Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro"

Transkript

1 KLÖVERN BOK SLU T SKOMMUNIKÉ Intäkterna uppgick till (1 207) Förvaltningsresultatet uppgick till 355 (386), motsvarande 2,17 kr per aktie (2,32) Resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226), motsvarande 2,92 kr per aktie (7,36) Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr per aktie (1,50) Prognosen för 2009 är att förvaltningsresultatet klart kommer att överstiga års resultat om 355 (>2,17 kr per aktie). Årets resultat, Hyresintäkter Övriga intäkter Drift- och centrala kostnader Finansnetto Förvaltningsresultatet Värdeförändringar, fastigheter och derivat Uppskjuten skatt Resultat efter skatt Foto: Barkenlund 11 i Örebro KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 1

2 VD:s kommentar Stabilt förvaltningsresultat trots turbulent år I tider som dessa är det glädjande att konstatera att vi för det gångna året har ett stabilt förvaltningsresultat som överstiger prognosen om 350 och att nettoinfl yttningen under året uppgick till hela 47. Den dramatiska turbulens som präglat fi nansmarknaden under andra halvåret har framför allt påverkat värderingen av våra fastigheter. För Klöverns del betyder det att en stor del av värdeuppgången under är utraderad. De senaste månadernas stora räntesänkningar gör att differensen mellan fastigheternas avkastningsnivåer och den långa räntan i ett historiskt perspektiv är väldigt stor. Detta borde medföra att värdena har bottnat och att vi, när fi nansmarknaden stabiliserar sig, istället kan se en viss uppgång. Med dedikerad, kompetent och lokalt förankrad organisation kan vi ha en nära dialog med våra hyresgäster och i den förväntade lågkonjunkturen på ett aktivt sätt möta kundernas ändrade behov, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. Nettoinflyttning :kv4 :kv1 :kv2 :kv3 :kv4 :kv1 :kv2 :kv3 :kv4 Fortsatt stark nettoinflyttning. Under uppgick nettoinflyttningen till 47. KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 2

3 Hyresmarknaden Hyresmarknaden på Klöverns orter, som till största delen utgörs av regionstäder i Mellansverige, har stärkts under och är fortsatt god. Främsta anledningen är att vakanserna på samtliga orter väsentligt har reducerats under de senaste åren, vilket lett till brist på framför allt moderna och flexibla kontor. Hyresnivåerna har överlag stigit under året, dock med en avmattning under sista kvartalet. Vid en jämförelse mellan fjärde kvartalet och motsvarande kvartal noteras högre hyresnivåer, men något lägre efterfrågan. Om jämförelsen görs med tredje kvartalet så är hyresnivåerna på ungefär samma nivå och efterfrågan har mattats något. Dock är nyuthyrningen i stort oförändrad. Utsikterna för första kvartalet 2009 är goda även om uthyrningsprocesserna tar längre tid än tidigare och variationen mellan orterna är större. Årets resultat Årets resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226). Den negativa förändringen jämfört med föregående år beror framför allt på att års stora positiva värdeförändring avseende fastigheter har förbytts i en stor värdeminskning. I resultatet för ingick också engångsersättningar från avflyttade hyresgäster med 33, som inte har sin motsvarighet. Resultatet exklusive värdeförändringar och skatt uppgick till 355 (386). Eget kapital minskade till (4 867) och soliditeten var vid periodens slut 32 procent (37). Intäkter och uthyrningsgrad Nyuthyrningen har varit fortsatt positiv och under var nettoinflyttningen i termer av kontraktsvärde 47. Uthyrningsgraden uppgick vid periodens slut till 90 procent (88). Intäkterna under perioden uppgick till (1 207), varav hyresintäkter (1 124). Övriga intäkter, vilka utgörs av intäkter från hyresgarantier och utlösen av hyresavtal, uppgick till 42 (83). Minskningen av övriga intäkter har således mer än väl kompenserats av den positiva nettoinflyttningen. Fastighetskostnader och överskottsgrad Fastighetskostnaderna uppgick till 462 (446) under perioden. Driftöverskottet blev 758 (761), vilket innebär en överskottsgrad på 62 procent (63). Fastigheternas värde och värdeförändringar Det verkliga värdet för Klöverns fastigheter uppgick per 31 december till (12 154). Under perioden uppgick det totala resultatet avseende fastigheternas värdeförändringar till 759 (1 106). I värdeförändringarna ingår realiserade värdeförändringar om 36 (242) och orealiserade värdeförändringar om 795 (864). Vid värderingen per 31 december har generellt högre avkastningskrav använts jämfört med både 30 september och 31 december, vilket påverkat fastighetsvärdet negativt. Sammantaget har, under, värdet på befintligt fastighets bestånd totalt justerats med 6,3 procent. I genomsnitt har Klöverns fastighetsbestånd per 31 december värderats med ett avkastningskrav på 7,1 procent. Klövern värderar varje kvartal 100 procent av fastighetsinnehavet. Då det rådde stor osäkerhet i marknaden valde Klövern att per 30 september externvärdera 100 procent av fastighetsbeståndet. Per har 21 procent av fastighetsvärdet fastställts av ett externt värderingsföretag och resterande värderingar gjorts internt. De externa värderingarna har utförts av DTZ Sweden, som också varit rådgivande när avkastningskraven i de interna värderingarna bestämts. Förändring verkligt värde Verkligt värde per 1 januari Förvärv 135 Investeringar 692 Försäljningar 327 Värdeförändringar 759 Verkligt värde per 31 december KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 3

4 Finansiering Vid periodens slut uppgick de räntebärande skulderna till (7 007). Ökningen i räntebärande skulder beror i första hand på stora investeringar i befintliga fastigheter samt återbetalning av ett räntefritt lån om 160 under året. Den genomsnittliga räntan sjönk med 0,4 procentenheter till 4,2 procent (4,6) vid årets slut, efter stora svängningar under året. Efter årsskiftet har Klöverns upplåningsränta fortsatt att sjunka ned till 3,2 procent per 31 januari Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 1,1 år (1,4) per sista december. Genomsnittlig ränta % 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2, Klövern innehar derivat i form av räntetak och ränteswappar i syfte att minska ränterisken och samtidigt behålla rörliga låns flexibilitet i jämförelse med bundna lån. Vid årsskiftet hade Klövern räntetak om (3 329), varav 730 förfaller under 2009 och resten fördelat under år Merparten av räntetaken ligger med lösenränta på 4,5 procent och övriga med 4,0 procent. De två ränteswapparna uppgår till totalt 1 200, varav 200 förfaller i slutet av 2009 och Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 2,6 år (3,7) FÖRFALLOSTRUKTUR Ränteförfall Kreditförfall Skattesituation Årets skatt Årets resultat exklusive värdeförändringar, d v s den löpande fastighetsrörelsen, har belastats med uppskjuten skatt om 67, vilket också har sänkt bolagets värde på uppskjuten skattefordran med motsvarande belopp. I årets resultat ingår orealiserade värdeförändringar för fastigheter och finansiella instrument med 950. Temporära skillnader mellan verkligt värde och skattemässigt restvärde har därför sjunkit och uppskjuten skatt om 151 har återförts i resultaträkningen. Detta minskar bolagets avsättning för uppskjuten skatteskuld med motsvarande belopp. Netto ingår således återförd skatt om 84 i årets resultat. I beräkning av uppskjuten skattefordran och skatteskuld har även hänsyn tagits till den nya bolagsskattesatsen om 26,3 procent, vilket påverkar resultatet med 6. Eventuellt nytt underskottsavdrag Förutom Klöverns fastställda underskott gjorde bolaget 2002, i sin tidigare verksamhet som IT-bolag, en förlust om ca I slutet av 2003 begärde Klövern att samma års taxering skulle omprövas med syftet att pröva om Klövern hade rätt till även detta underskottsavdrag. Under våren 2006 återkallade Klövern sin begäran om omprövning. Ett av Skatteverket påfört skattetillägg om 493, i detta ärende, undanröjdes av länsrätten i december. Skattetilläggsärendet har av Skatteverket, under februari, överklagats till kammarrätten. Klövern lämnade 2006 in en ny begäran avseende underskottsavdraget. Den förnyade begäran har avslagits av Skatteverket och Klövern har överklagat beslutet till länsrätten. Effekter av eventuellt nya underskottsavdrag och eventuellt skattetillägg har ej bokförts Fastighetsförvärv Klövern har under året förvärvat tomten Lidarände 1 i Kista av Stockholms stad för 46. Tomten omfattar ca kvm och på fastigheten har Kistamässan byggts Lånevolymsnittlivolymnyttjat, Genom- Avtals- Ut Förfalloår ränta, % Rörlig , , , , , Totalt , Derivat ska marknadsvärderas över resultaträkningen. Kraftigt fallande marknadsräntor under sista kvartalet innebar att värdet på Klöverns derivat sjönk. Under året uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 155 (53) och vid periodens utgång uppgick värdet till 62 (96). Värdeförändringen är inte kassaflödespåverkande. med inflyttning den 15 augusti. Vidare har tomträtterna Borg 3 och 6 i Kista, vilka hade ett förvärvspris om 89, tillträtts under perioden. Under perioden har avtal tecknats om förvärv av två fastigheter i Borås och Västerås för 37. Fastigheterna tillträds under Fastighetsförsäljningar Klövern har under året frånträtt sin del av tomträtten Färöarna 3 i Kista, som under fjärde kvartalet sålts till AREIM Fond 1. Försäljningspriset uppgick till 270 och gav en realiserad värdeförändring om 32. Vidare har två fastigheter i Nyköping och Karlstad sålts. Försäljningspriset uppgick till totalt 57, vilket gav en realiserad värdeförändring om 4. KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 4 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 6,0 2,5 5,5 5,0 2,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,

5 Fastighetsinnehav och resultat per segment Per den 31 december omfattade Klöverns innehav 217 fastigheter (220). Totala hyresvärdet uppgick till (1 309) och fastigheternas verkliga värde var (12 154). Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till tkvm (1 394). Den genomsnittliga kontraktstiden var 3,1 år (2,9). Resultat per segment visar den löpande verksamheten för respektive ort, vilket inkluderar under året förvärvade fastigheter samt gjorda investeringar. Nyckeltal per segment däremot avser situationen vid respektive årsskifte, varför siffrorna i de två tabelldelarna inte är helt jämförbara. Under posten Övrigt finns resultatet från under året sålda fastigheter samt poster som ej är direkt hänförliga till den normala fastighetsdriften. Kontraktsstruktur Kontraktsvärde, Yta, tkvm RESULTAT OCH NYCKELTAL PER SEGMENT Resultat respektive år Nyckeltal 31 december respektive år Fastighetsinnehav Intäkter, Kostnader, Driftöverskott, Överskottsgrad, % Verkligt värde, Avkastningskrav, % Yta, kvm Hyresvärde, Uthyrningsgrad, % Ort Kista ,5 5, Karlstad ,4 6, Linköping ,2 6, Västerås ,3 6, Norrköping ,3 6, Nyköping ,7 6, Uppsala ,8 7, Täby ,5 6, Örebro ,0 6, Borås ,7 7, Övrigt* Totalt ,1 6, YTA OCH SNITTHYRA PER LOKALTYP Kontor Industri/lager Butik Utbildn/vård/övrigt* Totalt Ort Yta, tkvm Snitthyra**, kr/kvm Yta, tkvm Snitthyra**, kr/kvm Yta, tkvm Snitthyra**, kr/kvm Yta, tkvm Snitthyra**, kr/kvm Yta, tkvm Snitthyra**, kr/kvm Kista Karlstad Linköping Västerås Norrköping Nyköping Uppsala Täby Örebro Borås Totalt * Består av bostäder, labb och motion. ** Beräknad på kontraktsvärde och uthyrd yta KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 5

6 Investeringar och projekt Projekt och större hyresgästanpassningar i det egna fastighetsbeståndet är särskilt intressant i tider med få förvärvsobjekt. Projektutveckling kan ske i outnyttjade byggrätter, enskilda fastigheter eller genom omvandling av hela områden. I samtliga fall krävs ett aktivt samarbete med hyresgäster och kommunala myndigheter. Genom att Klövern medvetet har förvärvat många fastigheter med en relativt hög vakansgrad har företaget utvecklat en bred och hög kompetens inom fastighetsoch projektutveckling. Under genomfördes ett stort antal projekt i befintliga fastigheter. Totalt investerades 692 (594). I de projekt som avslutats under, och i vissa fall påbörjats tidigare år, uppgick investeringarna till totalt 294 (308). Utöver de projekt som avslutades under pågår 120 projekt (95) till en beräknad investering om sammanlagt 862 (711). Aktien och ägarna Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag. Den 31 december var börskursen 18,20 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt börsvärde om ca 2,9 miljarder kronor. Per 31 december var antalet aktier i Klövern Antalet aktieägare uppgick till Återköp av egna aktier Klöverns styrelse har från årsstämman fått förnyat bemyndigande om återköp av egna aktier till högst 10 procent av totalt antal registrerade aktier. Klövern har i enlighet med tagna beslut återköpt aktier, motsvarande 3,4 procent. Aktierna är förvärvade till genomsnittskursen 22,15 kr per aktie. STÖRSTA AKTIEÄGARNA Ägare per Antal aktier, tusental Andel röster och kapital,% Förändring, %-enheter Corem Property group ,5 10,5 Lantbrukarnas Riksförbund ,3 0,1 Arvid Svensson Invest AB ,2 0,0 Investment AB Öresund ,5 0,7 Brinova Inter AB ,7 0,6 HQ fonder ,5 0,6 Skandia Liv ,4 0,9 Länsförsäkringar fonder ,3 1,2 Swedbank Robur fonder ,7 0,8 Länsförsäkringar Södermanland ,3 0,1 Summa största ägare ,4 8,7 Övriga ägare ,6 Summa utestående aktier ,0 Återköpta egna aktier Totalt registrerade aktier Klövernaktien Klövern OMX Stockholm_PI Carnegie Real Estate Index Omsatt antal aktier tal (inkl. efteranm.) (c) NASDAQOMX KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 6

7 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Klöverns väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i års årsredovisning på sidorna Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter. Närstående transaktioner Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett under. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké för koncernen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna bokslutskommuniké är de som beskrivs i Klöverns årsredovisning för, not 1. Händelser efter rapportperiodens utgång Under januari 2009 har två fastigheter i Kista och Borås tillträtts. Totala priset uppgår till 116. Fastigheten i Kista omfattar kvm, huvudsakligen kontor, och är centralt belägen vid blivande Jan Stenbecks torg. Styrelsens förslag till utdelning Styrelsen föreslår utdelning för räkenskapsåret med 1,00 kr per aktie (1,50), motsvarande 161 (248). Förslaget innebär att 45 procent (64) av resultatet, exklusive värdeförändringar och skatt, delas ut till ägarna. Enligt policyn ska utdelningen långsiktigt överstiga 50 procent. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 2 april. Prognos 2009 Den kraftiga inbromsningen i Sveriges ekonomi tillsammans med pågående finanskris kommer att ställa höga krav på Klövern och dess medarbetare under Med engagerad och lokalt förankrad organisation finns dock stora möjligheter att tillmötesgå kundernas förändrade behov. Låga räntor, hög uthyrningsgrad och en potential i vakanta ytor innebär goda förutsättningar för en resultatförbättring under Prognosen för 2009 är att förvaltningsresultatet klart kommer att överstiga års resultat om 355 (>2,17 kr per aktie). Årsredovisning och årsstämma Årsredovisning för kommer att finnas tillgänglig på bolagets huvudkontor i Nyköping och på Klöverns hemsida från och med vecka 11, mars Klövern ABs årsstämma äger rum måndagen den 30 mars 2009 kl på Kistamässan, Torshamnsgatan 18 A, Kista. Kalendarium 2009 Årsredovisning Vecka 11, 2009 Årsstämma 2009 Måndag 30 mars 2009 Delårsrapport januari mars 2009 Torsdag 23 april 2009 Delårsrapport januari juni 2009 Torsdag 9 juli 2009 Delårsrapport januari september 2009 Torsdag 22 oktober 2009 Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida där det också ges möjlighet att prenumerera på årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden. Nyköping 13 februari 2009 Klövern AB Styrelsen Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Klövern AB (publ) för perioden 1 januari till 31 december. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av fi nansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 13 februari 2009 Mikael Ikonen Auktoriserad revisor Ernst & Young AB KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 7

8 Koncernens resultaträkning Hyresintäkter 304,6 292, , ,8 Övriga intäkter 1) 9,5 11,9 42,2 83,3 Summa intäkter 314,1 304, , ,1 Fastighetskostnader 132,1 121,0 462,3 446,1 Driftöverskott 182,0 183,6 758,2 761,0 Central administration 12,4 19,8 57,0 65,1 Finansnetto 90,5 92,9 346,3 310,4 Förvaltningsresultat 79,1 70,9 354,9 385,5 Värdeförändringar fastigheter 388,1 245,4 759, ,5 Värdeförändring derivat 142,4 1,8 155,2 53,3 Värdeförändring värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat före skatt 451,4 314,5 559, ,3 Aktuell skatt 0,2 0,2 0,2 0,2 Uppskjuten skatt 68,9 22,4 84,3 319,3 Resultat efter skatt 382,7 291,9 475, ,8 Resultat per aktie, kr 2,38 1,75 2,92 7,36 Antal aktier vid periodens utgång, miljoner 160,8 165,7 160,8 165,7 Genomsnittligt antal aktier, miljoner 161,0 166,3 163,2 166,5 Det föreligger ej några utestående teckningsoptioner eller konvertibler. 1) Intäkter från hyresgarantier och utlösen av hyresavtal. KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 8

9 Koncernens balansräkning Tillgångar Förvaltningsfastigheter , ,0 Maskiner och inventarier 11,8 13,3 Derivat 0,0 96,2 Uppskjuten skattefordran 407,0 474,0 Kortfristiga fordringar 116,3 184,3 Likvida medel 67,1 87,1 Summa tillgångar , ,9 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 035, ,4 Uppskjuten skatteskuld 309,0 460,3 Räntebärande skulder 7 644, ,9 Derivat 62,1 0,0 Leverantörsskulder 132,0 155,8 Övriga skulder 32,1 220,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 282,1 298,3 Summa eget kapital och skulder , ,9 Koncernens förändring av eget kapital Eget kapital ,2 Utdelning 208,2 Återköp egna aktier 18,4 Årets resultat 1 225,8 Eget kapital ,4 Utdelning 247,7 Återköp egna aktier 108,7 Årets resultat 475,8 Eget kapital ,2 KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 9

10 Koncernens kassaflödesanalyser Den löpande verksamheten Resultat före skatt 451,5 314,6 559, ,3 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 529,6 368,8 956, ,6 Betald inkomstskatt 15,7 0,1 15,9 0,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 62,4 54,3 381,1 388,4 Förändring av rörelsefordringar 78,3 36,5 67,9 35,7 Förändring av rörelseskulder 49,6 288,0 212,4 295,1 Summa förändring av rörelsekapital 127,9 251,5 144,5 259,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 190,3 197,2 236,6 647,8 Investeringsverksamheten Avyttring av fastigheter 25,1 633,2 290, ,1 Förvärv av och investeringar i fastigheter 210,9 261,6 827, ,8 Förvärv av maskiner och inventarier 0,1 1,1 1,5 2,4 Investering i fi nansiella tillgångar 51,7 46,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten 185,9 318,8 537,9 396,0 Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder 160,0 162,6 Förändring av räntebärande skulder 41,0 356,4 637,7 129,1 Återköp egna aktier 2,8 18,4 108,7 18,4 Utdelning 0,0 0,0 247,7 208,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38,2 534,8 281,3 260,1 Periodens kassaflöde 42,6 18,8 20,0 8,3 Ingående likvida medel 24,5 105,9 87,1 95,4 Likvida medel vid periodens slut 67,1 87,1 67,1 87,1 Koncernens nyckeltal Avkastning på eget kapital, % 9,0 6,2 10,7 28,1 Avkastning på totalt kapital, % 1,7 3,2 0,5 14,7 Soliditet, % 32,3 37,4 32,3 37,4 Räntetäckningsgrad, ggr 1,9 1,8 2,0 2,2 Eget kapital per aktie, kr 25,1 29,4 25,1 29,4 Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 1,4 1,9 1,4 Ekonomisk uthyrningsgrad, % Överskottsgrad, % KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 10

11 Moderbolagets resultaträkning Nettoomsättning 10,8 34,9 102,3 116,6 Kostnad sålda tjänster 24,3 22,1 78,3 74,8 Bruttoresultat 13,5 12,8 24,0 41,8 Central administration 12,4 19,4 57,0 65,1 Rörelseresultat 25,9 6,6 33,0 23,3 Resultat från övriga värdepapper 0,0 79,4 0,5 225,9 Ränteintäkter 0,3 0,1 0,9 1,3 Räntekostnader 0,1 0,3 2,9 0,9 Resultat efter finansiella poster 25,7 86,2 34,5 203,0 Aktuell skatt Skatt hänförlig till koncernbidrag 48,6 46,9 48,6 46,9 Uppskjuten skatt 1) 16,2 437,9 67,0 141,0 Resultat efter skatt 6,7 398,6 52,9 390,9 1) Inklusive ändrad redovisning av uppskjuten skatt. Moderbolagets balansräkning Tillgångar Maskiner och inventarier 3,5 4,6 Andelar i koncernföretag 319,9 319,9 Fordringar på koncernföretag 3 340, ,0 Uppskjuten skattefordran 407,0 474,0 Kortfristiga fordringar 8,6 8,0 Likvida medel 13,1 13,9 Summa tillgångar 4 093, ,4 Eget kapital och skulder Eget kapital 3 085, ,1 Skulder till koncernföretag 972,5 723,5 Leverantörsskulder 7,2 16,0 Övriga skulder 15,7 16,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11,8 19,6 Summa eget kapital och skulder 4 093, ,4 KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 11

12 Femårsöversikt Hyresvärde, Nettoomsättning, Resultat efter skatt, Resultat per aktie, kr 2,92 7,36 5,04 3,27 2,30 Verkligt värde fastigheter, Uthyrningsgrad ekonomisk, % Överskottsgrad, % ,8 61,2 58,9 Soliditet efter utspädning, % 32,3 37,4 33,7 34,8 36,9 Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 2,2 2,6 2,0 2,0 Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 1,4 1,8 1,8 1,6 Belåningsgrad fastigheter, % Avkastning på EK efter utspädning, % 10,7 28,1 20,6 19,1 16,1 Avkastning på totalt kapital efter utspädning, % 0,5 14,7 8,0 9,2 7,9 Utdelning, kr 1,00* 1,50 1,25 1,00 0,75 Eget kapital per aktie, kr 25,09 29,36 23,23 18,81 16,08 * Föreslagen utdelning. KLÖVERN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / 12

13 Definitioner Nyckeltal baserade på genomsnittligt antal aktier har beräknats utifrån vägda genomsnitt. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat före skatt med återläggning av fi nansnetto samt värdeförändring derivat i relation till genomsnittligt totalt kapital. Driftöverskott Totala intäkter minus kundförluster, drift- och underhållskostnader, tomträttsavgälder och fastighetsskatt. Eget kapital per aktie Redovisat eget kapital i relation till antalet aktier vid periodens utgång. Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter i förhållande till hyresvärde vid periodens utgång. Förvaltningsresultat Resultat före värdeförändringar och skatt. Hyresvärde Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor. Orealiserade värdeförändringar fastigheter Förändring av verkligt värde efter avdrag för gjorda investeringar för fastighetsinnehavet vid respektive periods utgång. Realiserade värdeförändringar fastigheter Periodens fastighetsförsäljningar efter avdrag för fastigheternas senast redovisade verkliga värde och omkostnader vid försäljning. Resultat per aktie Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Räntetäckningsgrad Resultat, exklusive värdeförändringar, efter fi nansiella poster plus fi nansiella kostnader i relation till fi nansiella kostnader. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital vid periodens utgång. Soliditet Redovisat eget kapital i relation till redovisade totala tillgångar vid periodens utgång. Överskottsgrad Driftöverskott i procent av totala intäkter. Övriga intäkter Intäkter från hyresgarantier och utlösen av hyresavtal. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustaf Hermelin, VD tel , Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD tel , Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef tel , Klövern AB (publ), Box 1024, Nyköping Tel Fax Org.nr Styrelsens säte: Nyköping Hemsida:

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat DEL ÅRSR APP ORT JANUARI JUNI 20 0 8 Intäkterna uppgick till 603 mkr (614) Resultat efter skatt uppgick till 100 mkr (659), motsvarande 0,61 kr per aktie (3,96) Orealiserade värdeförändringar avseende

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003

K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003 K L Ö V E R N 12 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Hyresintäkterna för 2003 uppgick till 322 Mkr (96) Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 87 Mkr (23) Årets resultat

Läs mer

Pressmeddelande 25 februari 2009

Pressmeddelande 25 februari 2009 Pressmeddelande 25 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Förvaltningsresultat: 221,8 (170,0) MSEK, per aktie 4,37 (3,34) kr Hyresintäkter: 488,2 (381,5) MSEK Resultat per aktie: -1,52 (7,16) kr Resultat

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3 PRESSMEDDELANDE 19/10-2006 FASTPARTNER AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Resultatet efter skatt ökade med 78 procent till 712 mkr (400), motsvarande 0,69 kr (0,35) per stamaktie.

Resultatet efter skatt ökade med 78 procent till 712 mkr (400), motsvarande 0,69 kr (0,35) per stamaktie. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 16»» Resultatet efter skatt ökade med 78 procent till 712 mkr (400), motsvarande 0,69 kr (0,35) per stamaktie.»» Intäkterna ökade med 7 procent till 714 mkr (669).»» Driftöverskottet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 2015 Intäkterna ökade till 1 015 Mkr (943), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 07-5519-413 Datum 8 maj Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN 60,0 160,0 140,0 20,0 40,0 20,0. 0,0 2000 kv1. 2003 kv 3. 2007 kv 3. 2005 kv 3. 2004 kv 3.

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN 60,0 160,0 140,0 20,0 40,0 20,0. 0,0 2000 kv1. 2003 kv 3. 2007 kv 3. 2005 kv 3. 2004 kv 3. PRESSMEDDELANDE 17 OKTOBER 2007 PRESSMEDDELANDE 17 OKTOBER 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2007 Resultat per aktie: 6,80 (3,52) kr Resultat efter skatt: 346,1 (179,3) MSEK, resultat före skatt:

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 19/2-2004 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003

PRESSMEDDELANDE 19/2-2004 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003 PRESSMEDDELANDE 19/2-2004 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 283,0 MSEK (312,2) Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (32,7), resultat

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Kvartal 2 2012 Nettoomsättningen uppgick till 617 Mkr (270) och driftnettot uppgick till 329 Mkr (134) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

Periodens resultat, mkr

Periodens resultat, mkr DEL ÅRSR APPORT JANUARI SEPTEMBER 20 08 Intäkterna uppgick till 906 (902) Resultat efter skatt uppgick till 96 (934), motsvarande 0,59 kr per aktie (5,61) Orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 Catenas fastighet i Svågertorp, Malmö, invigdes i mars 2009. Hyresgäst: Vestas Northern Europe AB Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter

Läs mer

Årsrapport januari december 2015

Årsrapport januari december 2015 Årsrapport januari december 2015 Rörelseresultatet uppgick till 2 472 Mkr (1 075). Intäkterna ökade till 1 375 Mkr (1 277), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR

FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PRESSMEDDELANDE 23/2-2006 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR Resultat efter skatt uppgick till 321,4 MSEK (127,0), resultat före skatt uppgick till 342,9 MSEK (172,4) Resultat per aktie blev 6,30 kr/aktie

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002 Vasakronan DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 23 Hyresintäkterna ökade till 755 (712). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

5 F FALUN AFFÄRSMODELLEN FÖRVALTNING

5 F FALUN AFFÄRSMODELLEN FÖRVALTNING 5 F FALUN AFFÄRSMODELLEN FÖRVALTNING GÄVLE 2010 Gävle Riket Innevånare, antal 94 496 9 393 648 Arbetslöshet, % 10,1% 9,1% Utbildningsnivå eftergymnasial, % 30% 32% Sysselsättningsgrad, % 60,5% 63,3% Källa:SCB

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Januari september 2015

Januari september 2015 , Q3 Delårsrapport för NS Holding AB Januari september» Hyresintäkterna uppgick till 1 421 mkr (1 394). En ökning med 1,9 %. Ökningen förklaras främst med ökade hyror till följd av färdigställda projekt

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Amhult 2 AB prospekterar 47 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i. 2010 jan-jun

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i. 2010 jan-jun Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2010 W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i Periodens resultat ökade med 8 Mkr till 269 Mkr (261),

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER. » Intäkterna ökade med 14 procent till 2 521 mkr (2 220).

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER. » Intäkterna ökade med 14 procent till 2 521 mkr (2 220). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 14» Intäkterna ökade med 14 procent till 2 521 (2 220).» Driftöverskottet ökade med 18 procent till 1 643 (1 392).» Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 789

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Resultat efter skatt uppgick till 106,5 Mkr, motsvarande 6,89 kr per aktie Hyresintäkterna uppgick till 205,3 Mkr Förvaltningsresultat före skatt uppgick

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Atrium Ljungberg. Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni. Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer. Global Reports LLC

Atrium Ljungberg. Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni. Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer. Global Reports LLC Atrium Ljungberg 2009 Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Atrium Ljungberg AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 DIÖS FASTIGHETER Q1 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 VI ÄR DEN MEST AKTIVA OCH EFTERFRÅGADE FASTIGHETSÄGAREN PÅ VÅR MARKNAD NORRA SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSÄGARE 13 001

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport 2011 Årets resultat efter skatt blev 157 mkr. AMF Pensionsförsäkring AB blev ny delägare till Rikshem den 29 april 2011. Fjärde AP-fonden kvarstår

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

! " # $ # %# $ & # $ & # " '(! ) # " #

!  # $ # %# $ & # $ & #  '(! ) #  # !"$! " $ % $ & $ & " (! ) "!"$ %%& " ( ( %%&( % %%&( ) ()! % %%& ()) () ) ) * % + %%& (,- *! "! " $% &! " "! "!!!! (! "!! "!" ) "! "! "!!!& " "!!""!. *! +%, -./01 2 3/45 $% "!!67 "+5%%/2 8 "!6" ", 9! "!

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1998-01-01 1998-12-31 Resultatet efter skatt för 1998 uppgick till 61,5 Mkr (27,2) motsvarande en vinst per aktie på 4,10 kronor ( 2,47). Driftsöverskottet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Wihlborgs Fastigheter AB. Januari december 2009

Bokslutskommuniké. Wihlborgs Fastigheter AB. Januari december 2009 4 Wihlborgs Fastigheter AB Januari december 2009 Bokslutskommuniké Årets resultat ökade med 536 Mkr till 487 Mkr (-49), motsvarande ett resultat per aktie om 13,43 kr (-1,32) Styrelsen föreslår en utdelning

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

KLÖVERN DEL ÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 20 09 / 1

KLÖVERN DEL ÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 20 09 / 1 DEL ÅRSR APP ORT JANUARI JUNI 20 0 9 Intäkterna ökade till 631 mkr (603) Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 252 mkr (183), motsvarande 1,57 kr per aktie (1,11) Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 Bild: Vision av Timotejen 19 Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 JÄMFÖRT

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Hyresintäkter ökade till 2 858 Mkr (2 318) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter Delårsrapport Akelius Residential Januari till mars 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter

Läs mer

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015 Jefast Holding org. nr 556721-2526 Kvartal 4 2015 Sammanfattning oktober december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 65,3 mkr (Q4 2014: 47,6) Rörelseresultatet uppgick till 11,2 mkr (Q4 2014: 8,4) Kvartalets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Delårsrapport januari mars 27 Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 2 (194) MSEK. Ök- I mars frånträddes två fastigheter i Göteborg. Fast- ningen gentemot föregående år beror främst på lägre igheterna

Läs mer

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88%

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88% Ticket Travel Group Delårsrapport januari september Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88 Januari September Försäljning 3 865,7 (2 565,5) MSEK, +51, i lokal valuta +53 Nettoomsättning 392,9 (243,6)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Resultat efter skatt uppgick till 440,8 Mkr (264,4), motsvarande 28,12 kr per aktie (20,35) Hyresintäkterna uppgick till 523,5 Mkr (130,1) Förvaltningsresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Sept 2007 Koncernen jämfört med samma period 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 52% till 69,6

Läs mer

Delårsrapport Creades AB (publ) 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport Creades AB (publ) 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Substansvärdet 1) har ökat med 21 procent. Six Return Index steg 9 procent Nettoförsäljning av aktier i Haldex och Concentric motsvarande

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars Hyresintäkterna ökade till 13 (11) Fastigheternas driftnetto ökade till 2 (1) Intäkter projektutveckling uppgick till 3 (168), medan resultatet blev 2 (0) De orealiserade värdeförändringarna

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2008 Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Tredje kvartalet, 1 juli 30 september 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 7 procent till 704

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I DAGON AB (PUBL)

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I DAGON AB (PUBL) TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I DAGON AB (PUBL) Innehåll Tillägg till Erbjudandehandlingen 1 Klöverns bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2 Dagons bokslutskommuniké

Läs mer