Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74."

Transkript

1 Årsredovisning 2001

2 Innehåll Castellum VDs kommentar...2 Verksamhet...4 Fastighetsbestånd...9 Storgöteborg...12 Öresundsområdet...16 Storstockholm...20 Västra Småland...24 Mälardalen...28 Projekt och byggrätter...32 Värderingsmodell...37 Substansvärde...38 Ansvarsfullt företagande...40 Styrelse, företagsledning och revisorer...46 Castellumaktien...49 Ekonomisk översikt...54 Möjligheter och risker...63 Nyckeltal och flerårsöversikt...64 Resultaträkning...66 Balansräkning...67 Förändring av eget kapital...68 Kassaflödesanalys...69 Nothänvisningar och redovisningsprinciper...70 Förslag till vinstdisposition...74 Revisionsberättelse Fastighetsbeståndet i sammandrag...76 Fastighetsförteckning...78 Sålda fastigheter under Definitioner...97 Adresser Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74. Bolagsstämma Castellum ABs ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 21 mars 2002 kl i Stenhammarsalen, Konserthuset vid Götaplatsen i Göteborg. Aktieägare som vill delta i stämman skall måndagen den 11 mars 2002 vara registrerad i aktieboken, som förs av VPC AB. Anmälan om deltagande i stämman skall göras till Castellum AB senast fredagen den 15 mars 2002 kl antingen skriftligen eller per telefon , alternativt per fax eller via E-post anmälan uppges namn, person-/ organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering skall vara verkställd måndagen den 11 mars Styrelsen föreslår tisdagen den 26 mars 2002 som avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utbetalas av VPC AB tisdagen den 2 april Ekonomisk rapportering Delårsrapport januari mars april 2002 Halvårsrapport januari juni augusti 2002 Delårsrapport januari september oktober 2002 Bokslutskommuniké januari 2003 Ytterligare information kan erhållas av bolagets VD Lars-Erik Jansson eller ekonomi- och finansdirektör/vice VD Håkan Hellström, telefon , samt på

3 Castellum Årsredovisning 2001 Castellum är ett av de större renodlade, börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet, som till större delen innehåller kommersiella lokaler, är koncentrerat till fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, västra Småland och Mälardalen. Marknad och kundstruktur ser olika ut på olika platser varför det krävs god lokal kännedom för att rätt förstå kundernas behov. Castellum fastigheter ägs och förvaltas därför av lokalt förankrade dotterbolag under egna namn och med tillgänglighet, vardaglig omtanke och kundanpassad service som främsta ledstjärnor. Resultat efter skatt uppgick till 426 Mkr, motsvarande en vinst om 10,39 kronor per aktie en ökning med 22 % jämfört med föregående år. Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades med 24 % till 10,68 kronor. Substansvärdet per aktie uppgick vid årets slut till 171 kronor. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 6,50 kronor per aktie. Data per aktie Kronor Resultat efter skatt 10,39 8,49 6,56 5,24 4,20 Förändring +22% +29% +25% +25% Förvaltningsresultat 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74 Förändring +24% +24% +26% +16% Kassaflöde förvaltning 13,32 10,72 8,70 7,14 6,30 Förändring +24% +23% +22% +13% Utdelning 6,50 5,50 4,50 3,50 2,75 Förändring +18% +22% +29% +27% CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

4 VDs kommentar Fortsatt resultatförbättring Det gångna året kom att präglas av de omskakande händelser som ägde rum i vår omvärld. Naturligtvis påverkade detta också oss i Sverige på olika sätt. Konjunkturen dämpades av den internationella osäkerheten och den förväntade återhämtningen kommer troligen att försenas. Många branscher har drabbats av minskad orderingång och vi har sett ett ökat antal varsel. Mot den bakgrunden är det naturligtvis extra glädjande att vi även för 2001 kan redovisa en positiv resultatutveckling. Förvaltningsresultatet per aktie ökade med 24 % till 10,68 kronor. Det var fjärde året i rad med en förbättring större än 20 %. Det redovisade resultatet, inklusive vinster från fastighetsförsäljningar och efter skatt, steg till 426 miljoner, vilket gav en vinst per aktie om 10,39 kronor, en ökning med 22 %. Den främsta förklaringen är ett framgångrikt uthyrnings- och omförhandlingsarbete i våra dotterbolag, vilket har gett ökade hyresintäkter men också de förvärv och investeringar som vi genomfört under de senaste två åren. Resultatet per aktie har också påverkats positivt av det inlösen- och återköpsprogram som vi genomförde under Vi kan konstatera att vår strategi, som innebär att resultatet skall bestå av såväl överskott i den löpande förvaltningen som vinster från fastighetsförsäljningar, är hållbar. Omfattningen av våra förvärv och försäljningar av fastigheter kan dock variera från tid till annan beroende på de förutsättningar som just då råder på marknaden. Stabil efterfrågan Generellt sett kan man säga att efterfrågan i samtliga våra regioner har fortsatt att vara stabil och att den negativa utvecklingen för framförallt IT- och telekombranschen endast har märkts på enstaka lokala marknader. Vi har dock kunnat märka att en del kunder blivit försiktigare, vilket fört med sig att uthyrningsarbetet tagit längre tid. Alla våra regioner är tillväxtområden. Tillväxten har dock, som tidigare, varit störst i storstadsområdena. Den avmattning som ägt rum i stockholmsregionen har naturligtvis dämpat efterfrågan, men eftersom nedgången främst berört IT- och finanssektorerna har effekten på Castellums delmarknader varit begränsad. Uppbromsningen i Stockholm är säkerligen temporär, men den ger samtidigt ökat utrymme för de båda andra storstadsregionerna att under de närmaste åren spela en större roll som tillväxtmotorer i den svenska ekonomin vid sidan av stockholmsregionen. God avkastning på Castellumaktien Castellumaktiens kursutveckling har varit stabil. Inklusive utdelning var aktiens totalavkastning 9,6 %, vilket var klart bättre än totalavkastningen för såväl hela Stockholmsbörsen som den svenska fastighetssektorn. Inklusive utdelningar och inlösenrätt har aktiens totalavkastning varit i genomsnitt 22 % per år om vi utgår från introduktionspriset 51 kronor vid börsintroduktionen Stora investeringar Under 2001 har vi investerat för sammanlagt 1,7 miljarder, varav 674 miljoner avser förvärv i samtliga våra regioner. I befintliga fastigheter har vi investerat drygt en miljard, huvudsakligen ett stort antal mindre investeringar i syfte att anpassa fastigheterna till efterfrågan. I detta belopp ingår också ett antal nybyggnadsprojekt, där vi under året färdigställt bland annat ett fullt uthyrt kontorshus om kvm i centrala Göteborg och det första huset i projektet Edison Park i Lund, där hela den första etappen om fyra hus eller kvm är uthyrd till bland annat hightech-företag med omfattande forskning. Castellum fortsätter att förvärva kommersiella fastigheter med utvecklingspotential. Samtidigt säljer vi mogna fastigheter där värdepotentialen har upparbetats. Utvecklingen har visat att detta är en framgångsrik strategi, inte minst tack vare våra lokala bolags goda uthyrningsförmåga. Som jag antydde tidigare, kan det dock vara affärsmässigt riktigt att över tiden variera takten när det gäller hur stora förvärv eller försäljningar som skall genomföras, bland annat på grund av skiftningar i marknadsläget. God riskspridning Vi har sagt det förut, men det är värt att upprepas: Riskspridningen i Castellums verksamhet är mycket god. Inte bara mot bakgrund av att vi arbetar på flera olika tillväxtmarknader som sinsemellan är av olika karaktär. Vi har också en stor riskspridning i kontraktsportföljen. Det finns inget enskilt kontrakt eller någon enskild hyresgäst som svarar för mer än en mycket liten del av det totala hyresvärdet. Riskspridningen är också mycket god när det gäller hyresgästsammansättningen. Våra hyresgäster består av många företag av olika karaktär som representerar 2 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

5 Förvaltningsresultatet per aktie ökade med 24 % till 10,68 kronor. Det var fjärde året i rad med en förbättring större än 20 %. ett stort antal branscher. Den allvarligaste risken på kort sikt är därför inte att enskilda hyresgäster eller branscher får problem utan att det inträffar en allmän nedgång i ekonomin, som blir så kraftig att den leder till obestånd för många olika företag. Några som helst tecken på en sådan utveckling har vi dock inte kunnat se i vår verksamhet. Ekonomisk uthållighet Castellums kapitalstruktur skall vara sådan att vi har både ekonomisk uthållighet i dåliga tider och finansiell kapacitet för kraftfulla investeringar i goda tider. Dessa krav kan vi uppfylla med en soliditetsnivå om minst 30 %. Vi har nu stabiliserat soliditeten på denna långsiktiga nivå, främst genom den inlösen av egna aktier som vi genomförde under Vi skall också ha en räntetäckningsgrad om minst 200 %, något som vi hittills uppfyllt med råge. Stort förtroende för Castellum Under 2001 har vi återigen mätt attityderna till Castellum, både som hyresvärd och som arbetsgivare. Årets fastighetsbarometer visade att vi behåller positionen som ett av de bolag som har högst förtroende från kontorshyresgästernas sida. Vi arbetar dock vidare med att förbättra vår service på grundval av de nyttiga indikationer, som vi får genom dessa mätningar. Också bland de anställda är förtroendet stort och mätvärdena ligger överlag på en mycket hög nivå. Vår decentraliserade organisation och medarbetarnas delaktighet i uppnådda resultat är säkert en viktig förklaring till den entydiga bilden. Det kommande året Trots osäkerhet om den kommande ekonomiska utvecklingen i landet bedöms fastighetsmarknaden fortsätta att vara stabil även under år Vi tror därför att det finns förutsättningar att öka uthyrningen ytterligare även om kunderna blivit mera försiktiga. Vi tror också att hyresnivåerna på den kommersiella marknaden kommer att vara stabila. Dessutom bör möjligheterna att uppnå reala hyreshöjningar i samband med omförhandlingar vara goda även fortsättningsvis. Under 2002 kommer vi dessutom att se den fulla resultateffekten av förra årets uthyrningar, omförhandlingar och färdigställanden, vilket kommer att påverka hyresintäkterna positivt. Nyproduktionen av kommersiella fastigheter i främst storstadsområdena har mattats av och byggandet blir nu allt mer inriktat på infrastrukturella projekt, offentlig sektor och bostäder. Tillförseln av nyproducerade kommersiella lokaler kommer därför att successivt minska. Det byggande som skett har heller inte i någon större utsträckning varit spekulativt, varför jag ser det som ytterst osannolikt att det på nytt skulle kunna uppstå någon påtaglig obalans i utbud och efterfrågan. Som helhet är jag oförändrat optimistisk när det gäller Castellums utsikter inför Det är när efterfrågan inte längre är lika stark, som vårt lokala arbetssätt med närhet till marknader och hyresgäster borde vara som mest framgångsrikt. Vi kan på ett tidigt stadium läsa av tendenserna och agera därefter. Det är också min övertygelse att den som bäst kan möta kundernas olika behov och förväntningar, är den som blir vinnare i längden. Därför är tillgänglighet, vardaglig omtanke och kundanpassad service några av våra främsta ledstjärnor. Göteborg den 12 februari 2002 Lars-Erik Jansson Verkställande direktör CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda lokaler och bostäder anpassade till hyresgästernas behov. Övergripande mål och strategier Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöden och resultat vilket ger förutsättningar för en långsiktigt god värdetillväxt i bolaget, samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Castellums övergripande strategi för värdetillväxt bygger på: Förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Förbättrat driftsöverskott genom förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och kostnadseffektiv förvaltning. Försäljning av fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. Castellums resultat skall därför bestå både av överskott i den löpande verksamheten och av vinster från fastighetsförsäljningar genom vilka skapade mervärden synliggörs. Effektiviteten i bolaget mäts på förvaltningsresultat per aktie. Resultatmålet skall årligen fastställas av styrelsen och avse närmast följande treårsperiod. Underlaget för upprättande av resultatmål skall vara bolagets affärsplaner. Målsättningen är att årligen redovisa vinster från fastighetsförsäljningar om minst Mkr. Castellums affärsidé innebär att hyresgästernas behov skall tillgodoses. Nöjda kunder med god betalningsvilja är förutsättningen för att kunna åstadkomma tillväxt i bolagets kassaflöden. Castellum skall därför, genom en decentraliserad förvaltningsorganisation, leverera och utveckla sådan service som är efterfrågad och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra sig detta. Planeringen av soliditeten skall vara sådan att utrymme fortlöpande säkras för att kunna genomföra investeringar. Castellums kapitalstruktur skall vara sådan att långsiktigt skall den synliga soliditeten uppgå till minst 30 % och räntetäckningsgraden ej understiga 200 %. Återköp av egna aktier skall kunna användas som ett instrument att reglera bolagets kapitalstruktur. Castellum har en stabil utdelningspolitik med en hög utdelningsandel. Målet är att Castellum långsiktigt skall dela ut minst 50 % av räkenskapsårets redovisade resultat, dock med hänsyn tagen till Castellums investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Castellum skall verka för att aktien får en stabil och positiv kursutveckling och en hög likviditet. Bolagets agerande utgår dock alltid från ett långsiktigt perspektiv. Castellum skall fortlöpande ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning av bolagets fastighetsportfölj, resultat och ställning till aktieägare, kapitalmarknad och media, dock utan att exponera enskild affärsrelation. Förvaltningsresultat per aktie, kronor Utdelning per aktie, kronor Isolerat kvartal, staplar Rullande årsvärde, kurva 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv ,75 3,50 4,50 5,50 6, (Föreslagen) 4 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

7 VERKSAMHET Strategi för fastighetsbeståndet Castellums fastighetsbestånd består enbart av svenska fastigheter i utvalda geografiska områden med god utvecklingspotential där tillräcklig volym kan uppnås för rationell förvaltning med hög närvaro. Koncernens prioriterade marknadsområden uppfyller väl dessa krav. En viss fortsatt koncentration av fastighetsbeståndet inom varje region eftersträvas dock, grundad på fortlöpande bedömningar av de framtida utvecklingsmöjligheterna för enskilda verksamhetsorter. Fastighetsbeståndet skall till större delen bestå av kommersiella fastigheter med lokaler för kontor/butiker och flexibla lager/industriytor, koncentrerade till utvalda orter och lägen. Fördelningen mellan olika fastighetskategorier i beståndet skall vara väl avvägd med hänsyn till löpande kassaflöden, värdetillväxt, avkastningskrav och riskexponering. Bostadsfastigheternas andel av beståndet beräknas successivt minska, eftersom deras potential ur ett kassaflödesperspektiv bedöms vara mindre än de kommersiella fastigheternas. Kontraktsportföljen skall kännetecknas av god riskspridning med ett stort antal hyresgäster inom många branscher. Investeringar, d v s såväl förädling och utveckling av befintliga fastigheter som förvärv av nya fastigheter och nyproduktion, skall främst inriktas på kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att tillvarata värdepotentialen. Investeringar skall genomföras där åtgärderna möjliggör ökad uthyrningsgrad, ökade hyror och förbättrade kassaflöden. Ny utvecklingspotential skall tillföras genom förvärv av utvalda fastigheter, som kan utvecklas av den egna organisationen och som uppfyller bolagets resultatkrav samt utgör logiska tillskott till det befintliga beståndet. I de fall nyproduktion utgör ett konkurrenskraftigt och funktionellt alternativ, skall Castellum delta i nyproduktion av kommersiella fastigheter i den takt som efterfrågan medger. Bolaget förfogar över välbelägna byggrätter och förvärv av ytterligare byggrätter med attraktiva lägen ingår i bolagets strategi. Castellum kommer inte att genomföra större projekt på spekulation, men lika väl som icke fullt uthyrda fastigheter förvärvas, kan också projekt med kontrollerbara vakanser startas. Alla investeringar, oavsett om det gäller åtgärder i befintliga fastigheter, nyförvärv eller nyproduktion, skall efter kalkylmässig full räntebelastning och avskrivningar ge positivt resultat och kassaflöde senast inom 1 2 år, med potential för framtida värdetillväxt. I Castellums strategi ingår också, att när rätt pris kan erhållas, sälja sådana fastigheter, som inte längre kan tillföras ytterligare mervärden av bolagets organisation eller när det bedömda framtida avkastningsvärdet kan erhållas vid en försäljning. På detta sätt kan värdetillväxten i fastighetsportföljen kontinuerligt synliggöras. CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisation Castellums strategiska val är att förvalta fastigheterna i en småskalig organisation med lokala förvaltande dotterbolag i syfte att uppnå närhet till och kunskap om de lokala fastighets- och hyresmarknaderna. För att förstärka den lokala identiteten verkar bolagen under egna namn. Den nuvarande bolagsstrukturen med sex lokala dotterbolag ger en kapacitet som väl svarar mot både det rådande behovet och Castellums projektportfölj. Genom den småskaliga organisationsstrukturen uppnås bland annat följande fördelar: God kunskap om de egna fastigheterna. God inblick i de lokala hyres- och fastighetsmarknaderna. God kännedom om hyresgästernas position och framtida behov. Effektiv kundbearbetning och uthyrning. Deltagande i lokala nätverk. Tidiga indikationer om affärsmöjligheter på de lokala fastighetsmarknaderna. Möjlighet att mäta och jämföra dotterbolag. De lokala bolagen skall ha goda kunskaper om såväl de egna fastigheterna och hyresgästerna, som den lokala samhällsutvecklingen samt ha en väl definierad strategi för marknadsuppträdande och kundkontakter. Detta underlättas genom en platt organisation med nivåerna VD, fastighetschef och fastighetsansvarig samt att förvaltningen i huvudsak sköts med egen personal. De fastighetsansvariga som har ansvaret för den dagliga skötseln och driften av fastigheterna måste ha både yrkesmässig kompetens och personlig förmåga till ordning och samarbete. Den fastighetsansvarige har de flesta kontakterna med hyresgästerna och blir därmed en naturlig företrädare för hyresvärden. Följaktligen är inte bara de praktiska arbetsuppgifterna utan också kraven på uppträdande, tillgänglighet och servicekänsla tydligt definierade. I de fall externa tjänster upphandlas ställs höga krav på de företag som anlitas när det gäller kvalitet, kundbemötande, service och miljötänkande. Den lokala förankringen är en stor fördel i uthyrningsarbetet. Dotterbolagen är alltid uppdaterade vad gäller det lokala näringslivets aktuella och kommande behov och genom att fungera som samarbetspartners för företag som söker eller hyr lokaler hos bolaget, kan man redan från början skapa förtroende och goda relationer. Vid genomförandet av ny-, tilleller ombyggnadsprojekt finns decentraliserad beställarkompetens för upphandlingar. Koncernen har däremot ingen egen organisation för genomförande av entreprenader. Det tillhör dotterbolagens uppgifter att fortlöpande sondera förekomsten av möjliga fastighetsaffärer på de lokala fastighetsmarknaderna. Den lokala närvaron gör det möjligt att identifiera och initiera sådana affärsmöjligheter på ett tidigt stadium vilket gör det lättare att bevaka den aktuella utvecklingen. Dotterbolagen styrs aktivt bland annat genom att mäta och jämföra effektiviteten i förvaltningen och värdetillväxten i fastighetsbeståndet. Erfarenheter och metoder kan tas tillvara mellan bolagen och speciella kompetenser kan göras tillgängliga i hela organisationen. Moderbolaget kontrollerar, genom styrelsearbete i dotterbolagen, i beslut om större investeringar, förvärv och avyttringar. Dessutom ansvarar moderbolaget för finansiering, koncernredovisning, informationsgivning, övergripande IT/ISstrategier och personalfrågor. Centrala och östra Göteborg samt Hisingen Sydvästra Göteborg, Mölndal och Borås Malmö, Lund och Helsingborg Stockholms närförorter Värnamo, Jönköping och Växjö Örebro, Uppsala och Västerås 6 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

9 VERKSAMHET Kunder Castellums möjligheter att förverkliga de ekonomiska målen är i första hand beroende av att de lokala dotterbolagen har nöjda kunder, som anser sig få valuta för sina pengar. Detta uppnås genom att tillhandahålla effektiva och välbelägna lokaler, som på olika sätt svarar mot kundernas behov och genom att erbjuda olika former av service och tilläggstjänster som skapar mervärde för kunderna. Det senare kan vara tjänster eller produkter, vilka normalt inte ingår i hyresavtalet men som blir till nytta för kunderna i deras verksamhet. Ett par exempel är tillgång till bredband eller olika former av samordnad kontorsservice. Castellum har fastställda strategier för hur arbetet med såväl Facility Management som IT skall bedrivas i förvaltningen. Till underlag för det fortsatta förbättringsarbetet undersöks kundernas attityder fortlöpande genom olika interna och externa mätningar. Castellum har bland annat under flera år deltagit i Fastighetsbarometern Nöjd Kund Index (NKI). Barometern mäter flera olika attitydområden där kontorshyresgästerna fått redovisa sin uppfattning om lokal, läge, hyra, service, felanmälan med mera. Vidare mäts hyresgästernas lojalitet mot bolaget som hyresvärd. Mätningen visar att kundernas förtroende för Castellum är genomgående högt, vilket placerar bolaget på en delad tredjeplats bland 15 deltagande bolag i Fastighetsbarometern Personal Koncernen har under året haft i medeltal 180 anställda, varav 136 tjänstemän och 44 kollektivanställda. Andelen kvinnor i organisationen uppgick vid årsskiftet till 31 %. Castellum skall vara en attraktiv koncern att arbeta i, vilket ger bolagen förutsättningar att på alla poster ha kunniga och engagerade medarbetare. För att vidmakthålla och utveckla medarbetarnas kompetens skall bolaget driva en fortlöpande vidareutbildning av personalen. Vidare skall förutsättningar skapas för ett frekvent internt erfarenhetsutbyte då detta utgör en viktig förutsättning för medarbetarnas vidareutveckling inom organisationen. Det utvecklingsprogram, som under tre år genomförts för ett 60-tal ledande personer i koncernen, avslutades under hösten med en uppsatstävling. Några av uppsatserna kommer att ligga till grund för nya utvecklingsprojekt inom koncernen. Som helhet har utvecklingsprogrammet, förutom ökade kunskaper, gett deltagarna nya impulser till fortsatt utvecklingsarbete och förbättrade tvärkontakter genom hela koncernen. I likhet med tidigare år samlades under våren all personal i koncernen till en gemensam konferens, där koncernledningen och cheferna för dotterbolagen informerade om verksamheten och där medarbetarna fick möjligheter till ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Bland annat redovisade medarbetare från samtliga dotterbolag en rad olika erfarenheter, praktikfall och arbetsmodeller, som gett goda resultat i den egna förvaltningen. CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vartannat år genomförs en intern undersökning av personalens attityder till bolaget och dess ledning. Det kan konstateras att medarbetarnas förtroende dels är genomgående mycket högt, dels har förbättrats ytterligare i flera avseenden framför allt beträffande affärsidé, mål och strategier. I årets mätning har främst upplevelsen av den egna arbetssituationen förbättrats, till exempel vad gäller inflytande över arbetet, utvecklingsmöjligheter och arbetskrav. I syfte att ytterligare stimulera de anställda i dotterbolagen tillämpas ett bonusprogram som ger varje fast anställd medarbetare möjlighet att få del i respektive bolags uppnådda resultatförbättringar. Bonusen utgår vid en viss procentuell förbättring av resultatet utöver budget samt om vissa på förhand uppsatta mål avseende intäkter, kostnader, miljöförbättrande åtgärder och kundupplevelse har uppfyllts. IT/IS-strategi Användningen av IT/IS (Informationsteknologi/Informationssystem) inom koncernen skall stödja verksamhetens affärsmål och möjliggöra en effektiv rapportering och uppföljning av verksamheten. Tekniken är fokuserad kring ett begränsat antal standardprodukter, vilket i längden ger lägre underhållskostnader. Castellum har stabila och effektiva system på en flexibel teknisk plattform med möjlighet till anpassningar allt eftersom verksamhetskraven och tekniken ändrar sig. Castellums IT/IS-policy syftar till samordning av informationssystemen och gemensam teknikhantering inom koncernen. Med en ökande användning av IT/IS ställs också större krav på informationssäkerheten. Under det gångna året har arbetet fokuserats på kontinuitetsplanering, informationssäkerhetspolicy samt en rad säkerhetshöjande åtgärder. Arbetsfördelning Utbildningsnivå Åldersfördelning antal anställda Kundvård/ Förvaltning 57 % Ledning/Ekonomi/ Administration 28 % Marknad/ Uthyrning 15 % Grundskola 12 % Högskola 25 % Gymnasium 63 % Antal CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

11 FASTIGHETSBESTÅND Fastighetsbestånd Fastighetsbestånd Castellums fastighetsbestånd per den 31 december 2001 omfattade 526 fastigheter (547) med ett sammanlagt hyresvärde om Mkr (1 595) och ett bokfört värde om Mkr (11 044). Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta var tkvm (2 309). Fastighetsbeståndet, som består enbart av svenska fastigheter i 33 (35) av landets totalt 289 kommuner, är koncentrerat till Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, västra Småland och Mälardalen. Tyngdpunkten i beståndet, motsvarande ca 75 % av fastigheternas hyresvärde vid årsskiftet, finns i de tre storstadsregionerna. Det kommersiella beståndet består av såväl kontors- och butiksfastigheter som lager- och industrifastigheter, huvudsakligen koncentrerade till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service i de större orterna. Castellums bostadsfastigheter är lokaliserade till centrala och attraktiva lägen i främst Göteborg och Helsingborg som tillsammans står för ca 88 % av bostadsbeståndet. Mälardalen Storstockholm Storgöteborg Västra Småland Öresundsområdet Castellums fastighetsbestånd Bokfört Bokfört Hyres- Hyres- Ekon. ut- Hyres- Fastighets- Fastighets- Drifts- Direkt- Antal Yta värde värde värde värde hyrnings- intäkter kostnader kostnader överskott avkastfastigheter tkvm Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm grad Mkr Mkr kr/kvm Mkr ning Kontor/butik Storgöteborg ,3% ,1% Öresundsområdet ,2% ,0% Storstockholm ,9% ,6% Västra Småland ,8% ,1% Mälardalen ,9% ,5% Summa kontor/butik ,4% ,4% Lager/industri Storgöteborg ,5% ,9% Öresundsområdet ,4% ,8% Storstockholm ,4% ,0% Västra Småland ,2% ,9% Mälardalen ,3% ,0% Summa lager/industri ,1% ,3% Bostäder Göteborg ,5% ,7% Helsingborg ,3% ,2% Lund, Värnamo, Köping ,0% ,3% Summa bostäder ,3% ,4% Summa ,0% ,9% Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,8% Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,1% Projekt Obebyggd mark Totalt I fastighetsförteckningen på sidorna finns en kortfattad beskrivning av Castellums samtliga fastigheter. CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringar och försäljningar Fastighetsbeståndet har under året förändrats på följande sätt. Bokfört värde, Mkr Antal Bestånd Förvärv Investeringar i befintliga fastigheter Försäljningar Avskrivningar 103 Bestånd Under 2001 investerades för totalt Mkr (1 352), varav 674 Mkr (801) avser förvärv och Mkr (551) avser investeringar i befintliga fastigheter. Av de totala investeringarna avser 561 Mkr Öresundsområdet, 453 Mkr Storstockholm, 290 Mkr Mälardalen, 286 Mkr Storgöteborg och 151 Mkr västra Småland. Under året har 43 (43) fastigheter avyttrats. Försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader uppgick till 635 Mkr (598), vilket innebar en vinst om 129 Mkr (142). Av de sålda fastigheterna avsåg 26 (25) bostadsfastigheter vilka såldes för totalt 392 Mkr (447) med en vinst om 72 Mkr (94). Under året har 17 (18) kommersiella fastigheter sålts för totalt 243 Mkr (151) med en vinst om 57 Mkr (48). I Storgöteborg har under 2001 förvärvats 6 tkvm för totalt 35 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har i uppgått till 251 Mkr. Försäljning har skett av 7 fastigheter för 213 Mkr med en vinst om 64 Mkr. I Öresundsområdet har 18 tkvm förvärvats för totalt 91 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 470 Mkr. Försäljning har skett av 14 fastigheter för 130 Mkr med en vinst om 26 Mkr. I Storstockholm har 35 tkvm förvärvats för totalt 239 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 214 Mkr. I västra Småland har förvärvats 13 tkvm för totalt 67 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 84 Mkr. Försäljning har skett av 11 fastigheter för 187 Mkr med en vinst om 34 Mkr. I Mälardalen har under året förvärvats 43 tkvm för 242 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 48 Mkr. Försäljning har skett av 11 fastigheter för 105 Mkr med en vinst om 5 Mkr. Efter räkenskapsårets utgång har 10 fastigheter samt 2 byggrätter avyttrats för 245 Mkr med en vinst om 104 Mkr. Castellums fastigheter är väl underhållna och till stor del nya eller sent ombyggda. Av efterföljande diagram, som visar hyresvärdet fördelat efter ny- eller ombyggnadsår, i de fall omfattande ombyggnader skett, framgår att merparten är ny- eller ombyggda under och talen. Fastighets- och hyresmarknaden Den svenska fastighetsmarknaden kännetecknas av ett stort antal, i de flesta fall små aktörer med begränsade marknadsandelar. Castellums andel av den totala hyresmarknaden kan uppskattas till cirka en procent, men fastighetsbeståndet är koncentrerat till ett fåtal utvalda delmarknader där de lokala dotterbolagen har en stark ställning. Sveriges tillväxt koncentreras alltmer till ett fåtal kommuner i landet. De tre storstadsregionerna växer snabbast medan det i övriga landet endast finns ett begränsat antal orter med god utveckling. Det är främst Hyresvärde per kategori exkl projekt Hyresvärde per region, kommersiellt Hyresvärde per ort, bostäder Kontor/butik 57% Lager/industri 35% Bostäder 8% Storgöteborg 30% Mälardalen 14% Västra Småland 12% Storstockholm 24% Öresundsområdet 20% Centrala Göteborg 31 % 492 lägenheter Helsingborg 44 % 938 lägenheter Östra Göteborg 13 % 287 lägenheter Övriga orter 12 % 154 lägenheter 10 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343%

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343% Verksamhet Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll Hågesta, Sollefteå Innehåll VD-kommentar 2 Koncernen Strategisk inriktning 4 Marknad 8 Fastighetsbestånd

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning 2003

Wihlborgs Årsredovisning 2003 Wihlborgs Årsredovisning 2003 Inbjudan till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 31 mars 2004 klockan 17.00 i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö.

Läs mer

Viktiga händelser 2012

Viktiga händelser 2012 årsredovisning12 KLÖVERN I KORTHET Viktiga händelser 2012 Karlstad r Göteborg Halmstad MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Örebro Borås SYD Kalmar Uppsala psala Nyköping N p Norrköping k Linköping Härnösand/Sollefteå

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88 ÅRSREDOVISNING 2004 Inledning 2004 i sammandrag...................................................................... 3 Verksamhetsöversikt.....................................................................

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

riet rycke s T teb ö ryck: G era T

riet rycke s T teb ö ryck: G era T Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Översikt 2 VD har ordet 4 Balders tillväxt 5 Femårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna 12 Våra kunder 14 Organisation och

Läs mer

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m Årsredovisning 2011 Innehåll Ledebur 15, Malmö 1 Översikt 2 VD har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna 12 Våra kunder

Läs mer

Innehåll. Tema: Kundmötet. Inbjudan till bolagsstämma

Innehåll. Tema: Kundmötet. Inbjudan till bolagsstämma ÅRSREDOVISNING 2001 Innehåll Inbjudan till bolagsstämma 1 År 2001 i sammandrag 2 VD-kommentar 4 Affärsidé, mål, strategier och historik 6 Organisation och IT-utveckling 7 Personal 10 Miljö 12 Marknadsöversikt

Läs mer

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL HISTORIK När nuvarande Fabege skapades våren 2005 var det tredje gången som namnet gavs till ett fastighetsbolag. Bolagsnamnet Fabege har sitt ursprung i ett bolag

Läs mer

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL Tre vägar till värdeskapande se flik Förvaltningsberättelse 43 Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Omvärld och marknad 4 Strategisk inriktning 10 Verksamhet 12 Fastighetsbestånd

Läs mer

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen ÅRSREDoviSNing 2010 Klövern i korthet Väst Karlstad Borås Västerås Örebro Norrköping Linköping Syd Uppsala Täby Kista Nyköping Öst Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens

Läs mer

Innehåll. * Sid 38 66 har varit föremål för revision av Klöverns revisor.

Innehåll. * Sid 38 66 har varit föremål för revision av Klöverns revisor. årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet... 1 Årsstämma 2006... 1 VD har ordet... 2 Affärsidé, mål och strategier... 4 Aktien och ägarna... 6 Kunder... 9 Organisation och medarbetare... 10 Miljö...

Läs mer

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Översikt 2 VD har ordet 3 Styrelseordförande har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Diös fastigheter ab årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Diös i korthet 6 Vision, affärsidé, mål och strategier 7 Affärsmodell 7 Historik 8 Diösaktien 9 Marknadsutblick

Läs mer

Året i korthet. Kallelse till bolagsstämma. Årets resultat. Försäljningar och förvärv. Händelser efter årets utgång. Utdelning

Året i korthet. Kallelse till bolagsstämma. Årets resultat. Försäljningar och förvärv. Händelser efter årets utgång. Utdelning årsredovisning 2004 Innehåll Året i korthet...................................................... 1 Kallelse till bolagsstämma........................................ 1 VD har ordet.......................................................

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999 Årsredovisning 1998 INNEHÅLL: VD-ord...4 Historik...6 Organisation... 7 Humankapital...9 Fastighetsbestånd...10 Utvecklingsprojekt...20 Miljö...22 Realia-aktien...24 Fem år i sammandrag...25 Nyckeltal...

Läs mer

Årsredovisning. Januari december 2007. Wihlborgs Fastigheter AB. Massive Entertainment AB. Posten Express i Malmö. Pysslingen.

Årsredovisning. Januari december 2007. Wihlborgs Fastigheter AB. Massive Entertainment AB. Posten Express i Malmö. Pysslingen. Wihlborgs Fastigheter AB Årsredovisning Januari december 2007 Posten Express i Malmö Massive Entertainment AB Pysslingen ApQ El The Little Gym Avensia Innovation AB MILJÖMÄRKT T R Y C K S A K Wihlborgs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer