Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Sten-Inge Eriksson, personalchef Lena Bergman, miljö- och byggchef Lars Nyberg, förvaltningschef Anette Åhlenius, kulturchef Tomas Johnsson, stadsarkitekt Nadja Lind, planarkitekt Maggie Grundén, vik. näringslivschef Erik Andersson (C) Maritha Eriksson (V) Christer Ahlén (M) Titti Hedin Kvick, nämndssekreterare Lars Halvarsson, Lantmäteriet Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning 241 Personalbehovsanmälan för tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör Personalbehovsanmälan gällande tidsbegränsad tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör Rekrytering av ansvarig för fritidsenheten Personalbehovsanmälan för tjänst som nämndssekreterare Detaljplan för Gamla tennisbanorna, Lindvallen Detaljplan för Olarsgården samt annex Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen Lokalförsörjning i kommunhuset Medfinansiering av förstudie för projekt Utbyggnad Skidstadion i Tandö Extra val Meddelanden... 14

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2014: Personalbehovsanmälan för tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör Tjänsten får återbesättas. Personalbehovsanmälan gäller tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör, med placering miljökontoret. Tjänsten gäller tillsvidare med en sysselsättningsgrad på 100 %. Nuvarande tjänsteinnehavare har fått annat arbete och avser att sluta sin anställning under februari månad. Tjänsten bedöms nödvändig att återbesätta snarast möjligt. Tjänsten finansieras inom befintlig budgetram. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Miljö- och byggchefen Lena Bergman föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 5 december 2014 att tjänsten får återbesättas. Miljö- och byggchefen Lena Bergman redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av miljö- och byggchefen, daterat 5 december 2014 Personalavdelningen Miljökontoret

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2014: Personalbehovsanmälan gällande tidsbegränsad tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör Tjänsten får tillsättas. Personalbehovsanmälan gäller tidsbegränsad tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör, med placering på miljökontoret. Personalbehovet för tjänsten gäller tillfälligt från och med den 1 februari 2015 och två (2) år framåt. Tjänstens sysselsättningsgrad är 100 %. Tjänsten finansieras inom befintlig budgetram. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Miljö- och byggchefen Lena Bergman föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 5 december 2014 att tjänsten får tillsättas. Miljö- och byggchefen Lena Bergman redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av miljö- och byggchefen, daterat 5 december 2014 Personalavdelningen Miljökontoret

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2013: Rekrytering av ansvarig för fritidsenheten Ärendet bereds vidare. Tjänsten som ansvarig för fritidsenheten är i dagsläget vakant. Fritidsenheten ligger organisatoriskt idag under service- och teknikförvaltningen. Från årsskiftet kommer fritidsenheten att ingå i den nyinrättade kultur- och fritidsförvaltningen. Övriga verksamheter som kommer att ingå i denna nya förvaltning, och som fritidsenheten kommer att samarbeta med, är bibliotek, allmänkultur och fritidsgårdar. Enligt överenskommelse har en internrekrytering för tjänsten genomförts. I rekryteringsprocessen har framhållits att tjänsten får återbesättas endast under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas. Arbetsutskottet beslutar den 11 november 2014, 217, att tjänsten får återbesättas, under förutsättning att återbesättandet sker med personal redan tillsvidareanställd av Malung-Sälens kommun. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg och kulturchefen Anette Åhlenius redogör för ärendet. Efter genomförd rekryteringsprocess har det i dialog med de fackliga organisationerna bedömts att tjänsten bör få annonseras ut externt. Ett sådant förfarande förutsätter beslut av arbetsutskottet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet bereds vidare. Service- och teknikförvaltningen Kulturförvaltningen Personalavdelningen

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2014: Personalbehovsanmälan för tjänst som nämndssekreterare 1. Tjänsten får återbesättas. 2. Återbesättandet ska i första hand ske internt, med personal redan tillsvidareanställd av Malung-Sälens kommun. Personalbehovsanmälan gäller tjänst som nämndssekreterare vid nämndskansliet inom service- och teknikförvaltningen. Tjänsten gäller tillsvidare och har en sysselsättningsgrad på 100 %. Tjänsten behöver återbesättas på grund av att nuvarande befattningshavare erhållit annan tjänst i kommunen. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 3 december 2014 att tjänsten får återbesättas samt att återbesättandet i första hand ska ske internt, med personal redan tillsvidareanställd av Malung-Sälens kommun. Personalchefen Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av personalchefen, daterat 3 december Personalavdelningen Service- och teknikförvaltningen Nämndskansliet

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2011: Detaljplan för Gamla tennisbanorna, Lindvallen, i egenskap av planberedning 1. Planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns. 2. Planberedningen tillstyrker att det i oktober 2012 upprättade förslaget till detaljplan ställs ut för granskning. Ett förslag till detaljplan för Gamla tennisbanorna, upprättat i oktober 2012 av Sweco har varit föremål för samråd i november och december Planområdet är beläget i Sälenfjällen, sydost om Gustavtorget, Lindvallen. Syftet med planförslaget är att öka boendet centralt inom Lindvallenområdet. I området föreslås en byggnad med st fritidslägenheter och 6-8 bäddar/lgh. Byggrätten föreslås till 700 m 2 byggnadsarea och bebyggelsen får uppföras i högst två våningar med högsta byggnadshöjd 6 meter. Inom planområdet föreslås också parkeringar anordnas för de boende. Avsikten är att behålla fastigheten som en fastighet. Planförslaget innebär ett tillskott av ca nya bäddar. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela planområdet. En samrådsredogörelse har upprättats i augusti Där föreslås att föreslaget utan justeringar ställs ut för granskning. En risk- och sårbarhetsanalys över dricksvattenförsörjning har upprättats. Den är belagd med sekretess och betraktas inte som en planhandling. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planarkitekt David Höijertz föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 1 december 2014 att planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns samt att förslaget till detaljplan ställts ut för granskning. Stadsarkitekt Tomas Johnsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att planberedningen beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande, daterat 1 december 2014 Planhandlingar Stadsbyggnadskontoret

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2014: Detaljplan för Olarsgården samt annex, i egenskap av planberedning 1. Planberedningen tillstyrker att detaljplanearbete får påbörjas, varvid angivna anvisningar ska beaktas. 2. Planberedningen tillstyrker att planförslaget skickas ut för samråd när kompletta samrådshandlingar föreligger. En ansökan för att kunna exploatera området öster om Olarsgården på fastigheterna Västra Sälen 3:41 samt 7:295 inkom under våren Den ursprungliga ansökan omfattade 4 annexhus uppföras med en total byggnadsarea av 600 m 2. Byggnadshöjden skulle begränsas till 6 m och det totala antalet lägenheter skulle bli 16 st. Som framgår av ansökan avses avloppsfrågan lösas genom anslutning till kommunens avloppsnät och vattenfrågan löses genom anslutning till Lindvallens vattenledningssystem. Parkering föreslås enligt förslaget att förläggas i sydvästra delen av planområdet. Byggnadsnämnden beslutade den 25 juni 2014 att bevilja planbesked. Beslutet innehöll ett antal synpunkter som skulle beaktas under planarbetet. Bl a angavs att antalet lägenheter begränsas till 12 samt att byggnadsarean begränsas till 450 m². Exploatören har därefter uttryckt att 12 lägenheter inte är i enlighet med den ursprungliga planen. Den ekonomiska kalkylen bygger på att 14 lägenheter kan uppföras. Vidare föreslås att Olarsgårdens befintliga hotellanläggning tas med i detaljplanen. Skälen till detta är bl a att det blir enklare att reglera området mellan hotellbyggnaden och de närmast liggande annexhusen, samt att det är lämpligt att i detta sammanhang utöka byggrätten något för själva Olarsgården inför framtida behov. Idag är hela byggrätten ianspråktagen, och marken runt hela byggnaden är prickmarkerad, dvs. omfattas av byggnadsförbud. Om Olarsgården skulle behöva göra en mindre tillbyggnad är detta idag inte möjligt utan planändring. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Stadsarkitekt Tomas Johnsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 december 2014 att planberedningen tillstyrker att detaljplanearbete får påbörjas, varvid angivna anvisningar ska beaktas, samt tillstyrker att planförslaget skickas ut för samråd när kompletta samlingshandlingar föreligger. Stadsarkitekt Tomas Johnsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att planberedningen beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande med anvisningar, daterat 8 december 2014 Planhandlingar

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott fortsättning Stadsbyggnadskontoret

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2014: Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2015 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen 2015 antas som grund i energi- och klimatrådgivarens arbete. 2. Beslutet förutsätter att verksamheten får fortsatt statligt stöd. Verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen har varit ett led i rapporteringen till Energimyndigheten för att kommunen ska tilldelas bidrag för energi- och klimatrådgivning. Energimyndigheten ser 2015 som ett mellanår och verksamhetsplanen behöver inte redovisas för bidraget. Rådgivningen är ett led i regeringens arbete mot en lägre och effektivare energianvändning och begränsad klimatpåverkan i Sverige. Verksamhetsplanen är en övergripande planering för verksamhetsåret Energi- och klimatrådgivning till företag, transportrådgivning, kommunens hemsida, allmänheten och skolan utgör prioriterade områden. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Energi- och klimatrådgivare Maria Olofsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 25 november 2014 att verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen 2015 antas som grund i energi- och klimatrådgivarens arbete. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att beslutet förutsätter att verksamheten får fortsatt statligt stöd. Tjänsteutlåtande av energi- och klimatrådgivaren, daterat 25 november 2015 Förslag till verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2015

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2014: Lokalförsörjning i kommunhuset Ärendet bereds vidare. Kommunchefen har i beslut den 20 augusti 2013 gett fastighetschefen i uppdrag att initiera och planera verksamheternas lokalförsörjning, innebärande att alla frågor rörande verksamheternas lokalbehov ska anmälas till, beredas av och handläggas av fastighetschefen. Fastighetschefen ska normalt lämna förslag till beslut i fråga om lokalförsörjning till kommunchefens ledningsgrupp för avgörande, med undantag för fråga om lokal som är påverkande på budgetram beslutad av kommunfullmäktige. Service- och teknikchefen och fastighetschefen har gjort en inventering avseende kommunens verksamhetslokaler i kommunhuset i Malung och vid Malungs Resurs inom kvarteret Fällen i Malung, utifrån funktion. Lokalinventeringen ställt mot nu anmält behov av kontorsarbetsplatser har förelagts kommunchefens ledningsgrupp. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Kommunchefen Rolf Davidsson lämnar i ett tjänsteutlåtande daterat 4 december 2014 förslag till beslut i ärendet, avseende omdisponeringar i kommunhuset för frigörande av ytterligare kontorslokaler. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet bereds vidare. Tjänsteutlåtande av kommunchefen, daterat 4 december 2014 Kommunchefen

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2014: Medfinansiering av förstudie för projekt Utbyggnad Skidstadion i Tandö 1. Medfinansiering om kronor beviljas, under förutsättning att övriga angivna villkor i ansökan uppfylls. 2. Finansering sker via budgeten för EU-projekt. Lima Skyttegille, Lima IF, Lima Motorsällskap, Lima Fiskevårdsområdesförening och Dalarnas Handikapporganisation planerar för omvandling av skidskyttestadion i Tandö till en unik handikappanpassad multiarena för åretruntbruk. Lima Skyttegille har inkommit med en ansökan om att Malung-Sälens kommun medfinansierar förstudien med kronor. I ansökan anges ytterligare villkor beträffande finansiering av förstudien. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bevilja medfinansiering om kronor, under förutsättning att Region Dalarna beviljar ansökan om förstudiebidrag, samt att finansering sker via budgeten för EU-projekt. Ansökan om medfinansiering, daterad 5 december 2015 Lima Skyttegille KFV

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2014: Extra val Extra val 2015 ska genomföras inom ramen för befintlig organisation, med nämndskansliet som samordnande. 2. Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att bereda frågan om finansiering av extra val 2015 inför kommande sammanträde för kommunstyrelsens budgetutskott den 16 december. Regeringen har aviserat att man ämnar besluta om extra val till riksdagen, att äga rum den 22 mars Kommunstyrelsen och valnämnden har att förbereda för valets genomförande. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att valet ska genomföras inom ramen för befintlig organisation, med nämndskansliet som samordnande, samt att kontoret för verksamhetsstöd uppdras att bereda frågan om finansiering av extra val 2015 inför kommande sammanträde för kommunstyrelsens budgetutskott den 16 december. Valnämnden Nämndskansliet KFV

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden Dnr KS/2014:393 Länsstyrelsen Dalarnas beslut angående tillstånd till tävling på väg Classic Car Events Foundation. Dnr KS/2014:455 Information från Region Dalarna angående att kommunerna och landstinget inte ska förrätta några val kopplade till AB Dalatrafik. Dnr KS/2014:456 Brev till Länsstyrelsen Dalarna från Lima Besparingsskog angående bidrag från vattenregleringsfonderna i Malung-Sälens kommun. Dnr KS/2014:459 Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut att inte förordna ortsombud för kommande mandatperiod.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande, frånv. 142-144 Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180 Sammanträdesdatum s. 1 (19) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-30 10-01 Plats The Lodge, Romeleåsen Tid Tis- onsdagen 30 september-1 oktober 2014 kl. 9.00-16.30, 9.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-36 2015-05-19 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 19 maj, kl. 13:15-17:15 ande Övriga deltagare Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Åke Knutz

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer