Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 4 mars Gruppmöten kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 4 mars 2014. Gruppmöten kl. 08.00."

Transkript

1 Ka I lelse/u nderrättelse Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 4 mars Gruppmöten kl Plats: Tid: Malungsrummet, kommunhuset, Malung kl Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Kurt Podgorski /Nämndkansliet Telefonnr: Ärenden 1. Val av juste ra re 2. Kl Kommunens lokalförsörjning (besök av service- och teknikförvaltningen) 3. Budget för service- och teknikförvaltningen 2014 (information) 4. Omdisponering av investeringsmedel Lönerevision 2014 (besök av personalchefen) 6. Information om bokslut Ansökan om driftbidrag för föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors Ansökan om driftbidrag för Torgås Folkets husförening Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2013, återrapportering 11. Budget uppdrag (ytterligare underlag delas eventuellt ut på mötet) A :..ng-sälerr T I s ~ \ - -» -,z z ^ -

2 1 5 Ma a,: v -: Tjänsteutlåtande Tjänsteställe: Service- och teknikförvaltningen Datum Handläggare: Lars Nyberg Mottagare: Kommunstyrelsen E-postadress: Telefonnr: Diarenr: Omdisponering av investeringsmedel 2013 Förslag till beslut 1. Redovisade förändringar i genomförandet av 2013 års investeringsplan godkänns. 2. För ombyggnationen av riksidrottsgymnasiet (RIG) överförs tkr från 2013 till 2014 års investeringsbudget. Beskrivning av ärendet Sammanfattning I den investeringsplan för perioden som antogs av kommunfullmäktige den 26 november 2012, 112, finns ingen budget för investeringar av mer akut karaktär. Det blev under år 2013 nödvändigt att investera i ett nytt tak på kommunhuset på grund av läckage samt även att tidigarelägga åtgärden gällande ny ventilation i förvaltningshuset Sälen. Service- och teknikförvaltningen har gjort en redovisning av ett antal investeringsprojekt som genomförts under 2013 och där alla investeringsmedel inte tagits i anspråk. Förvaltningen föreslår därför att överskott från redovisade projekt omfördelas till tre projekt som genomförts. Förutom ombudgetering för projekt tak kommunhus och ventilation förvaltningshuset Sälen föreslås även en intern omföring av 189 tkr från projekt om- och tillbyggnad matsal Sälens skola till projekt ombyggnation administration Sälens skola. I 2013 års investeringsbudget finns tkr avsatt för tillbyggnad skidgymnasiet tkr av den ramen förslås att överföras från 2013 till år 2014, på grund av förseningar i den planering som gjordes inför utbygganden av riksidrottsgymnasiet. Beslutsunderlag Omdisponering investeringar 2013, daterad För kännedom Service och teknik För åtgärd KFV, redovisningen

3 Malung-Sälens kommun OMDISPONERING INVESTERINGAR 2013 Proj nr Investering Överskott Ombudgeteras Projekt tkr tkr 0019 Tillgänglighet offentliga lokaler 200,00 200,00 Överförs till projekt 002 ny ventilation till förvaltningshuset Sälen 0021 Elkabel Bullsjön 70,00 70,00 Överförs till projekt 002 ny ventilation till förvaltningshuset Sälen 0401 Anpassning skollokaler 500,00 407,00 Överförs till projekt 002 ny ventilation till förvaltningshuset Sälen 73,00 Överförs till projekt 0020 tak kommunhuset 0403 Lillmons skola rep omb 267,00 267,00 Överförs till projekt 0020 tak kommunhuset 0404 Lillmons skola omb kök 88,00 88,00 Överförs till projekt 0020 tak kommunhuset 0408 Modul Sälens skola 52,00 52,00 Överförs till projekt 0020 tak kommunhuset 0410 Om- och tillb matsalsb Sälens skola 560,00 89,00 Överförs till projekt 0020 tak kommunhuset 189,00 Överförs till projekt 0409 omb adm Sälens skola 0412 Omb skidgymnasiet 1 034, ,00 Överförs till 2014 Service- och teknikförvaltningen

4 * en ~c-saiers -:n"~,i - Tjänsteutlåtande Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: T elefonnr: Datum: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: KS/2014:60 Ansökan om driftbidrag för föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors 2014 Förslag till beslut 1. Föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors beviljas ett driftbidrag på 5000 kr för år Föreningen uppmanas att inför kommande år söka bidrag enligt gällande riktlinjer. 3. Driftbidaget finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors har inkommit med en ansökan om ett driftbidrag på 5000 kr. Föreningen lämnade inte in någon ansökan om föreningsbidrag inför år I ansökan påpekas att föreningen inte kan nyttja det nya elavtalssystemet med billigare el efter kl Verksamheten har öppettider mestadels under dagoch tidig kvällstid. De ökade elkostnaderna bedöms inte bäras enbart av badavgifterna. Bedömning Kommunstyrelsen bör bevilja ett driftbidrag på 5000 kr till föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors för år 2014 och samtidigt uppmana föreningen att inför kommande år söka bidrag enligt gällande riktlinjer. Beslutsunderlag Ansökan om driftbidrag, daterad Skickas till För kännedom: Föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors För åtgärd: KFV = -3 T i x Malung : Vn; Fa:' - _ -3 j Bankgiro: 46 ni,n = se

5 Ankom Malung-Sälens kommun Box MALUNG Malunq-Sälens Kommun Dn,S/.2QJMQ. Ansökan om driftbidrag. Föreningen for Skol- och Folkbad i Malungsfors, organisationsnummer , ansöker om driftbidrag på kr :-. Vi kan ej nyttja det nya elavtalssystemet med att använda ström efter kl Badhuset är öppet fredagar med uppvärmning av varmvatten från tidig förmiddag till kl De flesta badgästerna är i badhuset från kl till 19.00, sedan avtar besökandet fram till På grund av ovannämnda kommer konsumtionsavgifterna att öka för föreningen, en kostnad som ej kan bäras av badavgifter. Föreningen har f.n. ett ansamlat kapital på kr :-, medel som under flera år sparats för att klara kommande kostnad för byte av avlopp till ett av kommunen godkänt system. Vi emotser en positiv behandling i ärendet Malungsfors Ingvar Eriksson Ordförande Västra Fors Byväg MALUNGSFORS

6 ^ Malung-Säten 3 TTU - Tjänsteutlåtande Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: KS/2014:83 Ansökan om driftbidrag för Torgås Folkets husförenirig 2014 Förslag till beslut 1. Torgås Folkets husförening beviljas ett driftbidrag på 5000 kr för år Föreningen uppmanas att inför kommande år söka bidrag enligt gällande riktlinjer. 3. Driftbidaget finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Torgås Folkets husförening har inkommit med en ansökan om ett driftbidrag på kr. Föreningen lämnade inte in någon ansökan om föreningsbidrag inför år I ansökan anges att föreningen är medveten om att ansökan inte lämnats i tid inför Föreningen har svårt att klara löpande utgifter för el och sophämtning och söker därför ett driftbidrag. Bedömning Kommunstyrelsen bör bevilja ett driftbidrag på 5000 kr till Torgås Folkets husförening för år 2014 och samtidigt uppmana föreningen att inför kommande år söka bidrag enligt gällande riktlinjer. Beslutsunderlag Ansökan om driftbidrag, daterad Skickas till För kännedom: Torgås Folkets husförening För åtgärd: KFV Msiung-Sälens nomrnun i box K "22 Msluny 3C Fsx: 028C-163 oy i Husgiro: J 43 4i 3 j bankgiro Avw.maiu.ng-5sien.se

7 ~rnritb~bt(jr'-im;qi '(Jd}fCW<f^7pu0lj i öfwf WrTn9 - ^^"ptrre^smr ^wm^srmfwipsi Tpfcrar xms'w^vji ptw^ufj' YU^MfUXfC^ f " i/! <%& ixntptrof^f^ '<7!t-'; U O V/ j 7 "^T <50WW5 "fepqsljtjf^) ppw"7u6 W~j 2~^TOW^W rynw~timsi i... W7^^'~5[p r -^p^]ur pri7^"^^n7p^f7i7^ HJWIpj" ^ '*> e i WpuU WP "^0? JffM,A 3 _4^ ' i * ' _, f J i i \ 0 ^D^rCT]TOTS ]]Tl ; 7ftp~Z~^ pj OUt^ """Tffiffi^,.. p _ x ~ihttg$ uttp ^ ^ ^ ^?UJp T r M c n oyjo^n hhl/ix m^n

8 I r - Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: KS/2014:51 Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset 2014 Förslag till beslut 1. Malungs församling beviljas ett bidrag på kr för sommarkollo Bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. 3. Malungs församling uppmanas inkomma med redovisning över genomfört sommarkollo. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Malungs församling har inkommit med en skrivelse, där man söker bidrag för kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset Sommarkollot planeras att genomföras via ett samarbete mellan Malungs församling, Rotary, Lions och Malung-Sälens kommun. Sommarkollot utökas med en vecka inför 2014 och erbjuder sammanlagt 45 barn en sommarvecka i Hånäset. Dessutom erbjuds sju ungdomar feriearbete under den treveckorsperiod i juni/juli som sommarkollot är öppet. Malungs församling ansöker om bidrag från Malung-Sälens kommun för matkostnader för lunch och mellanmål man har under tre veckor, motsvarande kr. Samtidigt som dessa medel söks hos kommunstyrelsen går en förfrågan till socialnämnden med förslag att finansiera en huvudledare. Bedömning Verksamhet som riktas till barn och ungdomar är prioriterad i Malung-Sälens kommun. Därför bör bidrag beviljas för att genomföra sommarkollo i Hånäset Församlingen bör inkomma med redovisning efter genomfört sommarkollo. Beslutsunderlag Ansökan om bidrag till kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset, daterad Skickas till För kännedom: Malungs församling För åtgärd: KFV Malung-Sälens kommun j S<~ - - OC s-ax; - J > -! i r r, 4 T - - _

9 Ankom Till Kommunstyrelsen Malung - Sälens komm TO(ung. Söjens Kommun Ansökan om bidrag till kostnader i samband med sommarkollo i Hanäset. Information, beskrivning och budget för sommarkollo 2014 Vi planerar ett sommarkollo i Hånäset även sommaren Vi räknar med att liksom förra sommaren ha samarbete med Malung-Sälens kommun, Rotary och Lions. Sommarkollot är planerat till 3 veckor i juni/juli. Sommarkollo: Sommarkollot har som syfte att erbjuda barn en sommarvecka på Hånäsets barnkoloni, som alternativ till att vara på fritids eller hemma innan föräldrarna får semester. Ytterligare ett syfte med projektet är att erbjuda ungdomar en veckas avlönat feriearbete. Vi räknar med att under 3 veckor erbjuda sammanlagt 45 barn i åldrarna 9-13 år en veckas sommarvistelse på Hånäsets barnkoloni, 15 barn per vecka under tre veckor. Liksom tidigare år kommer två huvudledare att leda projektet. Personalstyrkan förstärks av sammanlagt 7 feriearbetande ungdomar samt gärna också av ungdomar från kommunens sommaijobbprogram för feriearbete åt ungdomar. I förslaget nedan planeras Malungs församling bekosta 1 huvudledare, feriearbetare, mattransport, hyra för Hånäsets barnkoloni, förbrukningsmaterial och eventuella övriga kostnader. Malung-Sälen kommun föreslås stå för en av huvudledarna, samt matkostnaden. Budget: Budget för Sommarkollo Veckorna 25,26 och 27, om tillräckligt intresse finns. Plats: Hånäsets barnkoloni. (Beräknat på 15 barn, 2-3 feriearbetare och 2 huvudledare per vecka) 2 st. huvudledare under 3 veckor 88000:- Feriearbetare 7 st :- Busstransport av barnen Hånäset t/r 14 dagar 24000:- Lunch och mellanmål för 23 personer 14 dagar å 65: :- Mattransport Hånäset t/r 14 dagar å 300:-/tim 4500:- Hyra Hånäsets barnkoloni 14 dagar 200:-/dag 4500:- Förbrukningsmaterial och övrigt 4000:- Summa totalt: :-

10 Malungs församlings egenimsats finansierar; 1 huvudledare + administration (45000) (4500C 7 Feriearbetare (3750C (37500) Mattransport (4500) Busstransport (24000) (minus del som ev sponsras) Hyra Hånäset (4500) Förbrukningsmaterial och övrigt Totalsumma: (4000) : - Malung- Sälen kommun foreslås finansiera: Lunch och mellanmål Totalsumma: (22000) 22000:- Socialnämnden i Malung- Sälen kommun foreslås stå for: 1 huvudledare Förfrågan kommer även i år att riktas till Lions och Rotary angående sponsring av del av busskostnaden: Sponsring av del av busstransport Härmed ansöks från Malung- Sälen kommuns kommunstyrelse om ett bidrag på 22000:- som skall täcka matkostnaderna for sommarkolloverksamheten i Hånäsets barnkoloni tre veckor sommaren u Maria Andersson, Barn- och ungdomsledare

11 I'p -?.;ung-sälens kornmun c Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2013, återrapportering Förslag till beslut 1. Återrapportering av internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2013 godkänns. 2. Kommunchefen ansvarar för att brister enligt kontrollrapporterna åtgärdas och återrapporteras enligt plan. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12 november 2013, 157, att fastställa internkontrollplan för år 2013 och 2014 avseende kommunstyrelseförvaltningen. Kontroller enligt planen har nu gjorts för år Bedömning Utifrån de inlämnade kontrollrapporterna kan konstateras att rutiner avseende periodisering av intäkter och kostnader, kreditkort, styrmodellen, löneutbetalningar, avslut av personal samt informationssäkerhet (policy och instruktioner) bedöms fungera men kräver fortsatt utveckling. Rutiner för avtalstrohet, attestantförteckningar samt synpunktshantering har brister och behöver åtgärdas. Kommunchefen bör ansvara för att respektive chef vidtar åtgärder enligt kontrollrapporterna för att åtgärda bristerna. Beslutsunderlag Internkontrollplan för kommunstyrelsen för år med bifogade kontrollrapporter Skickas till För kännedom: Kommunrevisorerna För åtgärd: Kommunchefen iviaiung-säiens - : «omnun : Box i-i. 78i; 21 Msiung ( ifn ': Fax: 0260-i S OS i Husgiio: i Bankgiro: I

12 Maiung-Sälens kornmun Dokumenttyp: Plan Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: internkontrollplan inledning Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. Internkontrollplanen och tillhörande rapporteringsrutiner utgör således kontrollaktiviteter för att helt enkelt säkerställa att den interna kontrollen fungerar på avsett sätt. Planen som avser 2013 och 2014 ska fastställas av kommunstyrelsen. Nämnd: Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen Inköp Risk och väsentlighet Ekonomiadministration Ekonomiadministration Köptrohet mot ramavtal Kontroll av attestantförteckning Periodisering av intäkter och kostnader Upphandlingschef Ekonomihandläggare /SE Redovisningsekonom /MH, KR Process/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Kontrolldatum Kontrollmetod Rapport till Stickprov Planeringschef 12 Kontroll mot aktuell lista Granskning enligt rutin Ekonomistrateg 9 Ekonomistrateg 8 Malung-Sätens kornmun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

13 Styrmodell Kontroll av rutin för kreditkort Uppföljning av beslutade processer/anvisningar Planeringschef Lönehantering Rätt lön i rätt tid Personalchef Personalrutin Avstämning enligt gällande rutin varje månad Stickprovskontroll Uppföljning via IT-säkerhetssamordningsgruppen Genomgång av registrerade synpunkter Informationssäkerhet Synpunktshantering Avslut av personal verkställs Att policy och instruktioner fungerar Att inkomna synpunkter följs upp Personalchef IT-chef Ekonomistrateg Respektive ansvarig chef Process/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Kontrolldatum Kontrollmetod Granskning enligt rutin Kontroll mot ärshjul Rapport till Risk och väsentlighet Ekonomistrateg 9 Ekonomiadministration Verksamhetsekonomer Kommunchef 6 Kommunchef 9 Kommunchef 9 Kommunchef 9 Kommunchef 6 Internkontrollpian, fastställd i KS den 12 november 2013, 157 2

14 Dokumenttyp: Mall Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Anna Persson Haars E-postadress: Telefonnr: Diarienr: I/U Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/rutin KFV/Upphandling Kontroll avtalstrohet Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar Rutinen fungerar men behöver utvecklas x Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder Eftersom verksamheterna inte konterar sina inköp på avsett konto, så är det svårt att följa upp avtalstroheten inom ett ramavtalsområde. Konteringsmöjligheterna håller på att ses över och styras upp, inom ramen för e-handelsprojektet. I projektets uppdrag ingår även att göra det enklare att beställa avtalade produkter och att hitta information om aktuella avtal. Vi har ändå fortsatt göra stickprov på ramavtalsområdena Läromedel (mättes även 2012) och kontorsmaterial (ny mätning) med rådande förutsättningar, se nedan. Vi kan se en liten förbättring på avtalsområdet Läromedel, och vad gäller kontorsmaterial finns en hel del att förbättra.

15 Läromedel konto 6431, 6432 År 2012 % År 2013 % Inköp avtalade Inköp ICKE avtalade TOTALT ,0% ,6% 45,0% ,4% ! J j S Seriel I t o Kontorsmaterial konto 651 År 2013 % Inköp avtalad lev, ,7% Inköp icke-avtalade lev ,3% tot. Inköp 651 "kontorsmaterial"

16 y, ~y y / /' y./' y~ y \ \ H Seriel Inköp avtalad lev. Inköp icke-avtalade lev. Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till Anna Persson Haars kommunstyrelsen

17 Dokumenttyp: Mall Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet a r \/ct i{ rum mtna, I K fl/ /V«" / ] i hr rilfi/f, 1!/n V/', hn <fara >>! II ^ # /,. - iv» / / V)/,.. 5/, VA Process/rutin 1 ' Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar Rutinen fungerar men behöver utvecklas 0 Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder cn/ve epi^ce rvljcvnoicuicfal by fe- CHA? cbcj^ef 0 / ' " ti 'T... ell&r esoctttasz- hch^cf b.li~ 0 r? 7 V rnc Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till./. fi '/. ' l f '<

18 Dokumenttyp: Mall Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/ruti n Å L.0..1(4 -^ - Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar Kl Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över i \)i. ' " ' 0 l.( ef-1 li r Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt v i Förslag till åtgärder...vua-.vt.fi (ÅL L, rite. )rt _ ^U^CSiar.. 1 ) * * Wr r k^^clr^ ddul.\.c L..:takti m^r u A Q Kontroll utförd (datum) (A w i ( i/^c i I / Kontrollansvarig Rapporterat till..f./..1/i"... l.f."s 1

19 Dokumenttyp: Mall Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport, _, k s / ^ K I./ Nämnd/förvaltning/enhet.Y. h?.~ ^ Process/rutin Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar El Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över. J.k!.!.!/...M -' ' " ' Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt < Förslag till åtgärder 2 ^ 1... f - j.;, b ; : ' d.. ",,r iralimojr mtf W c ->Ui/lfl lor+soim vva/zi ' i / k - t w I icommuk^ awf M - Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till. c i

20 Dokumenttyp: Rapport Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Södertund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/rutin processer/anvisningar Kommunstyrelseförvaltningen Styrmodell: uppföljning av beslutade Resultat - iakttagelser x Rutinen fungerar Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder/kommentar Under 2013 bidrog det försämrade ekonomiska resultatet till att kommunstyrelsen vid tre tillfällen under perioden april till oktober genomförde planeringsdialoger med nämnderna. Höstens resultatdialog genomfördes inte. Anvisningar för planeringsprocessen 2014 beslutades i september. Inga nya anvisningar för uppföljningsprocessen togs under året. Rutinen fungerar men förutsättningarna under 2013 krävde mer tid för planeringsarbetet. Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till

21 Dokumenttyp: Datum: Tjänsteställe: Personal Handläggare: Sten-Inge Eriksson E-postadress: Telefonnr: 0280=18121 Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/rutin Personal Rätt lön i rätt tid Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar X Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder Utbildning av chefer och assistenter Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till

22 Dokumenttyp: Datum: Tjänsteställe: Personal Handläggare: Sten-Inge Eriksson E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/rutin Personal Avslut av personal verkställs Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar X Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder Utbildning av chefer och assistenter Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig c rr<ä-, ~ Rapporterat till

23 Dokumenttyp: Mall Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport, ^ D. Jl-s Nämnd/förvaltning/enhet ' ' * Process/rutin '..i: i: : Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar js Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder f ;j. / ty." IMOft) kowitmnirti hkiar.^fi^e JxXÉfl. Whi'fafihort M(É k)låsq i : fe/ii 2.9:(3>. héå ^...ks...^0i.t rf h Kontroll utförd (datum) mto-w-dl Kontrollansvarig Jtgfå Rapporterat till / f - irv 5 ^

24 Dokumenttyp: Rapport Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/rutin Kommunstyrelseförvaltningen/Service och teknik Synpunktshanteringen Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar Rutinen fungerar men behöver utvecklas x Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder Under 2013 inkom 18 synpunkter som gällde verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen. Många av synpunkterna gällde hemsidan. Efter att nya hemsidan lanserats i oktober, inkom en hel del beröm. Svar har lämnats men inte registerats. Till service- och teknikförvaltningen inkom 12 synpunkter, varav merparten gällde gator och vägar. Svar har lämnats och registrerats. Svar har lämnats men ej registrerats i alla handlingar. Rutinen för synpunktshantering bör ses över inom kommunstyrelseförvaltningen i första hand så att det blir tydligt att även svaren ska registreras. Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till I i

25 Tjänsteutlåtande Datum: V, Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsens budgetutskott Diarienr: KS/2013:469 Budget uppdrag Förslag till beslut Justering av tidpunkter för återrapportering godkänns enligt förslag. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Budgetutskottet beslutade vid sammanträde den 29 oktober, 70, att lämna en uppdragslista bestående av cirka 40 uppdrag till samtliga nämnder, för upprättande av beskrivning över uppdragens genomförande, ansvariga för genomförandet samt datum för återrapportering. Budgetutskottet beslutade den 26 november 2013, 83, att komplettera uppdragslistan med det som nämnderna rapporterat, samt fastställa upplägg för det fortsatta arbetet. Budgetutskottet har ett löpande uppföljningsansvar gällande nämndernas uppdrag, utifrån att uppdragen ska leda till insatser och åtgärder som, utifrån politiska prioriteringar och överväganden, möjliggör att verksamheterna kan drivas inom fastställda budgetramar. Redovisning av uppdragslistan, rapport nummer 4, innehåller återrapportering av följande uppdrag. Kulturnämnden - översyn av verksamhetens strukturkostnader Kommunstyrelsen - samordnad turistbyråverksamhet Näringslivsenheten - plan för ökad inflyttning Service och teknik - översyn av leasingbilar Vissa förändringar avseende tidpunkt för återrapportering finns som förslag i uppdragslistan. Beslutsunderlag Uppdragslista, redovisning nr 4, daterad Tjänsteutlåtande, Turistinformation på biblioteken, daterat Tjänsteutlåtande, Översyn av kulturverksamhetens strukturkostnader, daterat Skickas till För kännedom: Samtliga nämnder För åtgärd: Malung-Salens Kommun! Box 1^. - " 2' Msiung j Plusgiro: Bankgiro;

26 Uppdrag budget Redovisning nr 4 Socialnämnden Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig, Aterrappqitering, hur Uppföljning 1 Se över organisation och En arbetsgrupp har tillskapats för Förvaltningschef Processbeskrivningar verksamhet i syfte att föreslå fler öppenvårdslösningar att kartlägga hur IFO verksamheten ser ut i dag och vilka brister som finns Enhetschef IFO Organisationsförslag 2 Göra en översyn av Kring hyressättningen kommer Förvaltningschef Underlag för beslut: avgifter och hyressättning tekniska förvaltningen att Hyror Senareläggs inom särskilt boende. involveras och tanken är att de Avgifter ska hjälpa socialförvaltningen att räkna fram realistiska hyror i de särskilda boende. En översyn kommer också att göras av de avgifter som idag är antagna i kommunfullmäktige. Kontinuerligt återrapportera arbetet med att utveckla bemanningsplanerna och särskilt belysa arbetet med bemanningsresurs Redovisning av hur arbetet utvecklas kring bemanningsplaner kommer att redovisas varje kvartal samt statistik kring bemanningsresurs kommer att lämnas vid samma tillfälle. Förvaltningschef Statistik med kommentarer Redovisas varje kvartal Lägga fram en boendeutredning som underlag för långsiktig planering och verksamhetsutveckling. I samarbete med barnoch utbildningsnämnden säkerställa tidiga insatser för barn med särskilda behov En boendeutredning är redan påbörjad. Utredningen behöver kompletteras med att göra en genomlysning av hemtjänsten med mera. En gemensam arbetsgrupp från de båda förvaltningarna ska tillskapas för att hitta samarbetsformer Förvaltningschef Rapport Senareläggs Fc SN Fc BUN

27 Barn- och utbildningsnämnden Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Aterrappofterirtg, hur Uppföljning 6 Fortsätta arbetet med att Arbetet fortgår. Gymnasiechef Rapporteras kontinuerligt till Sker fortlöpande, reducera Nya program förvaltningschef. gymnasieskolans samverkas strukturella överkostnader med Vansbro 7 Göra en översyn av Översynen har Förvaltningschef systemet med skolpeng påbörjats. Bun för att säkerställa likvärdig kvalitet i verksamheten 8 I dialog med Service och En diskussion Förvaltningschef teknik göra en översyn av har påbörjats Bun förskoleverksamheten i med Service Sälens by och teknikförvalt. 9 Göra en översyn av Arbetet fortgår För- och kompetens och i samarbete grundskolechef, organisation inom den med berörd förvaltningschef samlade elevhälsan personal. 10 I samarbete med En gemensam Fc BUN, Fc SOC socialnämnden grupp från säkerställa tidiga insatser berörda för barn med särskilda förvaltningar behov ska tillskapas. 2

28 Byggnadsnämnden/Miljönämnden Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Återrapportering, hur Uppföljning 11 Göra en översyn av sina Revidering av taxor, Förvaltningschef taxor utifrån där hänsyn tas till Förslag till taxor för planärenden självkostnadsprincip interna kostnader redivisas efter fortsatt beredning Våren 2014 inkluderande lokalkostnader Kulturnämnden Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Återrapportering, hur Uppföljning 12 Göra en översyn av Förvaltningschef tar Förvaltningschef Kostnader för nämnd, personal, KN februari 2014 verksamhetens hjälp av lokaler, föreningsbidrag, allmänkulturstrukturkostnader ekonomistrateg och och mediakonto redovisas verksamhetsekonom för att analysera kostnader Räddningsnämnden Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig V;- Återrapportering, hur Uppföljning 13 Göra en översyn av Omorganisering av Räddningsnämnden/ Organisationsförslag med personal Ny handlingsplan organisationen i norra verksamheten är ett Räddningschef och investeringbudget presenteras till till kf i mars 2014 kommundelen måste mot bakgrund kommunstyrelsen, därefter beskrivs Återrapporteras av att det inte finns riskbilden med förebyggande åtgärder till KsBu april personal att tillgå för att hantera de risker som beskrivs 2014 vilket gör att det ser i handlingsprogrammet med viken riktigr illa ut inför förmåga det finns att hantera vintersäsongen. resterande risker och även en kalkyl vilken risktagning som kan finnas som vi inte kommer att kunna hantera inom godtagbar tid från att olyckan hänt. 3

29 Kommunstyrelsen Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Återrapportering, hur Uppföljning 14 Göra en översyn av hyror Översyn blockhyra Planeringschef Rapport med förslag KsBu 27 maj 2014 som belastar Malungshem Ekonomistrateg kommunstyrelsen Översyn av vilka förvaltningar som ska betala hyra 15 Fortsätta översynen av föreningsbidrag Föreningsbidrags- Planeringschef gruppen har påbörjat Förvaltningschef arbete med att Service och teknik komplettera Kulturchef redovisningen av föreningsbidrag att ha som underlag för en politisk diskussion om prioriteringar och regelverk Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag Första kvartalet 2014 KsBu 27 maj Utreda förutsättningar för ny trafikbeställning efter införande av nytt tafikssystem i länet. Ställningstagande till linjer, fordon etc samt behov av egen kompetens Underlag för beslut Uppföljning sker när Dalatrafik avslutat pågående upphandling 17 Utarbeta riktlinjer för inköp och innehav av mobiltelefoner och läsplattor IT-enheten och KFV tar fram underlag till gemensamt regelverk Ekonomistrateg IT-chef Förslag till riktlinjer Första kvartalet

30 Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig : : Återrapportering, hur Uppföljning 18 Utarbeta modell och Praktikfall inom kost Förvaltningschef Underlag för att etablera Ej fastställt rutiner för och post används Service och teknik modell flödeskartläggningar som som underlag för underlag för att förbättra utarbetande av den interna logistiken modell 19 Utarbeta strategi för Material utarbetas IT-chef Beslutsunderlag till KsAu Mars 2014 bredbandsutbyggnad tillsammans med Koncernbered februari 2014 genom Malungs elverk ningen koncernsamverkan 20 Utarbeta strategi för utbyte av vägbelysning i kommunen Grupp utreder (gatuchef, Malungs elverk) Kommunchef Beslutsunderlag Ej fastställt 21 Utarbeta strategi för utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen 22 Utreda förutsättningar för samordnad turistbyräverksamhet tillsammans med kulturförvaltningen Återuppta arbetet i utsedd arbetsgrupp Kulturförvaltningen utreder tillsammans med turistbolaget Förvaltningschef Service och teknik Kulturchef Beslutsunderlag December 2014 Beslutsunderlag, innehållande samordningsalternativ KsBu 4 mars Föreslå former för Arbetsgrupp som gör Skolchef Modell för beslut Oktober 2014 inrättande av en social omvärldsanalys och Socialchef investeringsfond. föreslår modell Planeringschef 5

31 Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Återrapportering, hi jr Uppföljning 24 Anpassning av Koncernen arbetar Personalchefen Sammanställning KsBu personalbudgetar till utlagda ekonomiska ramar aktivt enligt fastställt direktiv (KsBu 2014,01-28) för att inom planperioden minska driftkostnaderna motsvarande 40 heltidstjänster 6

32 Närinaslivsenheten Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig : Återrapportering, hur Uppföljnini 25 Föreslå säkerställd kompetens och organisation gällande landsbygdsutveckling jämte infrastruktur och trafikplanering 26 Föreslå säkerställd samplanering och samordning gällande stora evenemang och utveckling av besöksnäringen Se remissvar till KF I samplanering med andra kommuner, externa projekt, besöksnäringscollege, MST och destinationsbolag Näringslivschef Utlysning av tjänst och fördelning av ansvarsområden bland befintlig personal. Stora evenemang ger effekter på samhället och genomsyrar befintliga strukturer. Med rätt koordinering bidrar till företagsutveckling, destinationsutveckling och ökad besöksnäring. Juni 2014 Juni Föreslå organisation och rutiner gällande inflyttarservice Näringslivschef Huvudansvar- Utvecklingskontoret, Sälen. Information, träffar och praktisk service. Samordna andra förvaltningar och externa parter, såsom, föreningslivet, "lediga jobb" och utbildning. Näringslivschef 28 Plan för ökad inflyttning Se över möjligheterna att öka Näringslivsantalet folkbokförda i chef kommunen ökad samverkan med Juni 2014 servicekontorets tjänstemän, skall också kunna effektivisera dialogen med företag, inflyttar/medborgar-servicen i helhet. Förslag till plan KsBu

33 IT-enheten Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Återrapporteriiig, hur Uppföljning 29 I dialog med Service och Tillsätta en IT-Chef Rapport // Rutiner // teknik samt kontoret för arbetsgrupp organisationsförslag // verksamhetsstöd göra en med IT, KFV eventuella underlag till översyn av organisation och Tekniska beslut och kompetens gällande som får arbeta strategiskt IT-stöd och med att se drift över verksamheten 30 Föreslå organisation och Revidering av IT-Chef Rapport/underlag för beslut rutiner för förstärkt IT- nuvarande säkerhet styrdokument och rutiner 31 Föreslå rutiner för IT-Chef Underlag för beslut personuppgiftsansvar 8

34 Arbetsmarknadsenheten : Ansvarig : Äterräpporteririg, hur Uppföljning Nr Uppdrag Beskrivning 32 Föreslå åtgärder utifrån Enligt bilaga från Personalchef Rapport Ksau den 10 Återkoppling 1 utredningen gällande personalchef. Samlad december kvartalet 2014 samlad organisation med Uppföljning KsAu Återrapportering verksamhetsmodell för gemensam chef. Se kontinuerligt juni 2014 AME över bidragsanställningar Samordna insatserna. Förstärka avtal med AF. 33 Föreslå organisation och Enligt bilaga från Personalchef Rapport Ksau 10 dec KsAu februari rutiner gällande personalchef. Arbeta för 2014 sommarjobb för att säkerställa framtida KsAu mars 2014 skolungdomar (jfr rekyteringar. Förbättra Smedjebacksmodellen) och utveckla information kring samhällsfrågor. 9

35 Service och teknik Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Äterrapportering, hur. Uppföljning 34 Göra en total översyn av Från och med budgetår 2014 Fastighetschef Ingår i projekt kommunens fastigheter, inklusive ingår alla kommunens fastigheter i fastighetsenhetens samlade fastighetsförvaltning fritidsanläggningar, i syfte förvaltning. Översynen kommer att fä en samlad fastighetsförvaltning och lokalförsörjning att ske i samband med upprättandet av den långsiktiga underhållsplanen för fastigheter. 35 Föreslå modell och plan Med det nya fastighetssytemet Fastighetschef Underhållsplan för det långsiktiga som grund utarbeta plan för fastighetsunderhållet underhäll. 36 Föreslå en budgetmodell gällande kostnader för bostadsanpassning 37 Föreslå organisation gällande samordning av föreningsfrågor En budget utifrån erfarenhetsvärden från Utifrån nuvarande arbetsgrupp, (planeringschef, kulturutvecklare.tf fritidschef) utarbeta förslag till organisation. Chef Service och teknikförvaltning Chef Service och teknikförvaltning I budget 2014 KsBu mars 2014 Organisationsförslag KsBu mars 2014 KsBu 27 maj Föreslå budgetmodell och Under 2014 utarbeta en modell Kostchef Budgetmodell/Avtal KsBu mars 2014 avtal avseende där en överenskommelse mellan måltidsverksamheten måltidssevice och socialförvaltning samt måltidsservice och barn och utbildningsförvaltning "avtalar" om pris per portion och kvalité. 10

36 Uppdra; "Beskrivning Ansvarig" Aterrapportering, tiur 39 I dialog med kontoret för verksamhetsstöd fullfölja tidigare fattade beslut avseende inrättande av ett samlat servicekontor Under kvartal ett och två 2014 genomföra flytt av organisationsdelar som ska tillhöra servicekontoret. Rekrytera en chef för kontoret Chef Service och teknikförvaltning tillsammans med planeringschef. Förslag till beslut KsBu mars Föreslå inriktning inför kommande projektering av nytt värmeverk i Malung Projektera och uppföra samt Chef Service och föreslå organisatorisk tillhörighet teknikförvaltning för ett nytt värmevärk i samverkan med VAMAS, Malungs Elverk och Malungshem med beräknad driftstart till 2025 Kontinuerligt DÅ och ÅR Årligen 41 Översyn av leasingbilar i kommunen 42 Arbete enligt tidigare uppdrag att utreda förutsättningar för gemensam fastighetsförvaltning Utredning som ska belysa Chef Service och nuvarande hantering med förslag teknikförvaltning som kan minska kommunens kostnader I samverkan med Malungshems Chef Service och vd belysa möjliga vinster i form teknikförvaltning av kompetensförsörjning och kostnadsminskningar 43 Äga/ hyra moduler? Redovisa ekonomiska effekter av Chef Service och att äga moduler teknikförvaltning Nulägesbeskrivning med förslag som kan minska kostnaderna Utredningsrapport Rapport KsBu Ej fastställt Ej fastställt 11

37 Arvodes- och organisationskommittén Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig : ÅterrapporterSng,-liur : Uppföljning 43 Beakta strukturella Ingår som en Ordförande Förslag på förtroende- KsBu 29 april 2014 överkostnader för politisk del i pågående för arvodes- mannaorganisation verksamhet när förslag till process och 2018 förtroendemannaorganisa gällande organisations tion inför nästa mandatperiod utarbetas förtroendeman kommittén naorganisation nästa mandatperiod

38 Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig AtlrrapplBSringilur» ä Uppföljning J,, M y BN Göra en översyn av sina taxor utifrån självkostnadsprincip inkluderande lokalkostnader Revidering av taxor, där hänsyn tas till interna kostnader Förvaltningschef Förslag till reviderade taxor Beslut i KF 16 december 2013 PBL MN Göra en översyn av sina taxor utifrån självkostnadsprincip inkluderande lokalkostnader Revidering av taxor, där hänsyn tas till interna kostnader Förvaltningschef Förslag till reviderade taxor Beslut i KF 16 december 2013 Miljö o hälsa, livsmedel ÖFN KS KS Planera för och periodisera intäkter till verksamheten Initiera ett möte med Dalatrafik för att klargöra kostnader och rutiner vid införande av nytt trafiksystem i länet Göra en översyn av verksamheternas samlade bemanning i syfte att kartlägga eventuell övertalighet Med utgångspunkt från vunna erfarenheter 2013 göra en bedömning av möjliga intäkter i budget 2014 Förvaltningarna gör en översyn av ev. övertalighet Ordförande och handläggare i överförmyndarverksamheten med stöd av verksamhetsekonom Underlag för budget 2014 ÖFN november 2013 Uppföljning under 2014 Avstämningsmöte genomfört vid KsAu Personalchefen Sammanställning till Ksau KS KS Göra en översyn av det samlade driftbidraget till Malung-Sälen Turism AB utifrån strukturella överkostnader Reducering etapp 1 i budget 2014, 300 tkr Göra en översyn av hyror som belastar Inventering görs till grund kommunstyrelsen för politisk beredning KSO Beslutsunderlag Förslag från KsBu Planeringschef Ekonomistrateg Kartläggning av nuläge KsBu

39 Malung-Salens kornmun Tjänsteutlåtande Sida /Kulturförvaltningen/ /Anette Åhlenius/ / / /Kommunstyrelsens budgetutskott/ Dnr KN/2014:9 Turistinformation på biblioteken Försiag till beslut 1. Uppdraget turistinformation och information om sevärdheter förs över till kulturnämnden. 2. Driftbidraget till Malung-Sälen Turism AB reduceras med tkr. Kulturnämndens budget utökas med motsvarande belopp. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens budgetutskott har gett kulturförvaltningen i uppdrag att tillsammans med turistbolaget utreda förutsättningar för samordnad turistbyråverksamhet. Återrapport ska ske genom beslutsunderlag innehållande samordningsalternativ, vilket kulturchef Anette Åhlenius är ansvarig för. Samtal har förts med Malung-Sälens Turism AB (Lars Bälter, Kurt Podgorski och Tom Martinsson) och med medarbetare från både norra och södra kommundelen för att få en bild av vilka delar gällande turism som kulturförvaltningen skulle kunna ta över ansvaret för. Bedömning Kulturchefen förordar ett samordningsalternativ som innebär att kulturförvaltningen helt tar över ansvaret för turistinformation och information om sevärdheter. Detta ansvar kan kulturförvaltningen ta på sig omgående om resurser och medel för detta tillförs. Kostnaden beräknas till tkr per år och består av lokalkostnad (160 tkr/år) i Sälen Centrumhus och lokal i anslutning till Malungs bibliotek samt kostnad för personal (2,5 tjänst), material och övrigt. Kulturchefen räknar med att positiva synergieffekter kommer att uppstå vid ett nära samarbete mellan turism, bibliotek och kultur - då man kommer att samverka i gemensamma lokaler i Sälen och i Malung. Kulturförvaltningens uppdrag att lotsa allmänheten gällande litteratur och information stämmer väl överens med ett utökat uppdrag att förmedla turistinformation och litteratur som är intressant för besökare i kommunen. Dessutom ligger uppdraget att förmedla kunskap och upplevelser inom det allmänkulturella området, nära ett uppdrag att berika besökare med upplevelser runt sevärdheter. Övriga turismfrågor som marknadsföring, event och samarbete med näringen kan med fördel överlåtas till kommunens näringslivsenhet. Beslutet skickas till För kännedom till kulturnämnden och till styrelsen för Malung-Sälens Turism AB. Malung-Salens kommun j Box K "82 21 Malung [ ifn: hax; : Musgirc: I Bankgiro: JQ3-43;2

40 I Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida /Kulturförvaltningen/ Anette Åhlenius/ / / /Kommunstyrelsens budgetutskott/ Dnr KN/2014:11 Översyn av kulturverksamhetens strukturkostnader Förslag till beslut Kulturchefen uppdras att fortsätta dialogen med Vansbro kommun gällande tänkbara samarbetsområden inom de kommunala biblioteks- och kulturverksamheterna. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens budgetutskott har gett kulturchefen i uppdrag att göra en översyn av verksamhetens strukturkostnader. Beslutsunderlag I kulturnämndens budget för år 2014 finns en sjunkande kostnad för avskrivning och ränta för huvudbibliotekets renovering och investering i nya möbler, verksamhet 4631 "Bibliotek drift" med 898 tkr - vilket förklarar det mesta av verksamhetens överkostnader. Budget år 2014 har följande fördelning: Kostnad för nämnd är budgeterad till 124 tkr, personal tkr, avskrivning och ränta 898 tkr, lokaler 780 tkr, övrig drift 789 tkr, media 561 tkr, bibliotekssystem 200 tkr, allmänkultur 355 tkr, stöd till kulturföreningar och studieförbund 561 tkr samt verksamhetsprojekt 50 tkr. Summa tkr. Kulturchefen bedömer att både kulturnämnd och -förvaltning har kapacitet att hantera fler uppdrag och att man därigenom kan få ned kostnader "per uppdrag" för politisk nämnd och för ledningsfunktion. Det pågår ett arbete inom arvodes- och organisationskommittén där politiken begärt in en konsekvensanalys gällande en framtida kultur- och fritidsnämnd som - förutom dagens uppdrag gällande bibliotek och allmänkultur - även skulle kunna administrera fritidsgårdar, kulturskola och fritidsfrågor såsom föreningsbidrag, simhall och sporthallar. Den ekonomiska besparingen bör dock förväntas först på ett par års sikt. Budgetutskottets uppdrag till kulturförvaltningen gällande turistinformation på biblioteken (Dnr KN/2014:9) kan också leda till kvalitetshöjning och ekonomisk besparingar på sikt. Kulturförvaltningen har inlett en diskussion med Vansbro kommun gällande utbyte av kompetens inom biblioteks- och kulturområdet; där Malung-Salens kommun eventuellt kan bidra med ledningsfunktion och kulturkompetens, mot att Vansbro kommun berikar oss med arbete och kunnande om media. Beslutet skickas till För kännedom till kulturnämnden. Malung-Sälens komi Malung Tfn: Plusgiro: Bankgiro: j

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-03-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 187-191 Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-05-14 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.45. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg-Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lillian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Malung-Sälens kommun. Granskning av ombyggnationen av fastighet till idrottsutbildningarna vid Malung-Sälens Gymnasieskola

Malung-Sälens kommun. Granskning av ombyggnationen av fastighet till idrottsutbildningarna vid Malung-Sälens Gymnasieskola Granskning av ombyggnationen av fastighet till idrottsutbildningarna vid KPMG AB 20 april 2015 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-01-28 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de

Läs mer

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl.

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. .o Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 17:50-18:20 Kurt Podgorski (S), ordförande Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-08.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande l o 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-11.45 Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Övriga deltagande Kerstin Perjos, sekreterare Niclas Knuts, socialchef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66 Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.00-12.00. Beslutande Sofia Söderström (S) ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Anna Maria Busk (V) Christin

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Åsa Hedlöf /Nämndskansliet 0280-181 71

Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Åsa Hedlöf /Nämndskansliet 0280-181 71 fryi w Ji Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättels Sida 2014-11-05 1 Kulturnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-11-12. Plats: Bibliotekets sammanträdesrum, Malung Tid: 13:00 Ersättarna underrättas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet Tjänsteskrivelse 1(2) Magnus Norrbom Tel. 0142-85115 2016-10-31 KOF/2015:25 Kultur- och fritidsnämnden Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet äskar, efter samråd med Service- och teknikförvaltningens

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP)

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-17:20

Stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-17:20 o Malung-Sälens kommun 2016-04-14 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-17:20 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Martina Elfström (L) Ann-Marie Helmersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11:15 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M)

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-01-27 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 9:00-9:45 Beslutande Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén

Läs mer

Kommunkontoret, jyialung

Kommunkontoret, jyialung Malung-Sälens kommun Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-07-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung Beslutande Per-Anders Westhed () ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00 n Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse 2014-11-19 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Plats: Tid: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Extra sammanträde, Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Kallelse Till ersättare och övriga för kännedom. Tid: , kl.

Extra sammanträde, Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Kallelse Till ersättare och övriga för kännedom. Tid: , kl. Kallelse 2016-01-12 Extra sammanträde, Kommunstyrelsen Till ersättare och övriga för kännedom Tid: 2016-01-12, kl. 08:30 Plats: Vansbrorummet, Medborgarhuset Föredragningslista Offentliga ärenden Nr Ärende

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30 11:20 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 127-139 Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C), ordförande 140

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-06- 10, Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-06- 10, Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00 fe>i Malung-Salens kornmun Kallelse/underrättelse OJ 2015-06-03 Sida 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-06- 10, Plats: Tid: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde ^j" Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse 2014-10-14 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-10- 20. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

3. Genomgång av föregående protokoll från Verksamheten informerar. BILAGA ang tillsyn Hosiannaskolan

3. Genomgång av föregående protokoll från Verksamheten informerar. BILAGA ang tillsyn Hosiannaskolan NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens utbildningsutskott KALLELSE till sammanträde Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 22 augusti 2016

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Hantering av kommunala bidrag Smedjebackens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionella bedömningar... 2 2. Bakgrund... 4 2.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Uppföljning för kommunstyrelsen

Uppföljning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten Kultur och fritidsnämnden 2013-01-08 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-01-14 kl. 19:00 Kl. 18,00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Nämndsplan för kommunstyrelsen

Nämndsplan för kommunstyrelsen 2017-01-24 1 Kommunkansliet Antagen av kommunstyrelsen Erik Hansson den 24 januari 2017, 13 erik.t.hansson@malung-salen.se 0280-18133 Dnr KS/2016:588 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2017-2019 Om kommunstyrelsen

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer