1 Castellum VDs kommentar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Castellum 2002 2 VDs kommentar"

Transkript

1 Årsredovisning 2002

2 Innehåll 1 Castellum VDs kommentar Butik Kontor 4 Verksamhet 11 Fastighetsbestånd 14 Storgöteborg 18 Öresundsområdet 22 Storstockholm 26 Västra Småland 30 Mälardalen 34 Projekt och byggrätter 40 Värderingsmodell 41 Värdering och beräkning av substansvärde 44 Ansvarsfullt företagande 50 Styrelse, företagsledning och revisorer 53 Castellumaktien 58 Ekonomisk översikt 67 Möjligheter och risker 68 Nyckeltal och flerårsöversikt 70 Resultaträkning 71 Balansräkning 72 Förändring av eget kapital 73 Kassaflödesanalys 74 Nothänvisningar och Redovisningsprinciper 78 Förslag till vinstdisposition 79 Revisionsberättelse 80 Fastighetsbeståndet i sammandrag 82 Fastighetsförteckning 100 Sålda fastigheter under Definitioner Adresser Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 69 samt sidan 78. BOLAGSSTÄMMA Castellum ABs ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 20 mars 2003 klockan i Stenhammarsalen, Konserthuset vid Götaplatsen i Göteborg. För ytterligare information se sista uppslaget. Lager

3 Castellum Årsredovisning 2002 Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet består främst av kommersiella lokaler i fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Västra Småland och Mälardalen. Inom respektive region har valts marknadsområden och delmarknader där tillräcklig volym kan erhållas för att bedriva en effektiv förvaltning med en stark och tydlig närvaro. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag som är verksamma under egna namn/identiteter med stor tillgänglighet, vardaglig omtanke och kundanpassad service som sina främsta ledstjärnor. Årets resultat efter skatt inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 873 Mkr. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster och efter avdrag för schablonskatt uppgick till 495 Mkr, motsvarande 12,07 kronor per aktie en ökning med 21 % jämfört med föregående år. Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades med 16 % till 12,39 kronor. Substansvärdet per aktie uppgick vid årets slut till 183 kronor. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor per aktie. DATA PER AKTIE Kronor Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74 Förändring +16% +24% +24% +26% +16% Kassaflöde förvaltning 15,17 13,32 10,72 8,70 7,14 6,30 Förändring +14% +24% +23% +22% +13% Resultatet exkl. jämförelsestörande poster efter avdrag för schablonskatt 12,07 9,95 8,39 6,56 5,24 4,34 Förändring +21% +19% +28% +25% +21% Utdelning 7,50 6,50 5,50 4,50 3,50 2,75 Förändring +15% +18% +22% +29% +27% 1

4 VDs kommentar Det gamla året Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt, uppgick till 508 miljoner kronor, innebärande 12,39 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 16 procent jämfört mot föregående år. Förbättring har uppnåtts genom ökade hyresintäkter, men resultatet har också påverkats positivt av såväl genomförda förvärv som investeringar i befintliga fastigheter. Hyresmarknaden Efterfrågan under året var generellt sett stabil med undantag för Storstockholm där framför allt IT, telekom och finanssektorerna genomgått stora förändringar. Övriga regioner var relativt stabila, såväl beträffande hyresnivåer som förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på lokaler. Osäkerheten om hur framtiden skall utvecklas tar sig främst uttryck i längre beslutsprocesser. Inledningsvis är det två saker jag vill framhålla som speciellt glädjande. För det första, det goda resultat som vi uppnått. För det andra, alla engagerade och motiverade medarbetare, utan vars målmedvetna arbete vi inte kunnat uppvisa en resultatförbättring i nivå med de föregående åren. Den optimism jag gav uttryck för inför 2002 visade sig vara befogad. Det är vår affärsmodell med lokala dotterbolag, en god riskspridning och ett flertal mindre affärer som gjort det möjligt. Ortsanalys För att säkerställa att investeringar koncentreras till områden i landet med förväntad hög tillväxttakt har vi under året gjort en uppdatering av tidigare gjord ortsanalys. Analysen visar att de viktigaste förutsättningarna är följande; tillgång till välutbildad arbetskraft, tillgänglighet till infrastruktur, t ex vägsystemet, nyföretagandet och inflyttning av yngre, välutbildad arbetskraft. Den genomförda analysen visar att vårt fastighetsbestånd finns på rätt orter. Analysen utgör även underlag vid beräkning av riskfaktorer vad avser respektive regions avkastningskrav i vår värderingsmodell, vilken används vid såväl investeringar som försäljningar. Castellumaktien Kursutvecklingen under 2002 var fortsatt stabil. Inklusive utdelning var aktiens totalavkastning 18,4 procent, vilket var klart bättre än totalavkastningen för såväl hela Stockholmsbörsen som den svenska fastighetssektorn. Investeringar och försäljningar Under året köpte vi 13 fastigheter för 428 miljoner kronor och sålde 31 fastigheter med en vinst om 179 2

5 miljoner. Vår totala investering uppgick till drygt en miljard kronor, varav 622 miljoner kronor avsåg ny-, om- och tillbyggnad i befintliga fastigheter. Under året har vi avslutat ett antal projekt och påbörjat bland annat uppförandet av ett infomediahus med en totalyta om cirka kvadratmeter i Mölnlycke företagspark utanför Göteborg. Hela fastigheten är kontrakterad och beräknas vara klar för inflyttning i december Jag vill även nämna ett förvärv som gjordes i början på året och som bestod av fem fastigheter, belägna i Göteborg och Mölndal, om sammanlagt kvadratmeter. Fastigheterna består av såväl kontors- som lager/industrilokaler med en betydande utvecklingspotential. Samtidigt fortsätter vi att sälja fastigheter där värdepotentialen har upparbetats. God riskspridning Riskspridningen i vår verksamhet är mycket god. Inte bara mot bakgrund av att vi är verksamma inom flera regioner med olika förutsättningar, utan också genom att vi har en stor spridning i kontraktsportföljen. Vi har drygt kontrakt fördelade på ett stort antal branscher. Det finns inget enskilt kontrakt eller någon enskild hyresgäst som svarar för mer än en mycket liten del av det totala hyresvärdet. Ekonomisk uthållighet Castellums kapitalstruktur skall vara sådan att vi har både ekonomisk uthållighet och finansiell kapacitet för kraftfulla investeringar. Det långsiktiga målet är att den synliga soliditeten ej skall understiga 30 procent och att räntetäckningsgraden ej skall understiga 200 procent, vilka båda är uppfyllda. Stort förtroende för Castellum Under år 2002 har vi återigen mätt attityderna till Castellum, både som hyresvärd och som arbetsgivare. Årets fastighetsbarometer visade att vi behåller positionen som ett av de bolag som har högt förtroende från kontorshyresgästernas sida. Vi arbetar dock vidare med att förbättra vår service på grundval av de svar vi får genom dessa mätningar. Också bland de anställda är förtroendet stort och mätvärdena ligger överlag på en hög nivå. Castellum och miljön Castellum startade ett framgångsrikt miljöarbete redan 1995 som sedan dess inbegripit hela organisationen och bedrivits kontinuerligt. Vår decentraliserade affärsmodell har visat sig vara framgångsrik även inom miljöområdet, där miljöarbetet ofta styrs utifrån de lokala förutsättningarna när det gäller till exempel avfallshantering och energikällor. Det nya året Det nya året har just börjat och vi vet väldigt lite om det som kommer att hända i vårt närområde, och ännu mindre om vad som kommer att hända globalt. Min bedömning är dock att hyresmarknaden i stort sett kommer att vara oförändrad under Vissa regioner har ett överskott på lokaler, dock inte av alla kategorier, medan andra regioner är i balans när det gäller tillgång och efterfrågan. Tyvärr tror jag att vi även detta år, som en följd av den konjunktur vi befinner oss i, får se ett antal företag med lönsamhetsproblem, vilket kan resultera i konkurser och ge oss oväntade uppsägningar. Under året kommer vi att se effekten av föregående års uthyrningar, omförhandlingar och färdigställanden, vilket kommer att påverka hyresintäkterna positivt. Jag är fortsatt positiv när det gäller såväl nyuthyrningar som hyresnivåer. Trots osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i Sverige är jag optimistisk när det gäller Castellums utsikter inför Vår decentraliserade affärsmodell med engagerade, målmedvetna och kompetenta medarbetare som har tillgänglighet, omtanke och service i fokus kommer fortsatt att vara en framgångsrik modell. Göteborg den 11 februari 2003 Lars-Erik Jansson Verkställande direktör 3

6 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska tillväxtregioner erbjuda lokaler anpassade till hyresgästernas behov. Övergripande mål och strategier Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöden och resultat vilket ger förutsättningar för en långsiktigt god värdetillväxt i bolaget, samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Castellums övergripande strategi för värdetillväxt bygger på: Förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Förbättrat driftsöverskott genom förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och kostnadseffektiv förvaltning. Försäljning av fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. Castellums resultat skall därför bestå av dels överskott i den löpande verksamheten där effektiviteten mäts på förvaltningsresultatet per aktie, dels av vinster från fastighetsförsäljningar där målsättningen är att årligen redovisa vinster om minst Mkr. Castellums affärsidé innebär att hyresgästernas behov skall tillgodoses. Nöjda kunder med god betalningsvilja är förutsättningen för att kunna åstadkomma tillväxt i bolagets kassaflöden. Castellum skall därför, genom en decentraliserad förvaltningsorganisation, leverera och utveckla sådan service som är efterfrågad och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra sig detta. Planeringen av soliditeten skall vara sådan att utrymme fortlöpande säkras för att kunna genomföra investeringar. Castellums kapitalstruktur skall vara sådan att långsiktigt skall den synliga soliditeten uppgå till minst 30 % och räntetäckningsgraden ej understiga 200 %. Återköp av egna aktier skall kunna användas som ett instrument att reglera bolagets kapitalstruktur. Castellum har en stabil utdelningspolitik med en hög utdelningsandel. Målet är att Castellum långsiktigt skall dela ut minst 50 % av räkenskapsårets redovisade resultat, dock med hänsyn tagen till Castellums investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Castellum skall verka för att aktien får en stabil och positiv kursutveckling och en hög likviditet. Bolagets agerande utgår dock alltid från ett långsiktigt perspektiv. Castellum skall fortlöpande ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning av bolagets fastighetsportfölj, resultat och ställning till aktieägare, kapitalmarknad och media, dock utan att exponera enskild affärsrelation. FÖRVALTNINGSRESULTAT PER AKTIE VINSTER FRÅN FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR Isolerat kvartal, staplar, kr Rullande årsvärde, kurva, kr 4,00 16,00 3,50 14,00 3,00 12,00 2,50 10,00 2,00 8,00 1,50 6,00 1,00 4,00 0,50 2,00 0,00 0,00 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv Mkr Vinster från fastighetsförsäljningar Mål 4

7 V E R K S A M H E T Redovisning av måluppfyllelse Av diagrammen nedan framgår att målen har uppfyllts varje år. Förvaltningsresultatet har haft en positiv utveckling, i genomsnitt ca 21 % per år sedan börsintroduktionen Likaså har målet om minst Mkr i vinst från fastighetsförsäljningar väl kunnat uppnås alltsedan målet fastställdes Vad avser målen för kapitalstruktur om synlig soliditet om minst 30 % och en räntetäckningsgrad om minst 200 % är dessa väl uppfyllda. Utdelningstillväxten i bolaget har i genomsnitt varit 22 % per år sedan 1997 medan utdelningsandelen legat i intervallet %. Organisation Castellums strategi är att förvalta fastigheterna i en decentraliserad och småskalig organisation med lokala dotterbolag i syfte att uppnå närhet till och kunskap om de lokala fastighets- och hyresmarknaderna. För att förstärka den lokala identiteten är bolagen verksamma under egna namn. SOLIDITET OCH RÄNTETÄCKNINGSGRAD Soliditet, % Räntetäckningsgrad, % Soliditet utfall Räntetäckningsgrad utfall Soliditet mål Räntetäckningsgrad mål UTDELNING OCH UTDELNINGSANDEL Utdelning, kr per aktie Utdelningsandel, % 8, , , , , , , , , Utdelning utfall Utdelningsandel utfall Utdelningsandel mål 5

8 Den nuvarande bolagsstrukturen med sex dotterbolag ger en kapacitet som väl svarar mot både det rådande behovet och Castellums projektportfölj. Genom den småskaliga organisationsstrukturen uppnås bland annat följande fördelar: God kunskap om de egna fastigheterna. God inblick i de lokala hyres- och fastighetsmarknaderna. God kännedom om hyresgästernas position och framtida behov. Effektiv kundbearbetning och uthyrning. Deltagande i lokala nätverk. Tidiga indikationer om affärsmöjligheter på de lokala fastighetsmarknaderna. Möjlighet att mäta och jämföra dotterbolag. Dotterbolagen skall ha goda kunskaper om såväl de egna fastigheterna och hyresgästerna, som den lokala samhällsutvecklingen samt ha en väl definierad strategi för marknadsuppträdande och kundkontakter. Detta underlättas genom en platt organisation med nivåerna VD, fastighetschef och fastighetsansvarig samt att förvaltningen i huvudsak sköts med egen personal. De fastighetsansvariga som har ansvaret för den dagliga skötseln och driften av fastigheterna måste ha både yrkesmässig kompetens och personlig förmåga till ordning och samarbete. Den fastighetsansvarige har de flesta kontakterna med hyresgästerna och blir därmed en naturlig företrädare för hyresvärden. Följaktligen är inte bara de praktiska arbetsuppgifterna utan också kraven på uppträdande, tillgänglighet och servicekänsla tydligt definierade. I de fall externa tjänster upphandlas ställs höga krav på de företag som anlitas när det gäller kvalitet, kundbemötande, service och miljötänkande. Den lokala förankringen är en stor fördel i uthyrningsarbetet. Dotterbolagen är uppdaterade vad gäller det lokala näringslivets aktuella och kommande behov och genom att fungera som samarbetspartners för företag som söker eller hyr lokaler hos bolaget, kan man redan från början skapa förtroende och goda relationer. Vid genomförandet av ny-, till- eller ombyggnadsprojekt finns decentraliserad beställarkompetens för upphandlingar. Koncernen har däremot ingen egen organisation för genomförande av entreprenader. Det tillhör dotterbolagens uppgifter att fortlöpande sondera förekomsten av möjliga fastighetsaffärer på de lokala fastighetsmarknaderna. Den lokala närvaron gör det möjligt att identifiera och initiera sådana affärsmöjligheter på ett tidigt stadium vilket gör det lättare att bevaka den aktuella utvecklingen. Dotterbolagen styrs aktivt bland annat genom att mäta och jämföra effektiviteten i förvaltningen och värdetillväxten i fastighetsbeståndet. Erfarenheter och metoder kan tas tillvara mellan bolagen och speciella kompetenser kan göras tillgängliga i hela organisationen. Moderbolaget kontrollerar, genom styrelsearbete i dotterbolagen, beslut om större investeringar, förvärv och avyttringar. Dessutom ansvarar moderbolaget för finansiering, koncernredovisning, informationsgivning, övergripande IT/IS-strategier och personalfrågor. CASTELLUMS ORGANISATION Centrala och östra Göteborg samt Hisingen Sydvästra Göteborg, Mölndal och Borås Malmö, Lund och Helsingborg Stockholms närförorter Värnamo, Jönköping och Växjö Örebro, Uppsala och Västerås 6

9 V E R K S A M H E T Medarbetare inom koncernen Kunder Castellums möjligheter att förverkliga de ekonomiska målen är i första hand beroende av att dotterbolagen har nöjda kunder, som anser sig få valuta för sina pengar. Detta uppnås genom att tillhandahålla effektiva och välbelägna lokaler, som på olika sätt svarar mot kundernas behov och genom att erbjuda olika former av service och tilläggstjänster som skapar mervärde för kunderna. Det senare kan vara tjänster eller produkter, vilka normalt inte ingår i hyresavtalet men som blir till nytta för kunderna i deras verksamhet. Ett par exempel är tillgång till bredband eller olika former av samordnad kontorsservice. Till underlag för det fortsatta förbättringsarbetet undersöks kundernas attityder fortlöpande genom olika interna och externa mätningar. Castellum har bland annat under flera år deltagit i Fastighetsbarometern Nöjd Kund Index (NKI). Barometern mäter flera olika attitydområden där kontorshyresgästerna fått redovisa sin uppfattning om lokal, läge, hyra, service, felanmälan med mera. Vidare mäts hyresgästernas lojalitet mot bolaget som hyresvärd. Mätningen visar att kundernas förtroende för Castellum är genomgående högt, vilken placerar bolaget på en tredjeplats bland 13 deltagande bolag i Fastighetsbarometern Medarbetare Castellum skall vara en attraktiv koncern att arbeta i, vilket ger bolagen förutsättningar att på alla poster ha kunniga och engagerade medarbetare. För att vidmakthålla och utveckla medarbetarnas kompetens skall bolaget driva en fortlöpande vidareutbildning av personalen. Vidare skall förutsättningar skapas för ett frekvent internt erfarenhetsutbyte då detta utgör en viktig förutsättning för medarbetarnas vidareutveckling inom organisationen. I likhet med tidigare år samlades under våren all personal i koncernen till en gemensam Castellumdag, där medarbetarna får möjlighet till ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Bland annat redovisade medarbetare från samtliga dotterbolag en rad olika erfarenheter, praktikfall och arbetsmodeller, som gett goda resultat i den egna förvaltningen. Vartannat år genomförs en intern undersökning av personalens attityder till sin egen arbetssituation, bolaget och dess ledning. Det kan konstateras att medarbetarnas förtroende dels är genomgående mycket högt, dels har förbättrats ytterligare i flera avseenden framför allt beträffande affärsidé, mål och strategier. I årets mätning har upplevelsen av den egna arbetssituationen ytterligare förbättrats, till exempel vad gäller inflytande över arbetet, utvecklingsmöjligheter och arbetskrav. I syfte att ytterligare stimulera de anställda i dotterbolagen tillämpas ett bonusprogram som ger varje fast anställd medarbetare möjlighet att få del i respektive bolags uppnådda resultatförbättringar. Bonusen utgår vid en viss procentuell förbättring av resultatet utöver budget samt om vissa på förhand uppsatta mål avseende intäkter, kostnader, miljöförbättrande åtgärder och kundupplevelse har uppfyllts. Koncernen har under året haft i medeltal 179 anställda, varav 118 tjänstemän och 61 kollektivanställda. Andelen kvinnor i organisationen uppgick vid årsskiftet till 33 %. Personalomsättningen har under året varit drygt 5 %. 7

10 UTBILDNINGSNIVÅ Högskola 27% Grundskola 11% Gymnasium 62% ARBETSFÖRDELNING ÅLDERSFÖRDELNING ANTAL ANSTÄLLDA Marknad/Uthyrning 13% Ledning/Ekonomi/ Administration 30% Kundvård/Förvaltning 57% Antal År IT/IS-strategi Användningen av IT/IS (Informationsteknologi/Informationssystem) inom koncernen skall stödja verksamhetens affärsmål och möjliggöra en effektiv rapportering och uppföljning av verksamheten. Tekniken är fokuserad kring ett begränsat antal standardprodukter, vilket i längden ger lägre underhållskostnader. Castellum har stabila och effektiva system på en flexibel teknisk plattform med möjlighet till anpassningar allt eftersom verksamhetskraven och tekniken ändrar sig. Castellums IT/IS-policy syftar till samordning av informationssystemen och gemensam teknikhantering inom koncernen. Med en ökande användning av IT/IS ställs också större krav på informationssäkerheten. Under det gångna året har arbetet fokuserats på kontinuitetsplanering, informationssäkerhetspolicy samt en rad säkerhetshöjande åtgärder. Strategi för fastighetsbeståndet Castellums fastighetsbestånd består av fastigheter i fem svenska tillväxtregioner. Inom respektive region har valts marknadsområden och delmarknader där tillräcklig volym kan erhållas för att bedriva en effektiv förvaltning med en stark och tydlig närvaro. De nu aktuella marknadsområdena och delmarknaderna uppfyller dessa krav. Fastighetsbeståndet skall till övervägande del bestå av kommersiella fastigheter med verksamhetsanpassade lokaler för kontor och butiker samt flexibla lagerlogistik- och industriytor belägna i attraktiva lägen. Fördelningen mellan olika fastighetskategorier i beståndet skall vara väl avvägd med hänsyn till löpande kassaflöden, värdetillväxt, avkastningskrav och riskexponering. Bostadsfastigheterna, vars potential i ett kassaflödesperspektiv bedöms vara mindre än för kommersiella fastigheter, kommer successivt att få en minskad andel av beståndet. Kontraktsportföljen skall kännetecknas av god riskspridning med ett stort antal hyresgäster inom många branscher. Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att tillvarata värdepotentialen. Investeringar skall genomföras där åtgärderna möjliggör ökad uthyrningsgrad, ökade hyror och förbättrade kassaflöden. 8

11 Ny utvecklingspotential skall tillföras genom förvärv av fastigheter, som kan utvecklas av den egna organisationen och som uppfyller bolagets resultatkrav samt utgör värdefulla tillskott till det befintliga beståndet. I de fall nyproduktion utgör ett konkurrenskraftigt och funktionellt alternativ, skall Castellum delta i nyproduktion av kommersiella fastigheter i den takt som efterfrågan medger. Bolaget förfogar över välbelägna byggrätter och förvärv av byggrätter med attraktiva lägen ingår i bolagets strategi. Castellum kommer inte att genomföra större projekt på spekulation, men lika väl som icke fullt uthyrda fastigheter förvärvas, kan också projekt med kontrollerbara vakanser startas. Alla investeringar, oavsett om det gäller åtgärder i befintliga fastigheter, nyförvärv eller nyproduktion, skall efter kalkylmässig full räntebelastning och avskrivningar ge positivt resultat och kassaflöde senast inom 1 2 år, med potential för framtida värdetillväxt. I Castellums strategi ingår också att, när rätt pris kan erhållas, sälja sådana fastigheter, som inte längre kan tillföras ytterligare mervärden av bolagets organisation eller när det bedömda framtida avkastningsvärdet kan erhållas vid en försäljning. På detta sätt kan värdetillväxten i fastighetsportföljen kontinuerligt synliggöras. Ortsanalys Fastigheter är en orörlig produktionsfaktor vars egenskaper bara kan förändras genom investeringar i den omgivande infrastrukturen och uppbyggnad av företag i dess omgivning. Den mest betydelsefulla faktorn är ortens egenskaper ifråga om tillgång på infrastruktur, boende- och näringslivsmiljö. Fastighetsmarknaden är därför starkt beroende av tillväxten i landet och i respektive region. Korrelationen mellan den ekonomiska tillväxten och hyresnivåer är följaktligen stark. För att säkerställa att investeringar koncentreras till områden i landet med förväntad hög tillväxttakt har Castellum under 2002 med hjälp av bland annat professor Åke E Andersson, KTH gjort en uppdatering av tidigare gjord ortsanalys. Den utförda analysen visar att de viktigaste förutsättningarna för en långsiktig ekonomisk tillväxt är följande fyra faktorer: Tillgång till välutbildad arbetskraft Den ekonomiska strukturomvandlingen med växande orientering mot kunskaps- och informationsyrken innebär att ortens och pendlingsregionernas tillgång till välutbildad arbetskraft blivit den viktigaste lokaliseringsfaktorn för Sveriges expansiva företag. Tillgängligheten till infrastruktur De regioner som har god tillgänglighet i transportsystemen, t ex vägsystemet, och som redan är bra rustade med välutbildad arbetskraft kan också förväntas bli regioner med växande befolkning. V E R K S A M H E T ANDELEN HÖGSKOLEUTBILDADE ALLMÄN TILLGÄNGLIGHET Per invånare (16 74 år) 41,7 62,5 62,5 78,7 78,7 103,8 103,8 391,5 Tillgänglighet 8,3 11,3 11,3 11,9 11,9 12,6 12,6 14,8 9

12 TILLVÄXT AV FÖRETAG MED MINST EN ANSTÄLLD BEFOLKNINGSTILLVÄXT Procent 17,83 0,57 0,57 4,47 4,47 9,72 9,72 44,60 Procent 14,7 6,9 6,9 3,2 3,2 2,9 2,9 35,5 Nyföretagandet Orternas dynamik påverkas i särskilt hög grad i Sverige av nyföretagande, som varierar mycket starkt mellan olika kommuner. Sveriges förnyelse av näringslivet finns idag i ett litet antal kommuner och i första hand i de delar av landet där god tillgänglighet kombineras med säkrad tillgång till kvalificerad arbetskraft. Särskilt snabb tillväxt av företagen har uppmätts under 1990-talet i storstädernas förorter och utefter den svenska västkusten från Strömstad till Malmö. Inflyttning av yngre, välutbildad arbetskraft Befolkningstillväxten styrs i stor utsträckning av ungdomars förväntan om långsiktig ekonomisk tillväxt. Orter som under längre perioder har nettoinflyttning föryngras på två sätt. Dels sker en föryngring genom att flyttarna till nära nio tiondelar utgörs av människor i åldersklasserna mellan år. Dels innebär deras inflyttning till en ort en förstärkt framtida nativitet inom orten. Men genom inflyttningen av denna åldersklass förstärks också tillgången på högre utbildning, eftersom flyttarna i allmänhet är mer inriktade på högre utbildning. Sammanfattningsvis görs bedömningen att förutsättningarna för ekonomisk tillväxt är koncentrerade till de tre storstadsregionerna, en korridor söderut från Stockholm längs E4 samt en korridor utefter den svenska västkusten. Den långsiktiga utvecklingen av de svenska regionerna koncentreras till de delar av landet, som får betydande förbättring av sin tillgänglighet genom investeringar i ny infrastruktur för snabba transporter. Det innebär att framför allt västkusten och Mälardalen kommer att präglas av långsiktig expansionskraft. Den genomförda analysen visar att Castellums fastighetsbestånd finns på rätt orter. Analysen ligger också som underlag vid beräkning av riskfaktorer vad avser respektive regions avkastningskrav i Castellums värderingsmodell som används vid såväl investeringar som försäljningar. 10

13 Fastighetsbestånd Fastighetsbestånd Castellums fastighetsbestånd per den 31 december 2002 omfattade 508 fastigheter (526) med ett sammanlagt hyresvärde om Mkr (1 698) och ett bokfört värde om Mkr (12 176). Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta var tkvm (2 338). CASTELLUMS FASTIGHETSBESTÅND Fastighetsbeståndet, som består enbart av svenska fastigheter i 31 (33) av landets totalt 289 kommuner, finns i fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Västra Småland och Mälardalen. Tyngdpunkten i beståndet, motsvarande 77 % av fastigheternas hyresvärde vid årsskiftet, finns i de tre storstadsregionerna. Bokfört Bokfört Hyres- Hyres- Ekon. ut- Hyres- Fastighets- Fastighets- Drifts- Direkt- Villomare concepta isit meta. Dolor isit meta solare conceteteur. Antal Yta värde värde värde värde hyrnings- intäkter kostnader kostnader överskott avkastfastigheter tkvm Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm grad Mkr Mkr kr/kvm Mkr ning Kontor/butik Storgöteborg ,0% ,0% Öresundsområdet ,6% ,7% Storstockholm ,6% ,8% Västra Småland ,0% ,4% Mälardalen ,1% ,5% Summa kontor/butik ,8% ,2% Lager/industri Storgöteborg ,5% ,4% Öresundsområdet ,1% ,5% Storstockholm ,7% ,7% Västra Småland ,4% ,2% Mälardalen ,5% ,9% Summa lager/industri ,7% ,5% Bostäder Göteborg ,6% ,3% Helsingborg ,4% ,3% Summa bostäder ,1% ,3% Summa ,5% ,9% Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,8% Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,1% Projekt Obebyggd mark Totalt V E R K S A M H E T / F A S T I G H E T S B E S T Å N D I fastighetsförteckningen på sidorna finns en kortfattad beskrivning av Castellums samtliga fastigheter. HYRESVÄRDE PER KATEGORI, EXKL PROJEKT HYRESVÄRDE PER REGION, KOMMERSIELLT Kontor/butik 61% Lager/industri 34% Öresundsområdet 21% Storgöteborg 30% Västra Småland 12% Bostäder 5% Mälardalen 13% Storstockholm 24% 11

14 Helsingfors Oslo Mälardalen Storstockholm Tallin Storgöteborg Västra Småland Riga Öresundsområdet Köpenhamn Vilnius Hamburg London Amsterdam Berlin Warszawa Bryssel Det kommersiella beståndet består av såväl kontors- och butiksfastigheter som lager- och industrifastigheter, huvudsakligen koncentrerade till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service i de större orterna. Castellums kvarvarande bostadsfastigheter är lokaliserade till centrala och attraktiva lägen i Göteborg och Helsingborg. Investeringar och försäljningar Fastighetsbeståndet har under året förändrats enligt tabellen på sid 13. Under året har investerats för totalt Mkr (1 741), varav 428 Mkr (674) avser förvärv och 622 Mkr (1 067) investeringar i befintliga fastigheter. Av de totala investeringarna avser 364 Mkr Storgöteborg, 310 Mkr Öresundsområdet, 155 Mkr Västra Småland, 123 Mkr Storstockholm samt 98 Mkr Mälardalen. Under året har 31 (43) fastigheter avyttrats. Försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader uppgick till 503 Mkr (635), vilket innebar en vinst om 179 Mkr (129). Av de sålda fastigheterna avsåg 18 (26) bostadsfastigheter bokförda till 209 (320), vilka såldes med en vinst om 105 Mkr (72). I Storgöteborg har under 2002 förvärvats för totalt 200 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 164 Mkr. Försäljning har skett av fastigheter för 284 Mkr med en vinst om 100 Mkr. I Öresundsområdet har förvärvats för totalt 90 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 220 Mkr. Försäljning har skett av fastigheter för 68 Mkr med en vinst om 26 Mkr. I Storstockholm har förvärv skett för totalt 31 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 92 Mkr. Försäljning har skett av fastigheter för 59 Mkr med en vinst om 39 Mkr. I Västra Småland har förvärvats för totalt 107 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 48 Mkr. Försäljning har skett av fastigheter för 78 Mkr med en vinst om 11 Mkr. I Mälardalen har under året investerats i befintliga fastigheter för 98 Mkr. Försäljning har skett av fastigheter för 14 Mkr med en vinst om 3 Mkr. Efter räkenskapsårets utgång har fastigheter avyttrats för 99 Mkr med en vinst om 50 Mkr. 12

15 Fastighets- och hyresmarknaden Den svenska fastighetsmarknaden kännetecknas av ett stort antal, i de flesta fall små aktörer med begränsade marknadsandelar. Castellums andel av den totala hyresmarknaden kan uppskattas till cirka en procent, men fastighetsbeståndet är koncentrerat till ett fåtal utvalda delmarknader där de lokala dotterbolagen har en stark ställning. Castellums geografiska delmarknader kan betecknas som stabila och har goda förutsättningar för en långsiktigt positiv utveckling. De prioriterade orterna har under de senaste åren haft en gynnsam befolkningsutveckling och en god sysselsättningstillväxt. De lokala marknadsförutsättningarna uppvisar dock betydande skillnader, även inom en och samma region. Såväl efterfrågan som hyresnivåer varierar beroende på bland annat ort, läge i orten, hyresändamål och lokalernas standard. Vad avser Storgöteborg kan konstateras fortsatt efterfrågan speciellt på bra lager- och logistikfastigheter. Utbudet av outhyrda ytor är begränsat varför såväl hyresnivåer som uthyrningsgrader varit stabila. Marknaden i Öresundsområdet påminner till stor del om situationen i Storgöteborg. Storstockholm har under 2002 påverkats negativt av såväl det svaga konjunkturläget inom främst IT/telekom- och finanssektorena som att utbudet ökat genom nyproduktion. Situationen gäller främst kontorslokaler i City och Kista, med såväl fallande hyresnivåer som stigande vakanser. På Castellums delmarknader i Storstockholm har noterats relativt stabila hyresnivåer men med något stigande vakanser. Såväl Mälardalen som Västra Småland kan betecknas som stabila, avseende såväl hyresnivåer som vakanssituationen. Castellum har under 2002 haft en ökad uthyrningsvolym, motsvarande 194 Mkr (183). En något ökande andel uppsägningar och konkurser innebar att nettouthyrningen uppgick till 47 Mkr (52). Redogörelser för utvecklingen på de lokala marknaderna finns i respektive områdesöversikt. F A S T I G H E T S B E S T Å N D FÖRÄNDRING AV FASTIGHETSBESTÅNDET INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR PER REGION Bokfört värde, Mkr Antal Fastighetsbestånd 1 januari Förvärv Investeringar i befintliga fastigheter 622 Försäljningar Avskrivningar Återförda nedskrivningar 346 Fastighetsbestånd 31 december Mkr Öresund Investeringar i befintliga fastigheter Storgöteborg Storstockholm Västra Småland Förvärv Fastighetsförsäljningar Mälardalen INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR PER ÅR FASTIGHETSBESTÅNDETS ÅLDERSSTRUKTUR, HYRESVÄRDE Mkr Mkr Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv Fastighetsförsäljningar Före talet talet talet Bygg-/ombyggnadsår talet talet Kommersiellt Bostäder 13

16 Storgöteborg Storgöteborg är Castellums volymmässigt största verksamhetsområde. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2002 omfattade 195 fastigheter med ett sammanlagt hyresvärde om 564 Mkr och ett bokfört värde om Mkr. Fastighetsbeståndet i Storgöteborg svarar för 31 % av Castellums totala hyresvärde. Marknad I Castellums region Storgöteborg ingår Göteborg med kranskommunerna Mölndal, Partille, Kungälv, Kungsbacka, Härryda samt Alingsås och Borås. Centralt läge mitt i Skandinavien Göteborgsregionen har ett centralt läget mitt emellan Köpenhamn, Oslo och Stockholm, vilket innebär att regionen utgör en naturlig knutpunkt i Skandinavien. Göteborgsregionen har en lång och framgångsrik industri- och handelstradition. På senare år har tillväxten av kunskapsintensiva och högteknologiska företag ökat markant. Göteborgsregionen är inte bara ett viktigt centrum för industri, handel och transport med forsknings- och utbildningsmöjligheter utan även en mötesplats för olika evenemang. Med Skandinaviens största hamn och den internationella flygplatsen Landvetter samt ett effektivt nät för tele- och datakommunikation, så framträder bilden av en lika ändamålsenlig som modern infrastruktur. Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan i Göteborg är det främsta centrat i Skandinavien för forskning och akademiska studier när det gäller logistik och transport. Det finns gott om välutbildad arbetskraft. Universitet och högskola utbildar över studenter. Göteborgs kommun har cirka invånare. Mölndal Mölndals kommun är belägen söder om Göteborg och är ett av de starkaste tillväxtområdena i Göteborgsregionen. Åbro-området i Mölndal är, tillsammans med Högsbo/ Sisjön i Göteborgs kommun, regionens största och mest dynamiska industri- och verksamhetsområde. Genom sitt strategiska läge i nära anslutning till de större kommunikationslederna E6, E20 samt Söderleden har Mölndals kommun blivit ett naturligt val för många företag. Företagsstrukturen i kommunen har en tydlig profil som domineras av elektronik, läkemedel, medicinsk teknik, hygienartiklar, papper, kemiska produkter, livsmedel samt handel. Flera av företagen är världsledande inom sina produktområden. Mölndals kommun har cirka invånare. Borås Borås ligger cirka sex mil från Göteborg och är Västsveriges näst största kommun. Cirka företag bedriver export och import och många av landets CASTELLUMS FASTIGHETSBESTÅND I STORGÖTEBORG Antal Bokfört Hyres- Andel av fastig- Yta värde värde hyresheter tkvm Mkr Mkr värde Göteborg % Mölndal % Borås % Alingsås % Partille % Kungsbacka % Kungälv % Summa % Kungälv Göteborg Mölndal Alingsås Partille t Borås Kungsbacka 14 Kontor/butik % Lager/industri % Bostäder % Summa % Projekt och mark Totalt

17 HYRESVÄRDE OCH DIREKTAVKASTNING Hyresvärde, Mkr (staplar) Direktavkastning, % (kurva) ,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7, INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR Mkr Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv Fastighetsförsäljningar S T O R G Ö T E B O R G agenturer, postorder- och kedjeföretag har sina huvudkontor i Borås. Högskolan har en central roll och närheten till Landvetters flygplats är en viktig tillgång. Borås kommun har cirka invånare. Castellums fastighetsbestånd För kontors- och butiksfastigheter i Castellums bestånd uppgick den genomsnittliga kontrakterade hyresnivån till kr/kvm, motsvarande en ökning i jämförbara enheter med ca 5 % jämfört med föregående år. För lager- och industrifastigheter var den genomsnittliga hyresnivån 563 kr/kvm, vilket motsvarar en ökning med ca 6 % mot föregående år. Den ekonomiska uthyrningsgraden för kontor och butik uppgick till 93,0 %, vilket kan jämföras med 95,3 % föregående år. Minskningen är framför allt hänförligt till under året förvärvade ej fullt uthyrda fastigheter. För lager och industri uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden till 93,5 %, vilket kan jämföras med 92,5 % föregående år. Direktavkastningen uppgick per den 31 december 2002 till 8,8 % (8,6). Med justering för under året återförda nedskrivningar har direktavkastningen ökat med 0,4 procentenheter jämfört med I Göteborgs kommun, främst i centrala och östra Göteborg, Hisingen samt Högsbo/Sisjön, äger Castellum 122 fastigheter med en sammanlagd yta om 460 tkvm och ett bokfört värde om Mkr. Av hyresvärdet utgör ca 53 % kontor och butik, 36 % lager och industri samt 11 % bostäder. I centrala och östra Göteborg finns kommersiella fastigheter samt ett större bostadsbestånd. På Hisingen och i Högsbo/Sisjön finns främst kontorsfastigheter samt lager- och industrifastigheter. MARKNADSHYROR (INKLUSIVE VÄRME) OCH DIREKTAVKASTNING VID FÖRSÄLJNING Kontor GÖTEBORG MÖLNDAL BORÅS Marknads- Direkt- Marknads- Direkt- Marknads- Direkthyror, kr/kvm avkastning hyror, kr/kvm avkastning hyror, kr/kvm avkastning Centrala lägen ,0% 8,0% ,5% 8,0% ,5% 9,0% Mindre centrala lägen ,0% 9,0% ,5% 11,0% ,0% 12,0% Butik Centrala lägen ,0% 7,5% ,0% 8,0% ,0% 8,0% Mindre centrala lägen ,5% 9,0% ,0% 11,0% ,0% 12,0% Lager/industri Välbelägna ,0% 10,5% ,0% 9,5% ,0% 11,0% 15

18 I Mölndals kommun, främst i Åbro och Lackarebäck, äger Castellum 27 fastigheter, med en sammanlagd yta om 135 tkvm och ett bokfört värde om 722 Mkr. Av hyresvärdet utgör ca 33 % kontor och butik samt 67 % lager och industri. I Borås kommun äger Castellum 10 fastigheter med en sammanlagd yta om 76 tkvm och ett bokfört värde om 394 Mkr. Av hyresvärdet utgör ca 75 % kontor och butik samt 25 % lager och industri. Vidare finns det mindre bestånd i Alingsås, Partille, Kungälv, Kungsbacka och Härryda. Nyuthyrningen i det kommersiella beståndet under året innebär ökade hyresintäkter på årsbasis om 52 Mkr, medan uppsägningarna motsvaras av 20 Mkr vilket medför en nettouthyrning om 32 Mkr. I regionen har det totala hyresvärdet sedan 1997 stigit med i genomsnitt 6 % per år och uthyrningsgraden med 0,4 procentenheter. Direktavkastningen har under samma period stigit med i genomsnitt 0,2 procentenheter per år. Investeringar och försäljningar I Storgöteborg har Castellum under 2002 förvärvat fastigheter för sammanlagt 200 Mkr. Under april förvärvade de lokala dotterbolagen Harry Sjögren AB och Eklandia Fastighets AB i en affär fem fastigheter om sammanlagt kvm i Storgöteborg. Förvärvet omfattade två kontorsfastigheter om respektive kvm i västra delen av Högsbo industriområde, en industrifastighet om kvm i Åbro industriområde CASTELLUMS FASTIGHETSBESTÅND I STORGÖTEBORG Bokfört Bokfört Hyres- Hyres- Ekon. ut- Hyres- Drift, under- Drift, under- Drifts- Direkt- Antal Yta värde värde värde värde hyrnings- intäkter håll m m håll m m överskott avkast- Orter/områden efter hyresvärde fastigheter tkvm Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm grad Mkr Mkr kr/kvm Mkr ning Kontor/butik Centrala Göteborg ,3% ,2% Borås ,8% ,7% Högsbo/Sisjön ,4% ,0% Mölndal ,4% ,9% Hisingen ,2% ,7% Övriga orter ,2% ,5% Summa kontor/butik ,0% ,0% Lager/industri Hisingen ,0% ,6% Mölndal ,1% ,1% Högsbo/Sisjön ,6% ,0% Östra Göteborg ,1% ,7% Borås ,1% ,3% Övriga orter ,2% ,3% Summa lager/industri ,5% ,4% Bostäder Centrala Göteborg ,1% ,4% Östra Göteborg ,8% ,7% Summa bostäder ,6% ,3% Summa ,5% ,5% Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,7% Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,8% Projekt 1 29 Obebyggd mark Totalt I fastighetsförteckningen på sidorna finns en kortfattad beskrivning av Castellums samtliga fastigheter i Storgöteborg. 16

19 FÖRVÄRV I STORGÖTEBORG 2002 Backa 97:11, Göteborg Tingstadsvassen 26:5, Göteborg Högsbo 27:7, Göteborg S T O R G Ö T E B O R G Högsbo 20:22, Göteborg Heliumgasen 7, Mölndal Varla 2:388, Kungsbacka i anslutning till E6 och Söderleden, en kontors- och verksamhetsfastighet om kvm på Ringön (i vilken dessutom ingår en outnyttjad byggrätt om ca kvm) belägen i omedelbar närhet till Göta älv samt en lager- och industrifastighet om kvm i Varla industriområde belägen i anslutning till norra avfarten från E6 till Kungsbacka. Vidare förvärvade Eklandia en kombinerad kontors- och terminalfastighet om totalt kvm uthyrningsbar yta, med ca kvm tomtareal vilket innebär möjlighet till viss framtida utbyggnad. Fastigheten ligger vid E6 norr om Tingstadstunneln i ett område där bolaget sedan tidigare äger flera fastigheter. Investeringar i befintliga fastigheter har under året genomförts med 164 Mkr. Bland projekten kan nämnas färdigställandet av den nyproducerade lageroch kontorsfastigheten Trucken 4, vilken är belägen utmed riksväg 40 i Borås. Investeringen uppgick till 26 Mkr. Vidare färdigställdes Varla 2:416, en nyproducerad kontors- och industrifastighet, belägen vid norra motorvägsinfarten i Kungsbacka. Investeringen uppgick till 18 Mkr. Under sommaren påbörjades även byggnationen av ett nytt infomediahus i Mölnlycke företagspark utanför Göteborg. Fastigheten kommer att ha en totalyta om kvm inklusive kallgarage och investeringen är beräknad till ca 135 Mkr. Se även avsnittet Projekt och byggrätter, sid Under året har 17 fastigheter i Storgöteborg sålts för ett sammanlagt försäljningspris om 284 Mkr och med en vinst om 100 Mkr. Av försäljningarna utgjorde 12 bostadsfastigheter, vilka såldes för 216 Mkr med en vinst om 82 Mkr. Sex av bostadsfastigheterna såldes till lokala bostadsrättsföreningar. Vidare har tre kontorsfastigheter i Alingsås, Göteborg och Borås, en projektfastighet i Kungälv samt en tomt i Borås avyttrats för ett sammanlagt försäljningspris om 68 Mkr med en vinst om 18 Mkr. Dotterbolag Castellums fastigheter i Storgöteborg ägs och förvaltas av de helägda dotterbolagen Eklandia Fastighets AB med huvudkontor i Göteborg och Harry Sjögren AB med huvudkontor i Mölndal. Eklandias fastighetsbestånd är huvudsakligen samlat till centrala och östra Göteborg samt Hisingen medan Harry Sjögren ABs fastigheter främst är lokaliserade till Högsbo/Sisjön i sydvästra Göteborg, Mölndal och Borås. Eklandia hade vid årsskiftet 37 anställda medan Harry Sjögren AB hade 24 anställda. Harry Sjögren AB har även förvaltningskontor i Borås och Alingsås. 17

20 Öresundsområdet Castellums fastigheter i Öresundsområdet svarar för 23 % av koncernens totala hyresvärde och är främst belägna i Malmö, Helsingborg och Lund. Vid utgången av 2002 uppgick innehavet till 101 fastigheter med ett sammanlagt hyresvärde om 450 Mkr och ett bokfört värde om Mkr. Integrationen över sundet på gång Öresundsbron börjar nu ge effekter på en ökad integration, inte bara med Köpenhamn utan med hela Öresundsregionen. Detta märks bland annat på en ökande inflyttning av danskar till den svenska sidan. Andra exempel på ökad integration är ett gemensamt hamnbolag och ett ökat samarbete mellan flygplatserna Kastrup och Sturup. Internationella företag som etablerat sig i Öresundsregionen har valt att lägga vissa delar av verksamheten på den danska sidan och andra på den svenska sidan. Öresundsregionen med över tre miljoner invånare har en stor potential. Regionen ligger geografiskt rätt placerad nära tillväxtmarknaderna i Östeuropa, den nordiska marknaden och Östersjöområdet. Öresundsregionen har en särskilt hög koncentration av företag inom fyra områden; bioteknik och läkemedel, livsmedels- och förpackningsindustri, IT och telekom vilket gör regionen mindre konjunkturkänslig. I Malmö och framförallt i Lund samlas högteknologisk industri medan Helsingborg framstår som ett handels- och transportcentrum. Malmö Malmö är en internationell stad. Det märks inte minst på att det bland drygt invånare talas ett hundratal språk som representerar cirka 160 olika nationaliteter. Malmö är också en stad i förvandling, från industri- till kunskapsstad. I Stormalmö uppgår folkmängden till drygt en halv miljon. Näringslivet karaktäriseras inte längre av ett fåtal stora företag utan av många små. Starka sektorer är logistik, detalj- och partihandel samt bygg- och fastighetsbolag. Helsingborg Helsingborg har ett strategiskt läge vid Öresund och är en knutpunkt för sjö- och landförbindelser. Hamnen är Sveriges näst största och en av de modernaste när det gäller fullservice. Näringslivet är fokuserat på handel och kommunikation. Helsingborg är befolkningsmässigt landets nionde kommun i storlek. Antalet invånare är knappt och befolkningsutvecklingen har under en följd av år varit positiv. CASTELLUMS FASTIGHETSBESTÅND I ÖRESUNDSOMRÅDET Antal Bokfört Hyres- Andel av fastig- Yta värde värde hyresheter tkvm Mkr Mkr värde Malmö % Helsingborg % Lund % Övriga orter % Summa % Kontor/butik % Lager/industri % Bostäder % Summa % Projekt och mark Totalt Helsingborg Malmö Lund t 18

21 HYRESVÄRDE OCH DIREKTAVKASTNING INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR Hyresvärde, Mkr (staplar) Direktavkastning, % (kurva) Lund Lunds profil som universitetsstad har under de senare åren förstärkts, vilket har skapat etableringar av ett stort antal internationella, exportinriktade företag. Näringslivet kännetecknas av kunskaps- och forskningsintensiva arbetsplatser och symbiosen mellan universitet och företagande har varit mycket lyckad. Näringslivet har även tillförts flera mindre företag med kopplingar till universitetet och de större etablerade företagen. Lund är befolkningsmässigt landets tolfte kommun i storlek och har en betydande roll i den expansiva Öresundsregionen, ekonomiskt, utbildningsmässigt, historiskt och kulturellt. Lund har under en lång följd av år haft en positiv befolkningsutveckling och antalet invånare i kommunen uppgår till cirka I Lund ligger Sveriges första och största forskningsby, Ideon. Där bedrivs högteknologiskt utvecklingsarbete i nära samarbete med universitetet. 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 Mkr Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv Fastighetsförsäljningar Castellums fastighetsbestånd För kontors- och butiksfastigheter i Castellums bestånd uppgick den genomsnittliga kontrakterade hyresnivån till kr/kvm, motsvarande en ökning för jämförbara enheter med ca 4 % jämfört med föregående år. För lager- och industrifastigheter var den genomsnittliga hyresnivån 565 kr/kvm, en ökning med ca 5 %. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick för kontor och butik till 91,6 %, vilket kan jämföras med 93,2 % föregående år minskningen kan delvis förklaras av förändringar i portföljen. För lager och industri uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden till 91,1 %, vilket kan jämföras med 88,4 % föregående år. Direktavkastningen uppgick per den 31 december 2002 till 8,8 % (8,8). Med justering för under året återförda nedskrivningar har direktavkastningen ökat med 0,2 procentenheter jämfört med Ö R E S U N D S O M R Å D E T MARKNADSHYROR (INKLUSIVE VÄRME) OCH DIREKTAVKASTNING VID FÖRSÄLJNING MALMÖ HELSINGBORG LUND Marknads- Direkt- Marknads- Direkt- Marknads- Direkthyror, kr/kvm avkastning hyror, kr/kvm avkastning hyror, kr/kvm avkastning Kontor Centrala lägen ,0% 8,0% ,0% 7,0% ,0% 7,0% Mindre centrala lägen ,0% 9,5% ,0% 10,0% ,0% 10,0% Butik Centrala lägen ,0% 7,5% ,0% 7,5% ,5% 6,5% Mindre centrala lägen ,5% 9,5% ,0% 10,0% ,0% 10,0% Lager/industri Välbelägna ,0% 11,0% ,5% 11,0% ,0% 9,0% 19

22 I Malmö ägde Castellum vid årsskiftet 40 fastigheter med en sammanlagd yta om 269 tkvm och ett bokfört värde om Mkr. Av hyresvärdet utgjorde ca 52 % kontor och butik samt 48 % lager och industri. Castellums bestånd i Malmö finns i de viktiga och etablerade marknadsområdena Jägersro, Fosie, Bulltofta samt Norra Hamnen. Det finns även ett mindre bestånd av kontors- och butiksfastigheter i centrala Malmö. I Lund ägde Castellum vid årsskiftet 14 fastigheter med en sammanlagd yta om 83 tkvm och ett bokfört värde om 735 Mkr. Av hyresvärdet utgjorde ca 90 % kontor och butik och 10 % lager och industri. Castellums kommersiella fastighetsbestånd i Lund finns främst i Rådbyholms industriområde och nära teknikparken Ideon, liksom ett mindre bestånd av kontorsoch butiksfastigheter i centrala Lund. Beståndet i Helsingborg omfattar 37 fastigheter med en sammanlagd yta om 148 tkvm till ett bokfört värde om 840 Mkr. Av hyresvärdet utgjorde ca 50 % kontor och butik, 21 % lager och industri samt 29 % bostäder. Castellums kommersiella fastigheter i Helsingborg är främst belägna i Berga industriområde samt i centrala Helsingborg, medan bostadsfastigheterna är attraktivt belägna i centrala och norra Helsingborg. Övriga orter där Castellum äger fastigheter är Landskrona och Ängelholm. Nyuthyrningen i det kommersiella beståndet under året innebär ökade hyresintäkter på årsbasis om 49 Mkr, medan uppsägningarna motsvaras av 35 Mkr, vilket medför en nettouthyrning om 14 Mkr. I regionen har sedan 1997 det totala hyresvärdet stigit med i genomsnitt 11 % per år och uthyrningsgraden med 0,7 procentenheter. Direktavkastningen har under samma period stigit med i genomsnitt 0,4 procentenheter per år. CASTELLUMS FASTIGHETSBESTÅND I ÖRESUNDSOMRÅDET Bokfört Bokfört Hyres- Hyres- Ekon. ut- Hyres- Drift, under- Drift, under- Drifts- Direkt- Antal Yta värde värde värde värde hyrnings- intäkter håll m m håll m m överskott avkast- Orter efter hyresvärde fastigheter tkvm Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm grad Mkr Mkr kr/kvm Mkr ning Kontor/butik Malmö ,4% ,7% Lund ,7% ,1% Helsingborg ,7% ,6% Övriga orter ,8% ,6% Summa kontor/butik ,6% ,7% Lager/industri Malmö ,9% ,0% Helsingborg ,6% ,7% Lund ,5% ,5% Övriga orter ,3% ,8% Summa lager/industri ,1% ,5% Bostäder Helsingborg ,4% ,3% Summa bostäder ,4% ,3% Summa ,4% ,4% Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,6% Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,8% Projekt Obebyggd mark 5 43 Totalt I fastighetsförteckningen på sidorna finns en kortfattad beskrivning av Castellums samtliga fastigheter i Öresundsområdet. 20

23 FÖRVÄRV I ÖRESUNDSOMRÅDET 2002 Ringspännet 1, Malmö Kulan 1, Helsingborg Ö R E S U N D S O M R Å D E T Lillgrund 5, Malmö Värjan 3, Helsingborg Investeringar och försäljningar I Öresundsområdet har Castellum genom sitt lokala dotterbolag Fastighets AB Briggen, under 2002, förvärvat fastigheter för sammanlagt 90 Mkr. Under hösten förvärvades i en affär två fastigheter i Malmö, belägna i Östra Hamnen och Fosie områden där bolaget sedan tidigare äger fastigheter. Fastigheten i Östra Hamnen utgörs av en lager- och industrifastighet med en uthyrningsbar yta om kvm, varav 800 kvm kontor, medan fastigheten i Fosie är en lager- och logistikfastighet om totalt kvm. På sistnämnda fastighet finns en byggrätt som medger byggnation av ytterligare en lagerbyggnad om ca kvm. Vidare förvärvades även under hösten i en affär två lager- och logistikfastigheter i Helsingborg, belägna i norra Berga industriområde där bolaget sedan tidigare äger fastigheter. En av fastigheterna, som har en uthyrningsbar yta om kvm, innehåller även ytterligare byggrätt om kvm. Den andra fastigheten innehåller tre byggnader om totalt kvm. Investeringar i befintliga fastigheter har under året genomförts med 220 Mkr. Bland projekten kan nämnas ombyggnationen av de två fastigheterna Hansagallerian samt Hansacompagniet, båda belägna nära Gustav Adolfs torg i centrala Malmö, vilken beräknas vara klar i början av Investeringen uppgår till totalt 129 Mkr. Se även avsnittet Projekt och byggrätter, sid Under 2002 har Castellum sålt 4 fastigheter med ett sammanlagt försäljningspris om 68 Mkr, med en vinst om 26 Mkr. Av försäljningarna avsåg 3 bostadsfastigheter belägna i Helsingborg och Lund, vilka såldes för 65 Mkr med en vinst om 24 Mkr. Vidare såldes en lager- och industrifastighet i Helsingborg till ett försäljningspris om 3 Mkr och med en vinst om 2 Mkr. Dotterbolag Castellums fastigheter i Öresundsområdet ägs och förvaltas av det helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen med huvudkontor i Malmö och lokalkontor i Helsingborg. Bolagets verksamhet omfattar två affärsområden, Briggen med kommersiella fastigheter i Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg och Ängelholm samt SkåneBo med bostadsfastigheter i Helsingborg. Fastighets AB Briggen hade vid årsskiftet 31 anställda. 21

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

+11% 1 357 Mkr. 468 Mkr 42% 315% 73% Affärsidé. Övergripande mål. Utfall 2005. Tillväxt. Investeringar. Försäljningar. Soliditet. Räntetäckningsgrad

+11% 1 357 Mkr. 468 Mkr 42% 315% 73% Affärsidé. Övergripande mål. Utfall 2005. Tillväxt. Investeringar. Försäljningar. Soliditet. Räntetäckningsgrad Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska tillväxtregioner

Läs mer

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Ekonomiskt är Castellum ett av Sveriges största fastighetsbolag, men vi har ingen ambition att bli störst. Tvärtom en viktig del i affärsmodellen

Läs mer

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellum fokuserar på fastigheter med kommersiella lokaler. Affärs modellen handlar om att skapa ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3 PRESSMEDDELANDE 19/10-2006 FASTPARTNER AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6),

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 07-5519-413 Datum 8 maj Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Övergripande mål och strategier

Övergripande mål och strategier Övergripande mål och strategier Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Resultat efter skatt uppgick till 106,5 Mkr, motsvarande 6,89 kr per aktie Hyresintäkterna uppgick till 205,3 Mkr Förvaltningsresultat före skatt uppgick

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Hyresintäkter ökade till 2 858 Mkr (2 318) Vinster från

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Resultat efter skatt uppgick till 440,8 Mkr (264,4), motsvarande 28,12 kr per aktie (20,35) Hyresintäkterna uppgick till 523,5 Mkr (130,1) Förvaltningsresultat

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i. 2010 jan-jun

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i. 2010 jan-jun Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2010 W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i Periodens resultat ökade med 8 Mkr till 269 Mkr (261),

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Karlstad Örebro Göteborg Halmstad Öresund Norrköping Linköping ÖST Borås SYD Kalmar Karlskrona Härnösand/Sollefteå Uppsala STOCKHOLM Kista

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74.

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74. Årsredovisning 2001 Innehåll Castellum 2001...1 VDs kommentar...2 Verksamhet...4 Fastighetsbestånd...9 Storgöteborg...12 Öresundsområdet...16 Storstockholm...20 Västra Småland...24 Mälardalen...28 Projekt

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR

FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PRESSMEDDELANDE 23/2-2006 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR Resultat efter skatt uppgick till 321,4 MSEK (127,0), resultat före skatt uppgick till 342,9 MSEK (172,4) Resultat per aktie blev 6,30 kr/aktie

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Peab bildar Brinova Fastigheter

Peab bildar Brinova Fastigheter 1 1 (5) Pressmeddelande från Peab AB 2003-02-13 Nr 3 Peab bildar Brinova Fastigheter Som tidigare meddelats har Peabs styrelse beslutat föreslå en utdelning av koncernens förvaltningsfastigheter till Peabs

Läs mer

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro KLÖVERN BOK SLU T SKOMMUNIKÉ 20 0 8 Intäkterna uppgick till 1 220 (1 207) Förvaltningsresultatet uppgick till 355 (386), motsvarande 2,17 kr per aktie (2,32) Resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226),

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på VD HAR ORDET Förra året, bolagets första som verksamt fastighetsbolag, blev mycket framgångsrikt. Från den 31 maj, då aktien listades på AktieTorget, fram till årsskiften steg kursen med 217 procent, samtidigt

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 2015 Intäkterna ökade till 1 015 Mkr (943), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Pressmeddelande 25 februari 2009

Pressmeddelande 25 februari 2009 Pressmeddelande 25 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Förvaltningsresultat: 221,8 (170,0) MSEK, per aktie 4,37 (3,34) kr Hyresintäkter: 488,2 (381,5) MSEK Resultat per aktie: -1,52 (7,16) kr Resultat

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002 Vasakronan DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 23 Hyresintäkterna ökade till 755 (712). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2008 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2008 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2008 Året i korthet Positivt i Stockholm och i Göteborg Bruttoresultat jämförbart bestånd +14% Nettoomsättning jämförbart bestånd +10% Minskade vakanser Året i korthet Omförhandlingar

Läs mer

Årsrapport januari december 2015

Årsrapport januari december 2015 Årsrapport januari december 2015 Rörelseresultatet uppgick till 2 472 Mkr (1 075). Intäkterna ökade till 1 375 Mkr (1 277), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 19/2-2004 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003

PRESSMEDDELANDE 19/2-2004 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003 PRESSMEDDELANDE 19/2-2004 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 283,0 MSEK (312,2) Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (32,7), resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren. Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2. Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren. Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2. Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 3 A B Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2 Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen 2009 förvaltningsber ättelse

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 Bild: Vision av Timotejen 19 Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 JÄMFÖRT

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Delårsrapport januari mars 27 Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 2 (194) MSEK. Ök- I mars frånträddes två fastigheter i Göteborg. Fast- ningen gentemot föregående år beror främst på lägre igheterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

De viktigaste händelserna år 2000. Fastighetsinnehav. Resultat. Händelser som påverkar år 2001. realia årsredovisning 2000

De viktigaste händelserna år 2000. Fastighetsinnehav. Resultat. Händelser som påverkar år 2001. realia årsredovisning 2000 Årsredovisning 2000 realia årsredovisning 2000 De viktigaste händelserna år 2000 Realia ökade sin marknadsnärvaro i Storstockholm genom förvärvet av Alfa Lavals anläggningar i Tumba. Den spännande förädlingen

Läs mer

VD-tal stämman 2016. Hög aktivitet 2015

VD-tal stämman 2016. Hög aktivitet 2015 VD-tal stämman 2016 Hög aktivitet 2015 Jag stod här för ett år sedan och sa att 2014 varit ett aktivt år, men nu kan vi konstatera att 2015 har för Castellum varit ett mycket aktivt år. De senaste 15 månaderna

Läs mer

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Årsredovisning 2000 Innehåll Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamhet 4 Castellums fastighetsbestånd 10 Storgöteborg 14 Öresundsområdet 18 Storstockholm 22 Västra Småland 26 Mälardalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 Catenas fastighet i Svågertorp, Malmö, invigdes i mars 2009. Hyresgäst: Vestas Northern Europe AB Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 31 mars 2014 Bokslutskommuniké 2013 20130101 20131231 Nettoomsättning 236 111 tkr (247 556) Rörelseresultat 30 355 tkr (38 148) Resultat efter skatt 22 319 tkr (49

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014 SOS Alarms delårsrapport januari - mars Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Sammanfattning april 2007

Sammanfattning april 2007 Sammanfattning april 2007 Innehåll Definitioner Dagon eller Bolaget Wise Gamla Dagon Prospektet Dagon AB (publ), tidigare Wise Group AB (publ), efter utdelning av aktier i Wise Online AB och efter förvärv

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(5) För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 För fri publicering: 2000-02-15 Nr 3/2000 AB Ångpanneföreningen (publ)

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport. Januari juni 2009. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 621 Mkr (579)

Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport. Januari juni 2009. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 621 Mkr (579) Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 2 Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 621 Mkr (579) Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 443 Mkr (409) Förvaltningsresultatet ökade med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Columna har blivit Realia!

Columna har blivit Realia! 1 REALIA AB publ (f d Columna Fastigheter AB) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Columna har blivit Realia! Vinsten för delårsperioden blev 125,2 Mkr (-5,3) motsvarande 11,70 kr per aktie (-0,50) huvudsakligen

Läs mer

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 1999

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 1999 Nr 21/1999. För fri publicering den 28 oktober 1999. 1(5) Upplysningar VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85. Rapporten finns även tillgänglig på ÅFs hemsida

Läs mer

Atrium Ljungberg. Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni. Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer. Global Reports LLC

Atrium Ljungberg. Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni. Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer. Global Reports LLC Atrium Ljungberg 2009 Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Atrium Ljungberg AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Nettoomsättningen

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Halvåret i sammandrag

Halvåret i sammandrag Wihlborgs Delårsrapport 2012 Januari Juni Halvåret i sammandrag Periodens resultat ökade med 28 Mkr till 417 Mkr (389), motsvarande ett resultat per aktie om 5,43 kr (5,06) Hyresintäkterna ökade med 3,6

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-02-12 Bokslutskommuniké 1997 Resultatet efter skatt för 1997 uppgick till 27,2 Mkr. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 2,72 kronor.

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Med anledning av de omfattande förändringarna i koncernstrukturen presenteras uppgifter rörande kvarvarande verksamhet exklusivt. Den efterföljande informationen avser

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN 60,0 160,0 140,0 20,0 40,0 20,0. 0,0 2000 kv1. 2003 kv 3. 2007 kv 3. 2005 kv 3. 2004 kv 3.

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN 60,0 160,0 140,0 20,0 40,0 20,0. 0,0 2000 kv1. 2003 kv 3. 2007 kv 3. 2005 kv 3. 2004 kv 3. PRESSMEDDELANDE 17 OKTOBER 2007 PRESSMEDDELANDE 17 OKTOBER 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2007 Resultat per aktie: 6,80 (3,52) kr Resultat efter skatt: 346,1 (179,3) MSEK, resultat före skatt:

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015 Jefast Holding org. nr 556721-2526 Kvartal 4 2015 Sammanfattning oktober december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 65,3 mkr (Q4 2014: 47,6) Rörelseresultatet uppgick till 11,2 mkr (Q4 2014: 8,4) Kvartalets

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

Finansiell utveckling. 2 224 Mkr 549 Mkr. Årets resultat 862 Mkr. Motsvarande 6,31 kronor per aktie. Kassaflöde från rörelsen. 480 Mkr 1,25 krona

Finansiell utveckling. 2 224 Mkr 549 Mkr. Årets resultat 862 Mkr. Motsvarande 6,31 kronor per aktie. Kassaflöde från rörelsen. 480 Mkr 1,25 krona ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Kungsleden 2013 1 VD-ord 2 Affärsidé & strategier 4 Vision, affärsidé & affärsmodell 5 Strategier för värdeskapande 7 Verksamheten 10 Marknad 11 Fastighetsbestånd 12 Region

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 DIÖS FASTIGHETER Q1 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 VI ÄR DEN MEST AKTIVA OCH EFTERFRÅGADE FASTIGHETSÄGAREN PÅ VÅR MARKNAD NORRA SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSÄGARE 13 001

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Vid ordinarie bolagsstämma i april beslutades om namnändring. Denna är nu genomförd och ITAB Industri har blivit XANO Industri. Med anledning av de omfattande förändringarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer