Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system Måste förankras... Sidan 4 Meddelande AB Arbetsgivaren går ut med felaktiga uppgifter I vissa regioner går Posten ut med information om att det är arbetsgivaren som bestämmer lönen. Detta är inte korrekt. Det är de centrala parternas klart uttalade ambitioner att parterna skall i stort sett göra allt för att bli överens om lönen. Blir parterna eller de enskilda medarbetarna (medarbetare i grupp A) inte överens finns det en förhandlingsordning som parterna är överens om. Blir parterna inte överens kan frågan slutgiltigt prövas i den centrala Lönenämnden som består av både arbetsgivare och fackliga företrädare. Den uttalade ambitionen att bli överens kommer att ställa stora krav både på fack, medarbetare men kanske framför allt på arbetsgivaren. Arbetsgivaren lever uppenbarligen i en värld där man tror att det är som en vanlig samverkansförhandling d.v.s. blir man inte överens så beslutar arbetsgivaren. Så är inte förhållandet när det gäller löner. Blir de lokala parterna inte överens skall frågan prövas på olika nivåer innan frågan hamnar i den centrala Lönenämnden Både arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren bör ha utgångspunkten att det är de lokala parterna som har bäst förutsättningar att fastställa en realistisk och rättvis lön. Ju längre man kommer från den lokala nivån desto sämre blir förutsättningarna att sätta en rättvis lön. Det är en stor utmaning till de lokala parterna att verkligen anstränga sig för att bli överens. Kan man inte bli överens lokalt reglerar förhandlingsordningen vad som gäller. Blir man inte lokalt överens säger inte förhandlingsordningen att det är arbetsgivaren som beslutar. Avdelningsstyrelsen Tufft för chefer Vid införande av brev Årsmöten I regionerna Logistik AB Årsmöte Region nord... Årsmöte Region väst... Sidan 8-9 Sidan 9

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen Kjell Strömbäck ordförande Anki Fällén vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Jonsson studieorganisatör Ledamot Deborah Pettersson Ledamot Ann-Katrin Broman Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Marlene Lifbom Ersättare Sektionsordförande Elisabteh Jonsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Bo Fröström Redaktör Redaktionskommitté Kjell Strömbäck Anette Ericsson Gudrun Glipe Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med minst 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Sjukfrånvaron ökar igen Sedan flera år har samhället och därmed också Posten, arbetat aktivt för att minska antalet sjukskrivningsdagar. Det har till stor del också lyckats men nu kommer rekylen på åtgärderna, som i många stycken lett till ohållbara situationer för de berörda. Målsättningen är att alla arbetsföra ska ha ett arbete eller stå till arbetsmarknadens förfogande. Det övergripande målet är givetvis att hålla kostnaderna nere, de offentliga liksom företagens. Det är ju vällovligt men istället för att vara ett ekonomiskt problem har det uppkommit humanitära problem. Idag kan vi, i stort sett varje dag, läsa om, eller på annat sätt ta del av vad som händer med utförsäkrade som ska tillbaka i arbete. Under en lång period har sjukskrivningsdagarna i Posten visat på en klart nedåtgående trend men under förra året bröts trenden och sjukfrånvaron ökade igen. Det är den korta sjukfrånvaron som ökar, antalet långtidssjukskrivna har däremot sjunkit något. Vi har tyvärr inte tillgång till någon djupare analys av orsakerna till trendbrottet men utan att förhäva oss kan vi se ganska klara samband utifrån den medlemsenkät vi gjort. Enkäten visar bl.a. att endast 28 procent av de tillfrågade hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. 53 procent prioriterar, själv eller låter chefen göra det, för att hinna med de viktigaste arbetsuppgifterna. 17 procent tar till kvällar och helger och 2 procent försöker få in arbetet inom flextidsystemets ramar. På frågan om man har rätt till övertidsersättning svarar 49 procent, ja. 32 procent svarar att man inte har det och 19 procent vet inte om man har det. När vi frågade om man tar ut någon ersättning (kontant eller komp) blev svaret, ja från 43 procent och nej från 57 procent. Av de senare svarar flera att det inte är OK att ta ut övertidsersättning på den arbetsplats där de är verksamma. Det går tyvärr inte att bevisa att det finns ett samband mellan sjukfrånvaro och brister i organisationen som innebär att medarbetarna är tvungna att sitta kvar på arbetsplatsen på kvällar resp. ta hem arbetsuppgifter och utföra dem där. Men det är ändå en mycket tydlig varningsklocka eftersom det är allmänt känt att ett sådant arbetssätt på sikt leder till allehanda sjukdomar, inte minst stressrelaterade. Att arbeta på kvällar och helger, utöver sin ordinarie arbetstid, leder ofta också till andra problem t.ex. i relation till familj och övrigt socialt liv. Saken blir ju inte direkt bättre av att ersättning uteblir. Medarbetaren hamnar i en ond cirkel som det sedan kan bli svårt att ta sig ur varför följden ofta blir upprepade korta sjukskrivningar som till sist leder till begränsad eller helt utebliven arbetsförmåga. Det här är en viktig fråga som Posten bör analysera ordentligt. Särskilt i dessa dagar när kostnadsjakten leder till ständigt återkommande neddragningar av personal, utan att arbetsuppgifterna reduceras i motsvarande omfattning. Samtidigt bör man beakta att en ökning av sjukfrånvaron med en procentenhet kostar företaget ca 150 miljoner kronor per år, det räcker till åtskilliga arbetsdagar eller bra många tusen övertidstimmar. En stunds eftertanke skulle nog inte skada. Kjell Strömbäck Avdelningsordförande > 2 <

3 Personalområdet Studera med a-kasseersättning Studier ska inte finansieras med a-kassa. Men vad som räknas som studier är inte alldeles självklart. Den som är arbetslös och funderar att gå någon kurs i väntan på jobb rekommenderas att ta kontakt med a- kassan. Gör ingen egen bedömning, det kan leda till att du blir av med din arbetslöshetsersättning. Grundregeln är att studier inte skall finansieras med ersättning från a-kassan. Det finns undantag, som att det är möjligt att studera på deltid och få a-kassa. A-kassan måste godkänna studierna innan de påbörjas och deltidsutbildningen får inte hindra den sökande från att ta ett heltidsjobb. Det skall vara tillfälliga studier och avsikten ska vara att vilja jobba, inte att studera. Kurser av hobbykaraktär skall man kunna ägna sig åt under arbetslösheten utan att för den delen förlora sin a- kasseersättning. Man behöver inte anmäla till a-kassan att man går en hobbykurs, men den får inte hindra dig från att söka eller ta ett jobb. Rådet är ändock att rådfråga a-kassan innan du påbörjar kursen. Okunskap hos arbetsgivare om reglerna för GPS-positionering Datainspektionen är nu klar med sin granskning av arbetsgivare som använder GPS-positionering för att kartlägga sina fordons rö- relser. Undersökningen visar att det finns en stor okunskap om att personuppgiftslagens ( PUL) gäller. Ett genomgående fel är att informationen som arbetsgivarna ger till de anställda inte uppfyller PUL:s krav. Granskningen visar att arbetsgivare ofta tror att det räcker att få medgivande från de anställda, men så är inte fallet eftersom de anställda ofta befinner sig i en beroendeställning till arbetsgivaren. Istället måste arbetsgivare göra en intresseavvägning då nyttan av GPS-positionering måste vägas mot de integritetsrisker som tekniken medför. Datainspektionen har nu tagit fram en informationsskrift om GPS-positionering och fordonsspårning som riktas till såväl arbetsgivare och anställda som systemutvecklare och leverantörer. Nya hälsokrav när fler ska arbeta längre I Danmark har man beslutat om en reform som successivt skjuter upp pensioneringen. Inom kort höjs pensionsåldern till 66 år i Danmark. Att jobba längre kommer att ställa större krav på företagshälsovården. Om fler skall jobba längre får företagshälsovården en ännu viktigare roll dels för att behålla de som redan arbetar, dels för att rehabilitera tillbaka de sjuka. Företagshälsovården får också en viktig roll när det gäller att delta i förändringsarbetet för att förebygga risken för ohälsa. När man driver förändringsarbete måste företagshälsovården på ett helt annat sätt än idag bevaka hälsoaspekten. Regeringen beslutade under 2010 om en särskild pott på 250 miljoner till företagshälsovården för tidig och samordnad rehabilitering. Arbetsmiljön behöver en mer central plats i debatten och på den politiska agendan. Om fler ska jobba längre innebär det att arbetsförmågan måste underhållas och förbättras. Detta kommer att kräva en kompetenshöjning av företagshälsovårdens personal. Bra organisation viktig för hälsan Hur arbetet är organiserat spelar stor roll för de anställdas arbetsvillkor och hälsa. Det visar forskning som bl.a. bedrivits på Karolinska Institutet. Förändringar på arbetsmarknaden och många organisationsförändringar har lett till ökade psykosociala krav och krav på kompetens bland anställda och chefer. Många har stimulerats och utvecklats av de ökade kraven, andra har drabbats av arbetsrelaterade sjukdomar och hög sjukfrånvaro. Konsekvenserna har blivit ökade skillnader mellan anställda i olika verksamheter och branscher när det gäller fysiska och psykosociala arbetsmiljövillkor. Forskarna har koncentrerat sig på hur förändringar i arbetsorganisation påverkar individers arbetsvillkor, hälsa och sjukfrånvaro. Resultatet av forskningsprogrammet Organisationsförändring och arbetsrelaterad hälsa presenteras bl.a. i antologin The Dynamics of Organizations and Healthy Work. > 3 <

4 Personal Det gränslösa arbetet kan ge kraftig ökning i antalet utbrända Dagens arbetsliv har en gråzon mellan arbete och fritid. Den gamla drömmen om åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta timmars sömn blir allt svårare att uppnå. Förut handlade det om att vara on time. Nu handlar det i hög grad att vara on line. Det måste höjas ett varningens finger för att det gränslösa arbetet kan komma att få stora hälsomässiga konsekvenser. Det främsta skälet till detta är att det finns ett klart samband mellan hur mycket man arbetar och hälsan. Har man en arbetsvecka som är längre än 50 timmar, menar forskarna att sannolikheten för ohälsa är stor på sikt. Många kontaktas om arbetsfrågor även på sin fritid. Arbetet sker inte längre inom klart definierade arbetstider eller i vissa lokaler. Orsaker som bidrar till gråzonen mellan fritid och arbete: Fler jobbar olika tider Fler använder dator i jobbet Fler kan utföra arbetsuppgifter var som helst Allt mer av arbetet sker i realtime Allt fler förväntas vara tillgängliga hela tiden både jobb och privat Många jobbar på sin fritid för att hinna med. Man vill inte visa att man inte hinner med. Olösta frågor stressar mest. Det är dock inte bara negativt med den nya tekniken. Den ger också en större flexibilitet och trygghet. Vi kan själva i hög grad välja när och var vi vill utföra ett arbete. Det sker en individualisering av arbetet. Arbetet knyts tätare till individen och individens förmåga. Det ger större möjligheter att bli sedd och att få beröm för det man gör, men det kan också göra en person mera sårbar om det inte går som det är planerat. Många upplever att det finns en konflikt mellan arbete och fritid. Andra tar det som självklart att de skall stå till disposition under fritiden eftersom kulturen på arbetsplatsen är sådan. Men den stora frågan är hur man skall lösa problemet för att undvika utbrändhet och ohälsa. Vissa arbetsgivare är beredda att lösa frågan med pengar. Fackligt är vi tveksamma till detta. Då är det bättre med kompensation i form av fritid, just för att kunna få den återhämtning som behövs. Nya IT-system måste förankras IT och organisation påverkar varandra, och att införa ett nytt ITsystem måste ses som ett förändringsprojekt för hela organisationen. Det menar forskare vid Uppsala universitet som har studerat vad som bygger framgångsrika ITprojekt. Organisationer har ofta en övertro på själva tekniken. Bara det nya systemet är på plats så fixas resten av sig själv hör man ofta. Men så enkelt är det naturligtvis inte. Man måste också aktivt förändra organisationen och de anställdas beteende. Reflektion och lärande är avgörande för framgång under processen. Forskning visar att hela 70 procent av alla IT-projekt misslyckas i något avseende. Slutsatserna av forskarnas studier är att lyckade IT-förändringar byggs i organisationer som förstår att nya ITsystem påverkar både organisation och medarbetare. Det är ofta svårt att ta tag i de mjuka delarna av en förändring medan det är lättare att investera i hårdvaran. Nyckeln är att man måste hitta en balans mellan hårda och mjuka faktorer, och förstå att förändringsprocesser är långsiktiga och tar tid. Under själva förändringsprocessen behöver organisationen också arbeta med att skapa en gemensam grund, en gemensam förståelse, ett gemensamt intresse och ett gemensamt beteende hos alla berörda. Att mäta förändringen i nyckeltal som beskriver förändrat beteende över tid, kan göra förändringen synligare. Användning av post- och betaltjänster Inom ramen för sin tillsynsverksamhet genomför Post & telestyrelsen (PTS) en undersökning av befolkningens användning av post och betaltjänster. Undersökningens syfte är att beskriva den svenska befolkningens inställning till kvalitet och service samt att kartlägga befolkningens betalningsvanor och kontantförsörjning. Målgrupp för undersökningen är befolkningen i Sverige i åldrarna mellan år. Totalt genomförs telefonintervjuer. Avdelningsstyrelsen > 4 <

5 Omvärld Postala nyheter Sverige-Indien I skrivandets stund går mina tankar till vår fackliga vän Torbjörn Larm som jobbar på frimärksenheten i Kista. Jag undrar om han kanske läser kvällspressen - det gör han säkert. Om inte så får jag SMSa honom nyheten. Enligt Aftonbladet tittar Posten i Sverige på ett system för mobilporto där det går att betala brevporto via SMS i stället för att använda ett frimärke. Tidpunkten för ett eventuellt införande av mobilporto i Sverige är dock oklar. I Danmark införs möjligheten redan den 1 april. Genom att skicka ett SMS får man en kod tillbaka som sedan skrivs på brevet och som fungerar som frankering. Modernt! Jag skrev i höstas om det första digitala frimärket framtaget av Royal Mail i Storbritannien. Utvecklingen på detta område går också med raketfart! Nu när det traditionella frimärket är på väg att ersättas av en ny teknik som i mina ögon känns både anonymt och tråkigt försvinner också onekligen en del av vårt mänskliga arv/kapital. Frimärkets historia handlar också om konstens historia och det handlar framförallt om vår historia. När hantverkaren/konstnären, gravören och utsmyckarens arbete ersätts av en banal mobilsignal som sedan blir en kod som skall fungera som frankering känns det som man suddar bort en del av vårt kollektiva minne. Frimärken har genom tiderna symboliserat olika saker. Tänkt dig frimärken som upplysningslärare, biologilärare, reseledare, historielärare, kunskapssamlare, fjärilskännare kilimanjaroklättrare, sjöbefäl, geografimästare, kammarmusiker, båtentusiast. Men frimärket har förmodligen några år kvar innan det går i graven och ersätts av nutidsteknik, se bara på Indiens lösning. I en tid när budfirmor och e-kommunikation har tagit över korrespondens med pappersbaserad post byter frimärken skepnad inför -Indien Post konceptet "min stämpel", där ett personlig stämpelark med personliga foton finns tryckta. Det känns lite grann som om Indien Post hämtat sin inspiration från sfären sociala medier/ nätverk. Hur som helst är initiativet uppskattat av allmänheten och filateli.älskare "Min stämpel" tjänsten måste nu införas på utvalda postanstalter i landet, så att intresserade kan få ett personlig frimärke. Källa: Aftonbladet-Postcom Pakistan Ett antal demonstrerande pakistanska fackliga företrädare avblåste sin aviserade strejk förra fredag eftersom Islamabads Förbundsminister för posttjänster Sardar Umar Gorgage förnekade att det fanns någon privatiseringsplan för Pakistan Posten. Han underströk att produktiviteten borde förbättras ytterligare för att öka postens konkurrenskraft. De fackliga tackade ministern för att han lyssnat och tagit till sig deras krav. Snällt! I ett land som Pakistan, hårt drabbat av konflikter måste man kanske passa sig Globaliseringen har definitivt hitta Pakistan på kartan. Källa: Daily Times Hervé Louvet Itella Postlagen väcker ont blod. Postanställda har marscherat ut från sina arbetsplatser i protest mot att riksdagen godkände den nya postlagen. På postcentralen i Tammerfors marscherade alla anställda ut i natt och i Seinäjoki lämnade cirka hälften sitt arbete. På andra orter i Finland har punktstrejker förekommit under förra veckan. I de södra delarna av Helsingfors lämnade brevbärarna sitt arbete på grund av samma orsak. Postlagen skall behandlas i riksdagen hushåll berörs. I Vanda terminalen utbröt också strejk förra onsdag. Den finska Riksdagen godkände den omtvistade nya postlagen med rösterna Postanställda motsätter sig den omtvistade postlagen som riksdagen antog på onsdagen. Lagen banar väg för postkonkurrens, men facket befarar att den också ökar nattarbetet. Oron är befogad och post- och logistikunionen (PAU) anser att beredningen av lagen har varit usel. Facket befarar att nattarbetet ökar på grund av att lagförslaget är oklart beträffande förstaklassbrevens status i propositionen. USO-produkten kommer inte längre att ingå i A- posten utan gå i med B-posten (vilket tar två nätter). På grund av att lagförslaget gör det möjligt att kombinera tidninssortering (vilket händer nattetid) och postsortering vilket skulle innebära att ca anställda skulle överföras till nattarbete mot sin vilja. Itellas Antillatest är också en levande bevis på att den finska postoperatören Itella jobbar hårt på att hitta nya tekniska lösningar gällande leverans-tider/dagar. Den finska operatören har skurit ner på utdelningen till två dagar per vecka, men på andra dagar levereras försändelserna till centrala postlådor i byn Antilla och > 5 <

6 Omvärld invånarna får ett SMS när de har post att hämta. Post som inte hämtats bärs ut de dagar hemleverans tillhandahålls. Lagändringen som följer ett EUdirektiv öppnar postbranschen för konkurrens. Det innebär att marknaden öppnas för nya företag som inte har samma krav på samhällsservice som Itella. Det förutsätter bland annat att posten ska delas ut fem dagar i veckan i hela landet. Risken är stor att Itella får ta hand om utdelningen i glesbygder och skärgård medan konkurrenter som Janton, Posten Norden, Citymail, Bring och de andra kommer in och gör vinster i tätorterna. Lagen ger visserligen staten rätt att ge Itella subventioner för postutdelning där ingen annan är intresserad av kunderna, men det stödet ska prövas och ges ett eller två år i efterskott skriver Carl-Gustav Linden i Huvudstadsbladet och menar också att arbetstagarnas oro är befogad när det gäller lönedumpning. En annan dispyt gällande postlagen är att postfacket PAU kräver att förstaklassbrev ska vara lagstadgade. Källa: hbl.fi/hellmial. La Poste Den franska posten har minskat sin personalstyrka med anställda under La Poste har bekräftat nedgång med arbetstillfällen under Samtidigt meddelande La Poste att man kommer att rekrytera anställda under Antalet nyrekryteringar kommer att öka kraftigt jämfört med 2010 års siffror, När La Poste rekryterade personer av de anställda skulle kunna var deltidsarbetare/inhyrd personal. En del av personalen är också tänk att förstärka postkontoren. I ett uttalande sade operatören att den är "ute efter att stärka hälsa och säkerhet samt att öka antalet forskarstudenter inom företaget" En initiativ som många postanställda välkomnar tror jag eftersom att arbetsförhållande inom La Poste är minst sagt usla. Beträffande framtiden och inför fackliga krav säger La Postes VD Jean-Paul Bailly att "den viktigaste uppgiften en ansvarig tjänsteman i företaget har är att anpassa sig till sin omgivning". Först och främst det gäller det att smälta den planerade minskningen på 30 procent av postvolymer mellan 2009 och 2015 på grund av konkurrensen från Internet. Betyg bättre än väntat under 2010 då volymminskning blev -3,5% mot väntade -5%. Under 2010 gjorde La Poste en vinst på 550 miljoner (+3,5 på årsbasis). Källa: Lechof USA Lagom till återupptagandet av förhandlingarna mellan USPS och APWU demonstrerade människor runt i USA härom veckan för fackliga rättighet. De protesterade även mot att amerikanska posten kommer att tillkännage en neddragning den 25 mars. Cirka anställda ska avvecklas inom ledning och cehfsbefattningar inom postkontorsnätet. Att vissa medier nämner en siffra på postanställda som skall bort under 2011, gör inte saken lättare. Januari månad blev åter en förlustaffär för den amerikanska giganten. The Postal Service förhandlingar med Hervé Louvet APWU kommer sannolikt att förlängas. The dead tree har publicerat övertidsstatistik från 2010 i en artikel där uttaget av övertid överlag är stor och för deltidsanställda på gränsen till abnorm. Förhandlingsklimatet kan inte vara det bästa för tillfället samtidigt som parterna är väl medvetna att de amerikanska postanställda är avtalslösa sedan november förra året. Guvernör Walker från Wisconsin är kanske den enda som vet hur det hela kommer att sluta. Han tog inte bara bort vissa förmåner utan även kollektivavtalen. Källa: Courier Express and Postal Observer/Postcom/The dead Tree Presstopp Hervé Louvet Sektion Logistik Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 5 april. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 28 mars. Bo Fröström Redaktör, ST-posten TO Stockholm > 6 <

7 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom Posten har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter ST Press och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning STposten ut med 16 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 373 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller i Januari Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 23 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: id=5039. Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 104 kr 98 kr 45 kr 30 kr 277 kr kr 112 kr 98 kr 45 kr 30 kr 285 kr kr 120 kr 98 kr 45 kr 30 kr 293 kr kr 128 kr 98 kr 45 kr 30 kr 301 kr kr 136 kr 98 kr 45 kr 30 kr 309 kr kr 144 kr 98 kr 45 kr 30 kr 317 kr kr 152 kr 98 kr 45 kr 30 kr 325 kr kr 160 kr 98 kr 45 kr 30 kr 333 kr kr 168 kr 98 kr 45 kr 30 kr 341 kr kr 176 kr 98 kr 45 kr 30 kr 349 kr kr 184 kr 98 kr 45 kr 30 kr 357 kr kr 192 kr 98 kr 45 kr 30 kr 365 kr kr eller mer 200 kr 98 kr 45 kr 30 kr 373 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 200 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 98 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 45 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 250 kr Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 7 <

8 Meddelande AB ST inom Posten träffar Peter Brännström för att prata om ledarnas arbetssituation I och med omorganisationen i samband med Brev 2010 så har arbetssituationen förändras på många olika sätt för dem som arbetar ute i produktionen både när det gäller medarbetare och chefer. På många platser har det dessutom uppstått olika typer av problematik vid genomförandet. Detta har naturligtvis medfört en ökad arbetsbelastning för alla. Att det vid en omorganisation och införandet av ett nytt arbetssätt uppstår problem som måste lösas är vanligt. Det har vi som facklig organisation förståelse för. Att det kan uppstå situationer där övertidsarbete uppstår blir en följd. Det kan fungera under en kortare period men sedan behöver man genomföra aktiviteter för att komma tillrätta med den uppstådda situationen. Vi som facklig organisation sitter med i samverkan där vi genom att ta upp och diskutera uppstådda problem med arbetsgivaren tillsammans försöker hitta lösningar på de problem som behöver rätts till. Cheferna är de som ska genomföra omorganisationer och nya arbetssätt. Om man som chef känner att man inte får tillräckligt stöd och förutsättningar att på ett bra sätt genomföra en ny organisation är det lätt att man hamnar i en svår arbetssituation och en omöjlig arbetsmiljö. Vi i ST inom Posten har under genomförandet av Brev 2010 haft en rad kontakter med våra chefsmedlemmar som hört av sig till oss och beskrivit sin arbetssituation och arbetsmiljö. För att belysa och ha en dialog kring chefernas arbetssituation har ST inom Posten haft en träff med Peter Brännström där vi förmedlat den bild som våra medlemmar gett oss. Peter har full förståelse för den svåra situation som de lokala cheferna kan hamna i när de kläms mellan kraven från medarbetarna om en dräglig arbetsmiljö resp. de krav som kommer uppifrån företaget angående t.ex. lönsamhet och kvalitet. Han hoppades situationen ska bli bättre när Brev 2010 är på plats men kunde även tänka sig att ge stöd åt de chefer som nu behöver det. Han var även noga med att dementera de rykten som uppkommit om en s.k. svart lista som ska uppta de lokala chefer som inte klarar av förändringsarbetet på det sätt det var tänkt. Någon sådan lista finns inte och kommer inte att finnas. Mikael Andersson Sektionsordförande Kompetensförsörjning på turné i norr Under några intensiva veckor i slutet av januari och början av februari genomfördes träffar i Umeå region mellan regionsamverkansgruppen, ledd av personalchef Anna Andersson och samverkansgrupperna på de olika enheterna i regionen - brevterminalen, odrterminalen, samt de 4 leveransdistrikten. Det blev bra träffar där regionen under Annas ledning lämnade över den stafettpinne kring kompetensförsörjning som man fått från Prodsam i höstas. Nu blir det på enheterna och slutligen ute i linjen som den här frågan kommer att hanteras. Vid samtliga tillfällen var man rörande överens om att det är bra att framtidsbilder nu får en allt Samverkansgrupp från Skellefteå diskuterar kring kompetensbegreppet. större roll i själva utvecklingssamtalet och det blir viktigt att man Mikael Andersson inte blundar för problemen som uppstår oavsett om man är chef eller medarbetare. En annan tydlig signal som kom fram vid träffarna är att vi har kommit olika långt på vägen och att skillnaden varierar beroende på storleken på kontoret, samt om det är tätort eller glesbygd. Rapporter från årliga möten runt om i regionerna (Meab/Loab) Region Syd Syd hade sitt årsmöte den 8 mars och ca 25 medlemmar hade samlats på brevterminalen i Malmö. Deltagarna bjöds på en uppskattad smörgåstårta varpå de sedvanliga punkterna på dagordningen föredrogs och valen genomfördes. Patrik Lindblad sektionsordförande för Loab och Deborah Pettersson vice ordförande för Meab som gästade mötet fick sedan svara på frågor om aktuella frågor i Posten, bland annat nya avtalet. Region Öst Från Öst (som via telefonuppkoppling hade samordnat mötet med Mitt) hade 7 medlemmar samlats i Linköping. Mötet leddes av Mikael Andersson, sektionsordförande i Meab. Sedvanliga mötesförhandlingar och val efterföljdes av en fikastund där man bjöds på goda räkmackor och en sammanfattning av det aktuella läget i Posten från Micke. Region Stockholm Årsmötet hölls 1 mars på Tomteboda. Avdelningsordförande Kjell Strömbäck ledde mötet som samlat ett 40-tal medlemmar som kommit för att rösta på de olika valen som skulle göras. Inga motioner hade kommit in för behandling, men däremot väcktes frågor under mötet om ersättare till regionombud borde utses, samt frågan om mötet verkligen ska gå > 8 <

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009 Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Nya lönerna klara i juni. En man - alla röster Besök på bolagsstämman. Intervjun: Vi är för många. B-klumpen till Segeltorp

FACKTUELLT. Terminal. Nya lönerna klara i juni. En man - alla röster Besök på bolagsstämman. Intervjun: Vi är för många. B-klumpen till Segeltorp Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tba Brev, Tba Paket, Segeltorp Paket! Nr 3/juni 2005 Nya lönerna klara i juni! Det nya löneavtalet förhandlades klart under strejkhot i oktober förra

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Nya löner till jul

FACKTUELLT. Terminal. Nya löner till jul Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 6/dec 2009 Nya löner till jul! Alla våra terminaler är klara med lönerevisionen. Som vanligt räddades julpengarna

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer