Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04"

Transkript

1 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl. biblioteket (sekreterare) Maria Berggren, Uppsala universitetsbibliotek. Mats Danielsson, Umeå universitetsbibliotek Magdalena Gram, Avdelningen för forskning, arkiv och bibliotek, Nationalmuseum Christer Larsson, Nordiska museets bibliotek Pema Malmgren, Skara stifts- och landsbibliotek Richard Stones, Talboks- och punktskriftsbiblioteket Anders Söderbäck, Stockholms universitetsbibliotek (deltog fram till lunch) Mattias von Wachenfeldt, Linköpings stadsbibliotek Anmält förhinder: Susanne Sellei, digitaliseringssamordnare Kungl. biblioteket Inbjudna Arbetsgruppen för urval, Krister Östlund Kommunikationsenheten KB, Richard Carlsson Digisam, Rolf Källman, Johanna Berg och Sanja Halling Protokoll

2 1. Mötet öppnas Ordföranden hälsade alla välkomna 2. Föregående protokoll Inga synpunkter på protokollet, men en diskussion fördes kring förslaget att genomföra en nationell kartläggning av digitala plattformar. Begreppet digital plattform är oklart. Mötet enades om att expertgruppens deltagare skickar in en kortfattad beskrivning av de system vid den egna institutionen som har koppling till en eller flera delar i digitaliseringskedjan - insamling/förvärv, beskrivning/metadata, lagring och tillgängliggörande. Resultatet av denna insamling kan ligga till grund för fortsatta diskussioner kring en gemensam terminologi liksom kring hur kartläggningen vidare bör hanteras. Dead line för expertgruppens interna inventering sattes till 4 september Proquest - hur hanterar biblioteken förfrågningar Marta Lee-Perriard från Proquest har varit i kontakt med universiteten och högskolorna i Stockholm, Göteborg, Chalmers och Borås för att presentera ett förslag om att delta i ett europeiskt pilotprojekt. Biblioteken erbjuds att kostnadsfritt få digitalisera 2000 av sina doktorsavhandlingar. I utbyte ska man uppmana sina forskare att publicera sig via Proquest. Idag är redan 4 brittiska universitet med i projektet och kommer att få sina avhandlingar digitaliserade under Frågan togs upp för att exemplifiera hur ett samarbete med en kommersiell aktör kan se ut. 4. Digisam - presentation av uppdrag och planerat arbete Rolf Källman som leder Digisam presenterade sekretariatets uppdrag. Ett viktigt strategiskt mål för Digisam är att samla de 24 myndigheter som är kopplade till sekretariatets uppdrag. Ett av Digisams huvuduppdrag är att se till att de medverkande myndigheter har en digitaliseringsplan på plats till Målet för Digisam är dock att digitaliseringsplanerna ska tas fram redan under En mall för hur arbetet med digitaliseringsplanerna ska gå till ska färdigställas till slutet av Digisam önskar tillsätta referens- och arbetsgrupper som stöd i sitt arbete. En diskussion fördes kring hur Digisam och Expertgruppen för digitalisering kan samverka och dra nytta av varandras arbete. Båda parter såg positivt på ett fortsatt samarbete. Initialt föreslogs att Expertgruppen ska delta som referensgrupp i utarbetandet av mallen för framtagande av digitaliseringsplaner liksom för terminologifrågor kopplade till digitaliseringskedjan. 5. Arbetsgruppen för urval (Krister Östlund)

3 Arbetsgruppen för urval inrättades 10 mars 2011, och Krister Östlund är sammankallande. Gruppen har träffats vid fem tillfällen. Ett dokument som beskriver vad man hittills kommit fram till samt hur arbetsgruppen vill arbeta i framtiden kommer att färdigställas till 14 juni. Mötet bestämde att detta dokument skickas till Expertgruppens ordförande och sekreterare. Krister tog upp följande. Handpressat tryck liksom handskrifter är att betrakta som unika exemplar. Behovet av samordning kring urvalet vid digitalisering av detta material bedöms därför som relativt litet. Det samma gäller specialsamlingar. Det som bör prioriteras för att undvika dubbelarbete är större digitaliseringsinsatser. Det kan till exempel handla om de bevarandeinsatser som krävs för böcker och tidningar framställda under 1800-talet som idag håller på att falla sönder. Urvalsgruppen efterlyser nationella digitaliseringscentra där institutioner som saknar egna digitaliseringsplattformar kan få hjälp. Vidare vill gruppen undersöka möjligheten för Libris att hålla information om planerade och genomförda digitaliseringsinsatser. Detta var en idé som flera i expertgruppen tyckte var värd att gå vidare med. En diskussion fördes kring fördelar och nackdelar med centraliserad respektive decentraliserad digitalisering. Robotkonsortiet är ett exempel på en lyckad decentraliserad samarbetsstruktur. Vid massdigitalisering finns dock stora fördelar med en central struktur, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Många bibliotek har inte heller möjlighet att från moderorganisationerna få resurser till inrättandet av system för massdigitalisering. En diskussion fördes vidare kring att föra in tillgängliggörandeaspekter redan i planeringen av digitaliseringsprojekt och inför upprättandet av digitaliseringskedjor. Det kan handla om val av format som underlättar förädling och konvertering för vidare anpassning av olika typer av läsverktyg och konsumtionsmiljöer, liksom anpassningar för grupper med särskilda behov. Ordförande föreslog att expertgruppen återkommer till det som diskuterats under denna punkt efter det att urvalsgruppen lämnat sin rapport. Då fortsätter också diskussionen kring urvalsgruppens framtida inriktning. 6. Genomgång av KB:s verktyg för omvärldsbevakning (Richard Carlsson KB) Richard Carlsson gick igenom ett verktyg som KB använder sig av vid omvärldsbevakning. Under en provperiod sköts omvärldsbevakningen av expertgruppens sekreterare. Verktyget är inställt på att bevaka Internet utifrån begrepp som digitalisering, digitala plattformar etc. kopplat till förekomsten av begrepp som museer, arkiv och bibliotek. Vidare finns ett antal prenumerationer av RSS-flöden inlagda, bland annat från KB, Riksarkivet,

4 Digisam, Library of Congress och Biblioteksföreningen. Expertgruppen får per automatik e-postutskick av det som sekreteraren lagt i den mapp som skapats åt expertgruppen. Av licensskäl är antalet användare begränsat, och därför kan tyvärr inte expertgruppens deltagare själva anpassa verktyget. Om särskilt önskemål finns kan det dock finnas utrymme för någon utöver sekreteraren att få tillgång till det. Däremot kan alla i expertgruppen tipsa om bra RSS-flöden och om särskilda sökbegrepp som det kan vara bra att bevaka till exempel projekt och organisationer. Richard erbjöd också dem som ville få utskicket av det som sekreteraren valt ut i form av ett RSS-flöde, som komplement till e- postutskicket. 7. Urvalskriterier för projektansökningar Mötet diskuterade urvalskriterier för kommande projektansökningar och beslutade att de förslag som lades fram under mötet skulle cirkulera inom expertgruppen innan slutligt förslag på text fastställs. 8. Bestämma ett tema för en konferens om digitalisering 5/12. Ordföranden tar fram förslag på program, då det är GUB som arrangerar årets konferens. Konferensen ska bjuda in till avrapportering av de projekt som beviljades medel för I övrigt föreslog mötet att konferenstemat skulle kunna vara Digitalisera för alla, och behandla områden som förädlings- och tillgängliggörandeaspekter i digitaliseringskedjan. 9. Förslag till studieresa. Mötet kom fram till ett förslag att förlägga ett expertgruppsmöte i Oslo och kombinera detta med ett besök på NBL (Biblioteket for lyd og punkt) och på NB (Nasjonalbiblioteket). I båda fallen handlar det om att få inblick i hur digitaliseringskedjan är uppbyggd vid institutionen. TPB kontaktar NBL och sekreteraren kontaktar NB. Mötet föreslogs äga rum i början av 2013 och omfatta två dagar. 10. Övriga frågor Expertgruppen ställer sig bakom det förslag till handlings- och kommunikationsplan som cirkulerat inom expertgruppen. Sekreteraren ansvarar för att denna läggs ut på KB:s hemsida i anslutning till övrig information kring expertgruppen för digitalisering digitalisering-/minnesanteckningar/expertgruppen-for-digitalisering-16-mars- 2012/ 11. Summering att göra till nästa möte

5 Deltagare skickar senast 4 september in en kortfattad beskrivning av de system vid den egna institutionen som har koppling till en eller flera delar i digitaliseringskedjan insamling/förvärv, beskrivning/metadata, lagring och tillgängliggörande. Digisams modell kan användas som utgångspunkt. Läsa igenom den rapport som urvalsgruppen ska inkomma med 14 juni TPB och KB kollar möjligheten till studiebesök till NBL och NB i början av 2013 Fundera på sökbegrepp, projekt, organisationer etc., som kan vara bra att lägga in i omvärldsbevakningsverktyget (förslag kan skickas in löpande och behöver inte vänta till nästa möte). 12. Fastställande av kommande möten 4/10 Skara 4/12 Göteborg (konferens Göteborg 5/12)

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner Nulägesanalys och framtida behov Följande rapport presenterar resultaten av Digisams förstudie om digitalt bevarande. Resultaten baseras på intervjuer med

Läs mer

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f Datum/Date 2013-03-13 1 (8) Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 13 mars 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtsson Marie Fryklöf Johanna Berg Ingela Nyström David Höjenberg

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Peter Linde - projektledare Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek 21 September 2005 Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Sammanfattning Under två år har ett antal aktiviteter genomförts i det nationella

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Mats Rolén 2012-05-10 2 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Förord Idén om en forskarskola för museianställda föddes,

Läs mer

På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS

På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS Innehåll 4 Förord 6 Inledning 7 Översikt över projektet 7 Tidsram 8 Den svenska bibliotekariekårens engagemang 9 Experternas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2

DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Scanpix Statens kulturråd 2014

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer