Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/ E-post: FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Dnr: LKS Bakgrund Inför den nya mandatperioden som startat 2015 har frågor kring den politiska organisationen, reglementen och delegationsordningar samt frågor kring utformningen av den kommunala organisationen varit föremål för omfattande överläggningar. Kommunfullmäktige har nu satt den politiska organisationen och revideringen av det gemensamma reglementet för nämnder och styrelser, kommunstyrelsens reglemente och kommunstyrelsens delegationsordning är nu i sitt slutskede. Under ledning av kommunstyrelsens presidium har rekrytering av en ny kommunchef skett och i anslutning till detta har flera frågor kring kommunstyrelsens administrativa organisation aktualiserats. Förslaget Tf kommunchef har utarbetat ett förslag till organisationsförändringar. Förslaget har kommunicerats med kommunstyrelsens presidium, tillträdande kommunchef, berörda chefer och har också behandlats i den centrala samverkansgruppen. Under denna behandling har förslaget reviderats vid två tillfällen. Det förslag som nu läggs fram till kommunstyrelsen är version 3 och bifogas denna tjänsteskrivelse. Samverkan Förslaget behandlades på centrala samverkansgruppen (CSG) den 18 maj. Det förslag som behandlades då innehöll en överflyttning av Arbetsmarknadsenheten (AME) från kommunstyrelsen till socialnämnden per Samtliga fackliga organisationer motsatte sig en sådan förändring. Man framförde, att en sådan förändring måste föregås av en fördjupad utredning. Därutöver efterlyste man en risk- och konsekvensanalys från samhällsbyggnadschefen och näringslivschefen. Efter att ha tagit del av de fackliga organisationernas synpunkter har förslaget reviderats till föreliggande version 3. Den stora förändringen jämfört med det förslag som samverkades är att förslaget att flytta AME från kommunstyrelsen till socialnämnden har slopats. Enhetschefen för AME kommer att vara direkt underställd kommunchefen.

2 Genomförande Organisationsförändringarna föreslås träda i kraft fr.o.m. 1 augusti 2015 och i vissa delar succesivt genomföra under hösten Tidplanen är delvis kopplad till vilken tidpunkt en ny administrativ chef kan tillträda. Attest- och delegationsordningar kan behöva ses över. Omfördelningar i budget görs vid årsskiftet. En förvaltningssamverkansgrupp (FSG) för de delar som inte ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen ska bildas. Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till organisationsförändringar. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att genomföra dessa förändringar i samråd med berörda chefer. Kommunledningskontoret Ola Ingevaldson Tf kommunchef

3 Förslag på reviderad organisation ver FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Bakgrund Inför den nya mandatperioden som startat 2015 har frågor kring den politiska organisationen, reglementen och delegationsordningar samt frågor kring utformningen av den kommunala organisationen varit föremål för omfattande överläggningar. Kommunfullmäktige har nu satt den politiska organisationen och revideringen av det gemensamma reglementet för nämnder och styrelser, kommunstyrelsens reglemente och kommunstyrelsens delegationsordning är nu i sitt slutskede. Under ledning av kommunstyrelsens presidium har rekryteringen av en ny kommunchef påbörjats och i anslutning till detta har flera frågor kring kommunstyrelsens administrativa organisation aktualiserats. Nuvarande organisation Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har enligt kommunallagen ansvar för ledning, styrning och uppföljning och sådana särskilda uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Kommunstyrelsens ansvarar för stödfunktionerna administrationsenhet, personalenhet och ekonomienhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för de verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen som inte arbetar mot byggnadsnämnden. I denna ingår ITenheten som är en resurs för kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Enligt reglemente för IT-nämnd och gällande samverkansöverenskommelse är Lysekil värdkommun för denna enhet. Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten (AME). Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. Kommunchefen är förvaltningschefernas chef och har ett samordningsansvar över dessa genom kommunchefens ledningsgrupp. I detta ingår också ett personalansvar. Kommunchefen har också uppdraget som VD i Lysekils Stadshus AB. Kommunchefen har inte ett övergripande ansvar för kommunstyrelseförvaltningen. Cheferna för kommunstyrelsens enheter rapporterar direkt mot kommunstyrelsen liksom samhällsbyggnadschefen. Kommunstyrelsen Rapporterar direkt till kommunstyrelsen Kommunchef Administrativenhet Ekonomienhet Personalenhet Näringslivsenhet Samhällsbyggnadsförvaltning IT-enhet Arbetsmarknadsenhet

4 Förslag på reviderad organisation ver Grunder för förändring De verksamheter som ligger under kommunstyrelsen som nämnd har en kostnadsomslutning på mer än tvåhundra miljoner kronor, här arbetar mer än 200 personer. Hittills har dessa verksamheter varit uppdelade på många enheter utan att ha verkat inom en tydlig förvaltnings- och ansvarsstruktur. Ur ett styr- och ledningsperspektiv görs bedömningen, att det kan medföra många fördelar om man kan bilda en förvaltning, som leds av en förvaltningschef, under kommunstyrelsen som nämnd. Den kommunchef, som under våren 2015 har rekryterats, föreslås också vara chef för denna förvaltning. En sådan förändring innebär, att en tydligare och mer enhetlig förvaltningsstruktur i kommunen skapas, vilket ur flera aspekter är positivt, inte minst innebär detta att de övriga förvaltningarna får en tydlig motpart. Detsamma torde gälla relationen till de kommunägda företagen. Det innebär vidare, att budgetansvaret för såväl kommunstyrelsen som förvaltningen, kommer att bli tydligare jämfört med hur det är idag. Även när det gäller samverkanssystemet innebär det fördelar om verksamheterna under kommunstyrelsen inordnas i en förvaltning. Då kan man skapa en förvaltningssamverkansgrupp (FSG) som behandlar alla samverkansfrågor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Idag sker samverkan i en kombination av samverkansgrupper och arbetsplatsträffar. Kopplingen mot den centrala samverkansgruppen (CSG) blir tydligare. Föreslagna organisationsförändringar Kommunchefen ska vara kommunens ledande tjänsteman och vara direkt underställd kommunstyrelsen. I kommunchefens roll ligger att vara förvaltningschefernas chef och ha ett samordningsansvar över dessa. I detta ingår också ett personalansvar. Därutöver föreslås kommunchefen få ett tillkommande uppdrag som chef för kommunstyrelseförvaltningen på de grunder som redovisas ovan. Kommunchefen ska även i framtiden vara VD i Lysekils Stadshus AB. I kommunstyrelsens stödfunktioner ingår administrativ enhet, personalenhet, ekonomienhet och ITenhet. Dessa enheter leds idag av administrativ chef, personalchef, ekonomichef och IT-chef. Alla utom IT-chefen ingår i kommunchefens ledningsgrupp. Ledningen av IT-enheten föreslås övergå från samhällsbyggnadschefen till kommunchefen vilket är i linje med den organisatoriska lösning som våra samarbetskommuner tillämpar. Kommuncheferna utgör också IT-styrgrupp (ISG). Administrativ chefen är ansvarig för samordning av ärendeberednings- och beslutsprocesserna inom kommunstyrelsens kansli. Tolkning och tillämpning av gällande lagstiftning i dessa processer samt juridiskt stöd till förtroendevalda och till kommunens olika förvaltningar. Därutöver ansvarar administrative chefen för följande verksamheter: Serviceenhet som leds av en enhetschef och innehåller registratur, arkiv, vaktmästeri och som enligt nuvarande planering får ansvar för en nybildad kommunservicegrupp för medborgarservice. Nämndsekretariat med uppdrag att lämna administrativt stöd till samtliga nämnder och till den politiska ledningen, kommunchef och centralt placerade förvaltningschefer. Mål- och kvalitetsarbete (1,0 åa), ny tjänst. Information/kommunikation (2,0 åa). Folkhälsofrågor (1,0 åa).

5 Förslag på reviderad organisation ver Utredningsresurs (1,0 åa). Information/kommunikation och folkhälsofrågor överförs från näringslivsenheten och utredningsresursen överförs från samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklingsenhet. Organisationen tillförs en resurs för mål- och kvalitetsarbete som internrekryteras i första hand. Näringslivschef ansvarar för näringslivsenheten. Som framgår ovan föreslås, att information/kommunikation och folkhälsa överförs till den administrativa enheten. Avsikten med detta är att renodla enhetens uppdrag mot näringslivsutveckling (företag, besöksnäring mm), projektstöd (EU mm), evenemang och infrastruktur/fiberutbyggnad. Flera delar av näringslivsenhetens uppdrag kräver ett nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningens handläggare av kultur- och fritidsfrågor. Enheten ska också under uppdraget projektstöd kunna biträda övriga delar i den kommunala organisationen med projektansökningar för EU-stöd mm. Personalchef ansvarar för personalenheten. Ekonomichef ansvarar för ekonomienheten. De ekonomiadministrativa uppgifter som tidigare har ingått i serviceenheten har överförts till ekonomienheten. Samhällsbyggnadschef ansvarar för byggnadsnämndens förvaltningsorganisation. De verksamheter som leds av samhällsbyggnadschefen och där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd är planenhet, utvecklingsenhet och verksamhetsstöd (fastigheter, kost och städning). Arbetsmarknadsenheten (AME) är idag en enhet under kommunstyrelsen och leds av ansvarig enhetschef. Enheten har idag ett brett uppdrag, dels har man ett uppdrag att vara kommunens resurs i arbetet med att skapa möjligheter för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, dels har man ett utföraruppdrag i att erbjuda daglig verksamhet/sysselsättning enligt SOL och LSS. Arbetet utförs i nära samarbete med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen liksom med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Socialchefen har sedan ett år tillbaka personalansvaret för enhetschefen. Arbetsmarknadsenheten kommer fortsatt att vara en enhet under kommunstyrelsen och kommunchefen övertar personalansvaret för enhetschefen. De föreslagna organisationsförändringarna illustreras i bilaga 1.

6 Förslag på reviderad organisation ver , bilaga 1 Kommunstyrelsen Kommunchef Rapporterar direkt till kommunchefen Samhällsbyggnadsförvaltning Förvaltningschef Utvecklingsenhet Verksamhetsstöd Administrativenhet Administrativ chef Arbetsmarknadsenhet Arbetsmarknadsenhetschef Ekonomienhet Ekonomichef IT-enhet IT-chef Näringslivsenhet Näringslivschef Personalenhet Personalchef Serviceenhet Nämndsekretariat Mål och kvalitetsarbete Utredningsresurs Kommunikation Folkhälsa (Tidigare näringslivsenheten)

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-09 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer