Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt"

Transkript

1 Trafik Datum Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan Göteborg T: D: +46 (0) F: Ramböll Sverige AB Org nr Figur 1 Översikt 1. Bakgrund Ramböll har fått i uppdrag av Borealis AB att ta fram underlag till detaljplan för lagerlokaler intill Gategårdsvägen i Stenugnsund. I detta Trafik- sammanställs de trafikmässiga aspekterna för området. Fokus har legat på att tolka in Kleppeleden enligt ÖP, redogöra för erforderlig bredd på denna, dimensionera 1(6)

2 infarten till planområdet, vägen mellan befintlig anläggning och planområdet samt att beskriva det transportarbete som tillkommer med den ökade trafikmängden, vilken är uppskattad. 2. Dagens Situation Biltrafik ÅDT (Årsmedel Dygns Trafik) för väg 170 är uppmätt till 9452 fordon per dygn år Av dessa är 1023 lastbilar/tungtrafik. Således utgör tung trafik 10.8% av det totala transportarbetet. Idag är den tidigare utfartsporten från Borealis stängd. Man har öppnat den av Sweco projekterade cirkulationsplatsen som ligger något mer österut. Detta bör ha gjort att trafiken kan löpa på smidigare då utfarten innan var visuellt blockerad av buskage. Kollektivtrafik Väg 170 är trafikerad av buss och har en täthet på ungefär 16ggr/dag. Det finns en busshållplats utanför Borealis anläggning där antalet passagerare som stiger av uppgår till cirka 55 passagerare per dag. Utöver bussen på väg 170 så trafikeras även Gategårdsvägen av en skolbuss, med cirka 50 passagerare. Gång och Cykel Det finns ett nytt gång- och cykelstråk mellan Gategårdsvägen och väg 170. Det finns även delvis cykelväg längs med väg 170. Den återfinns 1 km västerut från Gategårdsvägen. Stråket binds samman med GC-stråken längs väg 770. Från Stripplekärrsvägen finns också GC-bana som binder samman till GC-banan längs med väg 170. Cykelbana Figur 2 Sträckning GC-bana vid Gategårdsvägen 2(6)

3 3. Kleppeled Kleppeleden skall utformas så att den inte inkräktar på planområdet. Detta är även fullt uppnåeligt. Med nuvarande förslag till detaljplan kan en skarp högersväng ut från planområdet inte undvikas. Fordonen kör alltså antigen höger och tillbaks mot Borealis eller vänster och fortsätter på kleppeleden. Eftersom Kleppeleden i huvudsak kommer att trafikeras av tung trafik bör den utformas med en vägbredd på totalt 8 m. 3.5 m per körfält samt 0,5 m vägren. Vid den punkt där infarten till planområdet ansluter bör lutningen inte vara högre än 2.5 % på kleppeleden Kleppeled Figur 3 Sträckning Kleppeled 3(6)

4 4. Planområdet Infartsvägen till planområdet bör ha en bredd på minst 8 m, utöver vägren, för att undvika konflikter i korsningen mellan inpasserande och utpasserande fordon. Planområdet skall vara flackt. För att vinna höjd så att man enklare kan plana ut området kan man göra detta genom en lutning på infartsvägen. Vägen in är ungefär 190 m lång samt 130 m för in och utfart. Den trevägskorsning som bildas där bör dock också eftersträva att vara så platt som möjligt. Den högersväng som norrgående på Gategårdsvägen gör in till planområdet bör utformas med en 10 m radie följt av en 50 m radie. Utfarten från planområdet till Gategårdsvägen bör utformas med först en radie om 10 m sedan en radie om 34 m, för att klara av att göra en högersväng ut, se figur 4. Kring korsningar bör den maximala längslutningen inte överstiga 2.5 % de närmaste 25 m på primärvägen. I det här fallet Kleppeleden. KLEPPELED 8m Figur 4 Infartsbredd Planområde 8 m Gategårdsvägen har en bredd på c:a 5 m. För att kunna använda vägen för tung trafik och möjlighet för trafik i båda körriktningarna samt att cyklande skall kunna bruka vägen bör den breddas till minst 6.5 m, förutsatt att Kleppeleden inte är i bruk. (Enligt VGU) 4(6)

5 5. Transportarbete som tillkommer Transportarbetet som tillkommer till väg 170 mellan E6an och cirkulationsplatsen vid Holm är tung transport. Lastbilarna förväntas väga i snitt cirka 30 ton och det förväntas gå i snitt 28 lastbilar per dag. Av dessa 28 är 14 helt interna. Således tillkommer 14 transporter väg 170 (7 dit, 7 i retur). Väg 170 har, som tidigare nämnt, en ÅDT på 9452 fordon varav 1023 (10,8% av ÅDT) är tung trafik. Borealis uppskattar den ökade fordonsmängden till cirka 3500 lastbilar per år och i snitt 14 lastbilar per arbetsdag. Slår vi ut det över året har vi en ökning på knappt 10 lastbilar per dag. ÅDT uppskattas i sådant fall att öka till 9462 fordon varav 1033 lastbilar/tung trafik (10,9% av ÅDT). De flesta transporter med tunga fordon sker dock på arbetsdagar, bortsett från bussar som även färdas på helger. Undersöker man istället på om alla tunga fordon skulle färdas på enbart arbetsdagar såsom de från Borealis ökas den dagliga kvoten av tung trafik till 15,5%, vilket motsvarar 1544 tunga fordon per dag. 15,5% är en tämligen hög siffra men godtyckligt för att vara en industriväg. Trafikmängderna förväntas öka på väg 170, baserat på en jämförelse mellan de olika ökningarna under årens lopp. Från 1994 till 2009 ökade trafikmängderna med ungefär 3 % per år. Räknat från 2005 så är ökningen cirka 2,5 % per år. Uppskattningsvis ger det oss en ökning på 2 % per år för de kommande åren. Siffran kommer dock att avta med åren, såsom det gjort tidigare. Uppskattningsvis kan vi anta en ökning på 2 % per år för de närmaste 10 åren. Därefter kan man anta 1.5 % ökning per år för de 10 åren efter det. Eftersom att trafikmängderna bör öka lika mycket för samtliga fordonsslag har detta inte någon effekt för fördelningen på ÅDT. Enbart på det totala ÅDT. Givet dessa siffor kan ÅDT anats öka till cirka fordon om 10 år och till fordon om ytterligare 10 år. 5(6)

6 6. Sammanfattning Eftersom antalet fordon som skall färdas in till planområdet via korsningen planområdet/kleppeleden bedöms som ett mindre antal, bedöms det även lämpligt att korsningstypen klassas som mindre. Kleppeleden bör utformas så att inga extra skarpa svängar behöver göras. Den bör även ha en väg bredd på 8 meter, samma som infarten till planområdet. Infarten till planområdet bör dessutom ha möjlighet att ta in minst två fordon från anslutande Kleppeled och bör således ha en längd på minst 50 m. Den ökade fordonsmängden från Borealis kommer att ha ringa påverkan på vägens trafikläge idag. Ritningar återfinns även i bilagorna T16-002_A3.pdf och T16-003_A3.pdf 6(6)

7

8

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn T RA FI K A NALY S i n f ö r e x ploat erin g i S a l t v i k s o m r å de t Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn Centralorten,

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda

Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Råsta Projektutveckling AB Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning Stockholm 2014-02-11 Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning Ny tullstation vid Hån Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning ny tullstation vid E18 Förord Inför upprättandet av detaljplan för ny tullstation vid Hån, Årjängs kommun, har denna trafikutredning

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1.

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Kvantifierad riskutredning Häljered 3:1, Ale kommun Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Översiktsbild

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Bilagor framtagna till planhandlingen. 2. Trafikbuller, Sundsvall Logistikpark & Sundsvall Energi, Korstaverket 2012-02-15

Bilagor framtagna till planhandlingen. 2. Trafikbuller, Sundsvall Logistikpark & Sundsvall Energi, Korstaverket 2012-02-15 Antagande Detaljplan för Korstaverket omfattande fastigheterna Korsta 8:10 m.fl. Skön, Sundsvalls kommun Bilagor framtagna till planhandlingen 1. PM Trafik och transporter 2012-04-16 2. Trafikbuller, Sundsvall

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun

Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun Dnr Ädh /00 Dnr planmodul: P 0/00 handlingarna består av: - beskrivning med kartor - Konsekvensbeskrivning

Läs mer

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik Bulletin 262-2011 Trafik & väg Institutionen för Teknik och samhälle Lunds universitet Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och

Läs mer

Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164

Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164 Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164 Tekniska förvaltningen har gått igenom de 47 åtgärdsförslag som lagts fram av Vänsterpartiets kommunala grupp. Följande personer har varit inblandade i remissvaret;

Läs mer

Väg 32, delen Traneryd - Sommen

Väg 32, delen Traneryd - Sommen Förstudie Väg 32, delen Traneryd - Sommen Tranås kommun, Jönköpings län Förslagshandling 2010-11-15 Objekt: 87 633 373 Titel: Väg 32, delen Traneryd-Sommen, Förstudie - förslagshandling Utgivningsdatum:

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 2 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Nollalternativ och planerad verksamhet...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-02-19 Objekt nr: 130986 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer