Projekt och byggrätter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt och byggrätter"

Transkript

1 Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion. Investeringarna sker i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter. Under 2002 har Castellum färdigställt större projekt som uppgår till totalt ca Mkr och har pågående projekt som uppgår till ca 800 Mkr, varav återstående investeringsvolym uppgår till 250 Mkr. Därutöver finns konkreta projekt med antagen detaljplan om i storleksordningen 250 tkvm, som kan påbörjas relativt omgående, förutsatt att hyreskontrakt har tecknats. Med en genomsnittlig produktionskostnad om kronor per kvadratmeter motsvarar dessa en total projektvolym om 2,5 miljarder kronor. Dessutom förfogar Castellum över byggrätter för vilka konkreta projekt ännu inte planerats, motsvarande en nybyggnadsyta om ca 450 tkvm. Castellums projektportfölj innehåller en god riskspridning med många projekt på flera orter och med ett stort antal hyresgäster i många olika branscher. Castellum kommer inte att genomföra större projekt på spekulation, men lika väl som icke fullt uthyrda fastigheter förvärvas, kan också projekt med kontrollerbara vakanser startas. Projekt som färdigställts under 2002 Bland de större projekt som färdigställts under 2002 kan nämnas följande. Storgöteborg Utmed söderleden i Mölndals kommun färdigställdes vid årsskiftet nybyggnationen på fastigheten Anisen 3, vilken är fullt uthyrd. Investeringen om ca 31 Mkr omfattar ca kvm kontors- och butikslokaler. Vid Viaredsmotet utmed riksväg 40 i Borås färdigställdes under året Trucken 4, en nyproducerad lageroch kontorsfastighet om ca kvm. Fastigheten är helt uthyrd och inflyttning skedde i början av Investeringen uppgick till 26 Mkr. INVESTERINGAR Under 2002 färdigställda projekt, Mkr t.o.m Forskaren, Lund 255 Ekenäs, Stockholm 202 Hansacompagniet, Malmö 70 Kungsängen, Uppsala 42 Flygfyren, Malmö 34 Anisen, Mölndal 31 Trucken, Borås 26 Malte, Malmö 21 Varla, Kungsbacka 18 Gjutaren, Alingsås 14 Kärra, Göteborg 14 Övrigt 353 Summa Pågående projekt t.o.m klart Solsten, Göteborg Kvartal 4, 2003 Hälsingland, Malmö 74 5 Successivt under 2003 Hansagallerian, Malmö 55 4 Kvartal 1, 2003 Smista Park, Stockholm Kvartal 3, 2003 Boländerna, Uppsala 24 4 Kvartal 2, 2003 Fredsfors, Stockholm Kvartal 3, 2003 Spännbucklan, Malmö 22 4 Kvartal 2, 2003 Kampen, Malmö 18 1 Kvartal 1, 2003 Ljuset, Värnamo 12 5 Kvartal 2, 2003 Vilan, Jönköping 11 6 Kvartal 3, 2003 Övrigt Summa

2 PROJEKT SOM FÄRDIGSTÄLLTS UNDER 2002 Anisen, 3, Mölndal Trucken 4, Borås P R O J E K T O C H B Y G G R Ä T T E R Varla 2:416, Kungsbacka Gjutaren 26, Alingsås Under sommaren 2002 slutfördes projektet Varla 2:416 vid den norra motorvägsinfarten till Kungsbacka. Investeringen som uppgick till 18 Mkr motsvaras av en nyproducerad lager- och kontorsfastighet om ca kvm, varav kvm utgör kontor. Fastigheten är fullt uthyrd. I Alingsås avslutades en total ombyggnad av fastigheten Gjutaren 26. Fastigheten, som tidigare bestod av lager och industrilokaler med låg standard, utgörs nu av moderna kontorslokaler om kvm, vilka är fullt uthyrda. Investeringen som stod färdig under våren 2002, uppgick till 14 Mkr. Castellum har under året gjort investeringar om ca 14 Mkr i den befintliga lager- och industrifastigheten Kärra 37:4 på Hisingen. Investeringen har omfattat golvförstärkningar genom bl.a. pålning, tillbyggnad av lastbrygga samt investering i en ny fjärrvärmeanläggning. Öresundsområdet Under året avslutades den första etappen av projektet Edison Park (Forskaren), vilket är beläget i anslutning till Ideon-området i Lund. Området är attraktivt för expansiva företag inom medicin, kemi, elektronik och IT. Investeringen som uppgick till 255 Mkr omfattar ca kvm nyproducerade kontorsytor och konferenslokaler lämpliga för såväl små som större företag. Fastigheten är fullt uthyrd och inflyttning har skett successivt från hösten 2001 till våren Vid årsskiftet 2002/2003 färdigställdes ombyggnationen av Hansacompagniet, vilken är belägen nära Gustav Adolfs Torg i centrala Malmö. Samtidigt pågår ombyggnation av den intilliggande Hansagallerian, vilken beräknas vara klar under början av Investeringen, som uppgår till 129 Mkr, omfattar båda fastigheterna. Syftet är att öka försäljningsytan och göra de två galleriorna attraktivare och mer lättillgängliga, bland annat genom en ny gångförbindelse mellan de båda affärsfastigheterna. I Bulltofta industriområde i Malmö färdigställdes under hösten investeringarna i den i princip fullt uthyrda fastigheten Flygfyren 1. Investeringen som uppgick till 34 Mkr, omfattade dels en ombyggnation av ca kvm industrilokaler till moderna kontorsoch lagerlokaler, dels nybyggnation av ytterligare 700 kvm kontorslokaler. På fastigheten finns även en outnyttjad byggrätt om ca kvm. 35

3 Investeringen i fastigheten Malte 23 i Malmö avslutades under slutet av Investeringen innebar bland annat att ett nytt ventilationssystem med komfortkyla installerades. Investeringen om totalt 21 Mkr omfattade även renovering av fasaden samt en ombyggnad och modernisering av kvm kontorsytor. Storstockholm I området Elektronikbyn i Kista i norra Stockholm med närhet till både E4 och E18 avslutades under 2002 ett större nybyggnadsprojekt i anslutning till bolagets befintliga fastigheter Ekenäs och Karis. Investeringen om 202 Mkr omfattar tre huskroppar med kvm moderna kontorslokaler samt garage. Fastigheten har för närvarande en ekonomisk uthyrningsgrad om 62 %. Mälardalen Under våren 2002 avslutades projektet Kungsängen 35:3 i Uppsala. Investeringen som uppgick till 42 Mkr omfattade dels ombyggnad av befintliga lokaler om 650 kvm, dels nybyggnation av ytterligare kvm. Fastigheten, som innehåller kontor och laboratorier, är fullt uthyrd och inflyttning skedde under våren. Pågående projekt Storgöteborg I Mölnlycke företagspark på vägen mot Landvetter flygplats bygger Castellum en ny fastighet med verksamhets- och kontorsytor om ca kvm inklusive garage. Investeringen om ca 135 Mkr beräknas vara klar i slutet av 2003 och fastigheten är fullt uthyrd. Öresundsområdet Konverteringen av Malmö gamla strumpfabrik (Hälsingland 19) fortsätter. Investeringen beräknas uppgå till 79 Mkr och berör kvm kontors- och butikslokaler. Ombyggnaden kommer att färdigställas i takt med att kontrakt tecknas. I Fosieområdet i Malmö kommer projektet Spännbucklan 16 att färdigställas under våren Investeringen om 26 Mkr avser såväl ombyggnad av befintlig fastighet som nybyggnation av ca kvm butiksyta. Ombyggnationen innebär bland annat att byggnaden förses med ny ventilation, kyla och ny fasad. Den andra etappen i omvandlingen av fastigheten Kampen 25, kallad Sofiepark, i Malmö omfattar ca kvm kontor och verksamhetslokaler. Ombygg- PROJEKT SOM FÄRDIGSTÄLLTS UNDER 2002 Kvarteret Ekenäs i Elektronikbyn, Kista Kungsängen 35:3, Uppsala Forskaren 2, Lund 36

4 PÅGÅENDE PROJEKT Solsten 1:109, Göteborg (fotomontage) naden, som inleds med vissa rivningsarbeten och allmänna förberedelser, beräknas kunna färdigställas successivt under en fyraårsperiod i takt med att uthyrning sker. Den totala investeringen beräknas uppgå till Mkr. Storstockholm I området Smista Park i Huddinge investerar Castellum 36 Mkr i bland annat den nya vägen Smista Allé mellan Häradsvägen och Kungens Kurva. Genom byggandet av Smista Allé får området, som i dag till största delen är obebyggd mark, en identitet och tillgänglighet som saknas. Projektet beräknas vara färdigställt under hösten I Mariehäll genomför Castellum en investering om ca 23 Mkr i fastigheten Fredsfors 11. Investeringen består av ett parkeringsdäck i anslutning till befintlig byggnad. Till investeringen hör även ombyggnation av närmare kvm kontorsyta för två befintliga hyresgäster. Investeringen beräknas vara slutförd under hösten Västra Småland Under våren 2003 kommer Castellum att färdigställa investeringen i fastigheten Ljuset 8 i Värnamo. Investeringen om 17 Mkr avser nyproduktion av en kvm stor butiksfastighet. Fastigheten är fullt uthyrd. I Jönköping har Castellum under året påbörjat investeringen i fastigheten Vilan 7. Investeringen om totalt ca 17 Mkr avser ombyggnad av befintliga kontorsoch lagerlokaler i fastigheten om totalt ca kvm. Boländerna 30:2, Uppsala Mälardalen I området Boländerna i Uppsala genomför Castellum en investering om ca 28 Mkr. Projektet innebär nyproduktion av ca kvm kontors- och serviceytor samt en större parkeringsyta. Investeringen beräknas vara slutförd under våren 2003 och fastigheten är i princip fullt uthyrd. Byggrätter/Potentiella projekt Storgöteborg Utmed Söderleden i Högsbo-Sisjön-Åbro, som är Sveriges största sammanhängande industriområde, äger Castellum ett stort antal byggrätter om totalt ca kvm (se karta sidan 38). Castellum för löpande diskussioner med presumtiva hyresgäster om nybyggnation i området. Lackarebäck söder om Göteborg är ett dynamiskt verksamhetsområde där Castellum äger flera fastigheter. Området behöver dock förnyas och göras mera attraktivt varför diskussioner inletts med flera intressenter i området. Strax söder om centrala Göteborg med ett attraktivt skyltläge mot E6/E20 och nära riksväg 40 till Landvetter och Borås, ligger Tändstickan, en byggrätt som medger nybyggnation av ca kvm kontorslokaler. Projektering av kontor med hög teknisk standard pågår och en ny detaljplan för området har fastställts. Utöver ovan nämnda projekt finns i Storgöteborg byggrätter om ytterligare cirka kvm. P R O J E K T O C H B Y G G R Ä T T E R 37

5 . F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Öresundsområdet Projektet Edison Park i Lund, vilket vänder sig till spjutspetsföretag inom teknik, elektronik och medicin, innehåller ytterligare byggrätter som möjliggör uppförandet av fyra huskroppar om totalt ca kvm. Detta projekt kan, beroende på efterfrågan, snabbt igångsättas. Intill den större projektfastigheten Kampen i Sofielunds industriområde i Malmö äger Castellum fastigheten Intäkten, som genom ombyggnad kan tillföra både en attraktiv entré till området och nya parkeringsytor. Den befintliga huvudbyggnaden kan byggas om till moderna kontor om ca kvm och en ny kontorsbyggnad om ca kvm kan uppföras. Den totala investeringen beräknas uppgå till ca 28 Mkr. Nybyggnationen kommer att startas när hyresavtal har tecknats. Vid Helsingborgs norra infart i anslutning till Berga centrum äger Castellum butiks- och lagerfastigheten Pilbågen, om kvm, varav en stor del är vakant. Bolaget avser att successivt förädla fastigheten med början i de vakanta lokalerna. I anslutning till Edison Park i Lund äger Castellum fastigheten Höjdpunkten 2 med möjligheter till byggnation av upp till ca kvm lokalyta. Fastigheten kommer att utgöra entrén till det nya stora verksamhetsområde som planeras i Brunnshög. Utöver ovan nämnda projekt finns i Öresundsområdet byggrätter om ytterligare kvm. Storstockholm I Johanneshov i södra Stockholm äger Castellum flera intill varandra liggande fastigheter med ingående byggrätter, vilket ger förutsättningar för en samordnad och integrerad utveckling av området. Vid Bolidenplan finns Linde Torp, som dels är ett detaljplanelagt projekt om ca kvm, vilket för närvarande marknadsförs, dels en detaljplanelagd byggrätt om kvm. Därtill äger Castellum några angränsande fastigheter i kvarteret Renseriet, där ytterligare utbyggnadsmöjligheter kan skapas genom rivning av vissa befintliga byggnader och utnyttjande av obebyggd tomtmark. Ett detaljplanearbete pågår i syfte att, utöver tidigare nämnda byggrätter, tillskapa byggrätter om ytterligare ca kvm i området. Norr om Stockholm vid E4/E20 halvvägs till Arlanda ligger Norrviken Strand, en större byggrätt om ca kvm. Detta är ett intressant framtidsläge för högkvalitativa arbetsplatser med tillgång till både bra kommunikationer och natursköna omgivningar. BYGGRÄTTER RUDDALEN HÖGSBO kvm MÖLNDAL LACKAREBÄCK BIFROST kvm JÄRNBROTT DAG HAMMARSKJÖLDSLEDEN HÖGSBO kvm kvm kvm Åbyfältet E6 E20 VÄSTERLEDEN Järnbrottsmotet ÅBY Sisjömotet kvm kvm SÖDERLEDEN SÄRÖLEDEN 158 SISJÖN kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm ÅBRO kvm kvm kvm RÄVEKÄRR I Högsbo-Sisjön-Åbro utmed Söderleden i Göteborg och Mölndal äger bolaget byggrätter om totalt ca kvm. 38

6 BYGGRÄTTER Område Byggrätt tkvm Storgöteborg 258 Högsbo-Sisjön-Åbro 87 Hisingen 56 Göteborg 49 Övriga Storgöteborg 66 Öresundsområdet 102 Lund 61 Malmö 27 Helsingborg 10 Övriga Öresund 4 Storstockholm 247 Huddinge 100 Sollentuna 110 Johanneshov 28 Övriga Storstockholm 9 Område Byggrätt tkvm Västra Småland 69 Värnamo 35 Jönköping 15 Växjö 12 Övriga Västra Småland 7 Mälardalen 33 Västerås 21 Örebro 6 Uppsala 4 Övriga Mälardalen 2 Totalt 709 P R O J E K T O C H B Y G G R Ä T T E R En av de största byggrätterna i Stockholmsområdet är Smista Park i Huddinge utmed E4/E20 vid Kungens kurva. Byggrätten, som är detaljplanelagd, omfattar ca kvm med inriktning mot kontor och lager/logistik. I Mariehäll, Bromma, pågår detaljplanearbete inom kvarteren Archimedes och Vallonsmidet i syfte att skapa nya byggrätter för till- och nybyggnader om ca kvm. Utöver ovan nämnda projekt finns i Storstockholm byggrätter om ytterligare kvm. Västra Småland I Västra Småland finns ett flertal potentiella om- och nybyggnadsprojekt och Castellum äger byggrätter motsvarande kvm. Mälardalen I centrala Västerås äger Castellum en del av området Kopparlunden, som är ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i Västerås. Tillsammans med Skanska ägs projektfastigheter med ca kvm byggrätter, vilket medger kommande ny-, till- och ombyggnader. Utöver ovan nämnda projekt finns i Mälardalen byggrätter om ytterligare kvm. 39

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER 6 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 8 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA 10 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE 13 TL BYGG AB

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB Innehåll Viktiga händelser 1999 4 Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning 2003

Wihlborgs Årsredovisning 2003 Wihlborgs Årsredovisning 2003 Inbjudan till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 31 mars 2004 klockan 17.00 i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö.

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 24-4 24 års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

NEXT STEP GROUP. Vi utvecklar för framtiden

NEXT STEP GROUP. Vi utvecklar för framtiden NEXT STEP GROUP Vi utvecklar för framtiden EN UDDA FÅGEL I BRANSCHEN Next Step Group skiljer sig från mängden. Vi är en liten dynamisk organisation som trivs väldigt bra ihop. Korta beslutsvägar ger snabba

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN INNEHÅLL Ordinarie bolagsstämma 6 Ekonomisk information 6 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse: Hufvudstadens aktie och ägare 10 Fastighetsmarknad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G J M

Å R S R E D O V I S N I N G J M JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

Pressmeddelande 2002-08-08

Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs förbättrade resultatet med 12% till 418 Mkr Delårsrapport januari-juni 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 418 Mkr (373)

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer