Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74."

Transkript

1 Årsredovisning 2001

2 Innehåll Castellum VDs kommentar...2 Verksamhet...4 Fastighetsbestånd...9 Storgöteborg...12 Öresundsområdet...16 Storstockholm...20 Västra Småland...24 Mälardalen...28 Projekt och byggrätter...32 Värderingsmodell...37 Substansvärde...38 Ansvarsfullt företagande...40 Styrelse, företagsledning och revisorer...46 Castellumaktien...49 Ekonomisk översikt...54 Möjligheter och risker...63 Nyckeltal och flerårsöversikt...64 Resultaträkning...66 Balansräkning...67 Förändring av eget kapital...68 Kassaflödesanalys...69 Nothänvisningar och redovisningsprinciper...70 Förslag till vinstdisposition...74 Revisionsberättelse Fastighetsbeståndet i sammandrag...76 Fastighetsförteckning...78 Sålda fastigheter under Definitioner...97 Adresser Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74. Bolagsstämma Castellum ABs ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 21 mars 2002 kl i Stenhammarsalen, Konserthuset vid Götaplatsen i Göteborg. Aktieägare som vill delta i stämman skall måndagen den 11 mars 2002 vara registrerad i aktieboken, som förs av VPC AB. Anmälan om deltagande i stämman skall göras till Castellum AB senast fredagen den 15 mars 2002 kl antingen skriftligen eller per telefon , alternativt per fax eller via E-post anmälan uppges namn, person-/ organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering skall vara verkställd måndagen den 11 mars Styrelsen föreslår tisdagen den 26 mars 2002 som avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utbetalas av VPC AB tisdagen den 2 april Ekonomisk rapportering Delårsrapport januari mars april 2002 Halvårsrapport januari juni augusti 2002 Delårsrapport januari september oktober 2002 Bokslutskommuniké januari 2003 Ytterligare information kan erhållas av bolagets VD Lars-Erik Jansson eller ekonomi- och finansdirektör/vice VD Håkan Hellström, telefon , samt på

3 Castellum Årsredovisning 2001 Castellum är ett av de större renodlade, börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet, som till större delen innehåller kommersiella lokaler, är koncentrerat till fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, västra Småland och Mälardalen. Marknad och kundstruktur ser olika ut på olika platser varför det krävs god lokal kännedom för att rätt förstå kundernas behov. Castellum fastigheter ägs och förvaltas därför av lokalt förankrade dotterbolag under egna namn och med tillgänglighet, vardaglig omtanke och kundanpassad service som främsta ledstjärnor. Resultat efter skatt uppgick till 426 Mkr, motsvarande en vinst om 10,39 kronor per aktie en ökning med 22 % jämfört med föregående år. Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades med 24 % till 10,68 kronor. Substansvärdet per aktie uppgick vid årets slut till 171 kronor. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 6,50 kronor per aktie. Data per aktie Kronor Resultat efter skatt 10,39 8,49 6,56 5,24 4,20 Förändring +22% +29% +25% +25% Förvaltningsresultat 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74 Förändring +24% +24% +26% +16% Kassaflöde förvaltning 13,32 10,72 8,70 7,14 6,30 Förändring +24% +23% +22% +13% Utdelning 6,50 5,50 4,50 3,50 2,75 Förändring +18% +22% +29% +27% CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

4 VDs kommentar Fortsatt resultatförbättring Det gångna året kom att präglas av de omskakande händelser som ägde rum i vår omvärld. Naturligtvis påverkade detta också oss i Sverige på olika sätt. Konjunkturen dämpades av den internationella osäkerheten och den förväntade återhämtningen kommer troligen att försenas. Många branscher har drabbats av minskad orderingång och vi har sett ett ökat antal varsel. Mot den bakgrunden är det naturligtvis extra glädjande att vi även för 2001 kan redovisa en positiv resultatutveckling. Förvaltningsresultatet per aktie ökade med 24 % till 10,68 kronor. Det var fjärde året i rad med en förbättring större än 20 %. Det redovisade resultatet, inklusive vinster från fastighetsförsäljningar och efter skatt, steg till 426 miljoner, vilket gav en vinst per aktie om 10,39 kronor, en ökning med 22 %. Den främsta förklaringen är ett framgångrikt uthyrnings- och omförhandlingsarbete i våra dotterbolag, vilket har gett ökade hyresintäkter men också de förvärv och investeringar som vi genomfört under de senaste två åren. Resultatet per aktie har också påverkats positivt av det inlösen- och återköpsprogram som vi genomförde under Vi kan konstatera att vår strategi, som innebär att resultatet skall bestå av såväl överskott i den löpande förvaltningen som vinster från fastighetsförsäljningar, är hållbar. Omfattningen av våra förvärv och försäljningar av fastigheter kan dock variera från tid till annan beroende på de förutsättningar som just då råder på marknaden. Stabil efterfrågan Generellt sett kan man säga att efterfrågan i samtliga våra regioner har fortsatt att vara stabil och att den negativa utvecklingen för framförallt IT- och telekombranschen endast har märkts på enstaka lokala marknader. Vi har dock kunnat märka att en del kunder blivit försiktigare, vilket fört med sig att uthyrningsarbetet tagit längre tid. Alla våra regioner är tillväxtområden. Tillväxten har dock, som tidigare, varit störst i storstadsområdena. Den avmattning som ägt rum i stockholmsregionen har naturligtvis dämpat efterfrågan, men eftersom nedgången främst berört IT- och finanssektorerna har effekten på Castellums delmarknader varit begränsad. Uppbromsningen i Stockholm är säkerligen temporär, men den ger samtidigt ökat utrymme för de båda andra storstadsregionerna att under de närmaste åren spela en större roll som tillväxtmotorer i den svenska ekonomin vid sidan av stockholmsregionen. God avkastning på Castellumaktien Castellumaktiens kursutveckling har varit stabil. Inklusive utdelning var aktiens totalavkastning 9,6 %, vilket var klart bättre än totalavkastningen för såväl hela Stockholmsbörsen som den svenska fastighetssektorn. Inklusive utdelningar och inlösenrätt har aktiens totalavkastning varit i genomsnitt 22 % per år om vi utgår från introduktionspriset 51 kronor vid börsintroduktionen Stora investeringar Under 2001 har vi investerat för sammanlagt 1,7 miljarder, varav 674 miljoner avser förvärv i samtliga våra regioner. I befintliga fastigheter har vi investerat drygt en miljard, huvudsakligen ett stort antal mindre investeringar i syfte att anpassa fastigheterna till efterfrågan. I detta belopp ingår också ett antal nybyggnadsprojekt, där vi under året färdigställt bland annat ett fullt uthyrt kontorshus om kvm i centrala Göteborg och det första huset i projektet Edison Park i Lund, där hela den första etappen om fyra hus eller kvm är uthyrd till bland annat hightech-företag med omfattande forskning. Castellum fortsätter att förvärva kommersiella fastigheter med utvecklingspotential. Samtidigt säljer vi mogna fastigheter där värdepotentialen har upparbetats. Utvecklingen har visat att detta är en framgångsrik strategi, inte minst tack vare våra lokala bolags goda uthyrningsförmåga. Som jag antydde tidigare, kan det dock vara affärsmässigt riktigt att över tiden variera takten när det gäller hur stora förvärv eller försäljningar som skall genomföras, bland annat på grund av skiftningar i marknadsläget. God riskspridning Vi har sagt det förut, men det är värt att upprepas: Riskspridningen i Castellums verksamhet är mycket god. Inte bara mot bakgrund av att vi arbetar på flera olika tillväxtmarknader som sinsemellan är av olika karaktär. Vi har också en stor riskspridning i kontraktsportföljen. Det finns inget enskilt kontrakt eller någon enskild hyresgäst som svarar för mer än en mycket liten del av det totala hyresvärdet. Riskspridningen är också mycket god när det gäller hyresgästsammansättningen. Våra hyresgäster består av många företag av olika karaktär som representerar 2 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

5 Förvaltningsresultatet per aktie ökade med 24 % till 10,68 kronor. Det var fjärde året i rad med en förbättring större än 20 %. ett stort antal branscher. Den allvarligaste risken på kort sikt är därför inte att enskilda hyresgäster eller branscher får problem utan att det inträffar en allmän nedgång i ekonomin, som blir så kraftig att den leder till obestånd för många olika företag. Några som helst tecken på en sådan utveckling har vi dock inte kunnat se i vår verksamhet. Ekonomisk uthållighet Castellums kapitalstruktur skall vara sådan att vi har både ekonomisk uthållighet i dåliga tider och finansiell kapacitet för kraftfulla investeringar i goda tider. Dessa krav kan vi uppfylla med en soliditetsnivå om minst 30 %. Vi har nu stabiliserat soliditeten på denna långsiktiga nivå, främst genom den inlösen av egna aktier som vi genomförde under Vi skall också ha en räntetäckningsgrad om minst 200 %, något som vi hittills uppfyllt med råge. Stort förtroende för Castellum Under 2001 har vi återigen mätt attityderna till Castellum, både som hyresvärd och som arbetsgivare. Årets fastighetsbarometer visade att vi behåller positionen som ett av de bolag som har högst förtroende från kontorshyresgästernas sida. Vi arbetar dock vidare med att förbättra vår service på grundval av de nyttiga indikationer, som vi får genom dessa mätningar. Också bland de anställda är förtroendet stort och mätvärdena ligger överlag på en mycket hög nivå. Vår decentraliserade organisation och medarbetarnas delaktighet i uppnådda resultat är säkert en viktig förklaring till den entydiga bilden. Det kommande året Trots osäkerhet om den kommande ekonomiska utvecklingen i landet bedöms fastighetsmarknaden fortsätta att vara stabil även under år Vi tror därför att det finns förutsättningar att öka uthyrningen ytterligare även om kunderna blivit mera försiktiga. Vi tror också att hyresnivåerna på den kommersiella marknaden kommer att vara stabila. Dessutom bör möjligheterna att uppnå reala hyreshöjningar i samband med omförhandlingar vara goda även fortsättningsvis. Under 2002 kommer vi dessutom att se den fulla resultateffekten av förra årets uthyrningar, omförhandlingar och färdigställanden, vilket kommer att påverka hyresintäkterna positivt. Nyproduktionen av kommersiella fastigheter i främst storstadsområdena har mattats av och byggandet blir nu allt mer inriktat på infrastrukturella projekt, offentlig sektor och bostäder. Tillförseln av nyproducerade kommersiella lokaler kommer därför att successivt minska. Det byggande som skett har heller inte i någon större utsträckning varit spekulativt, varför jag ser det som ytterst osannolikt att det på nytt skulle kunna uppstå någon påtaglig obalans i utbud och efterfrågan. Som helhet är jag oförändrat optimistisk när det gäller Castellums utsikter inför Det är när efterfrågan inte längre är lika stark, som vårt lokala arbetssätt med närhet till marknader och hyresgäster borde vara som mest framgångsrikt. Vi kan på ett tidigt stadium läsa av tendenserna och agera därefter. Det är också min övertygelse att den som bäst kan möta kundernas olika behov och förväntningar, är den som blir vinnare i längden. Därför är tillgänglighet, vardaglig omtanke och kundanpassad service några av våra främsta ledstjärnor. Göteborg den 12 februari 2002 Lars-Erik Jansson Verkställande direktör CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda lokaler och bostäder anpassade till hyresgästernas behov. Övergripande mål och strategier Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöden och resultat vilket ger förutsättningar för en långsiktigt god värdetillväxt i bolaget, samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Castellums övergripande strategi för värdetillväxt bygger på: Förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Förbättrat driftsöverskott genom förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och kostnadseffektiv förvaltning. Försäljning av fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. Castellums resultat skall därför bestå både av överskott i den löpande verksamheten och av vinster från fastighetsförsäljningar genom vilka skapade mervärden synliggörs. Effektiviteten i bolaget mäts på förvaltningsresultat per aktie. Resultatmålet skall årligen fastställas av styrelsen och avse närmast följande treårsperiod. Underlaget för upprättande av resultatmål skall vara bolagets affärsplaner. Målsättningen är att årligen redovisa vinster från fastighetsförsäljningar om minst Mkr. Castellums affärsidé innebär att hyresgästernas behov skall tillgodoses. Nöjda kunder med god betalningsvilja är förutsättningen för att kunna åstadkomma tillväxt i bolagets kassaflöden. Castellum skall därför, genom en decentraliserad förvaltningsorganisation, leverera och utveckla sådan service som är efterfrågad och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra sig detta. Planeringen av soliditeten skall vara sådan att utrymme fortlöpande säkras för att kunna genomföra investeringar. Castellums kapitalstruktur skall vara sådan att långsiktigt skall den synliga soliditeten uppgå till minst 30 % och räntetäckningsgraden ej understiga 200 %. Återköp av egna aktier skall kunna användas som ett instrument att reglera bolagets kapitalstruktur. Castellum har en stabil utdelningspolitik med en hög utdelningsandel. Målet är att Castellum långsiktigt skall dela ut minst 50 % av räkenskapsårets redovisade resultat, dock med hänsyn tagen till Castellums investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Castellum skall verka för att aktien får en stabil och positiv kursutveckling och en hög likviditet. Bolagets agerande utgår dock alltid från ett långsiktigt perspektiv. Castellum skall fortlöpande ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning av bolagets fastighetsportfölj, resultat och ställning till aktieägare, kapitalmarknad och media, dock utan att exponera enskild affärsrelation. Förvaltningsresultat per aktie, kronor Utdelning per aktie, kronor Isolerat kvartal, staplar Rullande årsvärde, kurva 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv ,75 3,50 4,50 5,50 6, (Föreslagen) 4 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

7 VERKSAMHET Strategi för fastighetsbeståndet Castellums fastighetsbestånd består enbart av svenska fastigheter i utvalda geografiska områden med god utvecklingspotential där tillräcklig volym kan uppnås för rationell förvaltning med hög närvaro. Koncernens prioriterade marknadsområden uppfyller väl dessa krav. En viss fortsatt koncentration av fastighetsbeståndet inom varje region eftersträvas dock, grundad på fortlöpande bedömningar av de framtida utvecklingsmöjligheterna för enskilda verksamhetsorter. Fastighetsbeståndet skall till större delen bestå av kommersiella fastigheter med lokaler för kontor/butiker och flexibla lager/industriytor, koncentrerade till utvalda orter och lägen. Fördelningen mellan olika fastighetskategorier i beståndet skall vara väl avvägd med hänsyn till löpande kassaflöden, värdetillväxt, avkastningskrav och riskexponering. Bostadsfastigheternas andel av beståndet beräknas successivt minska, eftersom deras potential ur ett kassaflödesperspektiv bedöms vara mindre än de kommersiella fastigheternas. Kontraktsportföljen skall kännetecknas av god riskspridning med ett stort antal hyresgäster inom många branscher. Investeringar, d v s såväl förädling och utveckling av befintliga fastigheter som förvärv av nya fastigheter och nyproduktion, skall främst inriktas på kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att tillvarata värdepotentialen. Investeringar skall genomföras där åtgärderna möjliggör ökad uthyrningsgrad, ökade hyror och förbättrade kassaflöden. Ny utvecklingspotential skall tillföras genom förvärv av utvalda fastigheter, som kan utvecklas av den egna organisationen och som uppfyller bolagets resultatkrav samt utgör logiska tillskott till det befintliga beståndet. I de fall nyproduktion utgör ett konkurrenskraftigt och funktionellt alternativ, skall Castellum delta i nyproduktion av kommersiella fastigheter i den takt som efterfrågan medger. Bolaget förfogar över välbelägna byggrätter och förvärv av ytterligare byggrätter med attraktiva lägen ingår i bolagets strategi. Castellum kommer inte att genomföra större projekt på spekulation, men lika väl som icke fullt uthyrda fastigheter förvärvas, kan också projekt med kontrollerbara vakanser startas. Alla investeringar, oavsett om det gäller åtgärder i befintliga fastigheter, nyförvärv eller nyproduktion, skall efter kalkylmässig full räntebelastning och avskrivningar ge positivt resultat och kassaflöde senast inom 1 2 år, med potential för framtida värdetillväxt. I Castellums strategi ingår också, att när rätt pris kan erhållas, sälja sådana fastigheter, som inte längre kan tillföras ytterligare mervärden av bolagets organisation eller när det bedömda framtida avkastningsvärdet kan erhållas vid en försäljning. På detta sätt kan värdetillväxten i fastighetsportföljen kontinuerligt synliggöras. CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisation Castellums strategiska val är att förvalta fastigheterna i en småskalig organisation med lokala förvaltande dotterbolag i syfte att uppnå närhet till och kunskap om de lokala fastighets- och hyresmarknaderna. För att förstärka den lokala identiteten verkar bolagen under egna namn. Den nuvarande bolagsstrukturen med sex lokala dotterbolag ger en kapacitet som väl svarar mot både det rådande behovet och Castellums projektportfölj. Genom den småskaliga organisationsstrukturen uppnås bland annat följande fördelar: God kunskap om de egna fastigheterna. God inblick i de lokala hyres- och fastighetsmarknaderna. God kännedom om hyresgästernas position och framtida behov. Effektiv kundbearbetning och uthyrning. Deltagande i lokala nätverk. Tidiga indikationer om affärsmöjligheter på de lokala fastighetsmarknaderna. Möjlighet att mäta och jämföra dotterbolag. De lokala bolagen skall ha goda kunskaper om såväl de egna fastigheterna och hyresgästerna, som den lokala samhällsutvecklingen samt ha en väl definierad strategi för marknadsuppträdande och kundkontakter. Detta underlättas genom en platt organisation med nivåerna VD, fastighetschef och fastighetsansvarig samt att förvaltningen i huvudsak sköts med egen personal. De fastighetsansvariga som har ansvaret för den dagliga skötseln och driften av fastigheterna måste ha både yrkesmässig kompetens och personlig förmåga till ordning och samarbete. Den fastighetsansvarige har de flesta kontakterna med hyresgästerna och blir därmed en naturlig företrädare för hyresvärden. Följaktligen är inte bara de praktiska arbetsuppgifterna utan också kraven på uppträdande, tillgänglighet och servicekänsla tydligt definierade. I de fall externa tjänster upphandlas ställs höga krav på de företag som anlitas när det gäller kvalitet, kundbemötande, service och miljötänkande. Den lokala förankringen är en stor fördel i uthyrningsarbetet. Dotterbolagen är alltid uppdaterade vad gäller det lokala näringslivets aktuella och kommande behov och genom att fungera som samarbetspartners för företag som söker eller hyr lokaler hos bolaget, kan man redan från början skapa förtroende och goda relationer. Vid genomförandet av ny-, tilleller ombyggnadsprojekt finns decentraliserad beställarkompetens för upphandlingar. Koncernen har däremot ingen egen organisation för genomförande av entreprenader. Det tillhör dotterbolagens uppgifter att fortlöpande sondera förekomsten av möjliga fastighetsaffärer på de lokala fastighetsmarknaderna. Den lokala närvaron gör det möjligt att identifiera och initiera sådana affärsmöjligheter på ett tidigt stadium vilket gör det lättare att bevaka den aktuella utvecklingen. Dotterbolagen styrs aktivt bland annat genom att mäta och jämföra effektiviteten i förvaltningen och värdetillväxten i fastighetsbeståndet. Erfarenheter och metoder kan tas tillvara mellan bolagen och speciella kompetenser kan göras tillgängliga i hela organisationen. Moderbolaget kontrollerar, genom styrelsearbete i dotterbolagen, i beslut om större investeringar, förvärv och avyttringar. Dessutom ansvarar moderbolaget för finansiering, koncernredovisning, informationsgivning, övergripande IT/ISstrategier och personalfrågor. Centrala och östra Göteborg samt Hisingen Sydvästra Göteborg, Mölndal och Borås Malmö, Lund och Helsingborg Stockholms närförorter Värnamo, Jönköping och Växjö Örebro, Uppsala och Västerås 6 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

9 VERKSAMHET Kunder Castellums möjligheter att förverkliga de ekonomiska målen är i första hand beroende av att de lokala dotterbolagen har nöjda kunder, som anser sig få valuta för sina pengar. Detta uppnås genom att tillhandahålla effektiva och välbelägna lokaler, som på olika sätt svarar mot kundernas behov och genom att erbjuda olika former av service och tilläggstjänster som skapar mervärde för kunderna. Det senare kan vara tjänster eller produkter, vilka normalt inte ingår i hyresavtalet men som blir till nytta för kunderna i deras verksamhet. Ett par exempel är tillgång till bredband eller olika former av samordnad kontorsservice. Castellum har fastställda strategier för hur arbetet med såväl Facility Management som IT skall bedrivas i förvaltningen. Till underlag för det fortsatta förbättringsarbetet undersöks kundernas attityder fortlöpande genom olika interna och externa mätningar. Castellum har bland annat under flera år deltagit i Fastighetsbarometern Nöjd Kund Index (NKI). Barometern mäter flera olika attitydområden där kontorshyresgästerna fått redovisa sin uppfattning om lokal, läge, hyra, service, felanmälan med mera. Vidare mäts hyresgästernas lojalitet mot bolaget som hyresvärd. Mätningen visar att kundernas förtroende för Castellum är genomgående högt, vilket placerar bolaget på en delad tredjeplats bland 15 deltagande bolag i Fastighetsbarometern Personal Koncernen har under året haft i medeltal 180 anställda, varav 136 tjänstemän och 44 kollektivanställda. Andelen kvinnor i organisationen uppgick vid årsskiftet till 31 %. Castellum skall vara en attraktiv koncern att arbeta i, vilket ger bolagen förutsättningar att på alla poster ha kunniga och engagerade medarbetare. För att vidmakthålla och utveckla medarbetarnas kompetens skall bolaget driva en fortlöpande vidareutbildning av personalen. Vidare skall förutsättningar skapas för ett frekvent internt erfarenhetsutbyte då detta utgör en viktig förutsättning för medarbetarnas vidareutveckling inom organisationen. Det utvecklingsprogram, som under tre år genomförts för ett 60-tal ledande personer i koncernen, avslutades under hösten med en uppsatstävling. Några av uppsatserna kommer att ligga till grund för nya utvecklingsprojekt inom koncernen. Som helhet har utvecklingsprogrammet, förutom ökade kunskaper, gett deltagarna nya impulser till fortsatt utvecklingsarbete och förbättrade tvärkontakter genom hela koncernen. I likhet med tidigare år samlades under våren all personal i koncernen till en gemensam konferens, där koncernledningen och cheferna för dotterbolagen informerade om verksamheten och där medarbetarna fick möjligheter till ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Bland annat redovisade medarbetare från samtliga dotterbolag en rad olika erfarenheter, praktikfall och arbetsmodeller, som gett goda resultat i den egna förvaltningen. CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vartannat år genomförs en intern undersökning av personalens attityder till bolaget och dess ledning. Det kan konstateras att medarbetarnas förtroende dels är genomgående mycket högt, dels har förbättrats ytterligare i flera avseenden framför allt beträffande affärsidé, mål och strategier. I årets mätning har främst upplevelsen av den egna arbetssituationen förbättrats, till exempel vad gäller inflytande över arbetet, utvecklingsmöjligheter och arbetskrav. I syfte att ytterligare stimulera de anställda i dotterbolagen tillämpas ett bonusprogram som ger varje fast anställd medarbetare möjlighet att få del i respektive bolags uppnådda resultatförbättringar. Bonusen utgår vid en viss procentuell förbättring av resultatet utöver budget samt om vissa på förhand uppsatta mål avseende intäkter, kostnader, miljöförbättrande åtgärder och kundupplevelse har uppfyllts. IT/IS-strategi Användningen av IT/IS (Informationsteknologi/Informationssystem) inom koncernen skall stödja verksamhetens affärsmål och möjliggöra en effektiv rapportering och uppföljning av verksamheten. Tekniken är fokuserad kring ett begränsat antal standardprodukter, vilket i längden ger lägre underhållskostnader. Castellum har stabila och effektiva system på en flexibel teknisk plattform med möjlighet till anpassningar allt eftersom verksamhetskraven och tekniken ändrar sig. Castellums IT/IS-policy syftar till samordning av informationssystemen och gemensam teknikhantering inom koncernen. Med en ökande användning av IT/IS ställs också större krav på informationssäkerheten. Under det gångna året har arbetet fokuserats på kontinuitetsplanering, informationssäkerhetspolicy samt en rad säkerhetshöjande åtgärder. Arbetsfördelning Utbildningsnivå Åldersfördelning antal anställda Kundvård/ Förvaltning 57 % Ledning/Ekonomi/ Administration 28 % Marknad/ Uthyrning 15 % Grundskola 12 % Högskola 25 % Gymnasium 63 % Antal CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

11 FASTIGHETSBESTÅND Fastighetsbestånd Fastighetsbestånd Castellums fastighetsbestånd per den 31 december 2001 omfattade 526 fastigheter (547) med ett sammanlagt hyresvärde om Mkr (1 595) och ett bokfört värde om Mkr (11 044). Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta var tkvm (2 309). Fastighetsbeståndet, som består enbart av svenska fastigheter i 33 (35) av landets totalt 289 kommuner, är koncentrerat till Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, västra Småland och Mälardalen. Tyngdpunkten i beståndet, motsvarande ca 75 % av fastigheternas hyresvärde vid årsskiftet, finns i de tre storstadsregionerna. Det kommersiella beståndet består av såväl kontors- och butiksfastigheter som lager- och industrifastigheter, huvudsakligen koncentrerade till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service i de större orterna. Castellums bostadsfastigheter är lokaliserade till centrala och attraktiva lägen i främst Göteborg och Helsingborg som tillsammans står för ca 88 % av bostadsbeståndet. Mälardalen Storstockholm Storgöteborg Västra Småland Öresundsområdet Castellums fastighetsbestånd Bokfört Bokfört Hyres- Hyres- Ekon. ut- Hyres- Fastighets- Fastighets- Drifts- Direkt- Antal Yta värde värde värde värde hyrnings- intäkter kostnader kostnader överskott avkastfastigheter tkvm Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm grad Mkr Mkr kr/kvm Mkr ning Kontor/butik Storgöteborg ,3% ,1% Öresundsområdet ,2% ,0% Storstockholm ,9% ,6% Västra Småland ,8% ,1% Mälardalen ,9% ,5% Summa kontor/butik ,4% ,4% Lager/industri Storgöteborg ,5% ,9% Öresundsområdet ,4% ,8% Storstockholm ,4% ,0% Västra Småland ,2% ,9% Mälardalen ,3% ,0% Summa lager/industri ,1% ,3% Bostäder Göteborg ,5% ,7% Helsingborg ,3% ,2% Lund, Värnamo, Köping ,0% ,3% Summa bostäder ,3% ,4% Summa ,0% ,9% Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,8% Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,1% Projekt Obebyggd mark Totalt I fastighetsförteckningen på sidorna finns en kortfattad beskrivning av Castellums samtliga fastigheter. CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringar och försäljningar Fastighetsbeståndet har under året förändrats på följande sätt. Bokfört värde, Mkr Antal Bestånd Förvärv Investeringar i befintliga fastigheter Försäljningar Avskrivningar 103 Bestånd Under 2001 investerades för totalt Mkr (1 352), varav 674 Mkr (801) avser förvärv och Mkr (551) avser investeringar i befintliga fastigheter. Av de totala investeringarna avser 561 Mkr Öresundsområdet, 453 Mkr Storstockholm, 290 Mkr Mälardalen, 286 Mkr Storgöteborg och 151 Mkr västra Småland. Under året har 43 (43) fastigheter avyttrats. Försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader uppgick till 635 Mkr (598), vilket innebar en vinst om 129 Mkr (142). Av de sålda fastigheterna avsåg 26 (25) bostadsfastigheter vilka såldes för totalt 392 Mkr (447) med en vinst om 72 Mkr (94). Under året har 17 (18) kommersiella fastigheter sålts för totalt 243 Mkr (151) med en vinst om 57 Mkr (48). I Storgöteborg har under 2001 förvärvats 6 tkvm för totalt 35 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har i uppgått till 251 Mkr. Försäljning har skett av 7 fastigheter för 213 Mkr med en vinst om 64 Mkr. I Öresundsområdet har 18 tkvm förvärvats för totalt 91 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 470 Mkr. Försäljning har skett av 14 fastigheter för 130 Mkr med en vinst om 26 Mkr. I Storstockholm har 35 tkvm förvärvats för totalt 239 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 214 Mkr. I västra Småland har förvärvats 13 tkvm för totalt 67 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 84 Mkr. Försäljning har skett av 11 fastigheter för 187 Mkr med en vinst om 34 Mkr. I Mälardalen har under året förvärvats 43 tkvm för 242 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 48 Mkr. Försäljning har skett av 11 fastigheter för 105 Mkr med en vinst om 5 Mkr. Efter räkenskapsårets utgång har 10 fastigheter samt 2 byggrätter avyttrats för 245 Mkr med en vinst om 104 Mkr. Castellums fastigheter är väl underhållna och till stor del nya eller sent ombyggda. Av efterföljande diagram, som visar hyresvärdet fördelat efter ny- eller ombyggnadsår, i de fall omfattande ombyggnader skett, framgår att merparten är ny- eller ombyggda under och talen. Fastighets- och hyresmarknaden Den svenska fastighetsmarknaden kännetecknas av ett stort antal, i de flesta fall små aktörer med begränsade marknadsandelar. Castellums andel av den totala hyresmarknaden kan uppskattas till cirka en procent, men fastighetsbeståndet är koncentrerat till ett fåtal utvalda delmarknader där de lokala dotterbolagen har en stark ställning. Sveriges tillväxt koncentreras alltmer till ett fåtal kommuner i landet. De tre storstadsregionerna växer snabbast medan det i övriga landet endast finns ett begränsat antal orter med god utveckling. Det är främst Hyresvärde per kategori exkl projekt Hyresvärde per region, kommersiellt Hyresvärde per ort, bostäder Kontor/butik 57% Lager/industri 35% Bostäder 8% Storgöteborg 30% Mälardalen 14% Västra Småland 12% Storstockholm 24% Öresundsområdet 20% Centrala Göteborg 31 % 492 lägenheter Helsingborg 44 % 938 lägenheter Östra Göteborg 13 % 287 lägenheter Övriga orter 12 % 154 lägenheter 10 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

13 FASTIGHETSBESTÅND universitets- och högskoleregioner och vissa större regionala centra. Med den nuvarande trenden fortsätter folkmängden att minska i flertalet län. Fastighetsmarknaden är starkt beroende av tillväxten i landet och i respektive region. Korrelationen mellan BNP-tillväxten i landet och hyresnivåer och fastighetspriser är följaktligen stark. Därför blir de regionala skillnaderna i tillväxt tydligare i perioder med svag utveckling av landets BNP. Regioner med täta lokala produktionsmiljöer som ger sporrande konkurrens, nyutveckling, nyföretagande och avknoppningsföretag, ofta kopplade till högteknologi, kommer att klara sig bättre än övriga regioner. Sådana miljöer finns i de regioner där Castellum är verksamt. Fastighetsmarknaden i storstadsregionerna och i regionstäderna har med vissa undantag utvecklats stabilt under Vakansgraderna har i de flesta fall minskat och hyresnivåerna för kommersiella lokaler har varit stabila. Nybyggnationen har på vissa lokala marknader ökat något men bedöms även i fortsättningen ligga på en låg nivå. Castellums geografiska delmarknader kan betecknas som stabila och har goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. De prioriterade orterna har under de senaste åren haft en gynnsam befolkningsutveckling och en god sysselsättningstillväxt. De lokala marknadsförutsättningarna uppvisar dock betydande skillnader, även inom en och samma region. Såväl efterfrågan som hyresnivåer varierar beroende på bland annat ort, läge i orten, hyresändamål och lokalernas standard. Hyresutvecklingen under 2001 har generellt sett varit stabil. Castellums uthyrning har ökat mot föregående år och förväntade hyresnivåer har erhållits. Mot slutet av året kunde dock en viss nedgång i aktivitetsnivån noteras, vilket fått till följd att uthyrningsprocessen, från visning till kontraktsskrivning, i allmänhet blivit mera tidskrävande. Under inledningen av det nya året finns det dock tecken på att aktivitetsnivån återigen ökat. Redogörelser för utvecklingen på de lokala marknaderna finns i respektive områdesöversikt. Investeringar och försäljningar per region Investeringar och försäljningar per år Fastighetsbeståndets åldersstruktur, hyresvärde Mkr Storgöteborg Öresund Västra Småland Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv Fastighetsförsäljningar Mkr Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv Fastighetsförsäljningar Mkr Före 1960 Storstockholm Mälardalen talet talet Kommersiellt Bostäder talet Bygg-/ombyggnadsår talet talet CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kungälv Alingsås Storgöteborg Göteborg E 6 Partille E 20 Borås 40 Storgöteborg är Castellums volymmässigt största verksamhetsområde. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2001 omfattade 208 fastigheter med ett sammanlagt hyresvärde om 526 Mkr och ett bokfört värde om Mkr. Fastighetsbeståndet i Storgöteborg svarar för 31 % av Castellums totala hyresvärde. Direktavkastningen uppgick under 2001 till 8,6 %. E 6 E 20 Fördelning efter hyresvärde. Mölndal Kungsbacka Marknad I Castellums region Storgöteborg ingår Göteborg med kranskommunerna Mölndal, Partille, Kungälv, Kungsbacka, Härryda samt Alingsås och Borås. Det centrala läget mitt emellan Köpenhamn, Oslo och Stockholm, gör Göteborgsområdet till en naturlig knutpunkt i Skandinavien. Inom en radie av cirka 30 mil finns hälften av Skandinaviens industrikapacitet och cirka hälften av Skandinaviens befolkning. Närheten till olika marknader, i kombination med en väl fungerande infrastruktur, lockar många inhemska och utländska investerare. Storgöteborgs officiella befolkning inklusive Alingsås och Borås uppgår till knappt en miljon. Göteborg Göteborgs näringslivsstruktur har förändrats från traditionell basindustri till en hög och växande andel kunskapsintensiva och högteknologiska företag. Göteborg har en väl utbyggd infrastruktur. Göteborgs hamn är Skandinaviens största export- och importhamn. Stora vägar som E20 och E6 löper samman i Göteborg och staden har omfattande järnvägsförbindelser samt den internationella flygplatsen Landvetter. Av tradition finns ett väl utvecklat samarbete mellan näringslivet, Universitetet och Chalmers Tekniska Högskola, ett samarbete som blivit allt viktigare i takt med näringslivets förändring under senare tid. Befolkningen i Göteborgs kommun uppgår till drygt Andelen arbetslösa uppgick i december 2001 till 4,4 %, vilket kan jämföras med 3,5 % för hela landet. Mölndal Mölndals kommun är belägen söder om Göteborg och centralorten är sammanvuxen med Göteborg. Åbroområdet är tillsammans med Högsbo/ Sisjön i Göteborgs kommun regionens största och mest dynamiska industri- och verksamhetsområde. Mölndal har ett expansivt näringsliv med fler än företag med spridning från små enmansföretag till specialiserade världskoncerner inom många olika näringsgrenar. Kommunen har cirka invånare. Andelen arbetslösa uppgick i december 2001 till 2,4 %. Marknadshyror (inklusive värme) och direktavkastning vid försäljning Göteborg Mölndal Borås Kontor kr/kvm direktavkastning kr/kvm direktavkastning kr/kvm direktavkastning Centrala lägen ,0% 7,0% ,5% 8,0% ,0% 9,0% Mindre centrala lägen ,5% 10,0% ,0% 11,0% ,0% 12,0% Butik Centrala lägen ,0% 7,5% ,0% 8,0% ,0% 7,5% Mindre centrala lägen ,5% 10,0% ,0% 11,0% ,0% 12,0% Lager/industri Välbelägna ,0% 10,5% ,0% 9,5% ,0% 11,0% 12 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

15 STORGÖTEBORG Borås Borås dominerades tidigare av textilindustri. Efter textilkrisen under 1970-talet har stadens näringsliv förändrats i grunden. Tjänsteproduktion och handel, framför allt inom postorder, har tagit över men industrisektorn är fortfarande betydande. Borås ligger cirka sex mil från Göteborg och är Västsveriges näst största kommun. Cirka företag bedriver export och import och många av landets agenturer, postorder- och kedjeföretag har sina huvudkontor i Borås. Borås är befolkningsmässigt landets trettonde kommun i storlek. Antalet invånare uppgår till knappt Andelen arbetslösa uppgick i december 2001 till 3,5 %. Castellums fastighetsbestånd För kontors- och butiksfastigheter i Castellums bestånd uppgick den genomsnittliga kontrakterade hyresnivån till kr/kvm, motsvarande en ökning för jämförbara enheter med ca 3 % jämfört med föregående år. För lager- och industrifastigheter var den genomsnittliga hyresnivån 528 kr/kvm, vilket motsvarar en ökning med ca 6 %, medan den för bostäder var 868 kr/kvm en ökning i jämförbara enheter med ca 2 %. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick för kontor och butik till 95,3 %, en ökning för jämförbara enheter med ca 1,2 procentenheter. För lager och industri uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden till 92,5 %, motsvarande en ökning i jämförbara enheter om ca 0,7 procentenheter, medan den för bostäder uppgick till 99,5 % en ökning i jämförbara enheter med ca 0,2 procentenheter. Direktavkastningen uppgick per den 31 december 2001 till 8,6 %, vilket är en ökning mot föregående år med 0,4 procentenheter. I Göteborgs kommun, främst i centrala och östra Göteborg, Hisingen samt Högsbo/Sisjön, äger Castellum 131 fastigheter med en sammanlagd yta om 454 tkvm och ett bokfört värde om Mkr. Av hyresvärdet utgör ca 48 % kontor och butik, 35 % lager och industri samt 17 % bostäder. I centrala och östra Göteborg finns kommersiella fastigheter samt ett större bostadsbestånd. På Hisingen och i Högsbo/Sisjön finns främst kontorsfastigheter samt lager- och industrifastigheter. I Mölndals kommun, främst i Åbro och Lackarebäck, äger Castellum 27 fastigheter, med en sammanlagd yta om 129 tkvm och ett bokfört värde om 654 Mkr. Hyresvärde per kategori Hyresvärde och direktavkastning Kontor/butik 49% Lager/industri 40% Bostäder 11% Hyresvärde, Mkr (staplar) Direktavkastning, % (kurva) ,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7, CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Av hyresvärdet utgör ca 28 % kontor och butik samt 72 % lager och industri. I Borås kommun äger Castellum 10 fastigheter med en sammanlagd yta om 71 tkvm och ett bokfört värde om 360 Mkr. Av hyresvärdet utgör ca 81 % kontor och butik samt 19 % lager och industri. Vidare finns ett mindre bestånd i Alingsås, Partille, Kungälv, Kungsbacka och Härryda. Nyuthyrningen i det kommersiella beståndet uppgick under året till 59 tkvm motsvarande ett hyresvärde om 41 Mkr. Totalt i regionen har hyresvärdet under den senaste femårsperioden stigit med i genomsnitt 4,5 % per år och uthyrningsgraden med 0,6 procentenheter. Direktavkastningen har under samma period stigit med i genomsnitt 0,2 procentenheter per år. Investeringar och försäljningar I Storgöteborg har Castellum under 2001 förvärvat fastigheter för sammanlagt 35 Mkr. Under året har det lokala dotterbolaget Harry Sjögren AB förvärvat en obebyggd tomt belägen vid Viaredsmotet utmed riksväg 40 i Borås, i syfte att uppföra en ny lager- och kontorsfastighet. Hyreskontrakt har tecknats och byggnationen påbörjats. Vidare har en obebyggd tomt förvärvats nära E6 i Kungsbacka, på vilken uppförs en ny kontors- och lagerbyggnad om ca kvm för en ny hyresgäst med vilken ett 10-årigt hyreskontrakt tecknats. Harry Sjögren AB har även förvärvat en kombinerad lager- och kontorsfastighet om kvm i Sisjöns industriområde i Göteborg. En del utgörs av ett höglager med goda in- och utlastningsmöjligheter och en annan del av nybyggda Castellums fastighetsbestånd i Storgöteborg Bokfört Bokfört Hyres- Hyres- Ekon. ut- Hyres- Fastighets- Fastighets- Drifts- Direkt- Antal Yta värde värde värde värde hyrnings- intäkter kostnader kostnader överskott avkast- Orter/områden efter hyresvärde fastigheter tkvm Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm grad Mkr Mkr kr/kvm Mkr ning Kontor/butik Centrala Göteborg ,4% ,0% Borås ,0% ,1% Mölndal ,3% ,6% Högsbo/Sisjön ,7% ,0% Hisingen ,7% ,3% Övriga orter ,6% ,6% Summa kontor/butik ,3% ,1% Lager/industri Hisingen ,3% ,5% Mölndal ,7% ,7% Högsbo/Sisjön ,7% ,2% Östra Göteborg ,5% ,6% Alingsås ,2% ,5% Övriga orter ,8% ,4% Summa lager/industri ,5% ,9% Bostäder Centrala Göteborg ,5% ,1% Östra Göteborg ,3% ,7% Summa bostäder ,5% ,7% Summa ,7% ,3% Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,7% Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,6% Projekt Obebyggd mark Totalt I fastighetsförteckningen på sidorna finns en kortfattad beskrivning av Castellums samtliga fastigheter i Storgöteborg. 14 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

17 STORGÖTEBORG kontor i två plan. Till fastigheten hör även en outnyttjad byggrätt om ca kvm. Dotterbolaget Eklandia Fastighets AB förvärvade under året en kombinerad lager- och kontorsfastighet om kvm intill E6 på Hisingen, i ett område där bolaget sedan tidigare äger fastigheter. Fastigheten är avsedd för logistikändamål och har en tomtareal om kvm, med möjligheter till framtida utbyggnad. Investeringar i befintliga fastigheter har under året genomförts med 251 Mkr. Bland projekten kan nämnas färdigställandet av det fullt uthyrda kontorshuset Guldet vid Lilla Bommen i centrala Göteborg för totalt ca 160 Mkr, varav 138 Mkr nedlagts under I Högsbo industriområde färdigställdes ombyggnaden av fastigheten Högsbo 8:8. Investeringen uppgick till 10 Mkr varav allt nedlades under (Se även avsnittet Projekt och byggrätter, sid 32). Under året har sju fastigheter i Storgöteborg sålts för ett sammanlagt försäljningspris om 213 Mkr och med en vinst om 64 Mkr. Av försäljningarna utgjorde fyra bostadsfastigheter, vilka såldes för 147 Mkr med en vinst om 54 Mkr. Tre av bostadsfastigheterna såldes till lokala bostadsrättsföreningar. Vidare har en kontorsfastighet i Kungälv samt två lager- och industrifastigheter i Göteborg avyttrats för ett sammanlagt försäljningspris om 66 Mkr med en vinst om 10 Mkr. Lokala fastighetsbolag Castellums fastigheter i Storgöteborg ägs och förvaltas av de helägda dotterbolagen Eklandia Fastighets AB med huvudkontor i Göteborg och Harry Sjögren AB med huvudkontor i Mölndal. Eklandias fastighetsbestånd är huvudsakligen koncentrerat till centrala och östra Göteborg samt Hisingen medan Harry Sjögren ABs fastigheter främst är lokaliserade till Högsbo/Sisjön i sydvästra Göteborg, Mölndal och Borås. Eklandia hade vid årsskiftet 34 anställda medan Harry Sjögren AB hade 25 anställda. Harry Sjögren AB har lokala förvaltningskontor i Borås och Alingsås. I Sisjöns industriområde förvärvades i slutet av året Kobbegården 6:360, som är en rationell lager- och kontorsfastighet om totalt ca kvm. Under 2001 har nästan kvm lager och kontor hyrts ut i Kallebäck 3:4 vid E6/E20 i södra Göteborg, vilken förvärvades under Investeringar och försäljningar Under året färdigställdes det nya, fullt uthyrda kontorshuset "Guldet" vid Lilla Bommen i centrala Göteborg, där de första hyresgästerna flyttade in under sommaren. Mkr Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv Fastighetsförsäljningar Under året har samtliga ytor hyrts ut i den tidigare vakanta fastigheten Kärra 94:1 i Orrekulla industriområde på Hisingen. CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE E 6 E 4 Öresundsområdet Helsingborg Castellums fastigheter i Öresundsområdet svarar för 22 % av koncernens totala hyresvärde och är främst belägna i Malmö, Helsingborg och Lund.Vid utgången av 2001 uppgick innehavet till 100 fastigheter med ett sammanlagt hyresvärde om 396 Mkr och ett bokfört värde om Mkr. Direktavkastningen uppgick under 2001 till 8,8 %. E 6 E 20 Malmö Lund E 22 Fördelning efter hyresvärde. Marknad En dynamisk och sammanhållen region runt Öresund är en avgörande framtidsfråga för Sydsverige. I och med tillkomsten av bron över Öresund öppnar sig nya möjligheter att öka samordningen och integrationen i regionen. Öresundsregionen med över tre miljoner invånare har en enorm potential. Sydsvenska företag har mycket att vinna på ökade kontakter och fler affärsförbindelser med danskt näringsliv. Öresundsregionen blir också ett attraktivt alternativ för utländska investerare och internationella företag som söker en nordeuropeisk etablering. I Malmö och framförallt i Lund samlas högteknologisk industri medan Helsingborg kan utvecklas som ett handels- och transportcentrum i nordöstra Öresund. Efterfrågan på lokaler i Öresundsområdet har ökat kraftigt under de senaste åren. Malmö Malmö är en internationell stad. Det märks inte minst på att det bland drygt invånare talas ett hundratal språk som representerar cirka 160 olika nationaliteter. Malmö är också en stad i förvandling, från industri- till kunskapsstad. I Stormalmö uppgår folkmängden till drygt en halv miljon. Andelen arbetslösa uppgick i december 2001 till 6,4 %, vilket kan jämföras med 3,5 % för hela landet. Näringslivet karaktäriseras inte längre av ett fåtal stora företag utan av många små. Starka sektorer är logistik, detalj- och partihandel samt bygg- och fastighetsbolag. Hyresmarknaden i Malmö är i balans, vilket medfört att ett begränsat antal nya projekt för ombyggnad, förädling och viss nyproduktion påbörjats under året. Helsingborg Helsingborg är befolkningsmässigt landets nionde kommun i storlek och utgör med sitt strategiska läge en knutpunkt mellan sjö- och landförbindelser. Hamnen är Sveriges näst största och en av de modernaste när det gäller fullservice. Antalet invånare är knappt och befolkningsutvecklingen har under en följd av år varit positiv. Andelen arbetslösa uppgick i december 2001 till 5,9 %. Lund Lund är befolkningsmässigt landets tolfte kommun i storlek och spelar en betydande roll i den expansiva Öresundsregionen, ekonomiskt, utbildningsmässigt, historiskt och Marknadshyror (inklusive värme) och direktavkastning vid försäljning Malmö Helsingborg Lund Kontor kr/kvm direktavkastning kr/kvm direktavkastning kr/kvm direktavkastning Centrala lägen ,5% 7,0% ,5% 7,0% ,0% 6,5% Mindre centrala lägen ,5% 9,0% ,0% 10,0% ,0% 10,0% Butik Centrala lägen ,5% 7,0% ,5% 7,5% ,5% 6,5% Mindre centrala lägen ,5% 9,5% ,0% 10,0% ,0% 10,0% Lager/industri Välbelägna ,0% 11,0% ,5% 11,0% ,0% 9,0% 16 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

19 ÖRESUNDSOMRÅDET kulturellt. Lund är kanske mest känt för sitt universitet, universitetssjukhuset samt ett antal stora forskningsinriktade företag. Denna profil har under åren förstärkts och Lund har flera internationella företag etablerade på orten. Näringslivet har även tillförts flera mindre företag med kopplingar till universitetet och de större etablerade företagen. Lund har under en lång föjd av år haft en positiv befolkningsutveckling och antalet invånare i kommunen uppgår till cirka Andelen arbetslösa uppgick i december 2001 till 2,8 %. I Lund ligger Sveriges första och största forskningsby, Ideon. Där bedrivs högteknologiskt utvecklingsarbete i nära samarbete med universitetet. Lunds hyresmarknad är i balans, vilket innebär att olika aktörer under året påbörjat projekt för ombyggnad, förädling och viss nyproduktion. Castellums fastighetsbestånd För kontors- och butiksfastigheter i Castellums bestånd uppgick den genomsnittliga kontrakterade hyresnivån till kr/kvm, motsvarande en ökning för jämförbara enheter med ca 8 % jämfört med föregående år. För lager- och industrifastigheter var den genomsnittliga hyresnivån 526 kr/kvm, även det en ökning med ca 8 %, medan den för bostäder var 891 kr/kvm en ökning i jämförbara enheter med ca 2 %. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick för kontor och butik till 93,2 %, en minskning för jämförbara enheter med ca 2,3 procentenheter. För lager och industri uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden till 88,4 %, motsvarande en ökning i jämförbara enheter om ca 1,5 procentenheter, medan den för bostäder uppgick till 97,9 % en ökning i jämförbara enheter med ca 0,1 procentenhet. Direktavkastningen uppgick per den 31 december 2001 till 8,8 %, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter mot föregående år. I Malmö ägde Castellum vid årsskiftet 36 fastigheter med en sammanlagd yta om 241 tkvm och ett bokfört värde om Mkr. Av hyresvärdet utgjorde ca 60 % kontor och butik och 40 % lager och industri. Castellums bestånd i Malmö finns i alla de viktiga och etablerade marknadsområden Jägersro, Fosie, Bulltofta samt Norra Hamnen. Det finns även ett mindre bestånd av kontors- och butiksfastigheter i centrala Malmö. Hyresvärde per kategori Hyresvärde och direktavkastning Kontor/butik 50% Lager/industri 27% Projekt 6% Bostäder 17% Hyresvärde, Mkr (staplar) Direktavkastning, % (kurva) 9,0 8,7 8,4 8,1 7,8 7,5 7,2 6,9 6, CASTELLUM ÅRSREDOVISNING

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I Lund ägde Castellum vid årsskiftet 14 fastigheter med en sammanlagd yta om 65 tkvm och ett bokfört värde om 471 Mkr. Av hyresvärdet utgjorde ca 71 % kontor och butik, 15 % lager och industri samt 14 % bostäder. Castellums kommersiella fastighetsbestånd i Lund finns främst i Rådbyholms industriområde och nära teknikparken Ideon. Bostadsfastigheterna är belägna i centrala Lund, liksom ett mindre bestånd av kontors- och butiksfastigheter. Beståndet i Helsingborg omfattar 38 fastigheter med en sammanlagd yta om 136 tkvm till ett bokfört värde om 784 Mkr. Av hyresvärdet utgjorde ca 30 % kontor och butik, 15 % lager och industri samt 55 % bostäder. Castellums kommersiella fastigheter i Helsingborg är främst belägna i Berga industriområde samt i centrala Helsingborg, medan bostadsfastigheterna är attraktivt belägna i centrala och norra Helsingborg. Övriga orter där Castellum äger fastigheter är Landskrona, Burlöv och Ängelholm. Nyuthyrningen i det kommersiella beståndet uppgick under året till 54 tkvm, motsvarande ett årligt hyresvärde om 60 Mkr. Totalt i regionen har under den senaste femårsperioden hyresvärdet stigit med i genomsnitt 7,3 % per år och uthyrningsgraden med 0,7 procentenheter. Direktavkastningen har under samma period stigit med i genomsnitt 0,4 procentenheter per år. Investeringar och försäljningar I Öresundsområdet har Castellum, genom sitt lokala dotterbolag Fastighets AB Briggen, under 2001 förvärvat fastigheter för sammanlagt 91 Mkr. I Malmö förvärvades en lager- och kontorsfastighet om kvm i Valdemarsro/Bulltofta industriområde. Fastigheten är byggd som en logistikterminal för kylda och frysta varor och har mycket god tillgänglighet till E6/E20/E22. Förvärv har även skett av en kontors- Castellums fastighetsbestånd i Öresundsområdet Bokfört Bokfört Hyres- Hyres- Ekon. ut- Hyres- Fastighets- Fastighets- Drifts- Direkt- Antal Yta värde värde värde värde hyrnings- intäkter kostnader kostnader överskott avkast- Orter efter hyresvärde fastigheter tkvm Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm grad Mkr Mkr kr/kvm Mkr ning Kontor/butik Malmö ,8% ,1% Lund ,2% ,9% Helsingborg ,4% ,3% Övriga orter ,1% ,4% Summa kontor/butik ,2% ,0% Lager/industri Malmö ,4% ,0% Helsingborg ,7% ,3% Lund ,0% ,4% Övriga orter ,1% ,3% Summa lager/industri ,4% ,8% Bostäder Helsingborg ,3% ,2% Lund ,1% ,9% Summa bostäder ,9% ,3% Summa ,7% ,5% Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,7% Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,8% Projekt Obebyggd mark 2 15 Totalt I fastighetsförteckningen på sidorna finns en kortfattad beskrivning av Castellums samtliga fastigheter i Öresundsområdet. 18 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2001

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

1 Castellum 2002 2 VDs kommentar

1 Castellum 2002 2 VDs kommentar Årsredovisning 2002 Innehåll 1 Castellum 2002 2 VDs kommentar Butik Kontor 4 Verksamhet 11 Fastighetsbestånd 14 Storgöteborg 18 Öresundsområdet 22 Storstockholm 26 Västra Småland 30 Mälardalen 34 Projekt

Läs mer

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Årsredovisning 2000 Innehåll Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamhet 4 Castellums fastighetsbestånd 10 Storgöteborg 14 Öresundsområdet 18 Storstockholm 22 Västra Småland 26 Mälardalen

Läs mer

Övergripande mål och strategier

Övergripande mål och strategier Övergripande mål och strategier Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro

Läs mer

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie.

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie. Årsredovisning 1997 Innehåll VDs kommentar Verksamhet Castellums fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Fastighetsbeståndets värde Miljö Ekonomisk översikt

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

42 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Finansieringsanalys 45 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

42 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Finansieringsanalys 45 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1998 Innehåll 1 Castellum 1998 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Verksamhet 8 Castellums fastighetsbestånd 12 Storgöteborg 16 Öresundsområdet 19 Storstockholm 22 Västra Småland 25

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports Årsredovisning 2000 Innehåll Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamhet 4 Castellums fastighetsbestånd 10 Storgöteborg 14 Öresundsområdet 18 Storstockholm 22 Västra Småland 26 Mälardalen

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet består främst av kommersiella lokaler i fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Västra

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

+11% 1 357 Mkr. 468 Mkr 42% 315% 73% Affärsidé. Övergripande mål. Utfall 2005. Tillväxt. Investeringar. Försäljningar. Soliditet. Räntetäckningsgrad

+11% 1 357 Mkr. 468 Mkr 42% 315% 73% Affärsidé. Övergripande mål. Utfall 2005. Tillväxt. Investeringar. Försäljningar. Soliditet. Räntetäckningsgrad Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska tillväxtregioner

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Jag skall först redogöra för utfallet 2005 för att därefter göra en framåtblick för fastighetssektorn generellt och Castellum specifikt.

Jag skall först redogöra för utfallet 2005 för att därefter göra en framåtblick för fastighetssektorn generellt och Castellum specifikt. Ärade aktieägare, mina damer och herrar Jag skall först redogöra för utfallet 2005 för att därefter göra en framåtblick för fastighetssektorn generellt och Castellum specifikt. Resultaträkning Mkr 2005

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellum fokuserar på fastigheter med kommersiella lokaler. Affärs modellen handlar om att skapa ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009 F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar och försäljningar per år Investeringar och försäljningar per region 2009 I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Innehåll Året i korthet Castellum en kort beskrivning VD har ordet Verksamhet Fastighetsbestånd 14 Finansiering 44 Möjligheter och risker

Innehåll Året i korthet Castellum en kort beskrivning VD har ordet Verksamhet Fastighetsbestånd 14 Finansiering 44 Möjligheter och risker Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 1 Castellum en kort beskrivning 2 VD har ordet 4 Verksamhet Affärsidé, Mål och Strategier 6 Organisation och Medarbetare 8 Kunder 10 Ansvarsfullt företagande

Läs mer

Investeringar. Större pågående projekt

Investeringar. Större pågående projekt Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna sker i

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Ekonomiskt är Castellum ett av Sveriges största fastighetsbolag, men vi har ingen ambition att bli störst. Tvärtom en viktig del i affärsmodellen

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Fastighetsbestånd. Fastigheter - generellt. Svensk ekonomi. Fastighetsbestånd

Fastighetsbestånd. Fastigheter - generellt. Svensk ekonomi. Fastighetsbestånd Fastighetsbestånd Statsskuld och budgetsaldo i % av BNP Fastigheter - generellt Fastighetsmarknaden, d v s marknaden för att sälja och köpa fastigheter, och hyresmarknaden, d v s marknaden för uthyrning

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Fortsatt förbättring av Castellums förvaltningsresultat under första kvartalet

Fortsatt förbättring av Castellums förvaltningsresultat under första kvartalet PRESSMEDDELANDE 6/2003 Göteborg den 23 april 2003 Fortsatt förbättring av Castellums förvaltningsresultat under första kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till 155 Mkr, motsvarande en vinst

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 1997

Halvårsrapport. januari juni 1997 Halvårsrapport januari juni 1997 Castellum halvårsrapport januari juni 1997 Verksamhet Castellum är ett av de större renodlade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Projekt och byggrätter Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att förbättra kassaflödet och öka fastigheternas värde. Detta sker både genom om- och tillbyggnader

Läs mer

Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor

Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor PRESSMEDDELANDE 2/2003 Göteborg den 28 januari 2003 Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor Årets resultat efter skatt inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 873 Mkr. Resultatet

Läs mer

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och resterande utgörs av lager- och produktionslokaler. Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar/år Investeringar/region I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom förvärv

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern PRESSMEDDELANDE Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i USA, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare

Läs mer

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343%

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343% Verksamhet Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och tillväxt till låg finansiell risk. År 2014 blev ytterligare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Fastighetsbestånd. Fastigheter - generellt. Svensk ekonomi. Fastighetsbestånd

Fastighetsbestånd. Fastigheter - generellt. Svensk ekonomi. Fastighetsbestånd Fastighetsbestånd Fastigheter - generellt Statsskuld / budgetsaldo i % av BNP, prognos 2012 Hyresmarknaden, d v s marknaden för uthyrning av lokaler och hyresnivåer, och fastighetsmarknaden, d v s marknaden

Läs mer

Värden som ger mer. Företagspresentation

Värden som ger mer. Företagspresentation Värden som ger mer Företagspresentation Året i korthet Förvaltningsresultatet uppgick till 172 Mkr (148). Hyresintäkterna uppgick till 489 Mkr (478). Totalt har 278 Mkr investerats i befintliga fastigheter

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer