Medlemsmöte 9 november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsmöte 9 november"

Transkript

1 Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag KB Bokcirklar.se Omvärldsbevakning Bokbuss/kunskapsbank Bibliotek 24 Nästa möte 4. DigiDel Styrgruppen rapporterade: Krister Hansson informerar. KB är positiva till fortsättning på SLB:s projekt kring digital delaktigget där Regionbibliotek Stockholms är projektägare. Det är dock oklart hur mycket medel som projektet kan få Vi söker medel för en halvtidstjänst. Krister uppmuntrar länsbiblioteken att vara partner till DigiDel-kampanjen. 23 november inträffar en kostnadsfri informationsdag i samband med Internetdagarna. Litteraturutredningen har varit i kontakt med projektet och därefter gett ett förslag till samverkan mellan folkbildningen och folkbiblioteken. Christer Bergqvist: KB har tagit fram en rapporteringsmodell som folkbiblioteken kan använda för att rapportera lokala DigiDel-aktiviteter. Troligen får länsbiblioteken uppdraget att samordna statistikinsamlingen. Krister informerade om.se-finansierade projektet och weebbkursen Delning.nu 1) SLB:s hemsida ska innehålla information om, och länkar till, länsbibliotekens aktiviteter för digital delaktighet. Länsbiblioteken rekommenderas därför att presentera sina egna Digidel-aktiviteter på sina egna webbplatser.

2 2) SLB ska stimulera biblioteken till aktiviteter utifrån regionala och lokala förutsättningar under Get online week (vecka 13, 2012). 3) SLB ska genomföra en gemensam kampanj kring digital delaktighet under oktober i samband med dyslexiveckan, v 40, ) De bibliotekskonsulenter som jobbar med DigiDel ska ges möjlighet att träffas fysiskt 2-3 ggr per år. Ann Wiklund, projektledare för biblioteksdelen av DigiDel, är sammankallande för gruppen. Utskick till gruppen ska även gå till länsbibliotekarierna. Nätverket får i uppdrag att samordna kampanjen för bibliotekens medverkan i Get online week. 5) Delning.nu är en del av länsbibliotekens satsning på DigiDel. Aktiviteter och deltagande ska rapporteras i samband med DigiDel. Delning.nu-kursen ska ligga kvar efter projekttidens slut. De bibliotekskonsulenter som jobbar med DigiDel ska dela på administrationen av webbplatsen. Namn på konsulenter skickas in till Krister. 5. Bokbussfrågan Det har inkommit ett förslag om att det inrättas en tjänst som nationell konsulent för, bland annat upphandling av, bokbussar, se skrivelse. : 1) Styrelsen får i uppdrag att besvara förslaget. SLB skriver svar: vi rekommenderar föreslagsställaren att kontakta Gunilla Fors på lånecentralen i Malmö om Idébibliotekets kunskapsbank samt att använda de nätverk som finns. 2) SLB är positivt till att ordna nationella bokbusskonferenser. LIM-konstellationen får i uppdrag att bjuda in nationellt till bokbussträffen i Örebro i april. SLB medverkar i konferensen. 6. Nationell katalog Kerstin gav en bakgrund med bl a bibliografisk service och erfarenheter från Östergötlands diskussioner med Btj. Därefter följde en diskussion kring SLB:s och länsbibliotekens roll när det gäller förutsättningarna för en nationell katalog. Anna Christina Rutquist skickar ut Christina Perssons artikel om bokhandelsmodellen till länsbibliotekarierna. : 1. SLB säger ja till en nationell katalog. 2a. Tillsammans med KB definierar SLB ett förslag till teknisk lösning. Syftet är att påverka

3 Axiell att använda en smidigare teknisk lösning. 2b. En kort sammanfattande information ges till folkbiblioteken. Max en A4 i storlek.. 3. Kunskapsspridning om bokhandelsmodellen till folkbiblioteken. 4. Uppmuntra biblioteken att inte skriva längre avtal om bibliografisk service än ett år. 5. Uppmuntra folkbiblioteken att ansluta sig till Libris. 7. Tidsplan och aktivitetsplan görs tillsammans med KB. 8. SLB bjuder tillsammans med KB in ansvariga för värdbiblioteken/eller större folkbibliotek i länen till nästa medlemsmöte för att få en fördjupning i frågan. Datumförslag stäms av med KB. 9. Anna Christina Rutquist, Länsbiblioteket i Värmland, föreslås representera SLB i KB:s expertgrupp för nationell katalog. 7. Kulda Bakgrund: Kulda läggs ner från KB har fått uppdraget att samordna upphandlingar av databaslicenser. 1) SLB gör en skrivelse till kulturrådet för att fråga om var pengarna för Kulda tagit vägen. Bengt Källgren, Västra Götalandsregionen, reserverade sig mot beslutet. 8. Överläggningar med nationella aktörer KB: Gunilla Herdenberg, Maria Hedenström, Christina Jönsson Adrial, SKL: Calle Nathansson TPB: Bitte Kronkvist Kulturrådet: Cay Corneliusson SLB KB KUR TPB SKL Nationell katalog 1. ja till nationell katalog. 2.Påverka Axiell 3. Information till folkbiblioteken i A4-format om att gå över till Libris 4. Kunskapsspridning om bokhandelsmodellen.5. Uppmuntra biblioteken att inte skriva längre avtal än ett år 6. Rekommendera bibliografisk service avtal max 1 år 7. Tidsplan med KB 8. SLB och KB bjuder in ansvariga för större folkbibliotek till möte i februari. 9. ACR med i expertgruppen Libris är den nationella katalogen. Hjälper gärna till med kunskapsspridning. Startpaket hur man blir Libris-bibliotek, möjlighet till att vara Libris-light-bibliotek. Förslag på utbildning via www. Nationell katalog skapar förutsättningar för det läsfrämjande uppdraget, t ex Barnbokskatalogen och Öppna bibliotek kan kopplas till Libris. Stödjer läsfrämjande arbete som tar stöd i en nationell katalog. Bidrar med katalogposter. Börjat med nedladdnings bara böcker, i Libris från 1 januari Uttalande om att man stödjer en nationell katalog. Sprider kunskap och information om lösningen och vad som krävs av att bli del av Libris.

4 SLB KB KUR TPB SKL Kulda Behov av professionellt stöd med upphandling av licenser. Vad blir länsbibliotekens roll? Regionbibliotek Västra Götaland med i dialogen med KB. SLB gör en skrivelse om vart Kuldamedlen tog vägen. Kommer att göra det de kan för att genomföra uppdraget. Har god kompetens. KB skriver avtal för lärosätena de är statliga. KB kan ge riktade fortbildningar till folkbiblioteken om avtal och förhandlingar. Hur ser avtalen och databasernas innehåll ut ur tillgänglighets perspektiv. Undersöker i dialog med KB de juridiska förutsättningarna för avtal och upphandlingar. Juridisk undersökning tillsammans med SKL om förutsättningar för avtal och förhandlingar. Ska ha en dialog med Skolverket under december. SLB KB KUR TPB SKL Barn, bibliotek och IT Barnkonventionen, barns perspektiv och barnperspektiv. Konsulenterna i olika konstellationer. Kompetenser finns, fr a teknisk kompetens. Webbtjänster för barn. Katalog, fjärrlån, expertgrupper. Alla expertgrupper ska beakta barn, tillgänglighet och mångspråkighet Prioriterar läsfrämjande projekt med IT och webbinriktning. Barnens eget TPB, egen nedladdning, Barnens bibliotek bör ha en nationell placering. KB:s genomsyrande lösning är bra. Inflytandestrukturens idégrupper skulle kunna samverka med konsulenterna om hur barnperspektivet implementeras och utvärderas. 8.a Nationell katalog : 1) De nationella aktörerna KB, SKL, KUR, TPB och SLB gör ett gemensamt uttalande/överenskommelse om en nationell bibliotekskatalog ur ett användarperspektiv. Svenska Biblioteksförening inbjuds till uttalandet/överenskommelsen. Uttalandet/överenskommelsen presenteras i samband med KB:s. Biblioteksstämma den 24 november. Eventuellt kan ett skrivet uttalande göras i efterhand.

5 2) Anna Christina och Kerstin formulerar tillsammans med representanter från KB information som ska gå ut till folkbiblioteken. Max ett A4 i storlek dvs runt tecken. 3) En arbetsgrupp bildas för att göra en aktivitets- och tidsplan för processen med att föra ut budskapet om den nationella bibliotekskatalogen. AG består av Bitte Kronkvist, Detlef Barkanowitz, Anna Christina Rutquist och Maria Hedenström. 4) Ett möte i Stockholm med representanter för de större biblioteken, värdbiblioteken och de nationella aktörerna om nationell bibliotekskatalog planeras till den 9 februari. Krister Hansson ger förslag på lämpliga lokaler. Att fundera vidare på Juridiska problem kring ägande av gamla poster. En kommunikationsplan för processen behövs. 8 b. Kulda Att fundera vidare på Det finns juridiska oklarheter kring upphandling och ansvarsnivåer. Det behövs resurser behövs för utveckling av upphandling av e-böcker. 8 c Barn, bibliotek och IT Under december kommer SKL med information om hur de nominerar representanter till KB:s expertgrupper. Nomineringsförfarandet ska helst vara klart till januari SKL strävar efter ett öppet förfarande av nomineringarna. TPB efterlyser ett samtal om relationen mellan den regionala biblioteksnivån och TPB. Vilka ömsesidiga förväntningar finns? Vad betyder förändrade rutiner och strukturer? 1) TPB:s fråga fångas upp på medlemsmötet 8 februari. 9. Bokcirklar.se, Barnens bibliotek och Barn, bibliotek och IT Cay Corneliusson, Kulturrådet, deltog i första delen av överläggningen om Bokcirklar.se vilket fick till följd att mötet också berörde läsfrämjande projekt i allmänhet och även Barnens bibliotek under denna punkt. Cay lämnade mötet efter att hon presenterat kulturrådets synpunkter. Medan hon var kvar berättade Cay att det finns 5 mkr att söka för läsfrämjande verksamhet och att ansökningarna ligger på 14 mkr. Besked om vilka som fått bidrag kommer i slutet av november. Cay efterlyser projektbeskrivningar och länkar om barnkulturaktiviteter till Bolla.se.

6 Krister Hansson bedömer att det behövs ett år till för att projektet Bokcirklar.se ska bli självgående. Just nu finns 27 personer i redaktionen för Bokcirklar och administrerar tjänsten efter samma modell som svarstjänsten Bibblan svarar. Styrgruppen består av Rene Vasquez Diaz, författare, en representant för ABF Stockholm och Krister Hansson. 1) Länsbiblioteken kan stå för kostnader under 2012 på samma sätt som 2011, om vi inte får positivt beslut från kulturrådet. 2) Detlef Barkanowitz föreslås ingå i projektets styrgrupp. 3) Styrelsen formulerar svar till barnkonsulenterna om hur de ska jobba vidare med frågan om barn, bibliotek och IT. Konsulenterna i barnnätverket får i uppdrag att jobba vidare med frågorna som berör barn och IT. Mötet som barnnätverket planerar till Göteborg 1-2 februari uppdras ta fram en lista på vilka frågeställningar som är aktuella inom området. SLB tar initiativ till att ett kunskapsunderlag skapas genom en förstudie genomförs med syfte att ta fram en strategi för barn, bibliotek och IT. Därefter tas en handlingsplan fram. 4) SLB representeras av en länsbibliotekarie vid barnnätverkets möte i Göteborg. Bengt Källgren tillfrågas. 10. Avtackning Ordförande överlämnade en gåva från SLB till Maria Törnfedt som avslutar sin tjänst som länsbibliotekarie på Länsbibliotek Gävleborg Uppsala. 11. Återremitteras till styrelsen Följande frågor hanns inte med utan återremitteras till styrelsen: Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingbidrag KB Omvärldsbevakning Bibliotek Nästa möte 8-9 februari i Stockholm Antecknat av Peter Alsbjer

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 Närvarande: Maria Törnfeldt, Maria Ehrenberg (ordf), Katinka Borg, Carin Palmqvist Isaksson, Susanne Ljungström, Per-Erik Wik, Catarina Lundström, Sylvia Blomberg,

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen KB Karlavägen 100, Stockholm 1. Välkommen Elisabet Ahlqvist hälsade alla välkomna 2. Val Till mötets ordförande valdes Henrik Bylund,

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,

9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ, 9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ, Minnesanteckningar förda av Karin Zetterberg, karin.zetterberg@eskilstuna.se Lars Johansson, Region Sydost, hälsade välkommen, informerade om konferensen

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Biblioteksbladet #02 SSB: Från vision till verklighet KB: Instruktionen dröjer Hällefors: Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Förord Henriette Zorn Biblioteksbladet #02 Förr

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet

Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet Svensk Biblioteksförening i samarbete med Statens medieråd Foto: Elisabeth Ohlson Wallin Foto: Mats Widén Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer