Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006"

Transkript

1 Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Resultat efter skatt uppgick till 106,5 Mkr, motsvarande 6,89 kr per aktie Hyresintäkterna uppgick till 205,3 Mkr Förvaltningsresultat före skatt uppgick till 60,3 Mkr Efter rapportperiodens utgång har Balder träffat avtal om förvärv av nio fastigheter för cirka 550 Mkr i region Göteborg Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Balders fastighetsbestånd hade per sista juni 2006 ett verkligt värde om drygt 6,0 Mdkr. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Balderaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen startade sin verksamhet per 1 juli 2005 varför jämförelseperiod från föregående år saknas.

2 Affärsidé Balder skapar värden genom att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Med detta avser Balder: skapar värden Balder ska skapa värden för ägarna (utdelning och värdetillväxt), hyresgästerna (ändamålsenliga lokaler), medarbetarna (bra arbetsgivare) och samhället (tillhandahålla lokaler i bra fastigheter). förvärva, utveckla och förvalta Balders främsta uppgift är inte att köpa och sälja fastigheter utan att vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabila kassaflöden och nöjda hyresgäster. kommersiella fastigheter Kommersiella fastigheter är Balders primära marknad. Denna inriktning innebär inte ett principiellt avståndstagande från att förvärva bostadsfastigheter. På sikt kan marknadsförändringar påverka fördelningen mellan kommersiella fastigheter och bostäder. storstadsregionerna Med storstadsregionerna avses storstäder med en omnejd av en timmes bilkörning. Dessutom är dessa regioner tillväxtområden, vilket är en förutsättning för Balder. Övergripande mål Balders verksamhet är inriktad på tillväxt under krav på fortsatt lönsamhet och positiva kassaflöden. På respektive delmarknad eller region skall bolaget uppnå en sådan position att Balder blir en naturlig partner för potentiella kunder som är i behov av nya verksamhetslokaler. Övergripande finansiella mål Balders målsättning är att den genomsnittliga avkastningen på eget kapital över tiden skall överstiga den riskfria räntan med minst 7 procentenheter. Detta skall ske samtidigt som soliditeten över tiden skall vara 20 procent och räntetäckningsgraden inte tillåts understiga 1,5 ggr. Operativa mål Med utgångspunkt i Balders strategi, affärsplan, övergripande mål och finanspolicy tar bolaget fram både kvantitativa och kvalitativa operativa mål. Dessa mål sätts på både kort och lång sikt i samband med den årliga strategi- och budgetprocessen. De avser både finansiella mål och mål som miljö, energiförbrukning, kundtillfredsställelse och medarbetarnöjdhet. Balder delårsrapport Jan juni 2006

3 Strategi Balders strategi för att skapa värde bygger på kontinuerlig och aktiv utveckling av fastighetsbeståndet. Värden skall skapas åt samtliga parter som är involverade i koncernen såväl aktieägare som hyresgäster och medarbetare. Utvecklingen av fastighetsbeståndet fokuseras på att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter, i huvudsak kontor, industri, lager och köpcentra, i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Balder förvärvar fastigheter med utvecklingspotential och skapar tillväxt genom investering och utveckling samt genom effektivisering och rationalisering i förvaltning. Fastigheternas förädlingspotential är viktigt. Utvecklingen av fastighetsbeståndet kommer i första hand att ske genom investeringar för att optimera förutsättningarna för uthyrning och drift. Balder arbetar aktivt med fokus på ovan angivna marknader och segment, men har inga principiella förbehåll mot att förvärva andra typer av fastigheter inom andra områden, om affären bedöms som god och i linje med affärsidé och mål. I samband med förvärvet av ett större fastighetsbestånd från Akelius Fastigheter ingick 13 fastigheter utanför storstadsregionerna. Dessa fastigheter ingår nu i en ny region Riks. Verksamheten Historik Fastighets AB Balder är bildat ur börsnoterade Enlight AB som i juni 2005 träffade en överenskommelse med ägarna till ett nybildat fastighetsbolag, Malmogia Storstad AB, om förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget mot likvid i Enlight-aktier. Den verksamhet som Enlight AB tidigare bedrivit, IT-relaterad konsultverksamhet, överläts till en helägd underkoncern som delades ut till de tidigare ägarna. Enlight AB namnändrades därefter till Fastighets AB Balder. Sedan bildandet har Balder i enlighet med affärsplanen fortsatt förvärva fastigheter. Efter att Balder genomgått Stockholmsbörsens sedvanliga granskning för notering åternoterades Balder på Stockholmsbörsens O-lista den 24 mars Organisation Balders affärsområden är indelade i regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Regionernas organisation följer samma grundprinciper men skiljer sig åt beroende på respektive regions storlek och fastighetsinnehav. Regionkontoren ansvarar för uthyrning, miljö och teknisk förvaltning. Utöver ovan nämnda regioner finns en nybildad region, Riks, som ansvarar för de fastigheter som ligger utanför storstadsregionerna. Balder-koncernen består av 78 bolag (aktie- och kommanditbolag), där Fastighets AB Balder är moderbolag. Fastigheterna ägs huvudsakligen med ett bolag per fastighet. Balders operativa organisation är uppdelad i en finans- och ekonomifunktion samt en fastighets- och förvaltningsfunktion. Sammantaget har koncernen 34 anställda, varav 41 procent är kvinnor. Händelser under perioden Första halvåret 2006 har präglats av ett stort antal fastighetsaffärer främst i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I januari förvärvade Balder tio fastigheter i Stockholm från Diligentia AB för 598 Mkr, inklusive kostnader för lagfart och förvärvsomkostnader. Fastigheterna omfattar totalt cirka kvm, varav cirka 70 procent avser kontor. Av fastighetsvärdet avser innerstadslägen drygt 30 procent. I samband med förvärvet höll bolaget en extra bolagsstämma där det beslutades att genomföra en apportemission av B-aktier till en kurs av 70 kronor. Balder delårsrapport Jan juni 2006

4 I mars förvärvades en kontorsfastighet om cirka kvm till ett värde om 188 Mkr samt fem bostadsfastigheter i Alingsås till ett värde om 210 Mkr. Bostadshusen kommer efter färdigställande under tredje kvartalet i år omfatta 206 lägenheter. Den 16 maj förstärkte Balder ytterliggare sin närvaro i Malmö samt kompletterade Stockholmsbeståndet genom att förvärva fem fastigheter från Skanska för 750 Mkr. Beståndet omfattar totalt kvm, varav kvm i Malmö. Förvärvet finansierades delvis med en apportemission av B-aktier till en kurs av 100 kronor. Den 1 juni förvärvades en kontors- och butiksfastighet på Kungsportsavenyn i centrala Göteborg för 46 Mkr. Cirka 60 procent av fastighetens 1535 kvm består av kontor och skall utnyttjas i den egna verksamheten. Då Balder kommer att etablera sitt huvudkontor och regionkontor för Göteborg i fastigheten kommer den att redovisas som en rörelsefastighet. Per samma dag förvärvade Balder 33 fastigheter från Akelius, köpeskillingen uppgick till cirka en miljard kronor och genom affären ökade Balder sin uthyrbara yta med kvm. Fastigheterna är till övervägande del belägna i storstadsregionerna Göteborg och Malmö, en fastighet i Stockholmregionen samt 13 fastigheter utanför storstadsregionerna. Den 2 juni förvärvade Balder 12 fastigheter för cirka 380 Mkr i Göteborgsområdet från Tornet. 80 procent av fastigheternas totala yta på kvm är kontor resterande ytor består i huvudsak av industri och lager. Resultat Eftersom koncernen startade sin verksamhet den 1 juli 2005 saknas jämförelseperiod för motsvarande period föregående år. Periodens förvaltningsresultat före skatt, d v s periodens resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 60,3 Mkr, vilket motsvarar 3,90 kr per aktie. Därutöver redovisas orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter om 87,6 Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 106,5 Mkr motsvarande 6,89 kr per aktie. Hyresintäkter Bolagets hyresintäkter uppgick under första halvåret 2006 till 205,3 Mkr. Kontraktsportföljen bedöms per 30 juni 2006 ha ett hyresvärde på helårsbasis om 677 Mkr. Den genomsnittliga hyresnivån för hela fastighetsbeståndet uppgick till 917 kr/kvm. För kontorsfastigheter uppgick den genomsnittliga hyresnivån till kr/kvm och motsvarande siffra för handelsfastigheter är kr/kvm. Hyresintäkterna visar en stor riskspridning avseende hyresgäster, branscher och lägen. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick per bokslutsdagen till 91 procent. För kontorsfastigheter uppgick den till 89 procent och för handel/restaurangfastigheter till 97 procent. Det totala hyresvärdet för outhyrda lokaler uppgår på årsbasis till cirka 61 Mkr. Hyresmarknaden har under första halvåret 2006 kännetecknats av stabila hyresnivåer och god efterfrågan inom samtliga av Balders delmarknader och fastighetskategorier. Fastighetspriserna har varit svagt ökande. Både svenska och internationella investerare visar ett fortsatt starkt intresse för fastighetsinvesteringar. Balder delårsrapport Jan juni 2006

5 Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick till 76,4 Mkr. Driftskostnaderna varierar normalt med årstiderna, första och fjärde kvartalet har högre kostnader i jämförelse med de övriga kvartalen medan tredje kvartalet oftast har lägst kostnadsnivå. Första halvåret 2006 har haft högre kostnader än normalt beroende på den ovanligt långa vintern, främst avseende uppvärmning och snöröjning. Centrala administrationskostnader De centrala administrationskostnaderna uppgick under perioden till 13,9 Mkr. I kostnaderna ingår fortsatt kostnader för uppbyggnad av bolaget och åternoteringen av Balderaktien på Stockholmsbörsens O-lista. Finansnetto Finansnettot uppgick till 54,7 Mkr vilket motsvarar en upplåning till en genomsnittlig ränta om 3,7 procent. Vid en omedelbar förändring av marknadsräntan med en procentenhet och antagande om oförändrad lånebelopp och bibehållen genomsnittlig räntebindning skulle räntekostnaderna påverkas på helårsbasis med 32 Mkr. Värdeförändringar Balder har under perioden inte sålt några fastigheter. Per bokslutsdagen har Balder genomfört en intern värdering baserad på en 10-årig kassaflödesmodell. Marknadsbedömningar av fastigheter innehåller alltid ett visst mått av osäkerhet i gjorda antaganden och beräkningar. Den interna värderingen har som utgångspunkt värderingen vid föregående årsskifte. Hänsyn har tagits till väsentliga förändringar som förvärv, investeringar, uthyrningar, uppsägningar, omförhandlingar och förändrade avkastningskrav som inte beaktats i föregående värdering. Värderingen visar ett sammanlagt värde om 6 037,8 Mkr vilket innebär en orealiserad värdeförändring om 87,6 Mkr. Skatt Balder redovisar för perioden en aktuell skattekostnad om 0,1 Mkr och en uppskjuten skattekostnad om 41,3 Mkr, totalt en skattekostnad om 41,4 Mkr, motsvarande 28 procent av resultat före skatt. Då Balder har möjlighet att nyttja underskottsavdrag, göra skattemässiga avskrivningar och skattemässiga avdrag för investeringar på fastigheter uppstår endast en marginell skatt att betala för perioden. Andra kvartalet 2006 Förvaltningsresultatet före skatt för andra kvartalet 2006 uppgick till 37,2 Mkr. Hyresintäkterna uppgick till 117,1 Mkr och fastighetskostnaderna till 38,8 Mkr vilket ger ett driftsöverskott för andra kvartalet 2006 på 78,3 Mkr. Orealiserade värdeförändringar uppgick till 68,3 Mkr och finansnettot -33,4 Mkr. Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick till 76,0 Mkr. Balder delårsrapport Jan juni 2006

6 Balders fastighetsinnehav Fastighets AB Balder ägde per 30 juni fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka kvm till ett verkligt värde om 6,0 Mdkr. Av hyresvärdet avser cirka 44 procent kontorsfastigheter, 21 procent industri/lager, 15 procent handel/restaurang, 5 procent bostäder samt 16 procent övriga fastigheter. Övriga fastigheter innefattar hotell, utbildning, vård samt blandfastigheter. Fördelningen av hyresvärde per region var Stockholm 43 procent, Göteborg 33 procent, Malmö 15 procent samt Riks 9 procent. Balders fastigheter är i huvudsak belägna i storstädernas närförorter och kranskommuner, flera av dem utgör så kallade när- eller kommuncentrum som inrymmer såväl kontor och handel som utbildning och vård. Balders kontorslokaler är i stor utsträckning belägna i väletablerade företagsområden med goda kommunikationer. Balders ambition är att fortsätta växa på utvalda marknader. Detta skall ske genom fastighetsförvärv som i huvudsak uppfyller bolagets krav på hög direktavkastning. Hyresvärde per fastighetskategori Hyresvärde per region Handel/ Restaurang Bostäder Kontor Industri/ Lager Övrigt Stockholm Malmö Göteborg Riks Investeringar Fastighetsinvesteringarna har under perioden uppgått till Mkr varav Mkr avser förvärv och 34 Mkr avser investeringar i befintliga fastigheter. Fastighetsportföljen har under perioden förändrats enligt nedan. Förändring verkligt värde fastigheter Mkr Antal Fastighetsbestånd 1 januari , Investeringar i befintliga fastigheter 34,3 Förvärv 3 211,4 63 Försäljning Värdeförändring 87,6 Fastighetsbestånd 30 juni , Balder delårsrapport Jan juni 2006

7 Balders fastighetsbestånd per region Antal Uthyrbar Hyresvärde Hyresvärde Hyresin- Ekonomisk ut- Verkligt värde fastigheter yta, kvm Mkr kr/kvm täkter, Mkr hyrningsgrad, % Mkr Stockholm Kontor Handel/Restaurang Industri/Lager Övrigt Summa Stockholm Göteborg Kontor Handel/Restaurang Industri/Lager Bostäder Övrigt Summa Göteborg Malmö Handel/Restaurang Industri/Lager Övrigt Summa Malmö Riks Kontor Handel/Restaurang Industri/Lager Övrigt Summa Riks Totalt Kontor Handel/Restaurang Industri/Lager Bostäder Övrigt Totalt Balder delårsrapport Jan juni

8 Finansiering Jämförelser angivna inom parentes avser utgången av Eget kapital Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni till 1 166,4 Mkr (851,8), motsvarande 71,91 kr (61,55) per aktie, under perioden har två apportemissioner genomförts om totalt 208 Mkr. Soliditeten uppgick till 18,5 procent (29,2). Räntebärande skulder Koncernens räntebärande skulder uppgick per 30 juni 2006 till Mkr (1 970). I juni emitterade Balder ett 5-årigt förlagslån inom ramen om 300 Mkr, varv 270 Mkr har tecknats. Lånet har en fast kupongränta om 7,50 % och avses inregistreras vid Stockholmsbörsen. Under perioden har därutöver nya lån tagits upp om Mkr i samband med nya förvärv. Befintliga lån hos säljarna om 721 Mkr har tagits över. Den genomsnittliga kreditbindningstiden uppgick per till 7,1 år (4,7). Förfallostrukturen för låneavtalen som framgår av tabellen nedan, visar när i tiden lånen förfaller till omförhandling eller återbetalning. Den genomsnittliga räntan per uppgick till 4,0 procent (3,. Den genomsnittliga räntebindningstiden vid samma datum uppgick till 16 månader (10). Andelen lån med ränteförfall under kommande 12-månadersperiod uppgick till 70 procent (79), vilket vid en omedelbar förändring av marknadsräntan med en procentenhet och antagande om oförändrat lånebelopp skulle påverka räntekostnaderna de närmaste 12 månaderna med 32 Mkr. Ränte- och låneförfallostruktur Räntebindning Kreditbindning År Mkr Ränta, % Andel, % Mkr Andel, % Inom ett år , år 43 6, år 280 6, år 261 5, år 894 6, > 5 år Totalt 886, Likviditet Koncernens likvida medel och outnyttjad checkkredit uppgick per bokslutstillfället till 256 Mkr (59). 8 Balder delårsrapport Jan juni 2006

9 Aktien/ägarstruktur Handelsplats Balderaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under kortnamnet BALD. Antal aktier Den 11 januari 2006 beslutades under en extra bolagsstämma i Balder att genomföra en riktad apportemission om B-aktier till Diligentia Storstockholm AB. Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, den 12 april 2006 om emission av aktier i samband med förvärvet av fastigheter från Skanska. De emitterade aktierna utgjordes den 30 juni 2006 av onoterade betalda tecknade B-aktier, vilka innehades av Föreningssparbanken. Efter emissionerna uppgår antalet A-aktier (1 röst) till och antalet B-aktier (1/10 röst) till , totalt aktier. Courtagefri handel Styrelsen i Balder har beslutat om att erbjuda aktieägarna möjlighet till courtagefri handel. Detta erbjudande innebär att respektive aktieägare erbjuds möjligheten att köpa eller sälja aktier, så att innehavet i Balderaktier blir jämnt delbart med etthundra (en börspost = 100 aktier). Erbjudandet gäller under perioden 29 augusti 11 september Syftet är att öka antalet aktieägare med jämna börsposter och därmed underlätta handeln samt förbättra likviditeten i Balderaktien. Ägarstruktur Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin (genom bolag) och Arvid Svensson Invest AB, ASI. Ägarstrukturen per den 30 juni redovisas i tabellerna nedan. Ägare per Ägare A-aktier B-aktier Totalt i % avkapital i % av röster Erik Selin Fastigheter AB ,0 60,1 Arvid Svensson Invest AB (ASI) ,9 23,9 Andra AP-fonden ,6 4,2 Backahill AB ,8 2,4 Länsförsäkringar fonder ,5 2,2 Låset noterade värdepapper AB ,2 1,1 Morgan Stanley ,4 0,7 AB Lunneplan ,2 0,6 Länsförsäkringar Skåne ,9 0,5 Toreno Ltd ,8 0,4 Övriga ,7 3,9 Totalt antal aktier ,0 100, av Arvid Svensson Invest AB:s (ASI) B-aktier har temporärt lånats ut till Föreningssparbanken. Ägarstruktur Innehav Antal aktieägare % av antal aktieägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%) , ,3 0, , ,4 0, , ,4 0, , ,4 0, , ,8 0, , ,0 0, , ,2 1, , ,5 96,6 Totalt antal aktier , ,0 100,0 Balder delårsrapport Jan juni

10 Händelser efter rapportperioden Under juli 2006 har Balder träffat avtal om att förvärva nio fastigheter från ett flertal säljare för cirka 550 Mkr. Fastighetsbeståndet omfattar totalt kvm och består främst av handel. Fyra av fastigheterna är belägna i Mölnlycke centrum, en i Alingsås samt tre i Göteborg; Backaplan, Eriksberg samt en fastighet Inom Vallgraven. Den nionde och enskilt största fastigheten värdemässigt är Ale Torg i Ale kommun norr om Göteborg. Tillträde till fastigheterna sker i juli, september samt oktober. Aktuell intjäningsförmåga helårstakt Balders aktuella intjäningsförmåga inklusive ovan nämnda förvärv framgår av nedanstående tabell. Balder redovisar regelmässigt i samband med kvartalsrapporter, bokslutskommunikéer samt vid presentationer av större fastighetsaffärer den aktuella intjäningsförmågan. Intjäningsförmågan baseras på fastighetsbeståndets kontrakterade hyresintäkter, bedömda fastighetskostnader samt kostnader för central administration. Vid varje kvartalsrapport uppdateras denna bedömning av intäkter och kostnader. Däremellan redovisas aktuell intjäningsförmåga i samband med fastighetsaffärer med avseende på affärens påverkan. Räntekostnaderna baseras på aktuell räntenivå och lånestruktur uppdateras vid varje tillfälle som den aktuella intjäningsförmågan redovisas. Skatten är beräknad med 28 % och bedöms till övervägande del vara uppskjuten skatt. Det är viktigt att notera att intjäningsförmågan inte skall jämställas med en prognos för innevarande år eller för de kommande 12 månaderna. Intjäningsförmågan innehåller exempelvis ingen bedömning av hyres-, vakans-, eller ränteutvecklingen. Balders resultaträkning påverkas också av värdeutvecklingen i fastighetsbeståndet och eventuella kommande fastighetsköp och fastighetsförsäljningar. Aktuell intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis exklusive värdeförändringar Mkr Hyresintäkter 659 Fastighetskostnader 210 Driftsöverskott 9 Central administration 20 Rörelseresultat 9 Finansnetto 210 Resultat efter finansiella kostnader 19 Skatt 61 Resultat efter skatt 158 Bedöms till övervägande del bestå av uppskjuten skatt Nyckeltal Finansiella Resultat efter finansiella kostnader/aktie, kr 13,50 Avkastning på eget kapital, % 2) 14 Soliditet, % 17 Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 Fastighetsrelaterade Direktavkastning fastigheter, % 6,9 Uthyrbar area, tkvm 777 Ekonomisk uthyrningsgrad, % 91 Överskottsgrad, % 68 Baserat på aktuell intjäningsförmåga och bedömd balansräkning 2) Exklusive värdeförändringar 10 Balder delårsrapport Jan juni 2006

11 Redovisningsprinciper Balder följer de av Europeiska Unionen antagna IFRS (International Financial Reporting Standards) och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för Moderbolaget Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Moderbolagets verksamhet består från och med 1 juli 2005 av att utföra koncerngemensamma tjänster. Omsättningen i moderbolaget uppgick för perioden januari juni till 16,7 Mkr (10,9), varav koncerninterna tjänster utgjorde 16,5 Mkr (0,0). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 0,3 Mkr ( 4,. Föregående års omsättning och resultat avser Enlight AB med den dåvarande konsultverksamheten som bolaget bedrev. Moderbolagets likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter, uppgick per den 30 juni till 250,9 Mkr, och interna fordringar uppgick per bokslutsdagen till 209,0 Mkr. Investeringarna under perioden uppgick till 0,8 Mkr. Göteborg den 29 augusti Erik Selin Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kontakt För ytterligare information, kontakta VD Erik Selin, telefon eller ekonomi- och finanschef Ulf Johansson, telefon Ekonomisk information På Balders hemsida, finns samlad information om verksamheten, styrelse och ledning, ekonomisk rapportering samt pressreleaser. Definitioner För definitioner se Fastighets AB Balders årsredovisning 2005 som finns tillgänglig på Balders hemsida. Kalendarium Delårsrapport jan-sept november 2006 Bokslutskommuniké februari 2007 Årsstämma 18 april 2007 Balder delårsrapport Jan juni

12 Koncernens resultaträkning / Mkr april juni jan juni rullande 12 mån juli dec Hyresintäkter 117,1 205,3 335,4 130,1 Fastighetskostnader 38,8 76,4 122,4 46,0 Driftsöverskott 78,3 128,9 13,0 84,1 Värdeförändringar fastigheter, orealiserade 68,3 87,6 231,2 143,6 Central administration 7,6 13,9 24,9 11,0 Rörelseresultat 138,9 202, 19,3 216,7 Finansnetto 33,4 54,7 81,4 26,7 Resultat före skatt 105,5 147,9 7,9 190,0 Aktuell skatt 0,1 0,1 2,9 2,9 Uppskjuten skatt 29,4 41,3 35,9 77,3 Periodens resultat 76,0 106, 70,9 264,4 Förvaltningsresultat före skatt 37,2 60,3 106,7 46,4 Resultat efter skatt per aktie, kr 4,89 6,89 27,2 20,35 Fastighetskostnader Driftskostnader 23,6 47,5 70,6 23,1 Underhåll 2,2 6,0 12,9 6,9 Tomträttsavgäld 3,0 5,5 8,8 3,3 Fastighetsskatt 4,4 8,0 13,5 5,5 Fastighetsadministration 5,6 9,4 16,6 7,2 Summa fastighetskostnader 38,8 76,4 122,4 46,0 Nyckeltal jan juni juli dec jan juni juli dec Fastighetsrelaterade Hyresvärde, kr/kvm Hyresintäkter, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad, % Överskottsgrad, % Verkligt värde, kr/kvm Antal fastigheter Uthyrningsbar yta, tkvm Finansiella Avkastning eget kapital, % 12,4 45,2 Avkastning totalt kapital, % 6,9 10,0 Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 2,6 Soliditet, % 18,5 29,2 Skuldsättningsgrad, ggr 4,2 2,3 Belåningsgrad, % Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 60,3 46,4 Genomsnittlig räntebindningstid, månad Balder delårsrapport Jan juni 2006

13 Data per aktie jan juni juli dec Genomsnittligt antal aktier, tusental Resultat efter skatt, kr 6,89 20,35 Resultat efter skatt exkl värdeförändring, kr 2,81 12,39 Förvaltningsresultat före skatt, kr 3,90 3,57 Driftsöverskott, kr 8,33 6,47 Utestående antal aktier, tusental Fastigheter verkligt värde, kr 372, Eget kapital, kr 71,91 61,55 Börskurs per bokslutsdagen 80,00 82,00 Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier förekommer Koncernens balansräkning Mkr Tillgångar Förvaltningsfastigheter 6 037, ,5 Inventarier 2,6 2,0 Uppskjuten skattefordran 88,3 122,0 Kortfristiga fordringar 69,2 33,2 Likvida medel 120,9 58,6 Summa tillgångar 6 318, ,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 1 166,4 851,8 Långfristiga skulder 1 ) 4 801, ,0 Kortfristiga skulder 350,8 146,5 Summa eget kapital och skulder 6 318, ,3 Ställda panter Fastighetsinteckningar 4 945, ,2 Förändring i eget kapital 1 jan 30 juni juli 31 dec 2005 Mkr Totalt eget kapital Totalt eget kapital Vid periodens början 851,8 0,1 Aktieägartillskott 0,3 Apportemission 70,0 467,0 Pågående Apportemission 138,0 Nyemission 80,0 Koncernmässig emission vid omvänt förvärv av Fastighets AB Balder 40,0 Periodens resultat 106,5 264,4 Vid periodens slut 1 166,4 851,8 Varav räntebärande skulder Mkr (1 970) Segmentinformation Mkr jan juni juli dec Hyresintäkter Stockholm 111,9 70,5 Göteborg 63,7 40,8 Malmö 24,7 18,8 Riks 5,0 Totalt 05,3 130,1 Driftsöverskott inkl värdeförändring fastigheter Stockholm 102,8 118,3 Göteborg 61,5 78,5 Malmö 48,0 30,9 Riks 4,2 Totalt 16,5 227,7 Balder delårsrapport Jan juni

14 Kassaflödesanalys Mkr jan juni juli dec Driftöverskott 128,9 84,1 Centrala administrationskostnader 13,9 11,0 Återläggning av avskrivningar 0,4 Justeringsposter 8,1 Betalt finansnetto 54,7 26,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital,6 6,4 Förändring kortfristiga fordringar 36,0 33,2 Förändring kortfristiga skulder 204,2 93,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,8 106,3 Förvärv av fastigheter 2281, ,3 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 1,0 2,0 Förvärv av uppskjutna skattefordringar/skulder 0,6 14,0 Investering i befintliga fastigheter 34,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 316, ,3 Upptagna lån 2193, ,9 Amortering av lån 35,1 133,0 Ökning av övriga skulder och avsättningar 12,7 Nyemission 80,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 158, ,6 Periodens /Årets kassaflöde 62, 8,6 Likvida medel vid periodens början 58,6 Likvida medel vid periodens slut 120,9 8,6 Kommentar: Periodens bruttoinvesteringar i fastigheter uppgår till Mkr (2 56 varav 721 Mkr (80 finansierats genom övertagande av befintliga lån hos säljaren och 208 Mkr (467) genom apportemissionerna, varför endast Mkr (1 293) av investeringen har haft en direkt påverkan av likvida medel. 14 Balder delårsrapport Jan juni 2006

15 Solberg Fastighets AB Balder (publ) Org.nr Huvudkontor Göteborg Box Göteborg Tel Fax Regionkontor Stockholm Anderstorpsvägen 10, 3 tr Solna Tel Fax Malmö Adlerfelts väg 4 f Malmö Tel Fax

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Resultat efter skatt uppgick till 440,8 Mkr (264,4), motsvarande 28,12 kr per aktie (20,35) Hyresintäkterna uppgick till 523,5 Mkr (130,1) Förvaltningsresultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3 PRESSMEDDELANDE 19/10-2006 FASTPARTNER AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6),

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Delårsrapport januari-december 2006

Delårsrapport januari-december 2006 Delårsrapport januari-december 2 Din Bostad (börsintroducerat 2000 under namnet Tripep AB) har under september 2 bytt verksamhet till fastighetsförvaltning av främst bostadsfastigheter, vilket skedde genom

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 07-5519-413 Datum 8 maj Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Årsrapport januari december 2015

Årsrapport januari december 2015 Årsrapport januari december 2015 Rörelseresultatet uppgick till 2 472 Mkr (1 075). Intäkterna ökade till 1 375 Mkr (1 277), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 2015 Intäkterna ökade till 1 015 Mkr (943), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Pressmeddelande 25 februari 2009

Pressmeddelande 25 februari 2009 Pressmeddelande 25 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Förvaltningsresultat: 221,8 (170,0) MSEK, per aktie 4,37 (3,34) kr Hyresintäkter: 488,2 (381,5) MSEK Resultat per aktie: -1,52 (7,16) kr Resultat

Läs mer

FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR

FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PRESSMEDDELANDE 23/2-2006 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR Resultat efter skatt uppgick till 321,4 MSEK (127,0), resultat före skatt uppgick till 342,9 MSEK (172,4) Resultat per aktie blev 6,30 kr/aktie

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2009

Delårsrapport januari juni 2009 Delårsrapport januari juni 2009 Hyresintäkterna för perioden uppgick till 303 mkr (272), en ökning med 11 procent. Förvaltningsresultatet uppgick till 48 mkr (40), en ökning med 20 procent. Resultat efter

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i. 2010 jan-jun

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i. 2010 jan-jun Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2010 W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i Periodens resultat ökade med 8 Mkr till 269 Mkr (261),

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Hyresintäkterna för perioden uppgick till 239,7 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 125,7 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 40,4 Mkr, motsvarande 2,33 kronor per aktie.

Läs mer

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro KLÖVERN BOK SLU T SKOMMUNIKÉ 20 0 8 Intäkterna uppgick till 1 220 (1 207) Förvaltningsresultatet uppgick till 355 (386), motsvarande 2,17 kr per aktie (2,32) Resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226),

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Hyresintäkter ökade till 2 858 Mkr (2 318) Vinster från

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 Catenas fastighet i Svågertorp, Malmö, invigdes i mars 2009. Hyresgäst: Vestas Northern Europe AB Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Global Reports LLC. Årsredovisning 2006

Global Reports LLC. Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll 1 Året i korthet 2 Översikt Balder 4 VD har ordet 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Historik 10 Finansiering 12 Fastighetsvärdering 15 Aktuell intjäningsförmåga 16 Möjligheter

Läs mer

K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003

K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003 K L Ö V E R N 12 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Hyresintäkterna för 2003 uppgick till 322 Mkr (96) Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 87 Mkr (23) Årets resultat

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-mars 2013 Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är

Läs mer

Förvaltningsresultatet före skatt ökade till 763 Mkr (537), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 51 procent till 4,08 kr (2,71)

Förvaltningsresultatet före skatt ökade till 763 Mkr (537), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 51 procent till 4,08 kr (2,71) Sato, Finland Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-juni Förvaltningsresultatet före skatt ökade till 763 (537), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 51 procent till 4,08 kr (2,71) Hyresintäkterna

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 DIÖS FASTIGHETER Q1 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 VI ÄR DEN MEST AKTIVA OCH EFTERFRÅGADE FASTIGHETSÄGAREN PÅ VÅR MARKNAD NORRA SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSÄGARE 13 001

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport. Januari juni 2009. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 621 Mkr (579)

Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport. Januari juni 2009. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 621 Mkr (579) Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 2 Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 621 Mkr (579) Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 443 Mkr (409) Förvaltningsresultatet ökade med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Bokslutskommuniké. Wihlborgs Fastigheter AB. Januari december 2009

Bokslutskommuniké. Wihlborgs Fastigheter AB. Januari december 2009 4 Wihlborgs Fastigheter AB Januari december 2009 Bokslutskommuniké Årets resultat ökade med 536 Mkr till 487 Mkr (-49), motsvarande ett resultat per aktie om 13,43 kr (-1,32) Styrelsen föreslår en utdelning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 19/2-2004 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003

PRESSMEDDELANDE 19/2-2004 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003 PRESSMEDDELANDE 19/2-2004 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 283,0 MSEK (312,2) Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (32,7), resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN 60,0 160,0 140,0 20,0 40,0 20,0. 0,0 2000 kv1. 2003 kv 3. 2007 kv 3. 2005 kv 3. 2004 kv 3.

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN 60,0 160,0 140,0 20,0 40,0 20,0. 0,0 2000 kv1. 2003 kv 3. 2007 kv 3. 2005 kv 3. 2004 kv 3. PRESSMEDDELANDE 17 OKTOBER 2007 PRESSMEDDELANDE 17 OKTOBER 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2007 Resultat per aktie: 6,80 (3,52) kr Resultat efter skatt: 346,1 (179,3) MSEK, resultat före skatt:

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i s e p t e m b e r. 2010 jul-sep

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i s e p t e m b e r. 2010 jul-sep Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport Januari september 2010 W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i s e p t e m b e r Periodens resultat ökade med 214 Mkr

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) Q2 2015 Bild. Längs en central gångväg på Albyberget har Mitt Alby arbetat med bland annat konstfack och grundskolan i bostadsområdet för att med ljusteknik och bildkonst öka trivsel och trygghet för de

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

KVARTAL ETT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 1 COREM DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016COREM 1

KVARTAL ETT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 1 COREM DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016COREM 1 KVARTAL ETT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 1 COREM DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016COREM 1 DELÅRSPERIODEN JANUARI MARS 2016 Resultat efter skatt uppgick till 96 mkr (110), vilket motsvarar 1,08 kr per

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Columna har blivit Realia!

Columna har blivit Realia! 1 REALIA AB publ (f d Columna Fastigheter AB) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Columna har blivit Realia! Vinsten för delårsperioden blev 125,2 Mkr (-5,3) motsvarande 11,70 kr per aktie (-0,50) huvudsakligen

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Kvartal 2 2012 Nettoomsättningen uppgick till 617 Mkr (270) och driftnettot uppgick till 329 Mkr (134) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

Sammanfattning april 2007

Sammanfattning april 2007 Sammanfattning april 2007 Innehåll Definitioner Dagon eller Bolaget Wise Gamla Dagon Prospektet Dagon AB (publ), tidigare Wise Group AB (publ), efter utdelning av aktier i Wise Online AB och efter förvärv

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-02-12 Bokslutskommuniké 1997 Resultatet efter skatt för 1997 uppgick till 27,2 Mkr. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 2,72 kronor.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1998-01-01 1998-12-31 Resultatet efter skatt för 1998 uppgick till 61,5 Mkr (27,2) motsvarande en vinst per aktie på 4,10 kronor ( 2,47). Driftsöverskottet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2005

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2005 Resultatet efter skatt för 2005 (juli december) uppgick till 264,4 Mkr, motsvarande 20,35 kr per aktie Värdeförändringar fastigheter uppgick under 2005 till 143,6 Mkr Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

5 F FALUN AFFÄRSMODELLEN FÖRVALTNING

5 F FALUN AFFÄRSMODELLEN FÖRVALTNING 5 F FALUN AFFÄRSMODELLEN FÖRVALTNING GÄVLE 2010 Gävle Riket Innevånare, antal 94 496 9 393 648 Arbetslöshet, % 10,1% 9,1% Utbildningsnivå eftergymnasial, % 30% 32% Sysselsättningsgrad, % 60,5% 63,3% Källa:SCB

Läs mer

Halvåret i sammandrag

Halvåret i sammandrag Wihlborgs Delårsrapport 2012 Januari Juni Halvåret i sammandrag Periodens resultat ökade med 28 Mkr till 417 Mkr (389), motsvarande ett resultat per aktie om 5,43 kr (5,06) Hyresintäkterna ökade med 3,6

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Januari september 2015

Januari september 2015 , Q3 Delårsrapport för NS Holding AB Januari september» Hyresintäkterna uppgick till 1 421 mkr (1 394). En ökning med 1,9 %. Ökningen förklaras främst med ökade hyror till följd av färdigställda projekt

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter Delårsrapport Akelius Residential Januari till mars 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Ekonomiskt är Castellum ett av Sveriges största fastighetsbolag, men vi har ingen ambition att bli störst. Tvärtom en viktig del i affärsmodellen

Läs mer

Bokslutsrapport. Försommaren 1, Stockholm

Bokslutsrapport. Försommaren 1, Stockholm Bokslutsrapport 2013 Försommaren 1, Stockholm Bokslutsrapport 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 485 Mkr (1 277) och driftnettot uppgick till 796 Mkr (695) för perioden. Förvaltningsresultatet för perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport 2011 Årets resultat efter skatt blev 157 mkr. AMF Pensionsförsäkring AB blev ny delägare till Rikshem den 29 april 2011. Fjärde AP-fonden kvarstår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

Dagon delårsrapport. Driftöverskottet ökade till 156,4 mkr (147,6). Fastighetsintäkterna ökade till 275,4 mkr (269,0).

Dagon delårsrapport. Driftöverskottet ökade till 156,4 mkr (147,6). Fastighetsintäkterna ökade till 275,4 mkr (269,0). Dagon delårsrapport Januari juni Sammanfattning Driftöverskottet ökade till 156,4 (147,6). Fastighetsintäkterna ökade till 275,4 (269,0). Periodens förvaltningsresultat exklusive värdeförändringar uppgick

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Kungsleden AB (publ) delårsrapport januari september 2003 Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Resultat efter skatt uppgick till 263 (262) Mkr, motsvarande 13,90 (13,80) kr per aktie. Omsättning och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015 Jefast Holding org. nr 556721-2526 Kvartal 4 2015 Sammanfattning oktober december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 65,3 mkr (Q4 2014: 47,6) Rörelseresultatet uppgick till 11,2 mkr (Q4 2014: 8,4) Kvartalets

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Amhult 2 AB prospekterar 47 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

KVARTAL TRE DELÅRSPERIODEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015

KVARTAL TRE DELÅRSPERIODEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 KVARTAL TRE DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 DELÅRSPERIODEN Resultat före skatt uppgick till 600 mkr (148) och resultat efter skatt uppgick till 531 mkr (84); vilket motsvarar 6,56 kr per stamaktie

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002 Vasakronan DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 23 Hyresintäkterna ökade till 755 (712). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer