreppet Schemaändringstillägg. Schemaändringstillägget ersatte Tidsförskjutningstillägget som funnits i drygt 30 år. Schemaändringstillägget gäller för: Medarbetare, vars arbetstid är planerad enligt schema eller motsvarande och stäms av mot en avstämningsperiod (produktionspersonal) b Omfattar medarbetare vars arbetstid regleras av Vägarbetstidslagen samt EG förordning nr 51/200, så kallade mobila arbetstagare d.v.s. chaufför som kör lastbil över 3,5 ton. Om planerat schema ändras mindre än 14 dagar före det att schemaperioden börjar utgår tillägget som är på 150. Gör man samtidigt flera ändringar utgår bara ett schemaändringstillägg. Från rätten till schemaändringstillägg finns två undantag: 1. Ändringen beror på händelse som inte kunnat förutses. Parterna är överens om att detta är ett undantag från huvudregeln och som kan bli aktuellt endast i undantagsfall. Det skall handla om händelse som normalt inte ska förekomma i verksamheten typ av Force Majuere karaktär. Sådan händelse ska inte ha kunnat förutses inom ramen för en tillfredsställande arbetsplanering Man kan säga att det normala är att schemaändringstillägg utgår om schemaändringen sker mindre än 14 dagar före schemaperiodens början. Begreppet. som inte kan förutses skall ges en mycket restriktiv tolkning och vara något som inte har kunnat förutses eller överhuvudtaget förekomma. Sjukdom, förseningar, ökad postvolym är alla orsaker som kan förutses i den bemärkelse parterna menar i denna fråga. 2. Om arbetstagaren själv begär det. Avtalsnytt Den som har förmånsbil och tillhör kategori a, b eller coach vars avtal löper ut under perioden kan växla bilen mot ett bilvärdestillägg på kr/månad. Detta är en tillfällig höjning under den angivna perioden från det normala bilvärdestillägget som är kr/mån. Bilvärdestillägget är pensionsgrundande. För den som har förmånsbil höjs medföljarersättningen från 3 kr/ mil och passagerare till 4 kr/mil och passagerare under perioden från 1 januari 2011 till och med den 31 maj Från och med den 1 januari 2011 är bilersättningen enligt Reseavtalet 33 kronor per mil om egen bil används som lämpligaste färdmedlet. För varje medpassagerare tillkommer ersättning med kronor per mil. Återföring av övertid En nyhet i det nyligen träffade Branschavtalet är möjligheterna till återföring av övertid. Om övertid ersätts med kompensationsledighet återförs motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet (allmän övertid) Exempel En medarbetare utför övertidsarbete om 4 timmar en helgfri måndag mellan kl Dessa 4 övertidstimmar räknas av från övertidsutrymmet på 200 timmar per kalenderår. Överenskommelse träffas med medarbetaren om att övertidsarbetet ska kompenseras med ledig tid under sex timmar ( 4 x 1,5 h). När kompensationsledigheten tagits ut återförs de fyra övertidstimmarna som har kompenserats genom ledigheten, till övertidsutrymmet (200 timmar/ kalenderår). Avdelningsstyrelsen > 3 <

4 Omvärld Postala Nyheter Bring Bring investerar i nya brevsorteringsmaskiner. Den nya "Vantage" hög hastighets brevsorteraren skall kunna sortera upp till postförsändelser och lägenheter per timme, är den senaste lösningen från Pitney Bowe. Vantage är utformad för att ge försändelseindustrin en modulär och skalbar lösning. Detta inkluderar möjligheten att utrusta systemet med en hög hastighet inline skala och en inline porto meter för att ytterligare effektivisera utskicksflödena rapporterar What They Think om Brings nya teknologiska satsning på jakten att erövra nya postmarknader. "Den här investeringen i ledande teknologi från Pitney Bowes öppnar upp en ny marknad för oss och ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder valfrihet och bästavärde runt behandling av osorterad post."kommenterar Brings ledning. Bring är en av de främsta utmanarna till Posten Norden. De levererar till cirka 2,5 miljoner hushåll i Sverige. Postoperatören är specialiserat på industriell post för företagskunder och privata personer. Med sin nya Vantage hög hastighet sorterare tänker postoperatör Bring skapa nya affärer genom bearbetning av osorterade brev och skaffa sig en konkurrenskraftig fördel genom att effektivisera servicen för sina kunder - "öppna upp en ny marknad och erbjuda kunderna valfrihet och bästa-värde runt behandlingen av osorterad post." Hittills har behandlingen av stora mängder osorterade brev och kontorspost varit utan egentlig konkurrens i Sverige konstaterar man hos Bring. Med den nya Vantage från Pitney Bowes kommer Bring att få stöd i sin inriktning mot denna nya marknad och hjälpa svenska kunder att spara pengar. Royal Mail Källa:What They Think Royal Mail kommer att debitera sina kunder 210 om året om de väljer att samla in brev och paket från ett sorteringskontor snarare än att vänta på brevbäraren. Det är ett antal företag och invånare som själva valt att plocka upp sin post snarare än att vänta på en daglig leverans, som kan vara så sent som 15:00 i vissa delar av landet. Fram tills nu har detta varit ett fritt alternativ att Mail Samla. Det är dock en avgift på 210 om året som nu kommer att införas från och med april och är en del av en rad inflations prishöjningar. Detta kunde man läsa på Om den nya 210 avgift, säger Colin Borland, av Federation of Small Businesses, "Royal Mail försöker ladda företagen för att göra sitt jobb för dem. I vissa delar av landet, kommer posten fram efter om inte förrän 14:30. Om ett företag har fått en order, och de vill vända på det på en dag. Det är omöjligt när posten är sen." Royal Mail har det inte lätt just nu. När den hårda vinterkyla slog till över hela Storbritannien i december och lamslog i praktiken hela den postala servicen under ett par veckor. Royal Mail är till salu påstods det och missnöjda postanställda strejkar. Finland Itella Hervé Louvet Källa: thisismoney.co.uk Itella genomför estniskt innovation i Finland. Under våren kommer det finska postföretag Itella Abp införa paketautomater, som kommer att göra att det blir lättare för kunderna att skicka och ta emot paket. Skriver Helsingin Sanomat. Itella förvärvade SmartPost OÜ i juli 2010 för att förstärka sin ställning i Baltikum. Något jag skrev om i höstas. SmartPost OÜ har etablerat det innovativa servicekonceptet i Estland, där paket att skicka och leverera bygger på självbetjäning. I det första skedet kommer totalt 15 automater placeras ut på olika platser i huvudstadsregionen. Platserna kommer att omfatta köpcentrum och stora nuvarande konsumtionsbutiker. Liknande paketleveransautomater används redan i Estland av mer än kunder i 45 orter, främst i köpcentrum och butiker skriver Baltic Business News. Källa:Baltic Business News > 4 <

5 Omvärld Japan Japan Post avbryter rekryteringen av nyutexaminerade under 2012 skriver Postal Technology international på sin webbplats. "Japan Post Service, en mailleveransenhet för Japan Postkoncernen, har meddelat att dem kommer avbryta rekryteringen av nya studenter för verksamhetsåret 2012 på grund av för dåligt resultat. Deras nettoförlust för 2010 uppgick till på 54 miljarder yen (US $ ) och beror på minskade postvolymer. Att införa rekryteringsstopp för alla yrkeskategorier kommer att påverka studenter som kommer att ta examen mellan april 2011 och mars Detta är det första rekryteringsstoppet sedan deras 10 åriga privatiseringsprocessen för det statligt ägda postsystemet inleddes Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 22 februari. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 18 februari. Bo Fröström Redaktör, ST-posten TO Stockholm Japan Post Service planerar ändå att nyrekrytera cirka 1250 personer för alla jobbkategorierna under Källa:Postal Technology International Korea Postanställda i Sydkorea, har att vänja sig vid sina nya uniformer - gjord av återvunna dryckesflaskor. Korea Post har bekräftat att dess brevbärare nu bär kläder tillverkade av PET-flaska returfiber. Petfiberna har genomgått en förädlingsprocess. Upp till 11 återvunna pet-flaskor används för att framställa en uniform och cirka 389,000 PET -flaskor krävs för att tillverka postuniformer. Med den nya uniformen slipper miljön att absorbera kilo till ett värde av koldioxid från övergivet material. Det är första gången på sex år som Koreas Post uniform har ändrats. Detta är ett steg i Korea Posts gröna post 2020 programs som syftar på att reducera koldioxidutsläppen från postkontor och fordon. Vd för Korea Post säger : "Det är ganska uppmuntrande att höra att brevbärare rikstäckande bär miljövänliga uniformer. Källa:postandparcel.info Hervé Louvet Sektion Logistik Kalendarium Sektion POAB vecka februari Samverkan BIS SUDOKU Lycka till! Redaktören Rättelse I årets första nummer var tryckfelsnisse framme och döpte om en person. Tredje person övre raden från vänster är inte Fredrik Bäckström utan Kristofer Björklund. Redaktören Kristofer Björklund > 5 <

6 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i distrikten, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom Posten har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter ST Press och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning STposten ut med 1 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 373 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller i Januari Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 23 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: id=5039. Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 104 kr 98 kr 45 kr 30 kr 277 kr kr 112 kr 98 kr 45 kr 30 kr 285 kr kr 120 kr 98 kr 45 kr 30 kr 293 kr kr 128 kr 98 kr 45 kr 30 kr 301 kr kr 13 kr 98 kr 45 kr 30 kr 309 kr kr 144 kr 98 kr 45 kr 30 kr 317 kr kr 152 kr 98 kr 45 kr 30 kr 325 kr kr 10 kr 98 kr 45 kr 30 kr 333 kr kr 18 kr 98 kr 45 kr 30 kr 341 kr kr 17 kr 98 kr 45 kr 30 kr 349 kr kr 184 kr 98 kr 45 kr 30 kr 357 kr kr 192 kr 98 kr 45 kr 30 kr 35 kr kr eller mer 200 kr 98 kr 45 kr 30 kr 373 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 200 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 98 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 45 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 250 kr Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > <

7 Meddelande AB Körkortsbidrag Inför framtiden har vi sett att organisationen i allt högre grad ställer krav på brevbäraren att denne ska ha B-körkort. Våra medlemmar har då ställt frågan om inte arbetsgivaren kan betala detta då många utan körkort anställdes innan det blev ett anställningskrav. Ett problem med att få arbetsgivaren att betala körkortet är att det skatterättsligt anses vara en löneförmån som ska beskattas. Saken har dock grundligt diskuterats i Produktionssamverkan med Peter Brännström och i onsdags tog man följande beslut. Körkortsbidrag kommer att betalas ut till brevbärare och lagledare. Bidraget är på kr (på denna summa dras sedan skatt). Bidraget betalas ut när körkortet är klart, vilket det ska vara senast 31/ Bidraget är alltså tidsbegränsat och tänktes först vara giltigt under 2011 men arbetsgivaren gick med på att förlänga ett kvartal in på 2012 då vi hunnit in en bit på året innan informationen kommer ut till alla. Mer och utförligare info om detta kommer i nästa nummer av Nyhetsposten. Lotta Engström Sektionsstyrelsen Lokala FC-coacherna avtackades efter 4 år Torsdag 20 januari var drygt 40 av de lokala säljcoacherna från Företagscenter samlade på Arken för en avslutande träff. Lokala coacher minglar efter mötet Coachrollen skapades när Försäljning hösten 200 ändrade sin organisation och plockade bort den gamla rollen lokal marknadsspecialist (Masp). De lokala coacherna har haft ansvar för uppföljning av försäljning, aktiviteter i samband med kampanjer, uppföljning av parametrarna NKI/NPI samt ansvar för att interiören (affischer, varumodul etc.) varit aktuell. Varje coach har haft i snitt 3 företagscenter på sitt ansvar. Mikael Andersson Det övergripande ansvaret för försäljning och kampanjer på företagscenter har skötts av Försäljning Direkt under ledning av Peter Weider. I samband med att kanalprogrammet nu går in i en ny fas (se annan artikel) så upphörde även den centrala uppföljningen av försäljningen på företagscenter den 1/1, och därmed kunde man även avveckla rollen som lokal coach. Till själva avslutningsträffen hade Försäljning Direkt bjudit in motivationsföreläsaren Michael Södermalm som höll en 90 minuter lång monolog med temat ge inte upp när det ser som mörkast ut, där Södermalm talade utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser. På eftermiddagen anslöt Peter Weider som summerade fjolårets försäljning samt premierade den FC-medarbetare som utsetts till årets butikssäljare under Avslutningsvis visades ett bildspel där man gjort en kavalkad av vad som åstadkommits under de här 4 åren med en avrundning med diplomering och mingel med cider i foajen. Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen Nedläggningen utav Ånge I en diskussion med Logistik har beslut om att lägga ner Ånge tagits. ST inom Posten har haft åsikter om att processen inte stämmer överens med Ånge kommuns önskemål om att få ytterligare tid för att kunna säkra upp nya arbetstillfällen till Ånge. Detta har vi påtalat för Logistik utan att röna framgång. Man kommer att flytta klumpen till Sundsvall under hösten och kommer att erbjuda personal att få följa med. Är det ingen som vill följa med så kommer ingen övertalighetsförhandling ske till hösten utan all personal kommer att ha möjlighet att jobba fram till 1 februari Ett antal personer kommer att få en förfrågan om pension. Det kommer att finnas ett antal platser som kommer erbjudas personalen både i Sundsvall och i Östersund. Patrik Lindblad Sektionsordförande > 7 <

8 Logistik AB Central beslutsförhandling angående Härryda terminalen De lokala parterna på Härryda terminalen förhandlade före jul om en ny organisation i samband med att bunt och klump skall flyttas över till terminalen i Göteborg. Organisationsförändringen blev minst sagt drastiskt när den nya organisationen hade endast 8 heltidsbefattningar och resten deltidsbefattningar. Detta trots att det fanns alternativ som hade avsevärt flera heltidsbefattningar. SEKO Posten och ST inom Posten påkallade central beslutförhandling enligt vår förhandlingsordning. Den centrala beslutsförhandlingen ägde rum i början av januari. Förhandlingsfrågorna var organisation och befattningsstruktur samt skäligheten i att gå från heltid till 80 procents anställning utan omställningstid. Något egentligt förhandlande förekom inte utan Logistiks förhandlingsledning med produktionschefen i spetsen visade en sällsynt oförmåga när det gäller att tänka sig andra lösningar än man redan hade beslutat om. Förhandlingen kan närmast betraktas som en parodi på förhandling. Det är alldeles uppenbart att något måste göras åt förhandlingsklimatet i Logistik. För Logistik är detta en fråga om ekonomi i ett mycket kortsiktigt perspektiv, medan det för personalorganisationerna i hög grad handlar om ekonomi i ett längre perspektiv och personalpolitik. Att i så hög grad bygga upp en deltidsstruktur måste vara dålig ekonomi i ett längre perspektiv. Vår utgångspunkt är att Logistik skall bygga en organisation som i så hög utsträckning som möjligt är heltid. Den som omplaceras från heltid till deltid skall erhålla en omställningstid som har motsvarande längd som uppsägningstid har enligt kollektivavtal. Underhandskontakter under denna vecka som gått har inte kommit fram till någon acceptabel lösning. Region Nord Avdelningsstyrelsen Logistik i Kalix bäst på Företagspaket I Kalix levererar Logistiks Filialkontor Företagspaket så träffsäkert att de tilldelats pris för Sveriges bästa service Med en träffsäkerhet på 99,99 procent har Logistiks depå i Kalix uppnått högst kvalitet för Företagspaket av alla filialer under Resultaten för leveranserna samlas in via de handdatorer som medarbetarna har och där allt registreras. Av drygt levererade paket hanterades endast nio stycken på ett felaktigt sätt. Ett fel kan exempelvis vara att en försändelse scannas in för sent eller av någon anledning missas helt och hållet. - Vi ser på vilken leveransprecision alla våra 84 depåer i landet har. Kalix resultat är det bästa någonsin, det är ett fantastiskt utfall, säger Johan Åhlander, produktionschef, Logistik. Filialchef Lars Öqvist var i Stockholm och mottog priset i helgen. - Alla som jobbar hos oss är delaktiga i det här priset. Processen att nå hit har varit lång och det har krävts att alla varit med i arbetet, säger han. Han påpekar vikten av att följa upp resultaten och se över det som gått fel. - Våra kunder betalar för kvalitet och vår motivation är att vi ska Kalendarium Sektion LOAB vecka januari Samverkan Region Stockholm 3 februari Samverkan Nordsam (Posten Norden) 4 februari Samverkan Paketterminal Örebro 14 februari Samverkan Kundtjänst Logistik Västerås 14 februari Samverkan Logsam 15 februari Styrelsemöte 25 februari Samverkan Paketterminal Örebro vara bäst. Jag kan dagligen följa upp detta på individnivå och blir något Patrik Lindbladh fel kontrollerar jag alltid varför, säger han. Utöver vandringspokalen fick kontoret och de tolv medarbetarna ett diplom samt kronor att använda till någon personalaktivitet. Det är tredje året priset delas ut och tidigare pristagare är Västervik och Nässjö, båda i Logistiks område Öst. Filialen i Kalix har Haparanda, Övertorneå och Kalix som verksamhetsområde. Bäst i Nord Trots våra låga siffror på registreringskvaliteten har filial Örnsköldsvik varit desto duktigare på leveranskvaliteten under 2010! Vid distriktsledningsmötet den 13 januari utdelades priser till de filialer som var bäst på t.ex. drivmedelsförbrukning, resultat och kvalitet. Och vinnare av den allra största bucklan för den bästa leveranskvaliteten blev filial Örnsköldsvik!!! Pokalen i guld är just nu hos gravören. Så snart den är färdiggraverad kommer den att finnas till beskådande hos filial Örnsköldsvik under ett år framåt. Det är en vandringspokal, så nu får vi andra att se till att nå bättre resultat så inte bucklan stannar Örnsköldsvik även år 2012! Detta firades med ett tårtkalas tisdagen den 25 januari. Jan-Ivar Åström Sektion Logistik > 8<

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 3/jun 2007 Posten utnyttjar nya LAS! På våra terminaler har vi hundratals deltidare och tidsbegränsat anställda som

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook Nummer 3 2012 Årgång 2 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Försäkringspengar överraskade Flera medlemmar som har råkat ut för ett olycksfall, max

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR En tidning från Sveriges Bilskrotares Riksförbund NR 1 2011 1 Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING Nya Bildelsgarantin succé från början Flera bilar klubbas

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer