troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov."

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i Nummer Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten AB Vi jobbar för dig! Visionen är att ska vara ett stöd för medlemmens individuella utveckling och vara arbetsplatsfacket för alla samt att stärka s ställning på arbetsplatserna genom ökad representation och organisationsgrad. Utifrån denna vision vill ST inom Posten vara en utmanande kraft och det tongivande förbundet på medlemmarnas arbetsplatser. Grunden till förverkligandet av detta är engagerade och medskapande medlemmar samt för- troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. I detta nummer av ST-posten kan du läsa mer om våra värderingar och fokusområden inom respektive sektion. Kjell Strömbäck Ordförande, Det goda arbetet Att känna förväntan inför dagen när man vaknar Att vara till nytta och glädje för andra genom det man gör Att ha kamrater att prata och skratta med Att ha en lön som man är nöjd med Att kunna få bestämma över hur och vad som ska göras Att få utvecklas genom det man gör Att känna tillförsikt och trygghet Att njuta av ledigheten i vetskap om att man gjort sitt bästa - det är det goda arbetet Danmarksaffären Så tycker Synlighet Fortsatt fokus på synlighet Meddelande AB Kanalstrategin om vägvalet... Brevservice 2010 Minskad manuell sortering Logistik AB Sidan 8 Dubbelanvändning kamfack Test i Borås... Sidan 9 Fokusfrågor inom Logistik Medlemsförankring... Styrelsen fulltalig Vakans tillsatt Sidan 10

2 Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen Kjell Strömbäck Ordförande Kjell Öström Vice ordförande Kassör Anki Fällén Studieorganisatör Deborah Pettersson Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Ann-Katrin Broman Ersättare Sektionsordföranden Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Elisabeth Jonsson Posten AB Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt TCO Förbundet Adress TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Redaktör Redaktionskommitté Kjell Strömbäck, POAB Börje Berglund, MEAB Anette Ericsson, LOAB Gudrun Glipe, POAB Bosse Palmberg, MEAB Webbtidningen ST-posten utkommer med 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Värdet av fackligt medlemskap Att vara med i en fackförening eller inte är en fråga som allt fler, framförallt yngre anställda, ställer sig idag. Vad är värdet i ett medlemskap? Alla avtal om löner och övriga anställningsvillkor gäller ju för alla anställda oavsett om jag är med i en fackförening eller inte. Varför ska jag betala en medlemsavgift för något som jag får i alla fall? Det är lätt att förstå resonemanget, i synnerhet om det är svårt att få lönen att räcka till alla andra nödvändigheter. I Posten har vi ganska många kollektivavtal. Ett sådant är medinflytandeavtalet som reglerar hur personalen genom sina valda representanter ska involveras i planeringsprocessen, hur arbetsplatsträffar ska genomföras samt alla anställdas rätt till årliga planeringssamtal med sin chef. Ett antal avtal har till syfte att skydda de anställda i olika situationer t.ex. inkomsttrygghet, omställning, övertalighet o.s.v. Vi har avtal som reglerar vår arbetstid, vad som gäller vid övertid, ob-tid, jour m.m. Vi har ett löneavtal som ger kollektivet en löneökning varje år inkl. en garanterad individuell miniminivå som ska överstiga inflationen samt möjlighet till lönesamtal och lönesättningssamtal med lönesättande chef. Dessutom finns det ett antal övriga avtal inom olika områden vilka omfattar alla anställda i Posten. Det har gjorts försök att värdera vad alla dessa kollektivavtal har för värde, mätt i kronor. Det är inte alldeles enkelt men de flesta beräkningar landar i spannet till kronor. Varför har vi då fått dessa avtal? För Posten som arbetsgivare skulle det ju innebära en enorm besparing om de inte fanns. Svaret är att det har skett genom ett systematiskt arbete från fackföreningarnas sida under en rad av år. Det har vi kunnat göra genom att vi haft en mycket hög organisationsgrad, runt 90 procent av Postens anställda har varit medlemmar i något av fackförbunden. Ju fler medlemmar som står bakom kraven desto mer benägna är Posten att lyssna på förslag till förbättringsåtgärder för de anställda. Sjunker organisationsgraden för mycket kommer vi att få allt svårare att driva igenom förbättringar och kommande löneavtal men även att behålla de avtal vi redan har. På senare tid har även antalet individuella ärenden ökat markant vilket är en följd av Postens allt hårdare inställning till anställda som har gjort något fel, inte levererar eller helt enkelt anses lågpresterande. Eftersom Posten driver juridiken hårdare har de fackliga representanternas roll som juridiska ombud också ökat markant. Många medlemmar ser därför det fackliga medlemskapet som en försäkring vilken innebär ett stöd när något sådant inträffar. Nu säger kanske någon: Jag klarar mig själv och behöver inget stöd, dessutom gäller alla avtalen för mig även om jag inte är med i någon facklig organisation. Ja, ensam kan vara stark, en tid, men förr eller senare händer något som gör att ett fackligt medlemskap hade varit bra, det vet vi av erfarenhet. Det är den höga organisationsgraden som skapar den fackliga styrkan vilket borgar för att vi även i fortsättningen kan få bra avtal och att vi kan behålla de avtal vi har. Ju fler som väljer att stå utanför ju svårare kommer förhandlingsarbetet att bli. Den dagen organisationsgraden blir för låg kommer löner, anställningsvillkor o.s.v. att ensidigt beslutas av Posten och då till lägsta möjliga kostnad för företaget. Några kommer att klara sig bra ändå, en tid, men de flesta (och så småningom alla) kommer att känna av försämringarna på ett eller annat sätt. Därför är det viktigt att så många som möjligt står bakom det vi gemensamt har uppnått och därför måste hjälpas åt att försvara. Det är bara tillsammans vi kan uppnå den styrkan. Tänk på att den gamla devisen: Enade vi stå, söndrade vi falla, alltjämt gäller. Kjell Strömbäck Ordförande, > 2 <

3 Grundläggande värderingar kan konstatera att förändringstakten i omvärlden och i Posten är hög. Detta ställer krav på utveckling av chefer och ledare samt på delaktighet bland medarbetare. Kraven ökar också på kompetens hos ledning, fackliga förtroendevalda och medarbetare. vill belysa och ge vår uppfattning på några områden som, övergripande för hela Posten, måste fokuseras på för att gemensamt nå framgång och ett bra resultat. Ledarrollen anser att ett bra chefsoch ledarskap påverkar och genomsyrar hela Posten och är av avgörande betydelse för villkor, stämning och effektivitet på arbetsplatsen. I ledarskapet ingår bl.a. att motivera och entusiasmera och att kunna fokusera på helheten istället för detaljerna. Posten måste ge chefer och ledare förutsättningar för att utöva ett bra ledarskap. En bra chef och ledare: är duktig på att kommunicera utvecklar inre samhörighet och vikänsla bygger upp självförtroendet hos medarbetarna delegerar, d.v.s. ger medarbetare utvecklande arbetsuppgifter är aktiv vid konflikter har förmåga att ge feedback är närvarande och tydlig lyssnar och tar tillvara medarbetarnas synpunkter har ett trovärdigt agerande anser att det i dagens Posten krävs en grundläggande dialog på koncernnivå kring vad det innebär att vara chef och ledare i Posten och vilka värderingar som ska vara styrande i ledarskapet. Medinflytande/ Samverkan En förutsättning för ett väl fungerande arbete tillsammans med Posten och övriga fackliga organisationer är medinflytandeavtalet. Tanken med medinflytandeavtalet är att parterna på ett tidigt stadium ska diskutera förändringar och idéer till gagn för verksamheten. Individens inflytande över det egna arbetet ska öka då arbetsplatsträffen ger möjlighet till diskussion kring verksamheten och enhetens ekonomi. anser att vi inte nått hela vägen inom alla områden där samverkan ska ske. Här har en viktig uppgift, dels att utveckla våra lokala samverkansansvariga, dels föra en dialog med berörda chefer om hur vår syn på hur inflytandet på arbetsplatserna ska fungera. Vi tror att vi med ökade utvecklingsinsatser för de lokala samverkansgrupperna och information på arbetsplatsträffar, kan få inflytandet att utvecklas och bli bättre. vill genom kommunikation och stöd ge medlemmarna mod att våga ta ansvar över den egna arbetssituationen. Vi vill också stärka våra ledare eftersom det bara är starka ledare som vågar dela med sig av informationsflödet och makten. Framgång når vi genom att alla medarbetare får minst ett utvecklingssamtal per år att alla medarbetare aktivt deltar på arbetsplatsträffar att alla resultatenheter tecknar lokala samverkansavtal kompetensnivån på samverkansgruppen analyseras erforderlig utveckling erbjuds alla i samverkansgruppen beslut tagna på arbetsplatsträff/samverkan dokumenteras Kompetensutveckling/ Kompetensväxling anser att det är viktigt att vi snabbt klarar ut vad vi menar med kompetensväxling. Kompetensväxling är enligt vår uppfattning att kompetensutveckla redan anställd personal. Definitionen av kompetensväxling är förmåga att klara av en uppgift vid ett visst tillfälle med angivna resurser. Kompetens = förmågor och egenskaper. Det är ett uttryck för dålig personalpolitik och ett bristfälligt ledarskap att Posten ständigt går och önskar sig andra medarbetare. Posten ska i så stor utsträckning som möjligt istället utveckla de medarbetare som finns. Detta skapar kontinuitet och förutsättningar för kunniga och lojala medarbetare. Posten har huvudansvaret för att utveckla medarbetarna, men även medarbetarna själva har ett stort ansvar för sin egen utveckling. Varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som årligen ska följas upp. En kompetent person vet vad som ska göras hur det ska göras när det ska göras varför det ska göras konsekvenserna om det inte görs har viljan att göra det vågar ifrågasätta och hitta nya lösningar. Medarbetarnas inflytande och arbetsmotivation anser att medarbetarnas inflytande och delaktighet avsevärt måste förstärkas. All forskning pekar på ett direkt samband mellan inflytande/delaktighet och arbetsmotivation. Ett sätt att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande är att förbättra kvalitén på arbetsplatsträffarna. Ar- > 3 <

4 Grundläggande värderingar betsplatsträffarna fungerar generellt idag som rena informations möten och skapar inte förutsättningar för den dialog som är nödvändig. Medarbetarna ska vara delaktiga i målformuleringen, inom de givna ramarna, liksom i diskussionerna hur man uppnår målen. Att arbeta med att stärka medarbetarnas självförtroende och självständighet är viktiga aktiviteter för att öka medarbetarnas arbetsmotivation. Motivation har ett klart samband med självförtroende, stolthet och möjlighet att ta ansvar. Några förutsättningar för inflytande och arbetsmotivation arbetsplatsträffen är en arena för arbetsgivare/medarbetare tillit och tilltro till varandra gemensam analys av konsekvenser av olika förslag bra arbetsklimat högt i tak hög kvalitet på medarbetarsamtalen årlig feedback på arbetsresultat jobba efter vinna/vinna principen låt alla komma till tals, alla medarbetare måste bli sedda Arbetsmiljö och Hälsa anser att det finns ett direkt samband mellan bra arbetsmiljö, god hälsa och lönsamhet. Sambandet är tydligt; arbetsmiljö och hälsofrågorna är av strategisk karaktär och ska hanteras av ledning och cheferna i verksamheten och inte delegeras till någon som saknar befogenheter att påverka frågorna. Arbetsmiljö och hälsoarbetet ska vara proaktivt och inte reaktivt. Arbetsmiljö och hälsoarbetet ska vara en integrerad och naturlig del av den dagliga verksamheten. Idag saknas ofta en helhetssyn vid organisationsförändringar där arbetsmiljö och hälsa inte tas hänsyn till i tillräcklig utsträckning. har visionen att arbetsmiljön ska vara så säker att ingen behöver skadas på sin arbetsplats. Att arbetet och arbetsplatsen ska fungera som utgångspunkt för att förbättra hälsan. Några förutsättningar för bättre arbetsmiljö/hälsa ha fokus på möjligheter och nytänkande prioritera hälsofrågor och arbetsglädje höj kvalitén på systematiskt arbetsmiljöarbete konstruktivt ledarskap öka medarbetarnas möjlighet att bli sedda friskvård som en integrerad del i det ordinarie arbetet Förändringsarbete och lärande anser att grunden för anställningstrygghet är att företaget går bra och genererar tillräcklig lönsamhet. Alla i företaget kan bidra till lönsamheten och därmed sin egen anställningstrygghet. Medarbetarna kan genom egen utveckling bidra till nödvändiga förändringar. Arbetsgivaren kan bidra genom att skapa förutsättning för lärande och utveckling. Vill eller får inte medarbetarna förutsättningar till utveckling kan heller inte verksamheten utvecklas. En viktig förutsättning för framgång är att ledning och medarbetarna har samma målbild. Bra relationer som utvecklas över tiden samt kontinuerligt tydliggörande av mål skapar förutsättningar för utvecklingskraft. Chefernas och medarbetarnas medvetenhet om det egna ansvaret för att säkra ett bra arbetsklimat måste utvecklas. Förändringstakten har under de senaste åren accelererat och företag som vill bli framgångsrika måste därför anpassa sin organisation efter den allt snabbare förändringen. När vi i detta sammanhang talar om anpassning handlar det mera om evolution än om revolution d.v.s. små kontinuerliga anpassningar och inte stora strukturella förändringar där man river den gamla organisationen och bygger upp en ny organisationsstruktur. Några nyckelfaktorer förändringsarbete är ett ständigt pågående tillstånd förändring måste gå i riktning mot mindre enheter alla måste känna sig delaktiga i förändringen information och kommunikation mellan alla nivåer måste fungera verklig delaktighet en förutsättning för verklig förändring chefens/ledarens personalansvar är viktig Värderingar som styrningsfaktorer anser att värderingar skapar en trygghet i företaget hos såväl ledare som medarbetare. Värderingar ger vägledning hur man ska agera och vad som förvändas av ledare och medarbetare. Det är dock inte bara att sätta upp några ord som låter bra, därigenom skapas inte någon tydlig företagskultur eller starka värderingar. Det gäller att arbeta väldigt konkret och tydliggöra vad en värdering står för. Vad det i varje situation innebär att leva efter en värdering. Det är först när företagets värderingar blir tydliga och konkreta som chefer och ledare kan ge feedback på de beteenden man vill se. Det är först då man kan börja att leva efter värderingarna. Genom att skapa och förstärka de gemensamma värderingarna minskar behovet av kontroll och detaljstyrning. Detta är enligt vår uppfattning något som alla i företaget utvecklas av. Värderingarna blir effektiva verktyg och riktlinjer och ger medarbetarna förutsättningar att våga fatta egna beslut som sammanfaller med Postens mål. För att utnyttja allas kompetens krävs att delaktigheten och > 4 <

5 Grundläggande värderingar engagemanget ökar hos alla i Posten, oavsett vilken nivå man är på. Några nyckelfaktorer att utveckla värderingar som företagsledningen och personalens företrädare är överens om koppla samman värdegrund och Postens omvärld, mål och vision kartlägg vilka värderingar som leder från nuläget till målet förankra värderingarna i alla chefsled och förtydliga vad värderingarna betyder i ledarrollen förankra värderingarna i medarbetarledet och gör vid behov nödvändiga korrigeringar förtydliga i ett antal situationer vilka beteenden som är önskvärda respektive vilka som icke är önskvärda Gör tydliga styrdokument, som förtydligar värderingarna låt värderingarna leva i det dagliga arbetet och i allt material som tas fram sätt in värderingarna i sitt sammanhang, se till att de lever även i utvecklingssamtalet, på möten och i det dagliga arbetet. Tänk på att exemplets makt ger kraft och styrka! Lönepolitisk plattform anser att ST:s lönepolitik ska vara sådan att den har största möjliga förutsättningar att omfattas och stödjas av alla på en arbetsplats. Därmed skapas förutsättningar att leva upp till visionen för ST som arbetsplatsfacket för alla. En rättvis lön Den attraktiva arbetsplatsen karaktäriseras av att lönen sätts på ett sätt som främjar både verk- samheten och de anställda. Att lönesättningen uppfattas som rättvis av alla på en arbetsplats är den bästa garantin för att lönesättningen bidrar till bättre verksamhet. Rätt lön för individer och grupper Lönen ska till största delen avgöras av vilka krav som ställs på arbetet, d.v.s. hur svårt arbetet är. Det är behoven i verksamheten som är utgångspunkt för vilka krav som ställs på arbetet. Arbetets svårighetsgrad beror på vilka kunskaper och färdigheter, vilket ansvar och vilken anställning som utifrån verksamheten krävs av arbetet. Med ökad svårighetsgrad ökar behovet av utbildning och erfarenhet. Allt fler arbeten kräver högskoleutbildning. Ju större krav som ställs på ett arbete, desto högre lön. Rätt löneökning Lönen ska inte urholkas, det vill säga minska i värde, av inflationen. Det reala värdet av lönen, köpkraften, ska inte förändras över tiden. Det är bara skäl som är kopplade till arbetet och hur det utförs som kan förändra lönen. Därför ska alla ha löneökning som ger reallöneskydd. Hur lönesättningen ska gå till Medlemmarnas löner ska fastställas i kollektivavtal. Detta är och kommer att vara en självklarhet för ST, annars avtar betydelsen av kollektivavtalen. Samtidigt är det viktigt att medlemmen får ett ökat inflytande över den egna lönen, det är också en förutsättning för en väl fungerande individuell lönesättning. Medlemmens inflytande över den egna lönen Utgångspunkten är att varje medlem ska veta skälen för den egna lönen och hur den påverkas. Det ska vara en självklarhet att varje medlem ges möjlighet att vara delaktig i både utformning och tillämpning av lönepolitiken på den egna arbetsplatsen. En individuell lönesättning som också utgår från skicklighet förutsätter att varje medlem ges möjlighet till dialog med närmaste chef. Därmed ges både direkt inflytande och delaktighet i bedömning av det egna arbetsresultatet. Medarbetarskap Omvärlden har allt större behov av snabba förändringar och anpassningar av Posten. Posten måste möta de nya kraven i den direkta kontakten med kunden. Detta ställer nya krav på Posten som företag och på medarbetarna i Posten. Det krävs att medarbetarskapet utvecklas för att kunna möta omvärldens krav på förändring och anpassning. anser att medarbetarskapet måste utvecklas. Ett medarbetarskap där tryggheten finns i den egna kompetensen och viljan att aktivt hitta lösningar och testa nya förhållningssätt och utveckla sig själv och därmed även verksamheten. Postens förmåga och medarbetarnas vilja att utveckla medarbetarskapet blir därför i hög grad avgörande för Postens utveckling. Medarbetarskapet kan ses utifrån fyra nivåer: hur jag styr mig själv hur jag styr mig själv i relation till andra hur jag skapar resultat enskilt hur jag skapar resultat i samverkan med andra. Medarbetarskapet kan ses som en utvecklingsstrategi som Posten måste utveckla och använda sig av för att kunna hävda sig i konkurrensen och därmed överleva. Redaktör > 5 <

6 Bli medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i distrikten, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter ST Press och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning,, kommer vår webbtidning STposten ut med 16 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 365 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller i Augusti Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig Medlemsavgiften i Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 96 kr 98 kr 45 kr 30 kr 269 kr kr 104 kr 98 kr 45 kr 30 kr 277 kr kr 112 kr 98 kr 45 kr 30 kr 285 kr kr 120 kr 98 kr 45 kr 30 kr 293 kr kr 128 kr 98 kr 45 kr 30 kr 301 kr kr 136 kr 98 kr 45 kr 30 kr 309 kr kr 144 kr 98 kr 45 kr 30 kr 317 kr kr 152 kr 98 kr 45 kr 30 kr 325 kr kr 160 kr 98 kr 45 kr 30 kr 333 kr kr 168 kr 98 kr 45 kr 30 kr 341 kr kr 176 kr 98 kr 45 kr 30 kr 349 kr kr 184 kr 98 kr 45 kr 30 kr 357 kr kr eller mer 192 kr 98 kr 45 kr 30 kr 365 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 192 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 98 kr för alla. 3. Arbestlöshetsavgift som kan variera, just nu är den 45 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 250 kr som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: id=5039. Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. På sidorna 8-10 (sektionernas sidor) hittar du kontaktpersoner om du har frågor kring medlemskapet. Välkommen som medlem i Redaktör Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 6 <

7 s Fonder s Fonder Avdelningsstyrelsen i ST inom Posten förvaltar fyra fonder. För samtliga fonder gäller att 10 procent av avkastningen skall läggas till kapitalet. Det betyder att 90 procent av räntan kan delas ut i form av bidrag/stöd efter avräkning av förvaltningskostnader. Då stadgarna för fonderna föreskriver att placering ska ske i bank med säker avkastning, d.v.s. inte aktier, har avkastningen under en längre period inte varit så stor. Möjligheten att bevilja bidrag ur fonderna har därför också varit begränsad. Efter genomgång tillsammans med våra revisorer konstaterar vi att utbetalningsbara medel i fonderna överskridits och föranleder att vi tillsvidare inte kan göra några utbetalningar från rekreationsfonden. Understödsfonden har avdelningsstyrelsen beslutat förstärka med medel för att fortsättningsvis kunna göra utbetalningar på kronor vid aktiv medlems frånfälle. Fondernas syfte och ekonomiska ställning redovisas nedan: Understödsfonden Stöd till efterlevande vid aktiv medlems frånfälle. Stödet är f.n kronor och utbetalas under hela året. Utbetalning sker med automatik då kännedom om aktiv medlems frånfälle når ST inom Posten. Utöver detta kan ansökan om bidrag göras från fonden. Ansökan skall då vara åtföljd av handlingar som sökande önskar åberopa för att styrka sitt behov. Fonden har på räkning hos Nordea kronor och hos Plusgirot kronor. Avkastningen på innestående medel hos Nordea var kronor. Efter revision och avräkning av förvaltningskostnader finns kronor i kassan för utbetalningsbara medel. Utbetalt 2008 var kronor Inga Berghs stipendiefond Stöd till facklig skolning. Även studier i samhällsfrågor med anknytning till arbetsmarknaden, miljöfrågor samt vissa yrkesfrågor kan komma ifråga. Stöd utbetalas ej då ST eller står för kostnaderna. Bidrag kan sökas under hela året. Fonden har på räkning hos Nordea kronor och hos Plusgirot kronor. Avkastningen på innestående medel hos Nordea var kronor. Efter revision och avräkning av förvaltningskostnader finns kronor i kassan för utbetalningsbara medel. Utbetalt 2008 var 0 Kronor Rekreationsfonden Skall bereda möjlighet till rekreation eller behandling som förordats av läkare. Ansökan skall avse visst belopp och vara åtföljt av läkarintyg och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa för att styrka sitt behov av bidrag. Ansökan ställs till avdelningsstyrelsen men insändes till respektive regionombud. Denne vidaresänder handlingarna till avdelningsstyrelsen med eget yttrande. De senaste åren har bidrag om ca kronor kunnat utbetalas. Fonden har på räkning hos Nordea kronor och hos Plusgirot kronor. Avkastningen på innestående medel hos Nordea var kronor. Efter revision och avräkning av förvaltningskostnader finns kronor i kassan för utbetalningsbara medel. Fonden kommer under de närmast 2 åren vara fryst för att uppnå ett positivt saldo. Utbetalt 2008 var Kronor FSP-fonden Syftar till att lindra ekonomiska svårigheter som inte kan lösas med bidrag från annat håll. På grund av litet kapital och låg ränta har inte bidrag ur denna fond utbetalats under senare år. Ansökan ställs till avdelningsstyrelsen. Fonden har på räkning hos Nordea kronor och hos Plusgirot 0 kronor. Avkastningen på innestående medel hos Nordea var kronor. Efter revision och avräkning av förvaltningskostnader finns kronor i kassan för utbetalningsbara medel. Utbetalt 2008 var 0 Kronor Ansökan ur fonderna För att ansökan ska kunna behandlas av avdelningsstyrelsen och eventuellt beviljas i år måste den ha inkommit senast den 30 oktober Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 25 augusti. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 18 augusti. Redaktör, ST-posten TO Stockholm Avdelningskassör > 7 <

8 Posten AB Höstens fokusområden inom HK Fusionen med Post Danmark och ST:s synlighet på HK är sektionens mest prioriterade fokusområden under den kommande hösten. Samgåendet mellan Posten Sverige och Post Danmark kommer självklart att uppta en stor del av sektionens arbete under hösten. Ett arbete som naturligtvis även ST:s avdelningsstyrelse kommer att delta i. Det är inte enbart en ny organisationsstruktur med nya chefer som skall på plats, utan sannolikt även en ny styrmodell för den nya koncernen är att vänta. Hur kommer vvd Affärs- och Produktionsutveckling att påverka organisation och styrning!? En ny personaldirektör, Palle Juliussen efter Marie Hallander Larsson, innebär troligen också det nya utmaningar. I det fackliga arbetet är personliga relationer med beslutande chefer och inflytelserika medarbetare en av flera viktiga grundelement. En relation som i första hand bygger på respekt och tillit mellan parterna. Nya chefer innebär nya relationer, det behöver inte vara negativt, samtidigt som det innebär risker så finns där möjligheter. Vi går under nästa vår in i en ny avtalsrörelse. Detta sannolikt under en mycket svagt ekonomiskt och finansiellt läge, som troligen kommer att sätta stor prägel på resultatet. ST ställer sig rent allmänt positivt till fusionen och ser den som en nödvändighet för den långsiktiga överlevnaden för företaget. På en global kommunikations- och distributionsmarknad gäller det att ständigt bevaka och stärka sin position på olika sätt. Men fusionen innebär också kortsiktigt ett arbete med att ta hem synergier, vilket oftast får personalkonsekvenser. Det är minst lika självklart som nödvändigt. Hur stor påverkan denna fusion får på personalsidan och på vilket sätt den kommer att hanteras, vet vi inte idag, men ST kommer naturligtvis att följa arbetet nogsamt och agera kring den utifrån vårt medinflytandeavtal. Vår bedömning är att det framförallt är IT-området som i första hand kommer att påverkas i en större utsträckning. Med IT som en alltmer integrerad del av verksamheten så innebär organisationsförändringar alltid en påverkan på IT-stödet. I en sammanslagning av flera olika bolag, kommer IT att i viss mån fungera som ett kitt mellan delarna. Inte då bara mellan Posten Sverige och Post Danmark, utan även när det gäller våra övriga nordiska dotterbolag. Det är inte bara ett gigantiskt integrationsarbete som ligger framför oss med differentierade system och applikationer, utan även en ny nordisk ITinfrastruktur, med en ny nordisk målarkitektur som grund som skall byggas. Detta samtidigt som vi har en stor utmaning i att hantera den nya multisourcingsituation som vi befinner oss i, tillsammans med en allt större mängd partners, där EDB, EDS, IBM, Telia, Logica och Mirror enbart utgör en delmängd. Som om det inte räcker, så kommer självklart utvecklingstrycket på verksamheten att vara fortsatt hög. Det blir inte bara en svettig höst utan även en spännande, med nya utmaningar och möjligheter. Som vi skrivit om i tidigare nummer av ST-Posten (nr 9) så kommer vi under hösten att arbeta vidare på temat ökad synlighet och närhet inom Huvudkontorets alla delar. Sedan hösten 2008 har ST:s sektion POAB arbetat aktivt för att få igång en bredare dialog med medlemmar inom Huvudkontoret genom regelbundna arbetsplatsbesök och temabaserade Kalendarium Sektion POAB vecka medlemsmöten. Ett av de viktigaste fundamenten i vår verksamhet, bygger Sören Jakobsson på en aktiv dialog med medlemmarna. En ökad synlighet och närhet till medlemmarna skapar inte bara förutsättningar till dialog mellan fack och medlem. Det är också nödvändigt för att det fackliga arbetet skall få en förankring hos medlemmarna. Det är inte minst viktigt inför den pågående fusionen utan även i den kommande avtalsrörelsen Sören Jakobsson Sektionsordförande Kontakt med oss Frågor kring medlemskap och våra fokusfrågor kan du alltid ställa till någon av oss förtroendevalda 12 Augusti Samverkan IT (KI-sam), Extra 19 Augusti Samverkan KE (KE-sam) 27 Augusti Samverkan IT (KI-sam) 28 Augusti Samverkan Kncernstrategi (KC-sam) 2 September Skyddsombudsmöte 3 September Styrelsemöte Sektionsstyrelsen Sören Jakobsson Elisabeth Jonsson Lewis Simon Kenth Fransson Gudrun Glipe Agneta Eriksson Agneta Westerdahl Arbetsplatsombud Kjerstin Nilsson Linda Ellenius Carina Kjerf Kristina Sjögren-Pettersson Siv Axelsson Kaj Åkerlund Emma Nicklasson > 8 <

9 Meddelande AB Fokusfrågor under hösten inom sektion Meddelande Kanalstrategin Ett viktig vägval för Meddelandebolaget, som kommer att avgöras under sensommaren/början av hösten, är hur vi skall möta våra företagskunder. Detta arbete har under namnet Kanalstrategin, pågått under en lång tid. Mest berörda är våra företagscenter som finns runt om i landet. Vi har på olika sätt från försökt att påverka detta arbete med utgångspunkt från vad vi uppfattat att våra medlemmar tycker som t.ex. att vi skall ha kvar så många som möjligt i egen regi och utveckla dem istället för att flytta arbetet till våra postombud. Vi har påpekat att det är en viktig strategisk fråga hur våra kunder ser på oss som ett seriöst stabilt företag och samarbetspartner. Beslutet kommer att tas av koncernledningen eftersom det är en bolagsövergripande fråga. Brevservice 2010 Projektet går ut på att öka förädlingen av posten från terminalerna, minskad manuell sortering samt effektivare utdelning. För att detta skall kunna genomföras måste tidsfönstret öppnas vilket gör att det får en påverkan på arbetstiderna för medarbetarna. Här försöker vi i att påverka så att eventuella förändringarna skall bli så små som möjligt för de anställda. Även transporterna till brevbärarkontoren ses över för att se om man kan göra dessa smartare så att man minskar miljöpåverkan. Ännu är inga beslut tagna och vi kommer att ha en fortlöpande dialog med våra medlemmar för att vara med och fatta rätt beslut som säkerställer jobb för så många som möjligt. Dubbelanvändning av kamfack En test genomförs i Borås angående dubbelanvändning av kamfack samt utdelningsdepåer. Dubbelanvändning av kamfack innebär att man använder samma fack till fler utdelningsområden där det finns möjligheter till detta. En förutsättning för detta är även här ett öppnat tidsfönster. Utdelningsdepåer är som ordet säger en depå där brevbäraren hämtar sin post för utdelning. Där finns ingen sortering eller liknande utan där hämtar man den färdigställda posten för utdelning. En utvärdering skall göras efter testen för att se om det är något som kan införas på fler orter. Övriga projekt Koncept ODR Koncept Stora Koncept bunt och klump Lastbärarkonceptet är fyra andra viktiga projekt som pågår inom produktionen. Vi kommer under hösten att fokusera även på dessa och uttrycka vår uppfattning med stöd av er medlemmar. Deborah Pettersson Vice ordförande, Sektion MEAB Kontakt med oss Har du frågor eller funderingar kring våra fokusfrågor går det bra att höra av sig till någon i sektionsstyrelsen. Funderar du på ett medlemskap kan du alltid vända dig till ditt lokala ombud eller till våra regionsamverkansansvariga. Sektionsstyrelsen Mikael Andersson Deborah Pettersson Anki Fällén Bosse Palmberg Lotta Engström Lisa Eklund-Andersson Thomas Axlund Müslüm Demir Gerd Lindholm Regionsamverkansansvariga Region Malmö Christer Wester Region Göteborg Lisa Eklund-Andersson Region Växjö Birgitta Rosberg Region Jönköping Gerd Lindholm Region Mikael Andersson Stockholm Nord Arne Dahlstedt Region Stockholm Syd Bosse Palmberg Region Örebro Lotta Engström Region Uppsala Thomas Axlund Region Sundsvall Thomas Öhlén Region Umeå Per-Åke Alenius fokuserar på chefsfrågorna Våra chefsmedlemmar har minst två dimensioner på sitt medlemskap som är viktiga att skilja åt, dels i samverkansrollen dels i rollen som medlem. För att inte hamna i situationer där rollerna går ihop, och därmed svåra att hantera har avdelningsstyrelsen beslutat att inrätta en chefsgrupp som är ett utskott från avdelningsstyrelsen. Genom denna omfördelning räknar vi med att kunna ge bättre service och stöd till våra chefsmedlemmar När det gäller partsrollen (t.ex. i samverkan etc.) företräds som tidigare av lokal företrädare. Chefsgruppen skall på sikt hantera alla frågor för cheferna som har med medlemskapet att göra. Till chefsgruppen kommer dessutom att knytas en referensgrupp bestående av chefsmedlemmar. Referensgruppens uppgift är att lyfta fram viktiga frågor att driva för chefsmedlemmarna. Vi återkommer med mera detaljerad information när vi har kommit i gång med arbetet. Just nu jobbar vi med det som måste göras fram till årsskiftet för att kunna sätta igång arbetet fullt ut från Kjell Öström Vice ordförande, > 9 <

10 Logistik AB Logistiks fokusering hösten 2009 Medlemsförankring Under hösten kommer vi att sätta extra fokus på att få till en dialog med våra medlemmar för att i möjligaste mån kunna förankra besluten så tidigt som möjligt. Vi vet att det är många små och stora förändringar på gång bl.a. kopplat till samgåendet med Post Danmark. Eftersom det är på er medlemmars uppdrag vi jobbar fackligt, så är det extra viktigt att förankring sker hos er. Referensgrupper Ett sätt att stämma av med en rikstäckande organisation som Logistik är, är att skapa referensgrupper med spridning i hela landet. Via e-post eller telefon kan vi sedan stämma av inför kommande förändringar. Medlemsmöten Inför lokala förändringar i t.ex. organisationen kommer vi att ordna lokala medlemsmöten där du får möjlighet att tycka till och komma med synpunkter innan förändringen genomförs på arbetsplatsen. Information Vi kommer också att via STposten och via vår sektions sida på ge vår syn på förändringar och ge er medlemmar möjlighet att tycka till och reagera. Gemensamma aktiviteter I samarbete med våra två andra sektioner, Posten AB och Meddelandebolaget, och naturligtvis i samverkan med vår avdelningsstyrelse, kommer vi att genomföra gemensamma aktiviteter inför förändringar som är av övergripande karaktär och rör fler delar av Posten än Logistik. Gör din stämma hörd Det är av största vikt att du som medlem också känner dig involverad och dessutom får möjlighet att vara aktiv och påverka. Tveka inte att kontakta oss om det är något du undrar över eller skulle vilja framföra! Det är för dig vi arbetar fackligt och utan dig som medlem har vi egentligen inget uppdrag. Vi ska göra allt för att kontakta dig inför kommande förändringar men det är inte säkert att vi får kännedom om allt och då är det extra viktigt att du som medlem flaggar upp lokala händelser som vi bör vara med och samverka om eller kanske bara känna till. Kommande projekt Under hösten kommer med all säkerhet ett antal projekt att starta bl.a. med koppling till samgåendet med Post Danmark. I kommande nummer av ST-posten kommer vi att informera mer om dessa och ge er vår grunduppfattning i olika frågor. Anette Ericsson Styrelseledamot Nu är Sektionsstyrelsen fulltalig Vid Logistiks representantskapsmöte då sektionsstyrelsen skulle väljas, lyckades inte valberedningen få ihop en fullständig styrelse. Det saknades en ersättare. I juni lyckades vi adjungera denna resurs, vilket innebär att sektionsstyrelsen i Logistik nu är fulltalig. Vår nya ersättare heter Marlene Lifbom och hon kommer från TPL Solutions Kundtjänst i Gävle (före detta Sjukvårdslogistik). Formellt kommer hon att väljas in i styrelsen vid nästa representantskap i april Här en kort presentation av Marlene Lifbom. Hon är 41 år och gift och har en stor familj med fyra egna barn och två bonusbarn. Marlene bor i Sandviken och arbetar sedan 7 år på Posten. Sin fritid ägnar hon åt familjen och om tiden räcker till läser hon gärna en spännande Patrik Lindbladh bok. Har jobbat fackligt som arbetsplatsombud sedan augusti 2008 men tar nu klivet in som ersättare i sektionsstyrelsen. Vi hälsar Marlene välkommen. Patrik Lindbladh Ordförande, Sektion LOAB Kontakt med oss Har ni frågor/ synpunkter om vår verksamhet/våra fokusområden eller om ni vill diskutera ett eventuellt medlemskap kan ni alltid vända er till ert lokala fackombud eller om ni istället önskar till någon av följande personer: Sektionsstyrelsen Patrik Lindbladh Ann-Katrin Broman Mikael Olséen Hervé Louvet Elisabeth Krusberg Jan-Ivar Åström Bernt Stalås Anette Erikcsson Marlene Lifbom Arbetsplatsombud Birgitta Almlund Ilona Kasa-Tainio Joakim Medin Christer Åkesson Mats Hellström Lars Malm Per Nilsson Dick Nygårds Lisbeth Samuelsson > 10 <

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2009 TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN Caroline Krook om ledarrollen sid 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Nycklarna till förändring sid 8-9 Per Westberg,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer