Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012"

Transkript

1 ANTAL SIDOR 1(8) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012 Närvarande: Tillfällig ordförande: Morgan Palmqvist Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer Peter Nilén Anna Petrén-Kihlström Anna-Christina Rutqvist Marja Haapalainen (sekreterare) Maria Hedenström (avdelningschef Libris) Maria Kadesjö (sekreterare) Närvarande via Skype under fm. Jette Guldborg-Petersen Övriga närvarande från Kungliga biblioteket under punkt 4-7: Hilda Androls John Augustsson Martin Malmsten Johanna Olander Markus Sköld 1. Mötet öppnades Ordförande hälsade välkomna. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg till övrigt: Arbetsgrupp databrunn, information om inplanerat seminarium om metadata, information om SSBprojektet Bättre användarupplevelse, information från styrgruppen för Bibsam-konsortiet. 3. Minnesanteckningarna från föregående möte, den 28 maj 2012 Minnesanteckningarna lades till handlingarna utan anmärkningar.

2 ANTAL SIDOR 2(8) 4. Prioritering målgrupper - Johanna Olander Vi har tagit behovskartläggningen/målgruppsanalysen ett steg vidare och prioriterat målgrupperna de uppgiftsdrivna, de intressedrivna och lustläsarna mot tre framtida scenarios som varit föremål för diskussion - "Samlad ingång" (Libris som Discovery ), "Dataprovider" (Librisdata tillgängliggjort främst genom API: er) och "Tvärsnitt" (sökingång till delmängd av Librisdata). Tanken är att få en första bild av vilken satsning och målgrupp som borde prioriteras och i vilken ordning projekten borde utföras. Av analysen kan man se att de uppgiftsdrivna med sitt korta tidsperspektiv är den målgrupp som har störst nytta av den "Samlade ingången" (med premissen att det ingår e-material) eftersom de slipper gå till flera källor. Dataprovidersatsningen är beroende av att andra aktörer bygger tjänster på datat. Vad som också blev tydligt var att det i stort sett krävs samma projekt oavsett satsning, dvs. lika stora resurser för resp. satsning. Prioriteringen mot slutanvändarmålgrupperna talar för en samlad ingång som huvudspår och parallellt arbete med dataproviderspåret som i sin tur kan ge möjlighet för andra att utveckla tvärsnitt. Prioriteringen kommer även att testas mot bibliotekens behov. Grund för detta är befintligt material från t.ex. Front 2014 och rapport från SKL. Efter presentationen följde en diskussion. Det poängterades att det finns två olika underlag. Front 2014 är ett projekt där högskole- och universitetsbiblioteken tittar på vilka system de har idag och vilka behov som kommer. Projektet avslutas i mars 2012 med ett slutseminarium. SKL har tagit fram en rapport (Lokala utvecklingsbehov och nationella insatser Enkaẗ om kungliga bibliotekets framtida roll ) som lyfter folkbibliotekens behov men det kan komma behövs kompletteras med mer information. Det poängterades även att tillgänglighetsperspektivet måste beaktas vid utveckling av tjänster. Hur är något tillgängligt och vad innebär tillgänglighet? Prioritering av målgrupper kommer att ligga till grund för en stor del av Libris framtida satsningar och kommer att diskuteras vidare inom styrgruppen.

3 ANTAL SIDOR 3(8) 5. Katalogprojektet backend Katalogsystemet Voyager kommer att ersättas dels för att förbereda inför hantering av metadata för många fler materialtyper i framtiden som Voyager idag inte klarar av, dels för att hantera stora dataflöden som särskilt e-resurser medför. Den nya lösning som kallas LibrisXL baseras på tre underliggande komponenter: Lagring Index o En dokumentdatabas där dokument lagras i sin helhet och i originalformat. o Fulltextindexering av de dokument som lagras. Tripplestore o För att datat ska kunna representeras som Linked Data bearbetas lagrade dokument som RDF-"tripplar" i en s.k. tripplestore. Förutom detta kommer LibrisXL att hämta data från andra datakällor och baserat på vad som händer någon annanstans uppdatera sitt eget data. LibrisXL kommer att stödja ett mindre antal standardformat för inläsning i grundutförandet, med möjlighet att skriva plugins och konverterare för att utöka funktionaliteten. Detta kommer t.ex. universiteten själva att ha möjlighet att göra utifrån sina egna behov. LibrisXL kommer också i grundutförandet att erbjuda exporter i några grundläggande format och tekniker, t.ex. OAI-PMH, Atom, etc. Därtill kommer det att finnas API: er motsvarande den uppsättning som finns i dag, men med ambitionen att utöka dessa. 6. Arbetsgrupp för folkbibliotekens medlemskap i Libris - Hilda Androls Hilda Androls, ny projektledare på Libris, presenterade den arbetsgrupp för folkbibliotekens medlemskap i Libris som sammankallats på uppdrag av Nationella referensgruppen och styrgruppen. Deltagare:

4 ANTAL SIDOR 4(8) Harriet Lacksten, Internationella biblioteket Jonathan Pearman, Malmö stadsbibliotek Bodil Gustavsson, Stockholm universitetsbibliotek Charlotte Landgren, Norrköpings stadsbibliotek Lena Gråberg, Uddevalla stadsbibliotek Åsa Hansén, Karlstads stadsbibliotek Ylva Sommerland, Göteborg stadsbibliotek Gruppen ska ha sitt första möte den 5 oktober. 7. E-boksmaskin - John Augustsson John talade om nyttan med en nationell teknisk infrastruktur med uppgift att fungera både som ett slags federerat databassystem och repository/lagringsplats. Eller med andra ord, med uppgift att fungera både som sluss och behållare. John visade två skisser, en av hur det ser ut idag och en över hur det skulle kunna se ut imorgon. Dagsläget innehåller tre exempelförlag AB (som bara distribuerar via Elib), Ordfront (som bara distribuerar via Publit) och Novellix (som distribuerar via båda två). Därtill även engelska e-böcker som i förlagsledet exemplifieras av Random House och i distributörsledet av Baker & Taylor/OverDrive. Även ett par existerande ansatser ute i landet får vara med på ett hörn: hur man i Norrköping (i liten skala) agerar förlag, hur man i Stockholm tillgängliggör makarna Myrdals samlade produktion samt den puttrande idén om att digitalisera Déjà vu-titlar via en sorts dual licensing-modell. Man ser snabbt att den som väljer att köpa sina böcker hos Dito har det största antalet distributörers titlar att välja mellan, och att den genomsnittlige låntagaren utanför Stockholm har det minsta. I det framtida förslaget lägger man till ett steg mellan distributörer och (till en början folk-)bibliotek och mycket är därmed vunnet. Om man tänker sig att mellansteget dels kan slussa rätt bok till rätt låntagare (och rätt ersättning och låntagaridentitet till rätt distributör) samt dels även lagra fulltexter (vilket förstudien av databrunnen tar hänsyn till) är mycket vunnet: Då inträdesbarriären i distributörsledet sänks rejält kommer e- boksdistributionen gentemot folkbibliotek konkurrensutsättas. Det leder

5 ANTAL SIDOR 5(8) till att distributörerna kan konkurrera om ersättningsnivån gentemot förlag för att få förlagen att välja dem; samtidigt har slussen naturligtvis riggats att välja det allra billigaste alternativet för biblioteken vilket pressar priserna. På så sätt krymps vad distributören får behålla till den summa marknaden är beredd att betala för det värde distributörerna tillför kedjan. Detta samtidigt som den genomsnittlige låntagaren erbjuds ett större utbud. En annan konsekvens av att se till att biblioteken betalar så lite som möjligt är att upphovsrättsligt fria titlar blir gratis att låna ut, eller snarare gratis att sprida fritt. Fångar upp och gör lokala digitaliseringsinitiativ nationellt tillgängliga. Det leder i sin tur till att många kommunala plånböcker gemensamt kan bidra till att över tid öka utbudet av e-böcker för hela Sveriges låntagare. Déjà vu-titlar är en bra början, upphovsrättsligt fria en bra fortsättning men vad mer går att digitalisera? Här öppnas det upp för helt nya roliga initiativ och möjligen t o m affärsmodeller. KB får kontroll över den samlade låntagarstatistiken för e-böcker (och på sikt -resurser). Man skapar en grund för kommande satsningar: tidigare Kulda-resurser, OER, engelska e-böcker? Hur ska den federerade databasen presenteras för låntagaren? Ett nytt gränssnitt eller flera nya gränssnitt? Vilka behov har låntagarna? Det finns mycket att gå vidare med. Jag ser en del förslag i Digitala biblioteket-remissen som väldigt intressanta fas 2-grejer. Det skapas möjlighet för bibliotek att agera som förlag (givet att resurser och vilja finns). Vilka typer av material faller offer för krass marknadslogik idag? Den 5 oktober hålls en intern workshop kring nyttan med nationell e- boksinfrastruktur. 8. Libris Roadmap/VP I september publicerades en första version av Libris roadmap på Librisbloggen Roadmapen är tänkt att på ett överskådligt sätt kommunicera Libris planering för åren Dokumentet är ett levande dokument och uppdateras regelbundet.

6 ANTAL SIDOR 6(8) Styrgruppen föreslår att roadmapen konkretiseras till att även visualisera omfattningen av projekten och beroenden dem emellan. Styrgruppen vill gärna ställas inför mer konkreta frågeställningar för att kunna stödja prioriteringsarbete. Arbetet med länkserver är ett gott exempel på hur gruppen vill bli involverad. Styrgruppen efterfrågar i detta sammanhang även en konsekvensanalys för Voyagerutbytet. Libris förtydligade att Libris styrgrupp tillträdde i januari 2012 och att det som är planerat fram till 2014 sedan tidigare är hanterat och förankrat i tidigare Libris expertgrupp. Styrgruppen involveras nu i mer långsiktiga strategiska diskussioner som prioritering av målgrupper, innehåll i databrunn, bytet av Voyager mm. 9. Tid för fördjupad diskussion och frågor utifrån VP Sköts fram till nästa möte. 10. Saga Det finns inte något arbete inplanerat på Libris med ett nytt system för fjärrlån eller ett nationellt dokumenthanteringssystem. När SAGA-systemet läggs ned i december 2013 kommer det inte att finnas något ersättande system. Sagasystemet kan inte driftas av någon annan organisation på grund av systemets komplexitet. Saga används idag av elva bibliotek. Libris kommer ev. att inom ett antal år att se över Libris fjärrlånesystem och kan i och med detta ev. komplettera systemet med viss funktionalitet. En grupp ska sammankallas med uppgift att grovt beskriva vilken funktionalitet för dokumentleverans som har sin plats i ett nationellt fjärrlånesystem. Gruppen ska bestå av deltagare från universitets- och högskolebibliotek och specialbibliotek. Även bibliotek som inte använder Saga. Linda Lindström är sammankallande och kommer stämma av arbetet med styrgruppen och folkbiblioteksrepresentaterna i styrgruppen specifikt. 11. Övriga frågor: Länkserverupphandlingen Status för arbetet med upphandling av länkserver presenterades. Enligt tidsplanen kommer avrop att kunna påbörjas i januari 2013.

7 ANTAL SIDOR 7(8) WorldCat Kungliga biblioteket har en pågående diskussion med OCLC och Gunilla Herdenberg och Maria Hedenström träffade OCLC under IFLA i Helsingfors. OCLC är medvetna om KBs krav på att kunna sätta en CC0-licens på Librisdatat och diskussionen om ev. samarbeten fortsätter. Arbetsgrupp för innehåll/databrunn Styrgruppen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att titta på frågan om innehåll i databrunn. Databrunnarna ska fyllas, men med vad och i vilken ordning? En grupp inom styrgruppen (Linda, Peter, Marja och Maria K) ska formulera ett utkast till uppdragsbeskrivning till nästa möte. Arbetsgruppen ska bestå av representanter från SUFH, SKL och specialbiblioteken. Resultatet från arbetsgruppen ska innehålla flera scenarios att ta ställning till och en konsekvensanalys för dessa. Vilket data och i vilken ordning? Hur organiseras arbetet? Vilken typ av innehåll? Allt internationellt? Svenskt material? Metadata? Fulltexter? Digitala objekt? Hur gör man med data som endast ska vara tillgängligt lokalt? Vilken mängd förväntar man sig? Rättigheter? Information från styrgruppen för Bibsam-konsortiet. När KB:s licenshandläggare förhandlar om licenser ska inte fulltexter vara del i förhandlingarna enligt styrgruppen för Bibsam-konsortiet då det kan medföra merkostnader. Frågan kommer att diskuteras vidare inom styrgruppen för Libris nationella infrastruktur då kontroll av innehåll är väsentligt och en förutsättning för att kunna bygga värdefulla tjänster. Planerat seminarium om metadata Expertgruppen för metadata planerar seminarium om länkad data. Mer information i november. SSB-projektet bättre användarupplevelse Hilda Androls informerade om att resultat från projektet Bättre användarupplevelser i bibliotekens digitala kanaler är ute på remissrunda. Delrapporterna kommer att skickas ut till styrgruppen. 12. Nästa möte

8 ANTAL SIDOR 8(8) Nästa möte - internat 5-6 november. 13. Ordförande avslutade mötet Morgan Palmqvist, ordförande Marja Haapalainen & Maria Kadesjö, sekreterare

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS

med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS Försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS Slutrapport Kungl. biblioteket Gunnel Stjernvall Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Introduktion 3 Sammanfattning 4 Omvärldsanalys

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Avgörande informationsmängder för digitala bibliotekstjänster

Avgörande informationsmängder för digitala bibliotekstjänster Avgörande informationsmängder för digitala bibliotekstjänster Delrapport 2 Etapp 1 av projektet Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler (2012) Sida 0 av 58 Förord Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

En kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller. Projektrapport

En kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller. Projektrapport En kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller. Projektrapport Göteborg maj 2010 Angelica Schneidler Larsson (projektledare) Cecilia Natvig Henrik Lindström Johanna Olander Jonas Barck

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Remissunderlag hösten 2012 Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Svar önskas senast: 2012-11-01 2 Innehåll Om remissens syfte

Läs mer

Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat

Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanfattningsvis kan man säga att av de 42 svaren är de flesta positiva till att LIBRIS samkatalog synliggörs i WorldCat. Ett mindre

Läs mer

Fjärrlån och e-böcker 2013. Forskningsbibliotek

Fjärrlån och e-böcker 2013. Forskningsbibliotek Forskningsbibliotek Omslagsbild Riksdagsbiblioteket, foto Cecilia Ranemo Fjärrlån och e-böcker 2013 Publikationen kan kopieras fritt och citeras. Vid citering uppge källan. Ansvarig utgivare: Kungliga

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Forskningsdatabas för Malmö högskola Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Mars 2007 Introduktion Under senhösten -06 och vintern -07 har en arbetsgrupp från Malmö högskolas

Läs mer

Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken

Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken - en förstudie 2006-03-30 Britt-Inger Fisk, Länsbiblioteket i Värmland Innehållsförteckning 1. Uppdraget 3 2. Bakgrund och syfte

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad.

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad. Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda Munkedal Götene Karlsborg Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Tibro Lysekil Uddevalla Trollhättan Grästorp Essunga

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Underlag för utvecklingsplan för K-samsök

Underlag för utvecklingsplan för K-samsök Underlag för utvecklingsplan för K-samsök Författare: Marie Gustafsson Friberger, Good Measure (med bilaga av Matthias Palmér, Metasolutions) Mottagare: Matilda Karlsson, Riksantikvarieämbetet Licens:

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer