Nationella referensgruppen 18 november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella referensgruppen 18 november 2010"

Transkript

1 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén, Maria Hedenström, Libris (adj), Gunilla Herdenberg, Gunnar Sahlin (ordf), Inger Klondiras (sekr) Anmält förhinder: Martin Bjersby, Christina Persson, Johan Sterte Närvarande, övriga KB: Christina Jönsson Adrial, Anders Söderbäck (p5) Närvarande, externa: Tore Torngren, Lunds UB 1. Mötet öppnas Gunnar Sahlin öppnade mötet och hälsade välkommen. Han presenterade Christina Jönsson Adrial som från den 1 december tillträder tjänsten som chef för Enheten för samordning och utveckling vid KB:s avdelning för nationell samverkan. Christina kommer närmast från Högskolan i Kristianstad där hon varit överbibliotekarie de senaste fyra åren. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes utan tillägg. 3. Minnesanteckningar från föregående möte, 7 september 2010 P11, IKT-lyftet/Den digitala klyftan: Gunilla Herdenberg informerade om att KB bevakar projektet som arbetar för ökad delaktighet i det digitala samhället. Den 3 december undertecknar KB och ett antal andra aktörer ett dokument som formulerar ett gemensamt mätbart mål för projektet. Elisabet Ahlqvist, Nationell samverkan, är KB:s representant. Minnesanteckningarna godkändes efter en mindre ändring. 4. KB:s nya uppdrag - Budgetpropositionen 12 oktober Gunnar Sahlin informerade om att KB från 2011 övertar huvudmannaskapet för verksamheten vid filmarkivet i Grängesberg från Filminstitutet. När det gäller tillgänglighet och digitalt bevarande inrättas ett samordningssekretariat hos Riksarkivet för att samordna arbetet inom kulturarvsområdet. Vidare enligt budgetpropositionen bör KB inte förmedla bidragsmedel till de regionala biblioteksinstitutionerna. Detta ska istället ske genom koffertmodellen som innebär att landstingen förmedlar medel till bland annat teater-, dans- och biblioteksverksamhet. Gunnar Sahlin uttryckte farhågor för att biblioteksfrågorna därigenom kommer i skymundan för andra kulturfrågor.

2 Regeringen anser däremot att KB bör ansvara för fördelning av bidrag till de delar av biblioteksväsendets nationella struktur som är statligt finansierade, det vill säga informations- och lånecentralerna i Malmö, Umeå och Stockholm, Sveriges depåbibliotek i Umeå samt Internationella biblioteket. KB bör även förmedla vissa utvecklingsmedel. Regeringen beräknar att 24 miljoner kronor avsätts från och med 2011 som ett steg i KB:s nya uppdrag, varav 15 miljoner kronor avser bidragsgivning till lånecentraler och depåbibliotek. KB kommer att träffa departementsföreträdare i början av december för att klara ut detaljerna. Enligt Gunilla Herdenberg är den nationella bibliotekskatalogen Libris av högsta prioritet. Att tillsammans med folkbiblioteken arbeta gemensamt med licensfrågor är också önskvärt. Ett par ytterligare prioriterade områden för KB:s del är biblioteksstatistik, fjärrlån samt uppföljning av bibliotekslagen. KB kommer även att bevaka skolbiblioteksfrågan. KB:s uppdrag mot högre utbildning och forskning är oförändrat. 5. LIBRIS-frågor Maria Hedenström konstaterade att den nationella infrastrukturen för informationsförsörjning är en komplex fråga som under hösten har diskuterats i olika konstellationer som till exempel Expertgruppen för Libris nationella system och Nationella referensgruppen. En arbetsgrupp har följt upp Margareta Nelkes utredning av Samsök och vid dagens möte presenterade Anders Söderbäck arbetsgruppens rapport. Uppföljning av Samsök Arbetsgruppen anser att den komplicerade ansvarsfördelningen och de beroenden som finns mellan ExLibris, KB och Samsökbiblioteken inte går att styra upp inom ramen för nuvarande avtal. Det är dessutom svårt att på nationell nivå sluta avtal med en specifik leverantör utan att behöva göra om upphandlingen med jämna mellanrum. Därför rekommenderar arbetsgruppen att avtalet med ExLibris förlängs under 2011 för att sägas upp under Arbetsgruppen rekommenderar att biblioteken tillsammans går vidare med en nationell hybrid av utveckling och upphandling. Det ger möjlighet att ställa krav på leverantörer och bedöma komponenter från fall till fall och välja den lösning som fungerar bäst. Rapporten föreslår även att KB ska arbeta för att aktivera BIBSAM-konsortiets samverkansavtal för att information om innehållet i avtalen ska kunna exporteras till biblioteken och därmed kunna användas i så många system som möjligt. Vidare rekommenderas att KB under 2011 initierar en upphandling av ny länkserver under nya villkor, med implementering hos biblioteken senast i oktober Rapporten föreslår även att KB bygger upp en infrastruktur på opensource-basis för aggregering av metadata på nationell nivå, samt att de bibliotek som vill gå vidare med kommersiella discovery-lösningar själva ansvarar för detta. Slutligen föreslår man att KB tar fram riktlinjer för katalogisering av databaser under 2011.

3 Anders påpekade vikten av att KB kommunicerar ovanstående med biblioteken i så god tid att de kan ta in det i sin verksamhetsplanering. KB måste tydliggöra hur KB går vidare med hanteringen av de komponenter som finns inom dagens Samsök. Vid den efterföljande diskussionen fick gruppen beröm för den pedagogiska och välstrukturerade rapporten. Referensgruppen fann rekommendationerna bra och rimliga. Man ansåg dock att det är viktigt att beskriva kostnaderna för infrastrukturfrågan. Gunilla Herdenberg fick i uppgift att tillsammans med två representanter ur Nationella referensgruppen göra en kostnadsberäkning och skicka ut till Nationella referensgruppen. Burk/Libris status Gunilla Herdenberg informerade om att förhandlingarna med Btj och ägaren Ratos fortsätter och att en gemensam lösning torde kunna genomföras. Nytt möte med Btj hålls i mitten av december. OCLC/Worldcat status Gunnar Sahlin informerade om KB:s förhandlingar med OCLC och att vi har lämnat synpunkter på OCLC:s avtalsförslag. Han uttryckte en förhoppning om att förhandlingarna kan slutföras inom kort. Om ett avtal skrivs, blir det för en kortare period. Kommenterades från Nationella referensgruppen att det är viktigt att biblioteken får se avtalsförslaget och att de ges möjlighet att lämna synpunkter på avtalsförslaget innan KB skriver på. Påpekades dessutom att en klausul måste föras in om att innehållet i Libris ägs av KB och ska vara fritt tillgängligt på det sätt som KB beslutar. Vidare uttrycktes oro över att alltför få biblioteksföreträdare var närvarande vid det möte som hölls i anslutning till IFLA i Göteborg i augusti 2010 och att många bibliotek därför inte har beretts möjlighet att diskutera OCLC-frågan. Tillsammans med SUHF söka medel från forskningsfinansiärer KB har tillsammans med SUHF diskuterat några omfattande projekt för kommande år. Båda parter har för avsikt att söka medel hos någon forskningsfinansiär. 6. KB:s inflytandestruktur Vid årsskiftet går mandatperioden ut för Nationella referensgruppen. Medlemmarna har nu suttit sammanlagt 3 år, dvs. en period på 2 år plus förlängning med 1 år. Gunilla Herdenberg presenterade ett förslag till sammansättning av en nationell referensgrupp vars representation täcker KB:s nya uppdrag. Förslaget innebär att SUHF nominerar 5 personer (2 rektorer och 3 UH-bibliotekschefer), Sveriges kommuner och landsting, SKL, nominerar 5 personer (1 från SKL, 1 från ett länsbibliotek, 1 från en lånecentral, 1 från ett större folkbibliotek, samt 1 från ett mindre folkbibliotek. Dessutom ingår 1 representant från ett specialbibliotek och 1 från Skolverket. Gunilla kommer att kontakta SUHF i december för att be om nomineringsförslag. Riksarkivet kommer inte längre att ha någon plats eftersom ABM-frågorna överförs till Riksarkivet från 2011.

4 Gunilla rapporterade från ett möte med expertgruppernas sekreterare den 4 november och från ett möte med expertgruppernas ordföranden/sekreterare den 18 november. Bland andra gemensamma frågor diskuterades vid dessa möten KB:s inflytandestruktur och då till exempel förslaget att i expertgrupperna utse en vice ordförande från den sektor som inte representeras av ordinarie ordförande. Ordförande, vice ordförande och sekreterare kan bilda ett arbetsutskott. Referensgruppen lämnade synpunkter på förslagen och dessa tas med när inflytandestrukturdokumentet revideras. 7. Fråga biblioteket Samtliga forskningsbibliotek har lämnat tjänsten Fråga biblioteket. Tjänsten administreras av informations- och lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå på uppdrag av Kulturrådet. Ett sjuttiotal folkbibliotek bemannar tjänsten. En webbyrå har gjort en förstudie som visar att det nya konceptet bör fokusera på ökad spridning, mätbara resultat, effektivare och roligare intern hantering samt service mot allmänheten. Baserat på förstudien presenterade webbyrån i september 2010 en strategi som bland annat föreslår att Fråga biblioteket ändrar namn, utseende och tilltal för att bättre nå ut till målgruppen som är personer i lärande. Gunilla Herdenberg konstaterade att KB:s utvidgade uppdrag medför ett utökat ansvar för tjänsten, eftersom KB tar över finansieringen av lånecentralerna. Trots att användningen har minskat är det viktigt att biblioteken deltar på de arenor som finns. Tjänsten utvärderas efterhand. 8. Expertgruppen för biblioteksstatistik. Tore Torngren, ordförande i Expertgruppen för biblioteksstatistik informerade om gruppen och dess arbete. Expertgruppen startade för tre år sedan med representanter för enbart universitets- och högskolebibliotek. Idag ingår representanter även från läns-, folk- skoloch sjukhusbibliotek, liksom från Svensk biblioteksförening och Kulturrådset och gruppen är därmed väl rustad för KB:s utvidgade uppdrag. Tore Torngren rapporterade från det pågående arbetet. Ett relevant och användbart statistikunderlag ska vara klart senast till gruppens sista möte hösten Till stöd för detta arbete bildas fem referensgrupper med representation från forskningsbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek, folkbibliotek och skolbibliotek. En internationell revidering av ISO-standarder och indikatorer för statistik görs under Vidare informerade Tore om arbeten som gjorts i anslutning till expertgruppens uppdrag. Ett av dem är projektet Användarönskemål på biblioteksstatistik, där en intervjuundersökning med bibliotekschefer gjorts. Slutrapport: Parallellt med ovanstående projekt har KB tillsammans med Kulturrådet genomfört en förstudie till en teknisk plattform. Rapport: wedish%20library.pdf

5 Som en fortsättning på den förstudien har KB genomfört ett projekt där man har jämfört nordiska system och tagit fram en kravspecifikation för ett svenskt system. Rapport kommer inom kort. Expertgruppen har skrivit ett utkast till projektplan för utveckling av såväl system som insamling av statistik: punktse_ pdf Expertgruppen har även anordnat egna seminarier och närvarat vid olika biblioteksarrangemang. När revisionen av enkäterna är klar och slutrapporten har lämnats till Nationella referensgruppen, fortsätter ett arbete med frågor kring kvalitet och utvärdering. Det får bli en fråga för kommande konstellation och ligger väl i linje med KB:s nya uppdrag. I detta ingår bland annat uppföljning av bibliotekslagen. 9. Övriga frågor Gunnar Lager, Kjell Jonsson, Gunilla Lilie Bauer och Kerstin Norén avtackades för sitt arbete i Nationella referensgruppen. Martin Bjersby avtackas vid ett senare tillfälle. 10. Tid för nästa sammanträde Gunilla återkommer med en förfrågan till Nationella referensgruppen angående mötestider Mötet avslutades med lunch.

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 Närvarande: Maria Törnfeldt, Maria Ehrenberg (ordf), Katinka Borg, Carin Palmqvist Isaksson, Susanne Ljungström, Per-Erik Wik, Catarina Lundström, Sylvia Blomberg,

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Biblioteksbladet #02 SSB: Från vision till verklighet KB: Instruktionen dröjer Hällefors: Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Förord Henriette Zorn Biblioteksbladet #02 Förr

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer