Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalen klara! Det här betyder det för dig"

Transkript

1 Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1

2 2 ST, Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december Upplaga: ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: Fax: Webbplats: Ange artikelnr 1037.

3 Det har varit en tuff och utdragen förhandling i år, men nu är vi klara och vill gärna berätta vad resultatet betyder för dig. 3

4 Centrala avtalen i hamn En avtalsrörelse handlar inte bara om kronor, ören och anställningsvillkor. Den handlar lika mycket om ditt och din fackliga organisations inflytande på arbetsplatsen. Den handlar om hur lönen ska sättas, vem som ska sätta lönen, och vilka villkor som ska gälla på din arbetsplats. Inför årets avtalsrörelse genomförde Fackförbundet ST ett rådslag på webben för att ta reda på vad du tycker är viktigt. Inflytandet stod högt upp på listan. Därför krävde vi ett större inflytande över hur lönerna ska sättas. Inflytandefrågan blev en av avtalsrörelsens stora frågor. Den blev till och med en av de frågor som gjorde att ST begärde att medlare skulle kallas in. En annan viktig fråga i rådslaget var den om följsamhet med löneutvecklingen på den privata sektorn. För oss är det självklart att de statligt anställda ska ha minst samma löneutveckling som de anställda inom den privata sektorn. Nu är tyvärr detta inte en självklarhet för Arbetsgivarverket, vår motpart under avtalsrörelsen. Löneföljsamheten blev den andra frågan vi gick till medling på. En tredje viktig fråga var våra krav på innehåll i avtalet. Vi accepterade inte ett avtal som inte innehöll garantier i form av kronor och procent. 4

5 När vi nu summerar avtalsrörelsen kan jag konstatera att Fackförbundet STs ihärdighet gav resultat. Det fackliga inflytandet över lönesättningen är starkare, vi uppnår löneföljsamhet och vårt avtal innehåller, till skillnad från SACO-S förbundens, garantier i form av kronor och procent och garantier. Vi har inga värdelösa avtal. En av de allra största framgångarna i avtalsrörelsen är kanske det som inte finns i avtalet. Arbetsgivarverket kom med många förslag som om de hade blivit verklighet betytt att den lokala arbetsgivaren ensidigt kunnat bestämma över dig och dina villkor. Detta satte vi stopp för! De centrala avtalen är klara men avtalsrörelsen är långt ifrån över. Nu återstår det viktigaste att säkerställa ett gott resultat för dig i de lokala förhandlingar som följer. Med fackliga hälsningar Annette Carnhede, Förbundsordförande 5

6 Vad har ST förhandlat om Den nyligen avslutade centrala avtalsrörelsen handlade om flera av de centrala avtalen. Ett sådant var löneavtalet RALS (Ramavtal Löner Staten). Två andra var villkorsavtalen ALFA (Allmänt löne- och förmånsavtal) och AVA (Affärsverksavtalet). Dessa avtal är ramavtal. Det betyder att de bland annat innehåller ramar, garantier, grundläggande villkor och regler för förhandlingar. Allt detta används sedan i de lokala, det vill säga myndighetsvisa, förhandlingarna. I dessa förhandlingar görs olika förändringar nästan alltid förbättringar av löner och villkor. De centrala avtalsvillkoren ska kunna anpassas till förutsättningar och behov inom olika myndigheter. Ett exempel på detta är arbetstidsfrågorna, med andra ord, hur mycket och när du arbetar samt vilken extra ersättning du får vid bland annat övertidsarbete och arbete på obekväma tider. De grundläggande reglerna finns i de centrala avtalen. Lokala parter kan träffa avtal om andra villkor men då måste man vara överens om detta. Blir man inte överens - gäller reglerna i de centrala avtalen. Det betyder att det finns ett fackligt veto mot försämringar. Detta ville arbetsgivarna ändra i avtalsrörelsen de krävde att de ensidigt skulle bestämma om man inte blir överens i förhandlingar. 6

7 ST sade nej, och efter segslitna förhandlingar blev det inte heller några försämringar av inflytandet arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra centrala eller lokala arbetstidsavtal. Ett annat exempel är lönen. Det centrala löneavtalet innehåller ramar, grunder och garantier för hur lönerna ska sättas. Den faktiska lönesättningen sker i lokala förhandlingar. Lokala parter har i dessa förhandlingar stor frihet att förhandla om hur mycket som totalt ska avsättas för löneökningar, fördelning, motiven för löneökningar, storleken på löneökningarna och hur lönesättningen ska gå till. Ett tredje exempel är inflytande över lönen. De lokala löneförhandlingarna ska alltid föregås av ett grundligt förarbete. I detta ingår till exempel att kartlägga lönerna på arbetsplatsen, vilka förändringar som behövs, motiv för löneökningar och hur samtal mellan chef och medarbetare ska vara en del av lönesättningen. Du kan följa hur processen att sätta lön går till på STs webbplats (www.st.org/lonecirkeln). När det gäller andra centrala avtal är det inte möjligt att förhandla lokalt. Trygghetsavtalet och Pensionsavtalet är exempel på sådana. Ändringar görs enbart i de centrala förhandlingarna och det har också skett i årets avtalsrörelse. 7

8 Det här innebär avtalen för dig! Som medlem i ST är du garanterad att omfattas av lokala löneförhandlingar. Hur stor din löneökning blir, avgörs i dessa förhandlingar. Tidpunkter för lönerevisioner är 1 januari 2008, 1 oktober 2008 och slutligen 1 januari 2010, om man lokalt inte kommer överens om andra tidpunkter. Avtalet gäller från 1 oktober 2007 till 30 september Ett engångsbelopp på kr ska kompensera för de tre sista månaderna 2007, om inte ditt lokala ST-fack och din arbetsgivare kommer överens om annat. En av garantierna i det centrala avtalet är att de totala löneökningarna under de kommande tre åren ska bli minst 10,2 procent. Avtalet utgår från att man lokalt förhandlar fram ett större löneutrymme det är först om man inte lyckas med detta som garantin i centrala avtalet spelar roll. Löneutrymmet fördelas i de lokala förhandlingarna hur mycket du själv kommer att få beror på, till exempel, de motiv för ändringar av lönen som man lokalt kommer överens om. En annan garanti i det centrala avtalet är att din månadslön ska ha ökat med minst kr efter tre år. I lokala förhandlingar avgörs om och hur denna garanti ska tillämpas. 8

9 Din framtida pension har förbättrats genom ökad avsättning till pensioner totalt avsätts från den 1 januari ,5 procent av lönen till din pension (tidigare avsattes 4,3 procent). En annan förbättring av pensionsavtalet är att åldersgränsen för att få tillgodoräkna sig den kompletterande ålderspensionen har sänkts från 28 till 23 år. De år då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag blir kompensationen en ledig dag om man lokalt inte löser det på annat sätt. Om olyckan är framme och du behöver ersättning från det statliga personskadeavtalet har självrisken sänkts från 600 till 100 kronor. Semesterlönegarantin höjs vid varje årsskifte de kommande tre åren. Garantin innebär en lägsta lön vid semester, och spelar roll vid löner lägre än cirka kr per månad. Har du högre lön faller inte denna garanti ut. Från 1 januari 2008 är garantibeloppet för varje uttagen semesterdag kronor. 9

10 Kollektivavtalet din trygghet Avtalsrörelsen hösten 2007 har till stor del handlat om att förbättra, eller försvara de kollektivavtal, som gäller oss alla. I den offentliga debatten får man ibland intrycket av att kollektivavtal är något negativt och till och med ett hinder för var och en att påverka sina anställningsvillkor. Det är precis tvärtom! Kollektivavtalet ger dig och dina arbetskamrater ett skydd och ett inflytande över löner och anställningsvillkor. Det är ett avtal mellan arbetsgivaren och fackföreningen som reglerar löne- och anställningsvillkor och vissa andra frågor på arbetsplatsen. Genom avtalen ökar vi löner och förbättrar anställningsvillkoren och ser till att arbetsgivaren inte ensidigt avgör vad som ska gälla. I många fall har vi, inom det statliga området, genom kollektivavtal förbättrat villkor som utgår från en lagstiftning. Ett exempel är våra semestervillkor. Lagen ger 25 semesterdagar genom våra avtal får vi, beroende på ålder, 28 till 35 dagar. Inom affärsverken gäller som mest 34 dagar. Det sammanlagda plusvärdet av kollektivavtalade anställningsvillkor motsvarar cirka procent per månad, utöver lönen. Exempel på vilka dessa villkor är: Semester. Lagen ger 25 dagar per år avtalen ger 34 eller 35 dagar vid fyllda 40 år. Trygghetsavtalet. Förlängd uppsägningstid, högre ersättning, efterskydd, hjälp till nytt jobb om du förlorar 10

11 ditt jobb på grund av arbetsbrist är några exempel på vad avtalet innehåller. Pension. Kollektivavtalet ger cirka tio procent utöver den allmänna pensionen. Läkarvårds-, sjukvårds-, och läkemedelersättning. Föräldraledighetsersättning. Normalt tio procent utöver ersättningen från Försäkringskassan. Sjukersättning. Normalt cirka kr per månad utöver vad lagen garanterar. Beredskaps-, övertids-, och mertidstillägg, försäkringar, semestertillägg. Listan kan göras nästan hur lång som helst. Det är också så att många av villkoren går att förbättra ytterligare lokalt. Många av dessa villkor regleras lokalt och kan därmed förbättras lokalt. En del tror att kollektivavtalet är ett hinder till exempel kanske man vill ha möjlighet att förlägga sin arbetstid på annat sätt eller växla förmåner. Inte minst kan önskemålen ha sin grund i livets olika skeden. En småbarnsförälder har andra önskemål än till exempel en arbetstagare som kommit upp i åren så är ju livet! 11

12 Var kan jag ta reda på mer? Den allra bästa källan till information om vad som gäller på din arbetsplats är ditt eget lokala ST-fack. Det är till exempel de som vet hur läget är i de lokala förhandlingarna och vilka villkor som gäller hos er. En annan bra källa är ST Direkt. Detta är en servicefunktion för i första hand STs medlemmar, men även andra är välkomna. ST Direkt svarar, bland annat, på frågor om det fackliga medlemskapet och allmänna arbetsmarknadsfrågor. Exempel är frågor om lönen, arbetsmiljön, villkoren på arbetsplatsen, medlemskapet och medlemsförmåner. Kan inte ST Direkt svara omedelbart på din fråga, till exempel kan kompletterande information behöva samlas in, ringer ST Direkt upp dig inom en angiven tid. I regel sker detta samma dag eller dagen därpå. ST Direkt telefon: ST Direkt e-post: ST Direkt är öppet klockan varje vardag, även klämdagar. En tredje källa är Fackförbundet STs webbplats (www. st.org). Här finns mycket information om löne- och villkorsfrågor samlat. Här finns, till exempel, i stort sett, alla centrala avtal att hämta hem. Här finns också en databas med lönestatistik, råd inför lönesamtalet, en interaktiv utbildning inför lönesamtalet och mycket mer. 12

13 Sammanfattning av avtalet Nu är avtalet klart på det statliga området. Det innebär: Likvärdig löneutveckling med den privata sektorn. Minst 10,2 procent för perioden Garanterad löneutveckling för alla medlemmar. Inget värdelöst avtal! Avtalet innehåller siffror i form av kronor och procent. Vad händer nu? Nu tar lokala löneförhandlingar vid. Ditt lokala ST-fack och arbetsgivaren ska, till exempel, komma överens om löneutrymme, motiv för löneökningar och hur lönesättningen ska gå till. Det kommer att ta olika lång tid innan de nya lönerna är klara, dels beroende på situationen på din myndighet och arbetsplats, dels beroende på hur fort det går att bli överens i förhandlingarna. 13

14 Det här står ST för vi tål en jämförelse Vi gör saker och ting bättre till en lägre kostnad för dig, eftersom vi har korta beslutsvägar. Vi har erfarenhet och expertkunskap i de frågor som är viktiga för medlemmen och verksamheten. Svårare arbete högre lön Medlemmens individuella lön ska fastställas i kollektivavtal. ST arbetar för att stärka och förbättra varje medlems inflytande över den egna lönen. Några utgångspunkter är att varje medlem ska känna till skälen för den egna lönen, att ju större krav på jobbet, desto högre lön och att osakliga löneskillnader inte ska accepteras. Viktiga frågor Bättre arbetsvillkor är vårt viktigaste mål. Det gäller främst lön och andra anställningsvillkor, rätten till utveckling och inflytande i arbetet, gott ledarskap och god arbetsmiljö. Nära medlemmen STs motto är En arbetsplats en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. Helhetssyn på arbetet Goda arbetsvillkor förutsätter både individuell utveckling och utveckling av verksamheten. ST arbetar för att medlem- 14

15 men dels ska få större inflytande över sitt eget arbete, dels kunna påverka det som händer på arbetsplatsen. Försäkringar ST tar fram bra försäkringslösningar och det är du själv som väljer! Medlemmarna styr Medlemmarnas behov och önskemål styr det fackliga arbetet. Verksamheten formas och drivs av medlemmarna tillsammans. Alla uppmuntras att delta och påverka vilka frågor som ska prioriteras. Arbetsplatsen På arbetsplatsen är möjligheterna att påverka störst. Där finns arbetsplatsombud, eller andra fackliga ombud, som medlemmarna själva har valt. Partipolitiskt obundet ST är inte kopplat till något politiskt parti. När ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Tydliga värderingar I ST är de grundläggande fackliga värderingarna viktiga. ST arbetar också internationellt för att stärka fackligt arbete i länder där mänskliga och fackliga fri- och rättigheter inte är självklara. 15

16 Fackförbundet ST Box 5308, Stockholm Besök: Sturegatan 15 Telefon: Fax: ST Direkt: E-post: Webbplats: Artikelnr 1037

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer