Rutiner för samråd och styrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner för samråd och styrning 2013-2015"

Transkript

1 Rutiner för samråd och styrning KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om att fastställa förändringar i organisation och verksamhet för Informations- och lånecentraler, den nationella delen av Internationella biblioteket samt Sveriges depåbibliotek. Beslutet beskrivs i Centraler i ett nytt bibliotekslandskap - Lånecentraler, depåbiblioteket och Internationella biblioteket. KBs slutsatser utifrån översyn och förslag. Samtliga fyra enheter blir KB:s partners inom det nationella utvecklingsoch samverkansuppdraget. Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Internationella biblioteket får fortsatt verksamhetsfinansiering och blir inom sina områden dessutom nationella kompetenscenter för folk- och skolbibliotek. Stadsbiblioteket i Malmö och Regionbibliotek Stockholm får fortsatt finansiering kopplat till nationella uppdrag. Förändringen kommer att ske etappvis fram till och med I föreliggande dokument beskrivs rutiner för hur KB och KB:s partners (nedan kallade enheterna) ska samråda i planering och uppföljning av verksamheten under dessa år. Därefter ska rutinerna utvärderas och ses över. Mål och uppdrag Enheterna är en nationell resurs i KB:s utvecklings- och samverkansuppdrag. Verksamheten styrs av KB:s uppdrag för nationell utveckling och de prioriteringar som görs av KB. Som ett stöd för dessa prioriteringar har KB utformat en inflytandestruktur som består av Nationella referensgruppen och ett antal styr- och expertgrupper. 1

2 Enheterna ska arbeta med spetstjänster som har nationell bäring. De ska bidra med kompetens som inte är möjlig att över tid upprätthålla lokalt och regionalt på folk-, gymnasie- eller läns/ regionbibliotek. Enheternas arbete ska ske i form av samverkan med målgruppen för ömsesidigt utbyte och lärande. Detta arbetssätt syftar till att säkra att enheterna arbetar med rätt saker och att behoven från biblioteken tas till vara på bästa sätt. Målgrupp De primära målgrupperna för enheternas utvecklingsarbete är folk- och skolbibliotek, i första hand gymnasiebibliotek. När det gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentrals löpande tjänster inom kompletterande mediaförsörjning är målgruppen bredare och inbegriper hela det allmänna biblioteksväsendet. Behov och verksamhetsuppdrag Enheternas uppdrag utgår från KB:s plan för nationell biblioteksutveckling och samverkan. Behoven fångas in av enheterna själva genom samverkan med biblioteken, och från KB genom inflytandestrukturen. Enheternas uppdrag förankras i Nationella referensgruppen. Verksamhetsplanering Den årliga verksamhetsplaneringen bereds genom ett dialogmöte med KB:s företrädare för nationell samverkan. Denna dialog sker i april/maj för efterkommande års planering. I dialogen finns även utrymme för muntlig uppföljning av föregående års verksamhet. Verksamhetsplan, ansökan och budget för kommande år skickas till KB 31 oktober. Enheternas verksamhetsplaner förankras i Nationella referensgruppen. Verksamhetsuppföljning 2

3 Skriftlig verksamhetsberättelse och ekonomisk uppföljning skickas till KB senast 13 mars. I denna ska föregående års resultat redovisas enligt särskilda anvisningar för de olika enheterna. I samband med verksamhetsdialogen i april/maj finns möjligheter för en muntlig uppföljning där det finns möjlighet till förtydliganden och fördjupad diskussion. Enheternas resultat och verksamhetsberättelser redovisas i Nationella referensgruppen. Kommunikation utåt Enheterna bör ha en kommunikationsplan som tydliggör hur man ska nå ut till sina målgrupper och hur resultaten för utvecklingsinsatserna ska spridas. Värdbibliotek Enheternas värdbibliotek har ansvar för personal, arbetsmiljö, lokaler och utrustning. Bidrag Under övergångsperioden baseras bidragen på 2012 års bidrag. Fördelningen sker utifrån enheternas olika uppdrags omfattning. Verksamhetsbidrag utbetalas fyra gånger om året för Sveriges depåbibliotek och lånecentral och för Internationella biblioteket. Utvecklingsbidrag för Malmö stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm utbetalas fyra gånger om året. Samarbetsprojekt Enheternas årliga verksamhets- respektive utvecklingsbidrag ska täcka kostnaderna för de nationella utvecklingsuppdrag de har från KB. Det står enheterna fritt att involvera även andra aktörer i sina utvecklingsarbeten och exempelvis lägga ut delar av dessa på andra. 3

4 Sveriges depåbibliotek och lånecentral Roll Sveriges depåbibliotek och lånecentral är KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av LIBRIS för alla typer av bibliotek och kompletterande medieförsörjning. Avveckling Avveckla verksamheten kring ILS webbtjänster och samordningen av virtuell svarstjänst. Uppdrag : Driva och utveckla depåbibliotek enligt beslutad förvärvsplan. På sikt bredda förvärvsplanen att omfatta även tidskrifter/periodika och offentligt tryck. Tillhandahålla spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som inte de enskilda biblioteken eller läns- och regionbiblioteken har kompetens att hantera själv. Hitta en arbetsmodell för att ge konsultativt stöd och kompetensutveckling inom katalogisering i LIBRIS. Ge konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande mediaförsörjning. Uppdrag 2015: Driva och utveckla depåbibliotek enligt beslutad förvärvsplan och i samma tillväxttakt som nu. 4

5 Tillhandahålla spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som inte de enskilda biblioteken eller läns- och regionbiblioteken har kompetens att hantera själv. Ge konsultativt stöd och kompetensutveckling i katalogisering i LIBRIS. Ge konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande mediaförsörjning. Anordna svensk fjärrlånekonferens Återrapportering Statistik över kompletterande medieförsörjning (utveckling över tre år, 2013-) Antal poster i Libris (utveckling över 3 år, 2013-) Kompetensutvecklingsinsatser och stöd till folk- respektive skolbibliotek (utveckling över 3 år, 2013-) Utvecklingsinsatser, beskriva och värdera resultat och spridning Samarbeten, beskriva och värdera 5

6 Internationella biblioteket Roll Internationella biblioteket blir KB:s partner och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när det gäller mångspråkig media. Avveckling Avveckla verksamheten kring ILS webbtjänster med undantag av virtuell svarstjänsts mångspråkiga del. Uppdrag Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media Utveckla en webbresurs kring mångspråkighet för svenska bibliotek Berika LIBRIS katalog med poster för mångspråkig media Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling kring att arbeta med mångspråkig media, exempelvis inköpskanaler, bemötandefrågor och samhällsinformation. Utöka målgruppen för utvecklingsinsatser till att även innefatta gymnasiebibliotek Utveckla nationellt och internationellt samarbete i frågan Uppdrag 2015 Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media Berika LIBRIS katalog med poster för mångspråkig media. Målet är 100% katalogisering i LIBRIS 6

7 Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling kring att arbeta med mångspråkig media för folk- och gymnasiebibliotek. Utveckla nationellt och internationellt samarbete i frågan. Anordna nordisk mångspråkigkonferens Återrapportering Statistik över kompletterande mediaförsörjning (utveckling över 3 år, 2013-) Antal poster i LIBRIS (utveckling över 3 år, 2013-) Kompetensutvecklingsinsatser och stöd till folk- respektive gymnasiebibliotek (utveckling över 3 år, 2013-) Utvecklingsinsatser, beskriva och värdera resultat och spridning Samarbeten, beskriva och värdera 7

8 Malmö stadsbibliotek Roll Malmö stadsbibliotek blir KB:s partner i att utveckla nationella webbtjänster för folk- och skolbibliotek. Uppdraget kopplas till KB:s eget uppdrag att främja och samordna utveckling inom biblioteksområdet. Under övergångsperioden ska uppdragen som informationsoch lånecentral successivt att avvecklas. Avveckling Aveckla verksamhet kring fjärrlån och kompletterande mediaförsörjning. Ta bort sigeln för Informations- och lånecentral Malmö från LIBRIS. Inga mediainköp. Uppdrag Drift och utveckling av en virtuell svarstjänst för Sveriges bibliotek Medverka i KB:s arbete att göra en behovsinventering för gemensam webbtjänst för gymnasiebibliotek (anm: uppdraget ändrades till att inte gå vidare med detta) Utveckla webbtjänster efter behovsinventering (anm: ledde till avveckling av vissa och förändring av andra tjänster) Uppdrag 2015 Drift och utveckling av en virtuell svarstjänst för Sveriges bibliotek Slutföra arbetet att lägga in Referensbibliotekets resurser i LIBRIS så att datat blir öppet för möjligheten att utveckla nytt gränssnitt. 8

9 Återrapportering Statistik över användning av svarstjänst för Svenska bibliotek (över 3 år, 2013-) Statistik över användning webbtjänster (över 3 år, 2013-) Utvecklingsinsatser inom det nationella uppdraget, beskriva och värdera resultat och spridning Samarbeten, beskriva och värdera 9

10 Regionbibliotek Stockholm Roll Regionbibliotek Stockholm är KB:s partner i uppdraget att ha nationell överblick över biblioteksområdet främst när det gäller biblioteksstatistik och kvalitet. Under övergångsperioden ska uppdragen som informationsoch lånecentral successivt att avvecklas. Avveckling Avveckla verksamhet kring fjärrlån och kompletterande mediaförsörjning. Ta bort sigeln för Informations- och lånecentral Stockholm från Libris fjärrlån. Inga mediainköp Verksamhet kring ILS webbtjänster och samordning av virtuell svarstjänst avvecklas Uppdrag : Tillsammans med KB identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken. Ta fram och testa metoder som kompletterar statistiken, exempelvis kvalitetskriterier Vara testbädd för olika verktyg och metoder och fungera som pedagogisk resurs i KB och länsbibliotekens gemensamma arbete att ta fram ett gemensamt ramverk för kvalitetsarbete Tillsammans med KB utveckla nationellt och internationellt samarbete inom området 10

11 Uppdrag 2015: Tillsammans med KB identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken. Avsluta påbörjade projekt när det gäller att ta fram och testa metoder: ex TTT, referenssamtalet, sagostunder. Återrapportering Utvecklingsinsatser, beskriva och värdera resultat och spridning Kompetensutvecklingsinsatser och stöd till läns-/region-, folkrespektive gymnasiebibliotek (utveckling över 3 år, 2013-) Utvecklingsinsatser inom det nationella uppdraget, beskriva och värdera resultat och spridning Samarbeten, beskriva och värdera 11

12 Rutiner för samråd och styrning Mål KB:s plan för nationell biblioteksutveckling och samverkan, förankrad i Nationella referensgruppen, beslutad av KB. Målgrupp: Folk- och skolbibliotek (främst gymnasiebibliotek) Verksamhetsplanering Dialogmöte med KB april/maj Verksamhetsplan och budget 31/10 Kommunikationsplan 31/10 Planer förankras i Nationella referensgruppens novembermöte Verksamhetsuppföljning Verksamhetsberättelse och ekonomisk uppföljning 13/3 Återrapporteringskrav Dialogmöte med KB i april/maj Uppföljning redovisas i Nationella referensgruppen Utbetalning av bidrag Utvecklings- respektive verksamhetsbidrag utbetalas fyra gånger per år.

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

KU LTU R RA DET Yttrande

KU LTU R RA DET Yttrande KU LTU R RA DET Yttrande Dnr KUR 2015/2659 2015-05-11 GDnr 2015:124 Kungliga biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Yttrande over KB:s samverkansstruktur. Forslag pa ny form for nationell bibliotekssamverkan

Läs mer