Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999"

Transkript

1 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade med 80 procent till 117 (65) Mkr och marginalen förbättrades till 5,1 (3,6) procent. Nettoomsättningen ökade med 26 procent till (1.826) Mkr. Fastighetsförvaltningens resultat uppgick till 216 (207) Mkr. Resultat JM-koncernens resultat före skatt uppgick till 326 (194) Mkr. Resultat från försäljningar av förvaltningsfastigheter ingår med 218 (122) Mkr. Vinsten efter skatt per aktie uppgick till 7,00 (4,15) kronor varav resultat av fastighetsförsäljningar uppgick till 4,70 (2,65) kronor per aktie. Avkastningen på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 12 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt också uppgått till 12 procent. Byggrörelsen Byggrörelsens resultat uppgick till 117 (65) Mkr. Marginalen var 5,1 (3,6) procent. Nettoomsättningen uppgick till (1.826) Mkr. Fastighetsrörelsen Fastighetsrörelsens resultat uppgick till 434 (329) Mkr varav resultat av fastighetsförsäljning 218 (122) Mkr. Fastighetsförvaltningens resultat efter planenliga avskrivningar uppgick för första halvåret till 216 (207) Mkr. Resultatet har belastats med avskrivningar om 45 (50) Mkr och fastighetsskatt om 21 (21) Mkr. Hyresintäkterna inklusive räntebidrag om 18 (20) Mkr uppgick för perioden till 393 (396) Mkr. Vakanserna vid periodens utgång motsvarade 4 (4) procent av årshyrorna och 6 (7) procent av ytorna. Finansrörelsen Finansnettot visade ett underskott om 180 (-165) Mkr, en försämring med 15 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år på grund av en högre skuldsättning. Per den 30 juni 1999 uppgick JMs räntebärande nettoskuld till (4.901) Mkr. Ökningen är hänförlig till den ökade låneskulden för finansiering av förvärvad exploateringsmark och projektfastigheter samt förvärv av ytterligare verksamhet i Norge under 1998 och början av VDs kommentar Väsentligt förbättrat resultat och högre marginaler i byggrörelsen, ökande orderingång samt stigande hyresnivåer och sjunkande vakanser i vårt fastighetsbestånd, visar på en gynnsam utveckling för JM.

2 Vårt framgångskoncept när det gäller projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler förstärks alltmer och återspeglas i vår resultatutveckling. För att långsiktigt skapa förutsättningar för fortsatt goda resultat har vi under första halvåret 1999 förvärvat ytterligare välbelägna fastigheter för framtida projektutveckling; Solberga sjukhus i Älvsjö (cirka 130 bostäder samt kvm kontor) och den så kallade Bolindersfastigheten i Järfälla (cirka 500 bostäder, utöver befintliga verksamhetslokaler). JM har idag en projektportfölj motsvarande över bostäder och kommersiella lokaler. Satsningen i övriga Norden har utvecklats positivt. I Norge finns idag en projektportfölj motsvarande närmare bostäder. I Danmark har det första avtalet för framtida projektutveckling slutits inom stadsdelen Frederiksberg i centrala Köpenhamn. Efter första halvåret bedömer vi att resultatet för helåret 1999 blir väsentligt bättre jämfört med föregående år, säger VD och koncernchef Carl Eric Stålberg. Kommande informationstillfällen 3 november 1999: Delårsrapport för perioden januari-september februari 2000: Bokslutskommuniké för april 2000: Delårsrapport för perioden januari-mars augusti 2000: Delårsrapport för perioden januari-juni oktober 2000: Delårsrapport för perioden januari-september Mer information lämnas av VD Carl Eric Stålberg, telefon eller ekonomi och finansdirektör Claes Magnus Åkesson, telefon Stockholm JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB Koncernstab Information Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på JM Byggnads och Fastighets AB (publ) är Sveriges största bostadsbyggare. Allt större fokus sätts vid projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler. JM är börsnoterat sedan Verksamheten bedrivs med koncentration på centrala lägen i expansiva orter. I samverkan mellan bygg- och fastighetsrörelse skapas mervärde för uthållig lönsamhet och finansiell stabilitet. Vår affärsidé är att vi i allt vårt agerande handlar långsiktigt för att uppnå största möjliga nytta för våra kunder. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. Per uppgick antalet anställda till 2.006, nettoomsättningen i byggrörelsen var 4 Mdr, marknadsvärdet på fastighetsbeståndet 9 Mdr och hyresintäkterna uppgick till0,8 Mdr. JM Byggnads och Fastighets AB. Tegeluddsvägen 100. Box Stockholm Tel Fax JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

3 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade med 80 procent till 117 (65) Mkr och marginalen förbättrades till 5,1 (3,6) procent. Nettoomsättningen ökade med 26 procent till (1.826) Mkr. Fastighetsförvaltningens resultat uppgick till 216 (207) Mkr. Redovisningsprinciper och definitioner Redovisningsprinciper och definitioner framgår av årsredovisningen för JM Byggnads och Fastighets AB Bolaget är publikt med säte i Stockholm. Organisationsnummer

4 KONCERNENS RESULTAT JM-koncernens resultat före skatt för perioden januari juni 1999 uppgick till 326 (194) Mkr. Resultat från försäljningar av förvaltningsfastigheter ingår med 218 (122) Mkr. Finansnettot visade för perioden ett underskott om 180 ( 165) Mkr, en försämring med 15 Mkr på grund av ökad skuldsättning som en följd av förvärv av exploateringsfastigheter och köp av verksamhet under 1998 och början av Periodens resultat efter skatt uppgick till 233 (138) Mkr. Resultatet har belastats med skatt om 93 (56) Mkr. Fastighetsskatt som under perioden uppgick till 21 (21) Mkr ingår i fastighets-förvaltningens rörelseresultat. Vinsten efter skatt per aktie uppgick till 7,00 (4,15) kronor varav resultat av fastighetsförsäljningar uppgick till 4,70 (2,65) kronor per aktie. Avkastningen på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 12 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt också uppgått till 12 procent. BYGGRÖRELSEN Resultat Byggrörelsens resultat uppgick för perioden januari juni till 117 (65) Mkr. Marginalen var 5,1 (3,6) procent. I resultatet ingår driftnetto från projektfastigheter (avkastande exploateringsfastigheter) om 22 (13) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till (1.826) Mkr. januari juni helår Mkr Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Byggrörelsens resultat exkl. finansnetto Nyckeltal Marginal exkl finansnetto (%) 5,1 3,6 2,0 4,7 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång)

5 Marknad Byggentreprenörerna räknar i sin senaste prognos med att bostäder påbörjas En ökning av bostadsbyggandet förväntas ske på den svenska byggmarknaden speciellt inom storstadsregionerna från en historisk låg nivå. Under 90-talet har inflyttningen varit stor till storstäder och högskoleorter. Särskilt i Stockholm har det under perioden byggts få bostäder i förhållande till antalet inflyttade personer. Efterfrågan på bostäder i attraktiva lägen är fortsatt stark. JM har under 1998 och första halvåret 1999 förvärvat ett antal större projekt- och exploateringsfastigheter. De projekt vilka planeras att starta under åren omfattar totalt mer än bostäder. JM disponerar för framtida bostadsbyggande fler än byggrätter i ca 250 projekt varav i Sverige byggrätter och har därigenom en mycket intressant portfölj för framtida bostadsförsäljning. Av byggrätterna i Sverige är två tredjedelar belägna i Storstockholm. Stora förvärv för bostadsbyggande JM har under första halvåret 1999 förvärvat Solberga sjukhus i Älvsjö (132 Mkr) av Locum AB Det välbelägna sjukhuset kommer byggas om till cirka 130 bostäder samt kvm kontor. Vårdlokaler om kvm som hyrs av Stockholms stad ingår dessutom i förvärvet. JM har också förvärvat den så kallade Bolindersfastigheten i Järfälla, nordväst om Stockholm (118 Mkr). Totalt kommer området omfatta ca 500 nybyggda bostäder, utöver befintliga verksamhetslokaler. JM skall tillsammans med Järfälla kommun utveckla det sjönära området vid Mälarens strand. Förvärv/etablering av utlandsverksamhet I april förvärvade JMs dotterbolag i Oslo, Byggholt AS, AS Prosjektfinans för 70 MNOK, med verksamhet i Vestfold, Telemark och Bergen. Bolaget har en projektportfölj motsvarande cirka bostäder. Tillsammans blir de båda bolagen en av de största projektutvecklarna av bostäder i Norge. Under första halvåret har JM även etablerat ett danskt dotterbolag, JM Danmark A/S, som skall utveckla bostadsprojekt i Köpenhamnsområdet. Bolaget har ingått sina första avtal för framtida projektutveckling bl a med De Forenede Ejendomsselskaber A/S för att utveckla en ny detaljplan för ett projekt i stadsdelen Frederiksberg i Köpenhamn. JM har sedan mitten av 1970-talet varit verksamt i Bryssel genom sitt helägda bolag JM Construction SA. Bolaget har under perioden gjort två förvärv; En mycket centralt belägen kontorsfastighet (84 Mkr) i Bryssel om 5500 kvm kontor. Fastigheten skall genom modernisering och renovering omvandlas till en attraktiv kontorsfastighet. Det andra förvärvet är välbelägen bostadsmark (24 Mkr) i kommunen Voluwe-st Lambert i Bryssel och kommer att innefatta lägenheter med hög standard.

6 Orderingång/igångsättning/försäljning Orderstocken uppgick per den 30 juni till (3.070) Mkr varav 143 Mkr avser det förvärvade AS Prosjektfinans i Norge. Orderingången under perioden uppgick till (2.403) Mkr. Av orderstocken utgör bostäder drygt 70%. Under perioden har 43 (43) bostadsprojekt innehållande (1.600) bostäder påbörjats. Av 1998 års igångsättningar av bostäder startades ca 75% första halvåret. Vid utgången av första halvåret hade JM (4.200) lägenheter i pågående produktion. Försäljningen av bostäder går fortsatt bra. Under första halvåret 1999 har 858 (932) bostäder sålts. Med dagens starka bostadsefterfrågan och ökade prisnivåer görs försäljningar närmare inflyttningen i förhållande till tidigare. Investeringar Under perioden nettoinvesterades i exploateringsmark och projektfastigheter 349 (1.245) Mkr. Innehavet uppgår därefter till (1.973) Mkr. Innehavet utgör en förutsättning för JMs planerade produktion av bostäder för försäljning och kommersiella lokaler. Investeringar i byggmaskiner och datorutrustning uppgick till 15 (18) Mkr. FASTIGHETSRÖRELSEN Resultat Fastighetsrörelsens resultat uppgick för perioden januari juni 1999 till 434 (329) Mkr varav resultat av fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Fastighetsförvaltningens resultat efter planenliga avskrivningar uppgick för första halvåret till 216 (207) Mkr. Resultatet har belastats med avskrivningar om 45 (50) Mkr och fastighetsskatt om 21 (21) Mkr. Hyresintäkterna inklusive räntebidrag om 18 (20) Mkr uppgick för perioden till 393 (396) Mkr. Vakanserna vid periodens utgång motsvarade 4 (4) procent av årshyrorna och 6 (7) procent av ytorna. Totalt uthyrningsbara ytor omfattade vid slutet av första halvåret ( ) m² inklusive garageytor om (60.000) m². Fastighetsaffärer/Investeringar I januari 1999 sålde JM sitt fastighetsbestånd i Skåne och Halmstad till Kungsleden AB för Mkr. Affären ger JM ett realiserat resultat om 218 Mkr. Tillträde var den 1 maj 1999 med likvid i början av augusti Beståndet innehåller 43 fastigheter med en sammanlagd yta av cirka kvm. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 145 Mkr. I februari 1999 köpte JM Nattvakten 9, Sollentuna, som en komplettering till JMs befintliga bestånd i området. Fastigheten omfattar m² uthyrbar yta och förvärvades för 9 Mkr. Den preliminära överenskommelsen med Stockholms Stad om friköp av tomträtten Kortbyrån 17 (Vasahuset) har fullföljts med en köpeskilling om 125 Mkr.

7 Investeringar i JMs befintliga bestånd av fastigheter omfattade 151 Mkr under perioden och består bl a av: Kv. Hilton, Solna delvis bestående av JMs nya huvudkontor; Kv. Töebacken, Lund nybyggnad kontorshus; Kv. Holar, Solna och Kv. Boken 16, Stockholm, ombyggnad kontorshus. Marknad Efterfrågan på lokaler i välbelägna fastigheter i Storstockholm är fortsatt stark med stigande hyresnivåer och sjunkande vakanser. Inom vissa delar av Storstockholm erhålles idag hyror som överstiger föregående års nivåer med mer än 10 procent. Efter affären med Kungsleden kommer 90 % av JMs hyresintäkter från fastigheter inom Storstockholm. Fastighetsrörelsen januari juni Helår Mkr Fastighetsförvaltning Hyresintäkter Räntebidrag Förvaltningskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultatandelar 1 Fastighetsförvaltningens resultat Resultat av fastighetsförsäljning Fastighetsrörelsens resultat före finansnetto Nyckeltal Vakansgrad ( % ) Andel av totala ytor Andel av totalt möjliga hyresintäkter Uthyrningsbara ytor (1.000 m² ) Antal anställda

8 FINANSRÖRELSEN Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot visade för första halvåret ett underskott om 180 ( 165) Mkr, en försämring med 15 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år på grund av en högre skuldsättning. Per den 30 juni 1999 uppgick JMs räntebärande nettoskuld till (4.901) Mkr. Ökningen är hänförlig till den ökade låneskulden för finansiering av förvärvad exploateringsmark och projektfastigheter samt förvärv av ytterligare verksamhet i Norge under 1998 och början av Den totala räntebärande låneskulden uppgick vid periodens utgång till (5.068) varav PRI-skulden utgjorde 347 (329) Mkr. Per den 30 juni 1999 var medelräntesatsen för den totala lånestocken 5,7 (7,1) procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRI-skulden var 1,8 (1,4) år. Skuldsättningsgraden uppgick den 30 juni 1999 till 2,2 (1,8). En stor del av likviden avseende fastighetsaffären med Kungsleden AB erhållen i början av augusti används till minskning av räntebärande lån. Den genomsnittliga räntebindningstiden ökar därmed till 2,0 år. Likviditet och lånestruktur Koncernens tillgängliga likviditet uppgick den 30 juni 1999 till 331 (442) Mkr. Förutom likvida medel 54 (122) Mkr ingår icke utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget 277 (320) Mkr. Vid årsskiftet 1998/1999 uppgick den tillgängliga likviditeten till (671) Mkr. År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta var per den 30 juni 1999 för den räntebärande låneskulden: År Lånebelopp (Mkr) Medelränta ( % ) , , , , ,4 Totalt (exkl PRI) ,9 PRI ,6 Totalt (inkl PRI) ,7

9 Finansrörelsen Januari juni Helår Mkr Finansnetto Administrationskostnader Finansrörelsens resultat Nyckeltal Räntebärande nettoskuld Räntebärande låneskuld Medelränta på låneskuld (%) 5,7 7,1 8,2 6,7 Skuldsättningsgrad 2,2 1,8 2,1 2,0 Soliditet (%) Antal anställda PERSONAL Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till (2.068). Antalet hantverkare var (1.245) och antalet tjänstemän 906 (823). MILLENNIESKIFTET Installation av nya datasystem för att säkerställa sekelskiftesövergången är slutförd enligt plan. Uppgradering av befintliga system avslutas under september månad. Detsamma gäller erforder-liga åtgärder av de tekniska system som finns i våra fastigheter. Den tidigare bedömningen om begränsad risk för produktionsstörningar avseende byggrörelsen kvarstår. Årets kostnad för nya datasystem och utveckling av bolagets affärssystem redovisas bland koncerngemensamma kostnader och belastar huvudsakligen första halvåret 1999.

10 ÄGARBILD Ägarbilden vad gäller de större aktieägarna per den 20 augusti 1999 framgår av nedanstående sammanställning: Procent Procent av antal av antal Per aktier röster Skanska Invest AB 26,5 45,1 Nordbankens fonder och stiftelser 8,4 6,3 FöreningsSparbankens fonder 7,6 5,7 Apoteket ABs Pensionsstiftelse 5,5 4,1 Allmänna Pensionsfonden, fjärde fondstyrelsen 5,4 4,1 SEB:s fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 5,1 3,8 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksams Aktiefond Sverige 4,8 3,6 SPP Livförsäkring AB SPP:s fonder Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt 4,4 3,3 Skandia Fond Småbolag Sverige Livförsäkrings AB Skandia 3,1 2,3 AMF Sjukförsäkrings AB AMF TFA Försäkrings AB 3,0 2,3 Svenska Metallindustriarbetareförbundet 2,8 2,1 Länsförsäkringar Wasa Liv Försäkrings AB Wasa Fastighetsfond 2,7 2,1 Ratos Förvaltnings AB 2,2 1,7 Svenska Kommunalarbetareförbundet 1,7 1,3 Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 1,4 1,0 Övriga aktieägare 15,4 11,2 Totalt 100,0 100,0 Antal aktieägare per : Antalet aktier uppgår till Antal aktier

11 KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN TILL DE ANSTÄLLDA Bolagets erbjudande om konvertibellån till de anställda har tecknats för 77,7 Mkr. Därutöver har 22,3 Mkr placerats hos det helägda dotterbolaget AB Garantihus för att kunna erbjuda framtida anställda. Konvertibellånets löptid är 15 juni juni 2003 dvs 4 år. Det löper med en ränta om STIBOR minus 0,8 procentenheter. Konvertering till B-aktier kan ske under tiden 1 juni 2001 den 1 juni 2003 med undantag för perioden 1 januari till och med avstämningsdagen för utdelning respektive år. Konverteringskursen är 155 kronor. Antalet aktier före konvertering uppgår till st. Vid full konvertering av de tecknade konvertiblerna tillkommer st aktier. Bolagets aktiekapital skulle vid full konvertering av tecknade konvertibler ökas med tkr motsvarande 1,5% av kapitalet och 1,1% av rösterna i bolaget. MODERBOLAGET Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick för perioden till 83 (147) Mkr. Moderbolagets investeringar i fastigheter uppgick under perioden till 141 (790) Mkr.

12 HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Januari juni Helår Mkr Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Andel i intresseföretags resultat 1 Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar 2.310* Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Ej upparbetad projektfakturering Övriga skulder _ Summa * Varav 1,2 Mdr avser ej räntebärande fordran vid fastighetsförsäljning till Kungsleden AB med likvid i början av augusti 1999.

13 HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Januari juni Helår Mkr Kassaflöde före investeringar Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m. 66* Kassaflöde efter investeringar Räntebärande skulder och fordringar m. m Utdelning Finansiering Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning/ - = minskning) * Likviden från försäljning av fastigheter till Kungsleden AB erhölls i början av augusti KONCERNENS RESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Januari juni Helår Mkr Byggrörelse Fastighetsrörelse Finansrörelse Koncerngemensamma kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat

14 HALVÅRSAPPORT JANUARI JUNI 1999 KONCERNENS VINST PER AKTIE januari juni Helår Kronor Vinst efter skatt per aktie, totalt a) 7,00 4,15 1,05 7,25 Varav: Försäljning av förvaltningsfastigheter 4,70 2,65 2,90 Vinsten efter skatt per aktie efter full 7,00 konvertering a) Vinsten per aktie har räknats på aktier, dvs antalet aktier före konvertering.

15 VDs kommentar Väsentligt förbättrat resultat och högre marginaler i byggrörelsen, ökande orderingång samt stigande hyresnivåer och sjunkande vakanser i vårt fastighetsbestånd, visar på en gynnsam utveckling för JM. Vårt framgångskoncept när det gäller projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler förstärks alltmer och återspeglas i vår resultatutveckling. För att långsiktigt skapa förutsättningar för fortsatt goda resultat har vi under första halvåret 1999 förvärvat ytterligare välbelägna fastigheter för framtida projektutveckling; Solberga sjukhus i Älvsjö (cirka 130 bostäder samt kvm kontor) och den så kallade Bolindersfastigheten i Järfälla (cirka 500 bostäder, utöver befintliga verksamhetslokaler). JM har idag en projektportfölj motsvarande över bostäder och kommersiella lokaler. Satsningen i övriga Norden har utvecklats positivt. I Norge finns idag en projektportfölj motsvarande närmare bostäder. I Danmark har det första avtalet för framtida projektutveckling slutits inom stadsdelen Frederiksberg i centrala Köpenhamn. Efter första halvåret bedömer vi att resultatet för helåret 1999 blir väsentligt bättre jämfört med föregående år. Stockholm den 26 augusti 1999 Carl Eric Stålberg Verkställande direktör KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 3 november 1999: Delårsrapport för perioden januari september februari 2000: Bokslutskommuniké för april 2000: Delårsrapport för perioden januari mars augusti 2000: Delårsrapport för perioden januari juni oktober 2000: Delårsrapport för perioden januari september 2000

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22. Bokslutskommuniké för 1999. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr.

JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22. Bokslutskommuniké för 1999. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr. JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22 Bokslutskommuniké för 1999 JMs vinstökning 83 procent till 13,30 per aktie. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr. - Resultatet i byggrörelsen,

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Tremånaders- rapport JANUARI-MARS

Tremånaders- rapport JANUARI-MARS Tremånaders- rapport JANUARI-MARS 1999 J M B Y G G N A D S O C H F A S T I G H E T S A B SAMMANDRAG JANUARI-MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42) Mkr, varav resultat från

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Kvartal 2 2012 Nettoomsättningen uppgick till 617 Mkr (270) och driftnettot uppgick till 329 Mkr (134) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016 Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde:

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport 2011 Årets resultat efter skatt blev 157 mkr. AMF Pensionsförsäkring AB blev ny delägare till Rikshem den 29 april 2011. Fjärde AP-fonden kvarstår

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1998-01-01 1998-12-31 Resultatet efter skatt för 1998 uppgick till 61,5 Mkr (27,2) motsvarande en vinst per aktie på 4,10 kronor ( 2,47). Driftsöverskottet

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-02-12 Bokslutskommuniké 1997 Resultatet efter skatt för 1997 uppgick till 27,2 Mkr. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 2,72 kronor.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Hyresintäkter ökade till 2 858 Mkr (2 318) Vinster från

Läs mer

Columna har blivit Realia!

Columna har blivit Realia! 1 REALIA AB publ (f d Columna Fastigheter AB) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Columna har blivit Realia! Vinsten för delårsperioden blev 125,2 Mkr (-5,3) motsvarande 11,70 kr per aktie (-0,50) huvudsakligen

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN Delårsrapport JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN 2/2011 Hägernäs Strand, Täby Delårsrapport JANUARI - JUNI 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna uppgick till 5 228 mkr

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3 PRESSMEDDELANDE 19/10-2006 FASTPARTNER AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6),

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat

Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2000 Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat Omsättning 837,6 mkr, + 48 % Rörelseresultat 82,3 mkr + 57 % Resultat efter

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 Bild: Vision av Timotejen 19 Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 JÄMFÖRT

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007 Stockholm 2007-08-22 Januari-Juni 2007 Omsättning 107,0 Mkr Resultat 16,5 Mkr motsvarande 1,34 kr/aktie Balansomslutningen 298 Mkr Eget kapital 80

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro KLÖVERN BOK SLU T SKOMMUNIKÉ 20 0 8 Intäkterna uppgick till 1 220 (1 207) Förvaltningsresultatet uppgick till 355 (386), motsvarande 2,17 kr per aktie (2,32) Resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Försäljningen ökade med 35% till 355.5 Mkr (263.8 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 64% till 231.2 Mkr (141.3 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 41.7 Mkr (29.8 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99).

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99). 3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001 Nettoomsättningen minskade med 5,0 procent till MSEK 176,5 (185,7). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Tidningsrörelsens rörelseresultat var

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2015. Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015

Delårsrapport Januari juni 2015. Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde: 17,2

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(5) För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 För fri publicering: 2000-02-15 Nr 3/2000 AB Ångpanneföreningen (publ)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002 Vasakronan DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 23 Hyresintäkterna ökade till 755 (712). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003

K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003 K L Ö V E R N 12 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Hyresintäkterna för 2003 uppgick till 322 Mkr (96) Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 87 Mkr (23) Årets resultat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 1999

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 1999 Nr 21/1999. För fri publicering den 28 oktober 1999. 1(5) Upplysningar VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85. Rapporten finns även tillgänglig på ÅFs hemsida

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer