PM Landvetter Airport City Trafikplats söder om Rv40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Landvetter Airport City Trafikplats söder om Rv40"

Transkript

1 Vy över Airport City från norr vid full utbyggnad (Källa: Airport City program och konsekvenser, Härryda kommunstyrelse, 2011) PM Landvetter Airport City Trafikplats söder om Rv40 Emelie Heijmans ÅF-Infrastructure AB Januari 2013

2 1 (16) Beställare: Härryda kommun André Berggren, Planarkitekt Lucas Signori, Projektledare Samhällsbyggnad, Trafik Konsult: ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare: Birgitta Björklund Trafikdesigner: Rolf Andersson Handläggare: Emelie Heijmans Tillhörande ritningar: planritning för valt alternativ bifogas digitalt ( Flygplatsmotet_ver2b ) samt i pappersformat vid överlämning.

3 Innehållsförteckning 2 (16) 1 INLEDNING Bakgrund Syfte Tidigare utredningar Utredningsområdet FÖRUTSÄTTNINGAR Planer och program Trafikmängder Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Planskild korsning Utrymme Lutningar Anslutande vägar BORTVALDA ALTERNATIV Alternativ nollplus, bibehållande av befintlig anslutning Konsekvensanalys Alternativ 1a-Planskild korsning med två cirkulationsplatser Konsekvensanalys VALT ALTERNATIV Alternativ 1b-Vinkelrät planskild korsning med två cirkulationsplatser Kollektivtrafik Gång- och cykelvägar Anslutande vägar Påverkan på befintliga planer Konsekvensanalys... 14

4 1 Inledning 3 (16) 1.1 Bakgrund Ett område vid Landvetter flygplats i Härryda kommun, kallat Airport City, ska etappvis byggas ut under en period på 20 år med bland annat kontor, handel och logistikverksamhet. Området som ska utvecklas ligger strax norr om flygplatsen och är uppdelat i fyra delområden; norr, öster, centrum och väster, se Figur 1. Inom de olika etapperna kommer detaljplaner för delområden att tas fram efterhand. Figur 1. Området vid Landvetter Airport City med de olika delområdena markerade. (Källa: Airport City program och konsekvenser, Härryda kommunstyrelse, 2011) I takt med att området byggs ut kommer belastningen på trafiknätet öka och för att klara de nya flödena måste en utbyggnad ske. I planprogrammet 1 för området finns förslag på hur trafiknätet kan utökas vid Airport City, se Figur 2, 3 och 4. Förslaget innehåller bland annat en ny lokal slinga inom området som ska ansluta till väg 40 i delområde öster samt delområde väster. I slingan ingår en planskild korsning över den befintliga Flygplatsvägen vilken utreds och beskrivs i denna pm. Eftersom området ska expanderas successivt uppkommer inte behovet av en planskild korsning i det första utbyggnadssteget utan under senare skeden men eftersom anslutningen kräver utrymme i delar av området som ska bebyggas bör dock ett trafikförslag utredas tidigt för att ta hänsyn till det utrymmesbehov som krävs för trafiklösningen. 1 Airport City program och konsekvens, 2011, Kommunstyrelsen Härryda.

5 1.2 Syfte 4 (16) Syftet med denna utredning är att presentera ett trafikförslag för den planskilda korsningen som ska byggas över Flygplatsvägen med anslutning i delområde centrum och delområde öster. Förutsättningarna för utbyggnaden beskrivs liksom förslag på alternativa utformningar. Baserat på detta föreslås en utformning av den planskilda korsningen. Figur 2. Förslag i planprogrammet på utformning av trafiknätet kring Airport City. Gång- och cykelstråk är markerat i gult (Källa: Airport City program och konsekvenser, Härryda kommunstyrelse, 2011). 1.3 Tidigare utredningar Ett Planprogram för området Airport City har tagits fram och godkänts av kommunstyrelsen i Härryda kommun i november I programmet ingår flera utredningar som bilagor, bland annat en trafikstudie 3 och en kollektivtrafikstudie 4 utförda av WSP år Dessa studier beskriver bland annat den beräknade trafikutvecklingen i området, planer för kollektivtrafiken samt övergripande förslag på utformningen av trafiksystemet. 2 Airport City program och konsekvens, 2011, Kommunstyrelsen. 3 Trafikstudie Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun, 2011, WSP. 4 Kollektivtrafikutredning Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun, 2011, WSP.

6 1.4 Utredningsområdet 5 (16) Utredningsområdet för den planskilda korsningen är beläget utmed den befintliga Flygplatsvägen, mellan delområde centrum och delområde öster, se Figur 3. Figur 3. Skiss över området Airport City med förslag på framtida bebyggelse och trafiknät. Utredningsområdet för den planskilda korsningen är markerat med rött (Källa: Airport City program och konsekvenser, Härryda kommunstyrelse, 2011). Den planskilda korsningen ska sträcka sig över Flygplatsvägen och ansluta till den planerade Logistikvägen i väster, strax intill den befintliga byggnaden, samt till den planerade Handelsvägen i öster, se Figur 4. Figur 4. Skiss av möjlig utformning och position av planskild korsning över Flygplatsvägen (Källa: Airport City program och konsekvenser, Härryda kommunstyrelse, 2011).

7 2 Förutsättningar 6 (16) 2.1 Planer och program För större delen av området Airport City gäller detaljplan S42, fastställd För den nybyggda logistikbyggnaden vid den västra anslutningen av den planerade planskilda korsningen gäller Detaljplan P189 som vann laga kraft , se Figur 5 nedan. En tredje detaljplan för ett område i delområde öster strax söder om Rv40 där trafikantservice ska byggas är för närvarande under framtagande (december 2012). Ytterligare detaljplaner ska tas fram efterhand som området byggs ut. Enligt översiktplanen för Härryda kommun, ÖP2012, är området Airport City redovisat som utbyggnadsområde 5. Ungefärligt läge för ny detaljplan. Figur 5. Detaljplaner inom området för Airport City (Källa: SHBs Webbkarta). 5 Bebyggelseutveckling Härryda/Flygplatsområdet, 2012, Härryda kommun.

8 2.2 Trafikmängder 7 (16) En beräkning av framtida trafikmängder vid Airport City har genomförts av WSP år Beräkningarna visar på en trafikalstring till följd av de nya etableringarna enligt Tabell 1 nedan. Tabell 1. Trafikalstring av nya verksamheter i Airport City (källa: Trafikstudie, WSP, 2011). År Alstrad trafikmängd till Airport City (f/d) I utredningen utförd av WSP har även fördelningen av trafikmängderna i området vid full utbyggnad år 2030 bedömts, se Figur 6 nedan. Logistikvägen Handelsvägen Flygplatsvägen Planskild korsning Figur 6. Uppskattad trafikmängd och fördelning vid full utbyggnad år 2030 (Källa: Trafikstudie, WSP, 2011). Trafikfördelningen visar en uppskattad trafikmängd på f/d på Flygplatsvägen vilket kan jämföras med dagens trafik på strax under f/d. På Logistikvägen och Handelsvägen som ansluter den planskilda korsningen uppgår de beräknade trafikmängderna till 6500 f/d respektive 8500 f/d. Utöver trafikalstringen av de nya verksamheterna har även hänsyn tagits till dagens trafikmängd och dess ökning fram till år Trafikstudie Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun, 2011, WSP.

9 2.3 Gång- och cykeltrafik 8 (16) Ett gång- och cykelstråk har förberetts under väg 40 och fram till området för det framtida trafikantservice och resecentrum i delområde öster. Detta stråk ska enligt planprogrammet för området utökas längs Handelsvägen, över den nya planskilda korsningen samt vidare längs Logistikvägen (se rödprickig sträckning i Figur 7) och bör därför inkluderas i trafikförslaget för den planskilda korsningen. I diskussioner med beställare har också behovet av en genare gång- och cykelväg från trafikantservice och över den planskilda korsningen uppmärksammats. Behovet finns framförallt innan delområde öster är fullt utbyggt. Ett förslag på en genare gång- och cykelväg, eventuellt upp längs rampen till den planskilda korsningen. Anslutningen kan eventuellt vara provisorisk fram till fullt utbyggt område. I planprogrammet för Airport City står även följande: "Vid utformning av gång- och cykelstråk ska trygghets- och tillgänglighetsaspekter som god sikt, god belysning och måttliga lutningar beaktas noggrant. Viktigt för den upplevda tryggheten är också att gång- och cykelvägen ges en sträckning huvudsakligen genom befolkade miljöer." Figur 7. Planerat gång- och cykelstråk markerat med rödprickig linje (Källa: Airport City program och konsekvenser, Härryda kommunstyrelse, 2011). 2.4 Kollektivtrafik I dagsläget trafikeras Flygplatsvägen med buss fram till flygplatsen där hållplats finns. Utvecklingen av Airport City inkluderar bland annat ett nytt resecentrum som ska uppföras i delområde öster och fungera som en kollektivtrafikknutpunkt för området 7, se Figur 7. Innan resecentrumet är byggt finns det dock behov av hållplatser vid de planerade verksamheterna, eventuellt provisoriska. Därför ska hållplatser ingå i förslaget för den planskilda korsningen över Flygplatsvägen. Hållplatserna bör vara placerade i anknytning till de nya verksamheterna, till exempel vid anslutningen av ramperna uppe på den planskilda korsningen. Placeringen och utformningen måste dock ske på ett sådant sätt att resenärer inte lockas eller har möjlighet att korsa Flygplatsvägen för att ta sig till trafikantservice. Ett alternativ kan också vara att placera hållplatslägena nere vid Flygplatsvägen för att möjliggöra för Flygbussar att enkelt kunna stanna i området. När området är fullt utbyggt kan även behov finnas av separata busskörfält längs Flygplatsvägen vilket därför måste beaktas i trafikförslaget. Även en tågförbindelse, den så kallade Götalandsbanan, är planerad fram till flygplatsen 6. 7 Kollektivtrafikutredning Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun, WSP, 2011

10 2.5 Planskild korsning 9 (16) Vid framtagande av trafikförslag bör grundvärden och dimensioneringsprinciper från VGU 8 användas. Vidare bör lastbilar på 25 meter användas för dimensionering då en stor andel av trafiken beräknas vara denna typ av fordon Utrymme Det föreslagna läget för anslutning av den planskilda korsningen till delområde centrum (väster om Flygplatsvägen) ligger strax intill den antagna detaljplanen P189. Denna detaljplan innefattar två fastigheter varav den ena redan är bebyggd. Om område inom denna detaljplan behöver tas i anspråk för den planskilda korsningen ska detta förläggas till den fastighet som ännu inte är såld. Om mark inom detaljplaneområdet behöver tas i anspråk måste en ändring av detaljplanen ske. Hänsyn måste också tas till en framtida breddning av Flygplatsvägen på grund av ökade trafikmängder, eventuella kollektivtrafikkörfält samt utökat mittområde för skyddsmur mot framtida trafikantservice och eventuellt brostöd Lutningar Aktuellt utredningsområde är kuperat med stora höjdskillnader. En kritisk faktor för den planskilda korsningen är bland annat lutningar på ramperna till den planskilda korsningen. Enligt gällande riktlinjer för vägutformning 8 bör lutningen inte överstiga 9 %. Flygplatsvägen har i dagsläget en lutning på ca 3 % vilket i sin tur påverkar de möjliga lutningarna på ramperna Anslutande vägar Den planskilda korsningen ska sträcka sig över Flygplatsvägen och ansluta Logistikvägen i väster och Handelsvägen i öster. Ramperna till korsningen ska ansluta Flygplatsvägen, både på norra och södra sidan. Flygplatsvägen Den norra delen av Flygplatsvägen är i dagsläget utformad med två körfält i riktning mot flygplatsen och ett körfält i riktning från flygplatsen. På båda sidor finns breda asfalterade vägrenar på ca 1 meter i riktning mot flygplatsen och 2 meter i riktning från flygplatsen. Den norra delen av vägen har en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Vid den södra delen av vägen, i riktning mot flygplatsen, svänger ena körfältet av till höger i höjd med den befintliga infarten till fastigheten i delområde centrum. Flygplatsvägen fortsätter därefter med ett körfält i vardera riktningen och en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Vid en breddning av Flygplatsvägen bör utformningen enligt framtaget planprogram se ut enligt Figur 8 nedan. 8 Vägars och gators utformning, Pub nr 2004:80, Vägverket.

11 10 (16) Figur 8. Skiss i planprogram över möjlig utformning av Flygplatsvägen (Källa: Airport City program och konsekvenser, Härryda kommunstyrelse, 2011). Logistikvägen Logistikvägen är den planerade anslutningen till den planskilda korsningen i delområde centrum vilket ligger på västra sidan av Flygplatsvägen. Vägen kommer att trafikeras av stor andel tunga transporter eftersom flera logistikverksamheter skall etableras i området. Enligt planprogrammet ska vägen ha en enkel utformning som en landsväg med ett körfält i varje riktning. Stödremsorna ska vara gräsbeväxta och diken för dagvattnen i normalutförandet grunda. Gång- och cykelbana ska finnas längs ena sidan och skiljas från vägen med en trädallé, se Figur 9. Figur 9. Skiss i planprogram över möjlig utformning av Logistikvägen (Källa: Airport City program och konsekvenser, Härryda kommunstyrelse, 2011).

12 3 Bortvalda alternativ 11 (16) 3.1 Alternativ nollplus, bibehållande av befintlig anslutning Alternativ nollplus innebär att den nuvarande anslutningen fram till den befintliga byggnaden i delområde centrum fortsätter att användas som förbindelse till området samt att den förlängs till de planerade byggnaderna i delområde centrum och väster, se Figur 10. Anslutningen består i dagsläget av en väg med ett körfält i varje riktning, se Figur 11. Figur 11. Foto över den nuvarande anslutningen till delområde centrum (foto: ÅF) Figur 10. Skiss över alternativ nollplus i rött (Källa: eniro.se) Konsekvensanalys Förslaget innebär att en anslutning och matargata som i dagsläget ligger på privat mark måste användas som genomfart för hela delområdet centrum samt även i viss mån för delområde väster, vilket i sin tur innebär att förhandling och uppköp av mark måste ordnas. Den nuvarande förbindelsen har i dagsläget inget gång- och cykelstråk eller anslutning till detta vilket ska finnas enligt planprogrammet. Den befintliga vägen måste därför breddas för att möjliggöra detta och en planskild anslutning till den planerade Handelsvägen på andra sidan Flygplatsvägen måste också byggas om detta ska uppfyllas. Kollektivtrafiken bör även kunna trafikera Logistikvägen för att ge resenärer till området god tillgänglighet. Detta innebär att en hållplats behöver anläggas och även en vändslinga alternativt ny linjesträckning av kollektivtrafiken. På grund av de begränsningar som beskrivs ovan har alternativet inte utretts vidare.

13 3.2 Alternativ 1a-Planskild korsning med två cirkulationsplatser 12 (16) Alternativ 1a består av en planskild korsning med en bro över Flygplatsvägen, se Figur 112. Bron har givits samma riktning som husväggen på den befintliga byggnaden på västra sidan för att på så sätt passa in vägkonstruktionen mellan tomtgräns för den befintliga byggnaden och planerade byggnader intill, inom detaljplan P189. Flygplatsvägen Ramper Bro Figur 12. Alternativ 1a-planskild korsning med två cirkulationsplatser (bild: ÅF). Den planskilda korsningen ansluter Flygplatsvägen genom fyra ramper, två på varje sida om vägen och en i vardera riktningen. Ramperna i sin tur ansluter till cirkulationsplatser på båda sidorna. Den västra cirkulationsplatsen har fem ben, varav två är enkelriktade ramper, ett ben är anslutningen över bron, ett är anslutningen till Logistikvägen och ett är anslutningen till den befintliga byggnaden strax intill. Den östra cirkulationsplatsen har fyra ben, varav två är enkelriktade ramper, ett är anslutningen till bron och ett är anslutningen till Handelsvägen. Bron över Flygplatsvägen har totalt fyra körfält, två i varje riktning samt en gång- och cykelväg på den södra sidan. Busskörfält har ritats in under brokonstruktionen för att möjliggöra en senare utbyggnad med busskörfält under bron och Flygplatsvägen har breddats till fyra körfält Konsekvensanalys Då konstruktionen placeras strax utanför tomtgränsen till den befintliga byggnaden finns inget utrymme för busshållplats i lämpligt läge på den västra sidan utan att intrång görs på privat mark. Eftersom kollektivtrafiken skall prioriteras i området är detta en stor begränsning. Vidare innebär förslaget att intrång görs på den obebyggda tomten inom gällande detaljplan P 189, trots att inpassning gjorts så nära befintlig byggnad som möjligt, vilket kräver att detaljplanen ändras. En sned brokonstruktion ger också större/längre konstruktion än nödvändigt vilket bidrar till onödiga kostnader. På grund av dessa begränsningar har alternativet inte vidare utretts.

14 4 Valt alternativ 13 (16) Följande alternativ avser full utbyggnad av området Airport City enligt planprogrammet. Utbyggnaden kommer dock att ske etappvis fram till dess att området är fullt utbyggt. 4.1 Alternativ 1b-Vinkelrät planskild korsning med två cirkulationsplatser Alternativ 1b består av en liknande lösning som alternativ 1a fast med en brokonstruktion som är vinkelrät mot den befintliga, se Figur 11. Flygplatsvägen. Den största vinsten med detta är att utrymme frigörs mot tomtgränsen vid den befintliga byggnaden där utrymmet är knappt. Den planskilda korsningen ansluts till den befintliga Flygplatsvägen via fyra ramper, en i vardera riktningen och på vardera sidan om Flygplatsvägen. På den västra sidan om Flygplatsvägen ansluter ramperna till en cirkulationsplats som också ansluter till en bro över Flygplatsvägen, en lokalgata in vid befintlig logistikbyggnad samt till den planerade Logistikvägen. Den östra anslutningen består också av en cirkulationsplats som utöver ramperna ansluter till den planerade Handelsvägen samt brokonstruktionen. Brokonstruktioner består av fyra körfält, två i vardera riktningen samt en gång- och cykelbana på den södra sidan. Konstruktionen har en spännvidd på ca 50 meter, eventuellt kan ett brostöd placeras i mitten av Flygplatsvägen. Önskvärt är dock att uppnå en stilren utformning då bron är ett landmärke för Airport City. Ramper Flygplatsvägen Bro Möjliga hållplatslägen Figur 11. Alternativ 1b- Vinkelrät planskild korsning med två cirkulationsplatser (bild:åf).

15 4.1.1 Kollektivtrafik 14 (16) I trafikförslaget ingår flera kollektivtrafikhållplatser, både vid den befintliga Flygplatsvägen samt uppe på den nya planskilda korsningen. Vid delområde väster har ett hållplatsläge föreslagits uppe på den planskilda korsningen strax intill den befintliga logistikbyggnaden vilken tillgodoser denna samt kommande byggnader intill. På den östra sidan av den planskilda korsningen är också en hållplats föreslagen vilken kan användas för resor till kommande byggnader längs Handelsvägen. Vid Flygplatsvägen har tre möjliga hållplatslägen föreslagits. En av dessa är placerad vid det kommande trafikantservice och resecentrumet och kan eventuellt vara provisorisk fram till dess att resecentrumet är utbyggt. De övriga två möjliga hållplatserna är belägna på varsin sida av Flygplatsvägen strax intill brostöden för att ge flygbussarna möjlighet att enkelt stanna på väg till och från flygplatsen. Dessa två hållplatser är anslutna via ramper och trappor till de befintliga och kommande byggnaderna i delområde öster respektive väster. På grund av de stora höjdskillnaderna mellan Flygplatsvägen och den kommande bebyggelsen i delområdet öster och väster är dock dessa långa och har en lutning på 7.5% respektive 7.2% Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägar är inkluderade i trafikförslaget enligt beskrivning i planprogrammet samt fram till de föreslagna hållplatslägena. Då planprogrammet redovisar behovet av gång- och cykelvägar vid full utbyggnad har ytterligare en gång- och cykelväg inkluderats i förslaget vilken eventuell kan vara provisorisk fram tills att området är fullt utbyggt. Gång- och cykelvägen är planerad längs den norra rampen på östra sidan om Flygplatsvägen upp till bron över Flygplatsvägen Anslutande vägar För att klara de tillkommande trafikflödena har Flygplatsvägen breddats till fyra körfält samt ett busskörfält i vardera riktningen. En mittrefug har också tillkommit vilken har gjorts tillräckligt bred för att få plats med ett eventuellt brostöd samt skyddsbarriär vid den norra delen av Flygplatsvägen Den anslutande Logistikvägen har utformats i enlighet med de principer som anges i planprogrammet, se kap Påverkan på befintliga planer Den föreslagna utformningen av den planskilda korsningen medför att intrång görs på gällande detaljplan P189 i delområde väster. Denna detaljplan måste därför justeras. Vid detaljplanen för trafikantservice som för närvarande är under arbete görs inget intrång. En anpassning av förslaget till denna plan har dock gjorts, till exempel genom att anslutningar till området har ritats in samt att utrymme har lämnats för skyddsbarriär Konsekvensanalys Trafikförslaget uppfyller de krav som har ställts på den planskilda korsningen och avstämning med beställaren har skett kontinuerligt under arbetet. Förslaget innebär dock att intrång görs på den obebyggda tomten inom gällande detaljplan P 189 vilket kräver att detaljplanen ändras.

16

17

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

av övergripande trafikutredning

av övergripande trafikutredning Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 2 (10) Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 Beställare: ALINGSÅS

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Alingsås kommun Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Göteborg 2016-03-21 Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Datum 2016-03-21 Uppdragsnummer 1320000906-012 Utgåva/Status Förhandskopia

Läs mer

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING RAPPORT TR 112.1 Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING 211-5-5 Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Ulf Olsson Godkänd av: Roger Fred Uppdragsnr: 112 Daterad:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

RAPPORT. TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08. Analys & Strategi

RAPPORT. TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08. Analys & Strategi RAPPORT TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08 Analys & Strategi Titel: Redaktör: WSP Sverige AB Besöksadress: Ullevigatan 19 Box 13033 402 51 Göteborg Tel: 010-722

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Kungsbacka kommun Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Göteborg 2015-03-10 Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Datum 2015-03-10 Uppdragsnummer 1320012119 Utgåva/Status Rebecka Gunnarsson

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag Norconsult AB Tvärförbindelse 2016-12-09 2 (21) Tvärförbindelse Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning Beställare: Privatbostäder AB Badhusvägen 4 444 31 Stenungsund Beställarens representant: Åsa Norberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young David Lindvert

Läs mer

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum UNDERLAG TILL VÄGPLAN E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum Täby och Österåkers Kommun, Stockholms län PM Vägutformning 2015-11-23 Projektnummer: 107337 Dokumenttitel: PM Vägutformning Skapat av: Jonas Skyllberg

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9 Bilaga 9 Sidan 1 av 7 PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid Sidan 2 av 7 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 2. Roslagsvägen idag 3 3. Område i förändring 4 4. Roslagsvägen i framtiden 5 4.1 Överdäckning

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Tomteboda Solna E18 Spårområde Hagalund Kallhäll Jakobsberg Frösunda Kista Barkarby Spånga E4 Solna Sundbyberg

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Rosenlund trafik och VA

Rosenlund trafik och VA Uppdragsnr: 10168135 1 5) PM Rosenlund trafik och V 2012-12-18 BKGRUND OCH SYFTE Detta PM har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet för Rosenlund, Hammarö kommun. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Cirkulationsplats i Bollebygd

Cirkulationsplats i Bollebygd 1 PM 2013:45 Joachim Karlgren Björn Sax Kaijser 2014-01-13 Cirkulationsplats i Bollebygd Förslag på utformning av ny tillfart Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING Eskilstuna 2010-11-17 Datum 2010-11-17 Uppdragsnummer 613A1042069000 Utgåva/Status Slutrapport 2 Rev 2010-11-11 kkn 3 Rev 2010-11-15 kkn KNUTSSON KRISTINA

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

UTREDNING BUSSTRAFIK TILL SKÄLSÄTRA

UTREDNING BUSSTRAFIK TILL SKÄLSÄTRA UTREDNING BUSSTRAFIK TILL SKÄLSÄTRA Juni 2008 Medverkande Uppdrag Bakgrund Denna rapport har utarbetats av WSP genom: Henrik Johansson Ann Bengter Bo Löfgren Helena Jeppsson WSP har av Tyresö Kommun erhållit

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Trafikbullerutredning Fridhems förskola

Trafikbullerutredning Fridhems förskola Kungälvs kommun Trafikbullerutredning Fridhems förskola Uppdragsnr: 105 11 67 Version: 1 2017-08-17 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Norrköpings Kommun. Förstudie Norrtull SLUTVERSION. Norrköping

Norrköpings Kommun. Förstudie Norrtull SLUTVERSION. Norrköping Norrköpings Kommun SLUTVERSION Norrköping 2015-06-26 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Koordinat- och höjdsystem... 2 1.3 Underlag och källor... 2 2. Befintliga förhållanden...

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan Arbetsplan PM Väg 2007-06-29 Dokumentinformation Objektnummer VST 42710 Objektnamn Filnamn Filtyp Programversion Projekteringssteg Statusbenämning Delområde 0 Anläggningsdel 1 Beskrivning 1 Beskrivning

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

Alternativa avfarter Bodenvägen

Alternativa avfarter Bodenvägen LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (6) Stadsplanering 2015-04 SBF 2015/37 Anna Karin Lidén Alternativa avfarter Bodenvägen Sammanfattning Utredning har gjorts om av- och påfart Bodenvägen/97:an. Kraven på hög kvalitetsnivå

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie Trafikplats Ideon i Lund förstudie Inledning Lunds stad med drygt 112 000 invånare (2011) är en viktig och växande ort inom regionen dels som bostads- och utbildningsort men även som arbetsplats för ett

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

Angöring till Skogsgläntans förskola

Angöring till Skogsgläntans förskola Angöring till Skogsgläntans förskola Datum: 2011-11-21 Sidan 1 av 7 Angöring till Skogsgläntans förskola HANDLÄGGARE: DATUM: Viktors Zilinskis 2011-11-21 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): Per Francke / 2011-11-01

Läs mer