Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system Måste förankras... Sidan 4 Meddelande AB Arbetsgivaren går ut med felaktiga uppgifter I vissa regioner går Posten ut med information om att det är arbetsgivaren som bestämmer lönen. Detta är inte korrekt. Det är de centrala parternas klart uttalade ambitioner att parterna skall i stort sett göra allt för att bli överens om lönen. Blir parterna eller de enskilda medarbetarna (medarbetare i grupp A) inte överens finns det en förhandlingsordning som parterna är överens om. Blir parterna inte överens kan frågan slutgiltigt prövas i den centrala Lönenämnden som består av både arbetsgivare och fackliga företrädare. Den uttalade ambitionen att bli överens kommer att ställa stora krav både på fack, medarbetare men kanske framför allt på arbetsgivaren. Arbetsgivaren lever uppenbarligen i en värld där man tror att det är som en vanlig samverkansförhandling d.v.s. blir man inte överens så beslutar arbetsgivaren. Så är inte förhållandet när det gäller löner. Blir de lokala parterna inte överens skall frågan prövas på olika nivåer innan frågan hamnar i den centrala Lönenämnden Både arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren bör ha utgångspunkten att det är de lokala parterna som har bäst förutsättningar att fastställa en realistisk och rättvis lön. Ju längre man kommer från den lokala nivån desto sämre blir förutsättningarna att sätta en rättvis lön. Det är en stor utmaning till de lokala parterna att verkligen anstränga sig för att bli överens. Kan man inte bli överens lokalt reglerar förhandlingsordningen vad som gäller. Blir man inte lokalt överens säger inte förhandlingsordningen att det är arbetsgivaren som beslutar. Avdelningsstyrelsen Tufft för chefer Vid införande av brev Årsmöten I regionerna Logistik AB Årsmöte Region nord... Årsmöte Region väst... Sidan 8-9 Sidan 9

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen Kjell Strömbäck ordförande Anki Fällén vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Jonsson studieorganisatör Ledamot Deborah Pettersson Ledamot Ann-Katrin Broman Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Marlene Lifbom Ersättare Sektionsordförande Elisabteh Jonsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Bo Fröström Redaktör Redaktionskommitté Kjell Strömbäck Anette Ericsson Gudrun Glipe Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med minst 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Sjukfrånvaron ökar igen Sedan flera år har samhället och därmed också Posten, arbetat aktivt för att minska antalet sjukskrivningsdagar. Det har till stor del också lyckats men nu kommer rekylen på åtgärderna, som i många stycken lett till ohållbara situationer för de berörda. Målsättningen är att alla arbetsföra ska ha ett arbete eller stå till arbetsmarknadens förfogande. Det övergripande målet är givetvis att hålla kostnaderna nere, de offentliga liksom företagens. Det är ju vällovligt men istället för att vara ett ekonomiskt problem har det uppkommit humanitära problem. Idag kan vi, i stort sett varje dag, läsa om, eller på annat sätt ta del av vad som händer med utförsäkrade som ska tillbaka i arbete. Under en lång period har sjukskrivningsdagarna i Posten visat på en klart nedåtgående trend men under förra året bröts trenden och sjukfrånvaron ökade igen. Det är den korta sjukfrånvaron som ökar, antalet långtidssjukskrivna har däremot sjunkit något. Vi har tyvärr inte tillgång till någon djupare analys av orsakerna till trendbrottet men utan att förhäva oss kan vi se ganska klara samband utifrån den medlemsenkät vi gjort. Enkäten visar bl.a. att endast 28 procent av de tillfrågade hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. 53 procent prioriterar, själv eller låter chefen göra det, för att hinna med de viktigaste arbetsuppgifterna. 17 procent tar till kvällar och helger och 2 procent försöker få in arbetet inom flextidsystemets ramar. På frågan om man har rätt till övertidsersättning svarar 49 procent, ja. 32 procent svarar att man inte har det och 19 procent vet inte om man har det. När vi frågade om man tar ut någon ersättning (kontant eller komp) blev svaret, ja från 43 procent och nej från 57 procent. Av de senare svarar flera att det inte är OK att ta ut övertidsersättning på den arbetsplats där de är verksamma. Det går tyvärr inte att bevisa att det finns ett samband mellan sjukfrånvaro och brister i organisationen som innebär att medarbetarna är tvungna att sitta kvar på arbetsplatsen på kvällar resp. ta hem arbetsuppgifter och utföra dem där. Men det är ändå en mycket tydlig varningsklocka eftersom det är allmänt känt att ett sådant arbetssätt på sikt leder till allehanda sjukdomar, inte minst stressrelaterade. Att arbeta på kvällar och helger, utöver sin ordinarie arbetstid, leder ofta också till andra problem t.ex. i relation till familj och övrigt socialt liv. Saken blir ju inte direkt bättre av att ersättning uteblir. Medarbetaren hamnar i en ond cirkel som det sedan kan bli svårt att ta sig ur varför följden ofta blir upprepade korta sjukskrivningar som till sist leder till begränsad eller helt utebliven arbetsförmåga. Det här är en viktig fråga som Posten bör analysera ordentligt. Särskilt i dessa dagar när kostnadsjakten leder till ständigt återkommande neddragningar av personal, utan att arbetsuppgifterna reduceras i motsvarande omfattning. Samtidigt bör man beakta att en ökning av sjukfrånvaron med en procentenhet kostar företaget ca 150 miljoner kronor per år, det räcker till åtskilliga arbetsdagar eller bra många tusen övertidstimmar. En stunds eftertanke skulle nog inte skada. Kjell Strömbäck Avdelningsordförande > 2 <

3 Personalområdet Studera med a-kasseersättning Studier ska inte finansieras med a-kassa. Men vad som räknas som studier är inte alldeles självklart. Den som är arbetslös och funderar att gå någon kurs i väntan på jobb rekommenderas att ta kontakt med a- kassan. Gör ingen egen bedömning, det kan leda till att du blir av med din arbetslöshetsersättning. Grundregeln är att studier inte skall finansieras med ersättning från a-kassan. Det finns undantag, som att det är möjligt att studera på deltid och få a-kassa. A-kassan måste godkänna studierna innan de påbörjas och deltidsutbildningen får inte hindra den sökande från att ta ett heltidsjobb. Det skall vara tillfälliga studier och avsikten ska vara att vilja jobba, inte att studera. Kurser av hobbykaraktär skall man kunna ägna sig åt under arbetslösheten utan att för den delen förlora sin a- kasseersättning. Man behöver inte anmäla till a-kassan att man går en hobbykurs, men den får inte hindra dig från att söka eller ta ett jobb. Rådet är ändock att rådfråga a-kassan innan du påbörjar kursen. Okunskap hos arbetsgivare om reglerna för GPS-positionering Datainspektionen är nu klar med sin granskning av arbetsgivare som använder GPS-positionering för att kartlägga sina fordons rö- relser. Undersökningen visar att det finns en stor okunskap om att personuppgiftslagens ( PUL) gäller. Ett genomgående fel är att informationen som arbetsgivarna ger till de anställda inte uppfyller PUL:s krav. Granskningen visar att arbetsgivare ofta tror att det räcker att få medgivande från de anställda, men så är inte fallet eftersom de anställda ofta befinner sig i en beroendeställning till arbetsgivaren. Istället måste arbetsgivare göra en intresseavvägning då nyttan av GPS-positionering måste vägas mot de integritetsrisker som tekniken medför. Datainspektionen har nu tagit fram en informationsskrift om GPS-positionering och fordonsspårning som riktas till såväl arbetsgivare och anställda som systemutvecklare och leverantörer. Nya hälsokrav när fler ska arbeta längre I Danmark har man beslutat om en reform som successivt skjuter upp pensioneringen. Inom kort höjs pensionsåldern till 66 år i Danmark. Att jobba längre kommer att ställa större krav på företagshälsovården. Om fler skall jobba längre får företagshälsovården en ännu viktigare roll dels för att behålla de som redan arbetar, dels för att rehabilitera tillbaka de sjuka. Företagshälsovården får också en viktig roll när det gäller att delta i förändringsarbetet för att förebygga risken för ohälsa. När man driver förändringsarbete måste företagshälsovården på ett helt annat sätt än idag bevaka hälsoaspekten. Regeringen beslutade under 2010 om en särskild pott på 250 miljoner till företagshälsovården för tidig och samordnad rehabilitering. Arbetsmiljön behöver en mer central plats i debatten och på den politiska agendan. Om fler ska jobba längre innebär det att arbetsförmågan måste underhållas och förbättras. Detta kommer att kräva en kompetenshöjning av företagshälsovårdens personal. Bra organisation viktig för hälsan Hur arbetet är organiserat spelar stor roll för de anställdas arbetsvillkor och hälsa. Det visar forskning som bl.a. bedrivits på Karolinska Institutet. Förändringar på arbetsmarknaden och många organisationsförändringar har lett till ökade psykosociala krav och krav på kompetens bland anställda och chefer. Många har stimulerats och utvecklats av de ökade kraven, andra har drabbats av arbetsrelaterade sjukdomar och hög sjukfrånvaro. Konsekvenserna har blivit ökade skillnader mellan anställda i olika verksamheter och branscher när det gäller fysiska och psykosociala arbetsmiljövillkor. Forskarna har koncentrerat sig på hur förändringar i arbetsorganisation påverkar individers arbetsvillkor, hälsa och sjukfrånvaro. Resultatet av forskningsprogrammet Organisationsförändring och arbetsrelaterad hälsa presenteras bl.a. i antologin The Dynamics of Organizations and Healthy Work. > 3 <

4 Personal Det gränslösa arbetet kan ge kraftig ökning i antalet utbrända Dagens arbetsliv har en gråzon mellan arbete och fritid. Den gamla drömmen om åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta timmars sömn blir allt svårare att uppnå. Förut handlade det om att vara on time. Nu handlar det i hög grad att vara on line. Det måste höjas ett varningens finger för att det gränslösa arbetet kan komma att få stora hälsomässiga konsekvenser. Det främsta skälet till detta är att det finns ett klart samband mellan hur mycket man arbetar och hälsan. Har man en arbetsvecka som är längre än 50 timmar, menar forskarna att sannolikheten för ohälsa är stor på sikt. Många kontaktas om arbetsfrågor även på sin fritid. Arbetet sker inte längre inom klart definierade arbetstider eller i vissa lokaler. Orsaker som bidrar till gråzonen mellan fritid och arbete: Fler jobbar olika tider Fler använder dator i jobbet Fler kan utföra arbetsuppgifter var som helst Allt mer av arbetet sker i realtime Allt fler förväntas vara tillgängliga hela tiden både jobb och privat Många jobbar på sin fritid för att hinna med. Man vill inte visa att man inte hinner med. Olösta frågor stressar mest. Det är dock inte bara negativt med den nya tekniken. Den ger också en större flexibilitet och trygghet. Vi kan själva i hög grad välja när och var vi vill utföra ett arbete. Det sker en individualisering av arbetet. Arbetet knyts tätare till individen och individens förmåga. Det ger större möjligheter att bli sedd och att få beröm för det man gör, men det kan också göra en person mera sårbar om det inte går som det är planerat. Många upplever att det finns en konflikt mellan arbete och fritid. Andra tar det som självklart att de skall stå till disposition under fritiden eftersom kulturen på arbetsplatsen är sådan. Men den stora frågan är hur man skall lösa problemet för att undvika utbrändhet och ohälsa. Vissa arbetsgivare är beredda att lösa frågan med pengar. Fackligt är vi tveksamma till detta. Då är det bättre med kompensation i form av fritid, just för att kunna få den återhämtning som behövs. Nya IT-system måste förankras IT och organisation påverkar varandra, och att införa ett nytt ITsystem måste ses som ett förändringsprojekt för hela organisationen. Det menar forskare vid Uppsala universitet som har studerat vad som bygger framgångsrika ITprojekt. Organisationer har ofta en övertro på själva tekniken. Bara det nya systemet är på plats så fixas resten av sig själv hör man ofta. Men så enkelt är det naturligtvis inte. Man måste också aktivt förändra organisationen och de anställdas beteende. Reflektion och lärande är avgörande för framgång under processen. Forskning visar att hela 70 procent av alla IT-projekt misslyckas i något avseende. Slutsatserna av forskarnas studier är att lyckade IT-förändringar byggs i organisationer som förstår att nya ITsystem påverkar både organisation och medarbetare. Det är ofta svårt att ta tag i de mjuka delarna av en förändring medan det är lättare att investera i hårdvaran. Nyckeln är att man måste hitta en balans mellan hårda och mjuka faktorer, och förstå att förändringsprocesser är långsiktiga och tar tid. Under själva förändringsprocessen behöver organisationen också arbeta med att skapa en gemensam grund, en gemensam förståelse, ett gemensamt intresse och ett gemensamt beteende hos alla berörda. Att mäta förändringen i nyckeltal som beskriver förändrat beteende över tid, kan göra förändringen synligare. Användning av post- och betaltjänster Inom ramen för sin tillsynsverksamhet genomför Post & telestyrelsen (PTS) en undersökning av befolkningens användning av post och betaltjänster. Undersökningens syfte är att beskriva den svenska befolkningens inställning till kvalitet och service samt att kartlägga befolkningens betalningsvanor och kontantförsörjning. Målgrupp för undersökningen är befolkningen i Sverige i åldrarna mellan år. Totalt genomförs telefonintervjuer. Avdelningsstyrelsen > 4 <

5 Omvärld Postala nyheter Sverige-Indien I skrivandets stund går mina tankar till vår fackliga vän Torbjörn Larm som jobbar på frimärksenheten i Kista. Jag undrar om han kanske läser kvällspressen - det gör han säkert. Om inte så får jag SMSa honom nyheten. Enligt Aftonbladet tittar Posten i Sverige på ett system för mobilporto där det går att betala brevporto via SMS i stället för att använda ett frimärke. Tidpunkten för ett eventuellt införande av mobilporto i Sverige är dock oklar. I Danmark införs möjligheten redan den 1 april. Genom att skicka ett SMS får man en kod tillbaka som sedan skrivs på brevet och som fungerar som frankering. Modernt! Jag skrev i höstas om det första digitala frimärket framtaget av Royal Mail i Storbritannien. Utvecklingen på detta område går också med raketfart! Nu när det traditionella frimärket är på väg att ersättas av en ny teknik som i mina ögon känns både anonymt och tråkigt försvinner också onekligen en del av vårt mänskliga arv/kapital. Frimärkets historia handlar också om konstens historia och det handlar framförallt om vår historia. När hantverkaren/konstnären, gravören och utsmyckarens arbete ersätts av en banal mobilsignal som sedan blir en kod som skall fungera som frankering känns det som man suddar bort en del av vårt kollektiva minne. Frimärken har genom tiderna symboliserat olika saker. Tänkt dig frimärken som upplysningslärare, biologilärare, reseledare, historielärare, kunskapssamlare, fjärilskännare kilimanjaroklättrare, sjöbefäl, geografimästare, kammarmusiker, båtentusiast. Men frimärket har förmodligen några år kvar innan det går i graven och ersätts av nutidsteknik, se bara på Indiens lösning. I en tid när budfirmor och e-kommunikation har tagit över korrespondens med pappersbaserad post byter frimärken skepnad inför -Indien Post konceptet "min stämpel", där ett personlig stämpelark med personliga foton finns tryckta. Det känns lite grann som om Indien Post hämtat sin inspiration från sfären sociala medier/ nätverk. Hur som helst är initiativet uppskattat av allmänheten och filateli.älskare "Min stämpel" tjänsten måste nu införas på utvalda postanstalter i landet, så att intresserade kan få ett personlig frimärke. Källa: Aftonbladet-Postcom Pakistan Ett antal demonstrerande pakistanska fackliga företrädare avblåste sin aviserade strejk förra fredag eftersom Islamabads Förbundsminister för posttjänster Sardar Umar Gorgage förnekade att det fanns någon privatiseringsplan för Pakistan Posten. Han underströk att produktiviteten borde förbättras ytterligare för att öka postens konkurrenskraft. De fackliga tackade ministern för att han lyssnat och tagit till sig deras krav. Snällt! I ett land som Pakistan, hårt drabbat av konflikter måste man kanske passa sig Globaliseringen har definitivt hitta Pakistan på kartan. Källa: Daily Times Hervé Louvet Itella Postlagen väcker ont blod. Postanställda har marscherat ut från sina arbetsplatser i protest mot att riksdagen godkände den nya postlagen. På postcentralen i Tammerfors marscherade alla anställda ut i natt och i Seinäjoki lämnade cirka hälften sitt arbete. På andra orter i Finland har punktstrejker förekommit under förra veckan. I de södra delarna av Helsingfors lämnade brevbärarna sitt arbete på grund av samma orsak. Postlagen skall behandlas i riksdagen hushåll berörs. I Vanda terminalen utbröt också strejk förra onsdag. Den finska Riksdagen godkände den omtvistade nya postlagen med rösterna Postanställda motsätter sig den omtvistade postlagen som riksdagen antog på onsdagen. Lagen banar väg för postkonkurrens, men facket befarar att den också ökar nattarbetet. Oron är befogad och post- och logistikunionen (PAU) anser att beredningen av lagen har varit usel. Facket befarar att nattarbetet ökar på grund av att lagförslaget är oklart beträffande förstaklassbrevens status i propositionen. USO-produkten kommer inte längre att ingå i A- posten utan gå i med B-posten (vilket tar två nätter). På grund av att lagförslaget gör det möjligt att kombinera tidninssortering (vilket händer nattetid) och postsortering vilket skulle innebära att ca anställda skulle överföras till nattarbete mot sin vilja. Itellas Antillatest är också en levande bevis på att den finska postoperatören Itella jobbar hårt på att hitta nya tekniska lösningar gällande leverans-tider/dagar. Den finska operatören har skurit ner på utdelningen till två dagar per vecka, men på andra dagar levereras försändelserna till centrala postlådor i byn Antilla och > 5 <

6 Omvärld invånarna får ett SMS när de har post att hämta. Post som inte hämtats bärs ut de dagar hemleverans tillhandahålls. Lagändringen som följer ett EUdirektiv öppnar postbranschen för konkurrens. Det innebär att marknaden öppnas för nya företag som inte har samma krav på samhällsservice som Itella. Det förutsätter bland annat att posten ska delas ut fem dagar i veckan i hela landet. Risken är stor att Itella får ta hand om utdelningen i glesbygder och skärgård medan konkurrenter som Janton, Posten Norden, Citymail, Bring och de andra kommer in och gör vinster i tätorterna. Lagen ger visserligen staten rätt att ge Itella subventioner för postutdelning där ingen annan är intresserad av kunderna, men det stödet ska prövas och ges ett eller två år i efterskott skriver Carl-Gustav Linden i Huvudstadsbladet och menar också att arbetstagarnas oro är befogad när det gäller lönedumpning. En annan dispyt gällande postlagen är att postfacket PAU kräver att förstaklassbrev ska vara lagstadgade. Källa: hbl.fi/hellmial. La Poste Den franska posten har minskat sin personalstyrka med anställda under La Poste har bekräftat nedgång med arbetstillfällen under Samtidigt meddelande La Poste att man kommer att rekrytera anställda under Antalet nyrekryteringar kommer att öka kraftigt jämfört med 2010 års siffror, När La Poste rekryterade personer av de anställda skulle kunna var deltidsarbetare/inhyrd personal. En del av personalen är också tänk att förstärka postkontoren. I ett uttalande sade operatören att den är "ute efter att stärka hälsa och säkerhet samt att öka antalet forskarstudenter inom företaget" En initiativ som många postanställda välkomnar tror jag eftersom att arbetsförhållande inom La Poste är minst sagt usla. Beträffande framtiden och inför fackliga krav säger La Postes VD Jean-Paul Bailly att "den viktigaste uppgiften en ansvarig tjänsteman i företaget har är att anpassa sig till sin omgivning". Först och främst det gäller det att smälta den planerade minskningen på 30 procent av postvolymer mellan 2009 och 2015 på grund av konkurrensen från Internet. Betyg bättre än väntat under 2010 då volymminskning blev -3,5% mot väntade -5%. Under 2010 gjorde La Poste en vinst på 550 miljoner (+3,5 på årsbasis). Källa: Lechof USA Lagom till återupptagandet av förhandlingarna mellan USPS och APWU demonstrerade människor runt i USA härom veckan för fackliga rättighet. De protesterade även mot att amerikanska posten kommer att tillkännage en neddragning den 25 mars. Cirka anställda ska avvecklas inom ledning och cehfsbefattningar inom postkontorsnätet. Att vissa medier nämner en siffra på postanställda som skall bort under 2011, gör inte saken lättare. Januari månad blev åter en förlustaffär för den amerikanska giganten. The Postal Service förhandlingar med Hervé Louvet APWU kommer sannolikt att förlängas. The dead tree har publicerat övertidsstatistik från 2010 i en artikel där uttaget av övertid överlag är stor och för deltidsanställda på gränsen till abnorm. Förhandlingsklimatet kan inte vara det bästa för tillfället samtidigt som parterna är väl medvetna att de amerikanska postanställda är avtalslösa sedan november förra året. Guvernör Walker från Wisconsin är kanske den enda som vet hur det hela kommer att sluta. Han tog inte bara bort vissa förmåner utan även kollektivavtalen. Källa: Courier Express and Postal Observer/Postcom/The dead Tree Presstopp Hervé Louvet Sektion Logistik Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 5 april. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 28 mars. Bo Fröström Redaktör, ST-posten TO Stockholm > 6 <

7 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom Posten har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter ST Press och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning STposten ut med 16 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 373 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller i Januari Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 23 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: id=5039. Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 104 kr 98 kr 45 kr 30 kr 277 kr kr 112 kr 98 kr 45 kr 30 kr 285 kr kr 120 kr 98 kr 45 kr 30 kr 293 kr kr 128 kr 98 kr 45 kr 30 kr 301 kr kr 136 kr 98 kr 45 kr 30 kr 309 kr kr 144 kr 98 kr 45 kr 30 kr 317 kr kr 152 kr 98 kr 45 kr 30 kr 325 kr kr 160 kr 98 kr 45 kr 30 kr 333 kr kr 168 kr 98 kr 45 kr 30 kr 341 kr kr 176 kr 98 kr 45 kr 30 kr 349 kr kr 184 kr 98 kr 45 kr 30 kr 357 kr kr 192 kr 98 kr 45 kr 30 kr 365 kr kr eller mer 200 kr 98 kr 45 kr 30 kr 373 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 200 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 98 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 45 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 250 kr Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 7 <

8 Meddelande AB ST inom Posten träffar Peter Brännström för att prata om ledarnas arbetssituation I och med omorganisationen i samband med Brev 2010 så har arbetssituationen förändras på många olika sätt för dem som arbetar ute i produktionen både när det gäller medarbetare och chefer. På många platser har det dessutom uppstått olika typer av problematik vid genomförandet. Detta har naturligtvis medfört en ökad arbetsbelastning för alla. Att det vid en omorganisation och införandet av ett nytt arbetssätt uppstår problem som måste lösas är vanligt. Det har vi som facklig organisation förståelse för. Att det kan uppstå situationer där övertidsarbete uppstår blir en följd. Det kan fungera under en kortare period men sedan behöver man genomföra aktiviteter för att komma tillrätta med den uppstådda situationen. Vi som facklig organisation sitter med i samverkan där vi genom att ta upp och diskutera uppstådda problem med arbetsgivaren tillsammans försöker hitta lösningar på de problem som behöver rätts till. Cheferna är de som ska genomföra omorganisationer och nya arbetssätt. Om man som chef känner att man inte får tillräckligt stöd och förutsättningar att på ett bra sätt genomföra en ny organisation är det lätt att man hamnar i en svår arbetssituation och en omöjlig arbetsmiljö. Vi i ST inom Posten har under genomförandet av Brev 2010 haft en rad kontakter med våra chefsmedlemmar som hört av sig till oss och beskrivit sin arbetssituation och arbetsmiljö. För att belysa och ha en dialog kring chefernas arbetssituation har ST inom Posten haft en träff med Peter Brännström där vi förmedlat den bild som våra medlemmar gett oss. Peter har full förståelse för den svåra situation som de lokala cheferna kan hamna i när de kläms mellan kraven från medarbetarna om en dräglig arbetsmiljö resp. de krav som kommer uppifrån företaget angående t.ex. lönsamhet och kvalitet. Han hoppades situationen ska bli bättre när Brev 2010 är på plats men kunde även tänka sig att ge stöd åt de chefer som nu behöver det. Han var även noga med att dementera de rykten som uppkommit om en s.k. svart lista som ska uppta de lokala chefer som inte klarar av förändringsarbetet på det sätt det var tänkt. Någon sådan lista finns inte och kommer inte att finnas. Mikael Andersson Sektionsordförande Kompetensförsörjning på turné i norr Under några intensiva veckor i slutet av januari och början av februari genomfördes träffar i Umeå region mellan regionsamverkansgruppen, ledd av personalchef Anna Andersson och samverkansgrupperna på de olika enheterna i regionen - brevterminalen, odrterminalen, samt de 4 leveransdistrikten. Det blev bra träffar där regionen under Annas ledning lämnade över den stafettpinne kring kompetensförsörjning som man fått från Prodsam i höstas. Nu blir det på enheterna och slutligen ute i linjen som den här frågan kommer att hanteras. Vid samtliga tillfällen var man rörande överens om att det är bra att framtidsbilder nu får en allt Samverkansgrupp från Skellefteå diskuterar kring kompetensbegreppet. större roll i själva utvecklingssamtalet och det blir viktigt att man Mikael Andersson inte blundar för problemen som uppstår oavsett om man är chef eller medarbetare. En annan tydlig signal som kom fram vid träffarna är att vi har kommit olika långt på vägen och att skillnaden varierar beroende på storleken på kontoret, samt om det är tätort eller glesbygd. Rapporter från årliga möten runt om i regionerna (Meab/Loab) Region Syd Syd hade sitt årsmöte den 8 mars och ca 25 medlemmar hade samlats på brevterminalen i Malmö. Deltagarna bjöds på en uppskattad smörgåstårta varpå de sedvanliga punkterna på dagordningen föredrogs och valen genomfördes. Patrik Lindblad sektionsordförande för Loab och Deborah Pettersson vice ordförande för Meab som gästade mötet fick sedan svara på frågor om aktuella frågor i Posten, bland annat nya avtalet. Region Öst Från Öst (som via telefonuppkoppling hade samordnat mötet med Mitt) hade 7 medlemmar samlats i Linköping. Mötet leddes av Mikael Andersson, sektionsordförande i Meab. Sedvanliga mötesförhandlingar och val efterföljdes av en fikastund där man bjöds på goda räkmackor och en sammanfattning av det aktuella läget i Posten från Micke. Region Stockholm Årsmötet hölls 1 mars på Tomteboda. Avdelningsordförande Kjell Strömbäck ledde mötet som samlat ett 40-tal medlemmar som kommit för att rösta på de olika valen som skulle göras. Inga motioner hade kommit in för behandling, men däremot väcktes frågor under mötet om ersättare till regionombud borde utses, samt frågan om mötet verkligen ska gå > 8 <

9 Meddelande AB varje år med tanke på de ekonomiska kostnader som ligger på ett årsmöte. Region Mitt Årsmötet hölls 24 februari via telefonuppkoppling mellan åtta orter. Totalt deltog 31 medlemmar från Meab och nio från Loab. Mikael Andersson ledde mötet från Linköping och mötesförhandlingarna med dess val hade i år nyheten att medlemmarna i Meab för första gången getts möjligheten att mailrösta i förväg. Mötet avslutades med fika och en föredragning från Micke om läget i Posten, samt en skildring från Mickes besök i Ukraina under senhösten Region Nord Årsmötet hölls 26 februari via telefonuppkoppling mellan fem orter, till höger en utförligare redovisning. Per-Åke Alenius Region Nord Logistik AB Årsmöte region nord Lördagen den 26 februari genomfördes det årliga mötet i Region Nord tillsammans med Logistik. Vi samlades på fem platser i regionen (Luleå, Arvidsjaur, Umeå, Strömsund och Sundsvall) och genomförde ett telefonmöte. Det fungerade bra och vår ordförande för mötet var Bertil Sidh från Logistik som höll god ordning vid de röstförfaranden som gällde och god mötesdisciplin gällde för hela mötet. Sundsvall hade lite otur av mötesdag, Konstklubben Sundsvall hade möte samtidigt som oss och det gjorde att många valde att vara med på utlottningen av konst i stället för det årliga mötet. Ett stort tack till alla mötesdeltagare i hela Nord, och tack för ett mycket bra jobb med att hålla ihop mötet ifrån våran mötesordförande Bertil Sidh. Här kommer lite kort vilka som valdes till fackligt förtroendevalda inom Meddelande. Vilka som valdes inom Logistik, se Logistik sidan. Till arbetsplatsombud inom Umeå region omvaldes Mats Högdahl, Karin Larsson, Per- Mikael Andersson Åke Alenius, Magnus Öberg, Stig Styrman, Peter Andersson, Jan Larsson och Anders Brännström. Nya arbetsplatsombud blir fr.o.m. 1 mars Nisse Hahn och Fredrik Ågerlind. Elaine Westerlund slutar som arbetsplatsombud 30 april. Till Skyddsombud på Umeå terminal valdes Peter Bergstrand. Till arbetsplatsombud inom Sundsvalls region omvaldes Thomas Öhlén, Per Åhlander, Lotta Englund, Roy Westman, Åsa Johansson, Harriet Wennström-Ögren, Agneta Sjölander, Ulla Johansson, Ulf Bergman, Towa Sjödin, Eva Corell, Anna Qvarngård och Greger Seijsing. Till Regionombud inom Meddelande valdes Thomas Öhlén. Thomas Öhlén RO Sundsvall Meddelande Årliga mötet i Nord Lördagen den 26 februari genomfördes det årliga mötet i Region Nord. Vi körde det årliga mötet tillsammans med Meddelande. Läs mer om mötet på Meddelandes sida, här lite kort vilka som valdes till fackligt förtroendevalda inom Logistik. Till arbetsplatsombud valdes Stig Malmberg (Ånge) och Rickard Almström (Umeå). Jan-Ivar Åström (Sundsvall) valdes både till arbetsplatsombud samt regionombud. Anette Ericsson Sektion Logistik Årliga mötet i Väst Den 1 mars hölls det årliga mötet i Väst tillsammans med MEAB. Mötesordförande var Micke Andersson och mötet gick bra under den formella delen. För Logistik region Väst valdes Ingemar Keismar till kontaktperson och Kristina Riisager till AO. Frågestunden efteråt hade stort fokus på kommande löneförhandlingar. De viktigaste frågorna som Kalendarium Sektion LOAB vecka mars Samverkan Kundtjänst Västerås 22 mars Styrelsemöte 25 mars Samverkan Paketterminal Örebro 28 mars Samverkan Prodsam 11 april Samverkan Logsam 27 april Styrelsemöte kom upp var angående timbanken och måltidsuppehållen. Patrik Lindbladh Även det faktum att vi sköt lönehöjningen ifrån 1/10 till 1/6 var uppe, men möttes av stor förståelse när fakta kom upp på bordet. Patrik Lindblad Sektionsordförande > 9 <

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer - 2014 Läs i detta nummer Insidan Ledighet, Omställningsarbete, delaktighet... Sidan 2 Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö,,, Negativa upplevelser. Missbruk

Läs mer

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall Förtroendevalda under året: Thomas Öhlén Agneta Sjölander Åsa Johansson Charlotte Englund Ulf Bergman Anna Qvarngård Eva Corell Ulla Johansson

Läs mer

Varför avveckla köttberget

Varför avveckla köttberget Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 01 Läs i detta nummer Omvärld Vem betämmer Hur länge vi får arbeta? Postala nyheter På gång i världen... Sociala meder Kollas av rekryterare Sidan Sidan

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det.

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 18-2011 Läs i detta nummer Omvärld Balans mellan arbetstid och fritid Avtal 2012 Riktmärke satt... Vi stannar På jobb vi inte vill ha Postala nyheter På

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 00 Läs i detta nummer Omvärld Kommunikationsförmåga ett måste för att fungera som chef idag Svenska chefer anser att deras viktigaste kommunikativa uppgift

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2010 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Ägarens agerande... Sidan 2 Portohöjning I Danmark... Sidan 3 Personalområdet Ökad köpkraft mm

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 7-2014 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Ny regionindelning. Arbetstidsbanken fryses

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Ny regionindelning. Arbetstidsbanken fryses Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 1-2016 Arbetstidsbanken fryses De fackliga organisationerna har tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om en frysning av arbetstidsbanken per den

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 7-2012 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 8-2011 Fört vid möte i 2011-03-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Sandra Karlsson Susanne Larsson Forman fr

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer