52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper"

Transkript

1 Årsredovisning 1999

2 Innehåll 1 Castellum VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm 25 Västra Småland 28 Mälardalen 31 Projekt och byggrätter 36 Värderingsmodell 38 Miljö 41 Ekonomisk översikt 50 Års- och kvartalsöversikt 51 Nyckeltal 52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper 60 Förslag till vinstdisposition 61 Revisionsberättelse 62 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 64 Castellumaktien 66 Fastighetsbeståndet i sammandrag 68 Fastighetsförteckning 83 Sålda fastigheter under Definitioner Adresser Bolagstämma Ordinarie bolagsstämma som tidigare planerats till den 22 mars 2000 kommer till följd av bolagets offentliga erbjudande till aktieägarna i Diligentia att senareläggas till tidpunkt som meddelas senare. Extra bolagsstämma med anledning av budet kommer att äga rum under mars månad Ekonomisk rapportering Bokslutrapporter (angivna datum kan komma att ändras med anledning av budet): Delårsrapport januari mars april 2000 Halvårsrapport januari juni augusti 2000 Delårsrapport januari september oktober 2000 Bokslutskommuniké januari 2001 Ytterligare information kan erhållas av bolagets ekonomi- och finansdirektör Håkan Hellström, tel , samt på Castellums webbplats, På Kavalleristen 9 i Helsingborg förvärvades under 1999 en outhyrd byggnad som kommer att byggas om till attraktiva kontorslokaler.

3 Castellum Årsredovisning 1999 Castellum är ett av de större renodlade, börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med fastigheter till ett bokfört värde om drygt 10 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som innefattar såväl kommersiella lokaler som bostäder, är koncentrerat till Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, västra Småland och Mälardalen. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex lokalt förankrade dotterbolag med egna identiteter. Resultatet efter skatt för 1999 uppgår till 409 Mkr jämfört med 320 Mkr Resultatet motsvarar en vinst per aktie om 8,18 kronor jämfört med 6,40 kronor föregående år. Förvaltningsresultatet har ökat med 29 % jämfört med föregående år. Under året har förvärv och investeringar gjorts med Mkr och fastigheter har sålts för 425 Mkr med vinst om 109 Mkr. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 4,50 kronor per aktie. I syfte att genomföra ett samgående mellan Castellum och Diligentia beslutade Castellums styrelse den 18 januari 2000 att lägga ett bud på samtliga aktier i Diligentia AB. Nyckeltal Hyresintäkter, Mkr Förvaltningsresultat, Mkr Årets resultat efter skatt, Mkr Vinst per aktie, kr 8,18 6,40 5,00 Bokfört värde fastigheter, Mkr Soliditet, % Utdelning (1999 = föreslagen), kr 4,50 3,50 2,75 Medelantal anställda

4 C ASTELLUM Å RSREDOVISNING 1999 VDs kommentar Återigen kan vi summera ett framgångsrikt år för Castellum. Det gångna årets förvaltningsresultat förbättrades med 29 procent mot Det är nu andra året i följd, som vi kan redovisa en förbättring med minst 25 procent. Ett framgångsrikt uthyrningsarbete, hög effektivitet i förvaltningen och bra resultattillskott från våra förvärv och investeringar är tillsammans med en förbättrad hyresmarknad de främsta förklaringarna till den positiva utvecklingen. Efterfrågan på kommersiella lokaler har under året ökat på alla de delmarknader, där vi är verksamma, om än i olika omfattning. Uthyrningen har överlag ökat och ny utvecklingspotential har anskaffats genom investeringar och förvärv. Flera av dessa investeringar har dock ännu inte fått fullt genomslag i resultatet och kan därför förväntas ge stigande resultattillskott framgent. Bland annat kan vi glädja oss åt att marknadssituationen nu medger ett ökande antal ny- och ombyggnadsprojekt, som kommer att bidra till en fortsatt resultattillväxt under de närmaste åren. Det är min övertygelse att utveckling av nya projekt är en av våra viktigaste vägar att stärka bolaget. Vår lokala förankring och dotterbolagens väl utvecklade kundkontakter gör det också möjligt för oss att tidigt kunna planera nya projekt på ett sätt som motsvarar kundernas aktuella behov. Vi har under 1999 gjort förvärv och investeringar för sammanlagt 2 miljarder kronor, vilket är hela 1,3 miljarder mer än under Under årets senare del färdigställdes ett flertal nybyggnadsprojekt med god lönsamhet. Samtliga dessa förvärv och investeringar ökar bolagets konkurrenskraft och kommer att ge full resultateffekt under år Alla förvärv har dessutom skett inom ramen för den befintliga organisationen och medför därför ingen ökning av bolagets förvaltningskostnader. Utöver de investeringar som gjorts under 1999, har vi beslut om ytterligare ny- och ombyggnationer för cirka 500 Mkr. Vår projektportfölj omfattar byggrätter om drygt kvm, vilka befinner sig i olika planeringsstadier. Planeringsarbetet har intensifierats under året och i såväl Storstockholm och Göteborg som Malmö och Lund finns projekt, där planeringen är långt framskriden. Årets nettouthyrning ökade kraftigt till kvm och uthyrningsgraden i det kommersiella beståndet förbättrades med mer än två procentenheter, trots att vi under året köpt fastigheter med delvis höga vakanser. Hyresökningen är självfallet störst i centrala och attraktiva lägen, men den tilltagande bristen på lämpliga lokaler tenderar att driva på hyresutvecklingen även i andra lägen. Under 1999 har vi sålt fastigheter för 425 miljoner kronor med en total vinst om 109 miljoner. Vårt mål att årligen kunna redovisa vinster om minst Mkr från försäljningar av fastigheter har vi därmed uppfyllt med god marginal. De allra flesta försäljningarna avsåg bostadsfastigheter, där vi bland annat avyttrade bostadsbestånden i Borås och Mölndal i början av året. Vidare såldes ett antal färdigutvecklade bostadsfastigheter på Hisingen i Göteborg och några mindre fastigheter i Värnamo. Med anledning av den positiva utvecklingen i såväl bolagets löpande kassaflöden som fastighetspriserna, har styrelsen beslutat att justera målet för bolagets långsiktiga synliga soliditet i befintligt bestånd från 35 % till lägst 30 %. Miljöarbetet i koncernen har under året fortsatt integrerat med bolagens ordinarie förvaltning och affärsutveckling. Det är ett tålmodigt arbete, som inte ger några omedelbara eller dramatiska effekter, utan där det långsiktiga resultatet är det viktiga. Därför gäller det att ha en uthållig och målinriktad inställning till miljöarbetet grundad på en övertygelse om, att när vi arbetar för en bättre miljö och resursanvändning, så skapar vi också framtida förutsättningar för bra resultat och värdetillväxt i bolaget. En bekräftelse på att 2

5 C ASTELLUM Å RSREDOVISNING 1999 vi ligger väl framme i miljöarbetet var att Castellum under 1999 klassades som ett av de 50 miljömässigt mest progressiva börsföretagen av miljöorganisationen Det Naturliga Steget. Utvecklingen i Sverige är positiv och den senaste tidens prognoser tyder på en fortsatt tillväxt under det kommande året. Den inhemska efterfrågan är stark och det finns skäl att vara optimististisk när det gäller Castellums möjligheter att utvecklas på ett bra sätt även under det nya millenniets första år. Våra lokala dotterbolag får en allt starkare position på de olika delmarknaderna och utvecklar successivt allt bredare kundkontakter. Vi har en väl avpassad organisation, vars kapacitet väl svarar mot både det rådande goda konjunkturläget och Castellums projektportfölj. Jag ser därför med tillförsikt på det kommande året, såväl på grund av det positiva marknadsläget, som med tanke på våra stora investeringar, vilka kommer att bidra till en fortsatt resultattillväxt under de närmaste åren. Minst lika viktigt är det dock att vi har kunniga och engagerade medarbetare med god kännedom om sina respektive marknader och om sina kunders behov. Där kan vi återigen konstatera att vår decentraliserade och väl intrimmade organisation är en stor konkurrensfördel för oss. Under det gångna året har vi kunnat konstatera att bolagets goda utveckling när det gäller såväl resultat och kassaflöden, som utdelningen till aktieägarna inte har medfört någon motsvarande ökning av aktiens börskurs. Jag är dock övertygad om att den nuvarande låga värderingen av fastighetsaktier är ett övergående fenomen och att en fortsatt stark tillväxt i bolaget, på sikt kommer att leda till en gynnsammmare kursutveckling. Efter att vi fört diskussioner i samförstånd under en längre tid, beslutade vår styrelse i mitten av januari att lägga ett bud på samtliga aktier i Diligentia AB. Med detta samgående får vi ett bolag med en betydligt starkare marknadsposition och ökade möjligheter till framtida tillväxt. Som jag tillkännagav redan i oktober, kommer jag att lämna befattningen som verkställande direktör i bolaget i samband med bolagsstämman den 22 mars. I år blir jag 55 år och det är tjugo år sedan jag fick mitt första VD-uppdrag. Jag har därför bestämt mig för att inte längre inneha någon exekutiv befattning. Det känns mycket tillfredsställande att kunna lämna över ett så stabilt och väl fungerande bolag, som dessutom har potential till en minst lika bra utveckling i framtiden. Lars-Erik Jansson, som efterträder mig, har aktivt varit med om att bygga upp bolaget och har stor delaktighet i bolagets positiva utveckling. Göteborg den 22 februari 2000 Thomas Alexandersson Verkställande direktör Vi har under en längre tid undersökt möjligheterna till en större strukturaffär, som skulle skapa ett större och ännu kraftfullare svenskt fastighetsbolag. Våra analyser visade, att Diligentia är det bolag som passar bäst att samordna med Castellum. Fastighetsbestånden kompletterar varandra och det finns samstämmighet i synen på fastighetsförvaltning. 3

6 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 1999 I syfte att genomföra ett samgående mellan Castellum AB och Diligentia AB beslutade Castellums styrelse den 18 januari 2000 att lägga ett bud på samtliga aktier i Diligentia AB. Ett samgående skapar ett marknadsledande fastighetsbolag med tyngdpunkt i Storstockholm, Storgöteborg och Öresundsregionen. Erbjudandet Erbjudandet från Castellum innebär i korthet följande. Aktieägarna i Diligentia erbjuds för varje aktie en nyemitterad aktie i Castellum. Aktieägare i Diligentia med mindre än 100 aktier erbjuds såsom alternativ härtill kontant betalning för hela innehavet om 79 kronor per aktie. Styrelsen i Castellum kommer att föreslå en utdelning om 4,50 kronor per aktie för räkenskapsåret Utdelning kommer även att utgå på de Castellumaktier som nyemitteras i utbyte mot Diligentiaaktier. Castellums erbjudande är villkorat av att aktieägarna vid extra bolagsstämma i Castellum fattar för erbjudandet erforderliga beslut om nyemission. att Castellum blir ägare till mer än 90 % av antalet aktier och röster i Diligentia. Castellum förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid en lägre anslutning efter samråd med Diligentia. att under tiden fram till anmälningsperiodens utgång eller förlängning därav, ingen åtgärd vidtagits, beslut fattats eller föreskrift eller lagstiftning tillkommit i Sverige eller i utlandet eller annan omständighet utanför Castellums kontroll inträffat, som enligt Castellums bedömning skulle kunna medföra att samgåendet omintetgörs, omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller medföra en väsentlig negativ påverkan på Diligentias verksamhet eller värde. att ingen utdelning sker i Diligentia före redovisning av vederlag i erbjudandet. Styrelsen i Diligentia har rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet. F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Castellums bud på Diligentia Avsnittet på detta uppslag är det enda där samgåendet med Diligentia och effekterna därav beskrivs. Samtliga övriga avsnitt i årsredovisningen behandlar Castellumkoncernen i dess nuvarande omfattning. Motiv för erbjudandet Både Castellums och Diligentias styrelser bedömer att ett samgående är riktigt såväl ur verksamhetsmässig synvinkel som ur ett aktieägarperspektiv. Ett samgående skapar ett marknadsledande fastighetsbolag med fastigheter bokförda till mer än 20 miljarder kronor och årliga hyresintäkter om 2,5 miljarder kronor. Respektive bolags organisationer har stor samstämmighet i synen på fastighetsförvaltning. Samgåendet stärker bolagen verksamhetsmässigt och ökar möjligheterna till framtida tillväxt. Detta får också positiva effekter i marknadsbearbetningen och uthyrningsverksamheten. Ett större börsvärde skapar bättre förutsättningar för ökad likviditet i aktien vilket sammantaget bedöms ha en positiv effekt på värderingen av aktien. Den nya koncernen Mål och strategier Castellums nuvarande strategier och målsättningar kommer i allt väsentligt att gälla även i den nya koncernen och förstärks av de möjligheter som samgåendet medför. Det gäller både på det övergripande planet och utvecklingen av fastighetsbeståndet. Fastighetsbestånd Den nya fastighetskoncernens fastighetsbestånd är i huvudsak koncentrerat till orter där den framtida tillväxten förväntas vara god. Efter samgåendet kommer drygt 85 % av fastigheternas värden att avse Storstockholm, Storgöteborg och Öresundsregionen. Diligentias satsning på Köpenhamn är positiv och detta bestånd kommer fortsatt att ingå i Öresundsregionen. Diligentias övriga utlandsbestånd skall avvecklas. Kombinationen av attraktivt belägna kontorsfastigheter, högavkastande industri- och lagerfastigheter samt bostadsfastigheter i attraktiva lägen medför att den nya koncernen blir väl positionerad för såväl bra avkastning som framtida värdetillväxt. Fastighetsbestånd per geografiskt område (Bokfört värde exklusive utland 31 december 1999) Castellum Diligentia Proforma efter samgående Storgöteborg 36 % Västra Småland 12 % Öresundsområdet 24 % Storstockholm 17 % Öresundsområdet 18 % Storgöteborg 29 % Storgöteborg 32 % Storstockholm Mälardalen 11 % 53 % Mälardalen 5 % Öresundsområdet 21 % Västra Småland 6 % Storstockholm 36 % 4

7 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Andelen bostäder i fastighetsportföljen kommer successivt att minska, både genom försäljningar av bostadsfastigheter och förvärv av kommersiella fastigheter. Finansiellt Castellum och Diligentia gör bedömningen att synergieffekterna före skatt initialt kommer att uppgå till 80 miljoner kronor per år för att inom en treårsperiod öka till 100 miljoner kronor per år. Merparten av kostnadsinbesparingarna kommer att ske inom den centrala administrationen, men synergieffekter kommer även att uppnås avseende fastighetskostnader, uthyrning, fastighetsadministration samt genom ökade hyresintäkter. Omstrukturerings- och transaktionskostnaderna beräknas uppgå till ca 175 miljoner kronor. Målsättningen är att årligen kunna redovisa en vinst från fastighetsförsäljningar om Mkr. Den nya koncernens soliditet skall vara sådan att fokus ligger på att skapa värde för aktieägarna. Målet är därför att den synliga soliditeten, mot bakgrund av den nya fastighetsportföljens sammansättning och geografi, långsiktigt skall ligga i intervallet %. Därför kommer styrelsen för Castellum att vid ordinarie bolagsstämman år 2000 framlägga förslag om återköp och/eller inlösen av aktier i Castellum upp till ett sammanlagt belopp om 2,5 miljarder kronor att verkställas senast till ordinarie bolagsstämma Efter återköp/inlösen skulle proforma soliditeten vara 29 procent. Bolaget skall ha en stabil utdelningspolitik med en hög utdelningsandel. Målet är att långsiktigt dela ut minst 50 procent av resultat efter betald skatt. Dock skall hänsyn tas till bolagets investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Organisation Förvaltningen skall som hittills skötas av dotterbolag med egna identiteter och lokal förankring på sina respektive marknader och med i huvudsak egen personal. Vid Castellums ordinarie bolagsstämma våren 2000 kommer Anders Rydin och Sven Nyman, som idag ingår i Diligentias styrelse, att föreslås till nya ledamöter i Castellums styrelse. Sjätte och Fjärde AP-fonderna som tillsammans representerar drygt 24 % av aktierna i Castellum kommer att föreslå att Castellums nuvarande verkställande direktör Thomas Alexandersson utses till styrelseordförande. Anders Rydin kommer att föreslås till vice ordförande. Styrelsen har utsett Lars-Erik Jansson till ny verkställande direktör. Björn Tigler blir vice verkställande direktör och Håkan Hellström blir ekonomi- och finansdirektör. Mats Cederholm kommer att biträda Lars-Erik Jansson med integrationsarbetet under Ytterligare information om bolagets framtida organisation kommer att presenteras efter det att villkoren i erbjudandet uppfyllts. C ASTELLUM Å RSREDOVISNING 1999 Resultaträkning 1999* Mkr Castellum Diligentia Proforma Hyresintäkter Drift och underhåll m m Driftsöverskott Avskrivningar Central administration Finansnetto Minoritetsintressen Förvaltningsresultat Resultat fastighetsförsäljningar Skatt Redovisat resultat * Såväl Castellums som Diligentias siffror ovan avviker från rapporterade siffror på grund av att redovisningsprinciperna avseende avskrivningar och latent skatt har samordnats. Proformasiffrorna visar resultat och ställning före synergier men efter återköp/inlösen. Balansräkning 31 december 1999* Mkr Castellum Diligentia Proforma Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Latent skattefordran Kortfristiga fordringar Kassa/bank Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital/skulder För ytterligare information om erbjudandet och den nya koncernen hänvisas till separat prospekt och informationsbroschyr. Fastighetsbestånd per kategori (Bokfört värde exklusive utland 31 december 1999) Castellum Diligentia Proforma efter samgående Kontor/- butik 50 % Lager/- industri 29 % Projekt/- mark 5 % Bostäder 16 % Kontor/- butik 69 % Bostäder 26 % Mark 0 % Lager/- industri 5 % Kontor/- butik 60 % Bostäder 21 % Lager/- industri 16 % Projekt/mark 3 % 5

8 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 1999 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Castellums affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda lokaler och bostäder anpassade till hyresgästernas behov. Övergripande mål och strategier Castellums verksamhet skall fokuseras på tillväxt i kassaflöden och resultat vilket ger förutsättningar för en långsiktigt god värdetillväxt i bolaget, samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Castellums övergripande strategi för värdetillväxt bygger på: Förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Förbättrat driftsöverskott genom förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och kostnadseffektiv förvaltning. Försäljning av fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. Castellums resultat skall därför bestå både av överskott i den löpande verksamheten och av vinster från fastighetsförsäljningar genom vilka skapade mervärden synliggörs. Målsättningen skall vara att årligen kunna redovisa vinster från fastighetsförsäljningar om i storleksordningen minst Mkr. Effektiviteten i bolaget skall mätas på förvaltningsresultatet, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt. Resultatmålet skall årligen fastställas av styrelsen och avse närmast följande treårsperiod. Underlaget för upprättande av resultatmål skall vara bolagets affärsplaner. Resultatutveckling Mkr Förvaltningsresultat Kr/aktie 9,00 1,00 Vinst fastighetsförsäljning 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 0 Castellums strategi är att utveckla verksamhet på orter och marknader med bedömd god utvecklingspotential. Det samlade beståndet inom varje förvaltningsområde skall ha tillräcklig storlek för att möjliggöra kostnadseffektiv förvaltning samt skapa förutsättningar för en framträdande marknadsposition. Planeringen av soliditeten skall vara sådan att utrymme säkras för att i alla lägen kunna förvärva befintliga objekt, göra investeringar i egna fastigheter samt delta i nyproduktion. Det långsiktiga målet är därför att den synliga soliditeten i Castellums nuvarande bestånd ej skall understiga 30 procent. Castellum skall ha en stabil utdelningspolitik med en hög utdelningsandel. Målet är att Castellum långsiktigt skall dela ut minst 50 procent av räkenskapsårets resultat efter betald skatt. Dock skall hänsyn tas till Castellums investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Utdelning Kr 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 2,75 3,50 4, (Föreslagen) Bolaget skall verka för att aktien får en stabil och positiv kursutveckling och en hög likviditet. Bolagets agerande skall dock alltid utgå från ett långsiktigt perspektiv. Castellum skall fortlöpande ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning av bolagets fastighetsportfölj, resultat och ställning till aktieägare, kapitalmarknad och media, dock utan att exponera enskild affärsrelation. 6

9 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Strategi för fastighetsbeståndet Castellums fastighetsbestånd skall bestå av fastigheter i utvalda geografiska områden med god utvecklingspotential där tillräcklig volym kan uppnås för rationell förvaltning med hög närvaro. Dagens bestånd uppfyller detta krav och någon förändring av de prioriterade marknadsområdena är därför inte aktuell. Mot bakgrund av en fortlöpande avstämning av de framtida utvecklingsmöjligheterna för Castellums verksamhetsorter bör dock en viss fortsatt koncentration av fastighetsbeståndet inom varje region eftersträvas. Fastighetsbeståndet skall till större delen bestå av kommersiella fastigheter med lokaler för kontor, butiker, lager och industri, koncentrerade till utvalda orter och lägen. Bostadsfastigheter skall ägas i centrala, attraktiva och socialt stabila lägen. Fördelningen mellan olika fastighetskategorier i beståndet skall vara väl avvägd med hänsyn till avkastningskrav, värdetillväxt och riskexponering. De kommersiella fastigheternas andel av beståndet kommer efterhand att öka ytterligare, som en följd av såväl förvärv av kommersiella fastigheter som försäljningar av bostadsfastigheter. Kontraktsportföljen skall kännetecknas av god riskspridning med ett stort antal hyresgäster inom många branscher. Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att tillvarata värdepotentialen. Investeringar skall genomföras där åtgärderna möjliggör ökad uthyrningsgrad, ökade hyror och förbättrade kassaflöden. Ny utvecklingspotential skall tillföras genom förvärv av utvalda fastigheter, som kan utvecklas av den egna organisationen och som uppfyller bolagets resultatkrav samt utgör logiska tillskott till det befintliga beståndet. Utvecklingen av nyproduktion skall följas noggrannt. I de fall nyproduktion utgör ett konkurrenskraftigt och funktionellt alternativ, skall Castellum delta i nyproduktion av kommersiella fastigheter i den takt som efterfrågan och investeringsutrymmet medger. Bolaget förfogar över välbelägna byggrätter och förvärv av ytterligare byggrätter med attraktiva lägen ingår i bolagets strategi. Castellum kommer inte att genomföra större projekt på spekulation, men likaväl som icke fullt uthyrda fastigheter förvärvas, kan också projekt med kontrollerbara vakanser startas. Alla investeringar, oavsett om det gäller åtgärder i befintliga fastigheter, nyförvärv eller nybyggnader, skall efter kalkylmässig full räntebelastning och avskrivningar ge positivt resultat och kassaflöde inom 1 2 år, med potential för framtida värdetillväxt. I Castellums strategi ingår också, att när rätt pris kan erhållas, sälja sådana fastigheter, som inte längre kan tillföras ytterligare mervärden av bolagets organisation eller när det bedömda framtida avkastningsvärdet kan erhållas vid en försäljning. På detta sätt kan värdetillväxten i fastighetsportföljen kontinuerligt synliggöras. Castellums strategiska val är att förvalta fastigheterna i en småskalig organisation. Förvaltningen skall skötas av dotterbolag med lokal förankring på sina respektive marknader och med i huvudsak egen personal. Den nuvarande bolagsstrukturen med sex lokala dotterbolag ger en kapacitet som väl svarar mot både det rådande goda konjunkturläget och Castellums projektportfölj. spe med i huvudsak egen personal. C ASTELLUM Å RSREDOVISNING

10 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 1999 Organisation Castellums verksamhet är småskaligt organiserad med lokala förvaltande dotterbolag i syfte att uppnå närhet till och kunskap om de lokala fastighets- och hyresmarknaderna. För att förstärka den lokala identiteten verkar bolagen under egna namn. Genom den småskaliga organisationsstrukturen uppnås bland annat följande fördelar: God kunskap om de egna fastigheterna. God inblick i de lokala hyres- och fastighetsmarknaderna. God kännedom om hyresgästernas position och framtida behov. Effektiv kundbearbetning och uthyrning. Deltagande i lokala nätverk. Tidiga indikationer om affärsmöjligheter på de lokala fastighetsmarknaderna. Möjlighet att mäta och jämföra dotterbolag. De lokala bolagen skall ha goda kunskaper om såväl de egna fastigheterna och hyresgästerna, som den lokala samhällsutvecklingen samt ha en väl definierad strategi för marknadsuppträdande och kundkontakter. Detta underlättas genom att förvaltningen i huvudsak sköts med egen personal. De fastighetsansvariga som har ansvaret för den dagliga skötseln och driften av fastigheterna måste ha både yrkesmässig kompetens och personlig förmåga till ordning och samarbete. Den fastighetsansvarige har de flesta kontakterna med hyresgästerna och blir därmed en naturlig företrädare för hyresvärden. Följaktligen är inte bara de praktiska arbetsuppgifterna utan också kraven på uppträdande, tillgänglighet och servicekänsla tydligt definierade. Verksamhet I de fall externa tjänster upphandlas ställs höga krav på de företag som anlitas när det gäller kvalitet, kundbemötande och service. Den lokala förankringen är en stor fördel i uthyrningsarbetet. Dotterbolagen är alltid uppdaterade vad gäller det lokala näringslivets aktuella och kommande behov och genom att fungera som samarbetspartners för företag som söker eller hyr lokaler hos bolaget kan man redan från början skapa förtroende och goda relationer. En bekräftelse på att dotterbolagen har kundernas förtroende är de goda resultat som Castellum uppnått i attitydmätningen Nöjd Kund Index (NKI) i vilken bolaget deltagit sedan mätningarna startades. Det tillhör dotterbolagens uppgifter att fortlöpande sondera förekomsten av möjliga fastighetsaffärer på de lokala fastighetsmarknaderna. Den lokala närvaron gör det möjligt att identifiera och initiera sådana affärsmöjligheter på ett tidigt stadium och gör det lättare att bevaka den aktuella utvecklingen. Dotterbolagen styrs aktivt bland annat genom att moderbolaget mäter och jämför effektiviteten i förvaltningen och värdetillväxten i fastighetsbeståndet. Erfarenheter och metoder kan tas tillvara mellan bolagen och speciella kompetenser kan göras tillgängliga i hela organisationen. Moderbolaget deltar i beslut om större investeringar, förvärv och avyttringar samt ansvarar för finansiering, koncernredovisning, informationsgivning, koncerngemensam teknisk kompetens och personalfrågor. r i samarbetet med kunderna. Centrala och östra Göteborg samt Hisingen Sydvästra Göteborg, Mölndal och Borås Malmö, Lund och Helsingborg Stockholms närförorter Värnamo, Jönköping och Växjö Örebro, Uppsala och Västerås 8

11 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personal Koncernen har under året haft i medeltal 182 anställda, varav 132 tjänstemän och 50 kollektivanställda. Det är en minskning med 4 personer mot föregående år. Andelen kvinnor i organisationen uppgår till 27 %. I linje med Castellums policy att främja en fortlöpande vidareutbildning av personalen har olika utbildningsinsatser genomförts under det gångna året. Bland annat har ett 3 årigt utvecklingsprogram startats i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Programmet omfattar strategisk analys, ekonomisk styrning och ledarutveckling samt skall ge deltagarna en ökad förståelse när det gäller frågor som rör marknad, kunder, produkter och organisation. I likhet med föregående år samlades under våren all personal i koncernen till en gemensam konferens, där koncernledningen och cheferna för dotterbolagen informerade om verksamheten och där medarbetarna fick möjligheter till ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Även under 1999 genomfördes en attitydundersökning bland alla anställda i koncernen. Av resultatet framgår att personalens attityder i flera avseenden har förbättrats ytterligare jämfört med mätningen Den nya undersökningen utgör ännu en tydlig bekräftelse på att personalen har stor tilltro till den egna verksamheten och att man känner arbetsgemenskap och delaktighet i de resultat som uppnåtts. IT/IS-strategi Användningen av IT/IS (Informationsteknologi/Informationssystem) inom koncernen skall stödja verksamhetens affärsmål och möjliggöra en effektiv rapportering och uppföljning av verksamheten. Tekniken är fokuserad kring ett begränsat antal standardprodukter, vilket i längden ger lägre underhållskostnader. Castellum har stabila och effektiva system på en flexibel teknisk plattform med möjlighet till anpassningar allt eftersom verksamhetskraven och tekniken ändrar sig. Castellums IT/IS-policy syftar till samordning av informationssystemen och gemensam teknikhantering inom koncernen. De probleminventeringar och åtgärdspaket som genomfördes inför millennieskiftet gav önskat resultat och några funktionsstörningar uppstod inte. C ASTELLUM Å RSREDOVISNING 1999 Arbetsfördelning antal anställda Åldersfördelning antal anställda Kundvård/ Förvaltning 57 % Ledning/ Ekonomi/ Adm. 29 % Marknad/ Uthyrning 14 % Antal Utbildningsnivå 10 Högskola 31 % Grundskola 10 % 0 Under 20 år år år år år Över 60 år Gymnasium 59 % 9

12 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 1999 Castellums fastighetsbestånd I de avsnitt som beskriver Castellums fastighetsbestånd redovisas de fastigheter som Castellum ägde per den 31 december De fastigheter som förvärvats/färdigställts under året har i avseende på intäkter och kostnader uppräknats till helårsvärden medan fastigheter som sålts helt har exkluderats. Ett sammandrag av fastighetsbeståndet fördelat på såväl kategori som område finns på sid Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Fastighetsbestånd Castellums fastighetsbestånd per den 31 december 1999 omfattade 565 fastigheter (557) med ett sammanlagt hyresvärde om Mkr (1 340) och ett bokfört värde om Mkr (8 695). Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta var tkvm (2 072). Fastighetsbeståndet, som består av enbart svenska fastigheter i 36 kommuner (36) är koncentrerat till Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, västra Småland och Mälardalen. Tyngdpunkten i beståndet, motsvarande 75 % av fastigheternas hyresvärde vid årsskiftet, finns i de tre storstadsregionerna Hyresvärde per region Storgöteborg 32 % Öresundsområdet 22 % Mälardalen Storstockholm Storstockholm 21 % Västra Småland 13 % Mälardalen 12 % Storgöteborg Västra Småland Det kommersiella beståndet består av såväl kontors- och butiksfastigheter som lager- och industrifastigheter huvudsakligen koncentrerade till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service i de större orterna. Storgöteborg och Storstockholm svarar för mer än hälften av det kommersiella beståndet. Öresundsområdet Castellums bostadsfastigheter är lokaliserade till centrala och attraktiva lägen i främst Göteborg och Helsingborg som tillsammans står för ca 70 % av bostadsbeståndet. Hyresvärde per kategori Kontor/butik 50 % Lager/industri 34 % Investeringar och försäljningar Det bokförda värdet på Castellums fastighetsbestånd har under året förändrats på följande sätt. Bostäder 14 % Projekt 2 % Direktavkastningen efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgick under 1999 till 8,3 %, vilket skall jämföras med 8,1 % under föregående år. Bokfört värde, Mkr Antal Bokfört värde Förvärv Investeringar i befintliga fastigheter 596 Försäljningar Avskrivningar 130 Bokfört värde

13 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under 1999 förvärvades 43 (28) fastigheter för totalt Mkr (485). Årets förvärv avsåg uteslutande kommersiella fastigheter, varav 589 Mkr i Storgöteborg, 586 Mkr i Öresundsområdet, 133 Mkr i Storstockholm, 67 Mkr i Mälardalen samt 22 Mkr i västra Småland. I enlighet med Castellums förvärvsstrategi hade flera av de nyförvärvade fastigheterna vid tillträdet betydande utvecklingspotential i form av vakanta ytor. Investeringar i befintliga fastigheter har under året uppgått till 596 Mkr (227). I beloppet ingår såväl ny- och tillbyggnader som ombyggnader och färdigställanden. Investeringarna ger vid färdigställandet omedelbart en god avkastning. Av de totala investeringarna om Mkr (712) avser Mkr investeringar i kommersiella fastigheter. Utöver nämnda investeringar har dessutom beslut tagits om ny- och ombyggnation för ytterligare ca 500 Mkr. I Storgöteborg har under 1999 förvärvats 102 tkvm för totalt 589 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har i Storgöteborg uppgått till 291 Mkr. I Öresundsområdet har 67 tkvm förvärvats för totalt 586 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har i Öresundsområdet uppgått till 172 Mkr. I Storstockholm har 20 tkvm förvärvats för totalt 133 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har i Storstockholm uppgått till 59 Mkr. I västra Småland har förvärvats 13 tkvm för totalt 22 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har i västra Småland uppgått till 54 Mkr. I Mälardalen har under året förvärvats 14 tkvm för 67 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har i Mälardalen uppgått till 20 Mkr. Under året har 35 (54) fastigheter avyttrats. Försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader uppgick till 425 Mkr (571), vilket innebar en vinst om 109 Mkr (89). Huvuddelen av årets försäljningar avsåg bostadsfastigheter, företrädesvis i Mölndal, Borås och Värnamo, vilka såldes för 353 Mkr med en vinst om 86 Mkr. Elva kommersiella fastigheter har sålts styckevis för totalt 72 Mkr med en vinst om 23 Mkr. C ASTELLUM Å RSREDOVISNING 1999 Castellums fastighetsbestånd Bokfört Hyres- Ekon. ut- Hyres- Drift, under- Drifts- Direkt- Antal värde Yta värde hyrnings- intäkter håll m m överskott avkastning fastigheter Mkr tkvm Mkr grad % Mkr Mkr Mkr % Fördelning per fastighetskategori Kontor/butik , ,9 Lager/industri , ,6 Bostäder , ,8 Projekt , ,9 Obebyggd mark och dylikt Totalt , ,1 Fördelning per geografiskt område Storgöteborg , ,4 Öresundsområdet , ,6 Storstockholm , ,0 Västra Småland , ,0 Mälardalen , ,7 Obebyggd mark och dylikt Totalt , ,1 Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration 82 0,8 Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration 835 8,3 11

14 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 1999 Investeringar och försäljningar i koncernen Mkr Förvärv Investeringar i befintliga fastigheter Försäljningsintäkt, fastighetsförsäljning Efter räkenskapsårets utgång har i januari 2000 ytterligare sex fastigheter avyttrats för 128 Mkr med en vinst om 36 Mkr. lingspriset efter avdrag för försäljningskostnader uppgick t Castellums fastighetsbestånd Fastighets- och hyresmarknad Den svenska fastighetsmarknaden består fortfarande av ett stort antal förhållandevis små aktörer med begränsade marknadsandelar. Castellums andel av den totala hyresmarknaden kan uppskattas till cirka en procent, men genom att fastighetsbeståndet är koncentrerat till ett fåtal utvalda marknader, har bolaget en stark ställning på de lokala delmarknaderna. De geografiska delmarknader på vilka Castellum är representerat kan generellt sett betecknas som stabila och har goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. De lokala marknadsförutsättningarna uppvisar dock betydande skillnader, även inom en och samma region. Såväl efterfrågan som hyresnivåer varierar beroende på bland annat ort, läge i orten, hyresändamål och lokalernas standard. Under 1999 har dock hyresnivåerna haft en stigande tendens inom samtliga delmarknader. Ökningarna är liksom tidigare kraftigast i stockholmsområdet men även i göteborgsområdet och delar av öresundsregionen är tendensen klart positiv. Även i västra Småland och Mälardalen har hyresnivåerna ökat, om än i lägre takt och med betoning på de större orterna. Som en följd av den förbättrade konjunkturen på hyresmarknaden har även fastighetspriserna generellt sett fortsatt att stiga under Redogörelser för utvecklingen på de lokala marknaderna finns i respektive områdesöversikt. Under januari 2000 förvärvades en större kontorsfastighet i ett attraktivt läge mellan Chalmers och Sahlgrenska i Göteborg. Lokalerna disponeras huvudsakligen av Göteborgs Universitet. 12

15 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighetsbestånd Storgöteborg är Castellums volymmässigt största verksamhetsområde. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 1999 i göteborgsområdet omfattade 219 fastigheter med ett sammanlagt hyresvärde om 473 Mkr och ett bokfört värde om Mkr. Beståndet i Storgöteborg svarar för 32 % av Castellums totala hyresvärde. Storgöteborgs andel av det totala hyresvärdet i det kommersiella beståndet är 30 % och motsvarande andel för bostäder är 50 %. Storgöteborg E 6 Kungälv Göteborg Mölndal Partille t Lerum E 20 Härryda 40 Alingsås Borås C ASTELLUM Å RSREDOVISNING 1999 Göteborgsområdets hyresvärde per kategori Kontor/butik 40 % Bostäder 22 % Lager/industri 38 % Direktavkastningen efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgick under 1999 till 7,7 %. E 6 E 20 Kungsbacka Huvuddelen av fastigheterna ligger i Göteborgs kommun. Vidare finns fastigheter i Mölndal och Borås samt mindre bestånd i Partille, Lerum, Alingsås, Kungälv och Kungsbacka. I centrala Göteborg finns kommersiella fastigheter och ett större bostadsbestånd. På Hisingen och i Högsbo/- Sisjön finns främst kontorsfastigheter samt lager- och industrifastigheter. Castellums fastighetsbestånd i Storgöteborg Bokfört Hyres- Ekon. ut- Hyres- Drift, under- Drifts- Direkt- Antal värde Yta värde hyrnings- intäkter håll m m överskott avkastning fastigheter Mkr tkvm Mkr grad % Mkr Mkr Mkr % Fördelning per fastighetskategori Kontor/butik , ,1 Lager/industri , ,8 Bostäder , ,7 Projekt , ,6 Obebyggd mark och dylikt Totalt , ,4 Fördelning per geografiskt område Göteborg Centrala Göteborg , ,6 Hisingen , ,2 Östra Göteborg , ,9 Högsbo/Sisjön , ,9 Mölndal , ,0 Borås , ,7 Partille/Lerum , ,7 Alingsås , ,1 Kungälv , ,4 Kungsbacka , ,4 Obebyggd mark och dylikt Totalt , ,4 Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration 27 0,7 Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration 280 7,7 I fastighetsförteckningen på sid finns en kortfattad beskrivning av Castellums samtliga fastigheter i Storgöteborg. 13

16 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 1999 I Göteborgs kommun äger Castellum 144 fastigheter med en sammanlagd yta om 446 tkvm och ett bokfört värde om Mkr. Av hyresvärdet utgör ca 33 % kontor och butik, 35 % lager och industri, samt 32 % bostäder. Beståndet i Mölndal omfattar 26 fastigheter med en sammanlagd yta om 125 tkvm till ett bokfört värde om 605 Mkr. Av hyresvärdet utgör ca 31 % kontor och butik samt 69 % lager och industri. I Borås finns 10 fastigheter med en sammanlagd yta om 72 tkvm och ett bokfört värde om 351 Mkr. Av hyresvärdet utgör 81 % kontor och butik och 19 % lager och industri. Investeringar och försäljningar I Storgöteborg har Castellum under 1999 förvärvat 23 fastigheter för sammanlagt 589 Mkr. De flesta förvärven har gjorts i Högsbo/Sisjön och Mölndal där Castellums lokala dotterbolag Harry Sjögren AB ytterligare har förstärkt sin redan starka ställning. I Mölndal förvärvades under året åtta lager-, industri- och kontorsfastigheter, varav de flesta i Lackarebäcksområdet utmed E6 söder om Göteborg. Vidare förvärvades sex lager- och kontorsfastigheter samt en obebyggd tomt tillsammans innehållande byggrätter om ca kvm i Högsbo/Sisjön, som är ett av landets största och mest dynamiska industriområden. Eklandia Fastighets AB utökade sitt bestånd med fyra lager- och kontorsfastigheter på Hisingen, varav tre i Backa/Kärra och en i Arendal i vilka områden bolaget sedan tidigare äger flera fastigheter. I början av året förvärvades vidare en kontorsfastighet om kvm med hög standard och ett attraktivt läge vid Linnéplatsen i Göteborg. I förvärvet ingick även en intilliggande obebyggd fastighet med möjlighet till framtida nybyggnation. Vid Stora Torget i Borås där bolaget redan äger flera fastigheter förvärvades en kontors- och butiksfastighet om ca kvm. Storgöteborg Investeringar i befintliga fastigheter har under året genomförts med 291 Mkr. Bland annat pågår en ombyggnad av det s k Amerikahuset i Göteborg för 80 Mkr, där inflyttning av bostadshyresgäster skedde före årsskiftet och kontorslokaler färdigställs under Under året har två större nybyggnadsprojekt färdigställts, dels en kontors- och verkstadsfastighet om ca kvm, dels en kontors- och lagerfastighet om ca kvm, båda utefter Söderleden i Mölndals kommun. I Alingsås pågår uppförandet av en kontorsbyggnad för ca 36 Mkr. (Se även avsnittet Projekt och Byggrätter, sid 31 35). Under året har 23 fastigheter i Storgöteborg sålts för ett sammanlagt försäljningspris om 347 Mkr och med en vinst om 88 Mkr. Bland annat avyttrades bolagets bostadsfastigheter i Borås och Mölndal, sammanlagt 11 fastigheter, för totalt 189 Mkr med en vinst om 46 Mkr. Vidare såldes åtta bostadsfastigheter och en kommersiell mindre fastighet på Hisingen i Göteborg, två mindre projektfastigheter i centrala staden, samt en mindre kontorsfastighet i Kungälv. Investeringar och försäljningar i Storgöteborg Mkr Förvärv Investeringar i befintliga fastigheter Försäljningsintäkt, fastighetsförsäljning Under hösten förvärvades den sista kvarvarande obebyggda tomtmarken vid Lilla Bommen i Göteborgs city där Eklandia Fastighets AB har startat uppförandet av en ny fastighet om ca kvm kontorslokaler med därtill hörande parkeringsgarage. Genom investeringen, som är beräknad till ca 160 Mkr och kommer att vara färdigställd under våren år 2001, får bolaget bättre möjligheter att möta den växande efterfrågan på större, centralt belägna kontorsytor av hög kvalitet. Efter räkenskapsårets slut har en kontorsfastighet om kvm förvärvats i ett attraktivt läge mellan Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Vidare har två fastigheter om totalt ca kvm, främst bostäder, avyttrats i stadsdelen Annedal, vilket innebar en vinst om 20 Mkr. 14

17 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE C ASTELLUM Å RSREDOVISNING 1999 I början av 1999 förvärvades kontorsfastigheten Annedal 21:10, som har ett attraktivt läge vid Linnéplatsen i Göteborg. I förvärvet ingick en intilliggande obebyggd tomt med möjlighet till framtida nybyggnation. Vid Stora Torget i Borås har kontors- och butiksfastigheten Nestor 3 förvärvats. På Hisingen har under 1999 förvärvats tre lager- och kontorsfastigheter, bland annat Backa 22:3 (ovan) och Kärra 94:1 (nedan) båda utmed E6 mot Oslo. I slutet av året förvärvades kontors- och lagerfastigheten Högsbo 24:12 i Högsbo-Sisjöns industriområde i södra Göteborg. Fastigheten innehåller en outnyttjad byggrätt om ca kvm. I Högsbo-Sisjöns industriområde i Göteborg har förvärvats ytterligare en lager- och kontorsfastighet, Högsbo 40:1. Fastigheten byggs ut med kvm för befintlig hyresgästs räkning. 15

18 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 1999 Marknad och uthyrning Utvecklingen i Storgöteborg, som är landets näst största storstadsområde, är generellt sett positiv både vad gäller näringsliv och befolkning. Antalet företagsetableringar har ökat liksom antalet utlandsägda företag. Flera stora infrastrukturella satsningar står inför sitt genomförande. Aktiviteten på fastighetsmarknaden i Göteborg har varit god under 1999 även om den i viss mån har dämpats av stigande priser och sjunkande avkastningsnivåer. För centralt belägna kommersiella fastigheter ligger avkastningsnivåerna vid försäljning mellan 6 7,5 %. När det gäller lager- och industrifastigheter i Högsbo/Sisjön är avkastningen mellan 7 9,5 % och på Hisingen mellan 8 10 % med något sjunkande tendenser. I Borås ligger avkastningsnivåerna för kommersiella fastigheter i A-B-lägen mellan 7,5 10 % beroende på typ och standard. Hyresmarknaden för lokaler i Göteborg kännetecknades under 1999 av stigande efterfrågan, framförallt under sista kvartalet. Efterfrågan är god på de flesta typer av lokaler, men är särskilt stark när det gäller större lager- och logistiklokaler. Även för industri- och lagerlokaler i kombination med kontor har en markant efterfrågeförbättring ägt rum de senaste två åren. Inom vissa delmarknader har denna lokaltyp blivit en bristvara och föranlett att nya byggprojekt igångsatts. Den allmänna trenden är att hyresmarknaden blir alltmer segmenterad med stora skillnader i vakanser och hyresnivåer mellan olika delmarknader. Hyresnivåerna har under 1999 stigit, framförallt i centrala staden, men en viss ökningstakt har även noterats i ytterområden som Högsbo/Sisjön, Hisingen och Mölndal, där dock läget har avgörande betydelse. Kallhyran för moderna, centralt belägna kontor ligger för närvarande mellan kr/kvm. I Högsbo/Sisjön ligger kontorshyrorna mellan kr/kvm och på Hisingen mellan kr/kvm. Bra lagerlokaler har hyresnivåer mellan kr/kvm i Högsbo/Sisjön och mellan kr/kvm på Hisingen. Butikshyrorna i centrum varierar mellan kr/kvm beroende på lokalens läge, storlek och flexibilitet. Storgöteborg I Castellums bestånd i regionen uppgick de genomsnittliga hyresnivåerna för kontor/butik till 904 kr/kvm och för lager/industri till 474 kr/kvm. Nyuthyrningen i det kommersiella beståndet uppgick under året till 56 tkvm motsvarande ett hyresvärde om 34 Mkr. Uthyrningsgraden för kontor/- butik har under året ökat med 3,2 procentenheter till 94,7 % och för lager/industri med 3,4 procentenheter till 89,5 %. Kontraktsförfallostruktur i Storgöteborg Antal Antal Kontrakts- Andel av Ändamål Löptid kontrakt tkvm värde Mkr värdet % Kommersiellt Summa Bostäder P-platser och övrigt Totalt När det gäller bostadsfastigheter i centrala Göteborg har försäljningar skett till bostadsrätter med avkastningsnivåer under 5 %. Efterfrågan på bostäder har ökat markant under hela 1999 och i områden där Castellum har bostadsfastigheter finns i princip inga vakanser. Några hyreshöjningar har inte skett under Den genomsnittliga hyresnivån i Castellums bostadsfastigheter uppgick till 851 kr/kvm medan uthyrningsgraden var 98,4 %. Lokala fastighetsbolag Castellums fastigheter i Storgöteborg ägs och förvaltas av de helägda dotterbolagen Eklandia Fastighets AB med huvudkontor i Göteborg och Harry Sjögren AB med huvudkontor i Mölndal. Eklandias fastighetsbestånd är huvudsakligen koncentrerat till centrala och östra Göteborg samt Hisingen medan Harry Sjögrens fastigheter främst är lokaliserade till Högsbo/Sisjön i sydvästra Göteborg, Mölndal och Borås. Eklandia hade vid årsskiftet 36 anställda medan Harry Sjögren hade 24 anställda. Harry Sjögren AB har ett lokalt förvaltningskontor i Borås. 16

19 Fastighetsbestånd Huvuddelen av Castellums fastigheter i Öresundsområdet är belägna i Malmö, Helsingborg och Lund. Vid utgången av 1999 omfattade Castellums fastighetsbeståndet i Öresundsområdet 108 fastigheter med ett sammanlagt hyresvärde om 331 Mkr och ett bokfört värde om Mkr. F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Öresundsområdet Ängelholm Helsingborg E 4 C ASTELLUM Å RSREDOVISNING 1999 Beståndet i Öresundsområdet svarar för 22 % av Castellums totala hyresvärde. Öresundsområdets andel av det totala hyresvärdet i det kommersiella beståndet är 20 % och motsvarande andel för bostäder är 32 %. Öresundsområdets hyresvärde per kategori Landskrona E 6 E 20 Burlöv E 22 Lund Kontor/butik 48 % Lager/industri 28 % Bostäder 20 % Projekt 4 % Malmö Svedala t Direktavkastningen efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgick under 1999 till 8,0 %. De största bestånden finns i Malmö och Helsingborg. Malmöbeståndet består uteslutande av kommersiella fastigheter såväl kontors- och butiks-, som lager- och industrifastigheter. I Helsingborg har Castellum ett betydande bestånd av attraktivt belägna bostadsfastigheter. Castellums fastighetsbestånd i Öresundsområdet Bokfört Hyres- Ekon. ut- Hyres- Drift, under- Drifts- Direkt- Antal värde Yta värde hyrnings- intäkter håll m m överskott avkastning fastigheter Mkr tkvm Mkr grad % Mkr Mkr Mkr % Fördelning per fastighetskategori Kontor/butik , ,5 Lager/industri , ,2 Bostäder , ,3 Projekt , ,9 Obebyggd mark och dylikt 1 31 Totalt , ,6 Fördelning per geografiskt område Malmö , ,3 Helsingborg , ,2 Lund , ,8 Landskrona , ,0 Övriga Öresundsområdet , ,1 Obebyggd mark och dylikt 1 31 Totalt , ,6 Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration 16 0,6 Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration 191 8,0 I fastighetsförteckningen på sid finns en kortfattad beskrivning av Castellums samtliga fastigheter i Öresundsområdet. 17

20 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 1999 I Malmö ägde Castellum vid årsskiftet 35 fastigheter med en sammanlagd yta om 233 tkvm och ett bokfört värde om Mkr. Av hyresvärdet utgjorde ca 58 % kontor och butik, 39 % lager och industri samt 3 % projektfastigheter. Öresundsområdet Annetorps industriområde mellan Limhamn och det nya broområdet. Utöver dessa förvärv köptes en outhyrd kontors- och lagerbyggnad om kvm utgörande del av en av bolagets befintliga fastigheter i Helsingborg. I Lund ägde Castellum vid årsskiftet 18 fastigheter med en sammanlagd yta om 68 tkvm och ett bokfört värde om 455 Mkr. Av hyresvärdet utgjorde 64 % kontor och butik, 17 % lager och industri samt 19 % bostäder. Beståndet i Helsingborg omfattar 40 fastigheter med en sammanlagd yta om 137 tkvm till ett bokfört värde om 741 Mkr. Av hyresvärdet utgjorde ca 31 % kontor och butik, 16 % lager och industri, 46 % bostäder samt 7 % projekt. Övriga orter i området där Castellum äger fastigheter är Landskrona samt Malmös förortskommuner Burlöv och Svedala. Vidare ingår i beståndet en industrifastighet i Ängelholm. Investeringar och försäljningar II Öresundsområdet har Castellum, genom det lokala dotterbolaget Fastighets AB Briggen, under 1999 förvärvat fastigheter för sammanlagt 586 Mkr. I Lund förvärvades bland annat två, till varandra gränsande, kontors- och lagerfastigheter om totalt kvm i Råbyholms industriområde, båda med skyltläge mot motorvägen E22. Den ena av fastigheterna innehåller en byggrätt om ca kvm. Ytterligare en byggrätt om ca kvm förvärvades under året i anslutning till Ideon, där bolaget redan har pågående nybyggnation. I Malmö förvärvades under 1999 sammanlagt 6 fastigheter för totalt 410 Mkr. Det största förvärvet avsåg det så kallade Hansacompagniet i city med totalt kvm, varav kvm butikslokaler, kvm kontor, kvm bostäder och kvm parkeringsgarage. Genom förvärvet blir det möjligt att samordna butikslokalerna i denna fastighet med den av bolaget ägda CityGallerian i grannfastigheten och därigenom skapa sammanhängande och attraktiva butiksytor i direkt anslutning till parkering. Under året påbörjades en första om- och tillbyggnadsetapp där nya attraktiva och lättillgängliga butiksytor skapas i Citygallerian. Vidare förvärvades en kontors- och lagerfastighet om kvm vid Fredriksbergsgatan, två lagerfastigheter om totalt kvm i Elisedals industriområde, en kontorsfastighet om kvm jämte en byggrätt om kvm vid Inre Ringvägen i Malmö samt en kontorsfastighet om kvm i Investeringar i befintliga fastigheter har under året genomförts med 172 Mkr. Bland annat kan nämnas fortsatta ombyggnader av Kampen 25, en industri- och lagerfastighet om totalt kvm i Malmö. I slutet av året färdigställdes en helt ny butiksgalleria om ca kvm vid Stora Torget i Lund. Hela den gamla byggnaden, förutom fasaden, revs och har ersatts med en ny byggnad där även moderna kontorslokaler har iordningsställts. Vidare har ca hälften av den pågående renoveringen av kvarteret Munken 1 i Helsingborg med 200 bostadslägenheter genomförts. (Se även avsnittet Projekt och byggrätter, sid 31 35). Under året har Castellum sålt två fastigheter i Öresundsområdet för ett sammanlagt försäljningspris om 33 Mkr och med en vinst om 19 Mkr. Försäljningen avsåg en fullt uthyrd kontorsfastighet i Limhamn med en intilliggande obebyggd tomt. Investeringar och försäljningar i Öresundsområdet Mkr Förvärv Investeringar i befintliga fastigheter Försäljningsintäkt, fastighetsförsäljning Efter räkenskapsårets slut har två fastigheter förvärvats i Malmö, dels en kontors- och lagerfastighet om kvm i Elisedals industriområde, dels en industrifastighet om ca 900 kvm i Sofielunds industriområde i direkt anslutning till en av bolagets större kommersiella fastigheter. Den sammanlagda köpeskillingen uppgick till 12 Mkr. 18

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern PRESSMEDDELANDE Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i USA, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

42 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Finansieringsanalys 45 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

42 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Finansieringsanalys 45 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1998 Innehåll 1 Castellum 1998 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Verksamhet 8 Castellums fastighetsbestånd 12 Storgöteborg 16 Öresundsområdet 19 Storstockholm 22 Västra Småland 25

Läs mer

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie.

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie. Årsredovisning 1997 Innehåll VDs kommentar Verksamhet Castellums fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Fastighetsbeståndets värde Miljö Ekonomisk översikt

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Årsredovisning 2000 Innehåll Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamhet 4 Castellums fastighetsbestånd 10 Storgöteborg 14 Öresundsområdet 18 Storstockholm 22 Västra Småland 26 Mälardalen

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74.

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74. Årsredovisning 2001 Innehåll Castellum 2001...1 VDs kommentar...2 Verksamhet...4 Fastighetsbestånd...9 Storgöteborg...12 Öresundsområdet...16 Storstockholm...20 Västra Småland...24 Mälardalen...28 Projekt

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

1 Castellum 2002 2 VDs kommentar

1 Castellum 2002 2 VDs kommentar Årsredovisning 2002 Innehåll 1 Castellum 2002 2 VDs kommentar Butik Kontor 4 Verksamhet 11 Fastighetsbestånd 14 Storgöteborg 18 Öresundsområdet 22 Storstockholm 26 Västra Småland 30 Mälardalen 34 Projekt

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Övergripande mål och strategier

Övergripande mål och strategier Övergripande mål och strategier Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro

Läs mer

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports Årsredovisning 2000 Innehåll Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamhet 4 Castellums fastighetsbestånd 10 Storgöteborg 14 Öresundsområdet 18 Storstockholm 22 Västra Småland 26 Mälardalen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

+11% 1 357 Mkr. 468 Mkr 42% 315% 73% Affärsidé. Övergripande mål. Utfall 2005. Tillväxt. Investeringar. Försäljningar. Soliditet. Räntetäckningsgrad

+11% 1 357 Mkr. 468 Mkr 42% 315% 73% Affärsidé. Övergripande mål. Utfall 2005. Tillväxt. Investeringar. Försäljningar. Soliditet. Räntetäckningsgrad Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska tillväxtregioner

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 1997

Halvårsrapport. januari juni 1997 Halvårsrapport januari juni 1997 Castellum halvårsrapport januari juni 1997 Verksamhet Castellum är ett av de större renodlade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska

Läs mer

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. Driftsöverskottet i fastighetsförvaltningen

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Jag skall först redogöra för utfallet 2005 för att därefter göra en framåtblick för fastighetssektorn generellt och Castellum specifikt.

Jag skall först redogöra för utfallet 2005 för att därefter göra en framåtblick för fastighetssektorn generellt och Castellum specifikt. Ärade aktieägare, mina damer och herrar Jag skall först redogöra för utfallet 2005 för att därefter göra en framåtblick för fastighetssektorn generellt och Castellum specifikt. Resultaträkning Mkr 2005

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellum fokuserar på fastigheter med kommersiella lokaler. Affärs modellen handlar om att skapa ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Ekonomiskt är Castellum ett av Sveriges största fastighetsbolag, men vi har ingen ambition att bli störst. Tvärtom en viktig del i affärsmodellen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Innehåll Året i korthet Castellum en kort beskrivning VD har ordet Verksamhet Fastighetsbestånd 14 Finansiering 44 Möjligheter och risker

Innehåll Året i korthet Castellum en kort beskrivning VD har ordet Verksamhet Fastighetsbestånd 14 Finansiering 44 Möjligheter och risker Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 1 Castellum en kort beskrivning 2 VD har ordet 4 Verksamhet Affärsidé, Mål och Strategier 6 Organisation och Medarbetare 8 Kunder 10 Ansvarsfullt företagande

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009 F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar och försäljningar per år Investeringar och försäljningar per region 2009 I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet består främst av kommersiella lokaler i fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Västra

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Projekt och byggrätter Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att förbättra kassaflödet och öka fastigheternas värde. Detta sker både genom om- och tillbyggnader

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 i Göteborg och är idag ett av Sveriges större renodlade fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet

Läs mer

Investeringar. Större pågående projekt

Investeringar. Större pågående projekt Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna sker i

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer