Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation"

Transkript

1 Forsmarks Kraftgrupp AB Östhammar Tillsynsrapport Datum: Er referens: FQ Diarienr: SSM Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson KM Arbetsgrupp: Lars Axelsson, Per Chaikiat KM, Anna Bärjegård KM Samråd: Leif Karlsson, ckd; Markus Forsberg KD; Klas Idehaag KD Godkänt av: Anne Edland, ckm Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har genomfört en granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s (FKA) anmälan av förändrad VD-situation. FKA genomförde en organisatorisk ändring som innebar att FKA:s tillförordnade VD tillika Ringhals AB:s (RAB) VD fick uppdraget som ordinarie VD för FKA. När SSM fick information om att FKA genomfört föreliggande organisatoriska ändring begärde SSM [2] att FKA skulle anmäla ny VD-situation som en organisatorisk ändring då SSM ansåg att ändringen var av sådan art att den faller under SSMFS 2008:1, kap. 4, 5. Anmälan inkom till myndigheten [3]. SSM:s samlade bedömning är att FKA i stort lever upp till samtliga krav som granskningen omfattat och att VD:s roll som företrädare för den kärntekniska verksamheten har förutsättningar att upprätthållas genom att: det finns relevant och tydlig styrning för organisatoriska ändringar samt adekvat styrning i ledningssystemet för säkerhetsgranskning en tydlig struktur och styrning för säkerhetsledning med driftledningsnivåer med tillämpad överprövningsprincip som hålls intakt även efter ändringen det finns tydligt definierat säkerhetsansvar för den säkerhetsmässiga driften av anläggningarna den i anmälan angivna arbetsfördelningen mellan VD och vice VD (vvd) kan anses övergripande täcka definierade ansvar och befogenheter på den högsta nivån VD har dagliga avstämningar med vvd och veckovisa avstämningar med cfq Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (15) den anmälan med genomförd organisationsutredning samt säkerhetsgranskning som inkommit till myndigheten genomlyser adekvat den ändring som den nya VDsituationen utgör. SSM har dock identifierat brister i form av att FKA fullbordat en ändring utan att bereda och allsidigt belysa denna ändring eller anmäla denna till myndigheten. Vidare bedömer SSM att säkerhetspåverkan av aktuellt fall är liten i det korta perspektivet då struktur för säkerhetsledning hålls intakt och arbetsfördelning finns för VD och vvd. I det längre perspektivet är det svårare att avgöra vilken säkerhetspåverkan vald lösning kan ha. SSM menar också att det är först i den stund en större händelse eller förhållande inträffar som kräver högsta ledningens involvering som det delade VD-skapet fullt ut prövas. Då ändringen innebär ett nytt sätt att se på vad VD-rollen innebär och vilka förväntningar som kan ställas på denna samt att ändringen skett utan att ha beretts på erforderligt sätt är det av yttersta vikt att FKA (och RAB) noggrant följer upp effekterna av ändringen i syfte att säkerställa att säkerheten inte påverkas negativt på längre sikt. Bakgrund FKA:s styrelse utsåg Eva Halldén, VD för RAB, som tillförordnad VD för FKA efter att sittande VD sagt upp sig och avslutat sitt uppdrag med omedelbar verkan. Halldén skulle fortsatt även vara VD för RAB och dela sin arbetstid mellan FKA och RAB. På grund av denna nya VD-situation begärde SSM en säkerhetsvärdering av detta förhållande. Denna inkom till myndigheten [1]. Där uppgavs att denna VDsituation skulle gälla fram till dess att ny ordinarie VD utsetts och att rekryteringsprocessen bedömdes ta några veckor. Efter att FKA:s styrelse permanentat VD-situationen genom att utse Halldén till ny ordinarie VD för FKA med fortsatt delad arbetstid mellan FKA och RAB begärde SSM att FKA skulle inkomma med en anmälan om organisatorisk ändring avseende förändrad VDsituation enligt 4 kap. 5 SSMFS 2008:1 [2]. Den 25 april 2014 inkom FKA med anmälan om organisatorisk ändring [3], den anmälan som är föremål för granskningen. Det uppges i anmälan att VD genomgick utbildning till driftledningsnivå 1 (DL1) med planerad färdigtid I primär säkerhetsgranskning [4] av organisationsutredning med anledning av personalförändringar i ledningsfunktionen [5] ansåg FKA att det är viktigt att tiden som VD ej är ordinarie DL1 bör begränsas då ledningssystemet anger att VD och ordinarie DL1 är samma person. För att kunna verka i funktionen DL1 vid FKA har den nytillträdda VD:n kompetens- och behörighetsprövats för denna funktion i april En separat granskning av denna kompetensprövning har genomförts av SSM [6]. Syfte med granskningen Syftet med denna granskning har varit att försäkra sig om att FKA: har uppfyllt sin egen kravbild i ledningssystemet avseende organisatorisk ändring och följt de nödvändiga stegen i hanteringen av den organisatoriska ändringen med stöd av sin instruktion för denna hantering har säkerställt att ledning och styrning av den kärntekniska verksamheten vid FKA kommer att upprätthållas efter ändringen samt värderat och bedömt vilka konsekvenser för säkerheten som den genomförda ändringen kan medföra i den primära och fristående säkerhetsgranskningen har kontrollerat att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens

3 Sida 3 (15) organisation och verksamhet är uppfyllda, samt är dokumenterade i enlighet med SSM:s förväntningar (de allmänna råden till kraven i SSMFS 2008:1 4 kap., 3 ). Förutom att SSM gör en bedömning av huruvida ovanstående punkter genomförts av FKA kommer SSM även att göra en bedömning av kvaliteten och rimligheten i utfallet av ovanstående moment. En viktig del i granskningen var att bedöma om ansvar, befogenheter och samverkansförhållanden är tydligt definierade och dokumenterade på ledningsnivå, samt att den nya VD-lösningen är utformad för att upprätthålla säkerheten. Granskningens genomförande Granskningen har omfattat: FKA:s anmälan av organisatorisk ändring underlagsrapporter genomförda och dokumenterade primära och fristående säkerhetsgranskningar, samt dokument som visar att resultaten från granskningarna har tagits omhand av linjen Granskningen har behandlat hur den förändrade VD-situationen och efterföljande justeringar i organisationen har hanterats och granskats med stöd av instruktion, bl.a. motiven till förändringen, riskanalys av konsekvenserna av den föreslagna förändringen inklusive åtgärdande av dessa och planer för uppföljning/utvärdering. I granskningen har också ingått att titta på ett tydligt definierat ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden för berörda ledningsfunktioner. Granskningen har också innefattat några intervjuer vid FKA. Granskningen har genomförts i samverkan med Per Chaikiat och Anna Bärjegård, KM, som genomför granskningen av RAB:s motsvarande anmälan om organisatorisk ändring. Krav Granskningen har genomförts mot följande krav i SSMFS 2008:1 (konsoliderad version): 2 kap 8, första stycket Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett enhetligt ledningssystem som är så utformat att kraven på säkerhet, strålskydd och fysiskt skydd tillgodoses samordnat med övriga krav på verksamheten. Ledningssystemet, inklusive tillhörande rutiner och instruktioner, ska hållas aktuellt och vara dokumenterat. 2 kap 9, punkt 2 Tillståndshavaren ska se till att ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden definieras och dokumenteras för den personal som arbetar med uppgifter av betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten. 2 kap 9, punkt 4 Tillståndshavaren ska se till att beslut i säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta. 2 kap 9, punkt 6 Tillståndshavarna ska se till att den som arbetar i den kärntekniska verksamheten ges de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta på ett säkert sätt.

4 Sida 4 (15) 4 kap, 5, första stycket Tekniska och organisatoriska ändringar i en anläggning påverkar de förhållanden som har angivits i säkerhetsredovisningen och principiella ändringar i säkerhetsredovisningen ska, innan de får tillämpas, vara säkerhetsgranskade enligt 3 samt anmälda till Strålsäkerhetsmyndigheten. 4 kap 3 en säkerhetsgranskning enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter ska utföras för kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade, och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda. Granskningen ska genomföras på ett allsidigt och systematiskt sätt samt vara dokumenterad. Säkerhetsgranskningen skall göras i två steg. Det första steget, den primära granskningen, ska göras inom de delar av anläggningens organisation som ansvarar för den aktuella sakfrågan. Det andra steget, den fristående säkerhetsgranskningen, ska göras inom en för ändamålet inrättad granskningsfunktion, som ska ha en fristående ställning i förhållande till de sakansvariga delarna av organisationen. Analys Organisationsutredning I FKA:s Organisationsutredning med anledning av personalförändringar i ledningsfunktionen [3] uppges att FKA:s instruktion för organisationsändring F-I-286 inte är fullt ut tillämplig på denna typ av ändring. FKA har därför valt att anpassa sin utredning och tagit fram sin rapport utgående från relevanta delar i instruktionen. Ändringen FKA uppger att ändringen består i att ny VD fortsatt också kommer vara VD för RAB och kommer dela sin arbetstid mellan Forsmark och Ringhals. Vidare uppges att FKA:s styrelse även utsett blockchefen Forsmark 12 (cf12) P-G Nilsson till tillförordnad vvd till dess att ordinarie vvd, som för närvarande är sjukskriven, kan arbeta heltid. Utredningen uppger att en viktig del i ändringen är arbetsfördelningen mellan VD och vvd och att vvd kommer att få en mer betydande roll att stödja VD:s uppgifter samt att hantera förekommande VD-ärenden då ordinarie VD ej är på plats i Forsmark. Detta menar man gör att tillgänglig resurs för hantering av dessa arbetsuppgifter kommer att vara minst lika stor som före ändringen. Huvudfokus för VD uppges vara säkerhetsledning som företrädare för den kärntekniska verksamheten och samordning mellan FKA och RAB (innefattande bland annat arbetsformer och organisation). Huvudfokus för vvd uppges vara dagliga operativa frågor, säkerhetsledning vid VD:s frånvaro och tills VD erhållit DL1-kompetens samt strategiska frågor. Rapporten anger vilka mötesfora VD respektive vvd kommer att leda och/eller delta i. Det framgår också att vvd ersätter VD vid frånvaro och har då samma mandat som VD. För att hantera informationsbehov kopplat mot ledning och styrning har VD och vvd även inbokade dagliga avstämningar. Avstämning med FQ kommer också att ske varje vecka och vid behov. Utredningen beskriver den tänkta arbetstidsfördelning som ska råda för VD mellan FKA och RAB. Huvudlinjen som anges är att VD kommer att befinna sig i Forsmark måndag, tisdag och varannan fredag. Flera möten med huvudägaren Vattenfall kommer flyttas från Solna till Forsmark eller Ringhals. Detta är tänkt att främja VD:s anläggningsnärvaro. Motiv och målsättning med ändringen uppges vara att stärka samarbetet mellan FKA, RAB och huvudägaren Vattenfall. Rapporten tar också upp att FKA har kommunicerat

5 Sida 5 (15) den tänkta förändringen till SSM den 3 februari, FKA:s och RAB:s ledningsgrupp i anslutning till styrelsemöte 26 februari samt personalen vid linjen, Canalen samt ledningen direkt den 27 februari. I rapporten anges också att ändringen inte kommer påverka ledningssystemet och SAR. Säkerhetsbedömning FKA har i utredningen identifierat tre frågeställningar som man anser kopplar till säkerheten och gör bedömningar av dessa. 1. Påverkar förändringen VD:s roll som företrädare för den kärntekniska verksamheten så att det medför negativa konsekvenser? FKA menar att förändringen inte bedöms få några negativa konsekvenser med avseende på VD som företrädare för den kärntekniska verksamheten grundat på att VD kommer vara minst två dagar per vecka på FKA samt att det finns en ställföreträdare i form av vvd och ytterligare ställföreträdare som kan ta rollen om så behövs. Arbetstidsfördelningen, Vattenfallmöten flyttade till anläggningarna och dagliga avstämningar med VD-vVD anses ge nödvändig närvaro och förutsättningar för att VD ska kunna hålla sig informerad. 2. Finns risk för försämringar avseende hur säkerhetsfrågor hanteras i organisationen? FKA anger att den inrättade säkerhetsledningen med driftledningsnivåer med tillämpad överprövningsprincip är en viktig del i att hantera säkerhetsfrågor i organisationen. Driftledningen ansvarar för den säkerhetsmässiga driften av anläggningarna och högsta driftledningens (DL1) beslut i säkerhetsfrågor stöds av en fristående säkerhetsfunktion, dvs. Säkerhets- och kvalitetsavdelningen (FQ). FKA har (vid tiden för anmälan, SSM:s kommentar) fyra personer som är kompetensprövade som DL1: tillförordnad vvd, cf3, ordinarie vvd och tidigare VD som enligt sitt avtal ska stå till förfogande under uppsägningstiden. Dessutom pågick kompetensprövning för chefen Teknikavdelningen (cft) för DL1 samt för ordinarie VD. I och med detta kommer antalet personer som innehar DL1-behörighet att öka. FKA bedömer att det kortsiktigt blir en oförändrad belastning på driftledningsfunktionerna då det även finns redundans för driftledningsfunktionerna DL2 och DL3. FKA bedömer sammantaget att förändringen inte innebär några säkerhetsmässiga konsekvenser för säkerhetsledningen. 3. Finns risk för försämrad säkerhetskultur samt risk för försämrade förutsättningar med avseende på resurser och organisatorisk utformning viktiga för djupförsvaret i stort? FKA bedömer att säkerhetskulturen inte påverkas och att resurssituationen påverkats mycket kortvarigt. Arbetsfördelning som utarbetats mellan VD och vvd menar FKA ger ytterligare uppmärksamhet åt säkerhetsfrågorna inklusive säkerhetskultur. Tillsättande av en ny tillförordnad cf12 har också gjort att resurssituationen återställts. Avslutningsvis tar rapporten upp att en uppföljning av förändringens effekter planeras efter två år enligt FKA:s rutin för organisations och verksamhetsändringar. Säkerhetsgranskning Primär säkerhetsgranskning Den primära säkerhetsgranskningen (PSG) av ändringen [5] lyfter att tillsättning av en gemensam VD för FKA och RAB är en förändring av styrning och ledning med avseende

6 Sida 6 (15) på resurser, men att tillsättningen inte utgör en strukturell organisatorisk förändring. Granskningen menar också att tillsättningen av en gemensam VD inte påverkar företagets ledningsfilosofi och inte heller företagets säkerhetsledning genom att vvd intar VD:s position vid VD:s frånvaro. Granskningen har inte heller identifierat några behov av förändringar i SAR. Vidare lyfter PSG avseende en eventuell påverkan på säkerhetskulturen att säkerhetskultur inte är en strukturell fråga utan utgörs av attityder och inställning hos personer i företagets ledning och i organisationen som helhet. PSG anser därför att det i dagsläget inte finns något som tyder på att säkerhetskulturen kommer att försämras genom tillsättning av en gemensam VD. PSG ser också positivt på att ändringen kan utveckla erfarenhetsutbytet med RAB. PSG anser vidare att för att verifiera att ledningsfilosofi och säkerhetsledning fungerar på avsett vis enligt ledningssystemet bör ordinarie program för interngranskning kompletteras med granskning av säkerhetsledningen under åren 2014 och PSG:s bedömning är att granskad organisationsutredningsrapport följer FKA:s rutin för organisations och verksamhetsförändringar [3] samt att den kärntekniska verksamheten, hantering av säkerhetsfrågor och säkerhetskulturen inte påverkas negativt av tillsättningen av en gemensam VD för FKA och RAB. Baserat på redovisat underlag tillstyrker PSG ärendet och förordar att ordinarie program för interngranskning kompletteras med granskning av säkerhetsledningen under åren 2014 och Fristående säkerhetsgranskning Den fristående säkerhetsgranskningen (FSG) av ändringen [8] bedömer att PSG har genomförts med erforderlig bredd och djup och att säkerhetsfrågorna har identifierats och bedömts på ett relevant sätt. Vidare menar man att granskningen är genomförd med god kompetens inom säkerhetsledning och organisation. FSG har främst inriktats mot säkerhetsledning och styrning med inriktning mot den kärntekniska verksamheten. Tre frågor har identifierats och analyserats. 1. Hur påverkar VD:s delade roll som företrädare av driftledningsfunktionen (DL1 funktion) FKA:s säkerhetstillsyn? FSG lyfter att det för säkerhetsstyrning finns en driftledning som är separat från den ordinarie linjeorganisationen. De olika driftledningsrollerna är väl inarbetade i företagets rutiner och struktur. Granskningen menar att förändringen påverkar VD:s roll som företrädare av DL-funktionen på grund av en lägre närvaro på plats. Kompetent ersättare finns alltid då VD ej kan närvara vid anläggningen. Antalet DL1-behöriga har utökats och tillsättningen av en gemensam VD ändrar inga principer för ledning och säkerhetstillsyn. FSG gör bedömningen att DL1-funktionen kan upprätthållas med bibehållen säkerhet. 2. Finns det några motsättningar med delat VD-ansvar kopplat mot kärntekniklagens reglering av tillståndshavare (TH)? FSG lyfter fram att FKA är tillståndshavare och att VD är tillståndsföreträdare. Avseende möjlighet för tillståndshavaren att ta initiativ beträffande driften på såväl det tekniska som organisatoriska området så anser FSG detta omhändertaget under fråga 1. Men tillståndshavaren (tillståndsföreträdaren) ska också ha möjlighet att själv, utan några inskränkningar, kunna ta de initiativ och besluta om säkerhetshöjande investeringar i anläggningen, som krävs för att säkerheten ska kunna hållas på en hög nivå. Då tillståndsföreträdaren för RAB och FKA nu är en och samma person finns det både fördelar men också nackdelar med detta anser granskningen. Fördelar kan exempelvis nås genom säkerhetshöjande upphandlingar av gemensam karaktär, vilket kan skapa utrymme

7 Sida 7 (15) för mer säkerhetshöjande investeringsmedel. En nackdel kan tänkas vara om tillståndsföreträdaren tvingas prioritera angående investeringar mellan RAB och FKA. I detta fall skulle en enskild företrädare kunna tänkas bevaka egna frågor med större kraft. FSG gör bedömningen att det inte behöver finnas några säkerhetsmässiga motsättningar med ett delat VD-ansvar, i jämförelse med en enskild VD, kopplat mot kärntekniklagens reglering av tillståndshavare. 3. Är arbetsfördelningen mellan VD och vvd tillräckligt tydlig gällande säkerhetsmässiga frågor? FSG konstaterar att forum kring säkerhet och säkerhetsledning är prioriterade och fördelade mellan VD och vvd. Granskningen menar att kommunikationsförmågan mellan VD och vvd kommer att bli en av de viktigaste faktorerna för detta koncept. vvd-rollen har tidigare fokuserat på strategiska frågor och detta konstateras också vara ett fortsatt huvudfokus. FSG anser att det finns en viss farhåga för att strategifrågor inte får samma prioritet som tidigare då vvd kommer ersätta VD i högre grad än tidigare. På grund av att vvd-rollen blir en delvis annan lyfter FSG att det kan finnas behov av en tydligare rollbeskrivning/befattningsbeskrivning som klargör hur långsiktiga och strategiska säkerhetsfrågor kan vidmakthållas. Det framgår inte på detaljnivå hur tidsfördelningen kommer se ut mellan dagligt operativt arbete och övriga styrgrupper, kommittéer och möten. Vidare tar FSG upp att FKA har sett mer av centralstyrning från huvudägaren Vattenfall. Detta ser FSG delvis som förståeligt och försvarbart eftersom en ökad samverkan och samarbete mellan FKA och RAB kan ge större samordningsvinster och även säkerhetsmässiga fördelar. FSG noterar dock att det mindre positiva är att beslut som fattas av huvudägaren inte per automatik hanteras enligt de regler och den styrning som gäller för den kärntekniska verksamheten. FSG poängterar avseende aktuell ändring att beslut har fattats innan förankring och dialog har genomförts. Vidare lyfts även tidigare erfarenheter från direktiv om projektledningsmodeller och förslag till beslutsmodeller vid anläggningsändringar som exempel på fall där beslut fattats på motsvarande sätt. Ett stärkt samarbete mellan FKA, RAB och huvudägaren Vattenfall förutsätter en dialog före beslut gällande frågor av säkerhetsmässig karaktär, menar FSG. FSG kan i nuläget inte bedöma huruvida säkerhetskulturen utvecklas, bibehålls eller degraderas utan stöder kommentar från PSG om att planera in interngranskning avseende ledningsfilosofi och säkerhetsledning. FSG identifierar också att den nya arbetssituationen för VD sannolikt ökar stressnivån samt lyfter att det finns en stark koppling mellan stress och felaktiga beslut. Även långvarig stress kommenteras som kan leda till utmattningsfenomen och sjukskrivning. FSG menar att detta naturligtvis är individberoende, men pekar också på att styrelsen och specifikt styrelseordförande bör följa upp detta. Sammantaget bedömer FSG att tillsättandet av en delad VD-funktion inte negativt påverkar FKA:s förmåga att utöva säkerhetstillsyn av den kärntekniska verksamheten med minst bibehållen säkerhet. Vidare bedömer FSG i nuläget att ett delat VD-skap mellan FKA och RAB inte är en långsiktigt optimal lösning. I FSG framgår också att denna bedömning gäller förutsatt att nedanstående punkter omhändertas: Ordinarie program för interngranskning kompletteras med granskning av säkerhetsledning under åren 2014 och Att en befattningsbeskrivning/analys eller liknande tas fram för vvd-rollen.

8 Sida 8 (15) I denna beskrivning bör det göras en helhetsvärdering utifrån alla vvd:s arbetsuppgifter. Samt hur långsiktighet och strategiska säkerhetsfrågor vidmakthålls. Motivet till förändringen är att stärka samarbetet mellan FKA, RAB och huvudägaren Vattenfall. För att skapa möjlighet till att följa upp och utvärdera detta rekommenderas att en uppföljningsbar nulägesbeskrivning tas fram. Åtgärdsplan VD beslutade att det skulle tas fram en åtgärdsplan som omfattar åtgärder och kommentarer från säkerhetsgranskningen. Säkerhetscheferna vid FKA och RAB ansvarade för att ta fram denna åtgärdsplan [11]. För FKA:s del gäller Åtgärdsplan för delad VD-skap [9]. I åtgärdsplanen uppges att följande gäller för föreslagna åtgärder: - Uppföljande interngranskningar 2014 och FKA kompletterar sitt ordinarie program för interngranskning med granskning av säkerhetsledning under både innevarande år och under Denna åtgärd kommer samordnas med RAB och granskningsresurser tas in från både Vattenfall och RAB. Slutdatum för respektive granskning är och Befattningsbeskrivning vvd. Denna befattningsbeskrivning/analys ska omfatta en helhetsvärdering utifrån alla vvd:s arbetsuppgifter samt hur långsiktighet och strategiska säkerhetsfrågor vidmakthålls. Denna åtgärd ska samordnas med motsvarande åtgärd RAB och skulle enligt planen har varit klart Nulägesbeskrivning. Ta fram en nulägesbeskrivning för att skapa möjlighet till att följa upp och utvärdera motivet till förändringen, dvs. att samarbetet mellan FKA, RAB och huvudägaren Vattenfall ska stärkas. Detta ska vara klart Den färdigtid som angavs för befattningsbeskrivning vvd i åtgärdsplanen försköts något och ny tid för denna åtgärd beräknades till slutet av året [11]. Fastställd befattningsbeskrivning för vvd inkom dock till myndigheten redan [12]. Befattningsbeskrivningen anger vvd:s ansvar och arbetsuppgifter baserade på beslutad arbetsfördelning mellan VD och vvd och beskriver de uppgifter och forum som gäller för vvd. Dokumentet anger också kompetensbehov och kvalifikationer för aktuella ansvarsområden och arbetsuppgifter. vvd uppgav i intervju [13] att det varit viktigt att hitta formerna för fördelningen av arbetsuppgifterna samt att se över belastningen på VD. Detta gällde inte minst hur man kan minska antalet rapporterande funktioner till VD. Detta har gjort att FKA även inrättat en VD-stab som leds av vvd där några tidigare till VD direktrapporterande funktioner nu återfinns. Även Forsmarks skola har lagts över från VD:s ansvar till Personalchefen. Vid intervju uppgav vvd också att cft tillträder som ny vvd den 1 oktober och nuvarande tillförordnad vvd återgår som cf12. I intervjun framkom också att FKA håller på att ta fram beskrivning för VD-stabens arbete. FKA arbetar även med framtagning av en nulägesbeskrivning enligt åtgärdsplanen [13]. Denna beskrivning är ej fastställd ännu, men omfattar enligt intervju hur samarbetet mellan FKA och RAB sett ut hittills. Viss samverkan har förekommit inom olika områden, men denna samverkan har i hög grad varit individrelaterad och ej systematisk. Exempel är samverkan mellan F12 och R34 avseende organisation och teknik, samverkan mellan underhållschefer på RAB och FKA samt motsvarande på teknikområdet. Vidare har det förekommit samverkan i Vattenfalls regi i form av så kallade Process Coordination Teams avseende exempelvis underhållsfrågor, dieslar, hantering av revisionsavställningar

9 Sida 9 (15) och produktionsplanering. Utöver detta har FKA och RAB mötts i en mängd forum som rör hela branschen. SSM:s kommentarer SSM konstaterar att den dokumenterade styrning för organisatoriska ändringar som FKA har består av en rutin som är tydlig och relevant för ändamålet och innehåller nödvändiga steg för att hantera organisations- och verksamhetsförändringar. Även avseende säkerhetsgranskning har FKA en dokumenterad styrning som ger goda förutsättningar för såväl PSG som FSG. SSM konstaterar dock att eftersom den nya VD-situationen permanentades utan att organisationen fick möjlighet att använda sig av inarbetade rutiner för organisatorisk ändring har beslutande part därmed satt dessa former för säkerställande av regel- och kravefterlevnad ur spel och FKA har följaktligen inte följt sina egna rutiner. Efter SSM:s begäran om att FKA skulle inkomma med en anmälan om organisatorisk ändring genomförde FKA en organisationsutredning med efterföljande säkerhetsgranskning enligt överenskommet förfarande. Rutinen för organisatorisk ändring användes i den grad detta var möjligt utifrån det faktum att ändringen redan var genomförd när organisationsutredningen gjordes. SSM konstaterar att en lämplig anpassning har gjorts och SSM anser att utredning och säkerhetsgranskning behandlar den redan beslutade lösningen utifrån givna förutsättningar på ett bra sätt. SSM:s uppfattning är att strukturer, ansvar och befogenheter för säkerhetsledning finns tydligt styrt för att säkerställa den säkerhetsmässiga driften av anläggningarna. Vidare kan SSM konstatera att anmälan såväl som befattningsbeskrivning för vvd definierar arbetsfördelningen mellan VD och vvd, inkluderande även huvudfokus och hur befattningshavarna fördelar olika mötesforum. Det har dock gått över sju månader sedan förändringen och att det inte fastställts någon ny befattningsbeskrivning för vvd förrän helt nyligen kan anses vara väl lång tid. Då FKA fokuserat på att formerna för det delade VD-skapet och att arbetsfördelning mellan VD och vvd får vettiga former och att det även gjorts en översyn av VD:s belastning avseende direktrapporterande befattningar kan den långa tidsrymden förstås till viss del. Inrättandet av en VD-stab kan också ses som helt i linje med FKA:s strävan att forma förutsättningarna för det delade VD-skapet och SSM anser detta vara en genomtänkt justering i ledningsstrukturen. SSM konstaterar vidare att ny vvd tillträder och ser positivt på att befattningsbeskrivningen för vvd fastställdes. SSM konstaterar vidare avseende förutsättningar för VD, utöver den arbetsfördelning som kommenteras ovan, att arbetstidsfördelningen mellan Forsmark och Ringhals hanteras. Att även vissa Vattenfallmöten har beslutats genomföras ute på de två anläggningarna är också en åtgärd för att skapa bättre förutsättningar för VD att hantera det delade VDskapet som ett led i att kunna hålla sig bättre informerad och kunna upprätthålla en större närvaro på de båda anläggningarna. Detta ser SSM som en tilltalande lösning. Det delade VD-skapets förutsättningar att kunna vara väl insatt och grundad i frågeställningar för att kunna överpröva ställningstaganden och beslut väcker naturligtvis frågor. Rollen är utmanande och inte optimal. I synnerhet inte när en person är DL1 vid två kärnkraftverk med sammanlagt sju reaktorer av olika typ och generation fördelat på två geografiskt skilda platser. Detta gör att det kan vara svårt att sätta sig in i alla aspekter och skapa sig en egen bedömning utan att vara alltför beroende av andras kunskap och bedömningar. När DL1 sätts på prov rör det sig också oftast om komplexa frågeställningar

10 Sida 10 (15) och svåra överväganden. Detta torde inte vara en eftersträvansvärd situation för någon organisation inom säkerhetskritisk verksamhet. Föreliggande situation ställer därför ytterst höga krav på personliga egenskaper i kombination med relevant och gedigen erfarenhet för den person som ska inneha en sådan VD-befattning samt att det finns gedigna former för arbetsdelning mellan VD och vvd eftersom den sistnämnde nu får en tung roll. Den arbetsbelastning detta delade VD-skap kan komma att innebära för framförallt VD men även vvd är svåra att bedöma. FSG lyfter att de inte ser ett delat VD-skap som en långsiktigt optimal lösning, något som SSM håller med om. Det är också svårt att överblicka förutsättningarna på längre sikt. En stor börda läggs på VD och även på vvd. Förutsättningarna för nuvarande delade VDskap kan också ifrågasättas ur flera perspektiv. FSG tar upp stresspåverkan kopplat till beslut och hög stressnivå över tid som kan leda till olika former av hälsoproblem. Säkerhetsledningsansvar för sju reaktorer, ett högt tryck på att kunna informera sig, läsa in sig på stora mängder ärenden och det resande som krävs av VD etc. gör VD-rollen i nuvarande form ytterst utmanande. SSM undrar om inte nuvarande modell blir tämligen sårbar då den kan tyckas vara skapad för en specifik person. Uppdraget att inneha ett delat VD-skap skulle i förlängningen också kunna påverka förmågan att fullt ut fungera i rollen. SSM ställer sig också bakom FSG:s farhåga avseende om strategifrågor kommer få samma prioritet som tidigare samt att det delade VD-skapet innebär att VD kan tvingas prioritera mellan investeringar mellan FKA och RAB. Det finns således ett antal inneboende aspekter i vald lösning som måste värderas över tid. Även om det inte behöver finnas säkerhetsmässiga motsättningar i det delade VD-skapet jämfört med en enskild VD måste detta varsamt övervakas och justeringar göras om så skulle visa sig vara fallet. SSM instämmer i FSG:s kommentar att det inte går att bedöma huruvida säkerhetskulturen utvecklas, bibehålls eller degraderas. Det gäller för organisationen att alltid vara vaksam på om kulturen påverkas av olika förhållanden och när en verksamhets högste chef byts får det alltid någon form av påverkan. Att FKA avser göra kompletteringar till sina internrevisionsplaner och genomföra två specifika uppföljande granskningar inriktade mot ledningsfilosofi och säkerhetsledning ser SSM mycket positivt på. Även att utredningen pekar ut att en uppföljning av den organisatoriska ändringen planeras genomföras efter två år, enligt ordinarie rutin, är också något SSM stödjer och anser vara mycket angeläget att detta genomförs. Förhållandet att den beslutade permanenta lösningen av VD-skapet för FKA beslutades utan beredning är anmärkningsvärd. Att en VD slutar med omedelbar verkan och att styrelsen måste tillse att en ny VD finns för verksamheten är inte konstigt. Tillsättandet av en tillförordnad VD för FKA som också var VD för RAB innebar en ny företeelse, men sågs av såväl FKA som RAB som en tillfällig lösning som kunde accepteras ur ett säkerhetsperspektiv. FSG lyfter att en förankring och dialog före beslut om att permanenta lösningen, som ska ses som beslut i en fråga av säkerhetsmässig karaktär, inte förekom. SSM anser att beslutsfattare innan beslutet om att tillsätta den tillförordnade VD:n som ordinarie VD vid FKA med bibehållet delat VD-skap borde ha diskuterat lösningen med organisationen och utrett frågan enligt gängse rutiner. Detta hade också troligen renderat en anmälan till myndigheten.

11 Sida 11 (15) Bedömning av kravuppfyllnad SSM gör följande bedömningar av kravuppfyllnad: SSMFS 2 kap 8, första stycket Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett enhetligt ledningssystem som är så utformat att kraven på säkerhet, strålskydd och fysiskt skydd tillgodoses samordnat med övriga krav på verksamheten. Ledningssystemet, inklusive tillhörande rutiner och instruktioner, ska hållas aktuellt och vara dokumenterat. SSM bedömer att FKA uppfyller kravet i stort inom avgränsat granskningsområde, men har identifierat en brist. SSM konstaterar att det finns relevant och tydlig styrning för organisatoriska ändringar samt adekvat styrning i ledningssystemet för säkerhetsgranskning. Vidare konstaterar SSM att det finns en tydlig struktur och styrning för säkerhetsledning med driftledningsnivåer med tillämpad överprövningsprincip som hålls intakt även efter ändringen. SSM konstaterar att FKA har en fastställd befattningsbeskrivning för vvd, men att en sådan kanske kunde tagits fram tidigare. Den övergripande arbetsfördelning avseende mötesforum och huvudfokus som finns beskriven i anmälan samt att VD och vvd har dagliga avstämningar har dock säkerligen fungerat på ett plan. FKA har också varit mån om att hitta formerna för arbetsfördelningen och tagit tid på sig för detta innan man formaliserat vvd:s roll. SSM ser positivt på att en befattningsbeskrivning för vvd tagits fram inför att ny vvd tillträder. SSM konstaterar också att FKA inte följt sina gängse rutiner avseende organisatorisk ändring då det delade VD-skapet beslutades som permanent lösning utan att en organisationsutredning genomförts. SSM bedömer därmed att FKA brustit avseende att följa sina rutiner för organisationsändring. SSMFS 2 kap 9, punkt 2 Tillståndshavaren ska se till att ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden definieras och dokumenteras för den personal som arbetar med uppgifter av betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten SSM bedömer att FKA uppfyller kravet. Avseende säkerhetsledning konstaterar SSM att det finns tydligt definierade säkerhetsansvar för den säkerhetsmässiga driften av anläggningarna. Den i anmälan angivna arbetsfördelningen mellan VD och vvd kan anses övergripande täcka definierade ansvar och befogenheter på den högsta nivån och detta har också styrkts av en fastställd befattningsbeskrivning för vvd. Det har tagit tämligen lång tid att ta fram denna befattningsbeskrivning, men att VD och vvd har daglig kontakt och regelbundna möten kompenserar dock detta till viss del. SSM anser också att det inte är fel att FKA velat hitta bra former för arbetsfördelningen och antal personer som direktrapporterar till VD.

12 Sida 12 (15) 2 kap 9, punkt 4 Tillståndshavaren ska se till att beslut i säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta SSM bedömer att FKA i stort uppfyller kravet, men har identifierat en brist. SSM konstaterar att det finns en tydlig struktur för säkerhetsledning med driftledningsnivåer med tillämpad överprövningsprincip som ger förutsättningar för att beslut i säkerhetsfrågor bereds och ges en allsidig belysning. Denna struktur står orörd i den nya VD-situationen. Vidare stöds högsta driftledningens (DL1) beslut i säkerhetsfrågor av en fristående säkerhetsfunktion, FQ. Efter det att SSM begärt att ny VD-situation skulle anmälas gjordes detta och nuvarande förhållande med delat VD-skap har beretts på ett bra sätt utifrån givna förutsättningar. Att tillståndshavaren själv inte beredde den nya VD-situationen innan det blev en permanent lösning med hjälp av sin organisation och dess rutiner för organisationsändringar kan ses som anmärkningsvärd. VD har säkerhetschef och säkerhetsavdelning som sitt stöd och om detta stöd hade använts är det sannolikt att FQ föreslagit en djupare genomlysning av situationen. Tolkning av krav och nya förhållanden kan leda fram till olika slutsatser med efterföljande beslut. Den säkerhetsvärdering av VD-situationen FKA gjorde i samband med att man fått en tillförordnad VD, där VD-skapet var delat med RAB, gjordes utifrån ett kortsiktigt perspektiv och i tron att denna lösning endast var temporär. När situationen permanentades blev förhållandet ett nytt. SSM anser att tillståndshavaren borde ha insett att detta tarvade en anmälan till myndigheten eller i alla fall en utredning av eventuell säkerhetspåverkan och av effekten av rollförändringar innan själva genomförandet. SSM bedömer att FKA brustit i att bereda och allsidigt belysa frågan om ett permanent delat VD-skap innan beslut om detta fattades. SSMFS 2 kap 9, punkt 6 Tillståndshavarna ska se till att den som arbetar i den kärntekniska verksamheten ges de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta på ett säkert sätt SSM bedömer att FKA uppfyller kravet. Den arbetsfördelning som beskrivits i anmälan för VD och vvd anger ansvar, befogenheter, huvudfokus samt fördelning av mötesforum. Vidare konstaterar SSM att VD har dagliga avstämningar med vvd och veckovisa avstämningar med cfq. Antal personer som direktrapporterar till VD har också reducerats. Arbetstiden fördelas mellan Forsmark och Ringhals och vissa Vattenfallmöten har förlagts till anläggningarna. Allt detta ger förutsättningar för att VD ska kunna hålla sig informerad, fungera i sin befattning och ta sitt ansvar som tillståndsföreträdare. Förutsättningarna för VD att kunna överpröva ställningstaganden och beslut i säkerhetsfrågor är dock inte optimala. När DL1 sätts på prov rör det sig också oftast om komplexa frågeställningar och svåra överväganden. Personliga egenskaper och en omfattande erfarenhet blir oerhört viktigt för den person som ska inneha en sådan VDbefattning. Den arbetsbelastning detta delade VD-skap kan komma att innebära för framförallt VD men även vvd är svåra att bedöma. SSM bedömer att förutsättningarna finns för såväl VD som vvd i ett kortsiktigt perspektiv. Att en befattningsbeskrivning för vvd nu är klar ser SSM positivt på. Förutsättningar för att upprätthålla FKA:s säkerhetsledning under alla förhållanden finns också genom ett utökat antal DL1-

13 Sida 13 (15) behöriga. Nuvarande delade VD-skap kommer dock fullt ut att prövas då det inträffar en större händelse eller något annat betydande förhållande. FSG har lyft i sin granskning att de inte ser ett delat VD-skap som en långsiktigt optimal lösning. SSM instämmer i detta. Förutsättningarna på längre sikt är svåröverskådliga. Förutsättningarna för nuvarande delade VD-skap kan ifrågasättas i längden ur såväl arbetsbelastning och stress kopplat till beslutsfattande som ur ett hälsoperspektiv. Säkerhetsledningsansvar för sju reaktorer, ett högt tryck på att kunna informera sig, läsa in sig på stora mängder ärenden och det resande som krävs av VD etc. gör VD-rollen i nuvarande form ytterst utmanande. Detta gör att vald modell blir tämligen sårbar då det kan vara svårt att hitta en ersättare till nuvarande VD. Ett sådant uppdrag skulle i förlängningen också kunna påverka förmågan att fullt ut fungera i rollen. SSMFS 4 kap, 5, första stycket Tekniska och organisatoriska ändringar i en anläggning påverkar de förhållanden som har angivits i säkerhetsredovisningen och principiella ändringar i säkerhetsredovisningen ska, innan de får tillämpas, vara säkerhetsgranskade enligt 3 samt anmälda till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM bedömer att FKA uppfyller kravet, men har identifierat en brist. SSM konstaterar att den anmälan med genomförd organisationsutredning samt säkerhetsgranskning som inkommit till myndigheten genomlyser adekvat den ändring som den nya VD-situationen utgör. SSM konstaterar också att FKA planerar genomföra en uppföljning av den organisatoriska ändringen efter två år samt två interngranskningar med fokus på säkerhetsledning under 2014 respektive SSM konstaterar dock att tillståndshavaren inte givit organisationen möjlighet att bereda organisationsändringen enligt gängse rutiner innan ändringen genomförts. Efter att SSM begärt att en anmälan skulle göras gjordes denna enligt normal procedur men utifrån givna förutsättningar, dvs. en given lösning för VD-situationen. SSM inser svårigheten att göra detta och förstår att en anpassning av organisationsutredningen krävdes då befintlig instruktion inte kunde vara fullt tillämpbar. SSM bedömer att den inkomna anmälan samt säkerhetsgranskningar håller hög kvalitet. SSM anser att det är av yttersta vikt att tillståndshavarens organisationsdelar samt den styrning och rutiner som finns framtagna för verksamheten verkligen används av tillståndshavaren i samtliga fall. Att den nya VD-situationen inte sågs som anmälningspliktig av tillståndshavaren kan bero på att en tolkning av kravet gjorts med fokus på ändring i säkerhetsredovisningen. Om beslut om tillsättning av ny VD diskuterats med FQ hade troligen en annan tolkning gjorts. I sin anmälan anger FKA att SSM förhandsinformerats om ändringen i början av februari. SSM inser att den diskussion som fördes vid detta möte kan ha medfört att FKA kan ha uppfattat att SSM blivit tillräckligt informerade. SSM vill dock tydliggöra att tillståndshavarna inte kan tillgodoräkna sig det som sägs på ett möte som en anmälan eller anta att det i och med mötet inte behövs en anmälan. SSM ger inga formella svar på förfrågningar eller förhandsinformation vid ett möte. SSM bedömer att FKA brustit i att anmäla den beslutade permanenta VDsituationen till myndigheten och att så gjordes först efter att SSM begärt detta.

14 Sida 14 (15) SSMFS 4 kap 3 en säkerhetsgranskning enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter ska utföras för kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade, och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda. SSM bedömer att FKA uppfyller kravet. SSM konstaterar att såväl primär som fristående säkerhetsgranskning genomförts på ett vederhäftigt sätt och hanterat relevanta aspekter av granskat förhållande på ett systematiskt sätt med fokus på säkerheten. Vidare har FKA tagit fram en åtgärdsplan som omfattar säkerhetsgranskningens åtgärder och kommentarer och deras hantering. Samlad bedömning Att en och samma person är VD för två tillståndshavare är en ny företeelse inom svensk kärnkraft. Detta innebär också att en och samma person är DL1 vid två kärnkraftverk med sammanlagt sju reaktorer av olika typ och generation. Detta är en stor utmaning. I synnerhet om detta ansvar är uppdelat på två geografiska platser med delad tid för de två organisationerna. I denna granskning kan SSM konstatera att styrelsens beslut att permanent tillsätta en VD vid FKA, som också är VD vid RAB, fattats utan att följa befintliga rutiner för hantering av ändringar. SSM bedömer att FKA har agerat enligt sina rutiner efter det att SSM begärde att detta förhållande skulle anmälas som en organisationsändring. Beslutet om ny VD i sig ska givetvis fattas av styrelsen. Men när beslut fattas som bryter mot tidigare tradition och form eller skulle kunna ha påverkan av olika slag måste dessa eventuella effekter på organisationen vara en fråga för berörd tillståndshavarorganisation och dess rutiner som är implementerade för att säkerställa att krav och regler följs. SSM anser att det är av yttersta vikt att styrelsen och/eller huvudägaren när dessa fattar beslut som involverar berörd tillståndshavarorganisation ser till att denna kan göra en bedömning av säkerhetspåverkan. SSM:s samlade bedömning är att FKA i stort lever upp till samtliga krav som granskningen omfattat och att VD:s roll som företrädare för den kärntekniska verksamheten har förutsättningar att upprätthållas. SSM har dock identifierat brister i form av att fullborda en ändring utan att bereda och allsidigt belysa denna ändring eller anmäla denna till myndigheten. Vidare bedömer SSM att säkerhetspåverkan av aktuellt fall är liten i det korta perspektivet då struktur för säkerhetsledning hålls intakt och arbetsfördelning finns för VD och vvd. I det längre perspektivet är det svårare att avgöra vilken säkerhetspåverkan vald lösning kan ha. SSM menar också att det är först i den stund en större händelse eller förhållande inträffar som kräver högsta ledningens involvering som det delade VD-skapet fullt ut prövas. Då ändringen innebär ett nytt sätt att se på vad VD-rollen innebär och vilka förväntningar som kan ställas på denna samt att ändringen skett utan att ha beretts på erforderligt sätt är det av yttersta vikt att FKA (och RAB) noggrant följer upp effekterna av ändringen i syfte att säkerställa att säkerheten inte påverkas negativt på längre sikt.

15 Sida 15 (15) Referenser 1. Forsmarks Kraftgrupp AB Säkerhetsvärdering med anledning av personalförändring i ledningsfunktionen, FQ , Begäran om anmälan av organisatorisk ändring, SSM , Forsmark - Anmälan om organisatorisk ändring enligt 4 kap. 5 SSMFS 2008:1 Angående förändrad VD-situation, FQ , Forsmark Kraftgrupp AB Organisationsutredning med anledning av personalförändringar i ledningsfunktionen, FKA , Primär säkerhetsgranskning Tillsättning av gemensam VD för Forsmark och Ringhals, F , Granskning av kompetensprövning av VD som driftledning nivå 1, SSM Tillsynsrapport, SSM , Rutin för organisations- och verksamhetsförändringar, F-I-286, Rev 9, Forsmark Fristående säkerhetsgranskning Tillsättning av gemensam VD för Forsmark och Ringhals, FQ , Rev 0, Åtgärdsplan med avseende på delad VD-skap, FKA , Rev 0, Forsmark Säkerhetsgranskning, F-I-824, Rev 32, Telefonintervju med cfq Niclas Metzén Kompetens- och befattningsbeskrivning för FC, F-I-3283, Rev 0, Telefonintervju med tillförordnad vvd FKA P-G Nilsson, samt Sändlista: FKA För kännedom: ck. ckx, ASK, Markus Forsberg, Jan Gällsjö, Kristina Keltler-Mossberg, Klas Idehaag, Yvonne Liljeholm, Karin Lindström, Per Chaikiat, Anna Bärjegård, Petra Hansson

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE - Förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FI Dnr 11-5610) Sparbankernas Riksförbund, nedan

Läs mer

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-23 Vår referens: SSM 2010-4615 Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida 2004-09-07 = Verkställande direktören FI Dnr 04-435-313 Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Rapport 141031 Dnr: 2014/54-1.2 Karin Lundhgren Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Så gjordes uppföljningen I februari 2014 beslutade rektor att den nya organisationen som trädde i

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Granskning av förutsättningarna för ledarskap i KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Projektets syfte 3 2.3 Metod och genomförande 3 2.4 Bemanning

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Inspektionsrapport Kompetens driftpersonal FKA

Inspektionsrapport Kompetens driftpersonal FKA TILLSYNSRAPPORT 2012-03-29 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmarksanläggningen Förrättningsdatum: 2012-02-09 Arbetsgrupp: Johan Enkvist, Klas Idehaag

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Granskning av informationssäkerhet

Granskning av informationssäkerhet 1(1) DNR: SLU ua 2014.1.1.2-841 Exp. den: 2014-06- Styrelsen BESLUT 2014-06-17 Sändlista Granskning av informationssäkerhet Styrelsen beslutar: att fastställa internrevisionens rapport Informationssäkerhet,

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer