Pressmeddelande Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)"

Transkript

1 JM KONCERNEN Pressmeddelande DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om 174 mkr (304) som för första kvartalet 2002 i sin helhet ingår i resultat projektutveckling Resultat projektutveckling ökade till 358 mkr (159). Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 13,5 procent För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 27 procent och vinsten per aktie uppgick till 34 kronor Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Projektutvecklingsmarginal (%) 16,1 9,1 13,5 11,8 Vinst per aktie (kr) 7,70 9,80 34,00 36,30 Räntabilitet på eget kapital (%) 27,3 30,1

2 2(14) SAMMANFATTNING KONCERNEN JM koncernen har haft en positiv inledning av året. Nettoomsättning och bruttoresultat utvecklas enligt förväntan i en för JM fortsatt gynnsam bostadsmarknad. Efterfrågan och prisnivåer för JMs bostäder upprätthålls på en utplanad men fortsatt god nivå inom samtliga prioriterade marknader. Större försäljningar av nyutvecklade fastigheter har genomförts med goda resultat. Omförhandlade hyreskontrakt i det egna beståndet tecknas till högre hyresnivåer jämfört med föregående hyresperiod. Koncernens räntabilitet på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 27 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt uppgått till 19 procent. Koncernens räntabilitetsmål över en konjunkturcykel uppgår till 15 procent. Vinsten per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 34 kronor. Efterfrågan och prisnivåer på JMs bostäder är fortsatt stabil. Vi bedömer att förutsättningarna för JMs projektutveckling under 2002 är fortsatt goda. Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET Projektutveckling Projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler är JMs huvudsakliga verksamhet. Såväl obebyggd som bebyggd mark förvärvas och förädlas därefter genom ny-, om- eller tillbyggnad till attraktiva boende- och arbetsmiljöer. Projektutvecklingen utvecklas fortsatt väl med en resultatökning om 125 procent till 358 mkr (159). Marginalen i denna verksamhet uppgick till 16,1 procent (9,1) för perioden. Denna marginal kan variera över kvartalen där försäljningen av de nyutvecklade fastigheterna i Frösunda, Stockholm, med ett resultat om 170 mkr, gav en stor effekt under första kvartalet Målet är att upprätthålla en marginal över 12 procent. Byggrättsportföljen motsvarar cirka bostäder vilket är i nivå med årsskiftet 2001/2002. Antalet produktionsstarter av bostäder uppgick under perioden till 600 (900). Efterfrågan är god för JMs bostäder. Bokningsläget är fortsatt starkt. Sålda bostäder i form av skrivna kontrakt under kvartalet uppgår till 555 (547). Såväl produktionsstarter som försäljningsvolym kan variera över tiden beroende på tidpunkt för projektstarter och storlek på enskilda projekt. Den något osäkra konjunkturbilden för Sverige innebär att JM har ökat kraven på andelen bokade bostäder före produktionsstart vilket tillfälligt minskar antalet produktionsstarter. Antalet sålda och produktionsstartade bostäder förväntas öka väsentligt under 2002 med tyngdpunkt under andra halvåret. Målet att 2003 uppnå produktionsstart av bostäder kvarstår. Den kommersiella projektutvecklingen bedrivs med fortsatt stor försiktighet.

3 3(14) Förvaltningsfastigheter JMs bestånd av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter minskas planenligt. Kvarvarande portfölj ska ha en hög omsättningstakt. Fastighetsförvaltningens driftnetto uppgick för perioden till 77 mkr (120). Minskningen av driftnettot är en följd av fastighetsförsäljningar om cirka 4 miljarder under föregående år, vilket skett i linje med koncernens strategi att sälja färdigutvecklade fastigheter ner till en kvarvarande nivå om 2 miljarder i bokfört värde. Under perioden har fastigheter sålts för 902 mkr (1 350) med ett resultat om 174 mkr (304) som i sin helhet ingår i resultat projektutveckling. Investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter uppgick till 96 mkr (144). Hyresmarknaden för kommersiella lokaler präglades under 2001 av avmattning. Under första kvartalet noteras dock ett visst ökat intresse för JMs lokaler, som idag är helt koncentrerade till Stockholmsområdet, främst Stockholms innerstad och Danderyd. JMs färdigutvecklade fastighetsbestånd omfattar m 2 ( ). Vakanserna inom JMs bestånd av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter motsvarar 9 procent (2) av årshyrorna och 8 procent (2) av ytorna. Vakanserna vid årsskiftet 2001/2002 uppgick till 7 procent av årshyrorna och 6 procent av ytorna. Den ökade vakansen förklaras främst av fortsatt försäljning av fastigheter med mycket låga vakanser men också av längre ledtider från uppsägning till nya kontrakt. Större fastighetsförsäljningar under perioden var försäljningen av två nyutvecklade kontorsfastigheter i Frösunda, Stockholm. Hilton 4 såldes till International-Immobilien Institut för 280 mkr och Hilton 1, som bland annat inrymmer JMs huvudkontor, såldes till Deutsche Grundbesitz Investment GmbH för 555 mkr med ett sammantaget resultat om 170 mkr. Mkr (bokfört värde) Färdigutvecklade fastigheter Fastigheter under uppförande Fastigheter för vidareutveckling Totalt FINANSVERKSAMHETEN Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot förbättrades med 10 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till ränteintäkter relaterade till fordran för fastighetsförsäljningar med senarelagd betalning. En något högre genomsnittlig låneränta motverkas samtidigt av en något lägre genomsnittlig låneskuld. Ytterligare likvid om cirka 900 mkr för genomförda fastighetsförsäljningar under 2001 erhålls under andra kvartalet Per den 31 mars 2002 uppgick den räntebärande nettoskulden till (5 866) mkr. Skuldsättningsgraden uppgick den 31 mars 2002 till 1,1 (1,4). Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto

4 Likviditet och lånestruktur 4(14) Den totala räntebärande låneskulden uppgick vid periodens utgång till mkr (6 045) varav PRI-skulden utgjorde 418 mkr (382). Per den 31 mars 2002 var medelräntesatsen för den totala lånestocken 5,7 procent (5,6). Den genomsnittsliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRI-skulden var 2,2 år (1,7). Koncernens tillgängliga likviditet uppgick till mkr (2 007). Förutom likvida medel om 411 mkr (147) ingår ej utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget mkr (1 860). Vid årsskiftet 2001/2002 uppgick den tillgängliga likviditeten till mkr (2 182). År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta för den räntebärande låneskulden: År Lånebelopp (mkr) Medelränta (%) , , , , ,6 Totalt (exkl PRI) ,7 PRI ,3 Totalt (inkl PRI) ,7 KAPITALSTRUKTUR Koncernens soliditet uppgår till 34 procent vilket är inom ramen för soliditetsmålet 30 procent över en konjunkturcykel. Inför ytterligare planerade försäljningar av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter utvärderar JM fortsatta åtgärder avseende kapitalstrukturen. PERSONAL Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till (2 319). Antalet hantverkare var (1 252) och antalet tjänstemän (1 067). MODERBOLAGET Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick för perioden till 271 mkr (224). Moderbolagets investeringar i fastigheter uppgick under perioden till 82 mkr (88).

5 5(14) KOMMENTARER PER AFFÄRSENHET JM Bostad Affärsenheten utvecklar bostadsprojekt i attraktiva lägen i Storstockholm och i expansiva orter i övriga Sverige. Verksamhet omfattar förvärv av välbelägna exploateringsfastigheter samt planering, projektering, produktion och försäljning av bostäder. Resultatet för affärsenheten redovisas geografiskt uppdelat för Stockholm och Övriga Sverige på samma sätt som för de två tidigare separata affärsenheterna Stockholm Bostad och Riks. JM Bostads utveckling är fortsatt positiv med en god utveckling av nettoomsättning och resultat under perioden. Marknaden är fortsatt stark inom affärsenheten och då främst för de mest attraktiva lägena. Ökad kundfokusering och fortsatt kostnadskontroll är prioriterade framgångsfaktorer framöver. Affärsenhetens omsättning ökade med 23 procent till mkr (1 178) och rörelseresultatet uppgick till 154 mkr (133). Marginalen ökade till 10,3 procent (10,0) JM Bostad - Stockholm Mkr Januari mars Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 12,0 12,0 13,6 Avkastning operativt kapital (%) ***) 16,3 22,4 18,2 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav fastighetsförsäljningar Exklusive fastighetsförsäljningar ***) 12 månaders rullande Stockholm har en fortsatt stark utveckling av nettoomsättning och resultat under perioden. Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 979 mkr (728) och resultatet under de första tre månaderna ökade med 17 procent till 119 mkr (102). Under perioden har markanvisningar för totalt 100 byggrätter erhållits samt anbud lämnats för ett område för cirka 130 byggrätter i västra Stockholm Under perioden har bland annat den andra etappen på Liljeholmskajen med 112 bostäder produktionsstartats. I Nacka på Finnberget har start av första etappen med 38 av totalt 73 bostäder skett och vid Mälaren i Järfälla har ytterligare 24 bostäder produktionsstartats. Försäljningen av bostäder sker i takt med färdigställande och efterfrågan är fortsatt stabil. Försäljningen fortsätter till oförändrade prisnivåer. Under perioden har 336 bostäder (400) produktionsstartats och 180 bostäder (159) sålts.

6 JM Bostad - Övriga Sverige 6(14) Mkr Januari mars Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 7,0 6,9 7,7 Avkastning operativt kapital (%) ***) 19,9 19,3 20,6 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter -15 Exklusive fastighetsförsäljningar ***) 12 månaders rullande Övriga Sveriges omsättning ökade till 473 mkr (450) och rörelseresultatet förbättrades till 35 mkr (31). Bostadsmarknaden är fortsatt positiv inom Övriga Sverige. Prisbilden för nya bostäder i storstadsregionernas centrala eller vattennära lägen har stabiliserats på en god nivå. På övriga orter i mycket attraktiva lägen visar prisbilden på en fortsatt ökning. Under perioden har ytterligare ett markområde för cirka 130 bostäder förvärvats på Norra Älvstranden i Göteborg. Under första kvartalet har produktionsstart skett för ytterligare en etapp om 32 bostäder i centrala Jönköping och i Norrköping har en tredje etapp med 38 bostäder påbörjats. I Västerås har ett projekt med 63 studentbostäder påbörjats och i Uppsala har start av 62 bostäder i två områden skett. Under de tre första månaderna har 215 bostäder (300) produktionsstartats och 194 bostäder (303) sålts. JM Produktion Affärsenheten bedriver byggproduktion åt främst interna beställare inom Storstockholmsområdet. Viss produktion till externa beställare sker också. Nedan redovisas den rörelsedrivande byggproduktionen. Omsättning och resultat från bostadsprojekten redovisas i affärsenheten JM Bostad. Mkr Januari mars Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 3,3 2,6 5,0 *) **) Varav fastighetsförsäljningar 6 Exklusive fastighetsförsäljningar

7 7(14) Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 14 mkr (10). Affärsenhetens minskade externa orderstock är ett resultat av den förändrade organisationen där enhetens produktionsresurser i betydligt större utsträckning används till JMs projektutveckling av bostäder. JM Kommersiellt Affärsenheten förvaltar JMs kommersiella fastigheter och ansvarar för försäljning av koncernens förvaltningsfastigheter. Affärsenheten utvecklar också kommersiella fastighetsprojekt i Storstockholm. Mkr Januari mars Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 48,2 61,4 61,6 Avkastning operativt kapital (%) ***) 18,0 14,4 19,4 *) Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter -24 **) Exklusive fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av fastigheter ***) 12 månaders rullande Rörelseresultatet för perioden uppgick till 225 mkr (383), varav fastighetsförsäljningar svarade för 170 mkr (289). Försäljningarna under kvartalet avser två nyutvecklade kontorsfastigheter i Frösunda, Solna. I linje med strategin att minska beståndet av färdigutvecklade fastigheter sjunker omsättning och resultat från fastighetsförvaltning. Längs Bergshamraleden i Solna pågår uppförandet av ett nytt kontor om m 2 med utsikt mot Brunnsviken. Vidare pågår en ombyggnad av m 2 kontor i kvarteret Barnängen på Södermalm. Förhandlingar pågår med ett flertal intressenter om uthyrning av dessa kontor. Investeringar i befintliga fastigheter har under perioden uppgått till 74 mkr (105). Inga nya kommersiella projekt har startats under första kvartalet. JM Utland Affärsenheten utvecklar bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. I Belgien sker även utveckling av centralt belägna kommersiella fastighetsprojekt. Mkr Januari mars Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 6,0 7,6 7,4 Avkastning operativt kapital (%) ***) 13,8 12,8 14,5 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) Varav fastighetsförsäljning 1 **) Exklusive fastighetsförsäljningar ***) 12 månaders rullande

8 8(14) Affärsenheten har haft en fortsatt positiv utveckling av nettoomsättningen. Rörelseresultatet uppgick till 21 mkr (20). Verksamheten i Danmark upptar en ökande andel av affärsenhetens omsättning men till lägre marginal än Norge under det nuvarande uppbyggnadsskedet. Antalet produktionsstarter och sålda lägenheter i de enskilda länderna kan variera stort över kvartalen då enskilda projekt får stort genomslag. Norge Bostadsmarknaden har utvecklats fortsatt positivt under första kvartalet med fortsatta prisökningar framförallt i Osloområdet. Räntenivån i Norge har varit stabil under perioden. Under första kvartalet produktionsstartade JM i Norge 33 bostäder (108). Under samma period har 141 bostäder (127) sålts. Den disponibla byggrättsportföljen omfattar cirka bostäder (4 000). Danmark Försäljningsförutsättningarna bedöms goda. Under kvartalet produktionsstartades 19 bostäder (40). Under perioden har 11 bostäder (24) sålts. Byggrättsportföljen omfattar cirka 900 bostäder (1 000). Belgien Efterfrågan på välplanerade bostäder i attraktiva lägen är stor och försäljningen av bostäder utvecklas fortsatt väl. Under perioden har 29 bostäder (15) sålts och försäljningen av första etappen i Fontaines de Woluwé är därmed slutförd. Inga bostäder påbörjades under perioden (71). Byggrättsportföljen omfattar cirka 200 bostäder (250). Efterfrågan på kontorslokaler i EU-kvarteren i Bryssel är fortsatt hög. En kontorsbyggnad på m 2 är under renovering och uthyrning. Fastigheten beräknas säljas under Stockholm den 18 april 2002 Carl Eric Stålberg Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information och kommande informationstillfällen För ytterligare information hänvisas till Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör augusti 2002 Delårsrapport för perioden januari-juni oktober 2002 Delårsrapport för perioden januari-september 2002 Februari 2003 Bokslutskommuniké för 2002 JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka och omsättningen uppgår till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten.

9 9(14) ÄGARBILD Per den 31 mars 2002 Procent av antal aktier SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 20,2 Robur fonder 6,2 AMF Pension 5,9 Nordea fonder 5,1 Stefan Persson Placering AB 4,0 Handelsbanken fonder 3,9 Livförsäkrings AB Skandia 3,7 Andra AP-fonden 3,7 AFA Försäkringar 3,3 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt 3,2 Tredje AP-fonden 2,5 Hagströmer & Qviberg fonder 2,4 Utländska aktieägare 9,6 Övriga aktieägare *) 26,3 Totalt 100,0 Antal aktieägare per : st Antalet aktier uppgår till ( återköpta aktier ingår ej) *) Varav JM AB innehar aktier

10 10(14) KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Nedskrivning av fastigheter Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning (kr) 7,70 9,80 34,00 36,30 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 7,70 9,60 33,60 36,10 Antal aktier vid periodens utgång *) *) Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning *) IB Konvertering KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar *) Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser *) Varav mkr avser fordringar fastighetsförsäljningar

11 11(14) FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Mkr Januari - mars Ingående eget kapital vid årets början Omräkningsdifferenser -10 Nyemission (konvertering) 3 Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Mkr Januari - mars Helår Kassaflöde efter finansiella poster och skatt -215 *) Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m **) Förändring kortfristiga skulder/fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten, övrigt Återköp aktier och ersättning för optioner, netto -833 Utdelning -332 Övrigt finansieringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning/ - = minskning) *) Varav 225 mkr avser betald skatt för föregående års resultat **) Ytterligare likvid för genomförda fastighetsförsäljningar om cirka 900 mkr erhålls under andra kvartalet 2002 NYCKELTAL Projektutvecklingsresultat Projektutvecklingsmarginal (%) 16,1 9,1 13,5 11,8 Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital (%) 19,0 20,8 Räntabilitet efter skatt på eget kapital (%) 27,3 30,1 Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad 1,1 1,4 1,4 Soliditet (%)

12 NETTOOMSÄTTNING PROJEKTUTVECKLING 12(14) JM Bostad - Stockholm JM Bostad - Övriga Sverige JM Produktion JM Utland Eliminering* ) Koncernen totalt RESULTAT PROJEKTUTVECKLING JM Bostad - Stockholm JM Bostad - Övriga Sverige JM Produktion JM Kommersiellt JM Utland Koncernen totalt KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET JM Bostad - Stockholm JM Bostad - Övriga Sverige JM Produktion JM Kommersiellt JM Utland Eliminering* ) Koncernens nettoomsättning KONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET JM Bostad - Stockholm JM Bostad - Övriga Sverige JM Produktion JM Kommersiellt JM Utland Koncerngemensamma kostnader Koncernens rörelseresultat * ) Från och med 2002 redovisas JM Produktions verksamhet avseende bostadsproduktion inom affärsenheten JM Bostad

13 MARGINAL PER AFFÄRSENHET *) 13(14) % Januari mars April mars Helår JM Bostad - Stockholm 12,0 12,0 13,5 13,6 JM Bostad - Övriga Sverige 7,0 6,9 7,7 7,7 JM Produktion 3,3 2,6 5,1 5,0 JM Kommersiellt 48,2 61,4 58,5 61,6 JM Utland 6,0 7,6 7,1 7,4 *) Rörelseresultat exklusive fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av fastigheter i förhållande till nettoomsättning ORDERINGÅNG PER AFFÄRSENHET JM Bostad - Stockholm JM Bostad - Övriga Sverige JM Produktion JM Utland Koncernen totalt ORDERSTOCK PER AFFÄRSENHET Mkr JM Bostad - Stockholm JM Bostad - Övriga Sverige JM Produktion JM Utland Koncernen totalt OPERATIVT KAPITAL (GENOMSNITTLIGT) OCH AVKASTNING (%) PÅ OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSENHET Mkr Januari - mars Helår JM Bostad - Stockholm ,3% 22,4% 18,2% JM Bostad - Övriga Sverige ,9% 19,3% 20,6% JM Kommersiellt ,0% 14,4% 19,4% JM Utland ,8% 12,8% 14,5%

14 Redovisningsprinciper 14(14) Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har används i delårsrapporten som i årsredovisningen för Jämförande sifferuppgifter för affärsenheterna har i tillämpliga delar anpassats efter tidigare kommunicerad organisationsförändring.

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016 Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde:

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-08-15 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) Fastighetsförsäljningar om 921 mkr (2 670) gav ett resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2015. Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015

Delårsrapport Januari juni 2015. Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde: 17,2

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN Delårsrapport JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN 2/2011 Hägernäs Strand, Täby Delårsrapport JANUARI - JUNI 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna uppgick till 5 228 mkr

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001. JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT

Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001. JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001 JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT Resultatet efter finansiella poster ökade 35 procent till 1 629 (1 209) mkr Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Pressmeddelande 2003-07-21 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416). Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Pressmeddelande 2003-10-22 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Nettoomsättningen uppgick till 5 563 mkr (6 571) och periodens resultat till 209 mkr (460) Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol.

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. TREMÅNADERSRAPPORT 1 september - 30 november 2003 Viktiga händelser under perioden Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 24 MSEK (27), resultatet

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr) Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Pressmeddelande 2004-11-01 JM-koncernen Delårsrapport januari - september 2004 Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002 Vasakronan DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 23 Hyresintäkterna ökade till 755 (712). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 07-5519-413 Datum 8 maj Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Columna har blivit Realia!

Columna har blivit Realia! 1 REALIA AB publ (f d Columna Fastigheter AB) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Columna har blivit Realia! Vinsten för delårsperioden blev 125,2 Mkr (-5,3) motsvarande 11,70 kr per aktie (-0,50) huvudsakligen

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Kvartal 2 2012 Nettoomsättningen uppgick till 617 Mkr (270) och driftnettot uppgick till 329 Mkr (134) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2014

Delårsrapport januari-september 2014 Brf Trädgårdshusen i Tyresö Strandängar Delårsrapport januari-september 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2014-11-21 PRESS- OCH ANALYTIKERPRESENTATION, JANUARI SEPTEMBER 2014 1 Kort om

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Brf Parkhusen i Tyresö Strandängar Bokslutskommuniké 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2015-02-20 PRESS- OCH ANALYTIKERPRESENTATION, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 1 Kort om Besqab Projektutvecklare

Läs mer

JM koncernen. Augusti 2004

JM koncernen. Augusti 2004 JM koncernen Augusti 2004 Koncernen i sammandrag Januari juni 2004 Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 4 058 mkr (3 856) Resultat efter finansiella poster uppgick till 165 mkr (332) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Fortsatt god marknad och stark försäljning

Fortsatt god marknad och stark försäljning Pressmeddelande 2004-08-18 JM-koncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Fortsatt god marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport 2011 Årets resultat efter skatt blev 157 mkr. AMF Pensionsförsäkring AB blev ny delägare till Rikshem den 29 april 2011. Fjärde AP-fonden kvarstår

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Stabiliserad marknad goda volymer

Stabiliserad marknad goda volymer Pressrelease den 23 oktober 2002 från Gorthon Lines AB Kvartalsrapport juli september 2002 Stabiliserad marknad goda volymer Resultat före skatt januari-september 39,5 MSEK (7,1) Resultat före skatt för

Läs mer