Socialnämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens arbetsutskott"

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt val av justerare. Individ- och familjeomsorgsavdelning IFO 1. Anmälan av ordförandebeslut IFO 1 2. Övervägande enligt SoL IFO 2 A-B 3. Omprövning/övervägande enligt LVU IFO 3 A-C 4. Medgivande enligt SoL, att ta emot barn i sitt hem IFO 4 A-B 5. Fortsatt placering i PUT-boende IFO 5 6. Vård på behandlingshem IFO 6 A-B Individ- och myndighetsavdelning IMA 1. Avskrivning av fordran IMA 1 2. Ledsagarservice enligt LSS IMA 2 3. Korttidsvistelse enligt LSS IMA 3 4. Personlig assistans enligt LSS IMA 4 A-D 5. Utdelning ur Hellmans fond IMA 5 Övriga ärenden ÖVR 1. Ändringar i socialförvaltningens interna organisation 2. Information från förvaltningschefen ÖVR 1 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 3. Anmälningsärenden ÖVR 3 4. Övriga frågor Kommunledningskontoret/amm Maria Forsberg / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare OBS! Handlingar till ärenden under rubrikerna Individ- och familjeomsorgsavdelning samt Individ- och myndighetsavdelning har skickats separat. Handlingar i ärenden under rubriken Övriga ärenden redovisas via inloggning på Nämndspecifika sidor. Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

3 1/4 Socialnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Lars-Göran Berg Telefon: E-post: FÖRSLAG TILL VISSA ÄNDRINGAR AV SOCIALFÖRVALTNINGENS INTERNA ORGANISATION Dnr: SON Bakgrund Socialtjänsten leds sedan nyåret av en gemensam nämnd. Ur förvaltningens synpunkt är det en fördel då redovisning, ledning, styrning och uppföljning blir såväl administrativt enklare som tydligare och med en högre grad av säkerhet i ekonomisk redovisning och möjligheter till politisk styrning. Förvaltningsorganisationen är på väg att förändras: En ny avdelning för omsorg om funktionshindrade skall bildas varför vård- och omsorgsavdelningen, som i Lysekil är stor, blir mindre och detta förutsätts bli grund för en högre nivå av verksamhetsutveckling och förbättring av arbetsmiljö och hushållning. Ändrade förutsättningar I organisationen 2014 och tidigare skiljde kommunen myndighetsutövningen från utförande av vissa delar av vård och omsorg. Ekonomiskt redovisades delarna var för sig och skillnaderna i uppfattning mellan beslutsvolymer och det som kallades hemtjänsttimmens ekonomi blev svår att förklara och förstå, inte minst för nämndernas förtroendevalda. Med en gemensam nämnd och genom att hemtjänsttimmen som styrande begrepp förvunnit finns skäl till att ompröva också den gamla förvaltningsorganisationen. En tydlig och stark markering mellan sociala utredningar/biståndsutredningar avseende socialrätten inom vård och omsorg har vissa fördelar. Ur andra aspekter finns ofta erfarenheter av en begränsning av verksamhetsutvecklingen samt i vissa kommuner en detaljstyrning kopplat till de Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

4 2/4 socialrättsliga besluten som skapar en mer stel verksamhet utan den dynamik som skulle kunna leda till en mer utvecklingsinriktad och lärande verksamhet. Individ- och familjeomsorgen är inte på samma sätt uppdelad trots att det finns såväl egenproduktion som köpt extern verksamhet. Socialrättsligt är det nog mer tradition eller trender som speglar organisationerna. Ambitioner till privatisering och upphandling av vård inom omsorgsverksamheten ligger ofta bakom utveckling av särskilda myndighetsavdelningar. I Lysekil finns ingen uttalad sådan ambition. Av dessa skäl, liksom av erfarenheter från analysarbetet av hemvården, har förvaltningschefen funnit skäl till förändring av den interna organisationen. Förslag Avdelningen för individ- och myndighet omstruktureras och avvecklas. Avdelningens namn inom förvaltningen speglar inte verkligheten då hela individoch familjeomsorgens verksamhet liksom flyktingmottagning och arbetsmarknadsenhet som samtliga arbetar med individuellt stöd ligger utanför avdelningens ansvar. Avdelningen har vissa administrativa uppgifter som berör helheten och är en viktig del av nämndens verksamhet och ekonomi. Visst administrativt verksamhetsstöd för hela förvaltningen har också funnits inom avdelningen. Avdelningen delas och uppgifter fördelas i huvudsak på följande sätt: - En biståndsenhet tillskapas för handläggningen av individärenden inom vård och omsorg samt för LSS- verksamhet. Enheten leds av en enhetschef som i sin roll dessutom har viss handläggning men i huvudsak arbetsledning för handläggare, metodutveckling, kunskapsutveckling i socialrätt samt samverkan med verkställande chefer. - Chefen för biståndsenheten underställs socialchefen i organisationen. - En ny funktion som controller inrättas. Funktionen underställs socialchefen. Den funktionen får uppgiften att gemensamt med förvaltningschef leda budget och redovisningsprocesser och integrera mål och verksamhetsstyrning med redovisning, uppföljningar, nyckeltal, mm. Säkerhet i uppföljningar är i grunden bedömning av verksamheten funktion varför controllerfunktionen har en annan bredd än enbart ekonomisk redovisning. Avstämning av mål i den processen hör också till ansvarsområdet. Till funktionen knyts uppgifter som avgiftshantering, vissa ekonomiska rutiner, ansvar för ekonomisk säkerhet, utbildning i attest m.m. I utredningsarbetet kring hemvården framkom tydlig stora brister i samordning av stödfunktionerna. I controlleruppdraget ingår att bevaka verksamhetens behov av helhetssyn, verka för samt samordna kommunens stödfunktioner utifrån förvaltningens behov.

5 3/4 - Avdelningens assistenter ingår framgent i verksamhetsavdelningarna; individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt LSS. - Alkoholhandläggarens uppdrag skiljer sig från biståndshandläggningen även om det är myndighetsutövning. Tjänsten föreslås bli underställd avdelningschefen för individ- och familjeomsorg. Ansvar för socialkontorets reception är i huvudsak kopplat till individ- och familjeomsorg varför driftansvar för denna samt personal tillförs avdelningschef individ- och familjeomsorg. Inom förvaltningen finns för närvarande två utredartjänster som vakanshållits. Dessa underställs förvaltningschefen som tillsammans med kvalitets- och utvecklingschef får ett styrnings- och utvecklingsteam för förvaltningsledning, uppföljning, processtyrning, utredning och ärendeberedning. Nämndssekreterare från kommunledningskontoret blir tillsammans basen för ärendeberedningsarbetet och förvaltningsprocesserna. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta Att godkänna förvaltningschefens förslag till förändring av förvaltningsorganisation enligt förslaget i tjänsteskrivelsen Lysekils kommun Lars Göran Berg Tf. socialchef Bilaga: Övergripande och förenklad skiss över förvaltningsorganisationen hösten 2015.

6 4/4 Socialchef MAS, Specifik funktion Kvalitet och utveckling,enhet Utredning/Planering Bistånd, Enhet Controller, enhet Vård o omsorg, avdelning LSS, avdelning IFO Avdelning Aarbetsmarknadsenhet samt Daglig verksamhet LSS

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Kostnad Per Brukare Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Upplysningar

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Eiderbrant 2015-02-06 SCN-2015-0073 Socialnämnden Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 Förslag till beslut

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer