Ny förbindelse Kvarnholmen- Nacka Centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny förbindelse Kvarnholmen- Nacka Centrum"

Transkript

1 Nacka kommun Ny förbindelse Kvarnholmen- Nacka Centrum Stockholm

2 Ny förbindelse Kvarnholmen Nacka Centrum Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Version 2 Carl Chytraeus Eva-Lena Nilsson Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Syfte Utformning i systemhandlingen (alternativ 1) Utformning T-korsning (alternativ 2) Jämförelse mellan alternativen Trafiksäkerhet Tillgänglighet och framkomlighet Alternativavskiljande kostnader Trafik under byggtiden Sammanfattning - rekommendation... 5 Bilagor Bilaga 1 - Plan systemhandling, alternativ 1 Bilaga 2 - Plan T-korsning, alternativ 2 Bilaga 3 - Profil systemhandling, alternativ 1 Bilaga 4 - Profil T-korsning, alternativ 2 i:\20trf\2008\ \text\14 rapporter-pm-utredningar\pm t-korsning\pm t-kordsning.doc Systemhandling ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka i

4 1. Syfte Syftet med detta PM är att redovisa en alternativ utformning av den nya vägen söder om väg 222 som förbinder Kvarnholmen och centrala Nacka. Alternativens utformning beskrivs och jämförs mot varandra. 2. Utformning i systemhandlingen (alternativ 1) Föreslagen utformning enligt systemhandlingen (alternativ 1). i:\20trf\2008\ \text\14 rapporter-pm-utredningar\pm t-korsning\pm t-kordsning.doc Den nya vägen förbinder Kvarnholmen och centrala Nacka. Vägen bedöms utgöra en huvudgata mellan områdena och utformas därmed i systemhandlingen som en huvudgata. Griffelvägen förlängs ned till den befintliga porten under väg 222 och vidare till Kvarnholmen. Övriga gator ansluts till denna huvudgata. Den nya vägförbindelsen skär av befintlig gångförbindelse mellan Vikdalen och Nacka Gymnasium och intilliggande idrottsanläggning. Någon naturlig placering av en planskildhet har inte kunnat finnas varför en plankorsning med ett övergångställe har valts i stället. Övergångsstället placeras förslagsvis norr om vägporten där siktförhållandena är bättre än på södra sidan där sikten i kurvan är begränsad. Detta innebär att en framtida förbindelse längs med parallellvägen kan nyttja övergångsstället samtidigt som gång- och cykelvägarna binds ihop till ett stråk. Genom vägporten ligger gång- och cykelförbindelsen på västra sidan av vägen för att efter vägporten ansluta till befintlig gång- och cykelväg till skolan. Systemhandling ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka av 5

5 Detaljutformning av övergångstället sker i detaljprojekteringsskedet, vilket bland annat kan innebära att övergångsstället ges signalreglering. Söder om vägporten ligger vägen i en kurva med radie 54 meter. Denna radie är liten och medger endast en hastighet på ca km/h. Lutningen på Griffelvägen är 3,5 % vid busshållpltserna och högst 5% på övriga delar. Föreslagen utformning innebär att istältet söder om Griffelvägen måste flyttas till ett annat läge. 3. Utformning T-korsning (alternativ 2) En alternativ utformning till det förslag som redovisas i systemhandlingen har studerats. Detta alternativ utformas med en T-korsning söder om vägporten. Griffelvägen blir kvar i det nuvarande läget men grävs ner så att den ansluts till vägen till Kvarnholmen i en T-korsning vid den befintliga porten under väg 222. På grund av höjdskillnaderna kan inte Griffelvägens befintliga läge väster om vägporten nyttjas utan vägen måste läggas om för att nå upp till befintlig parkering och lastangöring. Lutningen på denna del blir ca 10 %. Denna lutning medför risk för halkolyckor vintertid i korsningen. Gång- och cykelvägen längs denna del är friliggande och ligger i 6 % lutning. I plan följer den befintlig sträckning men inte i profil. Lutningen på Griffelvägens östra del blir samma som i systemhandlingens alternativ dvs. 3,5 % vid busshållplatsen och högst 5 % i övrigt. Korsningen har utformats så att två bussar skall kunna mötas i korsningen. Gång- och cykelvägen läggs på den östra sidan om vägen genom vägporten och är på så sätt en naturlig fortsättning på gång- och cykelvägen från Vikdalen. Övergångsstället placeras istället söder om vägporten i anslutning till busshållplatsen, för att därefter ansluta till befintlig gång- och cykelväg till skolan. Då parallellvägen byggs blir det även aktuellt med ett övergångställe norr om vägporten för gång- och cykelförbindelse mellan Birkaområdet och Vikdalen. i:\20trf\2008\ \text\14 rapporter-pm-utredningar\pm t-korsning\pm t-kordsning.doc Systemhandling ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka av 5

6 Föreslagen alternativ utformning med T-korsning (alternativ 2). Den föreslagna korsningen kan signalregleras, alternativt signalregleras endast övergångsstället. Detaljutformning sker i detaljprojekteringsskedet. Denna utformning innebär att befintlig vägportsdel söder om väg 222 måste rivas samt att befintlig bullervall måste byggas om. 4. Jämförelse mellan alternativen 4.1 Trafiksäkerhet i:\20trf\2008\ \text\14 rapporter-pm-utredningar\pm t-korsning\pm t-kordsning.doc Övergångsstället i alternativ 1 ligger, innan parallellvägen byggs, på en sträcka och inte i en korsning. Detta innebär att siktförhållandena blir bättre än i alternativ 2 då övergångsstället ligger i anslutning till en kurva. Främst är det sikten från vägporten mot övergångsstället som är begränsande. Däremot är fordonens hastighet lägre i alternativ 2 beroende på närhet till korsningen. Det är dock möjligt att höja upp övergångstället i alternativ 1 för att dämpa fordonens hastighet vid övergångstället. Båda övergångsställena får dock låg standard enligt gällande dimensioneringsprinciper i VGU (Vägars och Gators Utformning) med hänsyn till sikten. Om övergångsställena signalregleras bedöms de vara likvärdiga ur trafiksäkerhetssynpunkt. För säkra korsningar för de oskyddade trafikanterna är det troligt att övergångsställena i de båda alternativen utformas med signalreglering eller hastighetsdämpande åtgärder t.ex. upphöjda gång- och cykelöverfarter. Systemhandling ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka av 5

7 Övergångsställena i den båda alternativen detaljutformas först i detaljprojekteringsskedet. 4.2 Tillgänglighet och framkomlighet Gång- och cykelvägen i alternativen får ungefär samma längd, vilket innebär samma tillgänglighet till Nacka gymnasium för gång- och cykeltrafikanter. Signalreglering av övergångsställena innebär i alternativ 1 att trafikflödet norr om vägporten och genom vägporten stoppas när gående passerar övergångsstället, men detta påverkar inte trafikflödet på Griffelvägen till Nacka gymnasium söder om väg 222. I alternativ 2 innebär signalreglering av övergångstället att samtliga flöden stoppas. För vägtrafikens framkomlighet innebär således alternativ 2 sämre framkomlighet. Tillgängligheten till parkeringen samt till lastintagen vid Nacka gymnasium försämras i alternativ 2. Detta beroende på att tillfartsvägen har en lutning på 10% och det är svårt att få till en bra anslutning till parkeringen från denna väg. 4.3 Alternativavskiljande kostnader Föreslagen utformning i alternativ 1 innebär att istältet söder om Griffelvägen måste flyttas till ett annat läge. Föreslagen utformning i alternativ 2 innebär att del av befintlig vägport söder om väg 222 måste rivas samt att delar av bullervallen måste byggas om. Befintliga anslutningar till skolan måste byggas om. Någon jämförande kostnadsbedömning är inte genomförd. 4.4 Trafik under byggtiden i:\20trf\2008\ \text\14 rapporter-pm-utredningar\pm t-korsning\pm t-kordsning.doc I alternativ 1 kan vägen i läget för gamla Griffelvägen nyttjas utan större omläggningar under tiden som den nya vägen till Kvarnholmen byggs. I alternativ 2 påverkas Griffelvägen och trafiken till och från parkeringen vid Nacka gymnasium. Speciellt komplicerat är det att leda om trafiken när Griffelvägen skall sänkas med ca 4 meter förbi den västra delen av ishallen. Systemhandling ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka av 5

8 5. Sammanfattning - rekommendation Båda alternativen innebär att ett övergångställe i plan måste byggas på huvudvägen. I båda alternativen går det att sänka fordonens hastigheter till rimliga nivåer ca 30 km/h med hjälp av hastighetsdämpande åtgärder. I alternativ 1 bedöms siktförhållandena som bättre liksom trafiksäkerheten i korsningen, beroende på den branta lutningen på tillfartsvägen till Nacka gymnasiet och svårigheten att få till en bra anslutning till befintlig parkering i alternativ 2. Med hänsyn till detta och att alternativ 1 är lättare att bygga förordas alternativ 1. i:\20trf\2008\ \text\14 rapporter-pm-utredningar\pm t-korsning\pm t-kordsning.doc Systemhandling ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka av 5

9 VA - tunnel : : : :3 13:67 394: Föreslaget övergångsställe GA: GA: Anslutning till Parallellvägen Föreslagen gångoch cykelbana Griffelvägen behålls i befintligt läge Anslutning till Griffelvägen Föreslaget övergångsställe Befintliga anslutningar kan.4 behållas Föreslaget övergångsställe Föreslaget läge för busshållplats Istältet måste flyttas Anslutning till bef. Griffelvägen BILAGA N.1 Ny anslutning till parkeringen kan anordnas.6 PLAN Systemhandling, alternativ

10 Föreslagen gångoch cykelbana Föreslaget läge för övergångsställe Griffelvägen sänks och läggs i skärning Tunnelmynningen och bullervallen rivs delvis Föreslaget läge för busshållplats Anslutning till bef. Griffelvägen Befintliga anslutningar tas bort Befintlig anslutning byggs om BILAGA 2 N PLAN T-korsning, alternativ 2

11 Anslutning till bef. Griffelvägen Vägport under Värmdöleden Tunnel Bro över Svindersviken BILAGA 3 PROFIL Systemhandling, alternativ 1

12 Anslutning till bef. Griffelvägen Värmdöleden Tunneldel rivs Busshållplats Befintlig vägport under Värmdöleden BILAGA 4 PROFIL T-korsning, alternativ 2

Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum

Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum Trafikutredning Nacka kommun Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum trafikutredning. Bilaga till program för detaljplan Utgåva 1 Stockholm 2008 06 27 KFKS 2007/12 214 Projekt 9214 Nacka kommun

Läs mer

Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum

Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum Ramböll Sverige AB --- Nacka kommun Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum Bilaga till detaljplan Utgåva 3 KFKS 2007/12 214 Projekt 9214 Nacka Kommun Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum Bilaga

Läs mer

Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum

Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum PM trafik NACKA KOMMUN Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum Bilaga till detaljplan Stockholm 2010-09-21 KFKS 2007/12 214 Projekt 9214 Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum PM trafik Datum 2010-09-21

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

SJÖSTADSHÖJDEN. Gata

SJÖSTADSHÖJDEN. Gata SJÖSTADSHÖJDEN Gata 2017-11-15 SJÖSTADSHÖJDEN Gata KUND Exploateringskontoret KONSULT WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl Nya bostäder vi Skjutbanevägen Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl Nya bostäder vi Skjutbanevägen Uppdragsnummer: 1(5) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl Nya bostäder vi Skjutbanevägen 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

Uddvägen trafikutredning

Uddvägen trafikutredning ATRIUM LJUNGBERG AB Stockholm 2013-09-09 Datum 2013-09-09 Uppdragsnummer 61141250524000 Utgåva/Status Version 1 CHYTRAEUS CARL Carl Chytraeus Ragnar Oscarson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

PM Väg- och bullerutredning för bussgata vid Nösnäs

PM Väg- och bullerutredning för bussgata vid Nösnäs PM Väg- och bullerutredning för bussgata vid Nösnäs Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Jan Schuman Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Ramböll Sverige AB. PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun. Trafikanalys Skövde. Koncept. Göteborg

Ramböll Sverige AB. PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun. Trafikanalys Skövde. Koncept. Göteborg Ramböll Sverige AB PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun Koncept Göteborg 2009-04-07 Skövde kommun PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden. Datum 2009-04-07 Uppdragsnummer

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NYTT VERKSAMHETSOMRÅDE I ROSERSBERG

TRAFIKUTREDNING NYTT VERKSAMHETSOMRÅDE I ROSERSBERG TRAFIKUTREDNING NYTT VERKSAMHETSOMRÅDE I ROSERSBERG 2012-10- INNEHÅLL Bakgrund och Syfte 3 Förutsättningar 3 Effekter av planerat verksamhetsområde 3 Framkomlighet 3 Alternativ 1 - anslutning till Skansvägen

Läs mer

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG FÖRPROJEKTERING GÅNG-OCH CYKELVÄG, STRÄCKAN VERKEBÄCK - VÄSTERVIK Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 2 Förutsättningar 4 2.1 Gång- och cykelvägens standard 4 2.2 Grundläggningsförhållanden

Läs mer

Trafikutredning Tvetavägen

Trafikutredning Tvetavägen Telge Inköp AB Version 1 Stockholm 2018-08-17 Datum 2018-08-17 Uppdragsnummer 1320035759 Utgåva/Status Version 1 Svante Nyberg Malin Lagervall Andreas Samuelsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM ÄLTAVÄGEN - VÄG OCH TRAFIK

PM ÄLTAVÄGEN - VÄG OCH TRAFIK NACKA KOMMUN Förstudie Älta Centrum UPPDRAGSNUMMER 3730116000 MEDVERKANDE: JOHAN INGELSHED YLVA ALMQVIST Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Befintliga Ältavägen och planerad bebyggelse 1 3 Korsningspunkter

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Finnshyttan Filipstads kommun. Trafikutredning till detaljplan

Finnshyttan Filipstads kommun. Trafikutredning till detaljplan Finnshyttan Filipstads kommun Trafikutredning till detaljplan 2017-05-22 Beställare: Filipstads kommun Projektledare: Roger Danielsson Konsult: Wermlands Infrakonsult AB (Wikon) Verkstadsgatan 20A, 652

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic RAPPORT Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning 2016-06-08 Upprättad av: Milos Jovanovic 1 Innehåll BAKGRUND... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Trafik och trafikanter... 3 Trafiksäkerhet... 5 FÖRESLAGNA

Läs mer

TRAFIKUTREDNING. Trafikutredning korsning Ringvägen/Prästängsvägen. Datum Handläggare Tobias Sjöstrand. Projekt-ID

TRAFIKUTREDNING. Trafikutredning korsning Ringvägen/Prästängsvägen. Datum Handläggare Tobias Sjöstrand. Projekt-ID Handläggare Tobias Sjöstrand Tel 010-505 44 19 Mobil 0730-22 88 76 E-post tobias.sjostrand@afconsult.com Datum 2017-01-12 Projekt-ID 709 440 Kund Strömstad kommun, plan- och byggavdelningen Trafikutredning

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning Tosterö

Trafikutredning Tosterö Svenska Hem Entreprenad Stockholm 2017-10-17 Datum 2017-10-17 Uppdragsnummer 1320022838 Utgåva/Status Version 1 Eva-Lena Nilsson Malin Lagervall Johan Wahlstedt Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Måvy hotell och trafikantservice

Måvy hotell och trafikantservice Trafikstudie PEAB BOSTAD AB Måvy hotell och trafikantservice Uppsala Trafikstudie Datum 2013-01-22 Uppdragsnummer 61381147814000 Utgåva/Status Slutleverans Anders Attelind Mario Rivera Michael Eriksson

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

TRAFIKUTREDNING. Trafikutredning korsning Ringvägen/Prästängsvägen. Datum Handläggare Tobias Sjöstrand. Projekt-ID

TRAFIKUTREDNING. Trafikutredning korsning Ringvägen/Prästängsvägen. Datum Handläggare Tobias Sjöstrand. Projekt-ID Handläggare Tobias Sjöstrand Tel 010-505 44 19 Mobil 0730-22 88 76 E-post tobias.sjostrand@afconsult.com Datum 2018-03-01 Projekt-ID 709 440 Kund Strömstad kommun, plan- och byggavdelningen Trafikutredning

Läs mer

Förprojektering Oxelbergen 1:2

Förprojektering Oxelbergen 1:2 Norrköpings Kommun Förprojektering Norrköping Förprojektering Datum 2017-09-11 Uppdragsnummer 1320015935 Helene Snöberg Helene Snöberg Jenny Weidermark Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Alingsås kommun Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Göteborg 2016-03-21 Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Datum 2016-03-21 Uppdragsnummer 1320000906-012 Utgåva/Status Förhandskopia

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Trafikförslag nya vägar vid och inom nytt Skolområde (Skede 2)

Trafikförslag nya vägar vid och inom nytt Skolområde (Skede 2) UPPDRAG Trafik Ö:a Bärstad - Skede 2 UPPDRAGSNUMMER 2333971200 UPPDRAGSLEDARE Magnus Wackerfeldt UPPRÄTTAD AV Magnus Wackerfeldt DATUM 12 Trafikförslag nya vägar vid och inom nytt Skolområde (Skede 2)

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

Korsningsutredning Färjestadsskolan Karlstads kommun

Korsningsutredning Färjestadsskolan Karlstads kommun Korsningsutredning Färjestadsskolan Karlstads kommun Korsningsutredning Färjestadsskolan Ramböll Malmö Beställare: Karlstads kommun (Emma Rönnbäck) Uppdragsnummer: 1320038706 Datum: 2018-11-01 Utgåva:

Läs mer

Kompletterande Trafikutredning Planiaområdet

Kompletterande Trafikutredning Planiaområdet Nacka Kommun Kompletterande Trafikutredning Planiaområdet Version 5.2 Stockholm 2015-08-20 Kompletterande Trafikutredning Planiaområdet Datum 2015-08-20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Version 5.2 Carl Chytraeus

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Hastighetsdämpande åtgärder vid Bergsgatan/Almbacksgatan samt Bergsgatan/Monbijougatan TN

Hastighetsdämpande åtgärder vid Bergsgatan/Almbacksgatan samt Bergsgatan/Monbijougatan TN Malmö stad Fastighets- och gatukontoret 1 (7) 2019-04-15 Tjänsteskrivelse Vår referens Marie Lindeberg Sekreterare marie.lindeberg@malmo.se Hastighetsdämpande åtgärder vid Bergsgatan/Almbacksgatan samt

Läs mer

PM Gata, Tvåhus Väppeby 7:18 m.fl.

PM Gata, Tvåhus Väppeby 7:18 m.fl. Handläggare Erik Palmblad Tel +46 (0)10 505 44 97 Mobil +46 (0)72 703 87 71 E-mail erik.palmblad@afconsult.com Datum 2015-10-15 Uppdragsnr 708847 Förprojektering VA och gator inom planområde Väppeby 7:18

Läs mer

5.4 Ombyggnadsalternativet. Alternativstudier 33. Vapelnäs kopplas via parallellvägnätet till E4 via intilliggande trafikplatser.

5.4 Ombyggnadsalternativet. Alternativstudier 33. Vapelnäs kopplas via parallellvägnätet till E4 via intilliggande trafikplatser. Vapelnäs kopplas via parallellvägnätet till E4 via intilliggande trafikplatser. 5.4 Ombyggnadsalternativet Teknisk standard Akzo obels industriområde försörjs via en trafikplats. Här bör E4 höjas för att

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

Trafikutredning, Almösund, Tjörns kommun Trafikanalys och trafikutformnings förslag för detaljplan Ävja 1:29 och Mällby 1:29 mfl.

Trafikutredning, Almösund, Tjörns kommun Trafikanalys och trafikutformnings förslag för detaljplan Ävja 1:29 och Mällby 1:29 mfl. Trafikanalys och trafikutformnings förslag för detaljplan Ävja 1:29. och Mällby 1:29 mfl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Kristina Stenström Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Siggbo detaljplan för bostadsändamål - trafik

Siggbo detaljplan för bostadsändamål - trafik Tierps kommun Siggbo detaljplan för bostadsändamål - trafik Uppsala Siggbo detaljplan för bostadsändamål - trafik Datum 2018-04-12 Uppdragsnummer 1320022572-004 Utgåva/Status Version 1.1 Cecilia Friis

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

BUSSGATOR I BROBY SLUTVERSION

BUSSGATOR I BROBY SLUTVERSION PM BUSSGATOR I BROBY SLUTVERSION 2016-04-08 UPPDRAG 266072, Bussgator Broby Titel: BUSSGATOR I BROBY Status: Slutversion Datum: 2016-04-08 MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson: Östra Göinge kommun Kenneth

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Trafikutredning. Tillfart Sydväst. Utredning av kompletterande vägförbindelse

Trafikutredning. Tillfart Sydväst. Utredning av kompletterande vägförbindelse Trafikutredning Tillfart Sydväst Utredning av kompletterande vägförbindelse till Mariestad Norra 2010-11-19 Medverkande Beställare: Mariestads kommun, kommunledningskontoret Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

PM Trafikutredning Snurrom verksamheter

PM Trafikutredning Snurrom verksamheter PM Trafikutredning Snurrom verksamheter Bakgrund och syfte Planering pågår för nya verksamheter i anslutning till Norra vägen och E22 i norra delen av staden. Trafikutredningen ska undersöka hur området

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Anslutning Dragelundsvägen Koppling till Södra Bålstaleden och trafikplats Draget

Anslutning Dragelundsvägen Koppling till Södra Bålstaleden och trafikplats Draget Anslutning Dragelundsvägen Koppling till Södra Bålstaleden och trafikplats Draget ÅF-Infrastructure AB, SE- 169 99 Sverige Telefon +46 10 505 00 00, Säte i Stockholm, www.afconsult.com Org.nr 556185-2103,

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Trafikalstring från Kvarnholmen

Trafikalstring från Kvarnholmen KUAB Trafikalstring från Kvarnholmen 2014-09-19 Trafikalstring från Kvarnholmen Datum 2014-09-19 Uppdragsnummer Utgåva/Status Version 6 CHYTRAEUS CARL Carl Chytraeus Ramzi Laktena Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

TRAFIKUTREDNING BJÖRKLUNDA I HÄSSLEHOLM

TRAFIKUTREDNING BJÖRKLUNDA I HÄSSLEHOLM RAPPORT TRAFIKUTREDNING BJÖRKLUNDA I HÄSSLEHOLM SLUTRAPPORT 2017-07-07 UPPDRAG 277661, Björklunda trafikutredning Titel på rapport: Trafikutredning Björklunda i Hässleholm Status: Datum: 2017-07-07 MEDVERKANDE

Läs mer

av övergripande trafikutredning

av övergripande trafikutredning Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 2 (10) Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 Beställare: ALINGSÅS

Läs mer

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d 1(13) PM Trafik Södra Årby 20111031 Tyréns - Arvid Gentele 2(13) Inledning En ny stadsdel, Södra Årby, planeras i anslutning till Läggesta station. Området omfattar bostäder, verksamheter och samhällsservice.

Läs mer

RAPPORT. DETALJPLAN FÖR HÄGGENÄS 3:7 m.fl. HÖRBY KOMMUN. Sweco Transport system AB Södra regionen, Malmö. David Edman. Rapport ver. 1.

RAPPORT. DETALJPLAN FÖR HÄGGENÄS 3:7 m.fl. HÖRBY KOMMUN. Sweco Transport system AB Södra regionen, Malmö. David Edman. Rapport ver. 1. HÖRBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR HÄGGENÄS 3:7 m.fl. Uppdragsnummer 27000678 Rapport ver. 1.0 Malmö 2015-02-12 Sweco Transport system AB Södra regionen, Malmö David Edman 1 (13) Sweco Hans Michelsensgatan 2

Läs mer

Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering

Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering Tjänsteutlåtande Dnr T2016-02298 Dnr E2016-025988 Sida 1 (7) 2016-06-30 Handläggare Trafikkontoret Cecilia Sjödin Trafikplanering Telefon: 08-508 262 40 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Exploateringsnämnden

Läs mer

Cirkulationsplats i Bollebygd

Cirkulationsplats i Bollebygd 1 PM 2013:45 Joachim Karlgren Björn Sax Kaijser 2014-01-13 Cirkulationsplats i Bollebygd Förslag på utformning av ny tillfart Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Kompletterande trafik-pm, Alternativ 1

Kompletterande trafik-pm, Alternativ 1 \\ramse\pub\sto2\svg\2016\1320020020\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\trafikutredning\alt 1-3\alt 1\trafik-pm alternativ 1 20180313.docx Kompletterande trafik-, Alternativ 1 Uppdrag Handläggare Granskare

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Uddvägen trafikutredning

Uddvägen trafikutredning ATRIUM LJUNGBERG AB Stockholm 2014-02-03 Datum 2014-02-03 Uppdragsnummer 61141250524000 Utgåva/Status Version 1 CHYTRAEUS CARL Carl Chytraeus Ragnar Oscarson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

PM Trafikutredning McDonald s

PM Trafikutredning McDonald s PM Trafikutredning McDonald s Utformning av in- och utfart SLUTVERSION 2015-03-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 In- och utfart till McDonald s... 4 2.1

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Bålbroskogen i Rimbo tillfartsväg för motorfordon Gatu- och parkavdelningen

FÖRSTUDIERAPPORT Bålbroskogen i Rimbo tillfartsväg för motorfordon Gatu- och parkavdelningen Handläggare: Peter Sartorius Dnr: FÖRSTUDIERAPPORT Bålbroskogen i Rimbo tillfartsväg för motorfordon Gatu- och parkavdelningen 1. Bakgrund Gatu- och parkavdelningen har av Mark och exploateringsenheten

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Bullerutredning Torngatans förlängning

Bullerutredning Torngatans förlängning Älmhults kommun Bullerutredning Torngatans förlängning Förhandskopia Malmö 011-01-11 Bullerutredning Torngatans förlängning Datum 011-01-11 Uppdragsnummer 6166159 Utgåva/Status Förhandskopia Erik Hedman

Läs mer

Ny förbindelse Kvarnholmen Nacka Centrum

Ny förbindelse Kvarnholmen Nacka Centrum Nacka kommun Ny förbindelse Kvarnholmen Nacka Centrum Bilaga till detaljplan Stockholm, 2010 09 21 KFKS 2007/12 214 Projekt 9214 Datum 2010 09 21 Uppdragsnummer 61200830497 Utgåva/Status Bilaga till detaljplan

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN COOP FASTIGHETER AB PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Falun 2015-04-23 PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Datum 2015-04-23

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Trafikutredning Åkervägen. Avseende på uppförande av skola

Trafikutredning Åkervägen. Avseende på uppförande av skola Trafikutredning Åkervägen Avseende på uppförande av skola Trafikutredning Åkervägen 2(22) Titel: Trafikutredning Åkervägen Utgivningsdatum: 17 maj 2016 Medverkande: Mörbylånga kommun Bengt Johansson, Rebecka

Läs mer

Sammanställning av trafikfrågor för 4-6 stadsdelen. Arlandastad. Version 1. Stockholm

Sammanställning av trafikfrågor för 4-6 stadsdelen. Arlandastad. Version 1. Stockholm Sammanställning av trafikfrågor för 4-6 stadsdelen Version 1 Stockholm 2016-03-04 Datum 2016-03-04 Uppdragsnummer 61141145882 Utgåva/Status Version 1 Carl Chytraeus Carl Chytraeus Sajndra Sasu Uppdragsledare

Läs mer

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision 2013-05-14 Bakgrund Väg 226 genom Tullinge Centrum är ca 8m bred, har en rak sträckning med två körfält och en trafikbelastning på ca

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar

TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar 2010-11-05 Upprättad av: Jonas Mörhed Ombud/Granskare: Reino Erixon TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar 2010-11-05 Kund Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping

Läs mer

Väg 261 Ekerövägen. PM 3 Ändringar efter granskning av vägplan. Ekerö kommun, Stockholms stad, Stockholms län

Väg 261 Ekerövägen. PM 3 Ändringar efter granskning av vägplan. Ekerö kommun, Stockholms stad, Stockholms län PM 3 Ändringar efter granskning av vägplan Väg 261 Ekerövägen Ekerö kommun, Stockholms stad, Stockholms län TRV 2012/19667 Fastställelsehandling 2016-10-17 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av plan

Läs mer

Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra

Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra Skövde kommun Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra Göteborg, 2011-01-19 Reviderat 2011-04-13 Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra Datum 2011-01-19 Reviderat 2011-04-13 Uppdragsnummer 61441038924

Läs mer

BILAGA 3, FÖP GAMLEBY TRAFIKUTREDNINGAR UTSTÄLLNINGSUPPLAGA, EFTER BESLUT I KS

BILAGA 3, FÖP GAMLEBY TRAFIKUTREDNINGAR UTSTÄLLNINGSUPPLAGA, EFTER BESLUT I KS BILAGA 3, FÖP GAMLEBY TRAFIKUTREDNINGAR UTSTÄLLNINGSUPPLAGA, EFTER BESLUT I KS 18-6-19 PM-PROJEKTERING UPPDRAG Gångpassage jvg Gamleby UPPDRAGSNUMMER 1991 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Daniel

Läs mer

Dalen 21 förprojektering Åstorpsringen REFLEX ARKITEKTER AB. Slutversion. Stockholm

Dalen 21 förprojektering Åstorpsringen REFLEX ARKITEKTER AB. Slutversion. Stockholm REFLEX ARKITEKTER AB Åstorpsringen Slutversion Stockholm 2016-12-02 Åstorpsringen Datum 2016-12-02 Uppdragsnummer 1320024601 Utgåva/Status Granskningsversion Magnus Olsson Alexine Wirén Jens Svensson Uppdragsledare

Läs mer

3. Flera pedagogiska verksamheter i anslutning till varandra

3. Flera pedagogiska verksamheter i anslutning till varandra Inledning Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24 att skyltad hastighet på gator som ligger i anslutning till skolor och förskolor ska vara högst 30 km/tim, om inte rimliga skäl för annat föreligger. Trafikkontoret

Läs mer

UTREDNING KRING MÖJLIG FLYTT AV MALMÖVÄGEN MED HÄNSYN TILL PLAN, PROFIL OCH LEDNINGAR

UTREDNING KRING MÖJLIG FLYTT AV MALMÖVÄGEN MED HÄNSYN TILL PLAN, PROFIL OCH LEDNINGAR STOCKHOLMS STAD EXPLOATERINGSKONTORET Malmövägen UPPDRAGSNUMMER 7000162 UTREDNING KRING MÖJLIG FLYTT AV MED HÄNSYN TILL PLAN, PROFIL OCH LEDNINGAR SWECO TRANSPORTSYSTEM STADS- & TRAFIKUTFORMNING SIV LIVING

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Miljö & Stadsbyggnad Dnr KFKS 2007/12 214 Projektnr 9214 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl. - ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum, Nacka

Läs mer

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9 Bilaga 9 Sidan 1 av 7 PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid Sidan 2 av 7 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 2. Roslagsvägen idag 3 3. Område i förändring 4 4. Roslagsvägen i framtiden 5 4.1 Överdäckning

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station Bakgrund I samband med den politiska behandlingen av ny detaljplan för Sickla Köpkvarter, projekt nummer 9145, har frågor om den övergripande trafikstrukturen ställts. Möjligheten till framtida nya tillfarter

Läs mer

TRAFIK, INRE HAMNEN NORRKÖPING

TRAFIK, INRE HAMNEN NORRKÖPING PM TRAFIK, INRE HAMNEN NORRKÖPING 2017-06-02 Tyréns Norrköping Susanna Davidsson Anneli Bellinger GRANSKNING 2017-06-02 1 UPPDRAG Tyréns har på uppdrag av och i dialog med Norrköpings kommun, utrett möjlig

Läs mer

Trafikutredning för Gällinge Skår 2:1. Förvaltningen för Teknik

Trafikutredning för Gällinge Skår 2:1. Förvaltningen för Teknik Förvaltningen för Teknik December 2016 Utges av i december 2016 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 5 2 Nulägesbeskrivning 6 2.1 Biltrafik... 6 2.2 Gång- och cykeltrafik... 8 2.3 Parkering... 10 3 Planförslag

Läs mer

Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum

Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum Gång- och cykelvägar, Svindersviken Nacka kommun Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum Bilaga till detaljplan Stockholm, 2009-10-01 KFKS 2007/12 214 Projekt 9214 Gång- och cykelvägar, Svindersviken

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer