Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls."

Transkript

1 LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: kl Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson (FP), ordf. Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf. Yngve Larsson (FP) Jan-OlofJohansson (S) Ann-Marie Söderström (S), , 158 Tjänstemän: Lena Fischer, kommunchef Ola Ingevaldson, administrativ cheñsekr. Paragrafer: Sekreterare: Ordförande och justerare: RolandKarlsson Nämnd: ledningsutskott Förvaringsplats: Kommunkansliet ANSLAGSBEVIS:

2 ledningsutskott (11) Övriga närvarande Roland Persson, chef arbetsmarknadsenheten, 158 Josefin Kaldo, plan», bygglov- och mätenhetschef, , 159 David Engström, planarkitekt, 157, 159 Ylwa Larsson, plantekniker, , 159 Richard Alström, planarkitekt, 156 Sonja Carlberg,utredare, 156 Mats Tillander,tf samhällsbyggnadschef, 158, Maria Vikingsson, sanmäüsbyggnadschef, 158, Sign;

3 ledningsutskott (11) ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN 154 INFÖRANDE AV LOV I LYSEKILSKOMMUN Dnr: LKS Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 september 2011 att from. år 2012 tillämpa lagen om valfrihet (LOV) inom följande områden: o w o o e Kommunal familjerådgivning Dagligsysselsättning inom socialpsykiatrin Boendestöd inom socialpsykiatrin Dagligverksamhet enligt LSS Personlig assistans enligt LSS Kommunfullmäktige beslutade dessutom att, genom ett tillägg i reglemente, ge individ- och myndighetsnämnden och värd- och omsorgsnämnden i uppdrag att verkställa kommunfullmäktigesbeslut. Individ- och myndighetsnämndenhar i protokoll den 1 november2011 ett förtydligande kring uppdraget samt föreslagit en komplettering av beslutet. Individ- och myndighetsnämndens protokoll , 205, med tjänsteskrivelse Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av beslutet den 22 september 2011, 120, att uppdraget att verkställa kommunfullmäktiges beslut skall åvila endast individ- och myndighetsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att komplettera beslutet om tillämpningen av LOV inom personlig assistans enligt följande: From tillämpar lagen om valjiihei gäillazzde ickevalsalrerncrtiir inom personlig assistans (LSS samt Socialförsäkringsbalken5] kap.). Beslutet skickastill Kommunstyrelsen

4 ledningsutskott (11) 1ss RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDABESLUT ENLIGT 4 KAP. 1 OCH RAPPORTERING ENLIGT 16 KAP 6 F SOL SAMT BESLUT ENLIGT 9 OCH RAPPORTERINGENLIGT 23 F-G LSS Dnr: LKS Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6 f Socialtjänstlagen, SoL, samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g Lagen om stöd och service til] vissa funktionshindrade, LSS, ska kvartalsvis av samtliga nämnder som berörs av skyldigheten att rapportera, redovisas till Socialstyrelsen. Redovisning skall även ske till kommunfullmäktige. Sannmanrställningavseende tredje kvartalet 2011 redovisas. Vård- och omsorgsnämndens protokoll , 97, med tjänsteskrivelse Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige Kolumulifullmäktigebeslutar att anteckna vård- och ornsorgsnämndens redovisning. Beslutet skickastill Kommunstyrelsen

5 ledningsutskott (l l) 15e BOENDESTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN - ARBETSMATERIAL Dnr: LKS PRESENTATION AV Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en Boendestrategi för Lysekils kommun. Syftet med strategin är att dra upp riktlinjer för att kunna styra planeringen av bostäder i önskvärd riktning. Arbetet med att ta fram ett brett fakta- och kunskapsunderlag kring bostadsbehovenär nu avslutat och redovisas i underlagsdokument Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse med underlagsdokument 201 l Ledningsutskottet beslutar att anteckna informationen samt att föredra ärendet på kommunstyrelsens sammanträde Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsföxyaltningen att planera för en workshop om boendestrategin med kommunstyrelsen Beslutet skickas till Konnnunstyrrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen

6 ledningsutskott (l l) 157 ÖVRIGA ÄRENDEN DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER,DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK1:3 M.FL. Dnr: LKS RådhusetArkitekterhar i samarbete med kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan i syfte att skapa ett område med plats for ca 40 lägenheter i flerbostadshus/radhus.fristående villorför privat ändamål tillåtsej uppföras inom den kommunalamarken. Planområdet är beläget i södra Fiskebäckskil,sydväst om livsmedelsbutikenoch norr om äldreboendet vid Stenströmsbacken. Behovsbedömningen,som ska avgöra om planens genomförandekan komma att innebära betydandemiljöpåverkan,har kommunicerats med Länsstyrelsen som delar kommunens uppfattning att planen inte kommer att innebära betydandemiljöpåverkan.någon miljökonsekvensbeskrivningbehövs alltså inte. PIan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse med Samrådshandling. Ledningsutskottet att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbesl-crivningdärmed inte behöver upprättas. Ledningsutskottet beslutaratt skicka ut detaljplanen för samråd enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen (PBL). Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsforvaltningen Sign

7 ledningsutskott (1 l) 158 MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR Lokal ledningsgrupp Roland Persson, enhetschef för arbetsmarknadsenheten informerar om det aktuella arbetsmarknadslägetoch arbetet med att anordna praktikplatser. Driftavtalför gata/park-verksamheten Samhällsbyggnadschef Maria Vikingsson informerar om genomförda överläggningar med LEVA i Lysekil AB och arbetet med driftavtal avseende gata/park. Dessutom redovisas möjliga handlingsalternativ i ärendet. Enligt nuvarande planering kommer ärendet att behandlaspå kommunstyrelsens sammanträdeden 4 januari Marina IILIII. i Lahälla- fastighetsregleringm.m. lntressenterna för att utveckla en marina min. i Lahälla (Fredrik och Cheyenne Röckner) presenterar sina planer för området. Stenakademin Näringslivsutvecklare Kristina von Schenck och Joäo Escudeiro presenterar Stenakademin och dess arbete. Frågor kring turism, parkering,gästhamnarm.n1. inför sommaren 2012 Dessa frågor kommer att behandlas vid ett möte mellan berörda föivaltningar och ledningsutskottet den 19 januari kl Projektorganisation- utskeppning av malm Frågan aktualiseras. Seabased Ordföranden redovisar de planer Seabased redovisat för sin fortsatta etablering i Lysekil. Detaljplan och exploateringsavtalför handelsområde i Södra hamnen Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar pågående arbete med utformningen av ett exploateringsavtal för kommande handelsområde i Södra hamnen. Kompletterande värdering kommer att ske av konnnunal marki området. Ledningsutskottet antecknar informationen.

8 ledningsutskott (11) 159 PLANÄRENDEN Samhälisbyggnadsförvaltningens pianenhet informerar om ansökningar om planbesked, pågående arbete med detaljplaner, bla. Hoiländaröd och Brastads centrum. Ledningsutskottet antecknar informationen.,\;_.7 60k

9 ledningsutskott (E 1) 16!) PARKERINGSPROBLEMRUNT NORRA HAMNEN Dnr: LKS Brf Havsbo har i skrivelse den 26 november 2011 aktualiserat parkeringsprobleinen runt Norra hamnen. Skrivelse från Brf Havsbo Ledningsutskottet beslutar att anteckna skrivelsen samt att överlämna den till samhällsbyggnadsförvaltningensplanenhet för beaktande i det pågående detaljplanearbetetför Bansviksbrottet. Beslutet skickastill Brf Havsbo Samhällsbyggnadsförvaltningensplanenhet

10 ledningsutskott (l 1) 16] MOTION OM ATT GÖRA KUNGSGATAN TILL EN BILFRI GÃGATA Dnr: LKS Torbjörn Stensson (S) har i motion föreslagit, att Lysekilskonrnnun tillnästa sommar tillskaparen bilfrigâgata på Kungsgatan mellan. torget och Folkets l1us. Kommunñillmäktigesordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Näringslivsenhetenhar i tjänsteskrivelse tillstyrktmotionen. Torbjörn Stenssons motion 2011-] Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse Ledningsutskottet beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningenför kompletterande utredning. Beslutet skickastill Samhällsbyggnadsförvaltningen "I/,x,4 å

11 ledningsutskott ll (l i) 162 SKRIVELSE OM AVTALSBROTTvn) INDRAGANDE AV VATTENUTKASTÅ HAMNPLANEN I RÅGÄRDSVIK Dm: LKS Rågårdsviks byalag har i skrivelse 22 november 2011 gjort framställning till kommunstyrelsen om att styrelsen undanröjer LEVA i Lysekils beslut att dra in vattenutkast på hamnplanen i Rågârdsvik. Skrivelse från Rågårdsxriks byalag Ledningsutskottet beslutar meddela byalaget, att i samband med bolagiseringen av VAverksamheten 2008 överfördes det totala ansvaret för denna verksamhet till LEVA i Lysekil AB, däribland samtliga avtal inom Vrå-verksamhetendär Lysekilskommun var part. Ledningsutskottet beslutar uppmana byalaget att, för att försöka finna en lösning, ta en förnyad kontakt med LEVA i LysekilAB om vattenutkastet på hamnplanen i Rågärdsvik. Beslutet skickastill Rågårdsviks byalag LEVA i LysekilAB J USTERING jäv/zero.

j?" /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N

j? /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N Lys E K. Ls Ko M Wi U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ICOMMUNFULLIVIÄICTIGE ) 1 (43) - Sammanträdestid: 2011-02-24 Kl. 18.30 22.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan 18.30-19.05. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-16.20 Ajournering 16.00 16.05 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer