Introduktion av Lean management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion av Lean management"

Transkript

1 MODULE 125 Lean Thinking / Lean Tools I Introduktion av Lean management Innehåll Stycke 2.1 Inledning 15 Section 2.2 Mål 15 Section 2.3 Introduktion och historik 15 Section 2.4 Toyota Production System 18 Section 2.5 Lean Principer 19 Section 2.6 Sammanfattning 26 Section 2.7 Referenser 26

2 Stycke 2.1 Inledning Detta kapitel avser ge en inledande beskrivning av Leanfilosofin (Lean Thinking) och historien bakom utvecklingen av Toyota Production System (TPS). I detta kapitel granskas även de primära drivkrafter som låg bakom Toyotas behov av att fina ett alternativ till de system som fanns i västerländska ekonomier Senare i detta kapitel studeras hur Toyota gick tillväga för att utveckla sitt nya angreppsätt samt vikt vilka de viktigaste egenskaperna är och hur de skiljer sig från massproduktionssystemen som bl.a. Ford utvecklade. Slutligen förklaras de 5 Leanprinciperna och koncepten rörande Slöseri och Värdeadderande aktivitet inom ett Lean perspektiv. De 5 principerna ger en överblick över nyckelprinciperna och målen som underbygger mycket av det som utgör Leanfilosofin. Det här kapitlet är viktigt eftersom det förser studenten med insyn inom de visentliga skillnaderna mellan traditionell massproduktion och Lean Stycke 2.2 Mål Efter att ha läst detta kapitel bör läsaren kunna: Beskriva utvecklingen bakom Lean Förklara skillnaderna mellan traditionell massproduktion och Lean Definiera de viktiga elementen bakom Toyota Production System Skilja mellan Värdeadderande och icke Värdeadderande arbete Beskriva olika sorters slöseri (Waste) Beskriva och definiera de 5 Leanprinciperna Stycke 2.3 Introduktion och historien bakom Lean Termen Lean Production myntades av en student vid MIT i dennes examensarbete och introducerades till en bredare publik av Womack, Jones & Roos i deras bok The Machine That Changed The World, publicerad 1990 samt Womack & Jones i deras därpå följande bok Lean Thinking, publicerad Ordet Lean har sedan dess blivit accepterad som den generiska etiketten för de produktion och ledningssystem som utvecklades och användes av Toyota under den senare halvan av förra seklet, och som även är känt som Toyota Production System. En användbar definition av Leanfilosofin:

3 Den dymaiska, kunskapsdrivna och kundfokuserade process genom vilken alla människor i en definierad organisation ständigt eliminerar slöseri i syfte att skapa värde. 1 Lean historik Många delar av Lean kan kopplas direkt till utvecklingen inom affärsverksamhet, ingenjörskonst och företagsledning, så pass långt bakåt i tiden som 1798! Några av de viktigaste utvecklingarna listas nedan. År 1798 demonstrerade Eli Whitney konceptet bakom idén om utbytbara delar vilket senare kom att användas vid produktion av gevär runt Den här upptäckten var nödvändig för att få fart på den industriella revolutionen och möjliggjorde uppkomsten av massproduktion. Taylor, Gilbert et al. var nyckelpersoner i utvecklingen av Scientific Management, vilket ledde till stora förbättringar inom produktionsledning, inklusive arbetsstudier, standardisering och arbetsfördelning. Dessa utvecklingar ledde till förbättrade arbetsmetoder, arbetsstandarder och bättre utbildning, tillsyn och kontroll. Henry Ford ses allmänt som massproduktionens fader. Ford Producerade den första T forden år 1908 och skapade det första löpande bandet vid Highland Park anläggningen år Hans produktionssystem inkluderade utbytbara delar såväl som många andra vetenskapliga ledningsverktyg som utvecklats av Taylor. Afred Sloan blev ordförande för General motors år 1920 och introducerade ett antal innovationer för att konkurrera mot Fords dominans. Bland dessa fanns konceptet att erbjuda olika modeller. GM utvecklade ett produktutbud på 5 olika modeller för att tillgodose varje plånbok och syfte samt introducerade finansiell ledningsspecialister för att stödja den finansiella utvecklingen hos företagets olika divisioner. Många andra element av TPS utvecklades eller anammades av Toyota som en del av det system som de utvecklade för att möte de problem de stod inför i och med konkurrensen från dominerande amerikanska biltillverkare. Bland dessa fanns JIT, SMED, Jidoka samt många fler som kommer tas upp senare i den här kursen. Utöver detta fick Toyota mycket hjälp av den spetskunskap som utvecklades av Deming, Juran och andra som strävade efter att minska slöseriet i sina processer. Figur 2.1 på följande sida visar utvecklingen av de viktigaste delarna av Lean. 1 Murman et al., Lean Enterprise Value; Insights from MIT s Lean Aerospace Initiative, Palgrave, New York, 2002, ISBN , översatt från engelska

4 Figur 2.1 TPS Toyotas strävan efter Lean började efter andra världskriget. Den amerikanska industrin dominerade vid det tillfället världsekonomin och Kiichiro Toyoda, dåvarande ordförande för Toyota utmanade sin organisation att komma ikapp Amerika inom 3 år. 2 Han trodde att det ända sättet för den japanska bilindustrin att överleva låg i att komma ikapp USA. Kommentar [AS1]: Det var lite struligt att infoga bilderna Taiichi Ohno var ansvarig för den andra tillverkningsavdelningen i Toyotas Koromo anläggning år 1947 och trodde det var livsviktigt att förstå de amerikanska tillverkningsprinciperna för att Toyota skulle nå målet. Han begav sig iväg på en, vad vi idag kallar för, benchmarking besök hos Fords River Rouge anläggning som hade varit igång sedan Som Avdelningschef fick Ohno tre viktiga insikter: 1. Trots att de hade stora lager verkade det alltid bli brist 2. Arbetare spenderade mycket tid på att övervaka maskiner 3. Maskinerna var organiserade i funktionella grupper Dessa insikter ledde till utvecklandet av ett antal TPS principer, nämligen: 1. Introducera Just In Time (JIT) system för att leverera den önskade mängden material till de processer som behövde dem. Detta koncept innebar i princip att endast de material som behövdes tilläts transporteras och Kanban användes för att reglera flödet av material. JIT är den första pelaren av TPS. 2. Introducera konceptet Jidoka till tillverkningsprocessen. Ohno hade tidigare jobbat i Toyotas textilindustri, där Sakiichi Toyoda (Kiichiros far och grundare av Toyota Group) hade banat 2 Taiichi Ohno, Toyota Production System: Beyond Large Scale Production, Productivity Press, Portland, Oregon, 1988, ISBN

5 väg för utvecklingen av vävstolar som stannade automatiskt och en tråd brast. Detta koncept, mera känt som Jidoka, skulle bli den andra pelaren av TPS. 3. Organisera utrustningen och processgången för att stödja flödet av material och produkter. Detta krävde att man granskade processen från den enskilda komponentens perspektiv och såg till att alla tillgängliga resurser var organiserade så att de minimerade tiden som krävdes för att producera dessa enheter. Enstycksflöde och flödesgruppstillverkning är två nyckelbegrepp som ingår i detta element. Stycke 2.4 Toyota Production System Toyota stötte på många problem i Japan under den här perioden, som stod i stark kontrast till situationen i USA. Bland dessa fanns: En liten och fragmenterad inhemsk marknad Brist på lämpligt utbildad och skicklig arbetskraft Ont om naturtillgångar Begränsad landarea Begränsad tillgång till investeringskapital Givet dessa begränsningar skulle massproduktion enligt Ford och GM:s exempel inte fungera för deras japanska motparter. En mängd lösningar växte fram under de följande åren och decennierna för att lösa dessa begränsningar varav JIT, Kanban, Totalproduktivt underhåll (TPU), decentraliserad processtyrning, ställtidsreduktion (SMED) är några av många exempel. Toyotas primära fokus låg i att eliminera slöseri inom alla processer för att kunna konkurrera effektivt. Toyotas Kvalitetshus (Figur 2.2) på nästa sida tydliggör de nyckelkomponenter som senare skulle komma att kallas Toyota Production System. Huset behövde först en stadig grund att stå på, nämligen stabilitet. I detta ingår att standardisera arbetsgånge, reducera variation, 5S och att uppnå tillförlitlighet hos verktygen. Husets två pelare är JIT och Rätt från början. JIT lägger främst fokus på materialhanteringssystem, medan Rätt från början lägger vikt vid Jidoka och feleliminering (Poka Yoke). Husets tak är kopplat till kunden vilken Toyota, eller vilken annan verksamhet som helst, inte skulle överleva utan. Den huvudsakliga uppgiften är att förstå vad kunden uppskattar samt driva organisationen mot att maximera de värden som kunden uppskattar och uppfylla dennes förväntningar.

6 Figur 2.2 Kvalitetshuset Inom huset finns människorna och Toyota lägger stor vikt vid dessas roll inom organisationen. Det finns många koncept inom detta område, där arbete i team, flödesgrupper, breddutbildning och ständiga förbättringar är exempel på några. Arbetsmiljö och säkerhet ligger även inom detta område. Ett av de huvudsakliga målen med TPS är att reducera kostnader. Detta följer enligt principen nedan: Försäljningspris = vinst Faktisk kostnad Detta sätt att presentera relationen mellan pris, kostnad och vinst är mycket viktig, detta då det antas att försäljningspriset inte beror på kostnaderna utan snarare beror på marknaden. Detta betyder att vinsten beror på hur låga kostnaderna är och hur väl man lyckas minska dessa(reducera slöseri). Detta skiljer sig på en fundamental nivå jämför med vad som antogs i många organisationer där försäljningspriset istället togs fram genom påslagskalkyler. Stycke 2.5 Lean Principer Det finns 5 Lean principer som underbygger Lean tänkandet Dessa principer är: 1. Värde Definiera värde utifrån kundens perspektiv 2. Värdeflöde Kartlägg processerna från råmaterial till slutkund och eliminera slöseri från dessa processer 3. Ständigt flöde Skapa ett ständigt flöde utan avbrott mellan processer 4. Behov

7 Producera produkter/tjänster endast när kunden efterfrågar dessa 5. Perfektion Förbättra hela tiden med perfektion som mål Dessa principer fungerar som ett ramverk för identifiering och borttagandet av slöseri i alla delar av en verksamhet. 1. Värde Värde är en viktig startpunkt för att implementera Lean inom organisationer. Även om den skapas av producenten är det bara slutkunden som specificerar vad som är värde och den måste definieras utifrån ett produkt eller tjänsteperspektiv. Medan den här definitionen är relativt enkel att förmedla är den i praktiken mycket utmanade att implementera. Många framgångsrika organisationer drivs på av delägares krav och kortsiktiga finansiella mål, ofta på bekostnad av kundens värderingar. Otaliga stora och lönsamma företag bibehåller en strikt funktionsindelad silo struktur vilket är ett betydande hinder för att förstå kundens värderingar inom hela organisationen. Vad är värde? Värde är egentligen alla aktiviteter som av kunden anses bidra till skapandet, förädlandet eller levererandet av det som de kontrakterat tillverkaren att leverera. Alla aktiviteter kan placeras i en av två kategorier, Värdeadderande (VA) eller Icke Värdeadderande(IVA). Icke Värdeadderande kan dessutom brytas ner till två underkategorier nämligen Rent Slöseri (IVA) och Nödvändigt Icke Värdeadderande (NIVA). VA Värdeadderande aktiviteter För att en aktivitet ska skapa värde måste tre kundkrav tillgodoses i. Kunden måste vara villig att betala för processen eller aktiviteten ii. Aktiviteten måste påverka produkten eller tjänsten iii. Aktiviteten måste Göras Rätt Från Början Om en aktivitet inte uppfyller dessa tre krav måste den ses som antingen IVA eller NIVA. IVA Icke Värdeadderande aktiviteter (Rent Slöseri) Alla aktiviteter som inte lyckas möta de tre kraven för Värdeadderande och kräver tid, personal, utrustning eller andra resurser tillför inget värde från kundens perspektiv. Detta inkluderar omarbete, inspektion lager osv. IVA Nödvändigt Icke Värdeadderande aktiviteter Vissa IVA, trots att de inte lyckas möta krav för VA, kan ändå vara nödvändiga att genomföra av ett antal anledningar och klassas således som Nödvändigt Icke Värdeadderande. Dessa NIVA kan exempelvis krävas för att möta krav från regelverk eller teknikbegränsningar som

8 tvingar fram extraarbete. Det är dock viktigt att komma ihåg att trots att dessa aktiviteter må vara nödvändiga i nuläget så ses de som Icke Värdeadderande av kunden. Forskning ledd av Lean Enterprise Research Centre år 2000 visar chockerande data över hur tid fördelas mellan dessa aktiviteter. Aktivitetstyp Tillverkning Tjänster VA 5% 1% IVA 60% 49% NIVA 35% 50% Självtest Vilka processer är Värdeadderande i bilden nedan? Svar Endast Tre Welding, Stamping & Assembly Vad är Slöseri? Motsatsen till värde, från ett Leanperspektiv, är slöseri eller Muda som det kallas på japanska. Slöseri existerar i delar av en organisations processer. Det finns 7 typer av slöseri som kan finnas i såväl produktions som tjänsteaktiviteter oavsett marknad eller affärsområde. Dessa visas i figur 2.3 på nästa sida.

9 Figur 2.3 Sju sorters slöseri TIM WOOD Ramsa; Här får du bestämma om de ska köra den på engelska eller skriva om den till svenska. Det är viktigt att komma ihåg att detta slöseri kan finnas i aktiviteter för alla delar av en organisation, inte endast i produktionen. Nedan följer några exempel på TIM WOOD T Antal dataöverlämningar I Transaktioner behandlas ej M Extra data matas in W Väntan på att tidigare processer ska bli klara O En design lanseras aldrig O Onödiga krav på kontroller D Felaktig design 2. Värdeflöde Karläggning av värdeflödet skapar förutsättningar för att identifiera VA, IVA & NIVA aktiviteter inom alla händelser som används i för design, beställning, produktion och leverans av produkten till slutkund. Målet med kartläggningen är att tydligtgöra alla Icke Värdeadderande aktiviteter och genom att synliggöra dem möjligöra deras elimination. Rent Slöseri (IVA) brukar angripas först, med NIVA reduceras eller elimineras senare. Värdeflödesanalys (VSM) är det främsta verktyget som används av de flesta företagen för att identifiera och eliminera Icke Värdeadderande aktiviteter inom deras värdeflöden. Womack & Jones analys av värdeflödet för ett flak Cola köpt hos en matbutik 3 identifierade att mängden värdeadderande aktiviteter i det generella flödet endast uppgick till 3 timmar, trots att ledtiden är 319 dagar! (se figur 2.4) 3 Womack & Jones, Lean Thinking, Free Press, New York, 2003, ISBN

10 Process Effektivitet (PE) är ett mått på det slöseri som finns i ett värdeflöde och beräknas enligt följande: PE = (Värdeadderande tid / ledtid) * 100% I fallet med Cola flödet ger detta 3 (tim) / 319 (dagar) * 100 = 0,04 % Mindre än en halv procent av den totala ledtiden lades på Värdeadderande aktiviteter! Figur 2.4 Womack and Jones analys av Cola värdeflödet 3. Ständigt flöde När värde väl har definierats, värdeflödet kartlagts och synligt slöseri tagits bort är nästa steg att skapa ett flöde bland de värdeadderande stegen. Vanligtvis brukar arbetsmoment arrangeras i grupper för att ge synliga effektivitetsförbättringar och högre maskinutnyttjande. Detta i sin tur ger upphov till ett avdelningsbaserat tänkande. När detta tillvägagångssätt ses från kundens perspektiv och produkten eller tjänsten bearbetas skapas långa väntetider. Betänk vad som händer med de övriga delarna av batchen som inte bearbetas för stunden, de tvingas vänta mellan de olika processtegen. Denna angreppsätt döljer dessutom problem som exempelvis kvalitetsproblem, opålitliga maskiner eller avsaknad av flexibilitet. Reduktionen av batchstorlekarna, för att slutligen nå enstycksflöde där en produkt bearbetas för att sedan direkt föras vidare till nästa steg, är centralt för att förbättra flödet av produkter eller tjänster genom värdeflödet. 4. Behov En av det sju slöserierna som definierades tidigare är överproduktion. Batchtillverkning skapar vanligtvis en överflödig output (överproduktion), dvs större kvantiteter än vad

11 kunderna egentligen behöver, för att kunna uppnå påstådd effektivitet och maskinutnyttjande. Den fjärde Leanprincipen förespråkar att produkter eller tjänster endast bör produceras när det finns ett behov hos kunden. För många är användandet av behovskonceptet i värdeflödet svårbegripligt och står i strid med det traditionella arbetssättet att trycka produkter genom processtegen. Produktionsorder skickas från ett steg till nästa framåt allteftersom batcharna blir färdigställda utan att hänsyn tas till vad som händer i senare processer. Dessutom tas ingen hänsyn till kundens krav innan produkterna anländer till slutet av värdeflödet. Ett användbart sätt att visualisera ett behovsbaserat system är att se hur man på bästa sätt kan flytta en kedja över ett bord. Genom att trycka kedjan kommer alla länkar att hamna huller om buller på andra sidan bordet, medan om man drar den tvärs över bordet i första länken och med jämn sträckning så kommer den fram i den ordning som den började (se Figur 2.5). Figur 2.5 Behovssystem vs trycksystem 5. Perfektion Kapitel 2 kommer behandla hur Toyota fokuserar på att minska kostnader för att öka lönsamheten. Utifrån detta sammanhang är den löpande elimineringen av slöseri livsviktig. Budskapet som den femte principen förmedlar är att man ständigt bör sträva efter perfektion och det är av stor vikt att förstå hur detta hänger ihop med Lean. Det handlar inte om att utveckla komplicerade och dyra lösningar som kan ta månader att ta fram och implementera. Det handlar att ha en drivkraft inom organisationen att för att leta efter förbättringsmöjligheter på en daglig basis. Allt eftersom organisationer arbetar med de övriga principerna blir det tydligt att det finns möjligheter att reducera tid, kostnader och fel samtidigt som man producerar tjänster eller produkter som är bättre anpassade till kundens önskemål. Genom att få värdet att flöda snabbare avslöjar var det finns slöseri i värdeflödet och hinder blir tydligare om behovssystem används. Ett nästan obegränsat antal möjligheter uppkommer för att förbättra processerna och värdeflödet. Varje försening eller incident måste ses som en förbättringsmöjlighet. En annan viktig del av perfektionsprincipen är att förbättringarna inte läggs på is medan en optimal lösning tas fram. Det är bättre med små förbättringar som sker ofta när möjligheterna uppdagas. En

12 fördel med detta angrepps sätt är att de genomförda förbättringarna ofta avslöjar ytterligare fel och brister som tidigare var okända om man hade velat utveckla en optimal lösning. Ständiga förbättringar kan jämföras med att skala av lager med slöseri, för varje lager som tas bort upptäcks nya problem som inte kunde ses tidigare. Den här principen ställer också krav på företagskulturen när man implementerar Lean. Det är extra viktigt att involvera alla i jakten på att hitta slöseri och genomföra förbättringar för att organisationen ska kunna uppnå en löpnade förbättringsarbete på lång sikt. Stycke 2.6 Sammanfattning I detta kapitel har du lärt dig hur termen Lean myntades för att generellt beskriva det system som Toyota utvecklade som alternativ till massproduktion. Du har även lärt dig vilka olika utvecklingar som bidrog till utvecklandet av TPS. Kapitlet beskriver även den viktiga roll som Ohno med flera hade i utvecklingen av TPS. Du har lärt dig om de insikter som drev Ohno till att utveckla detta system. De huvudsakliga komponenterna och strukturen i TPS beskrivs i detta kapitel och ett antal nyckelkoncept som exempelvis slöseri och Värdeadderande definieras och förklaras. Kapitlet introducerar även de 5 principerna bakom Lean och ger exempel för att underlätta vad dessa principer innebär. Kapitlet har således försett läsaren med en insyn i vilka de viktigaste skillnaderna mellan traditionell massproduktion och Lean är och vad dessa betyder för organisationen. Stycke 2.7 Referenser James P Womack & Daniel T Jones, Lean Thinking, Free Press, London & New York,2003. Taiichi Ohno, Toyota Production System: Beyond Large Scale Production, Productivity Press, Portland, Oregon, Womack, Jones & Roos, The Machine That Changed The World, Rawson Associates, New York, Murman et al., Lean Enterprise Value; Insights from MIT s Lean Aerospace Initiative, Palgrave, New York, 2002.

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras. Innehåll. 2009 (c) Linköpings universitet

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras. Innehåll. 2009 (c) Linköpings universitet Innehåll Sektion 1.1 Sektion 1.2 Sektion 1.3 Sektion 1.4 Sektion 1.5 Sektion 1.6 Inledning Modulens mål Modulens struktur Modulens innehåll Utvärderingsprocesser Referenser Sektion 1.1 Inledning Välkommen

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Innehåll Kongsberg Terotech AS Vem är Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean I. Ford II. Deming III.

Läs mer

Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se

Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se 1 Vad tänker du på när du hör ordet Lean? 2 Kundfokus Flöde Kompetens Toyota Production System Värdeskapande / förluster Ständiga Förbättringar Resurssnål verksamhetsutveckling

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Leanspelet. Staffan Schedin Ulf Holmgren ht-2015

Leanspelet. Staffan Schedin Ulf Holmgren ht-2015 spelet Staffan Schedin Ulf Holmgren ht-2015 Production En filosofi hur man bör hantera resurser Eliminera faktorer (muda) i produktionsprocessen som inte skapar värde för slutkunden Mer värde för mindre

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

L E A N T H I N K I N G. Banish waste and create wealth in your corporation James P. Womack and Daniel T. Jones

L E A N T H I N K I N G. Banish waste and create wealth in your corporation James P. Womack and Daniel T. Jones L E A N T H I N K I N G Banish waste and create wealth in your corporation James P. Womack and Daniel T. Jones Kort sammanfattning av budskapet av Lennart Håman LBR lean business resources Womack och Jones,

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

2012-11-05. Strategier och principer för Lean. Lean produktion. De 7+1 slöserierna. Värdeskapande / Icke värdeskapande

2012-11-05. Strategier och principer för Lean. Lean produktion. De 7+1 slöserierna. Värdeskapande / Icke värdeskapande 2012-10-22 Sveriges Ingenjörer Halmstad........................................ Strategier och principer för Lean Utvecklad av Lars Medbo, Peter Olsson, Carl Wänström, Avdelningen för logistik och transport,

Läs mer

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system)

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system) Värdeskapande produktion för Hans Reich CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se kunder ägare medarbetare samhälle Sakichi Toyoda s uppfinning, som gjorde att vävstolarna stannade när tråden

Läs mer

Lean management styrning med regler eller värderingar?

Lean management styrning med regler eller värderingar? Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Lean management styrning med regler eller värderingar? med Göran Nilsson lektor vid Uppsala universitet Redaktör för handboken Ekonomistyrning Så här går

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Biblioteksdagarna 2011

Biblioteksdagarna 2011 Biblioteksdagarna 2011 Presentation Vad är Lean? Stockholm Södertälje Avslut Lean-filosofin har sitt ursprung i Toyotas system för produktion av bilar En filosofi med avsikten att skapa mervärde åt användare/kunder

Läs mer

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras Kapitel 6: Avropssystem 6.1 Introduktion Att hantera materialflödena i värdeflödet är kritiskt för att uppnå Lean Production. Från att Toyota för 30 år sedan skapade och införde konceptet Just In Time

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Schema för modulen 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport Market Supply (load unit flow) Transport

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman / DIEM TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 2016 Logistik: styrning av material- och informationsflöden 11.10 18.10 25.10 Introduktion

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Vad tänker ni på?? När ni hör ordet Logistik Supply chain management 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3 AU117G

Introduktion till Lean, dag3 AU117G Introduktion till Lean, dag3 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 (förmiddag)? KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder o PDCA, 5G, 5V, Prioritering, Brainstorm, Orsak-Verkan Jämna ut flödet o Lag, 5S, Rättsäkring

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN Ett tankesätt för produktionseffektivisering Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

Lean Production. Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI

Lean Production. Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI Lean Production Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI LEAN PRODCUTION 2 Kort historik av Lean Production (Repetition) Vad är Lean? Lean Principer Vanliga Lean-verktyg HISTORIK Masstillverkning Mekaniserat

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar Alice i underlandet - Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? - Det spelar inte så stor roll - Det beror på vart du vill komma - Då spelar det heller ingen roll vilken väg

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Vad ska vi göra idag?

Vad ska vi göra idag? LeanLir Vad ska vi göra idag? Gå igenom lite teorier kring lean varvat med att Prova teorierna i praktiken genom LeanLir Vi tar små små steg framåt under dagen LeanLir Vad är Lean? Tanke och arbetssätt

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3

Introduktion till Lean, dag3 Introduktion till Lean, dag3 U117G GRUPPDISKUSSION Diskutera med grannen: - Vad gick vi igenom förra veckan? 5 minuter KURSINNEHÅLL Dag 3 Kap 3. forts. Jämna ut flödet Kap 4. Dragande produktion Kap 2.

Läs mer

Strategier för förändringsarbete

Strategier för förändringsarbete Strategier för förändringsarbete Mats Magnusson Professor, Skolan för Industriell teknik och management, KTH Föreståndare, Stiftelsen IMIT E-mail: mats.magnusson@imit.se Vad vet vi om förändring? Förändringar

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Introduktion till Lean

Introduktion till Lean Introduktion till Lean Sven-Eric Larsson Konsult och utbildare inom Lean och Logistik Scandinavian Enterprise Management AB 2009-11-19 1 Vad är Lean? Att ett företag eller en organisation fungerar på den

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov

Läs mer

NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE

NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE [att implementera lean production och gap-modellen i tjänstesektorn] NYCKELORD lean gap-modell tjänstesektor flygplats värde Genom att använda sig av kvalitativa forskningsmetoder

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

Flödesgruppsbaserad tillverkning

Flödesgruppsbaserad tillverkning Flödesgruppsbaserad tillverkning Innehåll Stycke 4.1 Inledning 61 Stycke 4.2 Mål 61 Stycke 4.3 Flödesgruppsbaserad tillverkning en översikt 61 Stycke 4.4 Att arbeta i celler 66 Stycke 4.5 Cell layoutdesign

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1

Introduktion till Lean, dag1 Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Implementering av Lean Vad händer i företaget? Anna Paulig

Implementering av Lean Vad händer i företaget? Anna Paulig Implementering av Lean Vad händer i företaget? Anna Paulig Examensarbete/ Degree Thesis Företagsekonomi/ Business Förnamn Administration Efternamn 2017 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman / Jan Holmström DIEM TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 2015 Logistik: styrning av material- och informationsflöden 6.10 13.10 20.10

Läs mer

LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems. Jörgen Furuhjelm

LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems. Jörgen Furuhjelm LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems Jörgen Furuhjelm 80-tal 60-tal Framgångar avseende 50-tal kvalitet och försäljning Grunderna i Toyotas produktssystem tas i bruk International Motor 70-tal

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Plats för bild Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Twittra gärna @EstherNtverk Dagens erbjudande Lära känna varandra Träna förbättringsarbete, verktyg och kommunikation i

Läs mer

LEAN PRODUCTION. Johan Andersson Ashish Jeswani Mikael Jonshammar Peder Landberg Abhinash Murukesvan Nader Nashed. Projektarbete utfört vid

LEAN PRODUCTION. Johan Andersson Ashish Jeswani Mikael Jonshammar Peder Landberg Abhinash Murukesvan Nader Nashed. Projektarbete utfört vid LEAN PRODUCTION av Johan Andersson Ashish Jeswani Mikael Jonshammar Peder Landberg Abhinash Murukesvan Nader Nashed Projektarbete utfört vid Industriella informations- och styrsystem, KTH Stockholm, december

Läs mer

Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet. Peter Simonsson

Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet. Peter Simonsson Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet Peter Simonsson 1 Agenda Snabbare Produktivitetsökning Forskning LTU Innovationer Arbetsmiljö Byggbarhet och Lean Standardisering IT 2 Implementering

Läs mer

Lean på svenska ska det vara nödvändigt?

Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Presentation av Per Gullander, Swerea IVF Monteringsforums konferens 2009-03-11. Delresultat från MERA-projektet SwePS Swedish Production System. För mer information

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se Lean på svenska skall det vara nödvändigt? The Toyota Way Engagemang gör resultat Tjänster & produkter skapar värde i samhälle Acceptans & ansvar för utma-ningen, Utmaning Lång-siktigt pers-pektiv Noggrann

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

INTRODUKTION TILL LEAN

INTRODUKTION TILL LEAN Tina Kanckos INTRODUKTION TILL LEAN Ab Norfa Jakobstad Oy Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANFATTNING Enhet Tid Karleby-Jakobstad Juni 2015

Läs mer

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Min bakgrund Biolog (Cell- och molekylär-) Forskarbakgrund Produktion (GMP) QA (GLP, GXP) ISO 9001 Processkurser

Läs mer

Lean software development och lättrörlig utveckling

Lean software development och lättrörlig utveckling Lean software development och lättrörlig utveckling TOBIAS FORS & MIKAEL LUNDGREN Agenda Vi vill visa: Ett pågående paradigmskifte i mjukvaruvärlden Nämligen: Lean: en teoribas för lättrörlig utveckling

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet?

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet? Vad innebär Lean i det dagliga arbetet? erfarenheter från: Torpa Vårdcentral, Vänersborg Herrestads Vårdcentral, Uddevalla Mål Herrestads Vårdcentral Nöjd personal som upplever det attraktivt och utvecklande

Läs mer

Lean Service. A study of Lean philosophy

Lean Service. A study of Lean philosophy Lean Service A study of Lean philosophy in Swedish service organisations JOAKIM AHLQVIST Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2008 Lean Service En studie i hur Lean-filosofin används inom svenska

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Lean inom IT En Introduktion

Lean inom IT En Introduktion Lean inom IT En Introduktion MPAB 2012-08-24 J Erikshammar Lean Poduction är en japansk produktionsfilosofi som syftar till att minmera slöseri, ständiga förbättringar och en flexibilitet i alla processer

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean Filosofi, transformation, metoder och verktyg 5:e Upplagan John Bicheno, Matthias Holweg, Pia Anhede & Joakim Hillberg INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN KRONOLOGI VÄGEN TILL (OCH FRÅN)

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Lean i korta ordalag. Minneslapp kring lean. Detta är inte Lean. Förutsättningar för framgång. Lean Ledarskap

Lean i korta ordalag. Minneslapp kring lean. Detta är inte Lean. Förutsättningar för framgång. Lean Ledarskap Lean i korta ordalag Foto: Johan Eriksson Minneslapp kring lean Kundens behov i fokus Kundens behov i fokus Stödjande ledarskap Medarbetarna delaktiga Stödjande ledarskap Medarbetarna delaktiga Öka den

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Detta är en översättning av de två första kapitlen i boken Lean Growth, en bok som skrivits i syfte att öka medvetenheten om vikten av tillväxt.

Detta är en översättning av de två första kapitlen i boken Lean Growth, en bok som skrivits i syfte att öka medvetenheten om vikten av tillväxt. 1 Förord Vår värld blir allt mer sammankopplad genom det som oftast benämns som globaliseringen och med en hårdnande konkurrens. Långsiktigt framgångsrika företag, som Toyota, har därför fått allt mer

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Lean Production i ett byggprojekt - Kan Lean Production ge fördelar i byggbranschen?

Lean Production i ett byggprojekt - Kan Lean Production ge fördelar i byggbranschen? Lean Production i ett byggprojekt - Kan Lean Production ge fördelar i byggbranschen? Carl Fägerås Martin Hansson EXAMENSARBETE 2009 Industriell organisation Lean Production i ett byggprojekt - Kan Lean

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Process- och produktionsteknik

Process- och produktionsteknik 19 Process- och produktionsteknik > Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare > Grundläggande produktionsteknik för operatörer > Kontroll och styrning av råsand > Introduktion i pressgjutning

Läs mer

Implementering av ett Kvalitetsledningssystem

Implementering av ett Kvalitetsledningssystem Implementering av ett Kvalitetsledningssystem Jenny Nystedt & Jonas Offesson En modell för små och medelstora företag VAD? ISO-standard HUR? Lean Kvalitet - Kundfokus - Värde Krav -ISO Filosofi - Lean

Läs mer

Lean i offentlig verksamhet

Lean i offentlig verksamhet Lean i offentlig verksamhet Erfarenheter och tankar med utgångspunkt i Länsstyrelsen utvecklingsarbete Kontaktuppgifter: Magnus Langendoen Tfn 090-10 82 69 magnus.langendoen@lansstyrelse.se Vad ska jag

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer