Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation"

Transkript

1 Forsmarks Kraftgrupp AB Östhammar Tillsynsrapport Datum: Er referens: FQ Diarienr: SSM Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson KM Arbetsgrupp: Lars Axelsson, Per Chaikiat KM, Anna Bärjegård KM Samråd: Leif Karlsson, ckd; Markus Forsberg KD; Klas Idehaag KD Godkänt av: Anne Edland, ckm Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har genomfört en granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s (FKA) anmälan av förändrad VD-situation. FKA genomförde en organisatorisk ändring som innebar att FKA:s tillförordnade VD tillika Ringhals AB:s (RAB) VD fick uppdraget som ordinarie VD för FKA. När SSM fick information om att FKA genomfört föreliggande organisatoriska ändring begärde SSM [2] att FKA skulle anmäla ny VD-situation som en organisatorisk ändring då SSM ansåg att ändringen var av sådan art att den faller under SSMFS 2008:1, kap. 4, 5. Anmälan inkom till myndigheten [3]. SSM:s samlade bedömning är att FKA i stort lever upp till samtliga krav som granskningen omfattat och att VD:s roll som företrädare för den kärntekniska verksamheten har förutsättningar att upprätthållas genom att: det finns relevant och tydlig styrning för organisatoriska ändringar samt adekvat styrning i ledningssystemet för säkerhetsgranskning en tydlig struktur och styrning för säkerhetsledning med driftledningsnivåer med tillämpad överprövningsprincip som hålls intakt även efter ändringen det finns tydligt definierat säkerhetsansvar för den säkerhetsmässiga driften av anläggningarna den i anmälan angivna arbetsfördelningen mellan VD och vice VD (vvd) kan anses övergripande täcka definierade ansvar och befogenheter på den högsta nivån VD har dagliga avstämningar med vvd och veckovisa avstämningar med cfq Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (15) den anmälan med genomförd organisationsutredning samt säkerhetsgranskning som inkommit till myndigheten genomlyser adekvat den ändring som den nya VDsituationen utgör. SSM har dock identifierat brister i form av att FKA fullbordat en ändring utan att bereda och allsidigt belysa denna ändring eller anmäla denna till myndigheten. Vidare bedömer SSM att säkerhetspåverkan av aktuellt fall är liten i det korta perspektivet då struktur för säkerhetsledning hålls intakt och arbetsfördelning finns för VD och vvd. I det längre perspektivet är det svårare att avgöra vilken säkerhetspåverkan vald lösning kan ha. SSM menar också att det är först i den stund en större händelse eller förhållande inträffar som kräver högsta ledningens involvering som det delade VD-skapet fullt ut prövas. Då ändringen innebär ett nytt sätt att se på vad VD-rollen innebär och vilka förväntningar som kan ställas på denna samt att ändringen skett utan att ha beretts på erforderligt sätt är det av yttersta vikt att FKA (och RAB) noggrant följer upp effekterna av ändringen i syfte att säkerställa att säkerheten inte påverkas negativt på längre sikt. Bakgrund FKA:s styrelse utsåg Eva Halldén, VD för RAB, som tillförordnad VD för FKA efter att sittande VD sagt upp sig och avslutat sitt uppdrag med omedelbar verkan. Halldén skulle fortsatt även vara VD för RAB och dela sin arbetstid mellan FKA och RAB. På grund av denna nya VD-situation begärde SSM en säkerhetsvärdering av detta förhållande. Denna inkom till myndigheten [1]. Där uppgavs att denna VDsituation skulle gälla fram till dess att ny ordinarie VD utsetts och att rekryteringsprocessen bedömdes ta några veckor. Efter att FKA:s styrelse permanentat VD-situationen genom att utse Halldén till ny ordinarie VD för FKA med fortsatt delad arbetstid mellan FKA och RAB begärde SSM att FKA skulle inkomma med en anmälan om organisatorisk ändring avseende förändrad VDsituation enligt 4 kap. 5 SSMFS 2008:1 [2]. Den 25 april 2014 inkom FKA med anmälan om organisatorisk ändring [3], den anmälan som är föremål för granskningen. Det uppges i anmälan att VD genomgick utbildning till driftledningsnivå 1 (DL1) med planerad färdigtid I primär säkerhetsgranskning [4] av organisationsutredning med anledning av personalförändringar i ledningsfunktionen [5] ansåg FKA att det är viktigt att tiden som VD ej är ordinarie DL1 bör begränsas då ledningssystemet anger att VD och ordinarie DL1 är samma person. För att kunna verka i funktionen DL1 vid FKA har den nytillträdda VD:n kompetens- och behörighetsprövats för denna funktion i april En separat granskning av denna kompetensprövning har genomförts av SSM [6]. Syfte med granskningen Syftet med denna granskning har varit att försäkra sig om att FKA: har uppfyllt sin egen kravbild i ledningssystemet avseende organisatorisk ändring och följt de nödvändiga stegen i hanteringen av den organisatoriska ändringen med stöd av sin instruktion för denna hantering har säkerställt att ledning och styrning av den kärntekniska verksamheten vid FKA kommer att upprätthållas efter ändringen samt värderat och bedömt vilka konsekvenser för säkerheten som den genomförda ändringen kan medföra i den primära och fristående säkerhetsgranskningen har kontrollerat att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens

3 Sida 3 (15) organisation och verksamhet är uppfyllda, samt är dokumenterade i enlighet med SSM:s förväntningar (de allmänna råden till kraven i SSMFS 2008:1 4 kap., 3 ). Förutom att SSM gör en bedömning av huruvida ovanstående punkter genomförts av FKA kommer SSM även att göra en bedömning av kvaliteten och rimligheten i utfallet av ovanstående moment. En viktig del i granskningen var att bedöma om ansvar, befogenheter och samverkansförhållanden är tydligt definierade och dokumenterade på ledningsnivå, samt att den nya VD-lösningen är utformad för att upprätthålla säkerheten. Granskningens genomförande Granskningen har omfattat: FKA:s anmälan av organisatorisk ändring underlagsrapporter genomförda och dokumenterade primära och fristående säkerhetsgranskningar, samt dokument som visar att resultaten från granskningarna har tagits omhand av linjen Granskningen har behandlat hur den förändrade VD-situationen och efterföljande justeringar i organisationen har hanterats och granskats med stöd av instruktion, bl.a. motiven till förändringen, riskanalys av konsekvenserna av den föreslagna förändringen inklusive åtgärdande av dessa och planer för uppföljning/utvärdering. I granskningen har också ingått att titta på ett tydligt definierat ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden för berörda ledningsfunktioner. Granskningen har också innefattat några intervjuer vid FKA. Granskningen har genomförts i samverkan med Per Chaikiat och Anna Bärjegård, KM, som genomför granskningen av RAB:s motsvarande anmälan om organisatorisk ändring. Krav Granskningen har genomförts mot följande krav i SSMFS 2008:1 (konsoliderad version): 2 kap 8, första stycket Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett enhetligt ledningssystem som är så utformat att kraven på säkerhet, strålskydd och fysiskt skydd tillgodoses samordnat med övriga krav på verksamheten. Ledningssystemet, inklusive tillhörande rutiner och instruktioner, ska hållas aktuellt och vara dokumenterat. 2 kap 9, punkt 2 Tillståndshavaren ska se till att ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden definieras och dokumenteras för den personal som arbetar med uppgifter av betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten. 2 kap 9, punkt 4 Tillståndshavaren ska se till att beslut i säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta. 2 kap 9, punkt 6 Tillståndshavarna ska se till att den som arbetar i den kärntekniska verksamheten ges de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta på ett säkert sätt.

4 Sida 4 (15) 4 kap, 5, första stycket Tekniska och organisatoriska ändringar i en anläggning påverkar de förhållanden som har angivits i säkerhetsredovisningen och principiella ändringar i säkerhetsredovisningen ska, innan de får tillämpas, vara säkerhetsgranskade enligt 3 samt anmälda till Strålsäkerhetsmyndigheten. 4 kap 3 en säkerhetsgranskning enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter ska utföras för kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade, och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda. Granskningen ska genomföras på ett allsidigt och systematiskt sätt samt vara dokumenterad. Säkerhetsgranskningen skall göras i två steg. Det första steget, den primära granskningen, ska göras inom de delar av anläggningens organisation som ansvarar för den aktuella sakfrågan. Det andra steget, den fristående säkerhetsgranskningen, ska göras inom en för ändamålet inrättad granskningsfunktion, som ska ha en fristående ställning i förhållande till de sakansvariga delarna av organisationen. Analys Organisationsutredning I FKA:s Organisationsutredning med anledning av personalförändringar i ledningsfunktionen [3] uppges att FKA:s instruktion för organisationsändring F-I-286 inte är fullt ut tillämplig på denna typ av ändring. FKA har därför valt att anpassa sin utredning och tagit fram sin rapport utgående från relevanta delar i instruktionen. Ändringen FKA uppger att ändringen består i att ny VD fortsatt också kommer vara VD för RAB och kommer dela sin arbetstid mellan Forsmark och Ringhals. Vidare uppges att FKA:s styrelse även utsett blockchefen Forsmark 12 (cf12) P-G Nilsson till tillförordnad vvd till dess att ordinarie vvd, som för närvarande är sjukskriven, kan arbeta heltid. Utredningen uppger att en viktig del i ändringen är arbetsfördelningen mellan VD och vvd och att vvd kommer att få en mer betydande roll att stödja VD:s uppgifter samt att hantera förekommande VD-ärenden då ordinarie VD ej är på plats i Forsmark. Detta menar man gör att tillgänglig resurs för hantering av dessa arbetsuppgifter kommer att vara minst lika stor som före ändringen. Huvudfokus för VD uppges vara säkerhetsledning som företrädare för den kärntekniska verksamheten och samordning mellan FKA och RAB (innefattande bland annat arbetsformer och organisation). Huvudfokus för vvd uppges vara dagliga operativa frågor, säkerhetsledning vid VD:s frånvaro och tills VD erhållit DL1-kompetens samt strategiska frågor. Rapporten anger vilka mötesfora VD respektive vvd kommer att leda och/eller delta i. Det framgår också att vvd ersätter VD vid frånvaro och har då samma mandat som VD. För att hantera informationsbehov kopplat mot ledning och styrning har VD och vvd även inbokade dagliga avstämningar. Avstämning med FQ kommer också att ske varje vecka och vid behov. Utredningen beskriver den tänkta arbetstidsfördelning som ska råda för VD mellan FKA och RAB. Huvudlinjen som anges är att VD kommer att befinna sig i Forsmark måndag, tisdag och varannan fredag. Flera möten med huvudägaren Vattenfall kommer flyttas från Solna till Forsmark eller Ringhals. Detta är tänkt att främja VD:s anläggningsnärvaro. Motiv och målsättning med ändringen uppges vara att stärka samarbetet mellan FKA, RAB och huvudägaren Vattenfall. Rapporten tar också upp att FKA har kommunicerat

5 Sida 5 (15) den tänkta förändringen till SSM den 3 februari, FKA:s och RAB:s ledningsgrupp i anslutning till styrelsemöte 26 februari samt personalen vid linjen, Canalen samt ledningen direkt den 27 februari. I rapporten anges också att ändringen inte kommer påverka ledningssystemet och SAR. Säkerhetsbedömning FKA har i utredningen identifierat tre frågeställningar som man anser kopplar till säkerheten och gör bedömningar av dessa. 1. Påverkar förändringen VD:s roll som företrädare för den kärntekniska verksamheten så att det medför negativa konsekvenser? FKA menar att förändringen inte bedöms få några negativa konsekvenser med avseende på VD som företrädare för den kärntekniska verksamheten grundat på att VD kommer vara minst två dagar per vecka på FKA samt att det finns en ställföreträdare i form av vvd och ytterligare ställföreträdare som kan ta rollen om så behövs. Arbetstidsfördelningen, Vattenfallmöten flyttade till anläggningarna och dagliga avstämningar med VD-vVD anses ge nödvändig närvaro och förutsättningar för att VD ska kunna hålla sig informerad. 2. Finns risk för försämringar avseende hur säkerhetsfrågor hanteras i organisationen? FKA anger att den inrättade säkerhetsledningen med driftledningsnivåer med tillämpad överprövningsprincip är en viktig del i att hantera säkerhetsfrågor i organisationen. Driftledningen ansvarar för den säkerhetsmässiga driften av anläggningarna och högsta driftledningens (DL1) beslut i säkerhetsfrågor stöds av en fristående säkerhetsfunktion, dvs. Säkerhets- och kvalitetsavdelningen (FQ). FKA har (vid tiden för anmälan, SSM:s kommentar) fyra personer som är kompetensprövade som DL1: tillförordnad vvd, cf3, ordinarie vvd och tidigare VD som enligt sitt avtal ska stå till förfogande under uppsägningstiden. Dessutom pågick kompetensprövning för chefen Teknikavdelningen (cft) för DL1 samt för ordinarie VD. I och med detta kommer antalet personer som innehar DL1-behörighet att öka. FKA bedömer att det kortsiktigt blir en oförändrad belastning på driftledningsfunktionerna då det även finns redundans för driftledningsfunktionerna DL2 och DL3. FKA bedömer sammantaget att förändringen inte innebär några säkerhetsmässiga konsekvenser för säkerhetsledningen. 3. Finns risk för försämrad säkerhetskultur samt risk för försämrade förutsättningar med avseende på resurser och organisatorisk utformning viktiga för djupförsvaret i stort? FKA bedömer att säkerhetskulturen inte påverkas och att resurssituationen påverkats mycket kortvarigt. Arbetsfördelning som utarbetats mellan VD och vvd menar FKA ger ytterligare uppmärksamhet åt säkerhetsfrågorna inklusive säkerhetskultur. Tillsättande av en ny tillförordnad cf12 har också gjort att resurssituationen återställts. Avslutningsvis tar rapporten upp att en uppföljning av förändringens effekter planeras efter två år enligt FKA:s rutin för organisations och verksamhetsändringar. Säkerhetsgranskning Primär säkerhetsgranskning Den primära säkerhetsgranskningen (PSG) av ändringen [5] lyfter att tillsättning av en gemensam VD för FKA och RAB är en förändring av styrning och ledning med avseende

6 Sida 6 (15) på resurser, men att tillsättningen inte utgör en strukturell organisatorisk förändring. Granskningen menar också att tillsättningen av en gemensam VD inte påverkar företagets ledningsfilosofi och inte heller företagets säkerhetsledning genom att vvd intar VD:s position vid VD:s frånvaro. Granskningen har inte heller identifierat några behov av förändringar i SAR. Vidare lyfter PSG avseende en eventuell påverkan på säkerhetskulturen att säkerhetskultur inte är en strukturell fråga utan utgörs av attityder och inställning hos personer i företagets ledning och i organisationen som helhet. PSG anser därför att det i dagsläget inte finns något som tyder på att säkerhetskulturen kommer att försämras genom tillsättning av en gemensam VD. PSG ser också positivt på att ändringen kan utveckla erfarenhetsutbytet med RAB. PSG anser vidare att för att verifiera att ledningsfilosofi och säkerhetsledning fungerar på avsett vis enligt ledningssystemet bör ordinarie program för interngranskning kompletteras med granskning av säkerhetsledningen under åren 2014 och PSG:s bedömning är att granskad organisationsutredningsrapport följer FKA:s rutin för organisations och verksamhetsförändringar [3] samt att den kärntekniska verksamheten, hantering av säkerhetsfrågor och säkerhetskulturen inte påverkas negativt av tillsättningen av en gemensam VD för FKA och RAB. Baserat på redovisat underlag tillstyrker PSG ärendet och förordar att ordinarie program för interngranskning kompletteras med granskning av säkerhetsledningen under åren 2014 och Fristående säkerhetsgranskning Den fristående säkerhetsgranskningen (FSG) av ändringen [8] bedömer att PSG har genomförts med erforderlig bredd och djup och att säkerhetsfrågorna har identifierats och bedömts på ett relevant sätt. Vidare menar man att granskningen är genomförd med god kompetens inom säkerhetsledning och organisation. FSG har främst inriktats mot säkerhetsledning och styrning med inriktning mot den kärntekniska verksamheten. Tre frågor har identifierats och analyserats. 1. Hur påverkar VD:s delade roll som företrädare av driftledningsfunktionen (DL1 funktion) FKA:s säkerhetstillsyn? FSG lyfter att det för säkerhetsstyrning finns en driftledning som är separat från den ordinarie linjeorganisationen. De olika driftledningsrollerna är väl inarbetade i företagets rutiner och struktur. Granskningen menar att förändringen påverkar VD:s roll som företrädare av DL-funktionen på grund av en lägre närvaro på plats. Kompetent ersättare finns alltid då VD ej kan närvara vid anläggningen. Antalet DL1-behöriga har utökats och tillsättningen av en gemensam VD ändrar inga principer för ledning och säkerhetstillsyn. FSG gör bedömningen att DL1-funktionen kan upprätthållas med bibehållen säkerhet. 2. Finns det några motsättningar med delat VD-ansvar kopplat mot kärntekniklagens reglering av tillståndshavare (TH)? FSG lyfter fram att FKA är tillståndshavare och att VD är tillståndsföreträdare. Avseende möjlighet för tillståndshavaren att ta initiativ beträffande driften på såväl det tekniska som organisatoriska området så anser FSG detta omhändertaget under fråga 1. Men tillståndshavaren (tillståndsföreträdaren) ska också ha möjlighet att själv, utan några inskränkningar, kunna ta de initiativ och besluta om säkerhetshöjande investeringar i anläggningen, som krävs för att säkerheten ska kunna hållas på en hög nivå. Då tillståndsföreträdaren för RAB och FKA nu är en och samma person finns det både fördelar men också nackdelar med detta anser granskningen. Fördelar kan exempelvis nås genom säkerhetshöjande upphandlingar av gemensam karaktär, vilket kan skapa utrymme

7 Sida 7 (15) för mer säkerhetshöjande investeringsmedel. En nackdel kan tänkas vara om tillståndsföreträdaren tvingas prioritera angående investeringar mellan RAB och FKA. I detta fall skulle en enskild företrädare kunna tänkas bevaka egna frågor med större kraft. FSG gör bedömningen att det inte behöver finnas några säkerhetsmässiga motsättningar med ett delat VD-ansvar, i jämförelse med en enskild VD, kopplat mot kärntekniklagens reglering av tillståndshavare. 3. Är arbetsfördelningen mellan VD och vvd tillräckligt tydlig gällande säkerhetsmässiga frågor? FSG konstaterar att forum kring säkerhet och säkerhetsledning är prioriterade och fördelade mellan VD och vvd. Granskningen menar att kommunikationsförmågan mellan VD och vvd kommer att bli en av de viktigaste faktorerna för detta koncept. vvd-rollen har tidigare fokuserat på strategiska frågor och detta konstateras också vara ett fortsatt huvudfokus. FSG anser att det finns en viss farhåga för att strategifrågor inte får samma prioritet som tidigare då vvd kommer ersätta VD i högre grad än tidigare. På grund av att vvd-rollen blir en delvis annan lyfter FSG att det kan finnas behov av en tydligare rollbeskrivning/befattningsbeskrivning som klargör hur långsiktiga och strategiska säkerhetsfrågor kan vidmakthållas. Det framgår inte på detaljnivå hur tidsfördelningen kommer se ut mellan dagligt operativt arbete och övriga styrgrupper, kommittéer och möten. Vidare tar FSG upp att FKA har sett mer av centralstyrning från huvudägaren Vattenfall. Detta ser FSG delvis som förståeligt och försvarbart eftersom en ökad samverkan och samarbete mellan FKA och RAB kan ge större samordningsvinster och även säkerhetsmässiga fördelar. FSG noterar dock att det mindre positiva är att beslut som fattas av huvudägaren inte per automatik hanteras enligt de regler och den styrning som gäller för den kärntekniska verksamheten. FSG poängterar avseende aktuell ändring att beslut har fattats innan förankring och dialog har genomförts. Vidare lyfts även tidigare erfarenheter från direktiv om projektledningsmodeller och förslag till beslutsmodeller vid anläggningsändringar som exempel på fall där beslut fattats på motsvarande sätt. Ett stärkt samarbete mellan FKA, RAB och huvudägaren Vattenfall förutsätter en dialog före beslut gällande frågor av säkerhetsmässig karaktär, menar FSG. FSG kan i nuläget inte bedöma huruvida säkerhetskulturen utvecklas, bibehålls eller degraderas utan stöder kommentar från PSG om att planera in interngranskning avseende ledningsfilosofi och säkerhetsledning. FSG identifierar också att den nya arbetssituationen för VD sannolikt ökar stressnivån samt lyfter att det finns en stark koppling mellan stress och felaktiga beslut. Även långvarig stress kommenteras som kan leda till utmattningsfenomen och sjukskrivning. FSG menar att detta naturligtvis är individberoende, men pekar också på att styrelsen och specifikt styrelseordförande bör följa upp detta. Sammantaget bedömer FSG att tillsättandet av en delad VD-funktion inte negativt påverkar FKA:s förmåga att utöva säkerhetstillsyn av den kärntekniska verksamheten med minst bibehållen säkerhet. Vidare bedömer FSG i nuläget att ett delat VD-skap mellan FKA och RAB inte är en långsiktigt optimal lösning. I FSG framgår också att denna bedömning gäller förutsatt att nedanstående punkter omhändertas: Ordinarie program för interngranskning kompletteras med granskning av säkerhetsledning under åren 2014 och Att en befattningsbeskrivning/analys eller liknande tas fram för vvd-rollen.

8 Sida 8 (15) I denna beskrivning bör det göras en helhetsvärdering utifrån alla vvd:s arbetsuppgifter. Samt hur långsiktighet och strategiska säkerhetsfrågor vidmakthålls. Motivet till förändringen är att stärka samarbetet mellan FKA, RAB och huvudägaren Vattenfall. För att skapa möjlighet till att följa upp och utvärdera detta rekommenderas att en uppföljningsbar nulägesbeskrivning tas fram. Åtgärdsplan VD beslutade att det skulle tas fram en åtgärdsplan som omfattar åtgärder och kommentarer från säkerhetsgranskningen. Säkerhetscheferna vid FKA och RAB ansvarade för att ta fram denna åtgärdsplan [11]. För FKA:s del gäller Åtgärdsplan för delad VD-skap [9]. I åtgärdsplanen uppges att följande gäller för föreslagna åtgärder: - Uppföljande interngranskningar 2014 och FKA kompletterar sitt ordinarie program för interngranskning med granskning av säkerhetsledning under både innevarande år och under Denna åtgärd kommer samordnas med RAB och granskningsresurser tas in från både Vattenfall och RAB. Slutdatum för respektive granskning är och Befattningsbeskrivning vvd. Denna befattningsbeskrivning/analys ska omfatta en helhetsvärdering utifrån alla vvd:s arbetsuppgifter samt hur långsiktighet och strategiska säkerhetsfrågor vidmakthålls. Denna åtgärd ska samordnas med motsvarande åtgärd RAB och skulle enligt planen har varit klart Nulägesbeskrivning. Ta fram en nulägesbeskrivning för att skapa möjlighet till att följa upp och utvärdera motivet till förändringen, dvs. att samarbetet mellan FKA, RAB och huvudägaren Vattenfall ska stärkas. Detta ska vara klart Den färdigtid som angavs för befattningsbeskrivning vvd i åtgärdsplanen försköts något och ny tid för denna åtgärd beräknades till slutet av året [11]. Fastställd befattningsbeskrivning för vvd inkom dock till myndigheten redan [12]. Befattningsbeskrivningen anger vvd:s ansvar och arbetsuppgifter baserade på beslutad arbetsfördelning mellan VD och vvd och beskriver de uppgifter och forum som gäller för vvd. Dokumentet anger också kompetensbehov och kvalifikationer för aktuella ansvarsområden och arbetsuppgifter. vvd uppgav i intervju [13] att det varit viktigt att hitta formerna för fördelningen av arbetsuppgifterna samt att se över belastningen på VD. Detta gällde inte minst hur man kan minska antalet rapporterande funktioner till VD. Detta har gjort att FKA även inrättat en VD-stab som leds av vvd där några tidigare till VD direktrapporterande funktioner nu återfinns. Även Forsmarks skola har lagts över från VD:s ansvar till Personalchefen. Vid intervju uppgav vvd också att cft tillträder som ny vvd den 1 oktober och nuvarande tillförordnad vvd återgår som cf12. I intervjun framkom också att FKA håller på att ta fram beskrivning för VD-stabens arbete. FKA arbetar även med framtagning av en nulägesbeskrivning enligt åtgärdsplanen [13]. Denna beskrivning är ej fastställd ännu, men omfattar enligt intervju hur samarbetet mellan FKA och RAB sett ut hittills. Viss samverkan har förekommit inom olika områden, men denna samverkan har i hög grad varit individrelaterad och ej systematisk. Exempel är samverkan mellan F12 och R34 avseende organisation och teknik, samverkan mellan underhållschefer på RAB och FKA samt motsvarande på teknikområdet. Vidare har det förekommit samverkan i Vattenfalls regi i form av så kallade Process Coordination Teams avseende exempelvis underhållsfrågor, dieslar, hantering av revisionsavställningar

9 Sida 9 (15) och produktionsplanering. Utöver detta har FKA och RAB mötts i en mängd forum som rör hela branschen. SSM:s kommentarer SSM konstaterar att den dokumenterade styrning för organisatoriska ändringar som FKA har består av en rutin som är tydlig och relevant för ändamålet och innehåller nödvändiga steg för att hantera organisations- och verksamhetsförändringar. Även avseende säkerhetsgranskning har FKA en dokumenterad styrning som ger goda förutsättningar för såväl PSG som FSG. SSM konstaterar dock att eftersom den nya VD-situationen permanentades utan att organisationen fick möjlighet att använda sig av inarbetade rutiner för organisatorisk ändring har beslutande part därmed satt dessa former för säkerställande av regel- och kravefterlevnad ur spel och FKA har följaktligen inte följt sina egna rutiner. Efter SSM:s begäran om att FKA skulle inkomma med en anmälan om organisatorisk ändring genomförde FKA en organisationsutredning med efterföljande säkerhetsgranskning enligt överenskommet förfarande. Rutinen för organisatorisk ändring användes i den grad detta var möjligt utifrån det faktum att ändringen redan var genomförd när organisationsutredningen gjordes. SSM konstaterar att en lämplig anpassning har gjorts och SSM anser att utredning och säkerhetsgranskning behandlar den redan beslutade lösningen utifrån givna förutsättningar på ett bra sätt. SSM:s uppfattning är att strukturer, ansvar och befogenheter för säkerhetsledning finns tydligt styrt för att säkerställa den säkerhetsmässiga driften av anläggningarna. Vidare kan SSM konstatera att anmälan såväl som befattningsbeskrivning för vvd definierar arbetsfördelningen mellan VD och vvd, inkluderande även huvudfokus och hur befattningshavarna fördelar olika mötesforum. Det har dock gått över sju månader sedan förändringen och att det inte fastställts någon ny befattningsbeskrivning för vvd förrän helt nyligen kan anses vara väl lång tid. Då FKA fokuserat på att formerna för det delade VD-skapet och att arbetsfördelning mellan VD och vvd får vettiga former och att det även gjorts en översyn av VD:s belastning avseende direktrapporterande befattningar kan den långa tidsrymden förstås till viss del. Inrättandet av en VD-stab kan också ses som helt i linje med FKA:s strävan att forma förutsättningarna för det delade VD-skapet och SSM anser detta vara en genomtänkt justering i ledningsstrukturen. SSM konstaterar vidare att ny vvd tillträder och ser positivt på att befattningsbeskrivningen för vvd fastställdes. SSM konstaterar vidare avseende förutsättningar för VD, utöver den arbetsfördelning som kommenteras ovan, att arbetstidsfördelningen mellan Forsmark och Ringhals hanteras. Att även vissa Vattenfallmöten har beslutats genomföras ute på de två anläggningarna är också en åtgärd för att skapa bättre förutsättningar för VD att hantera det delade VDskapet som ett led i att kunna hålla sig bättre informerad och kunna upprätthålla en större närvaro på de båda anläggningarna. Detta ser SSM som en tilltalande lösning. Det delade VD-skapets förutsättningar att kunna vara väl insatt och grundad i frågeställningar för att kunna överpröva ställningstaganden och beslut väcker naturligtvis frågor. Rollen är utmanande och inte optimal. I synnerhet inte när en person är DL1 vid två kärnkraftverk med sammanlagt sju reaktorer av olika typ och generation fördelat på två geografiskt skilda platser. Detta gör att det kan vara svårt att sätta sig in i alla aspekter och skapa sig en egen bedömning utan att vara alltför beroende av andras kunskap och bedömningar. När DL1 sätts på prov rör det sig också oftast om komplexa frågeställningar

10 Sida 10 (15) och svåra överväganden. Detta torde inte vara en eftersträvansvärd situation för någon organisation inom säkerhetskritisk verksamhet. Föreliggande situation ställer därför ytterst höga krav på personliga egenskaper i kombination med relevant och gedigen erfarenhet för den person som ska inneha en sådan VD-befattning samt att det finns gedigna former för arbetsdelning mellan VD och vvd eftersom den sistnämnde nu får en tung roll. Den arbetsbelastning detta delade VD-skap kan komma att innebära för framförallt VD men även vvd är svåra att bedöma. FSG lyfter att de inte ser ett delat VD-skap som en långsiktigt optimal lösning, något som SSM håller med om. Det är också svårt att överblicka förutsättningarna på längre sikt. En stor börda läggs på VD och även på vvd. Förutsättningarna för nuvarande delade VDskap kan också ifrågasättas ur flera perspektiv. FSG tar upp stresspåverkan kopplat till beslut och hög stressnivå över tid som kan leda till olika former av hälsoproblem. Säkerhetsledningsansvar för sju reaktorer, ett högt tryck på att kunna informera sig, läsa in sig på stora mängder ärenden och det resande som krävs av VD etc. gör VD-rollen i nuvarande form ytterst utmanande. SSM undrar om inte nuvarande modell blir tämligen sårbar då den kan tyckas vara skapad för en specifik person. Uppdraget att inneha ett delat VD-skap skulle i förlängningen också kunna påverka förmågan att fullt ut fungera i rollen. SSM ställer sig också bakom FSG:s farhåga avseende om strategifrågor kommer få samma prioritet som tidigare samt att det delade VD-skapet innebär att VD kan tvingas prioritera mellan investeringar mellan FKA och RAB. Det finns således ett antal inneboende aspekter i vald lösning som måste värderas över tid. Även om det inte behöver finnas säkerhetsmässiga motsättningar i det delade VD-skapet jämfört med en enskild VD måste detta varsamt övervakas och justeringar göras om så skulle visa sig vara fallet. SSM instämmer i FSG:s kommentar att det inte går att bedöma huruvida säkerhetskulturen utvecklas, bibehålls eller degraderas. Det gäller för organisationen att alltid vara vaksam på om kulturen påverkas av olika förhållanden och när en verksamhets högste chef byts får det alltid någon form av påverkan. Att FKA avser göra kompletteringar till sina internrevisionsplaner och genomföra två specifika uppföljande granskningar inriktade mot ledningsfilosofi och säkerhetsledning ser SSM mycket positivt på. Även att utredningen pekar ut att en uppföljning av den organisatoriska ändringen planeras genomföras efter två år, enligt ordinarie rutin, är också något SSM stödjer och anser vara mycket angeläget att detta genomförs. Förhållandet att den beslutade permanenta lösningen av VD-skapet för FKA beslutades utan beredning är anmärkningsvärd. Att en VD slutar med omedelbar verkan och att styrelsen måste tillse att en ny VD finns för verksamheten är inte konstigt. Tillsättandet av en tillförordnad VD för FKA som också var VD för RAB innebar en ny företeelse, men sågs av såväl FKA som RAB som en tillfällig lösning som kunde accepteras ur ett säkerhetsperspektiv. FSG lyfter att en förankring och dialog före beslut om att permanenta lösningen, som ska ses som beslut i en fråga av säkerhetsmässig karaktär, inte förekom. SSM anser att beslutsfattare innan beslutet om att tillsätta den tillförordnade VD:n som ordinarie VD vid FKA med bibehållet delat VD-skap borde ha diskuterat lösningen med organisationen och utrett frågan enligt gängse rutiner. Detta hade också troligen renderat en anmälan till myndigheten.

11 Sida 11 (15) Bedömning av kravuppfyllnad SSM gör följande bedömningar av kravuppfyllnad: SSMFS 2 kap 8, första stycket Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett enhetligt ledningssystem som är så utformat att kraven på säkerhet, strålskydd och fysiskt skydd tillgodoses samordnat med övriga krav på verksamheten. Ledningssystemet, inklusive tillhörande rutiner och instruktioner, ska hållas aktuellt och vara dokumenterat. SSM bedömer att FKA uppfyller kravet i stort inom avgränsat granskningsområde, men har identifierat en brist. SSM konstaterar att det finns relevant och tydlig styrning för organisatoriska ändringar samt adekvat styrning i ledningssystemet för säkerhetsgranskning. Vidare konstaterar SSM att det finns en tydlig struktur och styrning för säkerhetsledning med driftledningsnivåer med tillämpad överprövningsprincip som hålls intakt även efter ändringen. SSM konstaterar att FKA har en fastställd befattningsbeskrivning för vvd, men att en sådan kanske kunde tagits fram tidigare. Den övergripande arbetsfördelning avseende mötesforum och huvudfokus som finns beskriven i anmälan samt att VD och vvd har dagliga avstämningar har dock säkerligen fungerat på ett plan. FKA har också varit mån om att hitta formerna för arbetsfördelningen och tagit tid på sig för detta innan man formaliserat vvd:s roll. SSM ser positivt på att en befattningsbeskrivning för vvd tagits fram inför att ny vvd tillträder. SSM konstaterar också att FKA inte följt sina gängse rutiner avseende organisatorisk ändring då det delade VD-skapet beslutades som permanent lösning utan att en organisationsutredning genomförts. SSM bedömer därmed att FKA brustit avseende att följa sina rutiner för organisationsändring. SSMFS 2 kap 9, punkt 2 Tillståndshavaren ska se till att ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden definieras och dokumenteras för den personal som arbetar med uppgifter av betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten SSM bedömer att FKA uppfyller kravet. Avseende säkerhetsledning konstaterar SSM att det finns tydligt definierade säkerhetsansvar för den säkerhetsmässiga driften av anläggningarna. Den i anmälan angivna arbetsfördelningen mellan VD och vvd kan anses övergripande täcka definierade ansvar och befogenheter på den högsta nivån och detta har också styrkts av en fastställd befattningsbeskrivning för vvd. Det har tagit tämligen lång tid att ta fram denna befattningsbeskrivning, men att VD och vvd har daglig kontakt och regelbundna möten kompenserar dock detta till viss del. SSM anser också att det inte är fel att FKA velat hitta bra former för arbetsfördelningen och antal personer som direktrapporterar till VD.

12 Sida 12 (15) 2 kap 9, punkt 4 Tillståndshavaren ska se till att beslut i säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta SSM bedömer att FKA i stort uppfyller kravet, men har identifierat en brist. SSM konstaterar att det finns en tydlig struktur för säkerhetsledning med driftledningsnivåer med tillämpad överprövningsprincip som ger förutsättningar för att beslut i säkerhetsfrågor bereds och ges en allsidig belysning. Denna struktur står orörd i den nya VD-situationen. Vidare stöds högsta driftledningens (DL1) beslut i säkerhetsfrågor av en fristående säkerhetsfunktion, FQ. Efter det att SSM begärt att ny VD-situation skulle anmälas gjordes detta och nuvarande förhållande med delat VD-skap har beretts på ett bra sätt utifrån givna förutsättningar. Att tillståndshavaren själv inte beredde den nya VD-situationen innan det blev en permanent lösning med hjälp av sin organisation och dess rutiner för organisationsändringar kan ses som anmärkningsvärd. VD har säkerhetschef och säkerhetsavdelning som sitt stöd och om detta stöd hade använts är det sannolikt att FQ föreslagit en djupare genomlysning av situationen. Tolkning av krav och nya förhållanden kan leda fram till olika slutsatser med efterföljande beslut. Den säkerhetsvärdering av VD-situationen FKA gjorde i samband med att man fått en tillförordnad VD, där VD-skapet var delat med RAB, gjordes utifrån ett kortsiktigt perspektiv och i tron att denna lösning endast var temporär. När situationen permanentades blev förhållandet ett nytt. SSM anser att tillståndshavaren borde ha insett att detta tarvade en anmälan till myndigheten eller i alla fall en utredning av eventuell säkerhetspåverkan och av effekten av rollförändringar innan själva genomförandet. SSM bedömer att FKA brustit i att bereda och allsidigt belysa frågan om ett permanent delat VD-skap innan beslut om detta fattades. SSMFS 2 kap 9, punkt 6 Tillståndshavarna ska se till att den som arbetar i den kärntekniska verksamheten ges de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta på ett säkert sätt SSM bedömer att FKA uppfyller kravet. Den arbetsfördelning som beskrivits i anmälan för VD och vvd anger ansvar, befogenheter, huvudfokus samt fördelning av mötesforum. Vidare konstaterar SSM att VD har dagliga avstämningar med vvd och veckovisa avstämningar med cfq. Antal personer som direktrapporterar till VD har också reducerats. Arbetstiden fördelas mellan Forsmark och Ringhals och vissa Vattenfallmöten har förlagts till anläggningarna. Allt detta ger förutsättningar för att VD ska kunna hålla sig informerad, fungera i sin befattning och ta sitt ansvar som tillståndsföreträdare. Förutsättningarna för VD att kunna överpröva ställningstaganden och beslut i säkerhetsfrågor är dock inte optimala. När DL1 sätts på prov rör det sig också oftast om komplexa frågeställningar och svåra överväganden. Personliga egenskaper och en omfattande erfarenhet blir oerhört viktigt för den person som ska inneha en sådan VDbefattning. Den arbetsbelastning detta delade VD-skap kan komma att innebära för framförallt VD men även vvd är svåra att bedöma. SSM bedömer att förutsättningarna finns för såväl VD som vvd i ett kortsiktigt perspektiv. Att en befattningsbeskrivning för vvd nu är klar ser SSM positivt på. Förutsättningar för att upprätthålla FKA:s säkerhetsledning under alla förhållanden finns också genom ett utökat antal DL1-

13 Sida 13 (15) behöriga. Nuvarande delade VD-skap kommer dock fullt ut att prövas då det inträffar en större händelse eller något annat betydande förhållande. FSG har lyft i sin granskning att de inte ser ett delat VD-skap som en långsiktigt optimal lösning. SSM instämmer i detta. Förutsättningarna på längre sikt är svåröverskådliga. Förutsättningarna för nuvarande delade VD-skap kan ifrågasättas i längden ur såväl arbetsbelastning och stress kopplat till beslutsfattande som ur ett hälsoperspektiv. Säkerhetsledningsansvar för sju reaktorer, ett högt tryck på att kunna informera sig, läsa in sig på stora mängder ärenden och det resande som krävs av VD etc. gör VD-rollen i nuvarande form ytterst utmanande. Detta gör att vald modell blir tämligen sårbar då det kan vara svårt att hitta en ersättare till nuvarande VD. Ett sådant uppdrag skulle i förlängningen också kunna påverka förmågan att fullt ut fungera i rollen. SSMFS 4 kap, 5, första stycket Tekniska och organisatoriska ändringar i en anläggning påverkar de förhållanden som har angivits i säkerhetsredovisningen och principiella ändringar i säkerhetsredovisningen ska, innan de får tillämpas, vara säkerhetsgranskade enligt 3 samt anmälda till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM bedömer att FKA uppfyller kravet, men har identifierat en brist. SSM konstaterar att den anmälan med genomförd organisationsutredning samt säkerhetsgranskning som inkommit till myndigheten genomlyser adekvat den ändring som den nya VD-situationen utgör. SSM konstaterar också att FKA planerar genomföra en uppföljning av den organisatoriska ändringen efter två år samt två interngranskningar med fokus på säkerhetsledning under 2014 respektive SSM konstaterar dock att tillståndshavaren inte givit organisationen möjlighet att bereda organisationsändringen enligt gängse rutiner innan ändringen genomförts. Efter att SSM begärt att en anmälan skulle göras gjordes denna enligt normal procedur men utifrån givna förutsättningar, dvs. en given lösning för VD-situationen. SSM inser svårigheten att göra detta och förstår att en anpassning av organisationsutredningen krävdes då befintlig instruktion inte kunde vara fullt tillämpbar. SSM bedömer att den inkomna anmälan samt säkerhetsgranskningar håller hög kvalitet. SSM anser att det är av yttersta vikt att tillståndshavarens organisationsdelar samt den styrning och rutiner som finns framtagna för verksamheten verkligen används av tillståndshavaren i samtliga fall. Att den nya VD-situationen inte sågs som anmälningspliktig av tillståndshavaren kan bero på att en tolkning av kravet gjorts med fokus på ändring i säkerhetsredovisningen. Om beslut om tillsättning av ny VD diskuterats med FQ hade troligen en annan tolkning gjorts. I sin anmälan anger FKA att SSM förhandsinformerats om ändringen i början av februari. SSM inser att den diskussion som fördes vid detta möte kan ha medfört att FKA kan ha uppfattat att SSM blivit tillräckligt informerade. SSM vill dock tydliggöra att tillståndshavarna inte kan tillgodoräkna sig det som sägs på ett möte som en anmälan eller anta att det i och med mötet inte behövs en anmälan. SSM ger inga formella svar på förfrågningar eller förhandsinformation vid ett möte. SSM bedömer att FKA brustit i att anmäla den beslutade permanenta VDsituationen till myndigheten och att så gjordes först efter att SSM begärt detta.

14 Sida 14 (15) SSMFS 4 kap 3 en säkerhetsgranskning enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter ska utföras för kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade, och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda. SSM bedömer att FKA uppfyller kravet. SSM konstaterar att såväl primär som fristående säkerhetsgranskning genomförts på ett vederhäftigt sätt och hanterat relevanta aspekter av granskat förhållande på ett systematiskt sätt med fokus på säkerheten. Vidare har FKA tagit fram en åtgärdsplan som omfattar säkerhetsgranskningens åtgärder och kommentarer och deras hantering. Samlad bedömning Att en och samma person är VD för två tillståndshavare är en ny företeelse inom svensk kärnkraft. Detta innebär också att en och samma person är DL1 vid två kärnkraftverk med sammanlagt sju reaktorer av olika typ och generation. Detta är en stor utmaning. I synnerhet om detta ansvar är uppdelat på två geografiska platser med delad tid för de två organisationerna. I denna granskning kan SSM konstatera att styrelsens beslut att permanent tillsätta en VD vid FKA, som också är VD vid RAB, fattats utan att följa befintliga rutiner för hantering av ändringar. SSM bedömer att FKA har agerat enligt sina rutiner efter det att SSM begärde att detta förhållande skulle anmälas som en organisationsändring. Beslutet om ny VD i sig ska givetvis fattas av styrelsen. Men när beslut fattas som bryter mot tidigare tradition och form eller skulle kunna ha påverkan av olika slag måste dessa eventuella effekter på organisationen vara en fråga för berörd tillståndshavarorganisation och dess rutiner som är implementerade för att säkerställa att krav och regler följs. SSM anser att det är av yttersta vikt att styrelsen och/eller huvudägaren när dessa fattar beslut som involverar berörd tillståndshavarorganisation ser till att denna kan göra en bedömning av säkerhetspåverkan. SSM:s samlade bedömning är att FKA i stort lever upp till samtliga krav som granskningen omfattat och att VD:s roll som företrädare för den kärntekniska verksamheten har förutsättningar att upprätthållas. SSM har dock identifierat brister i form av att fullborda en ändring utan att bereda och allsidigt belysa denna ändring eller anmäla denna till myndigheten. Vidare bedömer SSM att säkerhetspåverkan av aktuellt fall är liten i det korta perspektivet då struktur för säkerhetsledning hålls intakt och arbetsfördelning finns för VD och vvd. I det längre perspektivet är det svårare att avgöra vilken säkerhetspåverkan vald lösning kan ha. SSM menar också att det är först i den stund en större händelse eller förhållande inträffar som kräver högsta ledningens involvering som det delade VD-skapet fullt ut prövas. Då ändringen innebär ett nytt sätt att se på vad VD-rollen innebär och vilka förväntningar som kan ställas på denna samt att ändringen skett utan att ha beretts på erforderligt sätt är det av yttersta vikt att FKA (och RAB) noggrant följer upp effekterna av ändringen i syfte att säkerställa att säkerheten inte påverkas negativt på längre sikt.

15 Sida 15 (15) Referenser 1. Forsmarks Kraftgrupp AB Säkerhetsvärdering med anledning av personalförändring i ledningsfunktionen, FQ , Begäran om anmälan av organisatorisk ändring, SSM , Forsmark - Anmälan om organisatorisk ändring enligt 4 kap. 5 SSMFS 2008:1 Angående förändrad VD-situation, FQ , Forsmark Kraftgrupp AB Organisationsutredning med anledning av personalförändringar i ledningsfunktionen, FKA , Primär säkerhetsgranskning Tillsättning av gemensam VD för Forsmark och Ringhals, F , Granskning av kompetensprövning av VD som driftledning nivå 1, SSM Tillsynsrapport, SSM , Rutin för organisations- och verksamhetsförändringar, F-I-286, Rev 9, Forsmark Fristående säkerhetsgranskning Tillsättning av gemensam VD för Forsmark och Ringhals, FQ , Rev 0, Åtgärdsplan med avseende på delad VD-skap, FKA , Rev 0, Forsmark Säkerhetsgranskning, F-I-824, Rev 32, Telefonintervju med cfq Niclas Metzén Kompetens- och befattningsbeskrivning för FC, F-I-3283, Rev 0, Telefonintervju med tillförordnad vvd FKA P-G Nilsson, samt Sändlista: FKA För kännedom: ck. ckx, ASK, Markus Forsberg, Jan Gällsjö, Kristina Keltler-Mossberg, Klas Idehaag, Yvonne Liljeholm, Karin Lindström, Per Chaikiat, Anna Bärjegård, Petra Hansson

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen Tillsynsrapport Datum: 2014-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2014-2692 Granska i tillsyn Ringhals AB Ansvarig handläggare: Per Chaikiat, KM Arbetsgrupp: Anna Bärjegård KM, Lars Axelsson KM Samråd: Leif

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga Tillsynsrapport Datum: 2013-12-12 Er referens: Diarienr: SSM2012-495 Förrättningsdatum: 2013-10-10 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM,

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2013-01-16 Er referens: 2212275 Diarienr: SSM2012-4297 Förrättningsdatum: Klicka här för att skriva datum. Ansvarig handläggare: Tomas Almberger KS Arbetsgrupp:

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323 Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-11-24 Er referens: FQ-2011-0835 Diarienr: SSM2011-2962 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt 1 och /2 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets BESLUT 2012-08-16 OKG Aktiebolag Handläggare: Kostas Xanthopoulos Telefon: +46 8 799 4260 Vår referens: Er referens: 2012-15645 572 83 Oskarshamn Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-4270 Förrättningsdatum: 2013-09-03 2013-09-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Helene Belaieff

Läs mer

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl BESLUT 2012-08-24 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Richard Sundberg Telefon: +46 8 799 4488 Vår referens: Er referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl i Ringhals

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet.

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet. TILLSYNSRAPPORT 2012-09-17 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: AB SVAFO Objekt: AB SVAFO Förrättningsdatum: 21-22 augusti 2012 Arbetsgrupp: Ingela Thimgren SB, Ulf Andersson SB, Emil Jorpes

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Inspektion med anledning av Ringhals AB:s organisationsändring

Inspektion med anledning av Ringhals AB:s organisationsändring Tillsynsrapport Datum: 2014-11-24 Er referens: Diarienr: SSM2014-3976 Förrättningsdatum: 2014-10-06 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Karin Lindström Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Siv Larsson,

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten TILLSYNSRAPPORT 2012-01-09 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Aktiebolag Förrättningsdatum: 2011-10-12--14 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson, KM., Jan Gällsjö, KD

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Granskning av effekthöjningsärenden

Granskning av effekthöjningsärenden Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Administrativa regler

Administrativa regler 1 ( 7 ) Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Ansökan; förbindelser 2. Granskning 3. Beslut om certifiering; certifikat 4. Certifieringsmärke 5. Uppföljning 6. Ändrade förhållanden 7. Allvarlig anmärkning

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revision av uppbördsprocessen Moms 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat

Läs mer

Organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade - svar på remiss från kommunstyrelsen

Organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-03 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Organisation och arbetsformer

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Umeå universitet Arkitekthögskolan

Umeå universitet Arkitekthögskolan Umeå universitet Arkitekthögskolan Sammanfattning av arbetsmiljökartläggning Hösten 2015 Anneli Karlsson Bengt Larsson Uppdraget Umeå universitet har, genom Rektor vid Arkitekthögskolan, Dekan vid Teknisk

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Inspektionsrapport - tillämpning av processen för anläggningsändringar, fokus MTO

Inspektionsrapport - tillämpning av processen för anläggningsändringar, fokus MTO TILLSYNSRAPPORT 2011-06-30 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: F1, F2, F3 Förrättningsdatum: 2010-04-12 till 2010-04-15 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson KM,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL)

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Stockholm 2015-08-15 MM Dnr 2015/94 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Moderna museet (MM) får härmed avge följande

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnde.n vid Ringhals kärnkraftverk

Lokala säkerhetsnämnde.n vid Ringhals kärnkraftverk Lokala säkerhetsnämnde.n Sammanträdesprntokol! 1 Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum Al, kl 09.00-11.00 Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M) Lisa Andersson (M) Gunnel Wandel (FP) Stefan Stenberg

Läs mer

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Dokumentstatus: Godkänt Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Beslut Vårt datum: 2016-10-05 Er referens: Diarienr: SSM2016-4305 Handläggare: Erik Henriksson Telefon: +46 8 799 4390

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Rättssäkerhet för personer med funktionshinder

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna Tillsynsrapport Datum: 2014-08-27 Er referens: - Diarienr: SSM2014-936 Förrättningsdatum: 2014-06-11 Inspektera / Forsmarks Kraftgrupp AB / Utsläppsmonitering Ansvarig handläggare: Charlotte Lager (KA)

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet

Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet Beslut 2016-12-16 Sida 1 (5) Högskolan Ärende ANM 2016/253 handling Handläggare Anna Fritshammar Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer